Vic es compromet amb la qualitat turística. Implantació del Sistema de Qualitat de Destinació (SICTED) a la ciutat de Vic

40 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

011

345464774899579585674

!

"

#

$

%

&

%

'

#

(

#

$

)

&"

*+,(-

%

./012

34

2

5/6

6

78

2

976

:

;

8

2

(2)
(3)

012

45

6

78

9

8

78

9

8

8

8

9

8

7

78

7

7

6

9

!

"9

!

9

8

7

9

8

#

78

7

!

$

9

%8

#&9

8

79

7

'

9

8

9

(

7

8

7

7

79

5

)

9

8

9

*79

9

*

+9

7

,7

-9

!

7

+,-

!7

9

7

(

7.///5

.//0$

8

19

7

#9

9

2$

#

9

8

7

8

9

8

9

8

$

(

37

8

8

78

9

!

7

19

75

78

9

7

.//4

.//5$

(

67

78

78

8

!

78

9

8

8

5

.97

.//5$

7

(

67

78

78

8

$

:;8

#

78

8

9

8

!7

9

#9

8

78

6

5

8

9

7

'

2

9

78

3!

8

9

#

8

78

9

7

8

8

7

"9

78

75

78

$

8

<7

(

='

7

9

9

79

6

8

$

8

!

7!72

78

9

6

3!

8

8

#7'

9

8

9

8

$

#79

$

79

3

9

&7

'

8

9

5

8

"%$

(

3

3!

7

7!9

8

8

8

'

9

2

9

9

$

9

'

"

9

9

7

#

8

8

79

8

3!

9

9

8

8

6

8

8

5

(4)

012 3456758973557773557577363477446546374

!

"#

$

!

%&

'

!

#

(!

&

#!

%

!

%&

'

!

)#

%!

#!

!

*

!

%##

#

+

#

,"-

+

%."

#

+

&

%

/.&

0%&

&

12

3%

+

45!

&

#+

",&

6#&

+

,"#

#+

5

78

%"#9+

#"#":,+

!

##5%"!

#";

)#<,

&

#"8

= +

!

&

!

+

5*!

5= #&

#!

&

'

!

(<#" >&

!

:# &

+

"!

&

+

#!

&

<%

<.&

#+

#% !

#"

?"

+

8

.9,#+

&

,5#"

:#

&

(% #

(9#&

!

&

+

7+

@

:#,":&

!

&

"+

# %8

%"#

A!

" #

4

+

9&

5&

<

<+

#3%#+

:# &

>

"

B

CDEFCD1G

)8

#";22H

+

<

<

&

#

5," ";,&

I,5*

># #",:#

B

22JFG

)8

? &

9!

,&

+

8

? ,+

#

>#!

&

#+

'

#

#

+

8

#!

5

!

K

#"#

+

#L"

:&

!

#!

)

!

&

*&

#B

DCMMFD1D1G

+

N5

"#&

O&

"!

'

B

7+

P@

@

@

FP@

PG

Q

" !

!

%

,"

-

,&

5#!

: 9

,9#+

Q ,"

&

"+

#"!

"!

+

#L"

:&

!

#!

B

DMM1FG

(+

N5

"#&

R

:#"

!

%

#&

#&

,!

"

7"

,5

+

-

+

4 ,-

S#%5

6#+

5

B

DHD2FDHTHG

+

9,!

#

S#

"!

&

#7%&

B

DHTCFDM2G

)8

#";

22H

!

"

#

T2

222

R#<

!

#"!

+

2

U

+

3%#+

&

"

55

7&

#"!

8

,&

7"

!

&

#"7&

L"#

&

%!

#

!

%&

'

!

#

";#+

!

V##

&

,&

&

9+

"%+

#"!

J

-

8

"!

&

.

R

!

4&

,

#&

!

'

!

)8

9#

, #

9+

#W#

/#K

,&

=

+

+

+

,

5=

,",&

&

7%!

+

#

%!

#!

,<&

!

,!

+

5&

#!

X

5#&

!

#<!

?+

-

3%

+

#

+

5

!

"

$"

8

!

+

-

&

"!

9&

4

!

,!

:#"

&

," !

&

%Y

!

,<&

%"

9,&

A,

#5<

#&

#

3%

%"

-

3%"

+

,"K

%"!

(

9#&

!

+

/&

##+

+

9&

"

9#+

,"K

%"!

#&

3%

!

!

4"

$"

+

#

#!

&

#+

N#"!

Z&

(94 !

,+

B

,&

##

9+

5%&

#+

!

#

S, 9

/#&

#

N&

!

G

+

8

[, 9

!

#+

+

#

N#"!

#

>&

%

+

O59+

I,5*

+

# !

+

+

+

/,"!

##

+

#

># #

+

#>

%!

#!

?+

/% %?9

,9#+

Q+

#&

#!

8

"!

&

. "#

,"#+

9&

+

#0"&

#+

!

#!

>#!

#+

%";#Q

!

&

,&

K

#

,<&

5 !

&

8

#&

!

#&

5

:#+

#!

#+

*\

R

!

#3%"

+

:#+

%,

9

"!

%&

%+

!

%&

+

9&

'

,

74!

&

,5*"

?+

#+

!

&

!

&

5% %

+

#

%!

#!

$"

+

+

8

(&

!

+

#

Z+

+

+

>+

#&

!

*

+

6#+

5

]^

_``abc

dbc

efgc

bfh

ijakldmak`n

fbai`oc

opq

mdfrs

ftuuun

fv

dfrwc

`oc

dfmr`fmrs

ftuutn

fdixfrif

ypzfr`f{dfbkrdkfdf|dkoc

kfm^

pifbpk`fmrfbd|dbc

odbc

efak}dic

o~dof|rkfs

^

_v

piodlriof|rkf

bkrdkfpidfak`dfm^

c

ijakldmak`fopk€

`oc

b`

f‚s

`fr`odopo`fr`ods

rc

wrifyprfƒs

^

av

rborfmrf

s

^

_``abc

dbc

ef

`eif

rs

f

mr`ri{as

p|dlriof

bps

opkds

f

c

f

opk€

`oc

bf

c

f

s

r`f

|ps

c

bdbc

ai`

f

‚if

yprmdf

rwbs

„`foaof…ic

lfmrfs

pbkr†

f]df`r{dfdboc

{c

odof|kc

ibc

|ds

f‡`fak}dic

o~dkf{c

`c

or`f}pc

dmr`n

f

rif

baakmc

idbc

ef

dlf

s

^

ˆjc

bc

idf

mrf

‰pkc

`lrn

f

|rkf

s

df

kpodf

mrs

f

briokrf

Šc

`o„kc

bn

f

s

df

bdormkds

n

f

rs

f

‹p`rpf

‚|c

`ba|ds

n

f

rs

f

‹p`rpf

mrf

s

^

_kof

mrf

s

df

Œrs

s

f

c

f

s

df

kpodf

rko

Žas

ak`fpc

~n

f|kr`c

mriodfmrfs

^

_``abc

dbc

en

fbalriod

fƒ‰aofc

fyprfiaf`alfpidfrl|kr`dn

f

{as

rlfjrkfs

r`f{c

`c

or`fodif‡fbalf`c

}pc

f|a``c

s

rfc

f`rkflas

of|kajr``c

aids

fodl‡f`^

Šdf

mrfmc

kfyprfds

fia`okrf}kp|n

fdfl‡`fmrfs

^

dlc

`odon

fri`fpirc

wfrs

fjrofyprfr`oc

lrlflas

ofs

df

ia`okdf

bc

podof

c

f

rs

f

`rpf

|dokc

laic

n

f

c

f

dc

w„f

jdf

yprf

pidf

dboc

{c

odof

yprf

|rkf

df

las

o`f

`rkc

df

pidf

jrc

idf

|rkf

df

ia`ds

okr`f

r`f

bai{rkorc

wc

f

rif

pidf

djc

bc

e†

ƒ_s

fh

’‰‚Žn

fri`f{df|ka|a`dkfmrf|dkoc

bc

|dk“Šc

fs

^

ˆjc

bc

idfmrf‰pkc

`lr

f_s

f|kc

ibc

|c

n

fiaf

riori€

rlf

}dc

krf

mrf

ypzf

did{dn

f

|rk„f

Šaf

{dlf

okadkf

c

iorkr``diof

c

f

ri`f

Šc

f

{dlf

d|piodk

n

f

|rkypzfori€

rlfbs

dkfyprfdc

w„frkdf|rkflc

s

s

akdkfs

dfypds

c

odofyprfajrkc

f‰aor`fs

r`f}pc

r`f

Šrlfaoc

i}pofs

dfmc

`oc

ibc

f‰aofrs

f|kab‡`fŠdf|akodofjak”dfjrc

id

frs

dakdkfjaklps

dkc

`fc

f

iaklr`f

mrf

jpibc

aidlrion

f

d``c

`oc

kf

df

s

r`f

`r``c

ai`f

jakldoc

{r`f

c

f

bas

•

s

rboc

{r`n

f

rob

†

(5)

012

34578798

855

5

534585755

755

8

95574

8788

588

8

8

5

75

5

5

7

53457

5

7

!

57

58

345

5

57

9

5

345

8757

"5

345

5

75

57

5

5

9577#

$

5857

8

95

7

5

475

5

5%

5

5

75

&

'(

)

*+,

-

,

.,

/

0.*-

1-

234

/

56/

78

9:91-

;/

-

/

<19*9:-

3/

56/

4

(

=>

.*,

3:6*,

/

56/

?-

1/

@

)

:26?-

1A

/

B+/

64

/

8

6+29*+3C4

6/

5(

98

D3*-

,

E38

/

4

6+/

F

-

8

6+/

-

/

64

+/

19*D8

6++9+G

/

<4

/

068

13,

/

564

/

H3:I

/

J.6/

+6/

164

6C8

3/

3/

F

-

*34

+/

5(

K-

L68*/

-

/

,

B/

.*3/

,

8

35-

1-

;/

:-

4

M

4

6*N8

-

3I

/

B+/

.*3/

F

-

8

3/

56/

28

95.1,

6+/

3D8

O

194

6+/

-

/

8

3:3568

+/

6*/

64

/

:38

1/

56/

4

3/

J.34

/

,

3:CB/

6+/

5.6*/

3/

,

68

:6/

5-

L68

+9+/

31,

6+/

5(

6*,

-

,

3,

+/

L-

D3,

3*6+I

/

19:/

38

3/

19*1.8

+9+I

/

6P29+-

1-

9*+/

-

/

4

3/

78

916++;/

564

+/

=8

:3,

+G

/

Q(

34

,

8

3/

C3*53I

/

64

/

068

13,

/

56/

0R+-

13/

?-

L3I

/

5.8

3*,

/

64

/

J.34

/

+6/

164

6C8

6*/

:B+/

56/

STT/

19*168

,

+/

268

/

4

3/

1-

.,

3,

I

/

8

6.*6-

PI

/

3/

:-

,

>

3*/

+6,

6:C8

6I

/

28

9F

6++-

9*34

+/

56/

4

3/

-

*5R+,

8

-

3/

:.+-

134

/

U19*>

.*,

+I

/

:N*3D68

+/

-

/

28

9D8

3:3598

+/

56/

19*168

,

+U/

564

/

+.5/

5(

<.8

923/

-

/

56/

4

(

=:V8

-

13/

'4

3,

-

*3G

/

764

/

068

13,

/

065-

6L34

I

/

3/

28

-

*1-

2-

+/

56/

56+6:C8

6I

/

?-

1/

6+/

56198

3/

3:C/

C3*568

94

6+/

-

/

+(

3*-

:3/

3:C/

6+261,

314

6+/

56/

:34

3C38

+/

-

/

C.F

9*+I

/

:6*,

8

6/

64

+/

:68

13568

+/

L6*6*/

28

95.1,

6+/

38

,

6+3*+/

-

/

64

+/

:6+,

8

6+/

6PK-

C6-

P6*/

9F

-

1-

+/

,

8

35-

1-

9*34

+G

/

=4

,

8

6+/

F

-

8

6+/

J.6/

6+/

F

3*/

3/

4

3/

1-

.,

3,

/

+;*/

64

/

?-

1/

<*4

4

3WI

/

64

/

X34

;/

56/

4

3/

0.*,

3*Y3/

-

/

4

3/

Z-

8

3/

5(

=*,

-

D.-

,

3,

+G

/

=/

:B+I

/

K-

/

,

6*6*/

4

4

91/

34

D.*+/

19*D8

6++9+I

/

19:/

38

3/

4

(

<.8

9298

1I

/

4

(

<.8

9L31.:/

-

/

4

(

6[\66]G

'(

31,

-

L-

,

3,

/1.4

,

.8

34

/-

/38

,

O

+,

-

13/6+/:3*-

F

6+,

3/268

/:-

,

>

N/56/4

3/28

9D8

3:31-

;/5(

6+261,

314

6+/56/

:R+-

13I

/,

63,

8

6I

/53*+3I

/1-

*6:3/-

/,

-

,

64

4

6+I

/3-

PO

/19:/6*/4

6+/F

6+,

6+/564

+/C38

8

-

+I

/4

3/Z6+,

3/03>

98

/

@

X3*,

/0-

J.64

/564

+/X3*,

+I

/^/56/>

.4

-

94

A

/-

/4

6+/164

6C8

31-

9*+/,

8

35-

1-

9*34

+G

/'3/1-

.,

3,

/,

B/34

D.*+/

6J.-

23:6*,

+/

1.4

,

.8

34

+/

@

L6D6./

4

3/

,

3.4

3/

SA

/

-

/

.*/

,

63,

8

6/

3.5-

,

98

-

/

6*/

19*+,

8

.11-

;/

3:C/

13231-

,

3,

/

268

/

3/

_TT/

268

+9*6+G

/

'(

3++91-

31-

9*-

+:6/

6+/

F

3/

234

V+/

268

/

:-

,

>

N/

56/

D8

.2+/

56/

,

63,

8

6I

/

198

34

+I

/

6*,

-

,

3,

+/

F

94

]4

`8

-

J.6+/U3D8

.231-

9*+/+38

53*-

+,

6+I

/194

4

6+/D6D3*,

68

6+/-

/56/132D8

9++9+UI

/3++91-

31-

9*+/

56/

L6a

*+I

/

6,

1G

/

'(

3*Y/

bTTc/

K-

/

K3L-

3/

STb/

6*,

-

,

3,

+/

1.4

,

.8

34

+I

/

d^/

5(

6+298

,

-

L6+I

/

bS/

56/

>

.L6*-

4

+/

-

/

de/

56/

1O

L-

J.6+/

-

/

+91-

34

+G

f3.4

3/

S/

gh

ijklm

nojp

qrsnktlm

ujh

tjvrh

lm

wnm

xp

u

ynmtptjhrvptrtmsjkpupqrhmpminltpzkrtlm qnvmh{g|jktrsnkt

}3+3/~3435-6+I/}6*,86/}9:.*-,38-I/-C4-9,613/€93*/f8-35RI/'49,>3/564/43,I/<+1943/ 0.*-1-234/56/0R+-13I/<+1943/0.*-1-234/5(=8,I/=8P-./-+,`8-1/0.*-1-234I/=.5-,98-/ 038-N/?-43/5(=C3534I/}6*,86/}OL-1/X6883/56/X3*F68:I/}6*,86/}OL-1/X3*,3/=**3I/ 9,64/5(<*,-,3,+I/0.+6./34:6+I/0.+6./}4386,-N/

ynqnkwnktlmw{rhtvnlmrwspkpltvrupzkl <+1943/5(=8,+/=24-1356+I/=8P-./-+,`8-1/}9:38134I/)*+,-,.,/564/f63,86/

gs‚mqrvtpupqrupƒmwnmh{g|jktrsnkt 0.+6./<2-+19234/56/?-1I/0.+6./56/4(=8,/56/43/7644I/X343/I/}3L3/€3EEI/}3+-*9/56/ ?-1I/„8F6;/?-D3,NI/f6:246/H9:N/

…pknsnlmpmtnrtvnlm†urqruptrt‡ }-*6:3/?-D3,N/@ceTAI/)*+,-,.,/564/f63,86/@STTAI/}3+-*9/56/?-1/@STTAI/}6*,86/}9:.[ *-,38-/@be^AI/}-*6:3/ˆ9./@‰SbAI/0.4,-1-*6+/X.186/@SG^T‰A/

Š‹ŒŽ‘’‘“”•–Œ—˜™š‹›™‹“›‹Œœ™›‘“ž™›Ÿ  ¡¢ž™›Ž–£—Œ“Œ‘“ž™›¢

)

*F

8

36+,

8

.1,

.8

3/

,

.8

O

+,

-

13

=/?-

1/K-

/K3/.*3/5-

L68+-

,

3,

/56/19:68W9+/:-

*98-

+,

6+/J.6/3C3+,

3/4

3/29C4

31-

;/4

9134

/56/CB*+/

-

/+68L6-

+/-

/J.6/,

3:CB/3,

8

6./L-

+-

,

3*,

+/5(

.*/835-

/19*+-

5683C4

/4

(

3*Y/bTTcI

/4

3/1-

.,

3,

/683/4

3/

132W34

683/5(

.*3/N8

63/19:68

1-

34

/6*/4

3/J.34

/L-

L-

6*/Se_G

d‰^/268+9*6+G

/<*/3J.6+,

3/N8

63/

19:68

1-

34

/+(

K-

/2956*/,

8

9C38/C9,

-

D.6+/5(

34

-

:6*,

31-

;I

/56/134

W3,

I

/56/264

4

I

/5(

6J.-

23:6*,

/56/

4

3/

4

4

38

I

/

F

4

6J.6+/

-

/

23+,

-

++68-

6+I

/

>

9-

68-

6+/

-

/

8

64

4

9,

D68-

6+I

/

C9,

-

D.6+/

56/

:9C4

6+I

/

56/

:953I

/

16*,

8

6+/

(6)

012 3456758973557773557577363477446546374

!

"!

#$

%

!

#& '"!

#$

#&(#

&(

)*

#%

$

!

#+

,

*

-

#&'

#

%

(#

%

$

'.%

) &#

#

&(

#!

) /

%

0

1 &#

#

2

3&'

#

(!

3(!

4

#$

5677 !

.%

'(!

$

%

8(

23&'

#

(!

9'

:

; !

$

(0

%

5<7=

'> $

!

'.>*

*%

0

1 &#

#

23&'

#

(!

%

?

#!

?(

#

%

+

@ABCDEFABGCD

H

EBCDCIJEKCEL

M

NOOAPQ

RPQ

SEKCETAUCDPQ

RIJOETCIJDCVQ

PH

EPAUCIJRW

EXNE

TCIJDCVQ

PE

YCUE

ZCJE

GIRE

JROPRE

KCE

PAUGIQ

PRPQ

SE

Q

U[ADJRIJE

RKDC\RKRE

RL

OE

IAOJDCOE

ROOAPQ

RJOW

E

YCUEC][L

Q

PRJECL

E^_

T`abEPAUEGIE[DAc

CPJCEdGCECL

OE[AKDQ

REKAIRDEDCPAICQ

]CUCIJH

E

[DCOJQ

BQ

e

EbCEZCJH

EfgECOJRhL

Q

UCIJOEKCETCIJDCVQ

PEc

REYRIERPAIOCBGQ

JEL

REKQ

OJQ

IPQ

Se

EiAE

jCQ

CUE

hkH

E

[CDdGlE

CL

OE

DCdGQ

OQ

JOE

KCL

E

^_

T`abE

OM

RKCdmCIE

RL

OE

dGCH

E

OCBAIOE

CL

E

IAOJDCE

[RDCD

H

E

KCOPDQ

GCIE

GIE

PAUCD\E

C]PCL

n

L

CIJe

E

aL

E

hCICZQ

PQ

E

dGCE

L

RE

KQ

OJQ

IPQ

SE

R[ADJRE

RL

E

PAUCDPQ

RIJE

kOE

[DCOJQ

BQ

H

E

hoOQ

PRUCIJW

E

CL

E

UAJQ

GE

[DQ

IPQ

[RL

E

[CL

E

dGRL

E

CL

E

PAUCDPQ

RIJE

OM

YQ

E

RPGL

L

E

kOE

L

RE

[L

RPRE

KCE

KQ

OJQ

IPQ

SE

KCE

dGRL

Q

JRJe

E

pAE

KQ

DQ

RE

dGCE

IQ

IBqE

IAE

jCIE

UkOE

[CL

E

ZCJE

KCE

JCIQ

DE

L

RE

[L

RPRr

E

PDCPE

dGCECL

E^_

T`abEOM

YREKCE[DAUAPQ

AIRDEUkOH

EOM

YREKCEKAIRDEREPAIlQ

]CDEREL

REPQ

GJRKRIQ

Re

E

sAL

JRE

BCIJE

jCGE

L

RE

[L

RPRH

E

[CDtE

[APRE

CIE

OR[E

CL

E

UAJQ

GW

E

IAE

OR[E

dGCE

COE

JDRPJRE

KCE

PAUCD\AOE

dGCE

YRIE

OG[CDRJE

GICOE

RjRL

GRPQ

AIOE

C]Q

BCIJOE

IQ

E

dGCE

CL

OE

[AKCIE

JDAhRDE

CIE

GIRE

BGQ

RE

KCE

KCOJQ

IRPQ

AIOE

JGDu

OJQ

dGCOE

KCE

dGRL

Q

JRJE

KM

oUhQ

JE

COJRJRL

e

X_

IQ

PQ

RL

UCIJH

EL

M

COOlIPQ

REJDRIOjCDORL

EKCEL

RE`RGL

REKCEvGRL

Q

JRJECDREUAL

JEQ

IJCDCOORIJH

E

[CDtEPAIOQ

KCDAEdGCH

ERE[RDJEKCEL

COEKGCOEDCGIQ

AIOEKCEL

RE`RGL

RH

E[DoPJQ

PRUCIJEIAEYQ

E

YREYRBGJEDCL

RPQ

SECIJDCECL

OEUCUhDCOEdGCEL

REPAIOJQ

JGCQ

]CIe

EwCIOAEdGCERQ

]tEkOEGIRE

APROQ

SE

[CDKGKRE

[CDE

JDChRL

L

RDE

Q

E

PAL

n

L

RhADRDE

CIE

L

RE

[DAUAPQ

SE

KCE

L

RE

PQ

GJRJH

E

dGCE

kOE

CL

E

dGCE

CIOEQ

IJCDCOOREREJAJOEQ

ECL

EIAOJDCEKCIAUQ

IRKADEPAUqe

EbCEJAJREURICDRH

EPRL

EKQ

DEdGCECL

E

^_

T`abE

Ou

E

dGCE

CIOE

YRE

AhCDJE

GIE

PRIRL

E

KCE

PAUGIQ

PRPQ

SE

RUhE

L

M

xZQ

PQ

IRE

KCE

`GDQ

OUCH

E

ZQ

IOE

RDREBRQ

DChkEQ

IC]Q

OJCIJe

EN[DAZQ

JRIJEdGCEJCIQ

UEGIREDCjQ

OJREPAD[ADRJQ

jRH

EbCJRL

L

H

EYCUE

KCPQ

KQ

JE

Q

IPL

AGDCyYQ

E

JCUCOE

IAGOE

OAhDCE

L

RE

PQ

GJRJE

Q

E

L

RE

PAURDPRH

E

JDRKGQ

DyL

AOE

RE

JDCOE

Q

KQ

AUCOE

Q

E

CIJDCBRDE

C]CU[L

RDOE

KCE

L

RE

DCjQ

OJRE

RE

L

M

xZQ

PQ

IRe

z

{%

|

}~€‚

ƒ„…

†ƒ…

‡‚

ˆ‰~ƒ„…

†ƒ…

Š‚



‹ƒ‰ˆŒŒ‚„‰ˆ ˆŽ‚„‰ˆ…‚…†ƒ‰ˆŒŒ‚„‰ˆ ‘ƒ€‰ˆŒ 1!)4$•#$1%!4’%!!5 $$3')4– •”*#$“ &('4!5 $9”!”: 1%'(—

˜™™„ˆŒ ’&52($š!(|77| 1%'(—$;%3&!š(5%> $,%#2($š.›|œ$š%!$ •5!&$9133

žŸ ¡¢£¤¥¢¦¤§¢¨¤©ª« ª¬¤Ÿ ¢¦­®ŸŸž¯ª°±²³¢´Ÿ±¯¤«µ± ª µ¢±¢¶¬©«¤µª¢¦¤¢§ª¢·¤Ÿ¤«ª§± ª ¢¦¤¢¸ª ª§¹Ÿºª¢

@AOCDE

»ADQ

JRH

E

KQ

DCPJADRE

KCE

L

M

RBlIPQ

RE

CUQ

OOADRE

VQ

RJBCOE

NL

RE

bCL

JRH

E

PAUCIJRW

E

XiAUCH

E

CL

E

^_

T`abH

EKCEZCQ

IRH

ECIE[ADJREGIREUQ

PRe

EwCDtH

EGIEPA[EYAEJCIOEZCJH

EIM

COJoOEORJQ

OZCJe

EaIE

BCICDRL

H

EREUQ

EUM

YRERIRJEhke

E^AhDCJAJECIEL

M

ADBRIQ

J¼RPQ

SEQ

IJCDIRW

E[CDEJCIQ

DEUkOEADKDCE

Q

E

L

COE

ZGIPQ

AIOE

KCE

JAJYAUE

UkOE

PL

RDCOH

E

[CDE

COPDQ

Jr

E

CIE

GIRE

CU[DCORE

ZRUQ

L

Q

RD

H

E

JAJE

YAE

ZROE

KCE

[RDRGL

Re

E

½M

CIdGCOJRE

KCE

ORJQ

OZRPPQ

SE

JRUhkE

JM

Rc

GKRE

RE

ORhCDE

L

M

A[Q

IQ

SE

KCL

OE

PL

Q

CIJOr

E

KCE

jCBRKCOH

ECIOE[CIOCUEdGCECL

OEJDRPJCUEUAL

JEhkEQ

EdGCECOEJDAhCIEUAL

JEhkEREPRORH

EQ

EIAE

JCIQ

UE

CIE

PAU[JCE

dGCE

YQ

E

YRE

RL

BGIRE

PAORE

dGCE

IAE

CL

OE

RBDRKRe

E

aIE

L

M

oUhQ

JE

[DAUAPQ

AIRL

H

E

[CDtH

ECL

E^_

T`abEIAECIOEYRE[ADJRJEDCOe

EwAJOCDEOCEIM

YRGDQ

REKCEZCDEGIREUQ

PREUkOEKCE

[DAUAPQ

SH

E

[CDdGlE

L

RE

BCIJE

IAE

PAICQ

]E

RdGCOJE

[DABDRURe

(7)

012

345

67949744

6776776

5

7

4

73647

5

4

4395

4

67975

4

5

5

65

4

4

675

7

!"

#$%

4

635

6

4

5

5

5

4

7

46

96

4

4

&5

765

4

7

'5

9

76

646

764

4

975

(77

)47

76*

79464

4

7

)

+5

95

4

7

$65

7

7

5

7

5

3

9497

4

465

6

7

!"

#$%

44

6,95

947

4

7

5

767

-

5

4

5

3

4

4395

4

5

75

9

7364

7

5

5

69

76

4

3

7

4

34

94

9

946

4

7

4

.

/01

2

2

345046

7701

891

:6

;1

<6

486

;0;6

=1

5935>

?@

6

;01

A>

3B

956

80<1

C71

2

D

02

6

E94B

1

EC71

@

0E=71

891

:6

;F

1

C71

G41

A>

38G;B

91

01

H0791

891

;0>41

E05>

01

891

A3>

;1

B

>

6

4I0801

0EH1

;04702

080J

1

702

1

6

1

A9H>

91

495>

91

9EH3B

6

B

1

941

B

>

6

A01

40B

G>

02

1

6

1

0779;0B

1

0EH1

2

01

KGE6

B

0B

J

1

92

1

@

>

981

6

1

2

01

H36

>

01

891

2

01

A2

0401

891

:6

;L

1

M41

02

B

>

91

A>

38G;B

91

B

N

A6

;1

C71

92

1

A01

891

A9776

;F

1

G41

H97;G6

B

1

2

2

9G59>

1

6

1

97A34O

=71

@

9B

1

891

@

0>

6

40J

1

3G71

6

1

7G;>

9L

1

/D

6

4B

9>

P71

A9>

1

2

01507B

>

343E6

01971@

01A02

P719419789Q946

E94B

71507B

>

34RE6

;71;3E10>

0192

1SR>

GE1T07B

>

34RE6

;1

U

0>

018972

3;02

6

B

V0B

W

J

12

01X9B

E0401892

1Y3>

;16

12

01S6

>

01892

1S3>

E0B

59J

12

01Z92

16

192

1Z0B

=L

1[2

1\9H1

8D

]73401

^G>

6

7E91

6

486

;01

_G91

02

1

EG46

;6

A6

1

891

:6

;1

K6

1

K01

`a1

>

97B

0G>

04B

7J

1

bc1

H0>

71

>

97B

0G>

04B

1

6

1

de1

H0>

7L

1

[2

1

;32

f

2

9;B

6

G1

]73401

gG6

401

2

D

6

4B

95>

941

hd1

>

97B

0G>

04B

71

891

A>

97B

6

56

1

891

2

01

;3E0>

;0J

1

6

1

92

1

T>

9E6

1

8D

i37B

02

9>

6

01

8D

]73401

97B

?1

@

3>

E0B

1

A9>

1

G471

`jj1

0773;6

0B

7J

1

94B

>

91

>

97B

0G>

04B

7J

1

H0>

71

>

97B

0G>

04B

J

1

H0>

7J

1

K3B

92

7J

1

K37B

02

7J

1

A9476

3471

6

1

86

7;3B

9_G971

8D

]7340L

^0G2

01

k

lm

m

nop

qrstouv

owxy

uoz

{uv

|sv

}z

{v

m

~

qtv

€‚

ƒuoq„mzrstouv…nosmsxu †mq{su ‡q„zoq{zntu Y0>083>1ˆ0;634021891:6;‰X0GŠŠŠŠ1U01h`1‹E1891:6;W ŒŒ kŒ i3B921ˆi1g6GB0B1891:6;ŠŠŠ1 ŒŒ kŒ i3B9210GE91Ž02E97ŠŠŠ1 aj ej i3B921g041Y0EA2340ŠŠŠ1 ŒŒ k`

i37B021]7340Š1 kj he

‘’“”•–—”˜™”š›‘’œ“–šž‘›”Ÿ‘š“š ›¡ ¢£¤ £¥£ ‘’“”¦›ž’”˜™§¡ £¨£™£ ©¨£§© ‘’“”ª’‘’“«ž¬’”—šž‘ ’“”˜£¤§¡ £§¨­®¤ ™¨­¯§ ‘’“”ª’‘’“«ž¬’”˜©¨­¥£¡” ©­£¨™®¤ £¢®¨­©© ƒuoq„mzrstouv|svowxzursvxwxqmv †mq{su ‡q„zoq{zntu Z07601201°69>01 c k /01:0_G9>6018921^64B he a

Z071g0G20>3471 b `

Z071201Z6>04801 b k

^3>>918D941Ž>G1 he b ‘’“”•–—”˜™”š›‘’œ“–šž‘›”±š”‘« –›š” « ’“¡” ™© ©­ ‘’“”¦›ž’”˜££¥¡” ² ¯®© ‘’“”ª’‘’“«ž¬’”—šž‘ ’“”˜©­¤¡” ©¨§£­ ¯¢¥ ‘’“”ª’‘’“«ž¬’”˜£¨¥¥¥¡” £¢¨­©¯ ­¨™£™ lm„sx³uvzvxsuz|´t{zsuv|~suow|zqtou †mq{su ‡q„zoq{zntu µ2H9>51g0434591g3229221UOG2632‰79B9EH>9W1 hŒd eh °9768P4;6018D97BG8604B71g0434591g3229221U3;BGH>9‰OG4¶W111 h`e eh X9E640>61891:6; kj kj °9768P4;60189143697197BG8604B71X04B1Z6_G92189271X04B71 Œj ee ‘’“”•–—”˜¢” š›–±·ž—–š›”±¸š›‘«±–’ž‘›¡ ©¢™ £¢­ ‘’“”’““‘¹’šž‘›”‘« º›‘–—›”±š”•–—”˜£¢”š›‘’œ“–šž‘›¡ ­§™ ¢¢¢

»ž‘¼”½š¾’ ‘’šž‘”±¸¿žžÀ’—–Á”ޖÀš ›–‘’‘›”–”ĝ¾ š›’”±š”“’”Åšžš ’“–‘’‘”±š”ª’‘’“«ž¬’”¿±š›—’‘”–”Æšœ›”±¸š›‘’œ“–šž‘›

(8)

012 34567589735577735575773634727446546374

!"#

$

%

&'!

(&'

%

)&%

!

*%

!'+

!"#,

"!

!+-"&%

!

.%

!'+

/

'$

01

'2!

!

%

.%

'

3%

&%

"4

!

&"'!

$

!

!

5

!6!

7!8

,

%

'

&!

5!'%

9"

5

:!&

"!,

7!"

,

;

<,

="'

,

>

%

*!

4

*%

!'+

!"#

$

"!

!+-"&%

!

!8

%

'!? %

"%

'!,

%

!,

%

@

A"%

&!

!+-"&%

!

.%

!'+&5'%

.!*%

&4

B'%

"!%

& &%

!

%

'C!"&!'D

+5!/''E

'%

&

F

.+

@

!""9

GH

&!'

"

&

I

!2!&%

<

! 2

@

J3%

&%

"!

;%

*%

&4

(9)

012

345678

8

8

8

7

58

8

!

"#$%$&'()*%+*%,*)-&$*-.

/)

01

2

3%

4

456555 756555 896555

5 496555 856555

96555

4:;7 4:;< 4:;= 4:;; 4::5 4::7 4::< 4::= 4::; 7555 7557 755< 755= 755;

%

86

%

>*'?$+?%

2

%

@*-A

2

B%

A

C)

D

-A

2

EC*->*'?$+?%

A

C)

D

-A

2

3?

FG

?$H%755I%'J-%+*%856

555%K2

-2

A

?$A

-%K?$%*$A

)

?)

%?%L

G

M1

2

32

$?%+*%NC)

2

-'*%+*%O2

3%?%1

*)

PQ2

%?L

@C$?%

3&$-CL

A

?6

R*@&$-%

L

?%

'?A

*2

S?%

M1

2

32

$?T

%

*L

%

@)

C2

S%

2

',&)

A

?$A

%

+*%

A

C)

2

-A

*-%

-&L

%

,?--?)

%

,*)

%

L

G

*-A

?(L

2

'*$A

%

+C)

?$A

%

*L

-%'*-&-%+*%U

CL

2

&L

%2

%?@&-A

T

%A

&A

%2

%EC*%A

?'(J%Q2

%,?--?%1

&)

V?%@*$A

%?L

%-*A

*'()

*T

%,*L

%W*)

3?A

%+*%

WX-2

3?%

O2

K?T

%

2

%

?L

%

+*-*'()

*T

%

,*L

%

W*)

3?A

%

W*+2

*K?L

6

YZ[\]^

_`abcdefghgaidjkdlmngopkdjkdqghd

8

58

r

8

7

58

8

s !

/)

01

2

3%

7

t&'()*%+*%K2-2A?$A

-@*$*) 755<

955 46955 86955 96555

5 46555 76955 <6955

_`abcdefghgaidjkdlmngopkdjkdqghd <6555

86555

76555

?()2L

(10)

010 23456478962494966624946994662523663354935263

!"

#$%#&

"

'!"

()

*)

+!*"

#&

*"

%*!%*"

,

-.../-..01

-... -..2 -..- -..3 -..4 -..5 -..6 -..0 789:;<8 =>?@ A>?BC =A>AD= AE>@E@ A=>B? A@>BBE B>AEF ?B>AB GHIJKLK ?E>AAB ?=>?FB ?>B=@ ?>F@A ?=>FEA ?A>F ?=>ED ?A>@B MNOPQRSTUVWPVXTOPRYTRZ[\P[WVR]R^]P_VO`RYTRZNX[O]aVa]bRYTR\VRcTOTWV\]PVPRYTRZVPV\[OdV

7

@?eJK

K:8KH:<fK:gKhf8::H8KH

i

jk

9

;9

fJKH9

:lKJHfI

K

ADDEh

HH9

mHn9

;JK:Ji

I

H

K:8fI

:JKoI

fpq

9

llKf:lr

<H9

8H

<;KJ9

JK

i

sH

K

lKI

H

<8<

9

I

fJKtH

;K

<f>

7

CehKf9

Ji

I

H

K:9

fJH

KI

:Ji

7:8fpu

:<mH

KI

<I

JK

K:

;<lf9

I

I

:I

vf<lK:hKw

fK:q

K

?@e8H

<;KJ9

Ji

I

H

K:8w

:<:KH

<8K:xyHfzu

K

{K|fK

}f9

I

u

~<

fJ

9

G

Klfpxu

9

K

=

e

H

K:I

fI

KH

JK

k

<H

Ji

7H

<8>

7

:

8KH

k

9

:

I89

;:

JK

K:

8KH

:<fK:

gK

h9

:9

I

Kf

n9

;

:€f

K

:

:K|KfI

ƒ

„…†% *)

$)

*+!*

‡

h9

:9

I

fI

:

gK

f<

8KH

f<;I

Kfˆ

JK

J9

::mI

K:u

J9

lKf|K:

<

k

K:I

9

:>

ƒ

‰% )

*+!*

#&

&

#+*"

!$"

#*)

!*

JK

;<lH

;

gK

JKJ9

gKf

f

J9

;<f‹9

ŒKH

o9

I

I

JK

:

fI

:>

ƒ

Ž)

*)

+#$+*"

'!"

#*

gK

:i

I

H

Kf

fK:

<H

K:

hKH

K

n9

;

Kf

K

:K

;l

;8

I

H

K:

9

fJH

KI

:>

ƒ

‰% )

*+!*"

 †!'!$+*"

'!"

&

#"

†*+#

gK

mfJ<fKf

:Kh

JK:I

9

f;9

€

8H

9

f;9

8

JH

fI

f

r

<H

fJ

8KH

KŒ8

<H

H

i

9

fI

KH

9

<H

JK

oI

fp>

ƒ

‘**)

*+!$+*"#"!*'!(!$)

!$+*

;<lH

K

’KH

;I

JK

{lu

K

’KH

;I

JK’“:9

;n9

h9

K

’KH

;I

’KJ9

Kh

>

}fK:I

J9

;

;

I

K

f<lmH

KJi

::9

:I

KfI

:gK:I

:I

H

K:lKH

;I

:

i

fp

ADDE>

7

:H

K:

I

I

::€fu

H

K:8K;I

9

hlKfI

u

C>

A??u

=E>

EFB9

?AE>

CFE8KH

:<fK:u

gK9

hfk

KH

f

JK:8K:

l9

I

r

f

J9

sH

9

JK

?Eu

u

==u

BF

9

==u

CA

KH

<:

8KH

8KH

:<f>

ƒ

”$• !**)

*+!*

JK

i

7H

<8<H

;u

i

7H

<h;lu

i

K–—KK˜9

JK

lI

K9

Œ’KH

;I

JK’“:9

;n9

hu

gKu

l™:

Ji

f

k

K:I

9

h

l:9

;

8<8

H

u

I

lm™

™:

f

šH

JK

9

fJ“:I

H

9

l:9

;

‚

K

ADDE

9

hf

::9

:I

9

H

@>

CED

8H

<k

K::9

<f

:

x8H

<;KJKfI

:

Ji

7:8fpu

i

Gl‹H

9

;

›

I

9

f

9

K

:J

Ji

7H

<8xu

gK

9

hf

k

KH

f

JK:8K:

JK

@@u

=B

KH

<:

J9

H

9

:

8KH

8KH

:<f>

ƒ

œ %*"'

!*†&

# *

8<H

I

I

:n9

;8KH

;<

ž

K|9

:8KH

k

KH

–9

;I

9

h9

I

I

:KJ;I

9

hK:

;<l8

KlKfI

sH

9

K:>

ƒ

œ %*"

'!"

! *$!*"

• #$*"

gK

k

f

KŒ;H

:9

<f:

<H

|f9

I

ŸJK:

Kf

I

<;H

>

ƒ

 $)

(! *)

+# )

"

JK

:

>

FDD

K:I

J9

fI

:

gK

I

Kf9

}f9

hKH

:9

I

I

JK

n9

;

JH

fI

K

;H

:

ADDE–ADD@u

f<l™:

K

AB

e

KH

Ji

j:<f>

7

?

e

hKf9

JK

;<lH

gK:

hKw

fK:q

K

?C

eu

JK

tH

;K

<f‹:q

K

AE

eu

JK

H

K:I

JK

oI

fpq

K

?A

eu

JK

H

K:I

Ji

7:8fpu

9

i

?u

F

eu

JK

k

<H

Ji

7:8fp>

ƒ

j:<fKf;:gK;JJ9

K:JK:8

;Kf8KfJ

H

lKfI

n9

;x;89

I

JK;<lH

;9

;KfI

H

K

(11)

012

3456

7

8

6

56

7

7

7

4

7

54

4

7

5

6

4

!

6

4

4

7

7

6

7

56

45

7

7

6

5"

6

!

456

54#47

5

6

47

8 $5 7

4

47

%

6

46

5 456

7

6

5&

7

%

6

47

%"

7

55 4 6

6

'6

7

"

6

7

5 6

56

7

5 7

$7

6

(

47

5

7

#7

5

5

7

#7

57

6

45

$7

45

)#7

57

6

45

6

"

*+

7

55!6

4"

7

,

7

#7

57

6

45

4

45

45

-

#4$4

4%

./

07

6

47

8

1!

7

4

7

7

5

4

23

24

0

45

7

4

25

.3

0

45

4

7

5

7

#4

45"

4

23

24

0

45

7

4

25

26

0

45

4

5

7

55!6

45

7

4

23

73

27

73

0

45

4

5

7

4$45

7

4

5

456

7

5&

07

6

4!

4

86

4

4545

7

7

49 4

:

47

-

4

6

46

/

"

84 5

456

6

4 45 '

445;

<

7

8 4

=7

6

6

-

7

45 7

4

6

5"

$

4555"

4 7

6

7

54/

7

>454#

46

-

7

54

7

8

!

7

7

8"

5545546

4

457

"

7

7

8

57

4?7

"

7

8

4

$5

7

56

7

5

7

#45

6

4

$7

45/

5 7

54 5 46

7

6

6

4

=54

=

5 56

7

6

@

4 $456

7

4

54#47

1!

7

4

7

7

=

4 7

54 -

57

6

7

/

"

7

6

(

"

454#

7

7

4

6

7

54

5

7

7

4

5

45

5

4

45

4545

7

45

46

7

6

6

5

84

4 6

47

%4 4

5 !

46

7

5

=7

557

8 97

5 7

54 45

447

%

4A5

6

7

456

4

4

4

$4

46

5

7

54

7

6

97

5

4

4546

6

5

45

6

56

7

5 1!

7

5

5

+

5 45 7

7

5 58 86

4 5

7

5 4 7

7

7

5 -

4

4

95"

4

4

4 BC=

5!"

<6

45 4

6

54A 7

<7

56

$45 4

4/

7

7

7

4

7

54

4

7

7

7

97

4

7

54 4

>7

6

7

8 4 D

4

5

45 4 $456

7

8 6

56

7

4

#

7

4

D

4

+

5

545

!

46

7

5

58

5

6

45

6

7

845

4

6

7

54

4

5

7

7

7

5

7

45

6

45

46

7

6

6

5

5

7

7

5"

4

6

45

6

56

7

5

7

6

47

4

6

7

54

4547

7

6

(6

-

6

"

6

4

"

"

'6

7

"

4 4$7

5 7

4

5 '7

$5/

6

56

7

8456

7

7

5 *

7

54

4 D

4

,

>

6

!"

>7

47

8 344

4

7

54 4

>4

6

46

:

#7

8"

E7

#4

57

6

6

5 7

+

45 5

45 4 $456

7

8 6

56

7

4

344

7

6

6

4 =6

A&

54#

5 *

7

54 4 =6

A,

5"

7

7

4

7

54 4 7

4

6

A

F

%

7

7

45 4

7

54 4 =6

A

G7

46

"

45 4

$456

7

8

6

56

7

+5A

5

B4

46

7

344

4

7

54

4

7

7

56

4

7

:

156

7

"

7

54

7

=4

4

3#4

+5A"

4

8

5

*

7

54

+5A,

-

45H/

(12)

011 23456478962494966624946994662523663354935263

!

"

#

!#

$%

&'(

)*+

,#

"

-

!*!.#

"

*/0

"

,"

.

$%

&'(1. /."

.#

!"

/#

23

!

"

43

!//#

2.#

"

5

! !

"

#

!#

/ /!.#

"

/!,"

5

#

3

6

.#

"

,! #

1,!*+

,#

"

!+

!3

!!..

"

3

//"

7

!

"

#

!#

82/"

"

/.9

/!

.#

"

/!,"

5

:.

!

"

3

-

!.4"

3

!

!

!,/.2 "

3

!

!

"

#

!#

!

.#

"

/!,"

5

."

2 "

!,,4#

!*

"

/

.9

*.3

7"

/

"

0

3

;/,"

.

. *.#

!/,"

!

.

/#

3

.

/#

.

9

0

3

#

!

4 2 "

/

,/"

,"

/!3

!43

,4,"

5"

!.!#

"

.0

!,,"

5

#

3

"

.#

!

'!*17

!+

!3

!,3

!3

/!,/.,"

;/,"

!2

*!

.#

"

/!,"

5"

!"

/#

"

0

"

,!3

*+

,#

"

., /.43

!#

#

.

.!2/#

."

4

"

,!#

.-

#

!/#

43

"

7!#

.,

4<*

"

,.-

#

!/#

#

3

6

.#

"

,.,/#

3

6

.#

"

,.

'#

"

1./=.>"

2/#

!,3

#

"

0

"

,!,"

5?

!

"

#

!#

#

3

6

.#

"

,!-

$%

&'(1.,83

/#

"

82/"

!*

!"

#

!,3

#

"

0

"

,!,"

5

@3

!"

>A-

43

!

.43

..-

"

4

!/#

!3

$%

&'(3

43

./#

!3

,53

3

3

/!4!3

#

,!6

43

#

!!

9

*#

/,"

5

!

?

$%

&'(

!*!.#

!

.,#

3.

43"

7!#

.

#

36

.#

"

,.

B

8#

3"

!C

"

/

#

36

.#

"

,.

B

,3DC

-

.37"

.

4<*

"

,.

/"

,"

4!

.#

36

.#

"

,.B

0

"

,"

/.#

3"

.C

"

/#

36

.#

"

,.B

4

"

,"

!C

-

!*/3! !

"

#

!#

?

$"

.#

! !

"

#

!#

#

36

.#

"

,!.4!/=

!B

4!3

,./!#

3!

.C

"

./.B

. .C

B

72

!

#

!

!

EC

'!

!

E

FGHIJK

ILMJNOP

HQ

K

RLQ

K

ST

UVWXY

K

IZGILMJNOIK

H[GK

[H\ZHQ

K

RLK

GN\LIK

]O^MJP

_ZLIK

RP

I]N\P

GQ

L

SZGILMJNOIKH[GKIPIJL[HK`KRLK_ZHQPJHJK]ON]P SZGILMJNOIKIL\ILKIPIJL[HK`KRLK_ZHQPJHJK]ON]P a#."!4!3#!/#.# 36.#",.-3.#! 3!/#.-,b4"/2.-

!2;/,".7"!#2.-.#!,"/.9. 6-,!..3 3!.-c,"/. 9"/03!,"5# 36.#",!-,/7/#"/* 3! >-4!! .,/d 23...-.4!"./!# 3!.

&3D.# 36.#",.-*!3.",!0#3".-43..9!,#"7"#!#. .43#"7."9,"-!*32.-2 ".-#!>".-43#..43#" .-3d 2!/"#e!3.430.."/!.,/23...-!3#.!/.-4!#2.- .37"..2 3#!#-2 3,#>.-,/#3.9"/#3;. # 36.#",7"."#!*

fghijklmnopqrssptkurhrqvwkorkxmvwpivikpkyhhgzvsptk{mq|}ip~mr}

.

*/0

"

,"

.

$%

&'(

43

!

!

.#

"

/!,"

5

.5/

.

.2/#



‚"

3

!

!

"

!#

2

0

"

!*"

"

#

!#

9

0

3

#

!

"

4."

,"

/!/#

!..,"

!#

!

!

!

"

#

!#



ƒ 2/#

!

!

"

#

!#

.

.3

7"

.

43

.#

!#

.

43

9

0

3

#

!



‚"

3

!

!

,3

"

/!,"

5

/#

3

.

.,#

3

.

4<*

"

,

"

43

"

7!#



>4!/."

5

!

,

#

3

!

!

!

"

#

!#

"

!

"

3

!

,/#

6

/ !



ƒ 2/#

!

"

4

"

,!,"

5

.

. *.,#

3

.

#

3

6

.#

"

,.

/

.

*+

,#

"

.

!

.#

"

/!,"

5

@

0

!

!

.

. *.,#

3



&/"

>/#

!

"

43

#

b/,"

!

. *.,#

3



‚"

3

!

!

,3

"

/!,"

5

.

.#

!*

"

/#

.

9

/

!#

"

>

. *.,#

3



‚"

3

!

!

,3

"

/!,"

5

!*

.,#

3

4<*

"

,



‚!/ !

*/.

43

b,#

"

.

!

"

.4."

,"

5

. *.,#

3

@

0

!

!

.

43

..€



%

4

.

!

2.#

"

5

!

!

"

#

!#

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...