• No se han encontrado resultados

Nova promoció de 105 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA A SANT JOAN DESPÍ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nova promoció de 105 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA A SANT JOAN DESPÍ"

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

Nova promoció de

105 HABITATGES AMB

PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA A SANT JOAN DESPÍ

RÈGIM COOPERATIVA

a l’avinguda de Barcelona amb Mare de Déu de la Mercè/Fontsanta

Nueva promoción de

105 VIVIENDAS CON PROTECCIÓN

OFICIAL DE VENTA EN SANT JOAN DESPÍ

RÉGIMEN COOPERATIVA en la avenida Barcelona con

Mare de Déu de la Mercè/Fontsanta

(2)

Belén García,

Alcaldessa de Sant Joan Despí

HABITATGE PÚBLIC

A ‘L’ESQUELET’

Els blocs a mig edificar de l’avinguda de Barcelona-carrer Fontsanta, coneguts popularment com ‘l’esquelet’, seran aviat pisos amb protecció oficial. Aquest ha estat un repte molt important per a l’Ajuntament, que ha dut a terme una complexa expropiació en una iniciativa municipal pionera que ha aconseguit que aquesta promoció privada –que va quedar a mig fer per la crisi del 2008– ara es recuperi per fer més habitatge públic a Sant Joan Despí. Seran finalment 105 pisos, en règim de protecció general i concertat, de 2 i 3 habitacions, amb pàrquing i traster, destinats als veïns i veïnes de la nostra ciutat. Aquí teniu un extracte de les bases i condicions per accedir a aquesta nova promoció d’habitatge públic, que tindrà obert el període de sol·licituds del 13 de juny al 8 de juliol.

A banda d’aquests 105 pisos, també en promovem d’altres 80 de lloguer, d’1 a 3 dormitoris, que es construiran al barri de Torreblanca i, paral·lelament, avancen les promocions que s’estan edificant a l’antiga Metalarte i a l’avinguda de Barcelona. Però pensem més enllà i seguim planificant per continuar oferint alternatives habitacionals a la ciutadania.

L’Ajuntament ha fet un nou pas endavant en la tramitació del planejament urbanístic de l’entorn

de l’estació de Rodalies, on hi ha previstos 175 habitatges protegits més. Seguim actuant

per aconseguir promoure a Sant Joan Despí el màxim d’habitatge protegit

possible.

Los bloques a medio edificar de la avenida Barcelona- calle Fontsanta, conocidos popularmente como

‘el esqueleto’, serán pronto pisos con protección oficial. Éste ha sido un reto muy importante para el Ayuntamiento, que ha llevado a cabo una compleja expropiación en una iniciativa municipal pionera que ha conseguido que esta promoción privada –que se quedó a medias por la crisis del 2008– ahora se recupere para hacer más vivienda pública en Sant Joan Despí. Serán finalmente 105 pisos, en régimen de protección general y concertados, de 2 y 3 habitaciones, con párking y trastero, destinados a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Aquí puede consultar un extracto de las bases y condiciones para acceder a esta nueva promoción de vivienda pública, que tendrá abierto el período de solicitudes del 13 de junio al 8 de julio.

Aparte de estos 105 pisos, también promovemos otros 80 de alquiler, de 1 a 3 dormitorios, que se construirán en el barrio de Torreblanca y, paralelamente, avanzan las promociones que se están edificando en la antigua Metalarte y en la avenida de Barcelona. Pero pensamos más allá y seguimos planificando para seguir ofreciendo alternativas habitacionales a la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha dado un nuevo paso adelante en

la tramitación del planeamiento urbanístico del entorno

de la estación de Cercanías, donde hay previstas 175

viviendas protegidas más. Seguimos actuando para

conseguir promover en Sant Joan Despí el máximo de

vivienda protegida posible.

(3)

32 Habitatges + 4 adaptats amb protecció oficial de règim general promoguts per METROPOLITAN HOUSE COOPERATIVA D’HABITATGES, SCCL. Habitatges de 2 i 3 dormitoris, amb traster i aparcament.

Imports d’habitatges + pàrquing + traster des de:

(aproximats)

2 Dormitoris des de 153.000,00 € (IVA exclòs) | 3 Dormitoris des de 189.300,00 € (IVA exclòs)

32 Viviendas + 4 adaptadas con protección oficial de régimen general promovidas por METROPOLITAN HOUSE COOPERATIVA D’HABITATGES, SCCL. Viviendas de 2 y 3 habitaciones, con trastero y aparcamiento.

Importes de viviendas + parking + trastero desde:

(aproximados)

2 Dormitorios desde 153.000,00 € (IVA excl.) | 3 Dormitorios desde 189.300,00 € (IVA excl.)

Inscripcions

del 13 de juny al 8 de juliol de 2022 ADSA (OLH) - Centre Miquel Martí i Pol Telèfon 93 373 07 61

De forma telemàtica o amb cita prèvia a hpodespi@ad-sa.com

Terminis i procediment Llista provisional de participants:

29 de juliol de 2022 Llista definitiva:

12 de setembre de 2022

Les persones inscrites que compleixen els requisits participaran en un sorteig per tal d’establir l’ordre d’elecció de l’habitatge-adhesió a la cooperativa i de la llista d’espera (en cas de renúncies).

Requisits

• Ingressos mínims nets anuals unitat familiar:

2 dormitoris 3 dormitoris Adaptat 13.500,00 € 16.600,00 € 17.300,00 €

• 5 anys d’antiguitat d’empadronament a Sant Joan Despí continus o discontinus.

• No tenir habitatge en propietat, llevat les excepcions indicades a la llei.

• Ingressos màxims unitat familiar (segons membres):

53.118,20 € a 59.020,22 €.

• Inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Sant Joan Despí.

Documentació

• Inscripció o sol·licitut al registre de sol·licitants.

• Volant o autorització d’empadronament i convivència on consti/n el/els sol·licitant/s.

• Autorització per consultar que es troben al corrent de pagament dels impostos i taxes de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i ADSA.

• Fotocòpia de la declaració de la renda de l’any 2021.

En el supòsit de no estar obligats a presentar-la hauran d’aportar:

· Certificat de les altes i baixes de la Seguretat Social (informe de vida laboral).

· Certificat d’ingressos de 2021.

Inscripciones:

del 13 de junio al 8 de julio de 2022 ADSA (OLH) - Centre Miquel Martí i Pol Telèfono 93 373 07 61

De forma telemática o con cita previa en hpodespi@ad-sa.com

Plazos y procedimiento:

Listado provisional de participantes:

29 de julio de 2022 Listado definitivo:

12 de septiembre de 2022

Las personas inscritas que cumplan los requisitos participarán en un sorteo para establecer el orden de elección de la vivienda-adhesión a la cooperativa y de la lista de espera (en caso de renuncias).

Requisitos

• Ingresos mínimos netos anuales unidad familiar:

2 dormitoris 3 dormitoris Adaptado 13.500,00 € 16.600,00 € 17.300,00 €

• 5 años de antigüedad empadronamiento en Sant Joan Despí, contínuos o discontinuos.

• No tener vivienda en propiedad, salvo las excepciones previstas en la ley.

• Ingresos máximos unidad familiar (según miembros): 53.118,20 € a 59.020,22 €

• Inscripción en el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial de Sant Joan Despí.

Documentación

• Inscripción o solicitud en el registro de solicitantes.

• Volante o autorización de empadronamiento y convivencia donde conste/n el/los solicitante/s.

• Autorización para consultar que se encuentran al corriente de pagos de tributos y tasas del Ayuntamiento de Sant Joan Despí y ADSA.

• Fotocopia de la declaración de renta del año 2021.

En el supuesto de no estar obligado a presentarla, deberán aportar:

· Certificado de las altas y bajas de la Seguridad Social (informe de vida laboral).

· Certificado de ingresos del año 2021.

Nova promoció de

36 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA EN RÈGIM

GENERAL - COOPERATIVA A SANT JOAN DESPÍ

a l’avinguda de Barcelona amb el carrer Mare de Déu de la Mercè i el carrer Fontsanta

Nueva promoción de

36 VIVIENDAS CON PROTECCIÓN OFICIAL DE VENTA EN RÉGIMEN GENERAL - COOPERATIVA EN SANT JOAN DESPÍ

en la avenida Barcelona con la calle

Mare de Déu de la Mercè y la calle Fontsanta

(4)

69 Habitatges protegits amb règim concertat promoguts per METROPOLITAN HOUSE COOPERATIVA D’HABITATGES, SCCL. Habitatges de 3 dormitoris amb traster i aparcament.

Habitatge + pàrquing + traster: des de 222.400 € (IVA exclòs)

69 Viviendas protegidas con régimen concertado promovidas por METROPOLITAN HOUSE COOPERATIVA D’HABITATGES, SCCL. Viviendas de 3 habitaciones con trastero y aparcamiento.

Vivienda + parking + trastero: desde 222.400 € (IVA excl.)

Inscripcions

del 13 de juny al 8 de juliol de 2022 ADSA (OLH) - Centre Miquel Martí i Pol Telèfon 93 373 07 61

De forma telemàtica o amb cita prèvia a hpodespi@ad-sa.com

Terminis i procediment

Llista provisional de participants:

29 de juliol de 2022 Llista definitiva:

12 de setembre de 2022

Les persones inscrites que compleixen els requisits participaran en un sorteig per tal d’establir l’ordre d’elecció de l’ habitatge-adhesió a la cooperativa i de la llista d’espera (en cas de renúncies).

Requisits

• Ingressos mínims nets anuals unitat familiar:

19.500,00 €.

• 5 anys d’antiguitat d’empadronament a Sant Joan Despí, continus o discontinus.

• No tenir habitatge en propietat, llevat les excepcions indicades a la llei.

• Ingressos màxims unitat familiar (segons membres): de 69.053,66 € a 76.726,29 €.

• Inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Sant Joan Despí.

Documentació

• Inscripció o sol·licitut al registre de sol·licitants.

• Volant o autorització d’empadronament i convivència on consti/n el/els sol·licitant/s.

• Autorització per consultar que es troben al corrent de pagament dels impostos i taxes de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i ADSA.

• Fotocòpia de la declaració de la renda de l’any 2021. En el supòsit de no estar obligats a presentar-la hauran d’aportar:

· Certificat de les altes i baixes de la Seguretat Social (informe de vida laboral).

· Certificat d’ingressos de 2021.

Inscripciones:

del 13 de junio al 8 de julio de 2022 ADSA (OLH) - Centre Miquel Martí i Pol Telèfono 93 373 07 61

De forma telemática o con cita previa en hpodespi@ad-sa.com

Plazos y procedimiento:

Listado provisional de participantes:

29 de julio de 2022 Listado definitivo:

12 de septiembre de 2022

Las personas inscritas que cumplan los requisitos participarán en un sorteo para establecer el orden de elección de la vivienda-adhesión a la cooperativa y de la lista de espera (en caso de renuncias).

Requisitos

• Ingresos mínimos netos anuales unidad familiar 19.500,00 €.

• 5 años de antigüedad de empadronamiento en Sant Joan Despí, contínuos o discontinuos.

• No tener vivienda en propiedad, salvo las excepciones previstas en la ley.

• Ingresos máximos unidad familiar (según miembros): de 69.053,66 € a 76.726,29 €.

• Inscripción en el Registro de solicitantes de vivienda con protección oficial de Sant Joan Despí.

Documentación

• Inscripción o solicitud en el registro de solicitantes.

• Volante o autorización de empadronamiento y convivencia dondeconste/n el/los solicitante/s

• Autorización para consultar que se encuentran al corriente de pagos de tributos y tasas del Ayuntamiento de Sant Joan Despí y ADSA.

• Fotocopia de la declaración de renta del año 2021. En el supuesto de no estar obligado a presentarla, deberán aportar:

· Certificado de las altas y bajas de la Seguridad Social (informe de vida laboral).

· Certificado de ingresos del año 2021.

Nova promoció de

69 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA EN RÈGIM

CONCERTAT - COOPERATIVA A SANT JOAN DESPÍ

a l’avinguda de Barcelona amb el carrer Mare de Déu de la Mercè i el carrer Fontsanta

Nueva promoción de

69 VIVIENDAS CON PROTECCIÓN OFICIAL DE VENTA EN RÉGIMEN

CONCERTADO - COOPERATIVA EN SANT JOAN DESPÍ

en la avenida Barcelona con la calle

Mare de Déu de la Mercè y la calle Fontsanta

(5)

Més informació:

METROPOLITAN HOUSE BCN RESIDENTIAL, SL T. 93 363 35 44

Consulteu les bases i les tipologies d’habitatges:

sjdespi.cat

EXEMPLE PER A HABITATGE HPO RÉGIM GENERAL - 2 DORMITORIS

• Cost habitatge + pàrquing + traster des de 153.000,00 €

• 10% IVA 15.300,00 €

TOTAL (*) 168.300,00 €

(*) Imports supeditats a la variació que es puguin experimentar d’acord amb el preu mòdul aplicable segons la normativa vigent en el moment de l’escripturació de l’adjudicació. No inclosos costos de constitució de préstec hipotecari, interessos durant el període d’obra, ni les despeses que ocasioni l’escriptura d’adjudicació dels habitatges. Subjecte a les variacions possibles del tipus impositiu de l’IVA.

Forma de pagament:

• Reserva 10.000,00 €

• Signatura Adhesió Cooperativa 27.500,00 €

• Hipoteca 122.400,00 €

• Ajornat període obra 8.400,00 €

TOTAL (*) 168.300,00 €

EXEMPLE D’HIPOTECA A 30 ANYS: APROX. 450€/MES (no vinculant)

EXEMPLE PER A HABITATGE HPO RÉGIM GENERAL - 3 DORMITORIS

• Cost habitatge + pàrquing + traster des de 189.300,00 €

• 10% IVA 18.930,00 €

TOTAL (*) 208.230,00 €

(*) Imports supeditats a la variació que es puguin experimentar d’acord amb el preu mòdul aplicable segons la normativa vigent en el moment de l’escripturació de l’adjudicació. No inclosos costos de constitució de préstec hipotecari, interessos durant el període d’obra, ni les despeses que ocasioni l’escriptura d’adjudicació dels habitatges. Subjecte a les variacions possibles del tipus impositiu de l’IVA.

Forma de pagament:

• Reserva 10.000,00 €

• Signatura Adhesió Cooperativa 38.390,00 €

• Hipoteca 151.440,00 €

• Ajornat període obra 8.400,00 €

TOTAL (*) 208.230,00 €

EXEMPLE D’HIPOTECA A 30 ANYS: APROX. 550€/MES (no vinculant)

EJEMPLO PARA VIVIENDA VPO

RÉGIMEN GENERAL - 2 HABITACIONES

• Coste vivienda + parking + trastero desde 153.000,00 €

• 10% IVA 15.300,00 €

TOTAL (*) 168.300,00 €

(*) Importes supeditados a la variación que puedan experimentar los mismos con arreglo al precio módulo aplicable según la normativa vigente en el momento de la escrituración de la adjudicación. No incluidos costes de constitución de préstamo hipotecario, intereses durante el período de obra, ni los gastos que ocasione la escritura de adjudicación de las viviendas. Sujeto a las posibles variaciones del tipo impositivo del IVA.

Forma de pago:

• Reserva 10.000,00 €

• Firma Adhesión Cooperativa 27.500,00 €

• Hipoteca 122.400,00 €

• Aplazado período obra 8.400,00 €

TOTAL (*) 168.300,00 €

EJEMPLO DE HIPOTECA A 30 AÑOS: APROX. 450€/MES (no vinculante)

EJEMPLO PARA VIVIENDA VPO

RÉGIMEN GENERAL - 3 HABITACIONES

• Coste vivienda + parking + trastero desde 189.300,00 €

• 10% IVA 18.930,00 €

TOTAL (*) 208.230,00 €

(*) Importes supeditados a la variación que puedan experimentar los mismos con arreglo al precio módulo aplicable según la normativa vigente en el momento de la escrituración de la adjudicación. No incluidos costes de constitución de préstamo hipotecario, intereses durante el período de obra, ni los gastos que ocasione la escritura de adjudicación de las viviendas. Sujeto a las posibles variaciones del tipo impositivo del IVA.

Forma de pago:

• Reserva 10.000,00 €

• Firma Adhesión Cooperativa 38.390,00 €

• Hipoteca 151.440,00 €

• Aplazado período obra 8.400,00 €

TOTAL (*) 208.230,00 €

EJEMPLO DE HIPOTECA A 30 AÑOS: APROX. 550€/MES (no vinculante)

EXEMPLE PER A HABITATGE HPO RÉGIM CONCERTAT - 3 DORMITORIS

• Cost habitatge + pàrquing + traster des de 222.400,00 €

• 10% IVA 22.240,00 €

TOTAL (*) 244.640,00 €

(*) Imports supeditats a la variació que es puguin experimentar d’acord amb el preu mòdul aplicable segons la normativa vigent en el moment de l’escripturació de l’adjudicació. No inclosos costos de constitució de préstec hipotecari, interessos durant el període d’obra, ni les despeses que ocasioni l’escriptura d’adjudicació dels habitatges. Subjecte a les variacions possibles del tipus impositiu de l’IVA.

Forma de pagament:

• Reserva 10.000,00 €

• Signatura Adhesió Cooperativa 48.320,00 €

• Hipoteca 177.920,00 €

• Ajornat període obra 8.400,00 €

TOTAL (*) 244.640,00 €

EXEMPLE D’HIPOTECA A 30 ANYS: APROX. 650€/MES (no vinculant)

EJEMPLO PARA VIVIENDA VPO

RÉGIMEN CONCERTADO - 3 HABITACIONES

• Coste vivienda + parking + trastero desde 222.400,00 €

• 10% IVA 22.240,00 €

TOTAL (*) 244.640,00 €

(*) Importes supeditados a la variación que puedan experimentar los mismos con arreglo al precio módulo aplicable según la normativa vigente en el momento de la escrituración de la adjudicación. No incluidos costes de constitución de préstamo hipotecario, intereses durante el período de obra, ni los gastos que ocasione la escritura de adjudicación de las viviendas. Sujeto a las posibles variaciones del tipo impositivo del IVA.

Forma de pago:

• Reserva 10.000,00 €

• Firma Adhesión Cooperativa 48.320,00 €

• Hipoteca 177.920,00 €

• Aplazado período obra 8.400,00 €

TOTAL (*) 244.640,00 €

EJEMPLO DE HIPOTECA A 30 AÑOS: APROX. 650€/MES (no vinculante)

(6)

HABITATGE ADAPTAT 2 DORMITORIS HABITATGE ADAPTAT 2 DORMITORIS

H2 H1

E-M-C

2º 4ª

CH1 AP-2

AP-1 T

Plano informativo no contractual, orientativo y sujeto a posibles modificaciones de carácter técnico y/o impuestas por los organismos competentes. El mobiliario representado no forma parte de la vivienda y su distribución, así como la de aparatos sanitarios y electrodomésticos es orientativa.

EDIFICIO DE 105 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

ABRIL 2022 Avenida Barcelona Sant Joan Despí, Barcelona

A3 e 1:50 A4 e 1:100

0m 1m 1,5m 2m 2,5m

AVENIDA BARCELONA

PLANTA 2 - PUERTA 4ª ADAPTADA

Vestíbulo (AP-1) 4.76m²

Distribuidor (AP-2) 4.74m²

Salón - Comedor - Cocina

(E-M-C) 26.87m²

Dormitorio 1 (H-1) 14.86m²

Dormitorio 2 (H-2) 11.84m²

Baño 1 (CH-1) 6.86m²

TOTAL Sup. útil 69.93m²

TOTAL Sup. construida 82.07m²

TOTAL Sup. exterior (T) 15.37m² PLANTA 2 N

PUERTA 4ª UA4. EDIFICIO A

RENTADORASECADORA+

FORNVITRO+

NEVERA

HYDROBOX

NEVERA

FORNVITRO+HYDROBOXRENTADORASECADORA+

RENTADORASECADORA+

NEVERAFORNVITRO+

HYDROBOXRENTADORASECADORA+

NEVERA

HYDROBOX

FORNVITRO+

0.80 FORNVITRO+

RENTADORASECADORA+HYDROBOX

NEVERA

NEVERAFORNVITRO+

HYDROBOXRENTADORASECADORA+

HYDROBOX

RENTADORASECADORA+NEVERA

FORNVITRO+

TELECO REFUGI

AGUA ELECT TELECOCLIMA REFUGI

18 ESCALONES 28 x 16,66 cm0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 ESCALONES 28 x 17,64 cm 01 02 03 04 05 06 07 08 AGUA ELECT CLIMA

CGP

CGPCGPCGPCGP RENTADORASECADORA+HYDROBOX

NEVERAFORNVITRO+

ELECT

TELECOCLIMAAGUA

FORNVITRO+

HYDROBOXNEVERA

RENTADORASECADORA+ HYDROBOX

FORNVITRO+

RENTADORASECADORA+

NEVERA

AP-2

H2 H1

CH1

E-M-C AP-1

Plano informativo no contractual, orientativo y sujeto a posibles modificaciones de carácter técnico y/o impuestas por los organismos competentes. El mobiliario representado no forma parte de la vivienda y su distribución, así como la de aparatos sanitarios y electrodomésticos es orientativa.

EDIFICIO DE 105 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

ABRIL 2022

Avenida Barcelona Sant Joan Despí, Barcelona

A3 e 1:50 A4 e 1:100

0m 1m 1,5m 2m 2,5m

AVENIDA BARCELONA

PLANTA 2 - PUERTA 6ª ADAPTADA

Vestíbulo (AP-1) 1.97m²

Distribuidor (AP-2) 4.23m²

Salón - Comedor - Cocina

(E-M-C) 29.48m²

Dormitorio 1 (H-1) 13.23m²

Dormitorio 2 (H-2) 11.25m²

Baño 1 (CH-1) 4.66m²

TOTAL Sup. útil 64.82m²

TOTAL Sup. construida 75.96m²

PLANTA 2 N

PUERTA 6ª UA4. EDIFICIO A

RENTADORASECADORA+

FORNVITRO+

NEVERA

HYDROBOX

NEVERA

FORNVITRO+HYDROBOXRENTADORASECADORA+

RENTADORASECADORA+

NEVERA FORNVITRO+

HYDROBOX RENTADORASECADORA+

NEVERA

HYDROBOX

FORNVITRO+

0.80 FORNVITRO+ RENTADORASECADORA+HYDROBOXNEVERA

NEVERA

FORNVITRO+

HYDROBOXRENTADORASECADORA+

HYDROBOX

RENTADORASECADORA+NEVERA

FORNVITRO+

TELECO REFUGI

AGUA ELECT TELECOCLIMA

REFUGI 18 ESCALONES28 x 16,66 cm

0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

17 ESCALONES 28 x 17,64 cm 01 02 03 04 05 06 07 08 AGUA ELECT CLIMA

CGPCGP

CGPCGPCGP

RENTADORASECADORA+HYDROBOX NEVERAFORNVITRO+

ELECT

TELECOCLIMAAGUA

FORNVITRO+

HYDROBOXNEVERA

RENTADORASECADORA+ HYDROBOX

FORNVITRO+RENTADORASECADORA+

NEVERA

HABITATGE GENERAL 2 DORMITORIS

HABITATGE GENERAL/CONCERTAT 3 DORMITORIS HABITATGE GENERAL/CONCERTAT 3 DORMITORIS HABITATGE GENERAL 2 DORMITORIS

EXEMPLE TIPOLOGIES D’HABITATGES

Referencias

Documento similar

('Ic1 y las margas del Tithónico- Valanginiense de la unidad tectónica de Eivissa.. Margas del Tithónico-Valanginiense en Ses Caletes.. Margocalizas de] Tithónico-Valajiginiense de

Cuando se habla de la fiestas de Menorca, todo el mundo piensa en las fiestas de caballos y en especial en la fiesta de Sant Joan, en Ciuta- della, y parece demasiado fácil caer en

12 Se esta blece el pago de cin cuenta céntimos de peseta CO IllO cuota mensual para todos los socios mayores de siete años.. y la de veinticinco céntimos para los menores de

sígam permitit que diga que, per-a nosatros, no tenen els atractíus deis apléchs que 's veuen en les festes de Sant Joan, Sant Pére, la Mare de Déu d' Agost y el día de Sant Roch,

• nería de la madera. En aquella época se vendía todo lo que se producía, que por cierto ten ía gra n calidad porque era fruto de las mejores mános y de las maderas más adecuadas.

En conclusión, en virtud de los aspectos evaluados en este estudio, se enfatiza la importancia histórica de la Barriada de "Los Cuatro Santos" en relación con el desarrollo

En estos últimos años, he tenido el privilegio, durante varias prolongadas visitas al extranjero, de hacer investigaciones sobre el teatro, y muchas veces he tenido la ocasión

We have created this abstract to give non-members access to the country and city rankings — by number of meetings in 2014 and by estimated total number of participants in 2014 —