GUIA DE RECURSOS PER A LA TRANSICIÓ A LA VIDA ACTIVA DE LES PERSONES AMB BARRERES PER A L APRENENTATGE I LA PARTICIPACIÓ

Texto completo

(1)

GUIA DE RECURSOS

PER A LA TRANSICIÓ A LA VIDA ACTIVA

DE LES PERSONES AMB BARRERES PER

A L’ APRENENTATGE I LA PARTICIPACIÓ

GRUP DE TREBALL D’ORIENTACIÓ

DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE

BARCELONA

Actualització:2/02/2011

(2)
(3)

ÍNDEX

Presentació de la guia... 1

Mapa de recursos... 2

Recursos d’orientació... 3

 Recursos interns del centre ... 4

 Recursos externs al centre ... 5

1. Serveis educatius i programes d’orientació i assessorament del Consorci d’Educació de Barcelona ... 7

2. Serveis de valoració, orientació i assessorament laboral ... 7

3. Altres serveis ... 8

Recursos formatius... 9

Recursos ocupacionals... ...13

Altres recursos... 17

Annexos... 19

Annex 1: Llista de l’oferta formativa de PQPI públics a Barcelona ciutat ... 20

Annex 2: Llista de PQPI que es fan en centres d’educació especial públics i privats a Barcelona ciutat. Previsió de l’oferta per al curs 2010-2011 ... 22

Annex 3: Llista de centres on es fan programes de diversificació curricular per a la transició a la vida adulta ... 23

Annex 4: Llista de centres especials de treball (CET) de Barcelona ciutat ... 24

(4)
(5)

Presentació de la guia

Aquesta guia de recursos pretén ser una eina de suport a l’orientació en els processos de transició a la vida activa dels joves que tenen necessitats educatives especials i les seves famílies.

Respon a la proposta de fer un primer recull de recursos d’orientació, formatius i d’inserció, en el marc del Grup de Treball d’Orientació del Consorci d’Educació de Barcelona «La transició a la vida activa de l’alumnat amb barreres per a l’aprenentatge i la participació».

Aquest grup de treball va començar a treballar durant el curs 2008-2009. Des del primer moment es va manifestar la necessitat d’un grup de treball per atendre l’especificitat que comporta l’orientació i l’acompanyament durant els itineraris formatius dels alumnes amb necessitats educatives especials.

Es va fer una posada en comú entre diferents professionals de l’educació vinculats a l’àmbit de l’educació especial, l’escola inclusiva i els processos d’orientació i transició al món del treball. El resultat de la tasca del grup ha estat un treball d’anàlisi i reflexió sobre la situació actual, un recull de bones pràctiques existents i propostes de millora, així com l’elaboració d’aquesta guia de recursos.

L’objectiu d’aquest grup és continuar treballant per tal d’avançar en alguns aspectes relacionats amb la transició a la vida activa d’aquests alumnes i en la seva inclusió social i laboral al món ordinari en coherència amb el model d’educació inclusiva, per contribuir a reduir barreres pel que fa a l’aprenentatge i la participació.

Esperem que aquesta guia sigui útil en la tasca orientadora de professionals del món educatiu i de l’orientació, i per als joves i les seves famílies durant els diferents moments de l’itinerari formatiu.

Grup de treball d’orientació «La transició a la vida activa de l’alumnat amb barreres per a l’aprenentatge i la participació»

(6)

MAPA DE RECURSOS PER A L´ORIENTACIÓ EN LA TRANSICIÓ A LA VIDA ACTIVA DE L´ALUMNAT AMB NEE

ORIENTACIÓ

FORMACIÓ

Recursos  formatius

INSERCIÓ

LABORAL

Recursos  ocupacionals CFGM, BATX.

Mercat ordinari (ISOC, SSIL, EAL), 

Programes ocupacionals d´inserció socio‐laboral municipals Treball amb suport

PQPI PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR TVA Amb  graduat en ESO Sense  graduat Centres especials de treball Centres ocupacionals EAP, CRP, LIC Serveis educatius de zona  Centres de recursos específics Suport a l´orientació en la  transició

Serveis d´orientació socio‐ laboral

Suport a l´educació inclusiva a  la postobligatòria CREDAC, CREONCE, SEEM, SEETDIC SSIL/EAL,EVO,CAD

ALTRES

Centres de dia, residències, serveis de respir FORMACIÓ OCUPACIONAL MESURES DE  FLEXIBILITZACIÓ

FORMACIÓ D´ADULTS i PROVES D´ACCÉS

L

PLA JOVE, PVP, EXIT‐TECNÉ

(7)
(8)

Recursos interns del centre

Mesures d’atenció a la diversitat, acció tutorial i orientació a l’educació secundària obligatòria en el marc dels principis generals de l’educació inclusiva

 Projecte Educatiu de Centre (PEC):

o Programació general del centre.

o Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). o Pla d’Acció Tutorial (PAT).

o Programes de diversificació curricular. o Plans individualitzats.

o Atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula ordinària. o Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials

(NEE).

o Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) als centres ordinaris.

o Escolaritat compartida entre centre ordinari i centre d’educació especial.

o Professionals que prioritzen l’atenció a l’alumnat amb NEE: mestres de pedagogia terapèutica i professorat de l’especialitat d’orientació educativa

 Equips interdisciplinaris i especialistes als centres d’educació especial (psicòlegs, psicopedagogs, treballadors socials, etc.).

(9)

Recursos externs al centre

1. Serveis educatius i programes d’orientació i assessorament

del Consorci d’Educació de Barcelona

Consorci d’Educació de Barcelona Pl. d’Urquinaona, 6

08010 Barcelona Tel. 93 551 10 00

Serveis educatius de zona

Equips multiprofessionals que actuen de manera integrada per donar suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona. S’adrecen al professorat i als centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada.

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius

 Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica(EAP

)

Servei de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa.

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/serveis_educatius/eap

 Centres de Recursos Pedagògics (CRP)

Centres de referència per a la formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius dels centres d’ensenyament no universitari de la ciutat.

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/serveis_educatius/crp

 Equips d’Assessorament en Llengua i Cohesió Social (ELIC)

http://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/serveis_educatius/lic

Centres de recursos i serveis educatius específics

Els serveis educatius específics donen suport a l’activitat pedagògica dels centres en la seva actuació amb l’alumnat amb discapacitats específiques que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular. A més a més, donen atenció directa i orientació a aquest alumnat i a les seves famílies.

 Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDAC)

 Programa d’Atenció a la Persona amb Discapacitat Visual i Altres Trastorns – Centre de Recursos Educatius de l’ONCE – Departament d’Ensenyament (PADVAT/CREONCE)  Serveis Educatius Específics en Trastorns Motrius i Accessibilitat (SEEM)  Serveis Educatius Especialitzats en Trastorns Generalitzats del Desenvolupament i la

Conducta (SEETDIC)

(10)

Programes de suport a l’orientació en la transició

Pla Jove Formació Ocupació. El Pla Jove és un programa del Consorci

d’Educació de Barcelona (CEB) que ofereix suport als centres de secundària, als joves i les seves famílies en els moments de transició de l’alumnat que acaba l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir el graduat i que necessita un suport per establir un itinerari que li permeti assolir un nivell de qualificació adequat per accedir al món laboral o continuar la formació.

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/orientacio_transicions/plajove Projecte de Vida Professional. És una eina de suport a l’orientació acadèmica i

professional al servei de l’alumnat i el professorat dels centres públics, concertats i privats de la ciutat de Barcelona. S’adreça, per tant, a les diferents etapes

educatives obligatòries i postobligatòries. El CEB, juntament amb Barcelona Activa – Porta22, donen suport al professorat a través del Projecte de Vida Professional.

http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/orientacio_transicions/vida_prof essional

Programa Èxit. TECNE (Tallers en contextos no escolars). Suport a

l’atenció de les diversitats als centres. Té com a objectiu prioritari reduir els nivells de fracàs actuals i assolir l’èxit escolar per a tothom. Es tracta de tallers per a la diversificació curricular que es fan en entitats o institucions de la ciutat de Barcelona o dins els mateixos centres.

http://www.edubcn.cat/exit

Programa de suport a l’educació inclusiva de l’alumnat discapacitat durant la postobligatòria

Equip de Seguiment de l’Alumnat en la Postobligatòria (ESAP)

.

Fa el seguiment de l’alumnat que presenta discapacitats o NEE, sobretot de tipus cognitiu, que ha accedit a cursar un PQPI en un centre públic, a través de les dues places previstes per a alumnes amb aquestes característiques.

(11)

2. Serveis de valoració, orientació i assessorament laboral

Centre d’Atenció a les Persones amb Disminució (CAD). Departament d’Acció

Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. • Valora, qualifica i revisa el grau de disminució.

Fa els dictàmens d’ingrés en centres de dia, residències, etc

.

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,290652867_374770842,00 .html

Adreces a Barcelona ciutat:

 CAD Infantil Grassot

C/ de Grassot, 3, 4a, 08025 Barcelona (Gràcia) Tel. 93 458 99 08

Valoració i orientació d’infants amb discapacitat física, psíquica i sensorial, i malalts mentals de 0 a 16 anys.

Zona d’influència: totes les comarques de Barcelona, excepte el Vallès Occidental, el Bages i El Berguedà.

 CAD Badal

C/ de Badal, 102, entrada pel C/ de Bonaventura Pollés, 08014 Barcelona (Sants) Tel. 93 331 21 62 / Fax: 93 331 27 70

Orientació d’adults amb discapacitat física, psíquica i sensorial, i malalts mentals a partir de 16 anys.

Zona d’influència: municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Just

Desvern i Esplugues de Llobregat; i les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Garraf, Osona, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat.

Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO)

• Determina la capacitat de rendiment laboral de les persones amb certificat de disminució.

• Orienta sobre el servei més adequat.

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=9932 Adreça:

Av. del Paral·lel, 145 2a planta, 08004 Barcelona Tel: 93 424 82 04 i 93 423 63 03

Equip d’Assessorament Laboral (EAL). Institut Municipal de Persones

amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Orientació, assessorament i suport per a la integració en el mercat laboral ordinari. Aquest servei fora de Barcelona s’anomena SSIL (Servei de Suport d’Integració Laboral).

http://w3.bcn.es/V47/Home/V47HomeLinkPl/0,3829,76462392_76903472_1,00.html Adreça:

C/ de València, 344, 08009 Barcelona

Tel. 93 413 28 39, de 8.30 a 14.30 h, de dilluns a divendres Fax: 93 413 28 15

(12)

3.

Altres serveis

Punts d’informació a Barcelona ciutat

Xarxa de Punts d’Informació Juvenil (PIJ). Regidoria de Joventut de l’Ajuntament

de Barcelona.

Informació sobretreball, habitatge, associacionisme i itineraris acadèmics. Duen a terme la campanya In-forma’t (xerrades informatives sobre les sortides formatives després de l’ESO) i el fòrum entre@lumnes.

http://www.infojovebcn.cat/

Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves. Espai Jove Boca Nord. Servei

especialitzat d’informació i assessorament acadèmic.

http://www.infojovebcn.cat/pag/401/centre-dassessorament-academic-per-a-joves Adreça:

Espai Jove Boca Nord C. dels Agudells, 37-45 Barcelona

Tel. 934 299 369 educaciojove@bcn.cat

(13)

(14)

En centres d´educació especial. Consorci d´Educació de Barcelona

PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR PER LA TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA.

Dirigit a joves amb un grau de discapacitats que afecta greument la seva autonomia per tal que puguin adquirir competències funcionals que els permetin participar, de la manera més plena i autònoma possible, en els diversos contextos, on es

desenvoluparà la seva vida adulta. Requisits:

 De 16 a 21 anys

 No Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) Sortides:

 CET (Centres Especials de Treball)  CO (Centres Ocupacionals)

Centres Residencials

PQPI

Programes de qualificació professional inicial. Adquisició de competències de formació professional de nivell 1 (mòdul A i B). Durada: 2 anys

Requisits:

 De 16 a 21 anys, preferiblement.

 No Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)

 Condicions per desenvolupar-se en el lloc de treball corresponent.

 Per obtenir Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO): Mòdul C (optatiu)

Sortides:

 Món laboral

 Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), amb prova d’accés o Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)

En centres ordinaris. Consorci d’Educacio de Barcelona

PQPI

Programes de qualificació professional inicial. Adquisició de competències de formació professional de nivell 1 (mòdul A i B). Durada. 1 any

(15)

CFGM

Cicles formatius de grau mitjà. Adquisició de competències de formació professional de nivell 2.

Requisits:

 16 anys

 Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) / FP1 / 2n de BUP / Prova d’accés.

 Condicions per desenvolupar-se en el lloc de treball corresponent. Mesures flexibilitzadores:

 Matriculació parcial de crèdits  Modificacions del currículum  Acreditació de competències Sortides:

 Món laboral

 Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) amb prova d’accés

BATXILLERAT

Requisits:  GESO

Mesures flexibilitzadores:  Pla individualitzat

 Reducció/Ampliació de la durada de l`etapa.  Exempció de matèries

Sortides:

 Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)  Universitat

Altres

FORMACIÓ OCUPACIONAL. Departament de Treball

Programes formatius per millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral.

Línia especifica de formació per a persones amb discapacitat. Requisits:

 16 anys

 Inscripció en el Servei Públic d’ Ocupació com a demandant d’ocupació. Sortides:

 Món laboral

FORMACIÓ D’ADULTS. Consorci d´Educació de Barcelona

Obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) i preparació a proves d’accés.

Requisits:

 16 anys per prova d’accés a CFGM  18 anys per GESO

(16)

Per a més informació, veure:

Etapes educatives i ensenyaments a l’apartat d´Alumnat i famílies del web del

Consorci d´Educació de Barcelona:

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

ORIENTA´T. Portal d´orientació acadèmica i professional. Departament d´Ensenyament. Generalitat de Catalunya

http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio/web/index.php

Informació de l´escola inclusiva. Departament d´Ensenyament. Generalitat de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0 c0e1a0/?vgnextoid=b010b29be7025210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchan nel=b010b29be7025210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Aprendre junts per viure junts. Pla d’acció 2008-2015. Text en pdf.

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/educacio_inclusiva/col_l ecio_educacio_inclusiva/Educacio_inclusiva_2.pdf

Formació Ocupacional. Departament d´Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.7c312755b8c91fe0a6740d63b0c0 e1a0/?vgnextoid=e0c7a5d5bc9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel =e0c7a5d5bc9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

(17)
(18)

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/opencms/socweb_ca/web_institucional/otg.htm

Serveis especialitzats d’inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 A partir del diagnòstic d’ocupabilitat, s’acorda la realització d’un itinerari personal d’inserció. Aquest itinerari pot incloure informació, orientació, coneixement del mercat de treball i de les tècniques de recerca activa de feina, formació professionalitzadora i formació en competències transversals, pràctiques no laborals en empreses,

seguiment i acompanyament a la inserció.

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740

d63b0c0e1a0/?vgnextoid=547d952217882210VgnVCM1000008d0c1e0aRCR

D&vgnextchannel=547d952217882210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgne

xtfmt=default

 Vegeu la llista d’entitats públiques i privades d’iniciativa social que desenvolupen serveis de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat en condicions de qualitat.

http://www20.gencat.cat/docs/treball/08%20-%20Igualtat%20oportunitats/02%20-%20POLITIQUES%20LABORALS%20PER%20A%20LA%20DIVERSITAT/ENLLACO

S%20DOCUMENTS%20GENERICS/Llista%20d.entitats%20col.laboradores%20amb

%20subvencio%20del%20DT.pdf

Equip d’Assessorament Laboral (EAL). Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Ajuntament de Barcelona.

Orientació, assessorament i suport per a la integració en el mercat laboral ordinari. Aquest servei fora de Barcelona s’anomena SSIL (Servei de Suport d’Integració Laboral).

(19)

Treball ordinari amb suport

 El treball amb suport és una metodologia d’inserció laboral en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat o malaltia mental. És un model d’intervenció que té com a fil conductor l’existència d’un rol referencial per a la persona al seu itinerari laboral per assolir i mantenir un lloc de treball. Hi tenen accés persones amb la valoració del grau de disminució i que poden desenvolupar un treball productiu ordinari.

 Cal tenir la valoració de l’EAL (servei social de suport a la integració laboral).

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d

63b0c0e1a0/?vgnextoid=b8d6e371c6e72210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

&vgnextchannel=b8d6e371c6e72210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextf

mt=default

Centres especials de treball (CET)

• Són centres de treball remunerat adreçats a persones en edat laboral amb certificat de disminució igual o superior al 33 %.

• Cal tenir la resolució de l’Equip de Valoració i Orientació laboral (EVO).

http://w3.bcn.es/fitxers/baccessible/relacindecentrosespecialesdetrabajocet.154.pd

f

Vegeu l’annex 4 d’aquesta guia: Llista de centres especials de treball (CET) de Barcelona ciutat.

Centres ocupacionals (CO)

• Són centres destinats a persones que no poden accedir a l’entorn laboral productiu i que alternen activitats d’ocupació no remunerada amb activitats que afavoreixen la seva integració social.

• Es divideixen es serveis de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d’ajustament personal i ocupació terapèutica, i serveis ocupacionals d’inserció (SOI), en què es potencien més les activitats prelaborals. • És imprescindible el certificat de l’EVO.

http://w3.bcn.es/fitxers/baccessible/relacidecentresocupacionals.787.pdf

Vegeu l’annex 5 d’aquesta guia: Llista de centres ocupacionals de Barcelona ciutat.

(20)
(21)

Altres recursos

(22)

Servei de respir

• Centres d’atenció residencial, temporal i de curta estada amb la finalitat d’alliberar les famílies de la dinàmica establerta per la quotidianitat. • Cal tenir el certificat de disminució.

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,290652867_374770856,0

0.html

Centres de dia

• Atenció assistencial diürna per a persones amb manca d’independència personal que necessiten una atenció permanent i que no es poden beneficiar d’altres serveis.

• Cal tenir el certificat de disminució.

• La sol·licitud s’ha de presentar al CAD de zona (de titularitat pública).

Pisos i residències

• Són centres d’atenció continuada a les persones amb l’objectiu de garantir una bona qualitat de vida.

• Cal tenir el certificat de disminució i necessitar una atenció i un suport per fer les activitats de la vida diària que, per raons familiars, socials o de localització geogràfica, no es tenen a casa.

• La sol·licitud s’ha de presentar al CAD de zona (titularitat pública). No cal certificat de l’EVO.

Serveis de suport a l’autonomia a la llar

• A la pròpia llar.

(23)

Annexos

Annex 1: Llista de l’oferta formativa de PQPI públics a Barcelona ciutat.

Annex 2: Llista de PQPI que es fan en centres d’educació especial públics i privats a

Barcelona ciutat. Previsió de l’oferta per al curs 2010-2011

Annex 3: Llista de centres on es fan programes de diversificació curricular per a la

transició a la vida adulta

Annex 4: Llista de centres especials de treball (CET) de Barcelona ciutat Annex 5: Llistat de centres ocupacionals de Barcelona ciutat

(24)

Segons la Resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius per al curs 2010-2011, es preveu la incorporació d’alumnat amb NEE als PQPI (reserva de dues places per grup

Perfils Centre Tipologia Codi Adreça Telèfon Districte

Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Eixample PQPI-PTT 08960003 C/ Comte d’Urgell, 187, 2a planta

93 321 70 20 Eixample

Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Nou Barris PQPI-PTT 08960002 C/ Dr. Pi i Molist, 133 93 291 40 08 Nou Barris

Auxiliar de fusteria INS SEP Escola del Treball PQPI-FIAP 08013275 C/ Comte d’Urgell, 187 93 430 92 00 Eixample

Auxiliar de tancaments metàl·lics: tancaments d’alumini i PVC

INS Rambla Prim PQPI-FIAP 08013469 C/ Cristóbal de Moura, 223 93 307 99 60 Sant Martí

Auxiliar de jardineria: vivers i jardins INS SEP Mare de Déu de la Mercè PQPI-FIAP 08014401 C/ Motors, 120-130 93 223 25 66 Sants-Montjuïc

Auxiliar de jardineria: vivers i jardins INS Vall d’Hebron PQPI-FIAP 08052700 Pg. Vall d’Hebron, 93-95 93 212 50 04 Horta-Guinardó

Auxiliar de jardineria: vivers i jardins Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Escola Viver Castell de Sant Foix

PQPI-PTT 08960259 C/ Camí de Can Girona, s/n 93 570 70 02 Santa Maria de Martorelles

Auxiliar de jardineria: vivers i jardins Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Rubió i Tudurí PQPI-PTT 08960257 Av. Marquès de Comillas, 16 93 424 37 07 Sants-Montjuïc

Auxiliar de la indústria càrnia Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona

PQPI-PTT 08960255 C/ Pintor Alsamora, 3-5 93 408 00 18 Nou Barris

Auxiliar de manteniment i muntatge d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas

INS Collserola PQPI-FIAP 08034588 Ctra. Alta de les Roquetes, 70 93 427 90 00 Horta-Guinardó

(25)

Perfils Centre Tipologia Codi Adreça Telèfon Districte

Auxiliar de pintura INS SEP Mare de Déu de la Mercè PQPI-FIAP 08014401 C/ Motors, 120-130 93 223 25 66 Sants-Montjuïc

Auxiliar de pintura INS Consell de Cent PQPI-FIAP 08052839 C/ Carrera, 25 93 442 40 48 Sants-Montjuïc

Auxiliar de pintura INS Roger de Flor PQPI-FIAP 08052748 C/ Pedrosa, 2 93 359 25 00 Nou Barris

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Nou Barris PQPI-PTT 08960002 C/ Dr. Pi i Molist, 133 93 291 40 08 Nou Barris

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Zona Franca PQPI-PTT 08960001 C/ Motors, 120-130 93 223 19 22 Sants-Montjuïc

Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

INS SEP Escola del Treball PQPI-FIAP 08013275 C/ Comte d’Urgell, 187 93 430 92 00 Eixample

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Eixample PQPI-PTT 08960003 C/ Comte d’Urgell, 187, 2a planta

93 321 70 20 Eixample

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Nou Barris PQPI-PTT 08960002 C/ Dr. Pi i Molist, 133 93 291 40 08 Nou Barris

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Zona Franca PQPI-PTT 08960001 C/ Motors, 120-130 93 223 19 22 Sants-Montjuïc

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Nou Barris PQPI-PTT 08960002 C/ Dr. Pi i Molist, 133 93 291 40 08 Nou Barris

Auxiliar de muntatge d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Zona Franca PQPI-PTT 08960001 C/ Motors, 120-130 93 223 19 22 Sants-Montjuïc

Auxiliar de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Consorci d’Educació de Barcelona:PTT Eixample PQPI-PTT 08960003 C/ Comte d’Urgell, 187, 2a planta

93 321 70 20 Eixample

Auxiliar de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Zona Franca PQPI-PTT 08960001 C/ Motors, 120-130 93 223 19 22 Sants-Montjuïc

Auxiliar de muntatge d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Consorci d’Educació de Barcelona: PTT Josep Serrat i Bonastre

PQPI-PTT 08960268 C/ Marquès de Santa Anna, 2 93 217 41 42 Sarrià-Sant Gervasi

(26)

Annex 2: Llista de PQPI que es fan en centres d’educació especial públics i privats a Barcelona ciutat. Previsió de l’oferta per al curs 2010-2011

(Decret 140/2009, de 8 setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial)

Perfil Total grups autoritzats Centre Adreça Telèfon

Auxiliar de jardineria: vivers i jardins 1 CEE Castell de Sant Foix C/ Camí de Can Girona, s/n

(Santa Maria de Martorelles) 93 570 70 02

Auxiliar d’arts gràfiques i disseny 1

Auxiliar administratiu 1 CEE Pont del Dragó C/ Sagrera, 179 93 243 09 83

Auxiliar d’hoteleria, cuina i restauració 1

Auxiliar de fabricació mecànica industrial 1

Auxiliar de fusteria 1

Auxiliar en administració i gestió 1

Auxiliar d’electricitat 1

Auxiliar de manipulats industrials i artesans 1

CEE Mare de Déu de Montserrat C/ Sospir, 30 93 433 40 96

Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia 1

Auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals 1 Escola Rel, SCCL C/ Montserrat de Casanovas, 44 93 420 79 05 Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 1

Pla auxiliar de cuina 1 Granja-Escola Sinaí (A.R.A.N.I.) c/ Indústria, 137 93 455 77 71

(27)

Annex 3: Llista de centres on es fan programes de diversificació curricular per a la transició a la vida adulta

Centre Adreça Telèfon Tipus de centre

Total grups autoritzats

CEE La Ginesta C/ Vayreda 36

(recinte Mundet)

93 402 28 57

Públic 1

CEE Mare de Déu de Montserrat C/ Sospir, 30 93 433 40 96 Privat concertat 2 Instituto Ortopegagógico Niño

Dios C/ Ronda Guinardó, 224-236 93 456 75 42 Privat concertat 2

Nostra Senyora de Montserrat C/ Bronze, 18 93 331 20 88

Privat concertat 1

Institut Pedagogia Terapèutica.

Jeroni de Moragas C/ Panamà, 18 93 203 87 02

(28)

Centre Adreça Especialitat Telèfon Districte

ACIDH C/ Siracusa, 53 Bugaderia i càtering 93 285 99 77 Gràcia

AMJ 21 C/ Fra Juniper Serra, 65, 3r Jardineria i neteja 606 950 601 Sant Andreu

AGARIMARIA C/ Mallorca, 480, baixos Neteja 93 244 40 26 Eixample

ARAPDIS C/ Congost, 18 Bugaderia i copisteria 93 285 07 84 Gràcia

AREP Pg. Maragall, 124 Manipulats i envasament 93 352 13 39 Nou Barris

ASPACET C/ Marc Aureli, 16, baixos Administració i gestió 93 200 35 68 Sarrià- St.Gervasi

ALCIL C/ Numància, 107-109 Venda diaris i revistes 93 419 09 19 Les Corts

BARNA-VERD Av. Josep Tarradelles, 123 Jardineria 93 276 36 03 Les Corts

BASEDI SL C/ Roger de Llúria, 108 Enregistrament de dades 93 207 41 64 Eixample

BOTIGA FRIENDS C/ Aragó, 227, pral. Artesania i roba de vestir 93 487 55 44 Eixample

BUGADERIA CANIGÓ Av. Vallvidrera, 22 Bugaderia industrial 93 203 25 70 Sarrià- St.Gervasi

CAN ENSENYA Ctra. Alta Roquetes, s/n Manteniment d’edificis 93 427 77 50 Nou Barris

CET ARANI C/ Industria, 137-141 Restaurant i càtering 93 455 77 71 Sant Andreu

CET ARTESÀ “RACÓ X RACÓ” C/ Tapioles, 15 Neteja i manipulats 93 .443 24 33 Ciutat Vella

(29)

FEM-CET C/ Tamarit, 104, entl.

secretaria 93 228 96 99 Eixample

FSC Inserta (ONCE, Fundosa) Gran Via Carles III, 66-68 Administració i gestió 93 330 12 01 Eixample

FUNDACIÓ CARES C/ de l’àrtic, 136 Manipulats i emmagatzematge 93 262 42 70 Sants-Montjuïc

ICÀRIA GRÀFIQUES C/ Pujades, 77-79 Disseny i impressió gràfica 93 300 97 38 Sant Martí

INOUT ALBERGS C/ Major de rectoret, 2 Hoteleria i restauració 93 280 09 85 Sarrià- St. Gervasi

INTEGRA CET C/ Pamplona, 54, baixos Neteja d’edificis i locals 93 356 85 88 Sant Martí

IPRES ( integració persones risc social) C/ Sepúlveda, 143 Neteja, consergeria i serveis a

empreses 93 451 12 14 Eixample

LA CALAIXERA – AREP Pg. Maragall, 124 Enquadernació, fusteria, manipulats

i pintura 93 243 20 42 Nou Barris

LABOR – 90 (Laboris) Travessera de gràcia, 263 / C/ Alba, 1-3 Digitalització i impressió, i gestió de residus 93 285 80 68 Gràcia

L’ESPÍGOL DE GSIS C/ Escultor llimona, 50 Jardineria i hipoteràpia 93 429 96 76 Ciutat Vella

MULTICOPY GRÀFIC, SCCL C/ Consell de cent, 119 Arts gràfiques i impressió 93 425 08 39 Eixample

O’DISSENY C/ Llibertat, 25, baixos Disseny, maquetació i impressió, i

edició de vídeo 93 457 00 01 Gràcia

ARAPDIS C/ Providència, 17

Bugaderia, hoteleria, manipulats, neteja, jardineria, copisteria i

transport

93 415 46 17 Gràcia

GSADIS (serveis per a la integració) C/ Maria Barrientos, 17, baixos Neteja i serveis 93 209 21 02 Les Corts

SERVEIS OCON CATALANA S.L C/ Pelai, 12-14, 4rt-L Paqueteria i repartiment 93 588 25 57 Ciutat Vella

SERVITELCO Travessera de Gràcia, 56, 3r 4a Serveis d’informació telefònica,

recepció i consergeria 93 414 52 67 Gràcia

SIFU, SL C/ Pallars, 141-143 Neteja i serveis en edificis 93 309 63 76 St. Martí

TALLER ARTESÀ C/ Tapioles, 27 Manipulats i neteja 93 443 24 33 Sants-Montjuïc

TEB BARCELONA C/ Grau i Torras, 25 Manipulats i altres 93 360 03 87 Ciutat Vella

TEB VERD C/ Fernando Pessoa, 54-64 Jardí i manteniment 93 360.03 87 Sant Andreu

TRINIJOVE C/ Turó de la trinitat 17 Jardineria i medi ambient 93 345 92 21 Sant Andreu

(30)

Centre Tipologia Servei Adreça Telèfon Districte

TALLER ESCUELA BARCELONA (TEB) Disc. psíquica STO C/ Grau i Torras, 25 93 221 55 12 Ciutat Vella TALLER ST. JORDI Disc. psíquica SOI Pl. Sant Pere, 3 bis 93 319 27 11 Ciutat Vella TALLER ST. JORDI Disc. psíquica STO C/ Peu de la Creu, 6 93 443 34 34 Ciutat Vella LA SÍNIA

Disc. física STO C/ Banys Nous,16, entl. 93 318 14 81 Ciutat Vella TALLERS BLANCS Disc. psíquica STO C/ Castillejos, 281 93 455 66 31 Eixample TALLERES BLANCS II Disc. psíquica STO - SOI C/ Castillejos, 289,

baixos 93 455 66 31 Eixample CENTRE CONDAL Malaltia mental STO C/ Muntaner, 217, pral. 93 410 93 34 Eixample JOAN TRIAS, LLARS DE L’AMISTAT Paràlisi cerebral CO C/ Enric Granados, 87 93 451 66 71 Eixample ASPROSEAT

Disc. psíquica STO - SOI C/ Foc, 108 93 223 30 60 Sants-Montjuïc PRETALLER ST. JOSEP II Disc. psíquica STO - SOI C/ Tenor Masini, 67 93 330 12 46 Sants-Montjuïc TALLER ARTESÀ Disc. psíquica STO - SOI C/ Tapioles, 27 93 329 49 97 Sants-Montjuïc ARIADNA Disc. psíquica STO - SOI C/ Felipe de Paz, 17-19 93 162 95 72 Les Corts ASOCIACIÓN CENTRO PEDRALBES Disc. psíquica STO - SOI C/ Can Mora, 7-9 93 203 77 30 Sarrià-Sant

Gervasi ASPASIM Disc. psíquica STO C/ Mont d’Orsà, 22-24 93 406 84 09 Sarrià-Sant

Gervasi CANIGÓ

Disc. psíquica STO - SOI Av. Vallvidrera, 22 93 203 25 70 Sarrià-Sant Gervasi TALLER AUXÍLIA BARCELONA Paràlisi cerebral STO - SOI C/ Anglí, 50 93 205 53 20 Sarrià-Sant

Gervasi Disc. psíquica STO C/ Siracusa, 53 93 285 99 77 Gràcia

(31)

CAN CARRERAS Disc. psíquica CO C/ Ogassa, 12-14 93 420 .90 91 Nou - Barris TALLER ESCUELA BARCELONA (TEB)-VERDUM Disc. psíquica STO C/ Artesania, 57-59 93 350 25 12 Nou - Barris BARCANOVA Disc. psíquica STO - SOI C/ Escultor Llimona,

46-50 93 429 96 76 Nou - Barris CAMÍ Paràlisi cerebral STO C/ Fraga, 19-21 93 345 53 47 Sant Andreu CORDADA-OSAS Disc. psíquica STO - SOI C/ Manigua, 45-47 93 340 86 50 Sant Andreu TALLER ESCUELA BARCELONA (TEB)-ESTACIÓN Disc. psíquica STO - SOI Andana de l’Estació, 56

93 311 72 12 (STO) 93 311 73 00 (SOI)

Sant Andreu CLOT. FUNDACIÓN PERE MITJANS Disc. psíquica SOI C/ Andrade, 156, baixos 93 314 37 20 Sant Martí ANDRADE . FUNDACIÓN PERE MITJANS Disc. psíquica i física STO C/ Andrade, 156, baixos 93 314 37 20 Sant Martí BESÒS. FUNDACIÓN PERE MITJANS Disc. psíquica STO Rbla. Prim, 31-37, baixos 93 266 11 85 Sant Martí ASPACE Paràlisi cerebral STO C/ Bilbao, 95-97 93 307 53 25 Sant Martí XOP SCOOP Disc. psíquica STO - SOI C/ Llull, 27-39 93 300 66 12 Sant Martí BOGATELL Disc. psíquica STO C/ Llull, 130 93 485 57 91 Sant Martí NOVA ICÀRIA Disc. psíquica SOI C/ Llull, 130 93 485 57 91 Sant Martí DAU

Malaltia mental SOI C/ Joan d’Àustria, 95-97 93 300 08 58 Sant Martí

STO: Servei de Teràpia Ocupacional SOI: Servei Ocupacional d’Inserció CO: Centre Ocupacional sense classificar

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...