PROPOSTA D ACORD PER LA QUAL S APROVA LA CONVOCATÒRIA D AJUTS DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL PEL CURS

Texto completo

(1)

PROPOSTA D’ACORD PER LA QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA

D’AJUTS DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL PEL

CURS 2009-2010

Exposició de motius: Donat el Pla de Desenvolupament Professional aprovat en el

Consell de Govern 5/08 del 5 de juny de 2008, on es considerava la necessitat

d’incentivar la carrera professional del personal docent i investigador, facilitant

l’obtenció del doctorat i de l’acreditació.

Vist que la Comissió de Personal Acadèmic núm. 6/09, dels dies 5, 10 i 15 de juny de

2009, ha informat favorablement.

ES PROPOSA AC0RDAR:

Únic.-

Aprovar la convocatòria d’ajuts del Pla de Desenvolupament Professional pel

curs 2009-2010, d’acord amb l’annex adjunt.

(2)

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT

PROFESSIONAL PEL CURS 2009-2010

I. Disposicions Generals

1. Objecte.

Aquesta convocatòria d’ajuts té per objecte incentivar la carrera professional del personal docent i investigador, facilitant l’obtenció del doctorat i de l’acreditació mitjançant una reducció de l’encàrrec docent, tal com s’estableix a la convocatòria d’ajuts prevista en el Pla de Desenvolupament Professional aprovat en el Consell de Govern 5/08 del 5 de juny de 2008. 2. Dotació pressupostaria i número d’ajuts.

2.1 Els ajuts no tenen dotació econòmica i consisteixen en una reducció de 6 crèdits en l’encàrrec docent del beneficiari. No obstant, aquest rebaix serà cobert mitjançant l’oportuna contractació temporal, si escau.

2.2 Es concediran fins a un total de 70 ajuts, els quals es reparteixen en les tres modalitats que a continuació s’indiquen juntament amb el número d’ajuts destinat a cadascuna d’aquestes.

Per la modalitat de màster 5 ajuts Per la modalitat de doctorat 35 ajuts Per la modalitat d’acreditació 30 ajuts

2.3 No obstant, si en una de les modalitats no s’arribés a concedir el total d’ajuts estipulats, la Comissió de Personal Acadèmic podrà redistribuir els ajuts no atorgats entre les restants modalitats de forma proporcional al percentatge de sol·licituds no ateses en les altres modalitats.

3. Destinataris.

3.1 Podrà prendre part en les diferents modalitats d’ajut d’aquesta convocatòria el personal docent i investigador pertanyent a la Universitat de Girona següent;

a) Ajuts per la realització d’un màster:

I. Professors de la UdG amb contracte amb dedicació a temps complert, que estiguin realitzant o iniciïn un màster de recerca, amb l’objectiu de poder accedir a un programa de doctorat.

II. Aquest ajut es podrà gaudir un màxim de 2 cops. b) Ajuts pel doctorat:

I. Professors de la UdG amb contracte amb dedicació a temps complert, titulats superiors o graduats d’un màster de recerca, no doctors i que estiguin realitzant o iniciïn un doctorat.

II. Aquest ajut es podrà gaudir un màxim de 6 cops. c) Ajuts per l’acreditació:

I. Professors de la UdG amb contracte temporal amb dedicació a temps complert pendents d’acreditar-se de recerca per AQU-Catalunya o de Titular d’universitat. II. Aquest ajut es podrà gaudir un màxim de 5 cops.

3.2 Així mateix, es podrà concórrer a les modalitats esmentades sempre i quan el sol·licitant no hagi gaudit abans d’aquest tipus d’ajut, o en cas d’haver gaudit hagi assolit els objectius fixats

(3)

en la seva concessió i no superi el període màxim de gaudiment de cada modalitat podrà demanar la prorroga en les condicions que s’especifiquen a l’apartat 12 d’aquestes bases. 3.3 Les persones amb contracte temporal que obtinguin l’ajut en qualsevol de les modalitats anteriors, no podran desenvolupar cap càrrec de gestió a la universitat durant el curs 2009-2010. En cas que ocupin un càrrec en el moment de la concessió hi hauran de renunciar per poder gaudir de l’ajut.

4. Presentació de sol·licituds, lloc i termini.

4.1 El personal docent i investigador que vulgui resultar beneficiari haurà de presentar degudament omplert el model normalitzat de sol·licitud que es trobarà a disposició dels interessats a l’adreça web http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=2557, juntament amb la documentació que es detalla al mateix model.

4.2 Els interessats en participar a la convocatòria hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general de la Universitat de Girona o en els seus registres auxiliars, o bé per qualsevol altre mitjà dels previstos en l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Alhora, s’haurà d’enviar copia de la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic vr.personal@udg.edu.

4.3El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al taulell d’anuncis del rectorat i finalitzarà el proper 10 de juliol de 2009. 4.4 Les sol·licituds hauran de comptar amb el vistiplau del director del Departament al qual estigui adscrit el sol·licitant.

II. Procés selectiu

5. Admissió i esmena de sol·licituds.

5.1 Un cop finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds, el Vicerectorat de Personal i Política Social, en tant que instructor del procediment, comprovarà que els sol·licitants reuneixen els requisits de participació en la convocatòria i revisarà les sol·licituds presentades. 5.2 Fetes les anteriors comprovacions, en cas que es detecti algun defecte en la sol·licitud es requerirà als interessats perquè en el termini de 10 dies els esmenin, amb l’advertiment que en que cas de no fer-ho es tindrà a l’interessat per desistit de la seva sol·licitud. A tals efectes el Vicerectorat de Personal i Política Social requerirà als interessats que hagin d’esmenar la seva sol·licitud per mitjà del taulell d’anuncis del rectorat. Altrament, a títol informatiu el referit llista es publicarà també a l’espai web de dit Vicerectorat.

5.3 Transcorregut els terminis indicats, l’òrgan instructor remetrà a la Comissió de personal Acadèmic totes les sol·licituds i la seva documentació annexa.

6. Òrgan de selecció.

6.1 La Comissió de Personal Acadèmic serà l’òrgan de selecció i serà també l’òrgan competent per dirimir qualsevol controvèrsia que sorgeixi durant el procés de selecció. Així mateix, la Comissió de personal Acadèmic haurà d’elevar a la rectora la corresponent proposta de resolució, degudament motivada d’acord amb els criteris de selecció i avaluació fixats a la base següent.

6.2 La proposta de resolució, així com relació de punts obtinguts per cada criteri es publicarà a la web del Vicerectorat de Personal i Política Social i al taulell d’anuncis del rectorat. Els

(4)

aspirants disposaran d’un termini de 10 dies a partir del dia següent de la publicació al taulell per poder formular al·legacions contra la proposta. La comissió de Personal Acadèmic resoldrà aquestes al·legacions en un termini de màxim de 5 dies i farà pública la proposta de resolució definitiva a la web del Vicerectorat de Personal i Política Social i al taulell d’anuncis del rectorat.

7. Avaluació i selecció de sol·licituds.

Les sol·licituds dels interessats seran avaluades amb les dades aportades pels interessats en el seu escrit de sol·licitud i en base als criteris d’avaluació que es recullen a l’annex d’aquestes bases.

8. Resolució

En el termini màxim de dos mesos, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria, la rectora de la Universitat de Girona resoldrà la convocatòria i s’informarà al Consell de Govern dels ajuts atorgats. La resolució es comunicarà als interessats per correu electrònic i es farà pública a la web del Vicerectorat de Personal i Política Social.

III. Drets i deures dels beneficiaris

9. Obligacions dels beneficiaris

Les persones a qui es concedeixi un ajut es comprometen a:

a) Demanar autorització al vicerectorat competent per qualsevol canvi o incidència que afecti al desenvolupament de l’ajut i al pla de treball, així com facilitar tota la informació que li sigui requerida.

b) Comunicar les renúncies mitjançant escrit motivat adreçat al vicerector competent. c) Presentar informe final on es detalli i acrediti la tasca realitzada i els objectius obtinguts, abans del 7 de juny de 2010, o en qualsevol cas quan els hi sigui requerit pel vicerectorat competent en matèria de personal.

10. Criteris de revisió de l’assoliment dels objectius.

La Comissió de Personal Acadèmic revisarà els informes finals per determinar el grau d’assoliment dels objectius. La Comissió podrà demanar informació complementària al informe final si ho estima convenient. Els criteris de valoració segons modalitat de l’ajust són:

a) Màster

Assolir el pla de treball proposat. b) Doctorat

Assolir el pla de treball proposat. En cas de producció científica:

Els articles o ponències pendents d’acceptació es computen al 50%. Es considera assolit l’objectiu si es cobreix el 70% de pla proposat. c) Acreditació

Assolir el pla de treball proposat. En cas de producció científica:

Els articles o ponències pendents d’acceptació es computen al 50%. Es considera assolit l’objectiu si es cobreix el 70% de pla proposat.

(5)

11. Condicions de prorroga dels ajuts concedits en aquesta convocatòria.

11.1 La convocatòria (2010-2011) establirà la possibilitat i condicions per prorrogar els ajuts concedits en aquesta convocatòria.

11.2 En qualsevol cas només podran optar a aquesta possibilitat aquells ajuts que hagin assolit els seus objectius.

12. Condicions de prorroga dels ajuts concedits a la convocatòria 2008-2009.

12.1 Aquells professors que hagin gaudit d’un ajut de les modalitats màster o doctorat a la convocatòria 2008-2009 i que hagin assolit els seus objectius podran sol·licitar la seva prorroga. Per fer-ho hauran d’omplir la documentació indicada a l’apartat 4 d’aquesta convocatòria. L’ajut es prorrogarà si hi ha una valoració favorable del pla de treball per part de la Comissió de Personal Acadèmic. Els ajuts prorrogats es restaran del total de beques disponibles d’aquestes especialitats.

12.2 Aquells professors que hagin gaudit d’un ajut de la modalitat acreditació no el podran prorrogar automàticament. Tal com s’estableix a l’apartat 4 ho podran tornar a sol·licitar per la via competitiva.

13. Retorn dels ajuts.

13.1 En cas que el beneficiari no assoleixi els seus objectius el Departament haurà de tornar en forma de reducció de contractació temporal 3 crèdits anuals. Durant dos anualitats – En un període màxim de tres anys.

14. Interrupció temporal de l’ajut.

14.1 El personal que gaudeixi d’aquests ajuts tindrà dret a la suspensió de l’ajut pels casos de baixa per maternitat, adopció o acolliment per a fills menors de 6 anys, o casos de força major degudament justificats. Durant el temps de permanència en aquesta situació la reducció de docència de l’ajut no s’acumularà als ajuts socials de reducció de jornada que se’n puguin derivar.

14.2 En el cas que aquesta interrupció hagi impedit aconseguir els objectius acordats, la beca es posposarà al curs següent. Per determinar-ho la Comissió de Personal Acadèmic valorarà l’informe final i les circumstancies concretes de la interrupció.

VI. Publicació i comunicació dels actes i règim d’impugnacions

15. Pràctica de les notificacions

15.1 La convocatòria, la resolució de la convocatòria i els demés actes administratius que puguin succeir-se es faran públiques al taulell d’anuncis de l’edifici rectorat de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre.

15.2 Efectuada la publicitat referida en l’apartat anterior es tindran per notificades a les persones interessades d’acord amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

(6)

15.3 Les publicacions a l’espai web destinat al Vicerectorat de Personal i Política Social del web de la Universitat de Girona (http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=2557), així com les comunicacions a les adreces de correu electrònic no tindran els efectes legals previstos a l’apartat anterior, i únicament es duran a terme a títol informatiu.

16. Règim de recursos

16.1 Contra aquells actes de tràmit que siguin recurribles les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant la rectora d’acord amb l’art. 114 i següents de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

16.2 Contra la resolució rectoral d’atorgament dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, els participants podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la rectora, d’acord amb l’art. 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

17. Normativa aplicable

17.1 En tot allò no previst expressament en aquestes bases, serà d’aplicació els preceptes continguts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, als Estatuts de la Universitat de Girona i els de qualsevol altra normativa de la Universitat de Girona que resulti d’aplicació.

(7)

ANNEX– CRITERIS D’AVALUACIÓ Modalitat Màster

Previsió de resultats (0,20)

És un requisit. Requereix, per part de la CPA d’una valoració qualitativa prèvia a on s’accepta o es rebutja. En cas de ser rebutjat la sol·licitud serà desestimada.

La previsió de resultats haurà de contenir:

Termini en el que es preveu assolir el màster. Crèdits que es preveu matricular i superar. Previsió_resultats = Crèdits_a_superar/60

Punts: Previsió_resultats * PES_PREVISIO

Progrés (0,20)

Curs_assolit = Crèdits_superats/60 Durada_estudi = Crèdits_totals/60 Progrés = Curs_assolit / Durada_estudi Punts: Progrés * PES_PROGRES

Rendiment (0,25)

Curs_assolit = crèdits_superats/60

Rendiment = Curs_assolit / Anys_matriculat (si Anys_matriculat és 0, llavors Rendiment = 1)

Punts: Rendiment * PES_RENDIMENT

Estructura de l’àrea (0,25)

Punts: (1 – (Doctors_equivalents_area / Professors_equivalents_area)) * PES_AREA • Estructura del departament (0,10)

(8)

Modalitat Doctorat

Previsió de resultats

És un requisit. Requereix, per part de la CPA d’una valoració qualitativa prèvia a on s’accepta o es rebutja. En cas de ser rebutjat la sol·licitud serà desestimada.

La previsió de resultats haurà de contenir:

Termini en el que es preveu assolir el doctorat.

Resultats (ponències, articles, estades, etc. que es preveu assolir durant el curs 2009-2010.

Progrés (0,20)

Curs_assolit = Durada_estudi – previsió de la lectura de tesi segons la previsió de resultats

Durada_estudi = Mediana_anys_doctorat_a_l’àmbit (Humanitats 8, C. Socials 6,5, Científic 5,5 i Tecnològic 5,5, dades extretes de la BD acadèmica de la UdG)

Progrés = curs_assolit / durada_estudi (màxim 1) Punts: Progrés * PES_PROGRES

Rendiment (0,35)

Curs_assolit = Durada_estudi – previsió de la lectura de tesi segons la previsió de resultats

Anys_matriculat: es comptarà la data més recent entre la primera matrícula de doctorat i la incorporació a temps complert a la UdG.

Rendiment = Curs_assolit / Anys_matriculat (si Anys_matriculat és 0, llavors Curs_assolit = 1)

Punts: Rendiment * PES_RENDIMENT

Estructura de l’àrea (0,30)

Punts: (1 – (Doctors_equivalents_area / Professors_equivalents_area)) * PES_AREA • Estructura del departament (0,15)

(9)

Modalitat Acreditació

Previsió de resultats (0,15)

És un requisit. Requereix, per part de la CPA d’una valoració qualitativa prèvia a on s’accepta o es rebutja. En cas de ser rebutjat la sol·licitud serà desestimada.

La previsió de resultats haurà de contenir:

Termini en el que es preveu assolir l’acreditació.

Resultats que es preveu assolir durant el curs 2009-2010.

Previsió_resultats = nombre d’articles que es preveu assolir vàlids per a l’acreditació / (Punts_mínims / Max_anys_contracte)

(valor màxim 1)

Punts: Previsió_resultats * PES_PREVISIO

Progrés (0,15)

Punts_assolits = nombre d’articles publicats vàlids per a l’acreditació. Punts_mínims = nombre d’articles requerits per l’acreditació

Progrés = Punts_assolits / Punts_mínims (valor màxim 1)

Punts: Progrés * PES_PROGRES

Rendiment (0,30)

Punts_assolits = nombre d’articles requerits per l’acreditació

Rendiment = Punt_assolit / (Punts_mínims * Anys_contractat / Max_anys_contracte) (valor màxim 1)

Punts: P_rendiment * PES_RENDIMENT

Estructura de l’àrea (0,30)

Punts: (1 – (permanents_equivalents_area / professors_equivalents_area)) * PES_AREA • Estructura del departament (0,10)

Punts: (1 – (permanents_equivalents_dep / professors_equivalents_dep)) * PES_DEP A la web http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=2557 es pot consultar:

El valor, per aquesta convocatòria, de les variables: doctors_equivalents_area

doctors_equivalents_dep permanents_equivalents_area permanents_equivalents_dep

El nombre d’articles que es consideraran en els criteris d’avaluació segons el tipus d’acreditació, basats en els document d’AQU-Catalunya:

“Criteris en l’emissió dels informes per a professorat lector” “Criteris en l’emissió de les acreditacions de recerca”

Figure

Actualización...

Related subjects :