L objecte d aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió d ajuts econòmics a:

Texto completo

(1)

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA PARTICIPACIÓ DELS NENS /ES A LES ACTIVITATS D’ESTIU 2012 ORGANITZATS PER A LES AMPES i ENTITATS ESPORTIVES

La convocatòria s’emmarca dins de les Bases generals reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, aprovades en sessió extraordinària urgent de Ple de data 28 de març de 2012 i publicades en el BOPB el dimecres 2 de maig de 2012 s’efectua en règim de concurrència competitiva.

PRIMER. OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió d’ajuts econòmics a:

¾ Nois/es d’educació infantil de segon cicle i primària per a participar en els Casals d’estiu organitzats per les AMPES dels centres educatius d’Olesa de Montserrat

¾ Nois/es de 6 a 14 anys per participar en les activitats esportives que organitzin les entitats esportives durant l’estiu 2012

SEGON. REQUISITS

Són requisits per a presentar-se a la convocatòria:

1. Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentada en aquestes bases

2. No tenir deutes de naturalesa tributaria amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ni amb la hisenda pública.

3. La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat,no pot superar els llindars màxims de renda familiar que s’estableixen a continuació (Es parteix de la base per a dues persones de 2 vegades el IRSC i a partir del tercer membre es suma IRSC/mesx1,4x0,4)

Famílies de dos membres : 15.935,46€

Famílies de tres membres : 20.397,38€

Famílies de quatre membres: 24.859,30€

Famílies de cinc membres : 29.321,22€

Per a cada nou membre s’afegiran 4.461,92€

TERCER. VALORACIÓ

1. DADES FAMILIARS

• Per la condició legal de família nombrosa (1 punt)

• Família monoparental (1 punt)

• Acolliment familiar (1 punt)

• Que l’ infant, el pare, la mare, tutor/a,o germans tinguin una discapacitat reconeguda (1 punt)

(2)

2. DADES ECONÒMIQUES

Es valoraran a partir del càlcul de la Renda per càpita mensual*:

• Fins el 35% de l’IRSC ...4 punts

• Del 36% al 45% de IRSC ...3 punts

• Del 46 % al 55% de l’IRSC ...2 punts

• Del 56% al 65% de l’IRSC ...1 punt

* Dels ingressos familiars es descomptaran les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge familiar, sense que aquestes puguin superar l’IRSC** i es dividirà pel nombre de membres de la unitat familiar

**Indicador de renda de suficiència de Catalunya (valor 2012: 569,12€/mes)

4. SITUACIONS ESPECIALS DE RISC SOCIAL

• Intervenció i pla de treball de Serveis Socials ...1punt

• Indicadors familiars o disfuncionalitats per motius de salut ...1punt

• Incompatibilitat de la vida familiar i laboral...1punt

• Altres situacions de caràcter social no contemplades ...1 punt

QUART. PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS I TRAMITACIÓ

Les sol·licituds, segons el model de l’annex d’aquesta convocatòria, s’han de presentar, degudament signades, en el Registre General d’entrades de l’Ajuntament des de la publicació de la convocatòria fins el 20 de juny de 2012

• Certificat de convivència

• D.N.I /TIE o Passaport del pare, mare o tutor

• Declaració de Renda presentada a Hisenda de l’últim exercici. En cas de no tenir-la justificants que acreditin els ingressos de cada membre de la unitat familiar en edat laboral (nòmines, prestacions d’atur, pensions, declaració trimestral IRPF en cas d’autònoms,...)

• Certificació de l’INEM / Servei Català de Col·locació en cas d’atur

• En cas de separació, còpia del conveni regulador, o denúncia de l’incompliment de la sentencia.

• Certificació del grau de disminució

• Altra documentació que es cregui convenient.

Si presentada la documentació es comprova que és incompleta o defectuosa, l’Administració concedirà un termini de deu dies hàbils per a que s’esmeni, i si un cop transcorregut no s’ha esmenat, s’arxivaran les actuacions, perdent el sol·licitant la condició de beneficiari.

(3)

CINQUÈ. CONCESSIÓ I COMUNICACIÓ DELS AJUTS

Totes les gestions de baremació de les sol·licituds i propostes d’atorgament es faran en el si d’una Comissió integrada per representants de les regidories d’educació, esports i benestar socials constituïda a tal efecte.

L’Ajuntament:

• Recollirà, baremarà i les sol·licituds i atorgarà els ajuts

• Els ajuts a atorgar comprendran tant els ajuts econòmics per a l’assistència a les activitats d’estiu com les 12 places gratuïtes cedides per les entitats esportives (12 nens/es tot el mes o 24 nens/es 2 setmanes)

• La proposta d’adjudicació dels ajuts es farà a la Comissió i la resolució de la convocatòria serà de deu dies de la data de finalització de presentació de sol·licituds.

• L’Òrgan competent per a la instrucció d’aquest expedient serà el Departament de Serveis Socials.

• En el supòsit que el nombre de sol·licitants excedeixi la disponibilitat pressupostària prevista en les concessions d’ajuts per a participació en les Activitats d’Estiu, s’ordenaran segons la puntuació obtinguda en funció dels barems del punt tercer.

• L’Ajuntament podrà revisar, quan ho consideri oportú, les ajudes concedides, per adaptar-les als possibles canvis de situació de les famílies

• La quantia màxima a atorgar serà el 100% del cost de l’activitat per a sol·licitud, el màxim de puntuació obtinguda és de11 punts a partir d’aquesta puntuació màxima que suposa el 100% de subvenció s’atorgaran de forma proporcional i en funció de la disponibilitat pressupostaria la resta d’ajuts econòmics..

SISÈ. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L’ import destinat, a nivell del pressupost municipal, als ajuts socials per a l’assistència a les activitats d’estiu 2012 és de 3.500,00€ a càrrec de la partida 62 230 48000 Serveis Socials- Atencions benefiques i assistencials

SETÈ. PAGAMENT DELS AJUTS

Pagament participació Casal d’Estiu i Entitats esportives

• S’ efectuarà mitjançant pagament directa a l’entitat organitzadora del Casal o de l’Activitat esportiva , prèvia presentació de la certificació, el model de la qual es detalla a continuació.

“ Dades comunes identificatives de l’ajut

Actuació subvencionada: Casal d’estiu /Activitat Esportiva 2012

(4)

Partida pressupostària:

En...amb DNI núm... president (o titular) de l’Entitat organitzadora

Certifico

Que les persones que es relaciones a continuació han gaudit de l’activitat de Casal d’estiu/Activitat Esportiva durant l’estiu 2012, pel cost que s’indica.

Cognoms i noms de la persona beneficiària de l’ajut...

Import de l’ajut...

Lloc i data

Signatura del/la responsable de l’entitat

VUITÈ . INCIDÈNCIES DURANT EL CURS

• Les persones beneficiàries de l’ajut d’Activitat de Casal d’Estiu o Activitat Esportiva que es donin de baixa perden el dret de percebre l’ajut.

NOVÈ . CAUSES DE REVOCACIÓ

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat pot revocar els ajuts concedits per alguna de les causes següents:

• La no incorporació a l’activitat subvencionada de la persona interessada en obtenir l’ajut.

• L’ocultació d’informació necessària per poder valorar correctament la sol·licitud d’ajut o la falsedat en la documentació presentada.

• L’ incompliment de les obligacions establertes en aquesta convocatòria.

• No assistir a l’activitat subvencionada , sense cap motiu que ho justifiqui.

La resolució del procediment posa fia a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següents a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.

(5)

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR Annex I : Sol·licitud

Vist i plau

Margarita Ruiz Bobé Georgina Muñoz Gil

Tècnica cap de gestió de serveis socials Regidora de Benestar social

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :