Serveis d Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

30  Download (0)

Full text

(1)

Palma, 12 de Gener de 2016

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

Estadístiques tramitació telemàtica de SISTRA (Desembre 2015)

Font: AUDITA

(2)

1. Tramitació telemàtica CAIB – SISTRA anys 2007 - 2015 2. Sol·lituds telemàtiques (Acumulat 2015)

3. Tràmits telemàtics actius utilitzats

4. Mode d'accés a tràmits telemàtics (Acumulat 2015) 5. Tràmits telemàtics més utilitzats (Desembre 2015) 6. Tràmits telemàtics amb pagament (Desembre 2015) 7. Tràmits telemàtics amb pagament (Acumulat 2015) 8. Estadístiques de pagament (Acumulat 2015)

9. Notificacions telemàtiques (Acumulat 2015) 10. Notificacions telemàtiques (Desembre 2015)

Índex de continguts

(3)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

1. Tramitació telemàtica

CAIB – SISTRA anys 2007 -

2015

(4)

1. Tramitació telemàtica CAIB – SISTRA anys 2007 - 2015

El total de sol·licituds telemàtiques realitzades l’any 2015 és de 142.283 (30,7% més que 2014).

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.683

32.622

49.420

38.576

67.927 69.501

86.675

108.829

142.283

(5)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

2. Sol·lituds telemàtiques

(Acumulat 2015)

(6)

2. Sol·licituds telemàtiques (Acumulat 2015)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

8.226

5.211

8.724 9.549

25.240

11.781

8.974

12.432

18.320

14.256

11.766

7.856

(7)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

3. Tràmits telemàtics actius

més utilitzats

(8)

3. Tràmits telemàtics actius més utilitzats

Total de tràmits telemàtics actius que s’han utilitzat l’any 2015: 128

0 20 40 60 80 100 120 140

69 78

70 72

95 102

90

74 80 87 85

76

128

(9)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

4. Mode d’accés a tràmits

telemàtics (Acumulat 2015)

(10)

4. Mode d’accés a tràmits telemàtics (Acumulat 2015)

Sense Autenticació

60,77%

Certificat digital 18,33%

Usuari contrasenya

20,90%

(11)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

5. Tràmits telemàtics més

utilitzats (Desembre 2015)

(12)

5. Tràmits telemàtics més utilitzats (Desembre 2015)

TOTAL Codi Tràmit

Sol·licitud inscripció a un curs de l'EBAP 1536 EB0001INSC

Sol·licitud Periòdica de Places per a Personal Docent Interí 1097 EC0017BPER

Certificació energètica d'edificis 876 CI0025CEED

Comunicació d'obertura o represa de l'activitat 579 TF0009CMOB

Presentació de documentació Pla estatal habitatge 2013-2016 470 OP0015PDOC

Emissió de certificats de discapacitat des de sisdepen (ciutadà/funcionari) 437/52 AS0003ECER

Sol·licitud de tràmit genèrica JOCS 465 CI0035GNJOC

Sol·licitud d'Instal·lacions de Baixa Tensió (General) 292 CI0001SGEN

Sol·licitud de primera expedició o renovació de llicència de pesca recreativa (Immediata) 242 AP0035PESI

(13)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

6. Tràmits telemàtics amb

pagament (Desembre 2015)

(14)

6. Tràmits telemàtics amb pagament (Desembre 2015)

Telemàtic Presencial TOTAL Codi Tràmit

Certificació energètica d'edificis 876 - 876 CI0025CEED

Sol·licitud d'Instal·lacions de Baixa Tensió (General) 279 - 279 CI0001SGEN

Sol·licitud de primera expedició o renovació de llicència de pesca

recreativa (Immediata) 243 - 243 AP0035PESI

Tràmit d'inscripció en una Borsa de treball 102 20 122 SC00051USEL

Sol·licitud d'admissió a borses de treball o oposicions 81 - 81 EB0006OPOS

Sol·licitud de renovació de la targeta sanitària 94 - 94 SC0021RNTS

Tràmits totals amb pagament: 15

(15)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

7. Tràmits telemàtics més

utilitzats (Acumulat 2015)

(16)

7. Tràmits telemàtics més utilitzats (Acumulat 2015)

TOTAL Codi Tràmit

Sol·licitud Periòdica de Places per a Personal Docent Interí 18.015 EC0017BPER

Sol·licitud per formar part de la llista d'aspirants a cobrir places vacants i substitucions

en règim d'interinitat 12.056 EC0014INTE

Sol·licitud inscripció a un curs de l'EBAP 11.923 EB0001INSC

Certificació energètica d'edificis 10.791 CI0025CEED

Comunicació d'obertura o represa de l'activitat 8.323 TF0009CMOB

Sol·licitud de selecció de places per a l'adjudicació de destinació provisional 6.717 EC0017SPLA

Sol·licitud d'admissió 6.064 EC0024SOAM

Emissió de certificats de dicapacitat des de sisdepen(ciutadà/funcionari) 5.837/1.835 AS0003ECER

Sol·licitud de tràmit genèrica JOCS 5.501 CI0035GNJOC

Recepció de dades i currículums de demandants d'ocupació per als establiments que

(17)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

8. Tràmits telemàtics amb

pagament (Acumulat 2015)

(18)

8. Tràmits telemàtics amb pagament (Acumulat 2015)

Tràmits totals amb pagament: 26

Telemàtic Presencial TOTAL Codi Tràmit

Certificació energètica d'edificis 10.783 - 10.785 CI0025CEED

Sol·licitud de primera expedició o renovació de llicència de pesca

recreativa (Immediata) 3.938 - 3.938 AP0035PESI

Sol·licitud d'Instal·lacions de Baixa Tensió (General) 3.636 - 3.636 CI0001SGEN

Sol·licitud d'inscripció a les proves per a l'obtenció de certificats de

català -- TPV La Caixa -- 3.076 513 3.589 EC0001CTLA

Tràmit d'inscripció en una Borsa de treball 1.667 485 2.152 SC00051USEL

Sol·licitud de renovació de la targeta sanitària 1.694 - 1.694 SC0021RNTS

Sol·licitud d'admissió a borses de treball o oposicions 1.332 - 1.332 EB0006OPOS

(19)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

9. Estadístiques de

pagament (Acumulat 2015)

(20)

9. Estadístiques de pagament (Acumulat 2015)

Pagaments realitzats durant l’any 2015: 29.696 Telemàtic

96,15%

Presencial 3,85%

Telemàtic Presencial

(21)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears

10. Notificacions

telemàtiques (Acumulat

2015)

(22)

10. Notificacions telemàtiques (Acumulat 2015)

NOTIFICACIONS AUTOMÀTIQUES

21.149 Codi Procediment

Certificació energètica d'edificis 10.790 CI0025CEED

Tràmit genèric de JOCS 5.161 CI0035GNJOC

Sol·licitud d'Instal·lacions de Baixa Tensió (General) 3.704 CI0001SGEN

Enviament telemàtic de documentació 804 CI0022ETDO

Sol·licitud certificat preu màxim 88 OP0030CPMA

Sol·licitud d'Instal·lacions de Baixa Tensió (Instal·lacions d'Enllaç) 58 CI0002ENLA

NOTIFICACIONS MANUALS (Gestió d’expedients)

7.235 Codi Procediment

Programa de foment del lloguer d'habitatges 3.094 OP0041PAAV

Reclamacions a Consum 2.012 SC0005RCLM

Sol·licitud de preus màxims 626 OP0012PMAX

Sol·licitud de canvi de titular per a la instal·lació de màquines de tipus B 394 CI0034AUTD2

Comunicació instal·lació baixa tensió existent (simplificada) 336 CI0037SIMP

Sol·licitud d'inscripció en el registre públic de demandants d'habitatges protegits de nova

construcció en venda o arrendament. 168 OP0003DEMA

(23)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears 23

10. Notificacions telemàtiques (Acumulat 2015)

El total de notificacions telemàtiques realitzades l’any 2015 és de 28.384, de les quals 7.235 són manuals.

El principal tràmit que utilitza notificacions és “Certificació energètica d’edificis” amb un total de 10.790.

El tràmit amb més notificacions manuals és “Programa de foment del lloguer d'habitatges” amb 3.094.

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

(24)

11. Notificacions

telemàtiques (Desembre

2015)

(25)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears 25

11. Notificacions telemàtiques (Desembre 2015)

NOTIFICACIONS AUTOMÀTIQUES

1.594 Codi Procediment

Certificació energètica d'edificis 876 CI0025CEED

Tràmit genèric de JOCS 373 CI0035GNJOC

Sol·licitud d'Instal·lacions de Baixa Tensió (General) 292 CI0001SGEN

Enviament telemàtic de documentació 47 CI0022ETDO

Sol·licitud d'Instal·lacions de Baixa Tensió (Instal·lacions d'Enllaç) 6 CI0002ENLA

NOTIFICACIONS MANUALS (Gestió d’expedients)

895

Programa de foment del lloguer d'habitatges 501 OP0041PAAV

Reclamacions a Consum 226 SC0005RCLM

Subvencions clubs esportius 45 TU0009SUBESPCLUBS

Comunicació instal·lació baixa tensió existent (simplificada) 44 CI0037SIMP

Sol·licitud de preus màxims 38 OP0012PMAX

Sol·licitud de canvi de titular per a la instal·lació de màquines de tipus B 21 CI0034AUTD2

Sol·licitud denominació club esportiu 10 TU0009NOMCLUB

Sol·licitud del certificat de no haver estat sancionat per a l'obtenció de la llicència

municipal per a la tinença d'animals potencialment perillosos 10 OP0029SAPP

(26)

12. Incidències Desembre

(27)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears 27

12. Incidències Desembre

Durant aquest període s'han rebut 2 incidències

Certificació energètica d'edificis: 2 (0,34%)

o Problemes funcionals (Mala operatòria del ciutadà) : 1

o Reinstal·lació API de signatura de la CAIB : 1

(28)

13. Percentatge d'incidències

per tràmit (Acumulat 2015)

(29)

Serveis d’Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears 29

13. Percentatge d'incidències per tràmit (Acumulat 2015)

PERCENTATGE Codi Tràmit

Sol·licitud de subvenció renda d'inserció laboral 16,67% TF0021SRIL

Sol·licitud d'inscripció en el registre públic de demandants d'habitatges protegits de

nova construcció en venda o arrendament 1,64% OP0003DEMA

Sol·licitud certificat preu màxim 1,32% OP0030CPMA

Procediment on-line per a la sol·licitud d'autorització de pesca submarina en les reserves marines de la badia de Palma, del Migjorn i del Llevant (àmbit autonòmic) de Mallorca

0,82% AP0034AUTP

Certificació energètica d'edificis 0,30% CI0025CEED

Enviament telemàtic de documentació 0,25% CI0022ETDO

Instal·lacions de baixa tensió (General) 0,22% CI0001SGEN

Sol·licitud de primera expedició o renovació de llicència de pesca recreativa

(Immediata) 0,13% AP0035PESI

Tràmit d'inscripció en una Borsa de treball 0,11% SC00051USEL

Destacar que no s'estan tenint en compte les possibles incidències que hagin pogut sorgir

entre el període del 1 de Maig al 15 de Novembre de 2015.

(30)

Figure

Updating...

References

Related subjects :