UNIVERSITAT ROVIRA I ViRGILI

Download (1)

Full text

(1)

ROVIRA I ViRGILI

INSTITUÍ DE CIÉNCIES DE L'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA DE L'ICE D'ACCIONS ESPECIFIQUES DE FORMACIÓ 2012-13

L a Comissió nomenada per a la resolució de la Convocatoria d'Accions Especifiques de Formació de TICE de la U R V , una vegada revisada i valorada la seva sol-licitud,

H A R E S O L T ,

Atorgar l'import corresponent a 240 € de docencia per a la realització de l'activitat

"Utilització de les TIC en els processos d'ensenyan9a i aprenentatge: Els qüestionaris de Moodle com eina per l'avaluació continuada" (PROFID232), presentada per Milenka Villca Pozo del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

* l'import concedjtmo es pot utilitzar per docencia del professorat del seu Departament.

Director de 1'ICE

Tarragona, 3 d'octubre de 2012

(2)

UNIVERSITAT RoVIRA I ViRGILI

INSTITUÍ DE CIÉNCIES DE L'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA DE L'ICE D'ACCIONS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ 2012-13

L a Comissió nomenada per a la resolució de la Convocatoria d'Accions Especifiques de Formació de TICE de la U R V , una vegada revisada i valorada la seva sol-licitud.

H A R E S O L T ,

Atorgar la certificado de l'activitat "Utilització de les TIC en els processos d'ensenyan9a i aprenentatge: Aprofitament didáctic de la pissarra digital interactiva"

(PROFID228), presentada per Ángel Urquizu Cavallé del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

* l'import concedit jioycs pot utilitzar per docencia del professorat del seu Departament.

Rebeu una cordral/sálutació.

Director de l'ICE

Tarragona, 3 d'octubre de 2012

Carretera de Valls s/n • 43007 TARRAGONA • Tel. 977 55 80 71 / 72 • Fax. 977 55 80 73

Ángel-Pío González Soto

(3)

RoVIRA I ViRGILI

INSTITUÍ DE CIÉNCIES DE L'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA DE L'ICE D'ACCIONS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ 2012-13

La Comissió nomenada per a la resolució de la Convocatoria d'Accions Especifiques de Formació de l'ICE de la U R V , una vegada revisada i valorada la seva sol-licitud.

H A R E S O L T ,

Atorgar l'import corresponent a 240 € de docencia per a la realització de l'activitat

"Utilització de les TIC en els processos d'ensenyan9a i aprenentatge: Planificado de la docencia virtual" (PROFID220), presentada per Irene Lorenzo del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

* l'import concedit no es pot utilitzar per docencia del professorat del seu Departament.

Rebeu una cordíaí/Salutac

Ángel-PÍQ González Soto Director de l'ICE

Tarragona, 3 d'octubre de 2012

(4)

UNIVERSITAT RoVIRA I ViRGILI

INSTITUÍ DE CIÉNCIES DE L'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA DE L'ICE D'ACCIONS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ 2012-13

La Comissió nomenada per a la resolució de la Convocatoria d'Accions Especifiques de Formació de l'ICE de la U R V , una vegada revisada i valorada la seva sol-licitud.

H A R E S O L T ,

Atorgar l'import corresponent a 360 € de docencia per a la realització de l'activitat

"Utilització de les TIC en els processos d'ensenyan9a i aprenentatge: Aplicacions i programes d'Ipad per a l'activitat docent i recerca universitaria" (PROFID231), presentada per Milenka Villca Pozo del Departament de Dret Privat, Processal i Financer.

* l'import concedit)tío es pot utilitzar per docencia del professorat del seu Departament.

Rebeu una c o r o M salutaci

Ángel-Pío González Soto Director de l'ICE

Tarragona, 3 d'octubre de 2012

Carretera de Valls s/n • 43007 TARRAGONA • Tel. 977 55 80 71 / 72 • Fax. 977 55 80 73

(5)

RoVIRA I ViRGILI

INSTITUÍ DE CIÉNCIES DE L'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA DE L'ICE D'ACCIONS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ 2012-13

La Comissió nomenada per a la resolució de la Convocatoria d'Accions Especifiques de Formació de ITCE de la U R V , una vegada revisada i valorada la seva sol-licitud.

H A R E S O L T ,

Atorgar l'import corresponent a 360 € de docencia per a la realització de l'activitat

"Anglés jurídic, económic i empresarial avan^at: eines per a la realització d'activitats docents (presenciáis i no presenciáis)" (PROFID209), presentada per Clara Furriols Espona del Departament de Dret Public.

* l'import concedit no es pot utilitzar per docencia del professorat del seu Departament.

Director de l'ICE

Tarragona, 3 d'octubre de 2012

(6)

UNIVERSITAT RoVIRA I VlRGlLI

INSTITUT DE CIÉNCIES DE L'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATORIA DE L'ICE D'ACCIONS ESPECÍFIQUES DE FORMACIÓ 2012-13

L a Comissió nomenada per a la resolució de la Convocatoria d'Accions Especifiques de Formació de ITCE de la U R V , una vegada revisada i valorada la seva sol-licitud.

H A RESOLT,

Atorgar l'import corresponent a 360 € de docencia per a la realització de l'activitat

"Anglés jurídic, económic i empresarial avan^at: publicado d'articles amb impacte en anglés" (PROFID210), presentada per Clara Furriols Espona del Departament de Dret Públic.

* l'import concedit no es pot utilitzar per docencia del professorat del seu Departament.

Rebeu una cordiafsaíutació.

Ángel-Pío González Soto Director de l'ICE

Tarragona, 3 d'octubre de 2012

Carretera de Valls s/n • 43007 TARRAGONA • Tel. 977 55 80 71 / 72 • Fax. 977 55 80 73

Figure

Updating...

References

Related subjects :