Ajuntament de Maó. 6. Que la data, el lloc i l hora de la primera prova de l oposició serà la següent:

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

Titular Antònia Amengual Vich, tècnica de medi ambient Suplent Francesc Font Molinas, tècnic d’amdinistració especial Secretari Titular Llorenç Ferragut Reus, funcionari Aj. de Son Servera

Suplent Maria Marí Ignasi, funcionària Aj. de Son Servera Assessor en matèria de la prova de llengua catalana Sr. Jaume Perelló Perelló , nor-malitzador lingüístic Aj. de Son Servera

5. Que la data, el lloc i l’hora de la prova de llengua catalana per a les per-sones aspirants que no gaudeixen del títol adient serà la següent:

Data lloc hora Prova de llengua

catalana (nivell C) 21-11-2008 Ajuntament de Son Servera (Sala d’actes; plaça de Sant Ignasi, 1, 07550) 10:00 h 6. Que la data, el lloc i l’hora de la primera prova de l’oposició serà la següent:

Data lloc hora Primera prova

oposició 01-12-2008 Ajuntament de Son Servera (Sala d’actes; plaça de Sant Ignasi,

1, 07550) 10:00 h 7. Publicar el present al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler municipal d’anuncis de l’Ajuntament de Son Servera.

Son Servera, 25 d’octubre de 2008 El batle president, José Barrientos Ruiz

— o —

Ajuntament de Maó

Num. 20426 EDICTE D'APROVACIÓ DEFINITIVA

Primer. Passat el termini d'exposició pública del acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Maó de data 28 de febrer de 2008 d'aprovació provisional de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos , i no havent-se presentat reclamacions ni suggeriments, s'eleva a definitiu l'esmenta't acord conforme el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, regu-ladora de les Bases de Règim Local, i l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears.

Segon. El text íntegre de l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos al municipi de Maó, es publicarà al BOIB.

L'ALCALDE LA SECRETARIA INTERINA ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

Exposició de motius

No hi ha dubte que la seguretat ciutadana és una de les competències de l’Administració que precisa d’una major sensibilitat per part dels governants, donat que la seva garantia constitueix un pilar essencial en la societat.

La tinença d’animals de companyia és un fet que ha proliferat socialment i que, a poc a poc, ha suposat una problemàtica complexa, tenint en compte que és difícil de conjugar el legítim dret a tenir un animal en l’àmbit urbà amb el dret dels ciutadans en general a gaudir d’un entorn sa i, sobretot, segur.

En el marc d’aquesta problemàtica referida als animals de companyia, ha sorgit un fenomen que per la seva especial significació ha contribuït a augmen-tar les inquietuds sobre la matèria. Es tracta de l’adopció com animals de com-panyia de certes espècies que per la seva pròpia naturalesa són extremadament perilloses per als ciutadans que conviuen en el seu entorn més pròxim.

En la mesura que aquesta perillositat s’ha evidenciat en una sèrie de fets tràgics, entre els quals cap destacar l’atac de gossos d’unes determinades races a éssers humans, resulta necessari regular la permanència d’aquest tipus d’ani-mals en l’espai urbà, obligant als seus propietaris a prendre una sèrie de mesu-res que de segur mesu-resulten impmesu-rescindibles per a eradicar qualsevol situació de mínim risc per a la resta de ciutadans.

Òbviament, el contingut de la regulació va a tenir un caràcter restrictiu, però aquest és sens dubte l’esperit que impregna la normativa en la qual està basada la present ordenança. Cap insistir que el dret a la seguretat ciutadana, entès com una garantia social, manté en el nostre ordenament jurídic una supe-rioritat manifesta sobre el dret a la propietat, el qual, tal com reconeix expres-sament el text constitucional, es troba vinculat bàsicament a una funció social.

Article 1º.- Objecte

L’objecte de la present ordenança és la regulació, en l’àmbit de les com-petències de l’Ajuntament de Maó, de la tinença d’animals potencialment peri-llosos per a fer-la compatible amb la seguretat de persones, els béns i d’altres animals, en harmonia amb l’establert per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, en el Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, i en el que no contradigui les normes anteriorment citades, la Llei 1/1992, de 8 d’abril, del Parlament de les Illes Balears, de protecció dels animals que viuen

en l’entorn humà, i el Decret 56/1994, de 13 de maig, pel qual es desenvolupa la Llei 1/1992, així com la resta de la normativa que resulti aplicable.

Article 2º.- Àmbit d’aplicació.

La present ordenança serà d’aplicació en la totalitat del terme municipal de Maó, i a tota persona que, en virtut de qualsevol títol, tingui sota la seva cus-tòdia un animal qualificat com potencialment perillós.

Article 3º.- Definició.

Es consideren animals potencialment perillosos tots els quals, sent utilit-zats com animals domèstics, de companyia o de vigilància, i amb independèn-cia de la seva agressivitat o de l’espècie o raça a la qual pertanyin, es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Animals que per les seves característiques tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

b) Animals amb antecedents d’agressions o violència amb persones o altres animals.

c) Animals ensinistrats en la defensa o atac.

d) Els gossos pertanyents a una tipologia racial, que pel seu caràcter agres-siu, grandària o potència de mandíbula, tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

En concret, i d’acord amb el previst en l’en el Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, es consideren animals potencialment perillosos els quals es reflecteixen en l’annex de la present orde-nança.

Article 4º

1. La tinença per qualsevol títol d’animals potencialment perillosos, inclo-sa la custòdia temporal dels mateixos, en finques situades a Maó, independent-ment que es tracti de primera, segona residència, o de qualsevol altre tipus d’im-moble, o bé quan es tracti de persones que desenvolupin una activitat de comerç, residència d’animals o ensinistrament en aquest terme municipal, requerirà la prèvia obtenció de llicència municipal, tant a nom del propietari de l’animal, com de les persones encarregades de la seva custòdia temporal o eventual.

2. La tinença o custòdia d’aquest tipus d’animals per persones que no tin-guin un domicili a Maó, tals com visitants, transeünts, excursionistes, etc., requerirà que contin amb llicència autoritzada pel municipi de la seva residèn-cia.

3. La sol·licitud de llicència es presentarà per l’interessat en el Registre General de l’Ajuntament amb caràcter previ a l’adquisició, possessió o custòdia de l’animal, o si escau, pels interessats que a l’entrada en vigor d’aquesta orde-nança es trobin en possessió d’aquest tipus d’animals.

Al costat de la sol·licitud, en la qual s’identificarà clarament l’animal per a la tinença del qual es requereix la llicència, de conformitat amb lo previst a l’article5.3.B).a). següent, s’haurà de presentar la següent documentació, en ori-ginal o còpia autenticada:

a) Document nacional d’identitat, passaport o targeta d’estranger del sol·licitant.

b) Escriptura de poder de representació suficient, si s’actua en representa-ció d’altra persona.

c) Certificat emès per la CAIB i declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions en matèria de tinença d’animals.

d) Certificat d’antecedents penals.

i) Certificats d’aptitud física i psicològica per a la tinença d’animals d’a-questes característiques, expedit per facultatiu col·legiat.

f) Acreditació mitjançant Carta de garanties expedida per la companyia asseguradora, d’haver formalitzat un segur de responsabilitat civil pels danys a tercers que puguin ser causats per tots i cadascun dels seus animals, per la quan-tia mínima de 120.000’00 euros, així com d’estar al corrent en el pagament de les quotes corresponents.

g) Certificat de capacitació expedit o homologat per l’Administració Autonòmica, en el cas de ensinistradors.

h) Certificat de la declaració i registre com nucli zoològic per l’Administració Autonòmica, per a les persones titulars d’establiments dedicats a la criança o venda d’animals, residències, escoles d’ensinistrament i altres ins-tal·lacions per al manteniment temporal d’animals.

i) En el supòsit de persones, establiments o associacions dedicats a l’ensi-nistrament, criança, venda, residència o manteniment temporal d’animals, hau-rien d’aportar l’acreditació de la llicència municipal d’activitat corresponent.

j) Localització dels locals o habitatges que hauran d’albergar els animals, amb indicació de les mesures de seguretat adoptades.

k) Si el sol·licitant està ja en possessió d’un animal, haurà d’aportar la fitxa o document d’identificació reglamentària, la cartilla sanitària actualitzada, declaració responsable de l’absència d’antecedents d’agressions o violència per part de l’animal amb persones o altres animals i, si escau, certificat veterinari de esterilització.

l) En el cas d’animals de la fauna salvatge contemplats en l’annex, l’ob-tenció de la llicència estarà condicionada a la presentació d’una memòria des-criptiva en la qual s’analitzin les característiques tècniques de les instal·lacions i es garanteixi que són suficients per a evitar la sortida o fugida dels animals. Aquesta memòria haurà d’estar subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional.

4 Admesa la sol·licitud i a la vista de la documentació presentada, l’Ajuntament podrà realitzar quantes diligències estimi necessàries amb vista a verificar el compliment dels requisits pel sol·licitant, bé requerint a l’interessat l’ampliació, millora o aclariment de la documentació aportada, o bé sol·licitant informes o dictàmens als tècnics o organismes competents en cada cas.

(2)

5. Així mateix, es podrà comprovar la idoneïtat i seguretat dels locals o habitatges que hauran d’albergar als animals, mitjançant la supervisió dels ser-veis tècnics de l’Ajuntament. El tècnic competent consignarà els resultats de la seva inspecció expedint un informe que descrigui la situació de l’immoble i, si escau, les mesures de seguretat que sigui necessari adoptar en el mateix i el ter-mini per a la seva execució. D’aquest informe es donarà trasllat a l’interessat perquè executi les obres precises o adopti les mesures consignades en l’informe tècnic, en el terme que en el mateix s’estableixi, decretant-se la suspensió del termini per a dictar la resolució fins a tant se certifiqui el seu compliment.

6. Correspon a l’Ajuntament o persona en qui delegui, a la vista de l’ex-pedient tramitat, resoldre, de forma motivada, sobre la sol·licitud de llicència. Cada llicència expedida serà registrada i dotada d’un nombre identificatiu.

7. Si es denegués la llicència a un sol·licitant que estigués en possessió d’un animal potencialment perillós, en la mateixa resolució denegatòria s’acor-darà l’obligació del seu tenidor de lliurar-lo immediatament en dipòsit en les instal·lacions de recollida d’animals abandonats que disposi l’Ajuntament. Des del seu lliurament, el responsable de l’animal disposarà d’un termini de 15 dies, durant el qual haurà de resoldre els problemes que han motivat la denegació de la llicència o comunicar de forma expressa la persona o entitat, titular en tot cas de la llicència corresponent, a la qual es farà lliurament de l’animal. En qualse-vol cas, s’haurà de procedir al previ abonament de les despeses que hagi origi-nat la seva atenció i manteniment.

Transcorregut aquest termini sense que el propietari efectuï comunicació alguna, l’Ajuntament aplicarà el tractament corresponent a un animal abando-nat.

8. La llicència administrativa per a la possessió d’animals perillosos haurà de renovar-se abans de transcorreguts cinc anys des de la data d’expedició, sense perjudici que anualment, haurien d’aportar-se justificants de la validesa dels certificats i de la vigència del segur de responsabilitat civil, sense necessi-tat que intervingui requeriment municipal referent a això.

Article 5º.- Registres

1. Sense perjudici del funcionament d’altres registres o censos adminis-tratius d’animals de companyia, aquest Ajuntament disposarà d’un registre especial destinat a la inscripció de tots els animals potencialment perillosos que resideixin en aquest municipi.

2 Incumbeix als titulars de les llicències regulades en l’article anterior l’o-bligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos d’aquest municipi, dels animals que es trobin sota la seva custòdia, dintre dels quinze dies següents a la data que hagin obtingut la corresponent lli-cència de l’Ajuntament de Maó, o bé, en idèntic termini, des que es trobin sota la seva custòdia animals d’obligada inscripció.

Així mateix, en el termini màxim de 15 dies, els responsables d’animals inscrits en el Registre, haurien de comunicar qualsevol canvi de residència per-manent o per més de tres mesos, la esterilització, malaltia o mort de l’animal, així com qualsevol incidència d’interès en relació amb el comportament o situa-ció de l’animal, sense perjudici que l’Administrasitua-ció, d’ofici, practiqui l’anota-ció de les circumstàncies que tingui coneixement pels seus mitjans, per comu-nicació d’altres autoritats o per denúncia de particulars.

3 En el Registre Municipal d’Animals Potencialment Perillosos, que es classificarà per espècies, es faran constar les següents dades i documents:

A) Dades personals del tenidor: - Nom i cognoms (fotografia) - D.N.I.

- Domicili.

- Títol o activitat per la qual està en possessió de l’animal (propietari, cria-dor, tenicria-dor, importacria-dor,...).

B) Dades de l’animal:

a) Dades identificatives: Mitjançant l’aportació d’informe emes al efecte per tècnic competent.

- Tipus d’animal i raça. - Nom.

- Data de naixença. - Sexe.

- Color.

- Signes particulars (taques, marques cicatrius, etc.). - Codi d’identificació i zona d’aplicació.

b) Lloc habitual de residència

c) Destinació de l’animal (companyia, guarda o vigilància, protecció, defensa, maneig de bestiar, caça, etc.).

C) Incidències:

a) Comunicacions presentades per les entitats organitzadores d’exposi-cions de races canines sobre exclusió de l’animal per demostrar actituds agres-sives o perilloses.

b) Comunicacions rebudes sobre la venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l’animal, indicant, si escau, el nom del nou tenidor.

c) Comunicacions rebudes sobre el trasllat de l’animal a altra comunitat autònoma sigui amb caràcter permanent o per període superior a tres mesos.

d) Certificat de sanitat animal expedit per l’autoritat competent, que acre-diti, amb periodicitat anual, la situació sanitària de l’animal i la inexistència de malalties o trastorns que ho facin especialment perillós, amb indicació de l’au-toritat que ho expedeix.

i) Tipus d’ensinistrament rebut per l’animal i identificació del ensinistra-dor.

f) La esterilització de l’animal, amb indicació de si és voluntària, a peti-ció del titular o tenidor de l’animal, o obligatòria, amb indicapeti-ció de l’autoritat administrativa o judicial que va dictar el mandat o resolució, així com el nome-nin del veterinari que la va practicar.

g) Mort de l’animal, ja sigui natural o per sacrifici certificat per veterina-ri o autoveterina-ritat competent, amb indicació, en ambdós casos, de les causes que la van provocar. Amb la mort de l’animal es procedirà a tancar la seva fitxa del Registre.

h) Qualsevol incident produït per l’animal al llarg de la seva vida, ja siguin declarats pel sol·licitant de la inscripció o coneguts per l’Ajuntament a través d’autoritats administratives o judicials, o per denúncia de particulars.

4. Totes les altes, baixes o incidències que s’inscriguin en el Registre Municipal, seran immediatament comunicades al Registre Central dependent de la C.A.I.B.. Tot això sense perjudici que es notifiquin immediatament a les auto-ritats administratives o judicials competents qualsevol incidència o episodi de violència que consti en el Registre per a la seva valoració i, si escau, adopció de les mesures cautelars o preventives que s’estimin necessàries.

Article 6º.- Obligacions en matèria de seguretat ciutadana i higiènic sani-tàries.

Els propietaris, criadors o tenidors tindran les següents obligacions res-pecte dels animals que es trobin sota la seva custòdia:

1. Mantenir-los en adequades condicions higiènico-sanitàries i amb les cures i atencions necessaris, d’acord amb les necessitats fisiològiques i caracte-rístiques pròpies de l’espècie o raça de l’animal.

2. El seu transport haurà d’efectuar-se de conformitat amb la normativa específica sobre benestar animal, haurien d’adoptar-se les mesures preventives que les circumstàncies del animal aconsellin per a garantir la seguretat de les persones, els béns i altres animals, durant els temps de transport, espera, càrre-ga i descàrrecàrre-ga.

3. Complir totes les normes de seguretat ciutadana, establertes en la legis-lació vigent i en particular les quals a continuació es detallen, de manera que garanteixin l’òptima convivència d’aquests animals amb els éssers humans i altres animals i s’evitin molèsties a la població:

a) Els locals o habitatges que alberguin animals potencialment perillosos, haurien de reunir les mesures de seguretat necessàries, en la seva construcció i accés, per a evitar que els animals puguin sortir sense la deguda vigilància dels seus responsables, o bé que puguin accedir persones sense la presència i control d’aquests. A aquest efecte haurien d’estar degudament senyalitzades mitjançant un cartell ben visible en tots els seus accessos, amb l’advertiment que s’alberga un animal potencialment perillós, indicant l’espècie i raça del mateix.

Els propietaris d’aquests immobles haurien de realitzar els treballs i obres precises per a mantenir en ells, en tot moment, les condicions imprescindibles de seguretat adequades a l’espècie i raça dels animals, sent aquest requisit imprescindible per a l’obtenció de les llicències administratives regulades en aquesta ordenança.

b)Els animals potencialment perillosos, que es trobin en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d’es-tar lligats, tret que es disposi d’habitacle amb la superfície, altura i adequat tan-cament, per a protegir a les persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.

c) La presència d’aquests animals en espais públics o de pública concu-rrència, es reduirà al transport dels mateixos d’acord amb el previst en el punt 2 anterior, si bé pel que fa als gossos, es permet la seva circulació per aquests espais, sempre sota el control i la vigilància del titular de la llicència i amb el compliment de les normes següents:

- Haurien d’estar en tot moment proveïts de la seva corresponent identifi-cació i de la llicència de la persona titular o autoritzada perquè en sigueu custo-dis.

- Serà obligatòria la utilització en tot moment, de corretja o cadena no extensible de menys de dos metres de longitud.

- Serà obligatòria la utilització en tot moment, d’un morrió homologat i adequat per a la seva raça.

- En tot cas haurien de ser conduïts per majors d’edat, posseïdors de la corresponent llicència, sense que pugui dur-se més d’un d’aquests gossos per persona.

- S’haurà d’evitar que els animals s’aproximin a les persones a distància inferior a un metre, excepte consentiment exprés d’aquestes i, en tot cas, als menors de divuit anys si aquests no van acompanyats d’una persona adulta.

- S’evitarà qualsevol incitació als animals per a arremetre contra les per-sones o altres animals.

- Es prohibeix la presència i circulació d’aquests animals, en els voltants de centres escolars, guarderies infantils, mercats, centres recreatius o esportius i en general en les zones públiques caracteritzades per un trànsit intens de perso-nes, entre les 7 i les 22 hores.

d) Es prohibeix l’ensinistrament d’animals per a l’atac o qualsevol altre dirigit a potenciar o acréixer la seva agressivitat, excepte el desenvolupat per les forces i cossos de seguretat de l’estat.

i) Els propietaris dels animals de fauna salvatge no podran exhibir-los ni mantenir-los en la via pública, locals públics distints als autoritzats a aquest

(3)

efecte i zones comunes de edificis habitats. Haurien de mantenir-los confinats en espais tancats, d’acord amb les característiques biològiques de l’espècie que es tracti.

f) El propietari, criador o tenidor d’un animal que agredeixi a persones o a altres animals causant-los ferides de mossegada, serà responsable que el mateix sigui sotmès a reconeixement d’un veterinari en exercici lliure de la pro-fessió, almenys en dues ocasions dintre dels deu dies següents a l’agressió. Aquest reconeixement tindrà per objecte la comprovació de la presència o absència de símptomes de ràbia en l’animal i tindrà la consideració legal d’o-bligació sanitària.

L’agressió haurà de ser comunicada al registre municipal a l’efecte de que es faci expressa referència a la mateixa en l’apartat d’incidències i pugui ser comunicada al registre oficial de la Comunitat Autònoma.

Article 7º.- Infraccions i sancions

1. El coneixement per l’Ajuntament, ja sigui d’ofici o per denúncia de par-ticular, de la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades en l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, que afecti al seu àmbit de competències, donarà lloc a la incoació d’expedient sancionador, que s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i es tramitarà d’acord amb l’establert pel reial decret 1.398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.

2. Tindran la consideració d’infraccions administratives molt greus les següents:

a) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie. A aquests efectes s’entendrà per animal abandonat aquells que no vagin acompan-yats de persona alguna, tant aquells que vagin preceptivament identificats, com els quals no duguin identificació alguna sobre el seu origen o propietari.

b) Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.

c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un animal potencialment peri-llós a qui manqui de llicència.

d) Ensinistrar i/o contractar l’ensinistrament d’animals per a activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.

i) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui manqui del certifi-cat de capacitació.

f) L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals potencialment perillosos, o la seva participació en ells, destinats a demostrar l’agressivitat dels animals.

3. Tindran la consideració d’infraccions administratives greus les següents:

a) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seva escapada o pèrdua.

b) Incomplir l’obligació d’identificar l’animal. c) Ometre la inscripció en el Registre.

d) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs de pública concurrèn-cia sense morrió.

i) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs de pública concurrència sense estar subjecte amb corretja o cadena no extensible de menys de dos metres de longitud.

f) Trobar-se un animal potencialment perillós, distint dels gossos, en llocs de pública concurrència.

g) El transport d’animals potencialment perillosos amb vulneració del dis-posat en la normativa vigent.

f) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compli-ment de funcions establertes en aquesta Llei, així com el subministracompli-ment d’in-formació inexacta o de documentació falsa.

g) L’incompliment del reconeixement veterinari obligatori al que es fa referència en l’article 6.f), anterior.

4. Tindran la consideració d’infraccions administratives lleus, l’incompli-ment de qualsevol de les obligacions establertes en aquesta ordenança, no tipi-ficades expressament infraccions greus o molt greus.

5. Les infraccions tipificades en els anteriors nombres 2, 3 i 4 seran san-cionades amb les següents multes:

-Infraccions lleus, des de 150,25 euros fins a 300,51 euros. -Infraccions greus, des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros. -Infraccions molt greus, des de 2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros. Les infraccions tipificades com greus o molt greus podran dur aparellades com sancions accessòries, la confiscació, la esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l’establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació de ensinistrador.

6. Si la infracció coneguda per l’Ajuntament afecta a l’àmbit de compe-tències propi de la comunitat autònoma es donarà immediat trasllat a l’òrgan autonòmic competent de la denúncia o document que ho posi de manifest a l’e-fecte de que s’exerceixi la competència sancionadora.

7. En els supòsits que les infraccions poguessin ser constitutives de delic-te o falta es donarà trasllat immediat dels fets a l’òrgan jurisdiccional compedelic-tent.

Disposició Final Primera

Les normes contingudes en aquesta ordenança són complementàries, en aquest municipi, de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos; del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999; i de la Resolució de 17 de maig de 2006, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, per la qual es crea el

registre autonòmic d’animals potencialment perillosos de les Illes Balears, que-dant derogades o modificades per les normes reglamentàries o altres disposi-cions de desenvolupament o complementàries que es dictin en endavant, quan s’oposin a elles.

Disposició Final Segona.

La present ordenança entrarà en vigor l’endemà a la data de la publicació en el BOIB, del seu text definitivament aprovat, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses, sense perjudici del previst en Disposició Final Primera.

ANNEX

ANIMALS DE LA FAUNA SALVATGE:

- Classe de rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els quals superin els 2 quilograms de pes actual o adult.

- Artròpodes i peixos: aquells que la seva inoculació de verí precisi hos-pitalització de l’agredit, sent l’agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.

- Mamífers: aquells que superin els 10 quilograms en estat adult. - Animals que hagin agredit a persones o animals i l’agressió dels quals hagi estat notificada o pugui ser demostrada

ANIMALS DE L’ESPÈCIE CANINA AMB MAS DE TRES MESOS D’EDAT.

A) Races

- American Stanfforshire Terrier - Stanfforshire Bull Terrier - Gos de presa mallorquí. - Fila Brasiler

- Pres de presa canari. - Bullmastiff

- American Pittbull Terrier - Rottweiler

- Bull Terrier - Dogo de Burdeos - Tussi Inu (japonès). - Dogo argentí. - Doberman - Mastín napolitano.

- Creus dels anteriors entre ells o amb altres races obtenint una tipologia similar a alguna d’aquestes races.

B) Gossos que hagin agredit a persones o animals i l’agressió dels quals hagi estat notificada o pugui ser demostrada. C) Gossos ensinistrats per a l’atac.

D) Els gossos que reuneixin totes o la majoria de les característiques següents, d’acord amb l’avaluació que a l’efecte realitzi un tècnic competent :

a. Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agili-tat, vigor i resistència.

b. Marcat caràcter i gran valor. c. Pèl curt.

d. Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.

i. Cap voluminós, cuboide, robusta, amb crani ample i gran, galtes mus-culoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.

f. Coll ample, musculós i curt.

g. Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

h. Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats poste-riors molt musculoses, amb potes relativament deixes anar formant un angle moderat.

_________

EDICTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Primer. Pasado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Maó de fecha 28 de febrero de 2008 de aproba-ción provisional de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, y no habiéndose presentado reclamaciones ni suge-rencias, se eleva a definitivo el mencionado acuerdo conforme a lo que dispone el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 102 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de les Illes Balears.

Segundo. El texto íntegro de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos en el municipio de Maó, se publicará en el BOIB.

L'ALCALDE LA SECRETARIA INTERINA ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTEE PELIGROSOS.

Exposición de motivos.

No hay duda de que la seguridad ciudadana es una de les competencias de la Administración que precisa de una mayor sensibilidad por parte de los gober-nantes, dado que su garantía constituye un pilar esencial de la sociedad.

La tenencia de animales de compañía es un hecho que ha proliferado socialmente y que, poco a poco, ha supuesto una problemática compleja, tenien-do en cuenta que es difícil de conjugar el legítimo derecho a tener un animal en el ámbito urbano, con el derecho de los ciudadanos en general a gozar de un entorno sano y, sobretodo, seguro.

(4)

En el marco de esta problemática referida a los animales de compañía, ha surgido un fenómeno que por su especial significación ha contribuido a aumen-tar las inquietudes sobre la materia. Se trata de la adopción como animales de compañía de ciertas especies que por su propia naturaleza son extremadamente peligrosas para los ciudadanos que conviven en su entorno más próximo.

En la medida que esta peligrosidad se ha evidenciado en una serie de hechos trágicos, entre los cuales cabe destacar el ataque de perros de unas deter-minadas razas a seres humanos, resulta necesario regular la permanencia de este tipo de animales en el espacio urbano, obligando a sus propietarios a tomar una serie de medidas que resultan imprescindibles para erradicar cualquier situación de mínimo riesgo para el resto de los ciudadanos.

Obviamente, el contenido de la regulación tiene un carácter restrictivo, pero este es sin duda el espíritu que impregna la normativa en la cual esta basa-da la presente ordenanza. Cabe insistir en que el derecho a la seguribasa-dad ciubasa-da- ciuda-dana, entendido como una garantía social, mantiene en nuestro ordenamiento jurídico una superioridad manifiesta sobre el derecho a la propiedad, el cual, tal y como reconoce expresamente el texto constitucional, se encuentra vinculado básicamente a una función social.

Artículo 1º.- Objeto

El objeto de la presente ordenanza es la regulación, en el ámbito de les competencias del Ayuntamiento de Maó, de la tenencia de animales potencial-mente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de persones, bienes y otros animales, en armonía con lo establecido por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, en el Real decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el cual se desarrolla la Ley 50/1999, y en lo que no contradiga las normas ante-riormente citadas, la Ley 1/1992, de 8 de abril, del Parlamento de les Illes Balears, de protección de los animales que viven en el entorno humano, i el Decreto 56/1994, de 13 de mayo, por el cual se desarrolla la Ley 1/1992, así como el resto de la normativa que resulte aplicable.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.

La presente ordenanza será de aplicación en la totalidad del término municipal de Maó, y a toda persona que, en virtud de cualquier título, tenga bajo su custodia un animal calificado como potencialmente peligroso.

Artículo 3º.- Definición.

Se consideran animales potencialmente peligrosos todos aquellos que, uti-lizados como animales domésticos, de compañía o de vigilancia, y con inde-pendencia de su agresividad o de la especie o raza a la que pertenezcan, se encuentran en alguno de los supuestos siguientes:

a) Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

b) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con persones u otros animales.

c) Animales adiestrados en la defensa o el ataque.

d) Los perros pertenecientes a una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muer-te o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

En concreto, y de acuerdo con lo previsto en el Real decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el cual se desarrolla la Ley 50/1999, se consideran animales potencialmente peligrosos aquellos que se recogen en el anexo de la presente ordenanza.

Artículo 4º

1. La tenencia por cualquier título de animales potencialmente peligrosos, incluida la custodia temporal de los mismos, en fincas situadas en Maó, inde-pendientemente de que se trate de primera, segunda residencia, o de cualquier otro tipo de inmueble, o bien cuando se trate de persones que desarrollan una actividad de comercio, residencia de animales o adiestramiento en este término municipal, requerirá la previa obtención de licencia municipal, tanto a nombre del propietario del animal, como de las personas encargadas de su custodia tem-poral o eventual.

2. La tenencia o custodia de este tipo de animales por persones que no tin-gan un domicilio en Maó, tales como visitantes, transeúntes, excursionistas, etc., requerirá que cuenten con licencia autorizada por el municipio de su residencia. 3. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registre General de el Ayuntamiento con carácter previo a la adquisición, posesión o cus-todia del animal, o si es el caso, por los interesados que a la entrada en vigor de esta ordenanza se encuentren en posesión de este tipo de animales.

Junto con la solicitud, en la cual se identificará claramente al animal para la tenencia del cual se requiere la licencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.3.B).a). siguiente, se habrá de presentar la siguiente documentación, en original o copia autenticada:

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de extranjero del solicitante.

b) Escritura de poder de representación suficiente, si se actúa en repre-sentación de otra persona.

c) Certificado emitido por la CAIB y declaración responsable de no haber estado sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales.

d) Certificado de antecedentes penales.

i) Certificados de aptitud física i psicológica para la tenencia de animales de estas características, expedido por facultativo colegiado.

f) Acreditación mediante Carta de garantías expedida por la compañía ase-guradora, de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por los daños a terceros que puedan ser causados por todos i cada uno de sus animales, por la cuantía mínima de 120.000’00 euros, así como de estar al corriente en el pago de las cuotas correspondientes.

g) Certificado de capacitación expedido u homologado por la Administración Autonómica, en el caso de adiestradores.

h) Certificado de la declaración y registro como núcleo zoológico por la Administración Autonómica, para las personas titulares de establecimientos dedicados a la crianza o venta de animales, residencias, escuelas de adiestra-miento y otras instalaciones para el manteniadiestra-miento temporal de animales.

i) En el supuesto de persones, establecimientos o asociaciones dedicadas al adiestramiento, crianza, venta, residencia o mantenimiento temporal de ani-males, habrán de aportar la acreditación de la licencia municipal de actividad correspondiente.

j) Localización de los locales o viviendas que habrán de albergar a los ani-males, con indicación de las medidas de seguridad adoptadas.

k) Si el solicitante está ya en posesión de un animal, tendrá que aportar la ficha o documento de identificación reglamentaria, la cartilla sanitaria actuali-zada, declaración responsable de la ausencia de antecedentes de agresiones o violencia por parte del animal con persones u otros animales y, si es el caso, cer-tificado veterinario de esterilización.

l) En el caso de animales de la fauna salvaje contemplados en el anexo, la obtención de la licencia estará condicionada a la presentación de una memoria descriptiva en la cual se analicen las características técnicas de las instalaciones y se garantice que son suficientes para evitar la salida o huida de los animales. Esta memoria deberá estar subscrita por un técnico competente en el ejercicio libre profesional.

4 Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el Ayuntamiento podrá realizar cuantas diligencias estime necesarias con vistas a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos u organismos competen-tes en cada caso.

5. Así mismo, se podrá comprobar la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que albergarán a los animales, mediante la supervisión de los servi-cios técnicos del Ayuntamiento. El técnico competente consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que describa la situación del inmueble y, si es el caso, las medidas de seguridad que sea necesario adoptar en el mismo y el término para su ejecución. De este informe se dará traslado al interesado para que ejecute las obras precisas o adopte las medidas consignadas en el infor-me técnico, en el término que en el mismo se establezca, decretándose la sus-pensión del término para dictar la resolución en tanto no se certifique su cum-plimiento.

6. Corresponde al Ayuntamiento o persona en quien delegue, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, sobre la solicitud de licen-cia. Cada licencia expedida será registrada y dotada de un número identificati-vo.

7. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviese en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida de animales abandonados de la que disponga el Ayuntamiento. Desde su entrega, el responsable del animal dispondrá de un plazo de 15 días, durante el cual deberá resolver los problemas que han motiva-do la denegación de la licencia o comunicar de forma expresa la persona o enti-dad, titular en todo caso de la licencia correspondiente, a la cual se hará entrega del animal. En cualquier caso, se tendrá que proceder al previo abono de los gas-tos que haya originado su atención y mantenimiento.

Transcurrido este plazo sin que el propietario efectúe comunicación algu-na, el Ayuntamiento aplicará el tratamiento correspondiente a un animal aban-donado.

8. La licencia administrativa para la posesión de animales peligrosos habrá de renovar-se antes de transcurridos cinco años desde la fecha de expedi-ción, sin perjuicio de que anualmente, tendrán que aportarse justificantes de la validez de los certificados y de la vigencia del seguro de responsabilidad civil, sin necesidad de que intervenga requerimiento municipal referente a ello.

Artículo 5º.- Registros

1. Sin perjuicio del funcionamiento de otros registros o censos adminis-trativos de animales de compañía, este Ayuntamiento dispondrá de un registro especial destinado a la inscripción de todos los animales potencialmente peli-grosos que residan en este municipio.

2 Incumbe a los titulares de las licencias reguladas en el artículo anterior la obligación de solicitar la inscripción en el Registro de animales Potencialmente Peligrosos de este municipio, de los animales que se encuentren bajo su custodia, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que hayan obtenido la correspondiente licencia de el Ayuntamiento de Maó, o bien, en idéntico término, desde que tengan bajo su custodia animales de obligada ins-cripción.

(5)

anima-les inscritos en el Registro, tendrán que comunicar cualquier cambio de resi-dencia permanente o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia de interés en relación con el comportamiento o situación del animal, sin perjuicio de que la Administración, de oficio, practique la anotación de las circunstancias de las que tinga conoci-miento por sus medios, por comunicación de otras autoridades o por denuncia de particulares.

3 En el Registre Municipal de animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por especies, se harán constar los siguientes datos y documentos:

A) Datos personales del tenedor: - Nombre y apellidos (fotografía) - DNI.

- Domicilio.

- Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, importador,...).

B) Datos del animal:

a) Datos identificativos: Mediante la aportación de informe emitido al efecto por técnico competente.

- Tipo de animal y raza. - Nombre.

- Fecha de nacimiento. - Sexo.

- Color.

- Signos particulares (manchas, marcas cicatrices, etc.). - Código de identificación y zona de aplicación. b) Lugar habitual de residencia

c) Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defen-sa, manejo de ganado, caza, etc.).

C) Incidencias:

a) Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de expo-siciones de razas caninas, sobre exclusión del animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas.

b) Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, indicando, si es el caso, el nombre del nuevo tene-dor.

c) Comunicaciones recibidas sobre el traslado de animal a otra comunidad autónoma sea con carácter permanente o por período superior a tres meses.

d) Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación sanitaria de animal y la inexis-tencia de enfermedad o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, con indicación de la autoridad que lo expide.

i) Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adies-trador.

f) La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a peti-ción del titular o tenedor del animal, u obligatoria, con indicapeti-ción de la autori-dad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución, así como la identificación del veterinario que la practicó.

g) Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio, certificada por vete-rinario o autoridad competente, con indicación, en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del animal se procederá a cerrar su ficha del Registro.

h) Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados por el solicitante de la inscripción o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por denun-cia de particulares.

4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán inmediatamente comunicadas al Registre Central dependiente de la C.A.I.B.. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen inmediatamente a las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o episodio de violencia que conste en el Registro para su valoración y, si es el caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesa-rias.

Artículo 6º.- Obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico sanitaria.

Los propietarios, criadores o tenedores tendrán las siguientes obligaciones respecto de los animales que se encuentren bajo su custodia:

1. Mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarias, de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza del animal.

2. Su transporte tendrá que efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, habrán de adoptarse las medidas preventivas que las circunstancias del animal aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, los bienes y otros animales, durante el tiempo de transporte, espera, carga y descarga.

3. Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana, establecidas en la legislación vigente y en particular las que a continuación se detallan, de mane-ra que gamane-ranticen la óptima convivencia de estos animales con los seres huma-nos y otros animales, y se eviten molestias a la población:

a) Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peli-grosos, habrán de reunir las medidas de seguridad necesarias, en su construcción y accesos, para evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de

sus responsables, o bien que puedan acceder persones sin la presencia y control de estos. A este efecto habrán de estar debidamente señalizadas mediante un car-tel bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que se alberga un ani-mal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza del mismo.

Los propietarios de estos inmuebles habrán de realizar los trabajos y obras precisas para mantener en ellos, en todo momento, las condiciones imprescindi-bles de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales, siendo este requisito imprescindible para la obtención de las licencias administrativas regu-ladas en esta ordenanza.

b)Los animales potencialmente peligrosos, que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar deli-mitado, tendrán que estar atados, excepto que dispongan de habitáculo con la superficie, altura y adecuado vallado, para proteger a las personas o animales que accedan o e acerquen a estos lugares.

c) La presencia de estos animales en espacios públicos o de pública con-currencia, se reducirá al transporte de los mismos de acuerdo con lo previsto en el punto 2 anterior, si bien por lo que hace a los perros, se permite su circula-ción por estos espacios, siempre bajo el control y la vigilancia del titular de la licencia y con el cumplimiento de las normas siguientes:

- Habrán de estar en todo momento provistos de la correspondiente iden-tificación y de la licencia de la persona titular o autorizada para su custodia.

- Será obligatoria la utilización en todo momento, de correa o cadena no extensible de menos de dos metros de longitud.

- Será obligatoria la utilización en todo momento, de un bozal homologa-do y adecuahomologa-do para su raza.

- En todo caso deberán ser conducidos por mayores de edad, poseedores de la correspondiente licencia, sin que pueda llevarse más de uno de estos perros por persona.

- Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distan-cia inferior a un metro, excepto consentimiento expreso de estas y, en todo caso, a los menores de dieciocho años si estos no van acompañados de una persona adulta.

- Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros animales.

- Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales, en el entorno inmediato de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recrea-tivos o deporrecrea-tivos y en general en las zonas públicas caracterizadas por un trán-sito intenso de persones, entre las 7 y las 22 horas.

d) Se prohíbe el adiestramiento de animales para el ataque o cualquier otro dirigido a potenciar o acrecentar su agresividad, excepto el desarrollado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

i) Los propietarios de los animales de fauna salvaje no podrán exhibirlos ni mantenerlos en la vía pública, o en locales públicos distintos a los autoriza-dos a este efecto, ni en las zonas comunes de edificios habitaautoriza-dos. Deberán man-tenerlos confinados en espacios cerrados, de acuerdo con las características bio-lógicas de la especie de que se trate.

f) El propietario, criador o tenedor de un animal que agreda a personas u otros animales causándolos heridas de mordedura, serán responsables de que el mismo sea sometido a reconocimiento por un veterinario en ejercicio libre de la profesión, al menos en dos ocasiones dentro de los diez días siguientes a la agre-sión. Este reconocimiento tendrá por objeto la comprobación de la presencia o ausencia de síntomas de rabia en el animal y tendrá la consideración legal de obligación sanitaria.

La agresión deberá ser comunicada al registro municipal al efecto de que se haga expresa referencia a la misma en el apartado de incidencias y pueda ser comunicada al registro oficial de la Comunidad Autónoma.

Artículo 7º.- Infracciones y sanciones

1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular, de la comisión de cualquier infracción tipificada en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos, que afecte a su ámbito de competencias, dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se ajustará a los prin-cipios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de les Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y se tramitará de acuerdo con lo estable-cido en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:

a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie. A estos efectos se entenderá por animal abandonado, aquellos que no vayan acompañados de persona alguna, tanto aquellos que vayan preceptivamente identificados, como los que no lleven identificación alguna sobre su origen o propietario.

b) Tener animales potencialmente peligrosos sin licencia.

c) Vender o transmitir por cualquier título un animal potencialmente peli-groso a quien carezca de licencia.

d) Adiestrar y/o contratar el adiestramiento de animales para aumentar su agresividad o para finalidades prohibidas.

i) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del cer-tificado de capacitación.

(6)

f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.

3. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:

a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o pérdida.

b) Incumplir la obligación de identificar al animal. c) Omitir la inscripción en el Registre.

d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares de pública con-currencia sin bozal.

i) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares de pública concu-rrencia sin estar sujeto con correa o cadena no extensible de menos de dos metros de longitud.

f) Hallarse un animal potencialmente peligroso, distinto de los perros, en lugares de pública concurrencia.

g) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en la normativa vigente.

f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, con vista al cumpli-miento de funciones establecidas en esta Ley, así como suministrar información inexacta o documentación falsa.

g) El incumplimiento del reconocimiento veterinario obligatorio al que se hace referencia en el artículo 6.f), anterior.

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de les obligaciones establecidas en esta ordenan-za, no tipificadas expresamente como infracciones graves o muy graves.

5. Las infracciones tipificadas en los anteriores apartados 2, 3 y 4 serán sancionadas con las siguientes multas:

- Infracciones leves, desde 150,25 euros hasta 300,51 euros. - Infracciones graves, desde 300,52 euros hasta 2.404,05 euros. - Infracciones muy graves, desde 2.404,06 euros hasta 15.025,30 euros. Las infracciones tipificadas como graves o muy graves podrán llevar apa-rejadas como sanciones accesorias, la confiscación, la esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales poten-cialmente peligrosos o del certificado de capacitación del adiestrador.

6. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de com-petencias propio de la Comunidad Autónoma se dará inmediato traslado al órga-no autonómico competente, de la denuncia o documento que lo ponga de mani-fiesto al efecto de que se ejerza la competencia sancionadora.

7. En los supuestos en que las infracciones pudiesen ser constitutivas de delito o falta se dará traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional competente.

Disposición Final Primera

Las normas contenidas en esta ordenanza son complementarias, en este municipio, de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos; del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el cual se desarrolla la Ley 50/1999; y de la Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, por la cual se crea el Registro autonómico de animales potencialmente peligrosos de las Illes Balears, quedando derogadas o modificadas por las normas reglamentarias u otras disposiciones de desarrollo o complementarias que se dicten en adelante, cuando se opongan a ellas.

Disposición Final Segona.

La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el BOIB, de su texto definitivamente aprobado, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas, sin perjuicio de lo previsto en Disposición Final Primera.

ANNEXO

ANIMALES DE LA FAUNA SALVAJE:

- Clase de reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto todos los que superen los 2 quilogramos de peso actual o adulto.

- Artrópodos y peces: aquellos que por su inoculación de veneno precisen hospitalización del agredido, siendo el agredido una persona no alérgica al tóxi-co.

- Mamíferos: aquellos que superen los 10 quilogramos en estado adulto. - Animales que hayan agredido a persones o animales y cuya agresión haya sido notificada o pueda ser demostrada

ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA CON MAS DE TRES MESES DE EDAD.

E) Razas

- American Stanfforshire Terrier - Stanfforshire Bull Terrier - Perro de presa mallorquín. - Fila Brasiler

- Perro de presa canario.

- Bullmastiff

- Americano Pittbull Terrier - Rottweiler

- Bull Terrier - Dogo de Burdeos - Tussi Inu (japonés). - Dogo argentino. - Doberman - Mastín napolitano.

- Cruces de los anteriores entre ellos o con otras razas obteniendo una tipología

similar a alguna de estas razas.

F) Perros que hayan agredido a persones o animales, cuando la agresión haya sido notificada o pueda ser demostrada.

G) Perros adiestrados para el ataque.

H) Los perros que reúnan todas o la mayoría de las características siguien-tes, de acuerdo con la evaluación que al efecto realice un técnico competente :

a. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.

b. Marcado carácter y gran valor. c. Pelo corto.

d. Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.

e. Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo amplio y grande, bel-fos musculosos y abombados. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, amplia y profunda.

f. Cuello amplio, musculoso y corto.

g. Pecho macizo, amplio, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.

h. Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas, extremidades pos-teriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.

— o —

Num. 20430

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIÓ PER

COMPAREIXENÇA

En virtut del que disposa l’article 78.2 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i de conformitat amb l’article 11.2 del Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 320/1994, de 25 de febrer, que estableixen que les notificacions en matèria de trànsit s’han d’ajustar al règim previst a la Llei 30/1992, de 26 de novembre (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de febrer), per la qual s’aprova el Règim jurídic de les adminis-tracions públiques i de procediment administratiu comú;

FEIM PÚBLIC que, intentada en dues ocasions la notificació a l’interes-sat o al seu representant, no ha estat possible practicar la notificació, per causes no imputables a aquesta Administració. En conseqüència, mitjançant el present anunci citam els interessats perquè compareguin, a fi de notificar-los les actua-cions portades a terme, que se citen a continuació.

Lloc i termini de compareixença

Els citam, amb la finalitat que puguin ser-ne notificats mitjançant compa-reixença, dins els quinze dies següents al d’aquesta publicació, a l’Oficina de Recaptació de l’Ajuntament de Maó, situada al carrer Rosari, 12, baixos, de Maó.

Transcorregut el termini assenyalat sense que hi hagin comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals, des del dia següent al del seu venciment.

Actuació que es notifica Notificació de sancions de trànsit.

Expedient Nom DNI Import

0001/2008/0003291 Aguirre Quevedo, Willian 05301077 70 0001/2008/0005517 Aguirre Quevedo, Willian 05301077 70 0001/2007/0023617 Alonso Campayo, Oscar 53021325T 70 0001/2008/0006870 Alvarez Navarro, Juan 48879808R 70 0001/2008/0003768 Amador Sanz, Susana 46972840 120 0001/2008/0004688 Amer Teixidor, Francisco Javier 41499726K 100 0001/2008/0002453 Angulo Maisanava, Carlos 17711823Y 70 0001/2008/0003139 Antonio Vazquez, Soledad 08813970W 70 0001/2008/0003013 Arabe De, Llufriu Cristina X1376478C 70 0001/2008/0005782 Arbalejo Iñarrea, Luis 41742175 60 0001/2008/0004686 Arriaza Garcia, Juan Jesus 41503911 70

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :