Els diversos materials del projecte Aula 3D per a Biologia i Geologia al EducacióSecundària BIOLOGIA I GEOLOGIA ESO. Assolir l excel lència

Descargar (0)

Texto completo

(1)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

lsdiv ersos materials delpr ojecte Aula 3D pera Biologiai Geologia al’ Edu cac ió Sec und àri a (Bi G1 ,B iG 3i BiG 4)estan adaptatsal noucurrículum ipos sibiliten laresolució detots els estàndar dspr oposatsen aquestcurrículum pera cadaniv elleducatiu enquè s’imparteix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adualdes delprimer curs del’ ESO is’han tinguten compt eles compet ències clau,de manera ques’ha adequatel desenvolupament delsc ontinguts alsint eres sos,a lesmotiv acions i a la capacitat d’abstr

acció decada edat. ABiG espr epara l’alumnat perquè sàpiga cer carinf ormaciói proc essar -la,per quèsigui ca-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puguiestabl irc onclusions. L’apr enentatge ésactiu ic onstructiu . C101422

ILLES BALEARS

ILLES BALEARS

Proj

ect

eAu

la

3D

de

Biologiai

Geologia

Continguts,

compet

ènciesi

estàndar

ds

s

Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts i eldesen volupament dec ompetències .

s

Prioritz acióde lesc ompetències .

s

Cont ing uts int err ela cio nat samb lesactivitats quec omparteix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es, que poden ser de sínt

esi,documents, gràfics, d’ampliació ,et c. ✔ Dec onstruc ció,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió .

s

Assoliment delses tàndards d’apr enentatge .

Activitats

TIC

s

Ampliaa laXar xa. Recur sosmultimèdia perc ompletarles explicacions orealitz armés activitatsa lax arxa.

s

Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour ec ompetències ques’indiquen ambels símb ols: Comunicació lingüística Compet ènciamat emàticai compet ències bàsiquesen ciènciesi tecnologia (en aqu est s llibres noméss’indica lac ompetència mat em àtic aper quèles deciències i tecnologia sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedo Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologiai s’indiquenamb unc olordif erent: Conèix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballin directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xioni,e xpliquii raoni elsper quèsde lesse ves respost es.

Activitats

compet

encials

Activitats

d’av

aluacióde

estàndar

ds

s

Les activitatsamb elsímbol permeten conèix erel grau d’as solimentdels estàndards.

Presentació

entr

esformats

s

Presentació enpaper iE duBook (online io ffline). Seguiu-nos a::

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores: s Senzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

s Versàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les seves apps. s Multidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

s Accessible: Des dels principals LMS i amb plugins específics per a Moodle. s Amb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats

que ha fet l’alumnat.

s Contrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat 5 plugins que fan ús del protocol LTI perquè la integració d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nous plugins permeten:

s La importació automàtica de cursos. s L’assignació automàtica de llicències. s La sincronització automàtica de qualificacions. s La integració amb tauletes, web i desktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permet projectar qualsevol apartat del llibre de text, reproduir continguts multimèdia, resoldre activitats a la PDI i accedir als recursos del professorat. Tot això, des d’un únic site i sense necessitat de connexió a internet. EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

s Recursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions. s Activitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i

auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

s EduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline. s Galeria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos

i mapes interactius del llibre a la PDI.

s En online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

(2)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

ls diversos materials del projecte Aula 3D per aBiologia i Geologiaa l’Educació Secundària (BiG 1, BiG 3 i BiG 4) estan adaptats al nou currículum i possibiliten la resolució de tots els estàndards proposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu en què s’imparteix aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix una seqüenciació gradual des del primer curs de l’ESO i s’han tingut en compte les competències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels continguts als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A BiG es prepara l’alumnat perquè sàpiga cercar informació i processar-la, perquè sigui ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions. L’aprenentatge és actiu i constructiu.

C101422

ILLES BALEARS

ILLES BALEARS

Projecte Aula

3D

de

Biologia i Geologia

Continguts, competències i estàndards

s

Interconnexió entre l’aprenentatge de continguts i el desenvolupament de competències.

s

Priorització de les competències.

s

Continguts interrelacionats amb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ De construcció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió.

s

Assoliment dels estàndards d’aprenentatge.

Activitats TIC

s

Amplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per completar les explicacions o realitzar més activitats a la xarxa.

s

Possibilitat de resoldre online la majoria de les activitats a EduBook.

Les activitats poden incloure competències que s’indiquen amb els símbols:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciències i tecnologia(en aquests llibres només s’indica la competència matemàtica perquè les de ciències i tecnologia són les pròpies de l’àrea)

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedo Competències socials i cíviques Competència digital

Les activitats estan classificades segons la tipologia i s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer:aquestes activitats són imprescindibles perquè els alumnes en treballin directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el

contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a

objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i raoni els perquès de les seves respostes.

Activitats competencials

Activitats d’avaluació de estàndards

s

Les activitats amb el símbol permeten conèixer el grau d’assoliment dels estàndards.

Presentació en tres formats

s

Presentació en paper i EduBook (online i offline).

Seguiu-nos a:: Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: sSe nzill :Dis senyat perquè siguiintuïtiu ifàcil demanejar . sVe rsà til: Pensat pertr eballaramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesse ves apps. sMultidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. sA cce ssible :De sdels principalsLMS iamb pluginsespecífics pera Moodle. sAmb tr açabilitat:P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumnat. sCo ntra sta t:A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduB

ook

pe

r a

M

ood

le

pat olu env des ha es Viv ns Vice

5p lug ins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó

d’EduBook a Moodle sigui àgil, r àpidai senzilla.A questsnous pluginspermet en: sLa importació automàtic ade cursos. sL ’as signació automàtica dellic ències. sLa sincronitz acióaut omàticade qualificacions. sLa integr acióamb tauletes, web idesk top .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ot

s e

ls

rec

urs

os

d’E

duB

ook

, a

dap

tat

s a

la

pi

ssa

rra

di

gita

l i

en

mod

e o

ffli

ne

EduB ook PD Ip erm etpr ojectarqu als evo la par tat del llibr ede tex t,re pro dui rco ntin gut sm ulti mèd ia, reso ldre act ivi tat s ala PD Ii acc edi ra ls recu rso s d el p rofe sso rat .T ota ixò ,d es d’u nú nic site is ens en ece ssi tat de con nex ió ain ter net . EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: sR ecursos peral prof essor at:C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. sA ctivitatsint eractiv es: Projectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . sEd uBo ok ala PD I:A cce dir ato te lc ont ing utd ’Ed uBo ok en mod eo ffli ne. sGaleria multimèdia:R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. sE nonlin e:Millo rar l’experiència educativa ambE duBookonline iamb tots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

(3)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

ls diversos materials del projecte Aula 3D per aBiologia i Geologiaa l’Educació Secundària (BiG 1, BiG 3 i BiG 4) estan adaptats al nou currículum i possibiliten la resolució de tots els estàndards proposats en aquest currículum per a cada nivell educatiu en què s’imparteix aquesta matèria.

L’aprenentatge segueix una seqüenciació gradual des del primer curs de l’ESO i s’han tingut en compte les competències clau, de manera que s’ha adequat el desenvolupament dels continguts als interessos, a les motivacions i a la capacitat d’abstracció de cada edat.

A BiG es prepara l’alumnat perquè sàpiga cercar informació i processar-la, perquè sigui ca-paç de comprovar hipòtesis, crear opinions argumentades i perquè pugui establir conclusions. L’aprenentatge és actiu i constructiu.

C101422

ILLES BALEARS ILLES BALEARS

Projecte Aula

3D

de

Biologia i Geologia

Continguts, competències i estàndards

sInterconnexió entre l’aprenentatge de continguts i el desenvolupament de competències. sPriorització de les competències.

sContinguts interrelacionats amb les activitats que comparteixen la tipologia de les pàgines:Expositives, que poden ser de síntesi, documents, gràfics, d’ampliació, etc.

✔ De construcció, que poden ser d’ampliació, de descoberta de nous continguts, de coneixement de l’entorn, de relació entre ciència i societat o d’anàlisi i opinió. sAssoliment dels estàndards d’aprenentatge.

Activitats TIC

sAmplia a la Xarxa. Recursos multimèdia per completar les explicacions o realitzar més activitats a la xarxa.

sPossibilitat de resoldre online la majoria de les activitats a EduBook.

Les activitats poden incloure competències que s’indiquen amb els símbols:

Comunicació lingüística

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciències i tecnologia(en aquests llibres només s’indica la competència matemàtica perquè les de ciències i tecnologia són les pròpies de l’àrea)

Aprendre a aprendre

Consciència i expressions culturals Sentit d’iniciativa i esperit emprenedo Competències socials i cíviques Competència digital

Les activitats estan classificades segons la tipologia i s’indiquen amb un color diferent:

Conèixer:aquestes activitats són imprescindibles perquè els alumnes en treballin directament el contingut.

Aplicar:aquestes activitats relacionen el

contingut que han treballat amb els coneixements previs de l’alumne i amb l’entorn, és a dir, que treballen amb el context.

Raonar:aquestes activitats tenen com a

objectiu que l’alumne reflexioni, expliqui i raoni els perquès de les seves respostes.

Activitats competencials

Activitats d’avaluació de estàndards

sLes activitats amb el símbol permeten conèixer el grau d’assoliment dels estàndards.

Presentació en tres formats

sPresentació en paper i EduBook (online i offline).

Seguiu-nos a:: Unespai onapr endre iensen yar elsmillor sc ontingutseducatius ambles einesmés innovador es: sSe nzill :Dis senyat perquè siguiintuïtiu ifàcil demanejar . sVe rsà til: Pensat pertr eballaramb ,i tambésense, conn exió aInt ernetgr àciesa lesse ves apps. sMultidispositiu :A daptata tots elsdispositius isist emesoper atius. sA cce ssible :De sdels principalsLMS iamb pluginsespecífics pera Moodle. sAmb tr açabilitat:P ermetfer elseguiment personalitz atde lesactivitats queha fet l’alumnat. sCo ntra sta t:A doptatper mésde 1500 centr eseducatius deref erència iutiliz atdiàriament permés de 75 000pr ofes sors ialumnes.

EduB

ook

pe

r a

M

ood

le

pat olu env des ha es Viv ns Vice

5p lug ins quefan úsdel prot ocol LTI per què lain tegr aci ó

d’EduBook a Moodle sigui àgil, r àpidai senzilla.A questsnous pluginspermet en: sLa importació automàtic ade cursos. sL ’as signació automàtica dellic ències. sLa sincronitz acióaut omàticade qualificacions. sLa integr acióamb tauletes, web idesk top .

, l’ent

orndigital

deV

icens V

ives

T ot

s e

ls

rec

urs

os

d’E

duB

ook

, a

dap

tat

s a

la

pi

ssa

rra

di

gita

l i

en

mod

e o

ffli

ne

EduB ook PD Ip erm etpr ojectarqu als evo la par tat del llibr ede tex t,re pro dui rco ntin gut sm ulti mèd ia, reso ldre act ivi tat s ala PD Ii acc edi ra ls recu rso s d el p rofe sso rat .T ota ixò ,d es d’u nú nic site is ens en ece ssi tat de con nex ió ain ter net . EduBook PDI,una infinitatde possibilitats ia vantat ges: sR ecursos peral prof essor at:C onsultarla guiadidàctica, lespr opostes curricular s,els recur sosper al’ atenció ala diver sitati lesa valuacions. sA ctivitatsint eractiv es: Projectar iresoldr eles activitatsober tes iaut o-corr ectives d’EduBook sensenec essitat dec onnexió . sEd uBo ok ala PD I:A cce dir ato te lc ont ing utd ’Ed uBo ok en mod eo ffli ne. sGaleria multimèdia:R eproduir lesimat ges, animacions,àudios, vídeos imapes inter actiusdel llibre ala PDI. sE nonlin e:Millo rar l’experiència educativa ambE duBookonline iamb tots els recur sosde qualitatque ofer eixla xar xa educativa Tiching.

(4)

QUART CURS

TERCER CURS

Novetat

BiG

BIOLOGIA I GEOLOGIA

PRIMER CURS

0. Com treballen els científics? LA TERRA A L’UNIVERS

1. L’Univers i el Sistema Solar 2. La Terra i la Lluna

3. La geosfera i els seus components: els minerals

i les roques

4. L’atmosfera 5. La hidrosfera

Projecte TIC

LA GRAN DIVERSITAT D’ÉSSERS VIUS 6. Els éssers vius

7. La biodiversitat. Els éssers vius menys complexos 8. Les plantes, els éssers vius més arrelats 9. La diversitat del regne animal. Els invertebrats 10. Els animals més evolucionats: els vertebrats L’ESTRUCTURA I LES FUNCIONS DELS ÉSSERS VIUS 11. La nutrició de les plantes

12. La nutrició dels animals

13. Els éssers vius es relacionen amb el medi 14. Els éssers vius formen còpies. La reproducció de les

plantes

15. La reproducció dels animals

BiG 1 Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3108-2

BiG 1 Quadern per a la diversitat Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3296-6

AUTORS: M. Á. Fernández Esteban

Catedràtic de Biologia i Geologia d’IES

B. Mingo Zapatero

Llicenciada en Geologia. Professora d’IES

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

AUTORS: M. Á. Fernández Esteban

Catedràtic de Biologia i Geologia d’IES

B. Mingo Zapatero

Llicenciada en Geologia. Professora d’IES

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

AUTORS: M. D. Torres Lobejón

Catedràtica de Biologia i Geologia d’IES

H. Argüello Miguélez

Llicenciada en Biologia

J. Celis Sánchez

Llicenciat en Geografia i Història. Arqueòleg

B. Mingo Zapatero

Llicenciada en Geologia. Professora d’IES

M. Olazábal Morán

Màster en Biologia molecular i cel·lular

R. Rodríguez Bernabé

Doctora en Biologia

A. Santos Lozano

Doctor en Biologia

BiG 3 Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3112-9

BiG 4 Illes Balears · ISBN: 978-84-682-3777-0

LES PERSONES I LA SALUT 1. L’organització del cos humà 2. La nutrició i l’aparell digestiu 3. La regulació del medi intern 4. Percepció i coordinació 5. Percepció i moviment 6. Reproducció humana i sexualitat 7. Salut i malaltia

EL MEDI TERRESTRE 8. L’energia interna de la Terra 9. Els processos geològics externs 10. El medi ambient natural. Els ecosistemes

Projecte TIC Projecte d’investigació

CÈL·LULA, HERÈNCIA I EVOLUCIÓ 1. La cèl·lula i els seus components 2. La divisió cel·lular 3. L’herència genètica 4. ADN i proteïnes. La biotecnologia 5. L’evolució biològica

L’ECOSISTEMA I LA SEVA DINÀMICA. IMPACTES 6. L’ecosistema i els factors ecològics 7. Dinàmica dels ecosistemes 8. Recursos i residus

9. L’impacte humà en els ecosistemes LA TERRA: TRANSFORMACIONS I RELLEU 10. La història de la Terra

11. Tectònica de plaques 12. El relleu terrestre

(5)

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

BIOLOGIA I

GEOLOGIA

ESO

Assolir l’excel·lència

E

lsdiv ersos materials delpr ojecte Aula 3D pera Biologiai Geologia al’ Edu cac ió Sec und àri a (Bi G1 ,B iG 3i BiG 4)estan adaptatsal noucurrículum ipos sibiliten laresolució detots els estàndar dspr oposatsen aquestcurrículum pera cadaniv elleducatiu enquè s’imparteix aquestamat èria. L’apr enentatge segueixuna seqüenciaciógr adualdes delprimer curs del’ ESO is’han tinguten compt eles compet ències clau,de manera ques’ha adequatel desenvolupament delsc ontinguts alsint eres sos,a lesmotiv acions i a la capacitat d’abstr

acció decada edat. ABiG espr epara l’alumnat perquè sàpiga cer carinf ormaciói proc essar -la,per quèsigui ca-paçde compr ovar hipòtesis, crear opinionsar gumentadesi perquè puguiestabl irc onclusions. L’apr enentatge ésactiu ic onstructiu . C101422

ILLES BALEARS

ILLES BALEARS

Proj

ect

eAu

la

3D

de

Biologiai

Geologia

Continguts,

compet

ènciesi

estàndar

ds

s

Inter conne xióentr el’ aprenentat ge dec ontinguts i eldesen volupament dec ompetències .

s

Prioritz acióde lesc ompetències .

s

Cont ing uts int err ela cio nat samb lesactivitats quec omparteix enla tipologiade lespàgines: ✔ Expositiv es, que poden ser de sínt

esi,documents, gràfics, d’ampliació ,et c. ✔ Dec onstruc ció,que podenser d’ampliació ,de descober tade nousc ontinguts,de coneix ementde l’ent orn, derelació entre ciènciai societato d’anàlisi iopinió .

s

Assoliment delses tàndards d’apr enentatge .

Activitats

TIC

s

Ampliaa laXar xa. Recur sosmultimèdia perc ompletarles explicacions orealitz armés activitatsa lax arxa.

s

Pos sibilitatde resoldr eonline lamajoria deles activitatsa EduBook . Les activitats podeninclour ec ompetències ques’indiquen ambels símb ols: Comunicació lingüística Compet ènciamat emàticai compet ències bàsiquesen ciènciesi tecnologia (en aqu est s llibres noméss’indica lac ompetència mat em àtic aper quèles deciències i tecnologia sónles pròpies del’ àrea) Aprendr ea aprendr e Consciència ie xpres sionscultur als Sentitd’iniciativ ai esperitempr enedo Compet ènciessocials icíviques Compet ènciadigital Les activitats estanclas sificadesseg onsla tipologiai s’indiquenamb unc olordif erent: Conèix er: aquestes activitatssón imprescindibles perquè elsalumnes en treballin directament elc ontingut. Aplicar: aquestes activitatsrelacionen el contingut quehan treballat ambels coneix ementspr evis del’ alumnei amb l’ent orn,és ad ir,que treballen ambel cont ext. Raonar: aquestes activitatstenen com a objectiuque l’alumne refle xioni,e xpliquii raoni elsper quèsde lesse ves respost es.

Activitats

compet

encials

Activitats

d’av

aluacióde

estàndar

ds

s

Les activitatsamb elsímbol permeten conèix erel grau d’as solimentdels estàndards.

Presentació

entr

esformats

s

Presentació enpaper iE duBook (online io ffline). Seguiu-nos a::

Un espai on aprendre i ensenyar els millors continguts educatius amb les eines més innovadores: s Senzill: Dissenyat perquè sigui intuïtiu i fàcil de manejar.

s Versàtil: Pensat per treballar amb, i també sense, connexió a Internet gràcies a les seves apps. s Multidispositiu: Adaptat a tots els dispositius i sistemes operatius.

s Accessible: Des dels principals LMS i amb plugins específics per a Moodle. s Amb traçabilitat: Permet fer el seguiment personalitzat de les activitats

que ha fet l’alumnat.

s Contrastat: Adoptat per més de 1 500 centres educatius de referència i utilizat diàriament per més de 75 000 professors i alumnes.

EduBook per a Moodle

Vicens Vives ha desenvolupat 5 plugins que fan ús del protocol LTI perquè la integració d’EduBook a Moodle sigui àgil, ràpida i senzilla. Aquests nous plugins permeten:

s La importació automàtica de cursos. s L’assignació automàtica de llicències. s La sincronització automàtica de qualificacions. s La integració amb tauletes, web i desktop.

, l’entorn digital de Vicens Vives

Tots els recursos d’EduBook, adaptats a la pissarra digital i en mode offline

EduBook PDI permet projectar qualsevol apartat del llibre de text, reproduir continguts multimèdia, resoldre activitats a la PDI i accedir als recursos del professorat. Tot això, des d’un únic site i sense necessitat de connexió a internet. EduBook PDI, una infinitat de possibilitats i avantatges:

s Recursos per al professorat: Consultar la guia didàctica, les propostes curriculars, els recursos per a l’atenció a la diversitat i les avaluacions. s Activitats interactives: Projectar i resoldre les activitats obertes i

auto-correctives d’EduBook sense necessitat de connexió.

s EduBook a la PDI: Accedir a tot el contingut d’EduBook en mode offline. s Galeria multimèdia: Reproduir les imatges, animacions, àudios, vídeos

i mapes interactius del llibre a la PDI.

s En online: Millorar l’experiència educativa amb EduBook online i amb tots els recursos de qualitat que ofereix la xarxa educativa Tiching.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :