• No se han encontrado resultados

CONSELLS A TENIR EN COMPTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "CONSELLS A TENIR EN COMPTE"

Copied!
7
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)
(2)

UA

CONSELLS A TENIR EN COMPTE

• Els exàmens de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) són semblants a què has realitzat en els teus estudis de segon curs de batxillerat. El major problema que presenta la PAU és l'acumulació d'exàmens.

• L'important és el treball realitzat al llarg del curs i és el recomanable que acudisques el més descansat/da possible, evitant sobreesforços que disminuïsquen la teua capacitat. Normalment els repassos d'última hora, fins i tot entre examen i examen, ajuden poc a millorar els resultats.

• Per això, en les hores prèvies a l'examen és millor mantenir la ment espavilada i la màxima tranquil·litat, preparant la documentació exigible durant els exàmens: full de matrícula i DNI, material auxiliar segons les proves com a diccionari, calculadora, goma d'esborrar, llapis, regle, etc. • Durant la realització dels exercicis

hauràs de prestar la màxima atenció a les instruccions i indicacions dels professors. Si tens dubtes sol·licita aclariments.

• És important, abans de respondre a les preguntes, haver-les llegit totes i assegurar-se d'haver-les entès bé. • Respondrem al que se'ns demana

i ho farem de la manera més clara possible sense estendre'ns innecessàriament ni al contrari. També intentarem argumentar i justificar les respostes. Cuidarem la forma i

no sols el contingut, és a dir, el vocabulari, terminologia, ortografia, etc.

• És convenient començar amb les preguntes o qüestions més fàcils o que coneixem perquè reforçarà la confiança en nosaltres mateixos.

• No et desanimes si no ixes content/a amb el desenvolupament d'algun exercici. Tingues en compte que la nota final serà el resultat de valorar la realització de totes les proves i l'expedient acadèmic.

• Els distints tribunals qualificaran les proves respectant l'anonimat. Els criteris de correcció dels exercicis de les PAU estaran publicats en el següent enllaç:

https://sa.ua.es/va/selectividad/examens-prova-actual.html

(3)

UA

Els possibles solapaments d’assignatures es resolen de manera conjunta per a les 5 universitats. El primer dia, es comunicarà als interessats la data i l’hora dels exercicis. L’alumnat que només es presente a la fase voluntaria haurà d’anar a la seu del tribunal mitja hora abans del començament de la seua primera prova.

Publicació de resultats: divendres 18 de juny, a través del portal de l'alumne:

CALENDARI D'EXÀMENS. PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2021

HORARI ASSIGNATURES

DIMARS 8 de juny

MATI

9.30 a 11.00 Història d’Espanya

11.45 a 13.15 Valencià: Llengua i Literatura II

VESPRADA

15.30 a 17.00 Arts EscèniquesBiologia

Economia de l’Empresa

17.45 a 19.15 FísicaHistoria de l’Art

DIMECRES 9 de juny

MATI

9.30 a 11.00 Llengua Castellana i Literatura II

11.45 a 13.15 Llengua Estrangera (Anglés)

VESPRADA 15.30 a 17.00 DissenyGeografia Química 17.45 a 19.15 Dibuix Tècnic Geologia Grec II DIJOUS 10 de juny MATI 9.30 a 11.00 Fonaments de l’Art II Llatí II Matemàtiques II

11.45 a 13.15 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

VESPRADA

15.30 a 17.00

Cultura Audiovisual II Història de la Filosofia

(4)

UA

RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS

Qui, després de la primera correcció dels exàmens de les PAU, no estiga d’acord amb les qualificacions que ha obtingut pot sol·licitar-ne, per a cada assignatura, una revisió. Aquesta revisió consisteix a comprovar que no hi ha hagut errors en el procés de primera correcció i qualificació, a més de fer una segona correcció de l’examen.

Un corrector diferent del que ha fet la primera correcció durà a terme tot el procés de revisió. La qualificació definitiva serà la mitjana de les dues qualificacions.

Si la diferència entre la primera i la segona correcció és de dos punts o més, es farà una tercera correcció. La qualificació definitiva serà la mitjana de les tres qualificacions. El resultat de la revisió pot abaixar, mantindre o augmentar la nota inicial.

La sol·licitud de revisió ha de presentar-se a la universitat respectiva, únicament a través

del Portal de l’Alumne, al qual s’accedeix des d’aquesta adreça web: https://appweb.edu.gva.es/paseu/

Per entrar al portal per primera vegada serà necessari tenir el codi d'usuari i la clau que es troben en el full d'etiquetes que es reparteix en la PAU.

El termini de presentació de sol·licituds de revisió és de tres dies hàbils, a partir de la data de publicació de les qualificacions. Aquest termini és improrrogable, les reclamacions presentades fora de termini seran desestimades.

Per a la convocatòria ordinària, el termini de presentació de revisions és del 21 al 25 de

juny (el 25 fins a les 14 hores).

La comunicació dels resultats de la revisió es farà pública el 30 de juny, en el Portal de l’Alumne, a partir de les 14 hores.

En la convocatòria ordinària, l’estudiant podrà sol.licitar veure els exàmens revisats, quan haja acabat tot el procés de revisions, els dies 1 i 2 de juliol a través del Portal de l’Alumne. La visió dels exàmens tindrà lloc el 5 de juliol, a l’aulari II, a les 11.00 h i en diverses aules segons el tribunal.

(5)

UA

SOL·LICITUD DE PLAÇA EN LA UA

1. PREINSCRIPCIÓ

Les persones que finalitzen batxillerat i superen la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), si desitgen accedir a qualsevol estudi de Grau de la UA, hauran de realitzar una preinscripció prèvia. Per a això, una vegada conegudes les qualificacions de selectivitat emplenaran la sol·licitud de preinscripció.

La sol·licitud de preinscripció es realitza a través d'un programa informàtic que es troba disponible en qualsevol de les adreces d'internet següents:

http://www.preinscripcion.gva.es | http://www.ua.es

El termini de preinscripció per a estudiants que es presenten a les proves d'accés a la

universitat del curs 2020-21 en la convocatòria ordinària serà del 21 de juny al 9 de juliol. Els estudiants que hagen superat la PAU a qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana i realitzen la preinscripció amb la seua identificació PASEU, no hauran de presentar cap documentació, però convé que imprimisquen i guarden el justificant de la sol·licitud de preinscripció realitzada per internet.

En qualsevol cas, els sol·licitants poden dirigir les seves sol·licituds per qualsevol dels mitjans establerts en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a: Universitat d'Alacant. Servei d'Alumnat. Negociat d'Accés. Ap. de Correu 99 03080 Alacant Tel.: 965 90 38 51 · a/e: acces@ua.es

2. PUBLICACIÓ DE LLISTES D'ADMESOS

Els resultats del procés d'admissió (admès/a o posició en llista d'espera) es podran consultar a través de la pàgina web de la UA (www.ua.es), a partir del 16 de juliol. També es podran consultar en el Servei d'Alumnat, en el Servei d'Informació o en els Centres d'admissió. Termini de reclamacions als resultats de preinscripció: els dies 19, 20 i 21 de juliol (El día 21 el termini finalitzarà a les 14 h.). Comunicació dels resultats de les reclamacions: 23 de juliol.

3. MATRÍCULA (recorda que la matrícula és al juliol)

L'alumnat de nou ingrés es matricula a través d'internet. S'assigna a cada estudiant una cita de matriculació d'acord amb la seva nota d'accés. El termini de matrícula serà del

20, 21 i 22 de juliol1.

La matrícula es pot realitzar des de qualsevol ordinador connectat a Internet.

El moviment de llistes d'espera per cobrir les possibles vacants que es produïsquen serà el dias 23 de juliol.

4.INFORMACIÓ

Servei d'Informació . Universitat d'Alacant

Aulari II. Planta baixa. Tel.: 965 90 34 56 • Fax: 965 90 37 55 • a/e: informacio@ua.es

(6)

Curs 2021-2022 PLA CES NO TES DE T ALL CONV . ORDINÀRIA 2020 NO TES DE T ALL CONV . EXTRA ORD. 2020 AR TS ESCÈNIQ UES II BIOL OGIA CUL TURA A UDIO VISUAL II DIBUIX TÈCNIC II DISSENY ECONOMIA DE L ’EMPRES A FÍSICA FONAMEN TS DE L ’AR T II GEOGRAFIA GEOL OGIA GREC II HIS TÒRIA DE LA FIL OSOFIA HIS TÒRIA DE L ’AR T IDIOMES ES TRANGERS: ALEMANY , FRANCÈS, ANGLÈS I IT ALIÀ LLA TÍ II MA TEMÀTIQ UES APLICADES A

LES CIÈNCIES SOCIALS II MA

TEMÀTIQ

UES II

Q

UÍMICA

Ponderacions Assignatures PAU Ensenyaments Oficials de Grau AR TS I HUMAN TIT A TS

Espanyol: Llengua i Literatures 55 10.078 9.104 (Jun) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Estudis Àrabs i Islàmics 50 5 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Estudis Francesos 50 5 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Estudis Anglesos 125 8.608 13.15 (Jun) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Filologia Catalana 50 5 8.674 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Història 125 7.436 8.366 (Jun) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Humanitats 50 5 13.204 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

Traducció i Interpretació: Anglès 70 12.276 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Traducció i Interpretació: Francès 60 9.23 9.968 (Jun) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Traducció i Interpretació: Alemany 50 5 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

CIÈNCIES

Biologia 160 10.694 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Ciències del Mar 50 10.534 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Física 50 12.632 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 Geologia 50 6.952 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 Matemàtiques 50 12.604 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 Química 60 11.068 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 S ALUT Infermeria 200 11.95 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

Medicina (En procés d'autorització) 75 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2

Nutrició Humana i Dietètica 100 10.217 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Òptica i Optometria 70 9.586 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 ENGINYERIA I ARQ UITECTURA Arquitectura Tècnica 60 6.001 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 Fonaments de l’Arquitectura 120 7.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 Enginyeria Biomèdica 60 12.199 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 Enginyeria Civil 75 6.247 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació 80 6.198 11.936 (Jun) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

Enginyeria Informàtica 190 8.73 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

Enginyeria Informàtica + ADE (I2ADE) 50 10.366 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Enginyeria Multimèdia 95 8.344 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

Enginyeria Química 60 9.309 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2

Enginyeria Robòtica 60 11.792 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQ

UES

Administració i Direcció d’Empreses 400 6.461 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 100 10.588 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Criminologia (presencial) 170 9.77 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Criminologia (en línia) 70 7.575 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Dret 240 9.118 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Dret + ADE (DADE) 100 10.61 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Dret + Criminologia (DECRIM) 70 11.27 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Dret + Relacions Internacionals(DERRII)* 60 12.716 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 02 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

Economia 125 10.04 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Gastronomia i Arts Culinàries 75 7.077 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Geografia i Ordenació del Territori 50 5 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

Gestió i Administració Pública 50 5 6.478 (Jun) 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Enginyeria Informàtica + ADE (I2ADE) 50 10.366 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Màrqueting 75 10.586 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Mestre en Educació Infantil 310 8.348 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Mestre en Educació Infantil (Alcoi) 50 8.038 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Mestre en Educació Primària 440 8.764 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Publicitat i Relacions Públiques 240 8.935 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Relacions Internacionals (*) 60 12.024 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

Relacions Laborals i Recursos Humans 130 6.061 8.666 (Jun) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Relacions Laborals i Recursos Humans (Elda) 50 5 8.956 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Sociologia 60 7.732 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Treball Social 160 7.86 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1

Turisme 240 5 8.552 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

Turisme +ADE (TADE) 100 8.484 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1

UA

A C C É S A L A U N I V E R S I T A T

(*) Caldrà acreditar un ni

vell B1 d’

(7)

: Gabine t d’Imatg e i Comunicació Gr àf ica de la U niv er sit at d’ Alacant © Ma y 20 18

Referencias

Documento similar

La complejidad de las redes y diagramas que se han analizado es atribuible casi por entero al número de nodos —y, por tanto, de proposiciones— que tienen estas redes y diagramas.

Sólo que aquí, de una manera bien drástica, aunque a la vez coherente con lo más tuétano de sí mismo, la conversión de la poesía en objeto -reconocida ya sin telarañas

6 José Carlos Rovira, en su estudio Léxico y creación poética en Miguel Hernández, expone lo que para él simboliza la figura del rayo: “El poeta es rayo que no cesa,

Como no basta incluir esta novela en el listado de una nueva novela histórica, ya que no toma a ningún héroe o acontecimiento que se plantee como central en

- Un curso formativo para los técnicos de laboratorio de la UPV sobre la prevención de los residuos en los laboratorios, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25, 26 y 27

La Dirección General de Ordenación Pesquera, a través de la Subdirección General de Economía Pesquera, del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ha elaborado

Respecto a las enfermedades profesionales, en virtud del RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de

Dicho esto intentaremos comprender cuáles han sido las estrategias, en algunas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, para la atención de las mujeres

En este artículo pretendemos analizar, desde las ciencias sociales con perspectiva de género, dos sentencias recientes –ambas de violencias ejercidas contra las mujeres- que se

Las estadísticas oficiales sobre la violencia en Querétaro señalan que, en el caso de violencia contra mujeres, la edad en donde más se violenta es entre los 21 y los 50 años,

En este sentido, el mindfulness ha sido para muchos entendido como una oportunidad sin preceden- tes no sólo para contrarrestar muchas de las consecuencias negativas para la

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

d) que haya «identidad de órgano» (con identidad de Sala y Sección); e) que haya alteridad, es decir, que las sentencias aportadas sean de persona distinta a la recurrente, e) que

La siguiente y última ampliación en la Sala de Millones fue a finales de los años sesenta cuando Carlos III habilitó la sexta plaza para las ciudades con voto en Cortes de

Ciaurriz quien, durante su primer arlo de estancia en Loyola 40 , catalogó sus fondos siguiendo la división previa a la que nos hemos referido; y si esta labor fue de

En este trabajo estudiamos la obra poética en español del escritor y profesor argelino Salah Négaoui, a través de la recuperación textual y análisis de Poemas la voz, texto pu-

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

En la parte central de la línea, entre los planes de gobierno o dirección política, en el extremo izquierdo, y los planes reguladores del uso del suelo (urbanísticos y

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

(29) Cfr. MUÑOZ MACHADO: Derecho público de las Comunidades Autóno- mas, cit., vol. Es necesario advertir que en la doctrina clásica este tipo de competencias suele reconducirse

95 Los derechos de la personalidad siempre han estado en la mesa de debate, por la naturaleza de éstos. A este respecto se dice que “el hecho de ser catalogados como bienes de

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

Por PEDRO A. EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO. Re- laciones entre el Derecho privado y el ordenamiento comunitario. Ca- racterización del Derecho privado comunitario. A) Mecanismos