Biologia i Geologia 1r, 3r i 4t

24  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Biologia i Geologia

1r, 3r i 4t

Educació

Secundària

(2)
(3)

Educar ho canvia tot

Algunes coses canvien i d’altres no. Educar continua sent la tasca més apassionant del món. La nostra missió continua sent la mateixa: il·luminar la ment i el cor dels més joves, ajudar-los a despertar la seva curiositat, el seu talent, la seva capacitat de raonament, la seva creativitat, la seva solidaritat, la seva humanitat. Guiar-los, acompanyar-los, contemplar amb orgull com es converteixen en la millor versió d’ells mateixos.

Alguna cosa es desperta a les aules. El món està canviant i la manera d’ensenyar, també. És l’hora de mirar les coses sota una altra llum, amb una altra perspectiva.

:VYNLP_LUUV]LZWLKHNVNPLZX\LHWYVÄ[LUTPSSVYSHKP]LYZP[H[PHIVYKLUS»LUZLU`HTLU[

KLZKLSHT\S[PWSPJP[H[KL[HSLU[ZKLSZUVZ[YLZQV]LZiZLSYLÅL_K»\UHYLHSP[H[JYLP_LU[TLU[

complexa, en la qual cada cop és menys necessari memoritzar i més imprescindible comprendre.

A

edebé

som a primera línia, molt a prop dels docents, ajudant-los a fer realitat aquesta petita gran revolució, amb un completíssim conjunt d’eines pedagògiques pensades i KLZLU]VS\WHKLZWLYHMLYWVZZPISLHX\LZ[WYVW~ZP[6IYPTWSLNH[ZSLZÄULZ[YLZKLP_LT

que entri la llum. Et convidem a contagiar d’il·lusió i fermesa cadascun dels teus

alumnes, perquè educar ho canvia tot.

(4)
(5)

Les claus d’Educació Secundària ... 6

Biologia i Geologia ... 8

Índex de continguts ...10

Com és el llibre de Biologia i Geologia? ...14

Eines a la teva mida ...16

El teu espai personal edebé n ...18

El teu espai personal / alumne edebé n ...19

El teu espai personal / professor edebé n ... 20

Gestió de l’aula edebé n ...21

Per què triar edebé? ... 22

Seguim en contacte ... 23

ÍNDEX

(6)

Aprendre a pensar Resolució de problemes Iniciativa emprenedora

Organitzar el pensament en forma de mapes mentals; desenvolupar hipòtesis col·lectives i posar-les a prova; convidar els alumnes a plantejar-se preguntes, a participar de les pluges d’idees o a defensar diferents punts de vista; registrar el que pensen sobre un tema, abans i després del treball a l’aula... són algunes de les activitats que proposa l’ús de rutines i destreses de pensament.

Desenvolupar la creativitat prepara els alumnes per fer front als problemes de la vida diària amb ÅL_PIPSP[H[PWLYLZ[HYVILY[ZH[V[LZSLZHS[LYUH[P]LZ

possibles. Els ajuda a innovar, a explorar els seus altres talents i a no rendir-se quan la resposta a una pregunta no és òbvia. També els permet tenir una visió més rica i complexa del món.

La iniciativa emprenedora, en un sentit ampli, és l’«habilitat de transformar les idees en actes», i requereix dues qualitats fonamentals: una actitud proactiva, per anar més enllà del fet ja establert, i constància per a assolir els objectius que un s’ha proposat.

+ +

Les claus d´Educació Secundària

(7)

Educant emocions

El domini de les emocions pròpies és imprescindible per a assolir objectius, exercir tasques, relacionar-nos amb els altresPLUKLÄUP[P]HNH\KPYK»\UH

vida equilibrada i plena.

Les persones emocionalment intel·ligents superen amb major facilitat els obstacles de la vida quotidiana.

Aprendre a col·laborar

Treballar la cooperació maximitza l’aprenentatge d’un mateix i el dels altres. Els/les alumnes aprenen a defensar les seves idees i a valorar les dels altres. D’altra banda, millora SHZL]HJHWHJP[H[WLYHWSHUPÄJHYJVT\UPJHYZL

PYLZVSKYLJVUÅPJ[LZ,SKVJLU[WV[HWYVÄ[HYLSZ

projectes cooperatius per a observar com els seus alumnes aprenen d’altres, tenen metes comunes, dialoguen i s’enriqueixen en aquest procés.

Projectes socials

L’èxit de l’educació consisteix a formar bons ciutadans capaços de millorar la societat.

Quan l’aprenentatge està associat a un servei social, aporta coneixement, experiència, sentit i transforma la realitat. I si diem que una imatge val més que mil paraules, creiem també que una experiència val més que mil imatges.

+ +

(8)

Alumne Biologia i Geologia

BIOLOGIA

I GEOLOGIA

Les claus per a un projecte transformador

El llibre està separat en dos blocs: Biologia i Geologia.

*VU[t[LTLZK»HJ[\HSP[H[JPLU[xÄJHX\LWVY[LULSZ

alumnes al debat i al treball de valors.

L’aprenentatge recorre al suport visual, amb continguts curriculars estructurats a tall de revista de divulgació JPLU[xÄJH3HPUMVYTHJP}LZWYLZLU[HKLTHULYHH[YHJ[P]HP

és de fàcil comprensió.

Activitats que tenen en compte aspectes com la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat, les actituds

sostenibles...

Proposta d’activitats TIC (Cre@ctivitat), programades per a tota l’etapa, que fan possible l’aplicació de diferents eines digitals (Google Apps, presentacions multimèdia, edició d’imatge...), l’adquisició d’habilitats de forma pautada i progressiva, i el foment del treball col·laboratiu.

(9)

Alumne Biologia i Geologia Llibre de l’alumne

ISBN: 978-84-683-2082-3 ISBN: 978-84-683-2083-0 ISBN: 978-84-683-1834-9

(10)

Alumne Biologia i Geologia

Índex de continguts Biologia i Geologia 1

Avaluació de competències (138-139)

1. L’estudi de la naturalesa

(10-25)

2. La Terra a l’univers

(26-49)

3. La geosfera

(50-71)

4. La hidrosfera

(72-91)

5. L’atmosfera

(92-113)

6. La dinàmica interna i externa

(114-137)

1. Les ciències de la naturalesa. 2. El mètode científic. 3. El treball de camp. 4. El treball de laboratori

1. L’univers i els seus components. 2. El sistema solar. 3. La Terra.

4. La Lluna. 5. L’estudi de l’univers

1. Les capes de la Terra. 2. L’estructura de la geosfera. 3. Els minerals.

4. Les roques. 5. Explotació de minerals i roques

1. L’aigua. 2. Les parts de la hidrosfera. 3. La hidrosfera i l’ésser humà

1. Característiques de l’atmosfera. 2. Temps atmosfèric i clima.

3. L’atmosfera i l’ésser humà

1. La dinàmica interna de la Terra. 2. La dinàmica externa de la Terra.

3. El relleu

7. Els ecosistemes

(144-163)

8. Els éssers vius

(164-183)

9. Les funcions vitals

(184-205)

10. Moneres, protoctists i fongs

(206-225)

11. Les plantes sense flor

(226-243)

12. Les plantes amb flor

(244-265)

13. Els animals invertebrats

(266-283)

14. Els animals vertebrats

(284-303)

1. Els components dels ecosistemes. 2. El biòtop. 3. La biocenosi.

4. La dinàmica dels ecosistemes. 5. Ecosistemes aquàtics.

6. Ecosistemes terrestres

1. La vida a la Terra. 2. La cèl·lula. 3. L’estudi de la cèl·lula.

4. La classificació dels éssers vius. 5. Els virus

1. La nutrició. 2. La relació. 3. La reproducció

1. El regne de les moneres. 2. El regne dels Protoctists. 3. El regne dels fongs

1. El regne de les plantes. 2. Briòfits. 3. Pteridòfits

1. Estructura dels espermatòfits. 2. La flor i el fruit. 3. Classificació dels espermatòfits. 4. Les claus dicotòmiques

1. El regne dels animals. 2. Els porífers. 3. Els cnidaris. 4. Els anèl·lids.

5. Els mol·luscs. 6. Els artròpodes

1. Característiques dels vertebrats. 2. Els peixos. 3. Els amfibis.

4. Els rèptils. 5. Les aus. 6. Els mamífers

Bloc I: La TerraBloc II: Els éssers vius

Unitats Apartats

La Terra

(6-9)

La vida

(140-143)

Mesurament de materials comuns

L’orientació diürna

Solidificació de roques

La sal de l’aigua

La meteorologia

Els volcans

El laboratori a casa

Orientació

Roques de casa nostra

Aigua embotellada

Meteorologia local

Aigües perilloses

Netiqueta

Escriptori virtual

Cerca d’imatges

Organització d’imatges

Ús d’imatges

Vídeos en línia

Estudi del sòl

La cèl·lules animals

El fototropisme

Les algues microscòpiques i els protozous

Observació de floridures, molses i falgueres

L’estructura floral

Dissecció d’un bivalbe

Catàleg d’espècies amenaçades

Passeig per un ecosistema

Els noms de les espècies

El món a les palpentes

Els fongs màgics

Orientació al bosc

Espermatòfits pertot arreu

Invertebrats de por

Recuperar espècies amenaçades

Presentacions multimèdia

Fiabilitat de la informació

Cerca avançada

Edició d’imatges

Imatges i so

Captura d’imatges

La webquesta

Presentacions en línia

Visió 360 º Cre@ctivitat Investiga

ANNEXOS Roques i minerals. Els climes del món. El cicle de les roques. El relleu terrestre. Formes del relleu litoral Els regnes dels éssers vius. Els cicles biològics. Reciclant hi guanyem tots

(11)

Alumne Biologia i Geologia

Índex de continguts Biologia i Geologia 3

Avaluació de competències (142-145)

1. L’ésser humà i la salut

(10-33)

1. Organització de la matèria viva 2. L’ésser humà i les funcions vitals. 3. La salut i les malalties.

4. Les malalties infeccioses. 5. Les malalties no infeccioses. 6. Drogues i drogodependències.

7. Els accidents

1. El sistema digestiu. 2. El sistema respiratori.

3. El sistema circulatori. 4. El sistema excretor

1. Els nutrients. 2. El consum d’aliments.

3. La dieta. 4. Trastorns de l’alimentació

1. La funció de relació. 2. Els òrgans dels sentits.

3. La salut dels sentits. 4. El sistema nerviós.

5. Els sistema nerviós i la salut

1. L’emissió de respostes. 2. L’aparell locomotor.

3. El sistema endocrí. 4. El sistema immunitari

1. La funció de reproducció. 2. Fecundació, embaràs i part. 3. Desenvolupament neonatal i lactància.

4. La sexualitat. 5. Sexualitat i salut

Avaluació de competències (216-217) Bloc I: L’ésser humà

Unitats Apartats

L’ésser humà

(6-9)

7. La dinàmica interna de la Terra

(150-171)

8. La dinàmica externa de la Terra

(172-191)

9. El medi natural (192-215)

1. La Terra, un sistema dinàmic. 2. L’energia interna de la Terra. 3. Manifestacions de la dinàmica interna.

4. El risc geològic

1. L’energia externa del planeta. 2. Els processos geològics externs. 3. Els agents geològics.

4. Riscos associats a la dinàmica externa

1. Els ecosistemes. 2. La dinàmica dels ecosistemes.

3. Tipus d’ecosistemes. 4. Impactes sobre el medi natural

Bloc II: La Terra

La Terra

(146-149)

2. La nutrició

(34-55)

3. L’alimentació

(56-75)

4. La relació: percepció i anàlisi

(76-97)

5. La relació: resposta

(98-119)

6. La reproducció

(120-141)

Enquesta sobre els hàbits de salut

Mesura i valoració de la pressió arterial

Conservants

Valoració dels reflexos

Anatomia comparada

Estudi del cicle endometrial

Una mostra de DNA!

Tus, tus...

Tres dies d’apagada!

Tanques que no són barreres

Colze de tennista

Embarassos múltiples

La fiabilitat de la informació

Imatges interactives

Elaboració d’un bloc

Esquemes i mapes conceptuals

Edició de vídeos

Cronologies

Visió 360 º Cre@ctivitat Investiga

ANNEXOS Annex gràfic bloc I: La cèl·lula. L’ésser humà Annex gràfic bloc II:La deriva continental. Els cicles biogeoquímics. Els biomes Emprenem: Fomentant el reciclatge

Simulació d’un rift

El mapa topogràfic

Estudi d’un ecosistema

Atenció, el sòl es mou!

Amb l’aigua al portal

Soroll i més soroll

Edició d’àudio

Mapes interactius

Creació de pàgines web

(12)

Alumne Biologia i Geologia

Índex de continguts Biologia i Geologia 4

Avaluació de competències (122-123)

1. La història de la Terra

(10-33)

1. La formació de la Terra. 2. El temps geològic.

3. Els fòssils.

4. Estratigrafia. 5. Història dels continents.

6. Història de l’atmosfera i el clima.

7. Història de la vida

1. La litosfera terrestre. 2. La dinàmica de la litosfera.

3. El cicle de Wilson.

4. Riscos associats a la dinàmica interna

1. La formació del relleu. 2. Els processos geològics.

3. Els agents geològics externs. 4. El cicle de les roques 1. Estructura dels ecosistemes.

2. Les adaptacions dels éssers vius.

3. Les relacions tròfiques.

4. La circulació de matèria i energia.

5. La successió ecològica 1. La dinàmica del medi ambient.

2. Impactes ambientals.

3. Riscos ambientals. 4. Gestió ambiental Bloc I: La Terra

Unitats Apartats

La Terra

(6-9)

7. La informació genètica

(152-171)

8. L’herència genètica

(172-193)

9. L’origen de la vida i l’evolució (194- 217)

1. El DNA. 2. L’expressió gènica.

3. Alteracions genètiques.

4. El Projecte Genoma Humà (PGH).

1. DNA, gens i al·lels.

2. La transmissió de caràcters.

3. L’herència i els seus tipus. 4. Les lleis de Mendel

1. L’origen de la vida. 2. L’origen de les espècies.

3. El darwinisme. 4. Les teories actuals.

5. Les proves de l’evolució Bloc II: Les bases de la vida

Les bases de la vida

(124-127)

2. Geodinàmica interna

(34-55)

3. Geodinàmica externa

(56-79)

4. Dinàmica d’ecosistemes

(80-101)

5. Recursos i medi ambient

(102-121)

1. Història de la biologia cel·lular.

2. La morfologia cel·lular. 3. El nucli eucariota.

4. El cicle cel·lular. 5. La reproducció sexual

6. La cèl·lula

(128-151)

La columna estratigràfica

El perfil geològic

El mapa topogràfic

L’autoregulació d’un ecosistema

L’impacte ambiental

La sonda Rosetta

La navegació aèria

Formes del relleu

Ecosistemes amenaçats

La prevenció de riscos

Elaboració d’un photostory

Edició d’imatges

Edició de vídeos

Geolocalització

Codis QR/RA

PBL Cre@ctivitat

Investiga

ANNEXOS Annex gràfic bloc I: Els períodes geològics. El relleu terrestre Annex gràfic bloc II:Del DNA a l’organisme. L’arbre de la vida Emprenem: Silenci, s’emprèn!

Extracció de DNA

Encreuem escarabats

La història evolutiva

Busquem els néts perduts

El cas Acuña- Cabanillas

Un fòssil curiós

Audioguies

Presentacions

El bloc de notes Observació de cèl·lules

en divisió Les cèl·lules mare Infografies

(13)

Alumne Biologia i Geologia

(14)

Alumne Biologia i Geologia

Com és el llibre de Biologia i Geologia?

(15)

Alumne Biologia i Geologia

(16)

Programació

i orientacions didàctiques

‹ Claus del projecte

‹ Recursos, programació i rúbrica d’avaluació (per unitat)

‹ Projecte emprenedor (orientacions)

‹ Solucionari de les activitats del llibre de l’alumne

Pr ofessor Biologia i Geologia

Eines a la teva mida

Una guia per al professor amb tot el que necessites per a fomentar el talent i dinamitzar l’aula.

Material complementari

‹ Adaptació curricular (bàsica i aprofundiment)

‹ 9LJ\YZVZWLYHS»H]HS\HJP}PUPJPHSÄUHSÄ[_HWLY\UP[H[KVZZPLY

d’aprenentatge, observació per a l’adquisició de continguts, informe d’avaluació)

‹ *VTWL[uUJPLZÄ[_HWLY\UP[H[H]HS\HJP}ÄUHSKLJVTWL[uUJPLZ

(17)

Pr ofessor Biologia i Geologia

Programació i orientacions didàctiques. Material complementari

(18)

Biologia i Geologia Recursos digitals

El teu espai personal

Un espai especialment preparat, tant per a l’alumnat com per al professor, en el qual trobaràs tots els continguts i els recursos digitals que necessites.

‹ Tot el que l’alumnat necessita per al seu aprenentatge.

‹ Eines de gestió facilitadores.

‹ Recursos per a l’avaluació.

‹ Gestió de l’aula per a atendre la diversitat.

‹ Solucionaris.

‹ Biblioteca de recursos digitals per a consultar, descobrir i explorar el propi coneixement.

‹ Programacions i orientacions didàctiques.

ment.

ques.

edebé n

(19)

Biologia i Geologia Recursos digitals

El teu espai personal/alumne

edebé n

Llibre digital interactiu

Incorpora els recursos digitals (vídeos, presentacions, acti- ]P[H[ZPU[LYHJ[P]LZn\KPVZLUSSHsVZHÄX\LLSWYVMLZZVYH[

NLZ[PVUPK»\UHTHULYHLÄJHsS»HWYLULU[H[NLHS»H\SHKPNP[HS

Quadern digital interactiu

Organitzat en seqüències temàtiques per a promoure S»HWYLULU[H[NLH\[~UVTKLS»HS\TUH[ZV[HSHWSHUPÄJHJP}P

el control del docent) en un format digital amigable i intuïtiu.

Biblioteca de recursos

Un espai fàcilment accesible en què trobem recursos per a consultar, descobrir i explorar el coneixement.

(20)

Biologia i Geologia Recursos digitals

Recursos per a l’alumne

‹ Llibre digital interactiu

‹ Quadern digital interactiu

‹ Biblioteca de recursos Recursos

‹ Adaptació curricular

‹ Competències

‹ Llibre de material complementari

‹ Educació emocional

‹ Plurilingüisme: Some Science in English

‹ Aprenentatge i Servei Gestió

‹ Llibre de programació i orientacions didàctiques

‹ Programació d’aula

‹ Programació didàctica Avaluació

‹ Proves per a avaluar

‹ Generador d’avaluacions

‹ Rúbriques

‹ Registres i informes

‹ Dossier d’aprenentatge i dossier electrònic.

El teu espai personal/professor

edebé n

(21)

Biologia i Geologia Recursos digitals Una eina amb la qual podràs

personalitzar les teves clases, dinamitzar-les i adaptar-les a les teves necessitats.

‹ Grups

Crea grups de treball que t’ajudaran a atendre la diversitat.

‹ Lliçons

Crea les teves unitats personalitzades incorporant-hi diferents materials:

- Pàgines del llibre de l’alumne.

- Recursos de la biblioteca digital.

- Exercicis.

- Arxius d’internet.

- Vídeos de YouTube.

T’oferim un editor del tipus WYSWYG per a elaborar el teu propi contingut.

‹ Exercicis

Crea els teus propis exercicis segons les necessitats del teu grup o del teu alumnat. Podràs triar entre preguntes de resposta única, de respostes múltiples, resposta curta, redacció i exercicis de relació.

Gestió de l’aula

edebé n

(22)

Perquè és un projecte pedagògic global, que integra tots els recursos per als docents en tots els nivells i suports, tant en paper com en la plataforma digital edebé n .

Perquè no hi ha fronteres entre matèries.

Apostar per un projecte global i coherent afavoreix l’aprenentatge transversal i la col·laboració entre docents i departaments.

Perquè ajuda a mantenir la coherència amb el projecte educatiu del centre en totes les L[HWLZLK\JH[P]LZPÄUZP[V[LU[YLKP]LYZVZ

centres relacionats entre si.

Perquè fomenta un aprenentatge pràctic i funcional basat en competències i intel·ligències múltiples.

Perquè proposa una educació oberta al món KLZKLSHJVUJLWJP}K»\UHWYLULU[H[NLá

Perquè s’integra en un entorn innovador (cultura del pensament, aprenentatge cooperatiu, emprenedoria) i tecnològic.

Perquè aposta per una escola integradora, escola per a tots, on s’atén la diversitat i es reforça l’educació emocional.

Perquè ajuda els alumnes a desenvolupar el seu talent potenciant el millor de cadascú, tot això, aportant valors per a una societat canviant i necessitada de referents.

Per què triar edebé?

(23)

Seguim en contacte

edebé vol continuar cooperant estretament amb els equips de direcció de cada centre i els docents. Ningú millor que vosaltres per a orientar-nos en l’elaboració dels nostres materials didàctics.

Envia’ns els teus suggeriments!

Volem conèixer de prop el que s’esdevé cada dia a les aules, per difondre’n les millors pràctiques i experiències. Ajuda’ns a descobrir com il·luminar la teva escola.

Demana’ns més informació!

Indica’ns les teves dades per rebre més informació del material docent d’edebé per al curs 2016-2017, que incorporarà tot el que hem après parlant amb docents i equips directius.

Esperem il·lusionar-te amb el nostre projecte!

Et convidem a participar en les nostres xarxes socials:

@grupoedebe

youtube.com/grupoedebe facebook.com/edebegrupo

(24)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :