El dret a l'habitatge en temps de crisi. El problema hipotecari.

123 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)
(2)

El dret a l'habitatge en

temps de crisi.

(3)

DE QUÈ PARLAREM?

1. DRET A L'HABITATGE

2. LA PROBLEMÀTICA EN XIFRES

3. QUÈ ÉS UN PRÉSTEC HIPOTECARI?

4. CONSELLS ABANS DE LA CONTRACTACIÓ

5. NOVACIÓ I SUBROGACIÓ

6. VINCULACIONS/ASSEGURANCES

7. CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

8. CLÀUSULES ABUSIVES

9. NORMATIVA VIGENT

10. NOVETATS LEGISLATIVES HIPOTECÀRIES

11. TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DEL CLIENT DE S.F.

12. COM RECLAMAR

(4)

CONTEXTUALITZEM. COM HEM ARRIBAT A LA CRISI?

-

Creixement econòmic i creixement del valor de l'habitatge

-

Creença que el valor de l'habitatge era segur, mai baixaria de preu

-

Concessió de crèdit al límit, sobrepassant les possibilitats dels

consumidors

-

Sobretaxacions realitzades per taxadores participades per les

entitats

(5)

ALGUNES CONSEQÜÈNCIES PELS CONSUMIDORS:

Els consumidors perden poder adquisitiu amb el greuge de la crisi:

- No poden pagar la quota hipotecària i les entitats no els hi faciliten un

refinançament viable.

- No poden vendre el seu habitatge i liquidar el deute (les propietats han

perdut valor).

- L'inici d'un procés d'execució suposa la pèrdua de l'habitatge.

- Una vegada passada la subhasta, queda deute pendent i es procedeix

a l'embargament de comptes i béns.

(6)

1. EL DRET A L'HABITATGE (I)

Declaració universal de drets humans.

Article 25

« Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a la seva

família, la salut i el benestar, i especialment l'alimentació, el vestit, l'habitatge,

l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris; té així mateix dret a les

assegurances en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viudetat, vellesa o altres

casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents a la

seva voluntat.»

Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals (PIDESC)

Article 11

«Els Estats participants en el present Pacte reconeixen el dret de tota persona a un

nivell de vida adequat per a si mateixa i la seva família, fins i tot l'alimentació, vestit i

habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d'existència. Els Estats

participants prendran mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest dret,

reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la cooperació internacional

fundada en el lliure consentiment.»

(7)

1. EL DRET A L'HABITATGE (II)

Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea

ArtÌculo 34 Seguretat social i ajuda social

«Amb la finalitat de combatre l'exclusió social i la pobresa, la Unió reconeix i respecta el

dret a una ajuda social i a una ajuda d'habitatge per garantir una existència digna a tots

aquells que no disposin de recursos suficients, segons les modalitats establertes pel

Dret comunitari i les legislacions i pràctiques nacionals.»

Informe sobre l'habitatge social a la Unió Europea

Fomentar el paper social i econòmic de l'habitatge social

«E

l funcionament espontani del mercat és cada vegada menys capaç de satisfer la necessitat

d'habitatges assequibles …/... observa l'augment dels desnonaments i els embargaments per

part dels bancs en diversos Estats membres; insta al fet que es prenguin mesures en resposta

a aquests reptes; expressa la seva preocupació pels efectes directes i indirectes d'algunes

mesures d'austeritat que en el context de la crisi social i econòmica podrien agreujar un cercle

viciós de segregació i exclusió social a llarg termini

»

(8)

1. EL DRET A L'HABITATGE (III)

Constitució Espanyola.

Article 47

« Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adeqüat. Els poders públics promouran

les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret

i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interés general per tal d’impedir l’especulació.»

Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 26

« Les persones que no disposin dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge

digne, per la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que

garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinin les lleis. »

Article 47

« Els poders públics han de facilitar l’acccés a l’habitatge mitjançant la generació de sol i la

promoció d’habitatge públic i d’habitatge protegit, amb una atenció especial pels joves i els

col.lectius més necessitats. »

(9)

2. LA PROBLEMÀTICA EN XIFRES (I)

- 448.356 habitatges buits a Catalunya el 2011 (uns 3 milions a tot l'Estat

espanyol).

- Al 2012 es van iniciar 91.622 execucions hipotecàries, un 17,7% més que

el 2011.

- Catalunya és on més execucions hipotecàries s'han iniciat el 2012

(18.567 – 20,26% ).

- Un 75% de les execucions hipotecàries iniciades el 2012 van ser sobre

habitatge habitual.

- LES XIFRES DE LA VERGONYA! Al febrer de 2013 hi havia

constituïts

4.248 M/€ amb hipoteques a tot l'Estat espanyol

(10)

Total execucions hipotecàries 2007-2012:

Catalunya: 84.269

Estat espanyol: 441.060

Número d'execucions hipotecàries en tràmit a finals '12:

Catalunya: 40.947

Estat espanyol: 198.116

Hipoteques vives:

Catalunya: 1.445.356

Estat espanyol: 8.425.027

(11)

3. QUÈ ÉS UN PRÉSTEC HIPOTECARI?

És un producte bancari que permet al client (prestatari)

rebre una determinada quantitat de diners d'una entitat de

crèdit (prestamista) a canvi del compromís de retornar

aquesta quantitat amb els interessos pactats mitjançant les

quotes.

Se'n diu hipotecari perquè l'entitat de crèdit compta amb

una garantia especial pel cobrament del préstec: el bé

immoble sobre el que recau la hipoteca.

(12)

Responsabilitat de la família hipotecada

Article 1.911 del Codi Civil

Del compliment de les obligacions, en respòn el deutor amb tots els

seus béns, presents i futurs.

Article 104 de la Llei Hipotecària

La hipoteca subjecta directament i immediatament els béns sobre

els quals s'imposa, sigui qui sigui el posseïdor, al compliment de

l'obligació per a la seguretat dels quals va ser constituïda.

Article 105 de la Llei Hipotecària

La hipoteca es pot constituir en garantia de tota classe d'obligacions

i no altera la responsabilitat personal il·limitada del deutor que

estableix l'article 1911 del Codi Civil.

(13)

4. CONSELLS ABANS DE LA CONTRACTACIÓ (I)

- És recomanable que la quota hipotecària no superi el 30%

dels ingressos familiars.

- Anar al registre de la propietat per saber com està la finca i si

té alguna càrrega pendent.

- Es recomanable tenir una quantitat important estalviada

abans de comprar un pis i sol·licitar una hipoteca.

- La quota mensual no ha de ser el primer a negociar en la

seva hipoteca. Cal fixar-se en les condicions que puguin fer

variar la quota: tipus d'interès, diferencial, carència, clàusules

sòl...

- Hipoteques a 30 o 40 anys: compte! A més termini

d'amortització es paguen més interessos.

(14)

- L

'índex de referència

a aplicar pot ser: Euribor, IRPH-Entitats o IRS.

- Que és el

diferencial

? És el percentatge que se suma a l'índex de

referència. En aquests moments pot arribar al 5%.

- Compte amb la “quota creixent” i les “multidivisa”.

- Diferents tipus de

carència

: de capital, de capital i parcial d'interessos o

total.

- Compte amb els

períodes d'interès fix

superiors a un any.

- L'entitat li ha de facilitar desglossada la

provisió de fons

.

- El client ha de demanar sempre l'

Oferta Vinculant

(15)

5. NOVACIÓ I SUBROGACIÓ

NOVACIÓ:

a través d'aquesta figura es modifiquen les

condicions del préstec hipotecari sense modificar els

titulars d'aquest contracte i sense canviar d'entitat.

SUBROGACIÓ:

és la figura jurídica amb la qual podem

modificar els titulars del contracte: per una banda, els

deutors i, per un altra banda, els creditors.

(16)

6. VINCULACIONS/ASSEGURANCES (I)

Les vinculacions encareixen el préstec malgrat que bonifiquen el

diferencial

Assegurança d'incendis

. L'única que poden exigir-li. Només pel valor

de construcció.

Assegurança de llar

. Només si interessa. Conté la cobertura

d'incendis i, a més, el contingut de l'habitatge (mobles,etc.).

Assegurança d'amortització de préstec

. Només interessa si té una

professió d'alt risc. En cas de defunció el titular del préstec permet

extingir el deute que quedés pendent en aquesta data. El beneficiari

directe serà l'entitat de crèdit.

(17)

Assegurança de vida

. No té obligació de contractar-la. Funciona com

la d'amortització però en aquest cas els beneficiaris seran els hereus, i

aquests hauran de fer front al deute del difunt.

Assegurança de desocupació

. Massa exclusions. L'assegurança

està destinada a cobrir als treballadors per compte d'altri amb un

contracte fix en el cas d'impagament de quotes. Durant els anys

2005-2008 s'ha comercialitzat de forma indiscriminada a tot tipus de

treballadors, fins i tot temporals, per la qual cosa molts d'ells en

quedar-se desocupats no han pogut beneficiar-se de les cobertures

d'aquest contracte.

(18)

7. CONDICIONS GENERALS DE LA

CONTRACTACIÓ. Contractes d'adhesió (I)

Contractualitat: condicions generals formen part del

contracte

Predisposició: ha estat prèviament redactada a la

negociació del contracte pel professional

Imposició: imposada, no negociada per les parts

Uniformitat: ha estat redactada amb la finalitat de ser

incorporada a una pluralitat de contractes

(19)

Les clàusules dels contractes sempre s'han de

redactar:

-

de forma concreta, clara i senzilla

- sense que es facin reexpedicions a textos o a documents que

no es facilitin abans o durant la realització del contracte.

- han de tractar-se de clàusules accessibles i al mateix temps

llegibles.

- han de garantir la bona fe en la contractació i l'equilibri de les

posicions jurídiques entre l'entitat financera i la persona

consumidora.

7. CONDICIONS GENERALS DE LA

(20)

Article 82 Concepte de clàusules abusives

1. Es consideren clàusules abusives totes les pràctiques no consentides

expressament que, en contra de les exigències de la bona fe ocasionin, en

perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i

obligacions de les parts que derivin del contracte.

2. El fet que certs elements d’una clàusula o que una clàusula aïllada s’hagin

negociat individualment no exclou l’aplicació de les normes sobre clàusules

abusives a la resta del contracte.

L’empresari que afirmi que una determinada clàusula ha estat negociada

individualment, ha d’assumir la càrrega de la prova.

3. El caràcter abusiu d’una clàusula s’aprecia tenint en compte la naturalesa

dels béns o serveis objecte del contracte i considerant totes les

circumstàncies concurrents en el moment de la formalització, així com totes

les altres clàusules del contracte o d’un altre del qual aquest depengui.

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el

text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i

usuaris i altres lleis complementàries (I)

(21)

4. No obstant el que preveuen els apartats precedents, en tot cas són

abusives les clàusules que, d’acord amb el que disposen els articles 85 a 90,

tots dos inclusivament:

a) vinculin el contracte a la voluntat de l’empresari,

b) limitin els drets del consumidor i usuari,

c) determinin la falta de reciprocitat en el contracte,

d) imposin al consumidor i usuari garanties desproporcionades o li imposin

indegudament la càrrega de la prova,

e) siguin desproporcionades en relació amb el perfeccionament i execució del

contracte

f) contravinguin a les regles sobre competència i dret aplicable

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova

el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i

usuaris i altres lleis complementàries (II)

(22)

8. CLÀUSULES ABUSIVES ALS PRÉSTECS

HIPOTECÀRIS (I)

Clàusula d'indisponiblitat

Clàusula de resolució anticipada

Clàusula de cessió

Clàusula d'arrodoniment a l'alça

Compensar deutes de clients

Resoldre anticipadament el préstec per la possible

(23)

8. CLÀUSULES ABUSIVES ALS PRÉSTECS

HIPOTECÀRIS (II)

Informació sobre comissions aplicables

100% despeses del procés judicial

Rescisió de contracte de forma unilateral

Cancel·lació del préstec per error de gestió de l'entitat

Venciment anticipat per defunció d'un titular

(24)

Què són?

Clàusules incloses als contractes de préstec hipotecari

que impedeixen aplicar tipus d’interès per sota d’un

determinat percentatge.

Són abusives?

La presència en un contracte d’una d’aquestes

clàusules és considerada com abusiva per manca de

reciprocitat (art. 87 TRLGDCU), pel desequilibri que la

seva aplicació suposa per les parts.

(25)

Sentència 241/2013 del Tribunal Suprem en què es declara

la nul·litat de les clàusules sòl jutjades per la concurrència

de les següents circumstàncies (I):

a) La creació de l'aparença d'un contracte de préstec a interès

variable en què les oscil·lacions a la baixa de l'índex de referència,

repercutiran en una disminució del preu del diner.

b) La falta d'informació suficient que es tracta d'un element

definitori de l'objecte principal del contracte.

c) La creació de l'aparença que el sòl té com a contraprestació

(26)

Sentència 241/2013 del Tribunal Suprem en què es declara

la nul·litat de les clàusules sòl jutjades per la concurrència

de les següents circumstàncies (II)

:

d) La seva ubicació entre una aclaparant quantitat de dades entre

les quals queden emmascarades i que dilueixen l'atenció del

consumidor en el cas de les utilitzades pel BBVA.

e) L'absència de simulacions d'escenaris diversos, relacionats amb

el comportament raonablement previsible del tipus d'interès en el

moment de contractar, en fase

precontractual

.

f) Inexistència d'advertiment previ clar i comprensible sobre el cost

comparatiu amb altres productes de la pròpia entitat.

(27)

Resum de sentències favorables a les demandes

d'ADICAE posteriors STS

Ja són 150 clàusules sòl que es consideren abusives

en els procesos judicials presentats per ADICAE

- CAJAMAR

- Caixa Penedès

- Caja de Ahorros de Extremadura

- Banco de Castilla La Mancha

- Caja Segovia

- Ipar Kutxa

- Unicaja

.

(28)

9. NORMATIVA FINANCERA

I DE TRANSPARÈNCIA

(29)

Ley 26/1988, de 29 de julio

Circular 8/1990, de 7 de septiembre,

Ley 2/1994, de 30 de marzo

Ley 7/1998, de 13 de abril

Ley 22/2007, de 11 de julio

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre

Ley 2/2009, de 31 de marzo

Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio

Circular 6/2010, de 28 de septiembre

Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre

Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,

Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España,

Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre

Resolución de 8 de abril de 2013

Ley 1/2013, de 14 de mayo

(30)

PROPOSTES D'ADICAE

Canvis legislatius

- Llei d'Enjudiciament Civil

- Reial Decret Legislatiu 1/2007

-

Llei sobreendeutament

- Llei de concurs de creditors

- Codi Civil

- Llei d'Usura

Problema

Proposta de solució

Els hipotecats no tenen forma de defensar-se en el

procediment d'execució

Que siguin motiu d'oposició a l'execució els

derivats d'abusos i males pràctiques bancàries

Si la subhasta queda deserta, l'entitat s'adjudica

l'habitatge pel 60% del valor a l'efecte de subhasta

Augmentar aquest valor d'adjudicació al 80% del

valor a l'efecte de subhasta

El consumidor perd el seu habitatge i a més queda

subjecte a un deute perpetu

Prescripció del deute hipotecari als 5 anys produïda

la citada venda o adjudicació. Eliminació de la

responsabilitat universal del deutor.

Interessos de demora abusius, arribant fins al 29%

Limitar els interessos de demora fins a un màxim

de 2,5 vegades l'interès legal dels diners

Els costos judicials augmenten el deute que queda

(31)

10. NOVETATS LEGISLATIVES

HIPOTECÀRIES: CAP SOLUCIÓ AL

PROBLEMA!

(32)

Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de

mesures urgents de protecció de deutors

hipotecaris sense recursos

Objecte

Aquest reial decret-llei té per objecte establir mesures per reestructurar

el deute hipotecari dels qui pateixen dificultats extraordinàries per

atendre el seu pagament, així com mecanismes de flexibilització dels

procediments d'execució hipotecària.

Àmbit d'aplicació

Les mesures previstes en aquest reial decret-llei s'aplicaran als

contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària el

deutor de la qual es trobi situat en el

llindar d'exclusió

i que siguin

(33)

- L'execució hipotecària ha de permetre l’anàlisi del possible

caràcter abusiu de les clàusules (normativa de protecció de

consumidors)

- No es pronuncia (no pot) sobre la possible nul·litat del préstec.

- No es pronuncia (tot i que dóna pautes al jutge) sobre el caràcter

abusiu d’interessos moratoris, venciment anticipat per un

impagament o liquidació per part de l'entitat.

- JA NO HI HA CAP EXCUSA PER NO MODIFICAR LA LH!

Sentència del Tribunal de Justicia de la Unió Europea, de

14 de març de 2013

(34)

Reial Decret-Llei 27/2012, de 15 de novembre, de

mesures urgents per reforçar la protecció als deutors

hipotecaris

Objecte

Aquest reial decret-llei té per objecte

suspendre

de forma immediata i

per un

termini de dos anys els desnonamentes de les famílies que es trobin en una

situació d'especial risc d'exclusió social

. És una mesura excepcional i temporal,

per a procediments judicials i extrajudicials d'execució hipotecària i sobre la vivenda

habitual

Àmbit d'aplicació

El deutor hipotecari que es trobi dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma haurà de

complir dos requisits:

1º Trobar-se dins dels col·lectius especialment protegits.

2º Que els seus ingressos no superin el límit de tres vegades l'Indicador Públic

de Renda d'Efectes Múltiples. A més, és necessari que en els quatre anys anteriors

al moment de la sol·licitud, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de

les circumstàncies econòmiques

(35)

Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la

protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració del

deute i del lloger social

Objecte

Aquest reial decret-llei té per objecte aprofundir en les línies que s'han anat

desenvolupant al llarg dels últims mesos, per perfeccionar i reforçar el marc de

protecció als deutors que, a causa d'aquestes circumstàncies excepcionals, han vist

alterada la seva situació econòmica o patrimonial i s'han trobat en una situació

mereixedora de protecció.

Àmbit d'aplicació

- Suspensió de llançaments a persones que es trobin dintre d'una situació d'especial

vulnerabilitat

- S'introdueixen millores al mercat hipotecari a través de la modificació de normes del

sistema hipotecari i financer

- Modificacions de la Llei d'Enjudiciament civil

- Modificacións del RDL 6/2012

(36)

Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la

protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració del

deute i del lloguer social

Claus per entendre la nova norma

1. Execució per impagament

2. Interessos de demora

3. Subhastes més accessibles

4. Procés d'adjudicació

5. Compartir la plusvàlua

6. Quitances sobre el deute

7. Costos limitats

8. Suspensió del llançament

9. Noves hipoteques

(37)

11. TRANSPARÈNCIA I

PROTECCIÓ DEL CLIENT DE

SERVEIS FINANCERS

(38)

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència

i protecció del client de serveis financers (I)

Article 3. Comissions.

1. Les comissions percebudes per serveis prestats per les entitats de crèdit seran les

que es fixin lliurement entre aquestes entitats i els clients.

Només podran percebre's comissions o repercutir-se despeses per serveis

sol·licitats en ferm o acceptats expressament per un client i sempre que responguin

a serveis efectivament prestats.

2. Les entitats de crèdit hauran de posar a la disposició dels clients, degudament

actualitzades, les comissions habitualment percebudes pels serveis que presten

amb major freqüència, així com les despeses repercutides en aquests serveis, tot

això en un format unificat, conforme als termes específics que determinarà el Banc

d'Espanya.

(39)

Article 6. Informació precontractual

Les entitats de crèdit hauran de facilitar de forma gratuïta al client de serveis

bancaris tota la informació precontractual que sigui legalment exigible per adoptar

una decisió informada sobre un servei bancari i comparar ofertes similars. Aquesta

informació haurà de ser clara, oportuna i suficient, objectiva i no enganyosa i haurà

de lliurar-se amb la deguda antelació en funció del tipus de contracte o oferta i, en

tot cas, abans que el client quedi vinculat per aquest contracte o oferta.

Article 7. Informació contractual

1. Les entitats de crèdit hauran de lliurar al client el corresponent exemplar del

document contractual en què es formalitzi el servei rebut.

2. Les entitats de crèdit hauran de conservar el document contractual i posar a la

disposició del client una còpia sempre que aquest ho sol·liciti.

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència i

protecció del client de serveis financers (II)

(40)

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència i protecció

del client de serveis financers (III)

Article 8. Comunicacions al client

1. Tota comunicació de les entitats de crèdit, en els termes previstos per la normativa

corresponent, referida a qualsevol dels serveis bancaris previstos en aquesta ordre haurà de:

a) reflectir de manera clara i fidel els termes en què es desenvolupen els serveis;

b) no destacar cap benefici potencial del servei ocultant expressament els riscos inherents al

mateix;

c) resultar suficient perquè el destinatari més habitual comprengui adequadament els termes

essencials del servei, i;

d) no ometre ni desnaturalitzar cap informació rellevant.

2. Quan una entitat de crèdit tingui el dret de modificar unilateralment qualsevol terme d'un

contracte de servei bancari haurà de comunicar al client, amb una antelació no inferior a un mes,

sempre que la durada inicial del contracte excedeixi aquest termini, els termes exactes de tal

modificació o pròrroga i els drets que, si s'escau, gaudeixi el client en relació amb

aquestes.

(41)

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència i protecció

del client de serveis financers (IV)

Article 9. Explicacions adequades

Les entitats de crèdit hauran de facilitar a tot client explicacions adequades

i suficients per comprendre els termes essencials de tot servei bancari ofert

i adoptar una decisió informada, tenint en compte les seves necessitats i la

seva situació financera.

Aquestes explicacions comprendran l'aclariment del contingut de la

informació i comunicacions a les quals es refereix aquesta ordre, així com

una indicació sobre les conseqüències que la celebració d'un contracte de

serveis bancaris pugui tenir per al client.

(42)

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència i protecció

del client de serveis financers (V)

Secció 2a. Informació Precontractual

Article 21. Fitxa d'Informació Precontractual

1. Les entitats de crèdit hauran de proporcionar als clients que sol·licitin

qualsevol d'aquests serveis, informació clara i suficient sobre els préstecs

que ofereixen. Aquesta informació, que serà gratuïta i tindrà caràcter

orientatiu, es facilitarà mitjançant la Fitxa d'Informació Precontractual

(FIPRE)

2. La Fitxa d'Informació Precontractual estarà a la disposició dels clients de

préstecs, de forma gratuïta, en tots els canals de comercialització utilitzats

per l'entitat.

(43)

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència i protecció

del client de serveis financers (VI)

Article 22. Fitxa d'Informació Personalitzada

1. Les entitats de crèdit, una vegada que el client hagi facilitat la informació que es precisi sobre

les seves necessitats de finançament, la seva situació financera i les seves preferències, li

proporcionaran la informació personalitzada que resulti necessària per donar resposta a la

seva demanda de crèdit, de manera que li permeti comparar els préstecs disponibles al

mercat, valorar les seves implicacions i adoptar una decisió fundada sobre si ha de subscriure

o no el contracte. Aquesta informació es facilitarà mitjançant la Fitxa d'Informació

Personalitzada (FIPER)

2. La Fitxa d'Informació Personalitzada es lliurarà a tots els clients de préstecs, de forma gratuïta,

amb la deguda antelació i, en tot cas, abans que el client quedi vinculat per qualsevol contracte

o oferta.

3. Tota informació addicional que l'entitat faciliti al client figurarà en un document separat, que

haurà d'adjuntar-se a la Fitxa d'Informació Personalitzada.

(44)

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència i protecció

del client de serveis financers (VII)

Article 23. Oferta vinculant

1. Una vegada el client i l'entitat hagin mostrat la seva voluntat de contractar un determinat servei

bancari de préstec hipotecari, es disposi de la taxació corresponent de l'immoble i s'hagin efectuat

les oportunes comprovacions sobre la seva situació registral i sobre la capacitat financera del client

conforme al que es disposa en l'article 18, aquest podrà sol·licitar a l'entitat el lliurament d'una oferta

vinculant.

2. L'oferta vinculant es facilitarà mitjançant una Fitxa d'Informació Personalitzada com la que figura en

l'Annex II en la qual, addicionalment, s'especificarà el següent:

a) Que es tracta d'una oferta vinculant.

b) El termini de vigència d'aquesta oferta.

3. Tota informació addicional que l'entitat faciliti al client en l'oferta vinculant figurarà en un document

separat, que haurà d'adjuntar-se a la Fitxa d'Informació Personalitzada.

4. Si l'oferta vinculant es fa al mateix temps que es lliura la Fitxa d'Informació Personalitzada i

coincideix íntegrament en el seu contingut, podrà facilitar-se al client en un únic document.

5. Tret que intervinguin circumstàncies extraordinàries o no imputables a l'entitat, l'oferta vinculant

tindrà un termini de validesa no inferior a catorze dies naturals des de la seva data de lliurament.

(45)

Ordre EHA/2899/2011, de 28 octubre, de transparència i protecció

del client de serveis financers (VIII)

Secció 3a. Tipus d'interès

Article 26. Tipus d'interès variable

1. En el cas de préstecs concedits a tipus d'interès variable, les entitats de crèdit únicament podran utilitzar

com a índex o tipus de referència aquells que compleixin una sèrie de condicions .

Article 27. Tipus d'interès oficials

1. A l'efecte de la seva aplicació per les entitats de crèdit, en els termes previstos en aquesta ordre ministerial,

es publicaran mensualment els següents tipus d'interès oficials:

a) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició d'habitatge lliure, concedits per les

entitats de crèdit a Espanya.

b) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris entre un i cinc anys, per a adquisició d'habitatge lliure, concedits per

les entitats de crèdit a la zona euro.

c) Tipus de rendiment intern al mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys.

d) Referència interbancària a un any (Euribor).

i) Permuta d'interessos (Interest Rate Swap (IRS) al termini de cinc anys.

f) El Mibor, exclusivament per als préstecs hipotecaris formalitzats amb anterioritat a l'1 de gener de 2000

conforme al previst en l'article 32 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l'euro.

(46)

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la

seva internacionalització (I)

Disposició addicional quinzena.

Règim de transició per a la desaparició d'índex o tipus d'interès de referència.

1. Amb efectes des de l'1 de novembre de 2013 el Banc d'Espanya deixarà

de publicar a la seva seu electrònica i es produirà la desaparició completa dels següents

índexs oficials aplicables als préstecs o crèdits hipotecaris de conformitat amb

la legislació vigent:

a) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició

d'habitatge lliure, concedits pels bancs.

b) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició

d'habitatge lliure, concedits per les caixes d'estalvis.

c) Tipus actiu de referència de les caixes d'estalvis.

2. Les referències als tipus previstos en l'apartat anterior seran substituïdes, amb

efectes des de la següent revisió dels tipus aplicables, pel tipus o índex de referència

substitutiu previst en el contracte.

(47)

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la

seva internacionalització (II)

3. A falta del tipus o índex de referència previst en el contracte o en cas que aquest

fora algun dels índex o tipus que desapareixen, la substitució es realitzarà pel tipus

d'interès oficial denominat

«tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres

anys, per a adquisició d'habitatge lliure, concedits per les entitats de crèdit a

Espanya»,

aplicant-li un diferencial equivalent a la mitjana aritmètica de les diferències

entre el tipus que desapareix i el citat anteriorment, calculades amb les dades

disponibles entre la data d'atorgament del contracte i la data en la qual efectivament es

produeix la substitució del tipus.

La substitució dels tipus de conformitat amb el previst en aquest apartat implicarà la

novació automàtica del contracte sense suposar una alteració o pèrdua del rang de la

hipoteca inscrita.

4. Les parts mancaran d'acció per reclamar la modificació, alteració unilateral

o extinció del préstec o crèdit com a contrapartida de l'aplicació del que es disposa en

aquesta Disposició.

(48)

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la

seva internacionalització (I)

Disposició addicional quinzena.

Règim de transició per a la desaparició d'índex o tipus d'interès de referència.

1. Amb efectes des de l'1 de novembre de 2013 el Banc d'Espanya deixarà

de publicar a la seva seu electrònica i es produirà la desaparició completa dels següents

índexs oficials aplicables als préstecs o crèdits hipotecaris de conformitat amb

la legislació vigent:

a) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició

d'habitatge lliure, concedits pels bancs.

b) Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, per a adquisició

d'habitatge lliure, concedits per les caixes d'estalvis.

c) Tipus actiu de referència de les caixes d'estalvis.

2. Les referències als tipus previstos en l'apartat anterior seran substituïdes, amb

efectes des de la següent revisió dels tipus aplicables, pel tipus o índex de referència

substitutiu previst en el contracte.

(49)
(50)

Com reclamar (I)

-

Quan puc reclamar?

Quan l'usuari se senti perjudicat, incloent-hi mal funcionament, demores o

falta d'atenció de les entitats.

- On dirigir-me?

Al

Servei d'Atenció al Client

o al

Defensor del Client

de l'entitat

- Tenen un termini de dos mesos per atendre aquesta reclamació

- Només quan el reclamant acrediti que s'ha denegat, ha estat desestimada o no

contestada la seva reclamació podrà acudir a l'òrgan supervisor corresponent

(51)

Com reclamar (II)

-

Com presentar una reclamació davant aquests organismes?

Per escrit, amb els següents continguts mínims:

1. Identificació de l'interessat (nom i cognoms, domicili i DNI).

2. Entitat o entitats contra les quals es reclama i oficines o

departaments implicats.

3. Motiu concret de la queixa o reclamació, expressat de forma

clara i concreta.

4. Acreditació del compliment del tràmit previ davant el Servei

d'Atenció o Defensor del Client de l'entitat.

5. Lloc, data i signatura.

(52)

Com reclamar (III)

Tipus de Reclamació Òrgan competent

Incidències en relació amb

productes i serveis bancaris

Banco de España Servicio de Reclamaciones C/ Alcalá, 48 28014 Madrid 900 54 54 54 ConsultasdeReclamaciones@bde.es

Incidències en relació amb

productes o serveis

d'inversió

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Oficina de Atención al Inversor

C/Edison, 4 28006 Madrid

902 149 200 inversores@cnmv.es

Qüestions relacionades amb

contractes d'assegurances i

plans de pensions

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Paseo de la Castellana, 44 28046 Madrid

902 197 936

(53)

Gràcies per la

vostra atenció

(54)

1/3

19.05.2014

Nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas

Total entidades de depósito

En cumplimiento del compromiso anunciado por el Banco de España en mayo de 2013 de solicitar a las entidades de crédito y publicar regularmente información sobre los procedimientos judiciales hipotecarios que afectan a viviendas, se ofrecen en esta nota los datos correspondientes al año 2013.

A diferencia de la primera información publicada en mayo de 2013 (referida al ejercicio 2012), los datos ya no proceden de una encuesta, sino que son aportados por las entidades en cumplimiento de la Circular del Banco de España 1/2013, de 24 de mayo. Por otra parte, su alcance difiere, puesto que los datos no se circunscriben sólo a un conjunto de entidades (a las que se envió la encuesta inicial), sino al total de entidades de depósito.

La información solicitada a las entidades es análoga a la que se pidió inicialmente en mayo del año pasado: entregas de viviendas adjudicadas o recibidas en pago de deudas surgidas por operaciones de crédito a los hogares para la adquisición de viviendas, distinguiendo entre vivienda habitual y otro tipo de vivienda (segunda residencia o viviendas para alquiler)1.

Datos

La Tabla 1 presenta la información antes mencionada, para el total de entidades de depósito, a diciembre de 2013 y su comparación con los datos de diciembre de 2012. Las principales conclusiones que se obtienen de los datos de 2013 son las siguientes:

- El número de entregas de viviendas en relación con el número de hipotecas a hogares para adquisición de vivienda en 2013 fue del 0,77 %. Este porcentaje, para vivienda habitual, fue del 0,66 %.

1 Hay que hacer notar que la información reportada se refiere solamente a financiación hipotecaria a cliente minorista sin finalidad empresarial o profesional, es decir, el ámbito de referencia es el crédito hipotecario a los hogares para la adquisición de vivienda.

(55)

2/3

- Las daciones en pago representaron en 2013 un 32,5 % de las entregas de viviendas, siendo un 33,8 % las correspondientes a vivienda habitual. - Del total de entregas judiciales ocurridas a lo largo de 2013, en un 92,7% de los casos las viviendas estaban vacías en el momento de la posesión. Ese porcentaje fue del 92,1 % en el caso de vivienda habitual. - El número de entregas judiciales con intervención de las fuerzas del orden fue de 147 casos en 2013.

- El 70 % de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de viviendas ocupadas en 2013, se originaron, bien en el año 2007, o con anterioridad al mismo.

La comparación de los datos de 2013 con los de 2012 muestra lo siguiente:

- Un aumento en el número total de entregas de viviendas en un 11 %. Sin embargo, para vivienda habitual, se observa un ligero descenso (0,23 %). - Ligero crecimiento del 1,3 % en el total de daciones en pago, aunque las correspondientes a vivienda habitual se reducen en un 13 %.

- Un incremento en las entregas judiciales en un 18,5 % en 2013 respecto al año anterior. En el caso de las entregas de viviendas vacías el aumento es del 27 %. Sin embargo, las procedentes de viviendas ocupadas caen un 36 % respecto a 2012.

- Por último, la entrega de viviendas con intervención de las fuerzas del orden cayó un 57 % en 2013 respecto a 2012.

(56)

3/3

Tabla 1. Datos de 2013 y su comparación con los de 2012

Diciembre 2013 Diciembre 2012 Total Sistema

Vivienda

Habitual Otras Viviendas Total Viviendas

Vivienda

Habitual Otras Viviendas Total Viviendas 1. Nº hipotecas hogares para adquisición

vivienda 5.887.993 574.490 6.462.483 6.029.177 552.631 6.581.808 2. Entregas de viviendas 38.961 10.733 49.694 39.051 5.694 44.745 2.1 Entregas voluntarias 17.907 3.614 21.521 19.716 1.255 20.971 De las que: daciones en pago

13.178 2.995 16.173 15.174 793 15.967 2.2 Entregas judiciales

21.054 7.119 28.173 19.335 4.439 23.774 2.2.1 Entregas judiciales, vivienda vacía

19.386 6.727 26.113 16.463 4.077 20.540 2.2.2 Entregas judiciales, vivienda ocupada

1.668 392 2.060 2.872 362 3.234

Con intervención fuerzas del orden

(57)

FICHA DE INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL (FIPRE) HIPOTECA NARANJA DE ING DIRECT

El presente documento se extiende el 14 de octubre de 2014 en respuesta a su solicitud de información y no conlleva para ING BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA la obligación de concederle un préstamo. La información incorporada tiene carácter meramente orientativo. Se ha elaborado basándose en las condiciones actuales del mercado. La oferta personalizada posterior puede diferir en función de la variación de dichas condiciones o como resultado de la obtención de la información sobre sus preferencias y condiciones financieras.

1. ENTIDAD DE CRÉDITO

Identidad / Nombre comercial. ING BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA (en

adelante, ING DIRECT), entidad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31.798, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M-572225.

Domicilio social. C/ Severo Ochoa 2, Parque Empresarial Madrid-Las Rozas, 28232

Las Rozas (Madrid).

Número de teléfono. 901 105 115

Correo electrónico. informacion@ingdirect.es.

Dirección de página electrónica. www.ingdirect.es.

Autoridad de supervisión: ING DIRECT actúa bajo la supervisión del Banco de

Holanda (www.dnb.nl) y, además, en España, del Banco de España (www.bde.es).

Datos de contacto del servicio de atención al cliente. 901 105 115.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO

Importe máximo del préstamo disponible en relación con el valor del bien inmueble. El importe máximo será el 80% del valor de tasación de la vivienda, garajes

y trasteros hipotecados, siendo el importe mínimo de 50.000 euros. Dicho porcentaje varía en función del tipo de préstamo conforme a la siguiente tabla:

Hipotecando la vivienda habitual Ejemplo (para un inmueble valorado en 150.000 euros) Hipotecando una segunda vivienda Ejemplo (para un inmueble valorado en 150.000 euros) Adquisición de la vivienda habitual Importe máximo de

hasta el 80%* 120.000 € N/A N/A

Adquisición de la segunda vivienda

Importe máximo de

hasta el 65%* 97.500 € de hasta el 75%* Importe máximo 112.500 €

Novación Importe máximo de

hasta el 80%* 120.000 € N/A N/A

Subrogación Importe máximo de

hasta el 80%* 120.000 €

Importe máximo

de hasta el 75%* 112.500 €

(58)

* Este porcentaje tiene el carácter de máximo y podrá verse reducido en función de la finalidad del préstamo y del inmueble a hipotecar.

Finalidad. La HIPOTECA NARANJA se concede para la financiación de la adquisición

de fincas urbanas destinadas a vivienda habitual o segunda vivienda y, en su caso, los garajes y trasteros anexos.

Tipo de préstamo. El principal e intereses del préstamo se rembolsará mediante el

pago de cuotas mensuales constantes, comprensivas de capital e intereses.

Plazo de amortización. La HIPOTECA NARANJA se concede a un plazo mínimo de 9

años y máximo de hasta 40 años, siempre que al vencimiento de la misma la edad de cualquiera de los titulares no supere los 75 años.

Periodicidad de los pagos. Los pagos se realizarán mensualmente, mediante cuotas

comprensivas de capital e intereses, calculadas mediante el sistema de amortización francés de cuotas constantes.

Responsabilidad. El deudor de la HIPOTECA NARANJA responderá ante ING DIRECT del pago del préstamo, no sólo con su vivienda, sino con todos sus bienes presentes y futuros.

3. TIPO DE INTERÉS

Clase de tipo de interés aplicable. El tipo de interés será variable (expresado en tipo

de interés de referencia más el diferencial que aplique en cada caso, que se sumará al tipo de referencia). El tipo de interés se revisará con periodicidad semestral durante toda la vida del préstamo.

Tipo de referencia. El tipo de referencia será el Euribor (referencia interbancaria a un

año), índice de referencia oficial para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de la vivienda. El Euribor aplicable durante el primer semestre será el último publicado en el momento de la emisión de la oferta vinculante.

4. VINCULACIONES Y GASTOS PREPARATORIOS

Listado de productos o servicios vinculados para obtener el préstamo en las condiciones ofrecidas. La HIPOTECA NARANJA se concede a personas físicas

residentes en España, debiendo las mismas ser titulares de una CUENTA NÓMINA o CUENTA SIN NÓMINA en ING DIRECT, que deberá mantenerse abierta durante toda la vida del préstamo hipotecario. La obtención del diferencial más beneficioso en la HIPOTECA NARANJA, conforme al detalle indicado en el apartado 5 siguiente, requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones de vinculación: (i) que al menos uno de los prestatarios tenga domiciliada en una cuenta NÓMINA de ING DIRECT su nómina o pensión o realice cada mes desde cuentas en otras entidades a su cuenta SIN NÓMINA de ING DIRECT al menos un ingreso igual o superior a 600 euros (o bien, en caso de no cumplirse esta última condición, mantenga en la cuenta SIN NÓMINA un saldo diario igual o superior a 2.000 euros); (ii) que el/los inmueble/s sujeto/s a la HIPOTECA NARANJA esté/n asegurados con el seguro de hogar comercializado por ING DIRECT; y (iii) que todo el importe del préstamo hipotecario esté asegurado por el seguro de vida comercializado por ING DIRECT y suscrito por el/los prestatario/s.

(59)

Gastos preparatorios.

o Tasación y Verificación Registral. La tasación del inmueble será requisito

necesario para la firma del préstamo hipotecario. El cliente pagará, mediante aceptación del cargo en la cuenta externa por él designada o en una cuenta en ING DIRECT, la tasación efectuada sobre el inmueble a hipotecar, que se realizará por una Sociedad de Tasación inscrita en el registro Especial del Banco de España. Como referencia, los gastos estimados por este concepto para una operación de préstamo hipotecario sobre una vivienda tasada en 150.000 € son 272,00 € (IVA no incluido). La entidad está obligada a aceptar cualquier tasación aportada por el cliente, siempre que esté certificada por un tasador homologado y no haya caducado, no pudiendo cargar ningún gasto adicional por las comprobaciones que, en su caso, realice sobre dicha tasación. La verificación registral será efectuada por profesionales o entidades especializadas concertadas por el Banco. El coste orientativo de la verificación registral de una finca es de 15 €. El cliente pagará el importe de los gastos de tasación del inmueble a hipotecar aun en el caso de que no se formalice la operación.

o Seguros. El cliente ha de tener contratado y en vigor durante toda la vida del

préstamo un seguro que cubra los riesgos de daños e incendio de la vivienda que se hipoteca, debiendo notificarse al asegurador la existencia del préstamo hipotecario y siendo el Banco beneficiario de la indemnización correspondiente en caso de siniestro. El coste orientativo de la prima anual de este seguro básico sin contenido es de 10,50 euros por cada 6.010,12 € asegurados, si bien dicho importe puede variar al alza o a la baja en función de la suma total asegurada. Alternativamente, el cliente puede contratar un Seguro Multirriesgo del Hogar, que puede asegurar, adicionalmente, el contenido del inmueble. o Impuestos y aranceles. La formalización de la escritura pública de hipoteca

obliga al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (A.J.D.), que asciende a un porcentaje sobre la cifra de responsabilidad hipotecaria. El cliente ha de pagar también los gastos derivados del otorgamiento de la escritura pública del préstamo hipotecario y de su inscripción en el Registro de la Propiedad. La base imponible tanto del A.J.D. como de ambos aranceles es la total responsabilidad hipotecaria de las fincas hipotecadas. La responsabilidad hipotecaria es el resultado de sumar al principal del préstamo los intereses ordinarios hasta un máximo de una anualidad al 10% anual, más los intereses de demora de 2 años al tipo máximo a efectos hipotecarios del 15% nominal anual y el pago de las costas procesales, limitándose hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima igual al 13% del capital del préstamo, y del pago de los gastos por tributos, gastos de comunidad y primas de seguro correspondientes a la finca hipotecada que fuesen anticipados por el BANCO, limitándose hipotecariamente esta responsabilidad a una cantidad máxima igual al 2% de dicho capital. Así, para un préstamo hipotecario medio de adquisición de vivienda habitual por importe de 125.000 euros, la responsabilidad hipotecaria que constituiría la base imponible para la aplicación de los tributos y aranceles ascendería a 193.750 euros, siendo el tipo aplicable para el Impuesto A.J.D. el 1% (si bien el mismo puede variar en función de la Comunidad Autónoma) y los aranceles notariales y registrales el 0,54% y el 0,25% respectivamente (si bien dichos aranceles pueden variar en función de los documentos necesarios a acompañar para la escritura notarial y para el registro). Dichos importes se refieren únicamente a las escrituras públicas que documenten la operación hipotecaria, quedando expresamente excluidas cualesquiera otras escrituras que puedan otorgarse en el mismo acto (en especial, escrituras de compraventa).

o Gestoría. El cliente pagará los gastos producidos por la tramitación de la

escritura de préstamo hipotecario ante el Registro de la Propiedad y la presentación de los impuestos ante la Administración Tributaria. La provisión

(60)

de fondos se realizará en el momento de la firma de la escritura. A modo orientativo, el importe estimado de los gastos de tramitación para un préstamo hipotecario de adquisición de vivienda habitual por importe de 125.000 euros, tanto para la Gestoría BMB como para la Gestoría BC, con las que suele trabajar habitualmente ING DIRECT, ascendería a 360 €. Dichos importes se refieren únicamente a las escrituras públicas que documenten la operación hipotecaria, quedando expresamente excluidas cualesquiera otras escrituras que puedan otorgarse en el mismo acto (en especial, escrituras de compraventa).

o Oferta vinculante de subrogación. En operaciones de subrogación de préstamos hipotecarios será necesario, conforme a la normativa vigente, proceder a la notificación notarial de la oferta vinculante a la entidad titular del préstamo hipotecario, debiendo el cliente abonar dicho gasto incluso en el supuesto de que la operación no llegara a formalizarse. A título orientativo, dicho importe suele ascender aproximadamente a 250 euros.

 De mutuo acuerdo con la entidad de crédito, el cliente tendrá derecho a designar la persona o entidad que vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble, la que se vaya a encargar de la gestión administrativa de la operación (gestoría), así como la entidad aseguradora que, en su caso, vaya a cubrir las contingencias que la entidad exija para la formalización del préstamo. La designación de Notario se hará conforme a lo dispuesto en la Legislación Notarial.

5. TASA ANUAL EQUIVALENTE Y COSTE TOTAL DEL PRÉSTAMO

TAE. La TAE es el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual.

La TAE sirve para ayudarle a comparar las diferentes ofertas. En función del tipo de operación solicitado por Usted, la TAE aplicable a su préstamo, partiendo del último Euribor publicado en la fecha de emisión del presente documento, es la siguiente:

PRODUCTO NOMINAL TAE

Hipoteca sobre la vivienda habitual para

la adquisición de la vivienda habitual

Tipo variable con domiciliación de nómina (1)

y contratación de seguros de hogar y vida comercializados por ING Direct

Euribor+1,69 2,052 2,84% (2)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguro de hogar

comercializado por ING Direct

Euribor+2,09 2,452 2,97%(3)

Tipo variable sin domiciliación de nómina Euribor+2,49 2,852 2,89%(4)

PRODUCTO NOMINAL TAE

Hipoteca sobre la vivienda habitual para

otras finalidades

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguros de hogar y vida

comercializados por ING Direct

Euribor+1,89 2,352 3,04%(2)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguro de hogar

comercializado por ING Direct

Euribor+2,29 2,752 3,17%(3)

(61)

PRODUCTO NOMINAL TAE

Hipoteca sobre la vivienda habitual para

la adquisición de segunda vivienda

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguros de hogar y vida

comercializados por ING Direct

Euribor+1,89 2,352 3,04%(2)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1)

y contratación de seguro de hogar comercializado por ING Direct

Euribor+2,29 2,752 3,17%(3)

Tipo variable sin domiciliación de nómina Euribor+2,69 3,152 3,1%(4)

PRODUCTO NOMINAL TAE

Hipoteca sobre la segunda vivienda para

la adquisición de la segunda vivienda

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguros de hogar y vida

comercializados por ING Direct

Euribor+1,79 2,152 2,94%(2)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguro de hogar

comercializado por ING Direct

Euribor+2,19 2,552 3,07%(3)

Tipo variable sin domiciliación de nómina Euribor+2,59 2,952 2,99%(4)

PRODUCTO NOMINAL TAE

Novación (sólo sobre la vivienda habitual)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguros de hogar y vida

comercializados por ING Direct

Euribor+1,89 2,352 3,04%(2)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguro de hogar

comercializado por ING Direct

Euribor+2,29 2,752 3,17%(3)

Tipo variable sin domiciliación de nómina Euribor+2,69 3,152 3,1%(4)

PRODUCTO NOMINAL TAE

Subrogación de la hipoteca sobre la vivienda habitual

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguros de hogar y vida

comercializados por ING Direct

Euribor+1,69 2,152 2,84% (2)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y contratación de seguro de hogar

comercializado por ING Direct

Euribor+2,09 2,552 2,97%(3)

Tipo variable sin domiciliación de nómina Euribor+2,49 2,952 2,89%(4)

PRODUCTO NOMINAL TAE

Subrogación de la hipoteca sobre la segunda vivienda

Tipo variable con domiciliación de nómina (1) y

contratación de seguros de hogar y vida comercializados por ING Direct

Euribor+1,79 2,252 2,94%(2)

Tipo variable con domiciliación de nómina (1)

y contratación de seguro de hogar comercializado por ING Direct

Euribor+2,19 2,652 3,07%(3)

Tipo variable sin domiciliación de nómina Euribor+2,59 3,052 2,99%(4)

(1) A estos efectos, la domiciliación de la pensión o la realización cada mes desde cuentas en otras entidades a su cuenta SIN NÓMINA de ING DIRECT de al menos un ingreso igual o superior a 600 euros (o bien, en caso de no cumplirse esta última condición, el mantenimiento en la cuenta SIN NÓMINA de un saldo diario igual o superior a 2.000 euros) será equivalente a la domiciliación de la nómina.

(2) Incluye el seguro de hogar básico calculado para una vivienda media valorada en

(62)

seguro de vida calculado para un titular de 30 años de edad y un préstamo hipotecario de 125.000 euros a un plazo de 30 años, siendo el importe asegurado el 100% del importe del préstamo, con cobertura por fallecimiento o incapacidad permanente absoluta y con una prima mensual de 19,08 euros a 30 años. Asimismo, incluye los gastos de gestoría, tasación, aranceles registrales, así como los que se devenguen

por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados respecto a los valores

anteriormente indicados.

(3) Incluye el seguro de hogar básico calculado para una vivienda media valorada en

150.000 euros sin cobertura de contenido con una prima anual de 202,33euros. Asimismo, incluye los gastos de gestoría, tasación, aranceles registrales, así como los que se devenguen por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

(4) Incluye los gastos de gestoría, tasación, aranceles, registrales, así como los que se devenguen por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados respecto a los valores anteriormente indicados

Interés de demora: Euribor + 7,5%. No obstante los intereses de demora de

préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579. 2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Coste total del préstamo en términos absolutos. Este concepto incluye todos los

gastos, incluidos los intereses, comisiones, impuestos y otros gastos que el cliente deba pagar en relación del contrato de préstamo y que son conocidos por ING DIRECT, a excepción de los gastos de Notaría. Igualmente, incluye el coste estimado de las primas de seguros de hogar y vida durante toda la vida del préstamo hipotecario. El coste total de un préstamo medio de adquisición de vivienda habitual por un importe de 125.000 euros a un plazo de 30 años, incluyendo el seguro de hogar básico calculado para una vivienda media valorada en 150.000 euros sin cobertura de contenido y el seguro de vida calculado para un titular de 30 años de edad y un préstamo hipotecario de 125.000 euros a un plazo de 30 años, siendo el importe asegurado el 100% del importe del préstamo, con cobertura por fallecimiento o incapacidad permanente absoluta y con una prima mensual constante de 19,08 euros a 30 años ascendería a la suma de 6.868,80 euros. El coste total del préstamo en términos absolutos se ha calculado partiendo de las siguientes asunciones: (i) que el tipo de interés de referencia (último Euribor publicado antes de la fecha del presente documento) se mantuviera constante durante toda la vida del préstamo hipotecario; (ii) que todas las obligaciones del préstamo hipotecario se cumplieran por ambas partes; (iii) que el cliente cumpla las condiciones de vinculación indicadas anteriormente para la aplicación del diferencial más beneficioso; (iv) que sobre el préstamo hipotecario no se produjera ningún tipo de amortización anticipada total ni parcial; y (v) que las primas de seguros se mantienen constantes durante toda la vida de la hipoteca.

6. AMORTIZACIÓN ANTICIPADA

La amortización anticipada total o parcial de la HIPOTECA NARANJA no conlleva Compensación por desistimiento ni Compensación por riesgo de tipo de interés a favor de ING DIRECT.

7. CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS

ING DIRECT se encuentra adherida al Código de Buenas Prácticas para la restructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual establecido por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para

(63)

reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), dentro del cual se establecen diversos mecanismos conducentes a permitir la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender el pago, así como la flexibilización de la ejecución de la garantía real.

En dicho Código se establecen tres fases de actuación:

1. Medidas previas a la ejecución hipotecaria: restructuración de deudas hipotecarias

Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo (modificada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora la restructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y largo plazo de la misma. La entidad deberá ofrecer al deudor un plan de restructuración en el que se concreten la ejecución y las consecuencias financieras para el deudor de la aplicación de las siguientes medidas:

i) Carencia en la amortización de capital de 5 años.

ii) Ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años a contar desde la concesión del préstamo.

iii) Reducción del tipo de interés aplicable a Euribor +0,25 por cien durante el plazo de carencia.

No podrán formular tal solicitud aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez que se haya producido el anuncio de subasta.

2. Medidas complementarias

En el caso de resultar inviable el plazo de restructuración indicado en la primera fase de actuación, los deudores podrán solicitar una quita en el capital pendiente de amortización en los términos previstos en el Código y que la entidad tendrá la facultad de aceptar o rechazar. Al objeto de determinar la quita, la entidad empleará alguno de los métodos de cálculo indicados en el referido Código de Buenas Prácticas.

Esta medida podrá ser solicitada por aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que se haya producido el anuncio de subasta. 3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria: dación en pago de la vivienda habitual. Los deudores que se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, para los que la restructuración y las medidas complementarias, en su caso, no resulten viables, conforme a lo establecido en el apartado 2, podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en el Código de Buenas Prácticas.

Esta medida no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores.

Figure

Actualización...

Related subjects :