Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

Texto completo

(1)

Altres disposicions

En ús de les facultats conferides pels Estatuts de l’ICUB, disposo:

Dimensionar les dotacions de llocs de treball de l’Institut de Cultura de Barcelona, tal i com es detalla a l’annex.

Fer efectius aquests canvis amb data d’efectes 1 de maig de 2015.

Barcelona, 30 d’abril de 2015. La gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona, Marta Clari i Padrós.

(Ref. Núm. Exp. 33/2015)

ANNEX: DIMENSIONAMENT DE LLOCS DE TREBALL PER ÒRGAN

A continuació, es presenten les dotacions de llocs de treball adscrites a cada dependència.

A la columna “Extingir” es detalla el nombre de dotacions que estan a extingir en cada estructura

.

Òrgan Codi lloc Denominació lloc Dotacions Extingir

Gerència 10.10.GE.10 GERENT 1

70.10.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 1 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Direcció de Barcelona

Capital 20.20.GE.30 DIRECTOR/A 2 1

70.10.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1

80.20.AC.10 TÈCNIC 2 2

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 2

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1 1

Direcció de Creativitat i

Innovació 20.20.GE.30 DIRECTOR/A 2 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 2

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

Direcció de Cultura de

Proximitat 40.10.GE.20 CAP DEPARTAMENT 1 1

50.10.GE.10 CAP SECCIÓ 1 1

70.10.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 3 1

80.30.GA.40 TÈCNIC 3 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 1

(2)

Direcció de Patrimoni,

Museus i Arxius 20.20.GE.30 DIRECTOR/A 2 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 4

80.20.AC.10 TÈCNIC 2 1 1

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 1

90.10.GE.10 SUPORT 1 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

90.40.GE.20 SUPORT 4 7 7

Direcció Programa de

Difusió Cultural 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

70.10.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 1 1

80.30.GA.40 TÈCNIC 3 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 2

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1 1

Direcció de Promoció

de Sectors Culturals 20.20.GE.30 DIRECTOR/A 2 1

70.10.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 1 2 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 4

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 1

80.30.GA.40 TÈCNIC 3 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 3

Direcció de Recursos 20.20.GE.10 DIRECTOR/A 2 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

Secretaria Tècnica 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 2

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

Arqueologia 40.20.GE.10 CAP DEPARTAMENT 2 1

80.20.AC.10 TÈCNIC 2 2

80.30.AC.10 TÈCNIC 3 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.60.SE.10 SUPORT 6 1 1

Arxiu Fotogràfic 40.20.GE.10 CAP DEPARTAMENT 2 1

80.30.AC.10 TÈCNIC 3 2

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 2

(3)

Òrgan Codi lloc Denominació lloc Dotacions Extingir

90.20.GE.10 SUPORT 2 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Arxiu Històric 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

40.20.GE.10 CAP DEPARTAMENT 2 1

50.10.GE.10 CAP SECCIÓ 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1

80.30.AC.10 TÈCNIC 3 6

80.30.AC.40 TÈCNIC 3 1

80.40.AC.10 TÈCNIC 4 4

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 2

80.40.SS.20 TÈCNIC 4 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 2

90.30.GE.10 SUPORT 3 3

90.40.GE.10 SUPORT 4 3

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Banda Municipal 80.30.AC.20 TÈCNIC 3 47

80.30.SE.10 TÈCNIC 3 1

80.30.SE.20 TÈCNIC 3 8

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 2 2

90.40.GE.10 SUPORT 4 1 1

Biblioteca Arús 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

90.60.SE.10 SUPORT 6 1

Born Centre Cultural 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

50.10.GE.10 CAP SECCIÓ 1 2

70.10.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 3

80.30.AC.10 TÈCNIC 3 3

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 2

80.30.SE.10 TÈCNIC 3 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 3

90.40.GE.20 SUPORT 4 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Dep. Gestió Hub BCN 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 2

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.60.SE.10 SUPORT 6 1

Departament Artístic

d'Exposicions 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 2

(4)

d'Administració

Econòmica 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

50.20.GE.10 CAP SECCIÓ 2 1

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 2 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1 1

90.10.GE.10 SUPORT 1 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 5

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Departament de

Comunicació 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 1

80.30.GA.40 TÈCNIC 3 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1

90.10.GE.10 SUPORT 1 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 4

90.50.GE.10 SUPORT 5 1 1

Departament de Festes,

Tradicions i Festivals 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 3

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 1 1

90.10.GE.10 SUPORT 1 1 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Departament de

Presidència i Premsa 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

70.10.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 1

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

Departament de Producció i

Manteniment 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

60.60.GU.10 CAPORAL/A GU 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1

80.20.OP.10 TÈCNIC 2 1

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1 1

(5)

Òrgan Codi lloc Denominació lloc Dotacions Extingir

90.10.GE.10 SUPORT 1 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 2

90.30.GE.10 SUPORT 3 4

90.40.GE.30 SUPORT 4 1 1

90.60.SE.10 SUPORT 6 1 1

Departament de

Projectes 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

80.30.OP.20 TÈCNIC 3 1 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.50.GE.20 SUPORT 5 1

Departament de

Recursos Humans 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 2

90.20.GE.10 SUPORT 2 2

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

Departament de

Serveis Jurídics 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

80.20.SJ.10 TÈCNIC 2 2

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 1

80.30.SJ.10 TÈCNIC 3 3 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 3 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 1 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

90.40.GE.20 SUPORT 4 3

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Festival de Barcelona

Grec 20.20.GE.20 DIRECTOR/A 2 1 1

40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 3

90.20.GE.10 SUPORT 2 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1 1

Monestir de Pedralbes 40.20.GE.10 CAP DEPARTAMENT 2 1

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 1

Museu de Cultures del

Món i Etnològic 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1 1

40.20.GE.10 CAP DEPARTAMENT 2 3

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 2

80.30.AC.10 TÈCNIC 3 5 1

80.30.GA.90 TÈCNIC 3 1

(6)

80.40.SE.10 TÈCNIC 4 1 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 2

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.40.GE.20 SUPORT 4 1

90.60.SE.10 SUPORT 6 1 1

Museu del Disseny 20.20.GE.10 DIRECTOR/A 2 1

40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 2

40.20.GE.10 CAP DEPARTAMENT 2 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1

80.20.AC.10 TÈCNIC 2 3

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 1

80.30.AC.10 TÈCNIC 3 3

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 6 1

80.40.AC.10 TÈCNIC 4 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 5 3

90.20.GE.10 SUPORT 2 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.40.GE.10 SUPORT 4 2

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

Museu d'Història 20.20.GE.30 DIRECTOR/A 2 1

40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 3

40.20.GE.10 CAP DEPARTAMENT 2 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 3

80.20.AC.10 TÈCNIC 2 4

80.20.GA.10 TÈCNIC 2 1

80.30.AC.10 TÈCNIC 3 5

80.30.GA.30 TÈCNIC 3 2

80.30.GA.40 TÈCNIC 3 1

80.40.AC.10 TÈCNIC 4 1

80.40.GA.10 TÈCNIC 4 2 1

90.10.GE.10 SUPORT 1 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 1

90.30.GE.10 SUPORT 3 5 1

90.30.GE.20 SUPORT 3 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 5

Museu Frederic Marés 40.10.GE.10 CAP DEPARTAMENT 1 1

50.10.GE.10 CAP SECCIÓ 1 1

70.20.GE.10 GESTIÓ PROJECTES 2 1 1

(7)

Òrgan Codi lloc Denominació lloc Dotacions Extingir

80.40.AC.10 TÈCNIC 4 1

90.20.GE.10 SUPORT 2 2

90.30.GE.10 SUPORT 3 1

90.40.GE.20 SUPORT 4 1

90.50.GE.10 SUPORT 5 1

90.60.SE.10 SUPORT 6 1 1 * * *

Dictamen. Vista la proposta de la Gerència de Recursos Humans i Organització,

la Gerència de Recursos aprova la següent resolució:

Assignar les funcions que es detallen als annexos al Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil, adscrit al Departament de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos.

Fer efectius els canvis d’aquest expedient amb data 4 de maig de 2015. Barcelona, 12 de maig de 2015. El gerent de Recursos, Joan Angulo Arrese. (Ref. Exp. 15-OR000015)

ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DELS ÒRGANS AFECTATS Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil

Òrgan superior immediat: Departament de Recursos Humans Nivell Associat: 22

Missió:

Planificació i coordinació de la gestió dels serveis de carteria, missatgeria, consergeria i parc mòbil, adscrits a la Gerència.

Funcions:

• Planificar i gestionar els serveis de carteria, missatgeria, consergeria i parc mòbil, adscrits a la Gerència.

• Controlar i fer el seguiment dels serveis externalitzats del servei, així com portar la relació amb empreses i proveïdors dels serveis i subministraments. • Analitzar les necessitats, elaborar els informes de gestió i plecs tècnics de

contractes gestionats pel servei.

• Elaborar i fer els seguiment dels indicadors, aportant estudis i informes per optimitzar els recursos del servei.

• Fer el seguiment de les actuacions mediambientals, principalment pel que fa a la implantació de vehicles poc contaminants, aplicant les mateixes tant en la contractació de serveis i subministres, com en els serveis realitzats amb recursos propis.

• Impulsar la relació amb empreses relacionades amb les tasques assignades als serveis de suport.

* * *

Dictamen. Vista la proposta de la Gerència de Recursos Humans i Organització,

la Gerència de Recursos aprova la següent resolució:

Assignar la denominació i les funcions que es detallen als annexos al Servei de Documentació i Accés al Coneixement, adscrit a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència de Recursos.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...