QUADRE DE CLASSIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

Download (0)

Full text

(1)

Codi

Descripció

01

ACCIÓ DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ GENERAL

01.01 Documents constitutius 01.01.01 Història de l'organisme

01.01.02 Creació d'organismes i societats 01.01.03 Assumpció de competències 01.01.04 Supressió d'organismes 01.02 Planificació

01.02.01 Programa d'Actuació Comarcal (PAC) 01.02.02 Pla Estratègic Comarcal (Osona XXI) 01.03 Òrgans i comissions 01.03.01 Presidència 01.03.01.01 Llibre de Decrets 01.03.01.02 Memòria anual 01.03.02 Gerència 01.03.02.01 Llibre de resolucions 01.03.02.02 Edictes i anuncis 01.03.03 Ple del Consell 01.03.03.01 Llibre d'Actes 01.03.04 Consell de Govern 01.03.05 Consell d'Alcaldes

01.03.06 Comissió Especial de Comptes 01.03.07 Comissions Informatives 01.04 Estructura orgànica 01.04.01 Catàleg de llocs de treball 01.04.02 Relació de llocs de treball 01.04.03 Organigrama polític 01.04.04 Organigrama funcional 01.05 Organització administrativa 01.05.01 Organigrama

01.05.02 Planificació Administrativa

01.05.02.01 Manuals de procediments / circulars 01.05.02.02 Formularis 01.06 Competència administrativa 01.06.01 Delegació de competències 01.06.02 Convenis i concerts 01.07 Coordinació Administrativa 01.07.01 Empreses 01.07.01.01 Depuradores d'Osona 01.07.01.02 Aigües d'Osona

01.07.01.03 Empresa comarcal d'Assessorament i Gestió 01.07.01.04 Recollida de residus

01.07.02 Consorcis

01.07.02.01 Consorci per a la gestió de residus urbans 01.07.02.02 Consorci per a la recollida de residus d'Osona 01.07.02.03 Consorci d'Osona de Serveis Socials 01.07.03 Fundacions

(2)

Codi

Descripció

01.08 Gestió de Personal 01.08.01 Dotació de personal 01.08.01.01 Plantilles 01.08.01.01.001 LLocs de treball 01.08.01.01.002 Classificació 01.08.01.01.003 Oferta pública 01.08.01.01.004 Selecció 01.08.01.02 Borsa de treball 01.08.01.03 Contractació eventual 01.08.01.03.001 Convenis INEM 01.08.01.03.002 Altres convenis 01.08.02 Expedients personals 01.08.03 Condicions laborals 01.08.03.01 Horaris de treball 01.08.03.02 Remuneració 01.08.03.03 Serveis al personal 01.08.04 Drets laborals

01.08.04.01 Vacances, permisos, llicències 01.08.04.02 Seguretat Social 01.08.04.03 Pensions 01.08.05 Relacions laborals 01.08.05.01 Eleccions sindicals 01.08.05.02 Convenis 01.08.05.03 Negociacions 01.08.06 Disciplina i control

01.08.07 Formació i reciclatge del personal 01.08.07.01 Cursos, seminaris, jornades 01.08.07.02 Viatges d'estudis, estades 01.09 Serveis Jurídics 01.09.01 Informes i dictàmens 01.09.02 Expedients de causes 01.09.03 Assistència a municipis 01.10 Relacions Externes 01.10.01 Correspondència 01.10.02 Registre general 01.10.02.01 Entrades 01.10.02.02 Sortides

01.10.03 Actes protocolaris i representació 01.10.04 Exposicions, congressos i conferències 01.10.05 Recull de premsa

01.10.06 Difusió

01.10.06.01 Mitjans de comunicació 01.10.06.02 Publicacions

02

HISENDA / GESTIÓ ECONÒMICA

02.01 Patrimoni 02.01.01 Inventari

(3)

Codi

Descripció

02.01.01.02 Expedients de modificació de l'inventari 02.01.02 Gestió del patrimoni

02.01.02.01 Adquisicions

02.01.02.02 Vendes i permutes de béns 02.01.02.03 Expropiacions de béns 02.01.02.04 Cessions de béns 02.01.02.05 Utilitzacions de béns

02.01.02.06 Alteració de la qualificació jurídica dels béns 02.01.03 Assegurances

02.02 Intervenció 02.02.01 Pressupostos

02.02.01.01 Expedients d'aprovació del pressupost 02.02.01.02 Expedients de modificació del pressupost 02.02.01.03 Expedients de pagament i ingressos 02.02.02 Compte general

02.02.03 Endeutament

02.02.03.01 Crèdits a curt i llarg termini 02.02.03.02 Avals 02.02.03.03 Contractació 02.02.04 Subvencions 02.02.04.01 Rebudes 02.02.04.02 Atorgades 02.03 Tresoreria 02.03.01 Caixa

02.03.01.01 Obertura de comptes corrents 02.03.01.02 Extractes bancaris

02.03.01.03 Actes d'arqueig 02.03.01.04 Facturació 02.03.02 Habilitació 02.03.02.01 Nòmines

02.03.02.02 Seguretat Social / IRPF 02.03.03 Recaptació 02.03.03.01 Compte de recaptació 02.03.03.01.001 Justificants d'ingrés 02.03.03.01.002 Justificants de fallides 02.04 Fiscalitat 02.04.01 Ordenances fiscals 02.04.01.01 Recollida de purins 02.05 Servei de recaptació 02.05.01 Recaptació comarcal 02.05.01.01 Padrons fiscals 02.05.01.02 Expedients d'aprovació 02.05.02 Sancions i multes 02.05.03 Compte de recaptació 02.05.03.01 Justificants d'ingrés 02.05.03.02 Justificants de fallides

03

PROMOCIÓ ECONÒMICA

(4)

Codi

Descripció

03.01 Servei de dinamització econòmica 03.02 Seguiment de programes comunitaris 03.03 Servei de dinamització laboral 03.03.01 Servei Català de Col·locació 03.03.02 Servei d'Autoempresa 03.04 Turisme

03.04.01 Senyalització de zones d'interès 03.05 Consum

03.05.01 Reclamacions i denuncies a la Junta Arbitral de Consum 03.05.02 Inspeccions de consum

03.06 Comerç

04

PROTECCIÓ I INCIDÈNCIA CIUTADANA

04.01 Seguretat ciutadana 04.02 Protecció civil 04.03 Seguretat viària

05

SERVEIS A LES PERSONES

05.01 Ensenyament 05.01.01 Beques i ajuts 05.01.01.01 Estudis 05.01.01.02 Menjadors 05.01.01.03 Escola llar 05.01.01.04 Desplaçaments 05.01.02 Cursos 05.01.02.01 Formació d'adults 05.01.02.02 Formació especial 05.01.03 Transport escolar 05.01.03.01 Empreses de transport 05.01.04 Lleure 05.01.04.01 Colònies 05.01.04.02 Rutes i convivències 05.01.05 Pla d'ensenyament 05.01.05.01 Primari 05.01.05.02 Secundari 05.01.05.03 Universitari 05.01.06 Mapa escolar 05.02 Cultura 05.02.01 Patrimoni 05.02.01.01 Museus

05.02.01.02 Arxius, biblioteques i centres de documentació 05.02.01.03 Béns culturals d'interès locals

05.02.02 Cultura popular 05.02.03 Normalització lingüística 05.02.04 Activitats artístiques 05.02.05 Dinamització cultural 05.03 Joventut i esports 05.03.01 Servei de joventut 05.03.01.01 Suport informatiu comarcal

(5)

05.03.01.02 Coordinació comarcal 05.03.01.03 Assessorament juvenil 05.03.02 Activitats juvenils 05.03.02.01 Colònies

05.03.02.02 Campaments, camps de treball... 05.03.02.03 Intercanvis nacionals i internacionals 05.03.03 Associacionisme juvenil

05.03.03.01 Subvencions 05.03.03.02 Cens

05.03.03.03 Pla de dinamització comarcal 05.03.04 Casa de colònies 05.03.04.01 Autoritzacions 05.03.04.02 Expedients sancionadors 05.04 Benestar social 05.04.01 Atenció social 05.04.01.01 Primària 05.04.01.01.001 Domiciliària 05.04.01.01.002 Centres oberts 05.04.01.01.003 PIRMI 05.04.01.02 A la infància 05.04.01.02.001 EAIA 05.04.01.02.002 DAI 05.04.01.03 Tercera edat 05.04.01.03.001 Equipaments 05.04.01.03.001.01 Centres de dia 05.04.01.03.001.02 Residències 05.04.01.03.002 Entitats o col·lectius 05.04.01.03.003 Memòries i projectes 05.04.01.04 Grups d'atenció especial 05.04.01.04.001 Drogodependents 05.04.01.04.002 Immigrants 05.05 Sanitat 05.06 Immigració

05.06.01 Subvencions concedides

05.06.02 Cursos de formació organitzats en matèria de ciutadania i immigració 05.06.03 Fitxes del Servei de Traducció i Interpretació per als serveis públics 05.06.04 Cursos de coneixment de l'entorn i sessions d'acollida

05.06.05 Entrevistes d'acollida

05.06.06 Casos de mediació ciutadana i comunitària 05.06.07 Projectes interculturals diversos

05.06.08 Recull de premsa 05.07 Cooperació

05.07.01 Convocatòria d'ajuts a entitats per a projectes de cooperació al desenvolupament 05.07.02 Altres activitats de cooperació

06

MEDI AMBIENT

06.01 Activitats classificades 06.01.01 Expedients d'activitats

(6)

Codi

Descripció

06.01.02 Comissió d'activitats 06.02 Sanejament i residus 06.02.01 Reglaments i normatives 06.02.02 Aigües residuals 06.02.02.01 Depuradores 06.02.02.02 Control d'abocaments 06.02.02.02.001 Inspeccions 06.02.02.02.002 Permisos d'abocaments 06.02.02.02.003 Denúncies 06.02.02.02.004 Laboratori 06.02.03 Residus 06.02.03.01 Recollida comarcal 06.02.03.01.001 Ajuntaments 06.02.03.01.002 Empresa recolectora 06.02.03.01.003 Maquinària 06.02.03.02 Recollida selectiva 06.02.03.03 Residus inerts 06.02.03.04 Residus industrials 06.02.03.05 Purins 06.02.03.05.001 Explotacions 06.02.03.05.002 Finques 06.02.03.06 Instal·lacions

06.02.04 Protecció del paisatge i del medi 06.02.04.01 Programes de sensibilització 06.02.04.01.001 Prevenció d'incendis 06.02.04.01.002 Educació ambiental 06.02.04.01.003 Pràctiques escolars

06.02.04.02 Recuperació d'espais públics 06.02.04.03 Accés al Medi Natural 06.02.04.03.001 Pla de camins

06.02.04.03.002 Autoritzacions administratives 06.02.05 Aigües potables

07

ORDENACIÓ TERRITORIAL I URBANISME

07.01 Demarcació territorial 07.01.01 Comarca d'Osona 07.01.02 Mancomunitats 07.01.03 Entitats municipals 07.02 Plans d'obres 07.02.01 PUOSC 07.02.01.01 Projectes generals 07.02.01.02 Projectes no executats 07.02.01.03 Projectes executats 07.02.02 PCAL

07.02.03 Plans d'altres administracions 07.03 Obres públiques

07.03.01 Projectes 07.03.01.01 Del Consell

(7)

Codi

Descripció

07.03.01.02 D'altres administracions 07.03.02 Execució de projectes 07.03.03 Servei d'assistència tècnica 07.04 Habitatge

07.04.01 Rehabilitació d'habitatges (ajuts) 07.04.02 Compra d'habitatges (ajuts) 07.04.03 Lloguer d'habitatges 07.04.04 Borsa d'habitatges 07.04.05 Cèdules d'habitabilitat 07.05 Urbanisme

07.06 Plans d'electrificació i telefonia rurals 07.07 Transports de viatgers

08

ELECCIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

08.01 Eleccions 08.01.01 Generals 08.01.02 Autonòmiques 08.01.03 Locals 08.01.04 Parlament Europeu 08.02 Participació ciutadana

08.02.01 Consell Consultiu de la Gent Gran 08.02.02 Comité Assessor de Drogodependències

Figure

Updating...

References

Related subjects :