R E U N I T S. Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat d'obrar per actuar en la representació que cadascuna ostenta i a tal efecte

Descargar (0)

Texto completo

(1)

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL FOMENT DE LA MODERNITZACIÓ I LA MECANITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS EN L’ENTORN FINANCER

Barcelona, 18 d’octubre de 2010

R E U N I T S

D'una part la senyora M. Dolors Rius i Benito, secretària general del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, actuant en l’exercici de les facultats que li atorga la Resolució EDU/3193/2008, de 16 d’octubre de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació en diversos òrgans del Departament

De l'altra part el senyor Pere Guardiola Tey, Director Institucions Catalunya de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, en endavant “la Caixa”, en exercici de les funcions pròpies del seu càrrec.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat d'obrar per actuar en la representació que cadascuna ostenta i a tal efecte

E X P O S E N:

I. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya està interessat en promoure l’ús de les noves tecnologies tant pel que respecta a la vessant educativa com en l’àmbit de la gestió econòmica i administrativa.

II. L’ús de les noves tecnologies en els serveis bancaris comporta millores, eficiència de gestió i economies d’escala que beneficien els centres educatius.

III. “la Caixa” disposa arreu de Catalunya d’una xarxa de terminals d’autoservei que permet facilitar i agilitar la operativa financera i donar resposta a les necessitats del públic en general en aquest àmbit.

IV. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya considera que l’abast general de les característiques de la xarxa d’autoservei que ofereix “la Caixa”, així com les prestacions telemàtiques, s’adeqüen a les necessitats d’operativa financera en l’àmbit educatiu, tant dels diferents centres i serveis educatius, com de les seves unitats administratives.

V. Amb la finalitat d’establir un marc per a la col·laboració entre les dues parts que inclogui la casuística derivada d’aquesta operativa, acorden subscriure un Conveni de col·laboració que es regirà per les següents

(2)

2

C L À U S U L E S

PRIMERA.- Objecte:

Aquest Conveni té per objecte fomentar la modernització i la mecanització de les actuacions i millorar l’eficiència en les operacions dels centres i serveis educatius i administratius del Departament d’Educació en l’entorn financer.

SEGONA.- Àmbit d’aplicació

2.1.- Aquest conveni és aplicable als centres i serveis educatius i administratius del Departament d’Educació següents:

- Les Llars d’Infants - Les Escoles

- Les Zones escolars rurals - Els Instituts

- Els Instituts escola

- Els Centres d’educació especial - Les Seccions d’educació secundària - Els Centres d’ensenyaments d’idiomes - Els Centres d’ensenyaments artístics - Els Centres d’ensenyaments esportius - Els Centres de formació d’adults - Els Serveis Educatius

- Altres centres educatius amb dependència directa del Departament d’Educació - Els Serveis Territorials del Departament d’Educació

- Els Serveis Centrals del Departament d’Educació

2.2.- Cada centre o servei educatiu podrà disposar d’un màxim de dos comptes subjectes a aquest Conveni. Un d’ells serà el compte corrent per a la gestió del funcionament del centre. El segon compte corrent podrà ser utilitzat per a la gestió del menjador o altres serveis complementaris del centre.

2.3.- En el cas de centres i de serveis educatius, el/la director/a és qui té potestat per obrir un compte corrent. Cal que aporti còpia del document que el/la nomena, per tal d’acreditar la seva condició de director/a. Per disposar del compte serà necessària la signatura conjunta de dues persones autoritzades. Son persones autoritzades la del director/a i les que el director/a nomeni a aquests efectes.

Quan el compte corrent sigui d’un Servei Territorial, serà el/la secretari/ària del Servei qui obri el compte. Haurà d’aportar còpia del nomenament de secretari/ària. Per disposar del compte serà necessària la signatura conjunta de dues persones autoritzades. Son persones autoritzades la del secretari/ària i les que el secretari/ària nomeni a aquests efectes.

(3)

Pot obrir un compte corrent dels Serveis Centrals el/la directora/a de Serveis o la persona a qui autoritzi, la qual haurà d’aportar aquesta autorització. Per disposar del compte serà necessària la signatura conjunta de dues persones autoritzades. Son persones autoritzades la del director/a de Serveis i les que el director/a de Serveis nomeni a aquests efectes. 2.4.- El Departament d’Educació comunicarà a “la Caixa” els Centres i Serveis Educatius i Administratius, juntament amb els números de compte i concepte dels mateixos, que s’acullen a les condicions establertes en aquest conveni. En els 15 dies següents a la signatura d’aquest Conveni, el Departament d’Educació lliurarà a “la Caixa” la relació dels números de compte de gestió de funcionament. Les posteriors altes i baixes de comptes corrents es validaran en les reunions de la Comissió de seguiment establerta a la clàusula quarta.

TERCERA.- Pagaments i condicions

3.1 D’acord amb la finalitat del Conveni, “la Caixa”, de forma general, no cobrarà comissions per a totes les operatives vinculades als comptes assignats i que es realitzin mitjançant eines telemàtiques i/o autoservei.

La relació d’operatives així acordades es recullen en l’annex al Conveni.

3.2 Els pagaments i cobraments massius es canalitzaran per via telemàtica, autoservei i/o mecanitzada.

El preu d’aquests serveis, indicats a l’annex, reflecteix els costos de tercers i/o tarifes interbancàries.

3.3 La resta d’operatives podran ser susceptibles d’aplicar-hi les condicions de preu estàndards determinades per “la Caixa” i autoritzades pel Banco de España. Així mateix, “la Caixa” repercutirà als centres i serveis educatius i administratius els imports dels costos d’aquelles operacions que hi estiguin subjectes

3.4 L’oferta de serveis feta per “la Caixa” no comprèn els costos de tercers, que, de meritar-se, sempre seran repercutibles.

3.5 El desenvolupament del servei afectat, sempre quedarà subjecte a les normes jurídiques que regulen el tractament de les dades de caràcter personal.

3.6 L’oferta feta per “la Caixa” quedarà condicionada al que disposi l’ordenament jurídic vigent en cada moment sobre possibles limitacions o condicionaments del servei ofert.

QUARTA.- Seguiment

Es constituirà una comissió de seguiment d’aquest conveni integrada pels següents membres o persones en qui deleguin:

Per part del Departament d’Educació: - Director/a de Serveis

(4)

4

- Subdirector/a general de Centres Educatius Per part de “la Caixa”:

- Representant de la Direcció d’Institucions Catalunya. - Representant dels Serveis Operatius Institucionals

Aquesta comissió es reunirà a petició d’una de les parts i almenys una vegada a l’any per tal de valorar el desenvolupament del conveni, analitzar les incidències que s’hagin pogut presentar i preveure les modificacions que calgui dur a terme

CINQUENA.- Durada

Aquest Conveni tindrà efectes per el curs escolar 2010-2011 i es prorrogarà automàticament de forma successiva i per períodes d’un any sempre que cap de les parts el denunciï de forma fefaent amb una antelació de tres mesos a la data de venciment, tant de l’inicial com de les successives pròrrogues.

SISENA,- Modificació:

Cadascuna de les parts signants del conveni es compromet a comunicar a l’altra qualsevol alteració que de manera substancial pugui modificar les actuacions objecte d’aquest conveni.

SETENA.- Resolució

a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

b) La denúncia per incompliment d'alguna de les parts, sotmesa prèviament a la validació de la comissió de seguiment.

c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de circumstàncies imprevistes.

d) Les causes generals establertes per la legislació vigent.

VUITENA.- Jurisdicció:

Les qüestions litigioses que puguin sortir de la interposició i compliment del conveni seran resoltes per acord d’ambdues parts i si no fos possible aquest acord, se substanciaran davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i data esmentats a l’encapçalament.

Sra. M. Dolors Rius i Benito Sr. Pere Guardiola Tey Secretària general Director Institucions Catalunya DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE

(5)

ANNEX AL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I “LA CAIXA” PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL FOMENT DE LA MODERNITZACIÓ I LA MECANITZACIÓ DE LES ACTUACIONS DELS CENTRES EDUCATIUS EN L’ENTORN FINANCER

Comptes

• Comptes corrents.

Màxim de dos comptes corrents per centre o servei educatiu. Donat el tipus d’operativa d’aquests, tindran la retribució mínima anual d’interessos establerta per el B.E. i no se’ls carregarà cap altra despesa que les indicades en aquest annex.(*)

(*) Sempre que les operatives vinculades siguin, d’acord al Conveni, telemàtiques i/o autoservei.

Eines telemàtiques / autoservei

• Línia Oberta (Home Banking)

Línia Oberta és la banca a distància per Internet de “la Caixa”. Serà l’eina que els centres i òrgans inclosos en l’àmbit d’aplicació del Conveni utilitzaran per establir la connexió, informació i operativa amb els seus comptes i serà independent per cada centre. És un sistema segur i sense límits d’horari. No tindrà cap cost d’instal·lació ni de manteniment.

• Autoservei

Totes les oficines de “la Caixa” disposen de caixers automàtics per qualsevol tipus d’operacions en efectiu o ingrés de xecs.

La majoria també disposen de “servicaixers” que contemplen un ampli ventall d’operatives diverses.

Operatives vinculades

• Operatives de consulta i gestió

- La gestió integral de tota l’operativa de Tresoreria. - Consulta immediata de les posicions dels comptes. - La gestió dels pagaments.

- Enviament unitari de transferències i traspassos o mitjançant fitxers. - La gestió de rebuts domiciliats.

- Enviament de fitxers dels rebuts al cobrament. - Recepció de fitxers de devolució.

• Pagaments i cobraments massius.

o Gestió de Cobrament de Rebuts Domiciliats.

Es facilitarà una eina de cobrament de rebuts (Q19) mitjançant càrrec al compte facilitat per l’alumne.

(6)

El Q19 una vegada omplert s’enviarà a través de la línia oberta per la seva gestió. El cost d’aquest servei serà de 0,25€ per rebut. En cas de devolució, aquesta tindrà un cost de 3€ repercutible a l’alumne causant de la mateixa.

o Gestió de Cobrament de Rebuts no domiciliats.

“La Caixa” posarà a disposició del centre o servei inclòs en l’àmbit d’aplicació del Conveni la seva infrastructura per facilitar el cobrament de rebuts amb codi de barres mitjançant els canals telemàtics i d’autoservei.

El sistema de cobrament podrà ser el descrit en l’actual Quadern 57 de Normes i Procediments del Consell Superior Bancari, amb algunes ampliacions per poder atendre els requisits particulars.

També posarà a disposició del centre o servei inclòs en l’àmbit d’aplicació del Conveni el sistema de cobrament de “Pagament a tercers” que possibilita les operatives a través dels canals d’autoservei.

El cost d’aquest servei serà de 1,25€ per operació. (El preu inclou el procés complert de liquidació i informació i despeses repercutibles per utilització de targetes alienes)

o Gestió de Pagaments.

“La Caixa” posarà a disposició del centre o servei inclòs en l’àmbit d’aplicació del Conveni la seva infrastructura per facilitar els pagaments que siguin ordenats a favor dels seus beneficiaris mitjançant línia oberta (home banking).

El Servei de Pagaments podrà ser el descrit en l’actual Quadern 34 de Normes i Procediments del Consell Superior Bancari, amb les especificitats necessàries per poder atendre els requisits particulars.

o Altres.

Totes aquelles operatives definides en els estàndards de la banca telemàtica (Línia Oberta).

Sra. M. Dolors Rius i Benito Sr. Pere Guardiola Tey

Secretària general Director Institucions Catalunya

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :