Vist que l òrgan instructor ha comprovat la veracitat de les dades incloses en les declaracions i la documentació aportada;

Texto completo

(1)

 

Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2017 (ref. BDNS 344726).

Per la Resolució EXI/772/2017, de 5 d'abril, es van aprovar les bases reguladores (en endavant, bases reguladores) de les subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament (DOGC núm. 7351 - 18.4.2017).

Per la Resolució EXI/982/2017, de 5 de maig, es va obrir convocatòria de subvencions (en endavant, convocatòria) a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2017 (DOGC núm. 7367 - 11.5.2017).

El dia 29 d’agost de 2017 es va publicar al Tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya la Proposta de resolució provisional de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2017 (ref. BDNS 344726). Els annexos de l’esmentada Proposta de resolució provisional estableixen: 1) La llista de projectes proposats de subvencionar amb el requeriment de la presentació del Document d’acceptació i de la documentació que consta en l’apartat de Requeriment per a cada entitat. 2) la proposta de projectes que composen la llista de reserva; i 3) la relació de projectes proposats de desestimar atès que no han superat la puntuació mínima de 60 punts.

La Proposta de resolució provisional també estableix que s’ha de presentar el document d’acceptació i la documentació que consta en l’apartat de Requeriment per a cada entitat dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la proposta de resolució provisional de concessió en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat.

Atès que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Proposta de resolució provisional de concessió en el tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat i que les entitats han presentat en termini el document d’acceptació i la documentació requerida;

Vist que l’òrgan instructor ha comprovat la veracitat de les dades incloses en les declaracions i la documentació aportada;

Vistes i valorades les al·legacions presentades per les entitats en base a la previsió establerta en la base reguladora 14.4 conforme dins del mateix termini per a presentar el document d’acceptació i la documentació requerida, els sol·licitants poden presentar al·legacions que s'han de tenir en compte en el moment de resoldre i en la resolució definitiva hi haurà expressió de les presentades i, dins d'aquestes, de les estimades i les desestimades, i es basaran en l'informe emès per la Junta de Valoració.

Vista tota la tramitació i que l’òrgan instructor ha formulat la proposta definitiva de resolució;

(2)

 

Atès el que disposa l’article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (en endavant ACCD) i en virtut de la delegació del Consell d’Administració de l’ACCD de data 16 de març de 2007 en la persona titular de la direcció de l’Agència conforme se l’autoritza a l’establiment de les bases reguladores de subvencions de l’ACCD i fer-ne la corresponent convocatòria així com resoldre la seva concessió;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

RESOLC:

1. Concedir a les entitats que s’esmenten en l’annex 1, la subvenció sol•licitada pels projectes i imports que s’indiquen.

2. Denegar a les entitats que s’esmenten a l’annex 2, la subvenció sol•licitada per insuficiència de crèdit.

3. Denegar a les entitats que s’esmenten a l’annex 3, la subvenció sol•licitada per no haver superat la puntuació mínima de 60 punts.

4. Efectuar el pagament de les subvencions d’acord amb l’establert per la base 21 de les bases reguladores.

5. Publicar la present Resolució al Tauler electrònic (tauler.gencat.cat), amb indicació que posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en un termini no superior a un mes, comptat des de l'endemà de la publicació de la Resolució al Tauler electrònic, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 14 de setembre de 2017

Carme Gual Via Directora

(3)

 

ANNEX 1.

LÍNIA 1. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT ESTIMATS Nº Expedient: ACC004/17/00036

Entitat: Associació Catalana per la Pau

Títol del projecte: “Promoure una vida lliure de violència contra les dones i de

vulneracions dels seus drets econòmics, socials, civils i polítics, capacitant els poders públics, la societat civil i les dones dels districtes de Tulkarem i Qalqilya, Palestina”.

Puntuació: 94,00

Subvenció: 74.950,00 € (73.730,00 € Capítol IV/1.220,00 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00049

Entitat: Associació Entrepobles

Agrupada: Observatori de Drets Humans

Títol del projecte: “Les dones indígenes i camperoles protagonistes en la

construcció de l'Estat plurinacional a través de la defensa i promoció dels drets col·lectius i de les dones indígenes”.

Puntuació: 92,50

Subvenció: 126.957,61 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00098

Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau

Títol del projecte: “IDMAJ: Cap a un accés equitatiu i garantit dels DDHH de les

migrades, regió Oriental, Marroc”.

Puntuació: 92,00

Subvenció: 80.000,00 € (Capítol IV).

Nº Expedient: ACC004/17/00037

Entitat: SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació Agrupada: Fundació Calala Fondo de Mujeres

Títol del projecte: “Teixint aliances pel dret a una vida lliure de violències contra

les dones a l'Amèrica Central i l'Àrea Mediterrània”.

Puntuació: 92,00

Subvenció: 132.033,06 € (Capítol IV) Nº Expedient: ACC004/17/00105

Entitat: Brigades Internacionals de Pau de Catalunya

Títol del projecte: “Apoderament i protecció de l'espai de treball de les dones

defensores de drets humans com a subjectes protagonistes del procés de construcció de pau colombià”.

Puntuació: 91,75

Subvenció: 99.242,68 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00064

Entitat: Associació Catalana d'Enginyers sense Fronteres Agrupada: Centre d’Estudis Africans

(4)

 

Títol del projecte: “Enfortiment de les capacitats de les autoritats locals, de la

UNAC i de la població de la Província d'Inhambane per a la bona governança dels recursos hídrics i de sobirania alimentaria, amb perspectiva de gènere”.

Puntuació: 90,50

Subvenció: 140.000,00 € (119.000,00 € Capítol IV/21.000,00 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00042

Entitat: Institut de Drets Humans de Catalunya

Títol del projecte: “Colòmbia: apoderant a les víctimes de desaparicions forçoses

per a l'exigibilitat nacional i internacional dels seus drets a la justícia, la veritat i la reparació”.

Puntuació: 89,50

Subvenció: 99.984,00 € (Capítol IV).

Nº Expedient: ACC004/17/00083 Entitat: Cooperacció

Títol del projecte: “Per una vida lliure de violències contra les dones a Kolda i

Tambacounda, Senegal”.

Puntuació: 89,25

Subvenció: 60.000,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00070

Entitat: Associació Institut de les Desigualtats (ID) Agrupada: Fundació Privada Ferreruela Sanfeliu (FSS)

Títol del projecte: “Contribució a la implementació d’un sistema eficaç i sostenible

de defensa i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius amb EGiBDH en els barris desafavorits de la regió de Dakar”.

Puntuació: 88,00

Subvenció: 137.837,20 € (137.037,20 € (Capítol IV)/800,00 € (Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00099

Entitat: Fundació Oxfam Intermón

Títol del projecte: “Dones afrodescendents liderant la construcció de la pau a

Colòmbia, estratègia local per la reconciliació i la pau territorial”.

Puntuació: 86,50

Subvenció: 60.000,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00007 Entitat: Medicus Mundi Mediterrània

Títol del projecte: “Per una vida lliure de violència de gènere al Sud de Quito,

Equador”.

Puntuació: 85,50

Subvenció: 99.996,31 € (Capítol IV).

Nº Expedient: ACC004/17/00016

Entitat: Huacal-ONG de Solidaritat amb El Salvador

Títol del projecte: “Dret a la dignitat: apoderament de les dones privades de llibertat

(5)

 

Puntuació: 84,00

Subvenció: 60.000,00 € (58.480,00 € Capítol IV/1.520,00 Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00003

Entitat: Fundación Musol

Títol del projecte: “Implementació participativa de la Llei municipal de promoció

dels drets de les dones del Govern Autònom Municipal de Torotoro, Bolívia”.

Puntuació: 84,00

Subvenció: 83.052,86 € (Capítol IV).

Nº Expedient: ACC004/17/00035

Entitat: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Agrupada: Col•lectiu Maloka-Renúncia a la condició d’agrupada (29 de juny de 2017) Títol del projecte: “Enfortint la participació de les dones en els diàlegs nacionals i

regionals per la construcció de pau al territori”.

Puntuació: 83,75

Subvenció: 95.401,92 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00057

Entitat: Veterinarios sin Fronteras - VETERMON

Títol del projecte: “Apoderament polític i econòmic de dones indígenes aimares i

quítxues de Bolívia a través de la seva participació política i independència econòmica a nivell comunitari”.

Puntuació: 83,50

Subvenció: 99.999,62 € (92.915,82 € Capítol IV/7.083,80 Capítol VII)

Nº Expedient: ACC004/17/00025

Entitat: Fundación InteRed

Títol del projecte: “Nenes, nens i adolescents com a agents de canvi social per a

l'exigibilitat dels seus drets i la promoció del dret a una vida lliure de violències”.

Puntuació: 83,50

Subvenció: 100.000,00 € (Capítol IV)

Nº Expedient: ACC004/17/00058

Entitat: Col·lectiu Maloka Colòmbia

Títol del projecte: “Cadena Social de “Mujeres Diversas y Visibles” en la pau”. Puntuació: 83,50

Subvenció: 84.784,13 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00019

Entitat: Red de Solidaridad para la Transformación Social (REDS)

Títol del projecte: “Genètica i Drets Humans: accés a la veritat per a les víctimes

del conflicte armat a El Salvador”.

Puntuació: 83,25

(6)

 

Nº Expedient: ACC004/17/00026

Entitat: Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere Agrupada: SODEPAU-Solidaritat, Desenvolupament i Pau

Títol del projecte: “Implicant a tota la comunitat en la lluita contra les violències

masclistes i la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones palestines”.

Puntuació: 83,00

Subvenció: 139.967,90 € (Capítol IV)

Nº Expedient: ACC004/17/00021

Entitat: AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Títol del projecte: “Contribuir a l’exercici efectiu dels Drets polítics, territorials i

culturals dels Pobles indígenes incorporant la perspectiva d’equitat de les dones indígenes a través de la Comunicació per a la visibilitat de la identitat pròpia i vulneració de drets, reforç de capacitats, incidència local, nacional i internacional i l’articulació i participació en defensa de drets”.

Puntuació: 82,75

Subvenció: 99.941,28 € (97.801,28 € Capítol IV/2.140,00 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00051

Entitat: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Intenacional (CERAI)

Títol del projecte: “Reforç dels drets econòmics i de representació social de les

dones emprenedores a 10 comunes de la Província d’Alhucemas. Marroc”.

Puntuació: 82,50

Subvenció: 78.535,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00103 Entitat: Moviment per la Pau - MPDL

Títol del projecte: “Suport a la participació econòmica de les dones en el

desenvolupament local de Ramallah i Tulkare”.

Puntuació: 82,50

Subvenció: 100.000,00 € (92.000,00 € Capítol IV/ 8.000,00 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00087

Entitat: Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris

Títol del projecte: “PRODEMA: Promoció dels Drets a l'Educació de les dones als

barris periurbans de Tànger”

Puntuació: 82,00

Subvenció: 99.998,46 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00093 Entitat: Fundació Ajuda en Acció

Títol del projecte: “Diàleg i concertació política pels drets humans de les dones a

l'Equador”.

Puntuació: 81,75

(7)

 

Nº Expedient: ACC004/17/00029 Entitat: Xarxa de Consum Solidari

Títol del projecte: “Teixint camins: Una construcció col·lectiva per una cultura de

pau amb enfocament de gènere i interculturalitat en el Cantó Cotacachi”.

Puntuació: 81,50

Subvenció: 76.660,00 € (75.160,00 € Capítol IV/1.500,00 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00080

Entitat: Fundación Mundubat

Títol del projecte: “Dones locals de la societat civil boliviana organitzades per

combatre la violència de gènere”.

Puntuació: 80,75

Subvenció: 100.000,00 € (96.588,67 € Capítol IV/3.411,33 Capítol VII) Nº Expedient: ACC004/17/00043

Entitat: Lliga dels Drets dels Pobles

Títol del projecte: “MAISON D'ECOUTE : Espai pel dret a la integritat física,

seguretat i el benestar de les dones a la RD Congo”.

Puntuació: 79,50

Subvenció: 79.576,40 € (Capítol IV)

Nº Expedient: ACC004/17/00067 Entitat: Justícia i Pau Barcelona

Agrupada: Associació per la Promoció del Cinema Documental - La Bretxa

Títol del projecte: “Drets? Les dones i l'explotació de recursos naturals a l'est de la

RD Congo (2a fase)”.

Puntuació: 78,50

Subvenció: 76.496,09 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00010 Entitat: Manos Unidas

Títol del projecte: “Dones indígenes: apoderament per l'exercici dels seus drets”. Puntuació: 78,50

Subvenció: 100.000,00 € (98.846,00 € Capítol IV/1.154,00 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00121

Entitat: Cruz Roja Española en Cataluña

Títol del projecte: “Lideratge, apoderament i participació del col·lectiu de dones

amb discapacitat als municipis de León a Nicaragua”.

Puntuació: 77,75

Subvenció: 65.974,40 € (55.832,00 € Capítol IV/10.142,40 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00056

Entitat: Fundació Wassu

Títol del projecte: “Apoderament i incidència per la prevenció de la Mutilació

Genital Femenina (MGF) a les comunitats gambianes: entre origen i destí”.

(8)

 

Puntuació: 77,75

Subvenció: 95.812,78 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00074

Entitat: SURT. Fundació de Dones, Fundació Privada

Títol del projecte: “L'apoderament econòmic de les dones a Bòsnia i Hercegovina a

partir de les experiències de Catalunya”.

Puntuació: 77,00

Subvenció: 91.593,67 (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00104

Entitat: Fundació Privada Pau i Solidaritat

Títol del projecte: “Contribuir a la millora de l'exercici del dret al treball en

condicions d'igualtat entre homes dones, en especial entre els grups amb vulnerabilitats a Guatemala”.

Puntuació: 76,75

Subvenció: 75.972,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00090 Entitat: Federació ACAPS

Agrupada: Servei Civil Internacional

Títol del projecte: “LAONIF ÉS REPÚBLICA: No-violència i auto-organització al

Sàhara Occidental”. Projecte aprovat pel mecanisme corrector previst a la base 3.4 a) de l’annex 1 de les bases reguladores.

Puntuació: 60,75

Subvenció: 107.800,00 € (Capítol IV). No s’inclou en la subvenció les

despeses corresponents al laboratori.

LÍNIA 2. PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT ESTIMATS

Nº Expedient: ACC004/17/00085 Entitat: Cooperacció

Títol del projecte: “Apoderament de les dones per la defensa dels seus drets

econòmics”.

Puntuació: 92,00

Subvenció: 45.521,13 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00001

Entitat: Fundació Calala Fondo de Mujeres

Títol del projecte: “Derrocant fonamentalismes i enfortint l'acció per a la defensa

dels drets sexuals i drets reproductius de les dones des d'una perspectiva local i global”.

Puntuació: 88,50

(9)

 

Nº Expedient: ACC004/17/00068

Entitat: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

Agrupada: Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de

gènere-Renúncia a la condició d’agrupada (5 de juliol de 2017 ).

Títol del projecte: “Fem xarxa per visibilitzar les violències sexuals locals i globals”. Puntuació: 85,50

Subvenció: 59.698,06 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00084 Entitat: Federació ACAPS

Agrupada: SUDS-Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació

Títol del projecte: “Sàhara Dempeus-Impulsant el suport de Catalunya per la

defensa dels drets humans en el Sàhara Occidental a través de l'anàlisi de les causes que perpetuen els conflictes de llarga durada, donar veu a les comunitats sahrauís afectades, la corresponsabilització de la ciutadania i la incidència política sobre les institucions internacionals i catalanes”.

Puntuació: 85,00

Subvenció: 69.983,33 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00086

Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau

Títol del projecte: “Intercanviem experiències entre el Marroc i Catalunya: les

dones i l'economia social i solidària”.

Puntuació: 83,00

Subvenció: 30.000,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00078

Entitat: Associació Catalana d'Enginyers sense Fronteres

Títol del projecte: “Garantint l'accés universal als serveis bàsics per eradicar les

desigualtats de gènere (fase II)”.

Puntuació: 82,50

Subvenció: 60.000,00 € (56.000,00 € Capítol IV/4.000,00 € Capítol VII). Nº Expedient: ACC004/17/00113

Entitat: EDUALTER

Títol del projecte: “Educant per una solidaritat crítica i transformadora amb les

persones refugiades”.

Puntuació: 81,00

Subvenció: 34.198,00 € (Capítol IV).

Nº Expedient: ACC004/17/00065

Entitat: Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat

Títol del projecte: “Ampliem la Mirada: el dret d'asil en les seves múltiples

dimensions”.

Puntuació: 81,00

(10)

 

Nº Expedient: ACC004/17/00048 Entitat: Fundació Akwaba

Títol del projecte: “Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i

amb equitat de gènere- 2a fase”.

Puntuació: 80,50

Subvenció: 30.000,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00006 Entitat: Xarxa de Consum Solidari

Títol del projecte: “Dret a l'Alimentació i consum crític des de la igualtat de gènere”. Puntuació: 79,50

Subvenció: 32.458,00 € (Capítol IV).

Nº Expedient: ACC004/17/00073

Entitat: Associació Institut de les Desigualtats

Agrupada: Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere

Títol del projecte: “Dones lliures de violència i islamofòbia en territoris de pau”.

Puntuació: 77,50

Subvenció: 69.967,24 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00012

Entitat: FETS-Finançament Ètic i Solidari

Títol del projecte: “Impulsem les finances ètiques i solidàries a l'aula”. Puntuació: 76,00

Subvenció: 47.177,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00041 Entitat: Fundació Privada Guné

Títol del projecte: “Recreem el món i eradiquem la violència de gènere”. Puntuació: 76,00

Subvenció: 30.670,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00120

Entitat: ALBA SUD – Investigació i Comunicació per al Desenvolupament

Títol del projecte: “Els objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme:

estratègia d’educació per al desenvolupament”.

Puntuació: 76,00

Subvenció: 57.040,85 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00112 Entitat: Alternativa3 fills del Café

Títol del projecte: “Xarxa escoles pel comerç just”. Puntuació: 75,50

Subvenció: 36.768,50 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00028

Entitat: Associació Planificació Familiar de Catalunya i Balears

(11)

 

Puntuació: 74,75

Subvenció: 60.000,00 € (capítol IV).

Nº Expedient: ACC004/17/00055

Entitat: Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Agrupada: Fundació Privada Universitat Internacional de la Pau

Títol del projecte: “Una altra seguretat és possible: construïm polítiques des de la

seguretat humana i una perspectiva de gènere per garantir el dret a la pau i a una vida lliure de violències”.

Puntuació: 74,00

Subvenció: 69.978,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00044

Entitat: Associació Catalana per la Pau Títol del projecte: “Veus Palestines”. Puntuació: 73,50

Subvenció: 35.819,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00008 Entitat: Fundació Vicente Ferrer

Títol del projecte: “Propostes innovadores i participatives d'Educació per al

Desenvolupament pels centres d'educació primària i secundària de Catalunya”.

Puntuació: 71,50

Subvenció: 30.000,00 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00047 Entitat: Justícia i Pau Barcelona

Títol del projecte: “Per una ciutadania acollidora de les persones migrants i

refugiades”.

Puntuació: 70,50

Subvenció: 30.745,00 € (30.145,00 € Capítol IV/600,00 € Capítol VII) Nº Expedient: ACC004/17/00088

Entitat: FundiPau (Fundació per la Pau)

Títol del projecte: “Enfortint Drets, per evitar la necessitat de Refugi”. Puntuació: 70,50

Subvenció: 55.581,40 € (Capítol IV). Nº Expedient: ACC004/17/00117 Entitat: Fundació Oxfam Intermón

Títol del projecte: “Enfortir les capacitats del professorat per educar per la pau

des de l'enfocament de gènere”.

Puntuació: 70,00

(12)

 

ANNEX 2

LÍNIA 1. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

DENEGATS PER INSUFICIÈNCIA DE CRÈDIT

Nº Expedient: ACC004/17/00032 Entitat: Fundació Privada Guné

Títol del projecte: “Combatre les desigualtats i discriminacions per raons de gènere a

les escoles de primària i secundària de la ciutat de Kolda”.

Puntuació: 75,50

Nº Expedient: ACC004/17/00077 Entitat: Fundació Main

Títol del projecte: “Stop 2: Dispositiu de protecció dels drets de la infància al carrer

amb mirada de gènere”.

Puntuació: 72,75

Nº Expedient: ACC004/17/00122 Entitat: Sant Just Solidari

Títol del projecte: “Aliances per l'enfortiment dels processos de desenvolupament

sostenible amb equitat de gènere a Camoapa”.

Puntuació: 72,50

Nº Expedient: ACC004/17/00061

Entitat: Fundación Vicente Ferrer

Títol del projecte: “Promovent el dret a la salut de les PLHA i malalts de tuberculosi,

especialment de col·lectius vulnerables, del districte d'Anantapur, Índia”.

Puntuació: 70,50

Nº Expedient: ACC004/17/00046

Entitat: Fundació PROIDE

Títol del projecte: “Protagonisme social i polític per a l’impuls econòmic i

organitzatiu de les dones rurals Maia Q’eqchí de 5 comunitats indígenes de la zona Reina, Uspantán, Quiché, Guatemala”.

Puntuació: 70,25

Nº Expedient: ACC004/17/00014

(13)

 

Títol del projecte: “Apoderament socioeconòmic de dones refugiades

centreafricanes a la República Democràtica del Congo i enfortiment dels canals per a l’exigibilitat de drets”.

Puntuació: 68,50

Nº Expedient: ACC004/17/00091

Entitat: Fundació Internacional Olof Palme

Títol del projecte: “Promoció de l'accés al dret de la justícia i mesures de protecció

de dones i menors víctimes de violència domèstica a Betlem i Hebron, Palestina”.

Puntuació: 66,75

Nº Expedient: ACC004/17/00109

Entitat: Fundació Privada Institut de Salut Global de Barcelona

Títol del projecte: “Contribució a la millora de la salut sexual i reproductiva de les

adolescents a Moçambic i Bolívia”.

Puntuació: 65,75

Nº Expedient: ACC004/17/00040 Entitat: Arquitectura sin Fronteras

Títol del projecte: “Consolidant una xarxa de transport segura i inclusiva per als

seus usuaris i col·lectiu”.

Puntuació: 64,50

Nº Expedient: ACC004/17/00009 Entitat: Associació Catalunya Líban

Títol del projecte: “Contribuir a l’exercici real del Dret a la Salut de la població

refugiada síria i libanesa més vulnerable, a Aarsal, Vall de Bekaa, Líban”.

Puntuació: 64,25

Nº Expedient: ACC004/17/00017

Entitat: Fundació Sida i Societat

Títol del projecte: “Cap a un apoderament transformador i emancipador de les

dones més vulnerables d'Escuintla, Guatemala”.

Puntuació: 64,25

Nº Expedient: ACC004/17/00027 Entitat: Associació Solidança

Títol del projecte: “Contribució a la reducció de la pobresa i apoderament econòmic

de la dona mitjançant l’accés a l’energia solar fotovoltaica en activitats generadores d’ingressos econòmics a Tujereng”.

Puntuació: 63,25

Nº Expedient: ACC004/17/00082

(14)

 

Títol del projecte: “Redinamització del cooperativisme a les comunitats rurals de

Touba Mboul per lluitar contra la pobresa i afavorir la sobirania alimentària”.

Puntuació: 61,75

LÍNIA 1. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

DESESTIMATS PER APLICACIÓ DEL MECANISME CORRECTOR PREVIST

A LA BASE 3.4.B) DE L’ANNEX 1

Nº Expedient: ACC004/17/00094 Entitat: Associació IMAGO Catalunya

Títol del projecte: “Equitat de gènere assumpte de totes i tots”. Puntuació: 73,25

Nº Expedient: ACC004/17/00110

Entitat: Fundació CODESPA Catalunya

Títol del projecte: “Autonomia econòmica i apoderament polític de 200 dones

indígenes del Cauca, Colòmbia”.

Puntuació: 67,00

Nº Expedient: ACC004/17/00011

Entitat: Garrigues Cooperació Internacional (Grup cultural Garrigues)

Títol del projecte: “Organització comunitària per a la mitigació de la violència en els

municipis d'Antioquia”.

Puntuació: 62,75

Nº Expedient: ACC004/17/00018

Entitat: Solidara, Solidaritat Catalana per a la Cooperació i els Drets Humans Títol del projecte: “Dones creadores de Pau. Un projecte de formació per enfortir el

lideratge de les dones de l'est de Colòmbia”.

Puntuació: 60,00

LÍNIA 2. PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

DENEGATS PER INSUFICIÈNCIA DE CRÈDIT

Nº Expedient: ACC004/17/00063

Entitat: Servei Civil Internacional de Catalunya

Títol del projecte: “Del local al global: Defensant drets, transformant realitats”. Puntuació: 68,75

(15)

 

Entitat: Fundació Privada INDERA

Títol del projecte: “Exercir els drets sexuals i els drets reproductius: repte global del

desenvolupament”.

Puntuació: 67,50

Nº Expedient: ACC004/17/00034 Entitat: Farmacèutics Mundi

Títol del projecte: “Les cultures que acompanyen l'embaràs i el part: Diàlegs sobre

els Drets Reproductius de les dones”.

Puntuació inicial: 65

Puntuació amb estimació parcial d’al.legació: 66,5

Nº Expedient: ACC004/17/00033 Entitat: Fundación InteRed

Títol del projecte: “Actuem amb cures, canviem la realitat (Campanya

Institucional)”.

Puntuació: 66,00

Nº Expedient: ACC004/17/00096 Entitat: Centre D'Estudis Africans

Títol del projecte: “Drets Humans i Societats Africanes. Singularitats i

Mundialització”.

Puntuació: 63,00

Nº Expedient: ACC004/17/00015

Entitat: AlterNativa Intercanvi amb Pobles indígenes

Títol del projecte: “Exercici efectiu dels Drets polítics ambientals i territorials dels

Pobles i dones indígenes a Guatemala”.

Puntuació: 62,25

Nº Expedient: ACC004/17/00116

Entitat: Associació per a la promoció del cinema documental- La Bretxa

Títol del projecte: “FLORS DE PAU - Campanya de comunicació i incidència sobre

pau i violència de gènere a Colòmbia”.

(16)

 

ANNEX 3

LÍNIA 1. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

DENEGATS PER NO HAVER ASSOLIT LA PUNTUACIÓ MÍNIMA (60

PUNTS)

Nº Expedient: ACC004/17/00013

Entitat: Fundació Montblanc per a la promoció de la dona

Títol del projecte: “Millora del rendiment dels espais rurals i suport a la dona

camperola aplicant l'EGIBDH a la RD del Congo”.

Puntuació: 56,00

Nº Expedient: ACC004/17/00062 Entitat: ACDC.LLEIDA.CAT

Títol del projecte: “Escenaris de pau per la dona a Colòmbia”. Puntuació: 52,50

Nº Expedient: ACC004/17/00114 Entitat: Fundació Ibo

Títol del projecte: “Garantir la protecció dels drets de les dones del districte d'Ibo

mitjançant accions d'enfortiment”.

Puntuació: 50,50

Nº Expedient: ACC004/17/00031

Entitat: Dones per la Llibertat i la Democràcia

Títol del projecte: “Bona governança, formació i capacitació a les dones de

Guatemala per l'enfortiment del teixit social i productiu de San Antonio Aguas Calientes i San Juan Sacatepequez”.

Puntuació: 49,75

Nº Expedient: ACC004/17/00054 Entitat: Azimut 360 SCCL

Títol del projecte: “Implantació de sistemes solars de bombeig i potabilització d’aigua

autogestionats per a la millora de la qualitat de vida i l’apoderament de les dones a 7 comunitats rurals de Zanzan”.

Puntuació: 48,00

Nº Expedient: ACC004/17/00118

Entitat: SOARPAL-Solidaritat Arbúcies - Palacagüina

Títol del projecte: “Apoderament integral de la dona i restitució del dret a una vida

digne a Palacagüina. 2ª fase”.

Puntuació: 42,00

Nº Expedient: ACC004/17/00101

Entitat: Fundació Odontologia Solidària Títol del projecte: “Cuida de les teves dents”.

(17)

 

Puntuació: 41,25

Nº Expedient: ACC004/17/00079

Entitat: Associació Socieducativa NouSol

Títol del projecte: “Millora de la salut sexual i reproductiva de les dones adolescents

del Cantón Morona Santiago”.

Puntuació: 40,50

Nº Expedient: ACC004/17/00081 Entitat: Igman Acció Solidària

Títol del projecte: “Les dones jueves de BiH, agents de canvi i transformadores de la

societat/La revolució feminista balcànica encapçalada per la comunitat jueva de BiH, agents transformadors de la societat”.

Puntuació: 35,75

Nº Expedient: ACC004/17/00097 Entitat: Associació Oàfrica

Títol del projecte: “Defensa i enfortiment dels drets humans dels nens i les nenes

vulnerables a Ghana”.

Puntuació: 34,75

Nº Expedient: ACC004/17/00039 Entitat: Associació YAMUNA

Títol del projecte: “Educació i sensibilització per la ciutadania al Centre

Educatiu Mandrosoa a Madagascar”.

Puntuació: 27,50

Nº Expedient: ACC004/17/00106

Entitat: Fundació Privada Lleida Solidària

Títol del projecte: “Dotació d'infraestructura mèdica al Training Medical Center

(TMC), Ouagadougou, Burkina Faso”.

(18)

 

LÍNIA 2. PROJECTES D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

DENEGATS PER NO HAVER ASSOLIT LA PUNTUACIÓ MÍNIMA (60

PUNTS)

Nº Expedient: ACC004/17/00045 Entitat: RUIDO PHOTO

Títol del projecte: “The backway: Sortida, trànsit i arribada en rutes migratòries de

l'Àfrica Occidental al Mediterrani Central”.

Puntuació: 57,75

Nº Expedient: ACC004/17/00030

Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social

Títol del projecte: “Apropament i sensibilització. Realitat social i empresa de les

comarques gironines”.

Puntuació: 57,50

Nº Expedient: ACC004/17/00075

Entitat: Huacal-ONG de Solidaritat amb El Salvador

Títol del projecte: “Actuar abans de... Debats i eines de treball de prevenció de

violència en grups organitzats”.

Puntuació: 53,50

Nº Expedient: ACC004/17/00111

Entitat: Associació La Guerrilla Comunicacional Títol del projecte: “Simfonia de l'alfabetització”. Puntuació: 53,50

Nº Expedient: ACC004/17/00050

Entitat: Solidaritat, Educació, Desenvolupament Títol del projecte: “PANGEA. Transformant el Món”. Puntuació: 52,00

Nº Expedient: ACC004/17/00069 Entitat: Fundació Privada Món-3

Agrupada: Fundació Solidaritat UB-Renúncia a la condició d’agrupada (4 de juliol de

2017)

Títol del projecte: “Reflexió, inclusió, participació: eines per a la cooperació al

desenvolupament amb un enfocament de gènere i basat en drets humans”.

Puntuació: 39,75

Nº Expedient: ACC004/17/00022 Entitat: Fundación Musol

Títol del projecte: “Biblioteques Sostenibles: Introducció de l'Agenda 2030 i els

Objectius de Desenvolupament Sostenible en els serveis bibliotecaris”.

(19)

 

Nº Expedient: ACC004/17/00123 Entitat: Videojuegos Sin Fronteras

Agrupada: Associació Open Cultural Center Títol del projecte: “Amic meu interactiu”. Puntuació: 30,00

Nº Expedient: ACC004/17/00072

Entitat: Asociación Derechos en Acción

Títol del projecte: “XIV Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona”. Puntuació: 29,50

Nº Expedient: ACC004/17/00095 Entitat: Associació Imago

Títol del projecte: “Construïm Biocivilització”. Puntuació: 25,00

Signat electrònicament per :36979528J MARIA CARME GUAL (R: Q0801202C) Data :2017.09.22 15:14:31 CEST

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :