Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any I Número 12 Octubre de 1998

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI. 1. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 1.1. Personal docent i investigador contractat: convocatòria de places de professorat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. ESTUDIANTAT 2.1. Beques i ajudes: convocatòria de beques per a l’estudiantat. Resolució de convocatòries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3. RESOLUCIONS DELRECTORAT I VICERECTORAT 3.1. Nomenaments: coordinadora d’estades en pràctiques. Vicerector . . . 13 3.2. Cessaments: coordinadors d’estades en pràctiques. Gerent . . . . . . . . 13. Any I • Número 12 • Octubre de 1998.

(2)

(3) Núm. 12 • Octubre de 1998. 3 1. ESTUDI I INVESTIGACIÓ. 1.1. Personal docent i investigador contractat RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 1998, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la Places Categoria(*) Codi núm.. Àrea de coneixement. qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de professors associats mitjançant el procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter urgent.. Departament. Perfil. 1. AST1 6H. 5587. Economia Aplicada. Economia. Introducció a l’Economia i Estructura de Mercats (en la D. de Turisme). 1. AST1 3H. 5588. Didàctica i Organització Escolar. Educació. Bases Pedagògiques de l’Educació especial Horari: Matí. Substitució per càrrec acadèmic. 1. AST1 6H. 5589. Enginyeria Química. Enginyeria Química. Enginyeria Química. Substitució per excedència d’un titular d’universitat. 1. AST1 3H. 5590. Enginyeria Química. Enginyeria Química. Enginyeria Química. Substitució per excedència d’un titular d’universitat. 1. AST1 3H. 5591. Enginyeria Química. Enginyeria Química. Control i Instrumentació. Substitució per excedència d’un titular d’universitat. 1. AST1 6H. 5592. Sociologia. Filosofia i Sociologia. Sociologia (es valorarà preferentment la llicenciatura i el doctorat en Ciències Polítiques i Sociologia. 1. AST1 3H. 5593. Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Psicologia Evolutiva Educativa, Social i Metodologia. Desenvolupament Infantil i Trastorns de conducta en contextos educatius Horari: matí i vesprada Substitució per càrrec acadèmic.

(4) Núm. 12 • Octubre de 1998. 4 Places Categoria(*) Codi núm.. Àrea de coneixement. Departament. 1. AST1 3H. 5594. Mecànica dels Mitjans Continus i Teoria d’Estructures. Tecnologia. 1. AST1 6H. 5595. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Informàtica. Perfil Estructures i Construcció —. (*) AST1 6H: Professor associat de tipus 1, 6 hores. AST1 3H: Professor associat de tipus 1, 3 hores.. Requisits: Les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es podrà sol·licitar un model d’instància-currículum (horari: de dilluns a divendres des de les 9h fins les 14h). Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corresponents i, si escau, un exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que siga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds. Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Termini de presentació de les sol·licituds: Places Categoria(*) Codi núm. 1. AST1 3H. 5610. Àrea de coneixement Traducció i Interpretació. (*) AST1 3H: Professor associat de tipus 1, 3 hores.. Des del 13 d’octubre fins a les 14 hores de dia 24 d’octubre de 1998. Resolució del concurs: La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i als taulers d’anuncis dels departaments implicats en les places convocades. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Vicent Climent Jordà. Castelló de la Plana, 8 d’octubre de 1998. CONVOCATÒRIAEXTRAORDINÀRIA DE PLACES DE PROFESSORAT RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 1998, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir 1 plaça de professor associat mitjançant el procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter urgent. Departament Traducció i Comunicació. Perfil Traducció Jurídica i Científico-tècnica Anglès-Català.

(5) Núm. 12 • Octubre de 1998. 5. Requisits: Les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, (BOE de 25 de juny), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, Campus de la Penyeta Roja, on es podrà sol·licitar un model d’instància-currículum (horari: de dilluns a divendres des de les 9h fins les 14h). Hauran d’adjuntar-se a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corresponents i, si escau, un exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que siga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds.. Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Termini de presentació de les sol·licituds: Des del 27 d’octubre fins a les 14 hores de dia 6 de novembre de 1998. Resolució del concurs: La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i als taulers d’anuncis dels Departaments implicats en les places convocades. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Vicent Climent Jordà. Castelló de la Plana, 26 d’octubre de 1998. 2. ESTUDIANTAT. 2.1. Beques i ajudes CONVOCATÒRIAD’UNABECAPER AESTUDIANTS/TES PER AREALITZAR TASQUES ALSERVEI D’ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIADURANT EL CURS 1998/99 Per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I, es convoca una beca per a estudiants/es per a realitzar tasques al Servei d’Orientació Universitària durant el curs 1998/99. CONDICIONS ECONÒMIQUES I D’HORARI: La quantitat de la beca serà de 348.000 pessetes per la prestació de 580 hores durant el curs 1998/99, en funció de les necessitats del servei.. FUNCIONS: Disseny i manteniment de pàgina WWW Suport informatiu en els punts d’informació del Servei Atenció a persones amb minusvalideses. Participar activament en l’organització i realització de les activitats que el Servei té al seu càrrec. Servir de nexe entre el Servei i els estudiants dels campus, per tal de detectar necessitats o millorar-lo. Fer pràctiques d’informació acadèmica, relacions humanes, ... Mobilitat per a realitzar les seues funcions en els diferents campus de la Universitat. Estar en contacte amb el Consell d’Estudiants per transmetre les experiències derivades de les seues funcions i arreplegar suggeriments per a millorar el Servei..

(6) 6 ÀMBIT D’APLICACIÓ: Aquesta convocatòria va dirigida als estudiants de primer i segon cicle i tercer cicle de la Universitat Jaume I, amb coneixements del llenguatge HTLM per a la creació de pàgines WWW. CARÀCTER DE LABECA: El desenvolupament de les tasques assignades al/a la becari/ària no comporta cap relació de treball ni contractual amb la Universitat, la qual cosa acceptaran explícitament la persona que obtinga la beca. DOCUMENTACIÓ QUE CALAPORTAR: • Fotocòpia del DNI • Fotocòpia del justificant de la matrícula del curs 1997/98 o 98/99 • Curriculum vitae, amb especial menció a aquells coneixements i activitats vinculades a l’objecte de la beca • Projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca • Indicar la disponibilitat horària • Altres documents que es consideren d’interès En finalitzar el període de la beca i després d’haver presentat una memòria de les activitats realitzades, amb l’informe favorable del responsable del servei, es lliurarà un certificat. Si no es desenvolupen les funcions establertes en aquesta convocatòria, la beca pot ser rescindida en qualsevol moment. TERMINIS: El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 23 d’octubre. Els canditats seleccionats seran informats per la Universitat de la resolució, alhora que se’ls comunicarà qualsevol informació que afecte el desenvolupament del compromís que han adquirit.. Núm. 12 • Octubre de 1998 BAREM: • Expedient acadèmic (fins a 2 punts) • Altres mèrits del Curriculum Vitae (fins a 2 punts) • Valoració del projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca (fins a 4 punts) • Parlar i escriure valencià (fins a 2 punts) • Entrevista personal, si la Comissió ho considera oportú Es formarà una Comissió de Selecció, la qual, per tal de dur a terme la selecció dels aspirants a la beca, avaluarà les sol·licituds d’acord amb el barem establert. La composició de la Comissió serà la següent: President: El vicerector de Docència i Estudiants o persona en qui delegue Vocals: Responsable del Negociat de Beques Responsable del Servei d’Orientació Universitària Dos estudiants designats pel Consell d’Estudiants La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i dels punts d’informació de cada campus als efectes de notificació oficial, de conformitat amb l’art. 59.5 de la L.30/92. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El termini de reclamacions serà d’un mes comptador des de la publicació de la resolució. Informació al Servei d’Orientació Universitària, Campus de la Penyeta Roja. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I. Només es considerarà la documentació que siga presentada juntament amb la sol·licitud. Castelló de la Plana, 6 d’octubre de 1998 Fernando Romero Subirón Rector.

(7) Núm. 12 • Octubre de 1998. 7. INSTÀNCIA-SOL·LICITUD DE BEQUES PER AESTUDIANTS/TES PER A REALITZAR TASQUES AL SERVEI D’ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA -PUNT D’INFORMACIÓ- DURANT ELCURS 1998/99. COGNOMS______________________________________________EDAT _________________ NOM___________________________________________DNI____________________________ LOCALITAT DE RESIDÈNCIA_______________________________TELÈFON _____________ ADREÇA________________________________________________________________________ LOCALITATDE RESIDÈNCIADELS PARES____________________TELÈFON_____________ ADREÇA________________________________________________________________________ TITULACIÓ QUE ESTÀS CURSANT ________________________________________________ CURS QUE REALITZES DURANT EL1997/98________________________________________ DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTES:________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Assabentat de les bases que regulen la present convocatòria, sol·licite que siga admesa la meua petició, i manifeste que si resulte seleccionat, em trobe en condicions de justificar les dades contingudes en la documentació aportada.. Castelló de la Plana,_____d’octubre de 1998. RECTORAT DE LAUNIVERSITAT JAUME I. CASTELLÓ DE LAPLANA.

(8) Núm. 12 • Octubre de 1998. 8 CONVOCATÒRIADE TRES BEQUES PER AESTUDIANTS/TES PER A REALITZAR TASQUES ALSERVEI D’ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA -PUNT D’INFORMACIÓ- DURANT ELCURS 1998/99. CARÀCTER DE LA BECA: El desenvolupament de les tasques assignades als becaris no comporta cap relació de treball ni contractual amb la Universitat, la qual cosa acceptaran explícitament les persones que han obtingut la beca.. Per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I, es convoquen tres beques per a estudiants/es per a realitzar tasques al Servei d’Orientació Universitària durant el curs 1998/99.. DOCUMENTACIÓ QUE CALAPORTAR: • Fotocòpia del DNI • Fotocòpia del justificant de la matrícula del curs 1997/98 o 98/99 • Curriculum vitae, amb especial menció a aquells coneixements i activitats vinculades a l’objecte de la beca i a coneixements d’informàtica a nivell d’usuari • Projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca • Indicar la disponibilitat horària • Altres documents que es consideren d’interès En finalitzar el període de la beca i després d’haver presentat una memòria de les activitats realitzades, amb l’informe favorable del responsable del servei, es lliurarà un certificat. Si no es desenvolupen les funcions establertes en aquesta convocatòria, la beca pot ser rescindida en qualsevol moment.. CONDICIONS ECONÒMIQUES I D’HORARI: La quantitat de cada beca serà de 348.000 pessetes per la prestació de 580 hores durant el curs 1998/99, en funció de les necessitats del servei. FUNCIONS: Suport informatiu en els punts d’informació del Servei Atenció a persones amb minusvalideses. Participar activament en l’organització i realització de les activitats que el Servei té al seu càrrec. Servir de nexe entre el Servei i els estudiants dels campus, per tal de detectar necessitats o millorar-lo. Fer pràctiques d’informació acadèmica, relacions humanes, ... Mobilitat per a realitzar les seues funcions en els diferents campus de la Universitat. Estar en contacte amb el Consell d’Estudiants per transmetre les experiències derivades de les seues funcions i arreplegar suggeriments per a millorar el Servei. ÀMBIT D’APLICACIÓ: Aquesta convocatòria va dirigida als estudiants de primer, segon i tercer cicle de la Universitat Jaume I.. TERMINIS: El termini de presentació de sol·licituds serà fins al dia 23 d’octubre. Els canditats seleccionats seran informats per la Universitat de la resolució, alhora que se’ls comunicarà qualsevol informació que afecte el desenvolupament del compromís que han adquirit. BAREM: • Expedient acadèmic (fins a 2 punts) • Altres mèrits del Curriculum vitae (fins a 2 punts) • Valoració del projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca (fins a 4 punts).

(9) Núm. 12 • Octubre de 1998 • Parlar i escriure valencià (fins a 2 punts) • Entrevista personal, si la Comissió ho considera oportú Es formarà una Comissió de Selecció, la qual, per tal de dur a terme la selecció dels aspirants a la beca, avaluarà les sol·licituds d’acord amb el barem establert. La composició de la Comissió serà la següent: President:El vicerector de Docència i Estudiants o persona en qui delegue Vocals: Responsable del Negociat de Beques Responsable del Servei d’Orientació Universitària Dos estudiants designats pel Consell d’Estudiants La llista de candidats s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat i dels punts d’informació de cada campus als efectes de notificació ofi-. 9 cial, de conformitat amb l’art. 59.5 de la L.30/92. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El termini de reclamacions serà d’un mes comptador des de la publicació de la resolució. Informació al Servei d’Orientació Universitària, Campus de la Penyeta Roja. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I. Només es considerarà la documentació que siga presentada juntament amb la sol·licitud. Castelló de la Plana, 6 d’octubre de 1998 Fernando Romero Subirón Rector.

(10) Núm. 12 • Octubre de 1998. 10. INSTÀNCIA-SOL·LICITUD DE BEQUES PER AESTUDIANTS/TES PER A REALITZAR TASQUES ALSERVEI D’ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA -PUNT D’INFORMACIÓ- DURANT ELCURS 1998/99. COGNOMS______________________________________________EDAT _________________ NOM___________________________________________DNI____________________________ LOCALITATDE RESIDÈNCIA_______________________________TELÈFON _____________ ADREÇA________________________________________________________________________ LOCALITAT DE RESIDÈNCIADELS PARES____________________TELÈFON_____________ ADREÇA________________________________________________________________________ TITULACIÓ QUE ESTÀS CURSANT ________________________________________________ CURS QUE REALITZES DURANT EL 1997/98________________________________________ DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTES:________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Assabentat de les bases que regulen la present convocatòria, sol·licite que siga admesa la meua petició, i manifeste que si resulte seleccionat, em trobe en condicions de justificar les dades contingudes en la documentació aportada.. Castelló de la Plana,_____d’octubre de 1998. RECTORAT DE LAUNIVERSITAT JAUME I. CASTELLÓ DE LAPLANA.

(11) Núm. 12 • Octubre de 1998 CONVOCATÒRIADE SIS BEQUES PER AESTUDIANTS/TES PER A REALITZAR TASQUES AL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I DURANT ELCURS 98-99 Per resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I, es convoquen sis beques per a estudiants/tes per a realitzar tasques al Centre de Documentació durant el curs 98-99. Condicions econòmiques i d’horari: La quantitat de cada beca serà de 25.000 pessetes mensuals i l’horari de 2 hores diàries de dilluns a divendres (matí i vesprada) amb un total de 10 hores setmanals. La duració de cada beca serà de sis mesos, des del 16 de novembre de 1998 fins al 15 de juny de 1999. Funcions: Formar-se en les tasques de préstec del material bibliogràfic i d’ordenació de la col·lecció a les prestatgeries. Altres activitats bibliotecàries a proposta de la Direcció del Centre de Documentació, sempre amb la finalitat de formació i desenvolupament personal i mai de suplència de personal professional del Centre. Aprendre a atendre el públic amb llenguatge i maneres universitàries. Aprendre tècniques bàsiques de documentació, recerca de documents, arxiu i classificació amb criteris professionals. Mobilitat per a realitzar les seues funcions en altres espais bibliogràfics de la universitat. Estar en contacte amb el Consell d’Estudiants per transmetre les experiències derivades de les seues funcions i arreplegar suggeriments per a millorar el servei.. 11 Àmbit d’aplicació: La present convocatòria va dirigida exclusivament als estudiants de 1r i 2n cicle de la Universitat Jaume I. Caràcter de la beca: El fet de ser beneficiari d’aquesta beca serà incompatible amb qualsevol altra (Ministeri, Conselleria, etc.). El desenvolupament de les tasques assignades als becaris no comporta cap relació de treball ni contractual amb la Universitat, la qual cosa acceptaran explícitament les persones que han obtingut la beca. No podran ser beneficiaris de la beca aquells estudiants que hagen obtingut consecutivament en els dos ultims cursos acadèmics, anteriors al de la present convocatòria, beques similars en duració a la sol·licitada. Documentació que cal aportar: Fotocòpia del DNI. Fotocòpia del justificant de la matrícula del curs 98/99. Curriculum vitae. Projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca. Altres documents que es consideren d’interés. Nota: Els mèrits no justificats documentalment podran no valorar-se en el còmput total. En finalitzar el curs i després d’haver presentat una memòria de les activitats realitzades, amb l’informe favorable del responsable del servei, es liurarà un certificat. En cas de no desenvolupar les funcions establertes en aquesta convocatòria, la beca pot ser rescindida en qualsevol moment. Terminis: El termini de presentació de sol.licituds serà del 22 d’octubre al 9 de novembre de 1998. Els.

(12) 12 candidats seleccionats seran informats per la Universitat de la resolució, alhora que se’ls comunicarà qualsevol informació que afecte al desenvolupament del compromís que han adquirit. Barem: Valoració del projecte sobre les tasques a desenvolupar en la plaça objecte de la beca (fins a 6 punts). Mèrits al voltant de l’activitat objecte de la beca (fins a 2 punts). Altres mèrits del Curriculum vitae ( fins a 5 punts). Parlar i escriure valencià (fins a 2 punts). Entrevista personal, si la comissió ho considera oportú. Es formarà una comissió de selecció, la qual, per tal de dur a terme l’elecció dels aspirants a les beques, avaluará les sol·licituds d’acord amb el barem establert. La composició de la Comissió serà la següent: President: El vicerector d’Investigació i Planificació o persona en qui delegue. Vocals: La responsable del Negociat de Beques. Un representant del Centre de Documentació. Dos estudiants designats pel Consell d’Estudiants. Informació: SIAE de cada campus. Presentació d’instàncies: Registre general. Campus de la Penyeta Roja. Francisco Toledo Lobo Vicerector d’Investigació i Planificació Castelló de la Plana, 14 d’octubre de 1998. RESOLUCIÓ per la qual es fa públic el resultat de la selecció per a ocupar la plaça de lector de Llengua i Cultura de la Comunitat Valenciana a la Universitat de Cambridge, convocada pel Vicerectorat de Coordinació, Comunicació i Política. Núm. 12 • Octubre de 1998 Lingüística de la Universitat Jaume I de Castelló. Ha obtingut la plaça anteriorment esmentada: ESTHER MONZÓ I NEBOT Castelló de la Plana, 30 de setembre de 1998. ACORD de la Comissió Avaluadora, reunida el 16 d’octubre de 1998, pel qual fa a la concessió de vint ajuts per a estudiants i estudiantes per assistir als Congressos dels Premis Octubre que es realitzaran a València del 27 al 31 d’octubre de 1998. La Comissió pren el següent acord: Després d’estudiar les sol·licituds presentades i valorar-les, acorda concedir els ajuts als estudiants que es relacionen a continuació: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals ORTÍ MARIN, DIDAC Facultat de Ciències Econòmiques SANZ ALEGRE, SÒNIA. Jurídiques. Facultat de Ciències Humanes i Socials AGUT BETORET, FRANCISCO ROIG VILAPLANA, DIDAC. i.

(13) Núm. 12 • Octubre de 1998. 13. 3. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT. 3.1. Nomenaments RESOLUCIÓ del Rectorat de 8 d’octubre de 1998, per la qual es nomena la senyora Cristina Campos Sancho coordinadora d’Estades en Pràctiques en la titulació d’Enginyeria Informàtica.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 15 d’octubre de 1998, per la qual es nomena el senyor Vicent Cervera Mateu vicerector de Gestió Econòmica i Infraestructures.. 3.2. Cessaments RESOLUCIÓ del Rectorat de 8 d’octubre de 1998, per la qual es disposa el cessament de. Vicente Cholvi Juan com a coordinador d’estades en pràctiques en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 8 d’octubre de 1998, per la qual es disposa el cessament de Pedro Sanz Valero com a coordinador d’estades en pràctiques en la titulació d’Enginyeria Informàtica.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 15 d’octubre de 1998, per la qual es disposa el cessament de Rafael Vicente Queralt com a gerent de la Universitat Jaume I..

(14) El BUTLLETÍ també és consultable a http://sic.uji.es/publ/butlleti. Universitat Jaume I Edició: Secretaria General Campus de la Penyeta Roja • 12071 Castelló Telèfon 964 34 57 65 • Fax 964 34 58 44 • secret@uji.es. Producció: Servei de Comunicació i Publicacions Vicerectorat de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística.

(15)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...