Studia Nigidiana

74 

Texto completo

(1)Studia Nigidiana Marcos Mayer Olivé. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2)

(3) '«i ••- •: ¡ f ** K "\ ï í-aU F ^>UUt*.. * -, f" v* u. ú1* f t - • - r1-- .r* * *! « f *U .tft.'fI H f. -• '• -f-* -*» r u U ¿ .». pera 1s obüeneIon dal de Doctor presentada gat í>» Kajrooa Hayar ílüwd. 0 (l& 1 '<-> *. Diractor* Otr* D.. Barcelona 1972.

(4) 158 Es el testimonio que examinaremos a continuación el más extenso de cuantos se conservan sobre Publio Nigidio Fígulo. Se trata de una de las muchas cartas que debieroni según el mismo Cicerón, Unam enim partent et consuetudinem earum epistularum, quibus, secundis rebus, uti solebamus, " tempus eripuerat, haber intercambiado con Publio Nigidio.1 CIC. epist. 4, 13 (162) io. ...i. ~. M. CICERO S. D. P. FIGVLO.". " ,, ...... ". Quaerenti mihi iam diu, quid ad te potissimum scribcrem, i non modo certa res milla, sed ne genus quidem litterarum usitatum veniebat in meutern. Unam enim partem et consuetudinem earum epistularum, quibus secundis rebus uti 15 solebamus, tempus eripuerat, perfeceratque fortuna, ne quid tale scribere possem aut omnino cogitare. Relinqucbatur triste quoddam et miserum et his temporibus conscntaneum genus litteranim. Id quoque deficiebat me, in quo dcbebat esse aut promissio auxili alicuius aut consolatio doloris tui. so Quod polliccrer, non crat ; ipse cnini pari fortuna -fadicclus aliorum opibus casus mcos sustcntabam, saepiusque mihi venicbat in mentem qucri, quod ¡ta vivcrem, quam gauderc, quod viverem. Quamquam cnim nulla me ipsum privatim a pcpulit insignis iniuria ncc mihi quicquam tali temporc in '5 mentem venit optare, quod non ultro mihi Caesar detulerit, tarnen non nihil eis conficior curis, ut ipsum, quod mancam in vita, pcccare mc existimcm. Careo cnim cuín familiarissimis multis, quos aut mors cripuit nobis aut distract fuga, turn omnibus amicis, quorum bcnevolentiam nobis conciliarat per nie quondam te socio defensa res publica, versorque in eorum naufragiis et bonorum dircptionibus nee audio solum, quod ipsum esset miscrum, sed etiam id ipsum video, quo nihil est acerbius, eorum fortunas dis.sipari, quibus nos olim adiutoribus illud incendium exstinximus, 5 ; et, in qua urbe modo gratia, auctoritate, gloria floruimus, in ca mine his quidem omnibus carcmus ; obtincmus ipsius Cacsaris summam crga nos humanitatcm, sed ea plus non polest quam vis et mutatio omnium rerum atque temporum. 3 Itaque orbus us rebus omnibus, quibus ct natura mc et ió voluntas et consuetudo adsuefecerat, cum cetcris, ut quidem videor, turn mihi ipse displiceo. / " 3 orbi Jlf: orbis OR 16 tale Uf: tibi laic GR ao sdiectus ' M: ndfcctus G/f : aitnicttis veil. : abicctiis Ortltft/ort, dciectus (ad- • fro de- ut iv. 6. a) s6 non nihil eis B'nittr'. nihil cis toed. : niliilominuj cis vtll. : multéis Klota ut id ipsum Bailer, rf. vi. 19. a. ". '-. ',. ,,.

(5) 159 Natus cnim ad agendum semper aliquid dignum viro nunc non modo agendi raticnem nullam babeo, sed ne cogitandi quidem.eî, qui antea aut obscuris hominibus aut etiam sontibus opitulari poteram, 15. nunc P. Nigidio, uni omnium doctissimo ct sanctissimo et maxima quondam gratia ct mihi certe amicissimo, ne benigne quidcm polliceri possum. Ergo hoc ercptum est 4 litterarum genus. Reliquum est, ut consoler et adferam rationes, quibus te a molestas concr abducere. Atea quidem ¡a facultas vel tui vel alterius consolandi in te summa est, si • • umquam in ullo fuit. Itaque earn parlem, quae ab exquisita quadam rationê et doctrina proficîscitiir, non attingam, tibi totam relinquam. Quid sit forti et sapient! homine dignum, quid gravitas, quid altitudo animi, quid *i acta tua vita, quid studia, quid artes, quibus a pucritia floruisti, a te flagitcnt, tu vidcbis ; ego, quod intellegere et sentiré, quia sum Romae et quia curo attendoque, possum, id tibi adfirino, tc in istis molcstiis, in quibus es hoc tempore, non diutjus futurum, in us autem, in quibus etîam 30 nos sumus, fortassc semper fore. 5 Videor mihi pcrspicere primum ipsius animuni, qui plurimum potcst, propensum ad salutem tuam. Non scribo hoc ' temeré ; quo minus familiaris sum, hoc sum ad învestigandum curiosior. Quo facilius, quibus est îratior, responderé • * tristius possit, hoc est àdhuc tardior ad te molestia liberandum ; familiares vero eius, et ii quidem, qui illi iucundis- • ' simí sunt, mirabilíter de te et loquuntur et sentiunt Accedit S eodem vulgî voluntas vel potius consensus omnium. Etiam illa, quae minimum nunc quidem potcst, sed possít necesscst, res publica, quasctimquc viris hahcbit, ab ils ipsis, a quibus tcnctur, de tc propcdicm, mihi crcdc, impclrabit. Rcdco igitur ad id, ut iam. tibi ctîam polliccar aliquid, 6 ió quod primo omiseram. Nam ct complcctar cius familiarissimos, qui me admodum diligunt multumque mecum siint, et in ipsius consuctudinem, quam adhuc meus pudor mihi clausit, insinuabo et certc omnis vias persequar, quibus ' ' putabo ad id, quod volumus, pervenire posse. In hoc toto 15 genere plura faciam quam scribere audeo. Cetera, quae '• tibi a multis prompta esse certo scio, a me sunt paratissima. Nihil in re familiar! mea est, quod ego meum malîm . esse quam tuum. Hac de re ct de hoc genere toto hoc scribo parchís, quod to id, quod ipsc confíelo, spcrarc malo, ' 10 te'cssc usurum tuis. E.xtremum illud est, ut te orem et obsecrem, animo ut 7 ' máximo sis née ca solum memincris, quae ab aliïs niagnis viris acccpisti, sed illa etiam, quae ipsc ingenio studioque peperisti. Quae si conliges, et sperabis omnia optime ct »5 quae accident, qualiacumquc crunt, sapientcr feres. Sed hace tu melius vel optime omnium ; ego, quae pertinere ad te intcllegam, studiosissime omnia diligentissimcque curabo tuorumque tristissimo mco tempore meritorum crga nie memoriam conservabo. 6 possit} plus ¡am posait lírtseii!xrg : /orí. postea mulltim possit 7 a adit. Lamb, ta ¡psiuj me Lamb* 14 pcrvcmri Lamb..

(6) 160. la focha <f$ etötö w*** ^ü*«r& t¿t*$tfi. tu öl m* * • ' • . . tío agoeîio dol oflo 4i s«C# La* hechas a qua «$ rofiaio Cic<stoecindiontío tía «g« *ftt¿*¿attf** en »1 csoaanto* ful va pt da tío oat» rît» lait im índice tío io $0* patío haber »b* lutin- iftlttiin: 0* toda ums vida, Sa^rerconí.o 10£, cotise i$0t jUtRftgii* «•!«• luiüntilf «««ililüIflfWI''mi «»' loe «t pifü 4* mcondtruooiort ^us lnl«n* i cabo. La i^su^* «¡*í ^o |t j*,C* podría ¿»nido su/ bien oft Pubiio tlf&éii»- í'ÍQula uno tío aun CÍ siiwao «fio fH «*C«t »Ho on qua •''•'. •. .. '. *. .. ;. .. ,. •. ,. .. -. •. •. .. -. •. nil if É asento» dtficAUa Uol daatlerro d« f5n| i^e na d0j« da oas->aiunsr on dtt«. ettl t«»bl«n ifapraaonfiadg on »1 a:-.i»tuieHa -oicoraniancj* te» r«* y>. *îmo» puo<30n #«t liaahaâ y tí^ lu *»$* -fgf$Mft fntülHf cîmsdtt I« pápdítía dis pifié ößi conjunto <2e $« corrü^pandoncl»» la exímrgacián de ;,uu fwo objeto po* putt« {fu- »ue editoteet %H I* ootföpa crítico tiraniant» (X63) ocnstituyan nlgtína» d* Itt» »UGhas vici»l£u(îôo par leía qu« fiMli | win a «c lui r la »ölöCÄlÄn It« »$r propio Tr*« *3t« imagen piirdida dft C leerán han itfo siuohu» entt» If« %ml** I* -arcopin» (1S4) no h* Juoedo» Oüí«a v9C9ffloa# »1 síapoi laona« isipacsartto paya aiiotftlfftlttt ift '* porto oo^ifca «o ¿a ^r»o«ali<ís4 d» ClcaiHn* tío índloo d« «»ta c*rt«, »ervlfâ d*.

(7) 161 un modo primordial en los capítulos siguientes pata dar coherencia a los hechos acaecidos a lo largo de la vida de Pu. olio Nigidio Fígulo, sobre todo en el aspecto muy importan-" te de su relación con Cicerón.. >. La introducción al Timeo ciceroniano, como ya,.hemos ooñalado, iba dirigida a la memoria de Publio Nigidio Fígulo en el año mismo de su muerte (165)^' La,noticia de.su ., muerte nos viene concretamente dada por san 3erdnimo en;su traducción de la Crónica de Eusebio:. .. HIER, chronj oí.' 184, 5 (166). ... »,. :-,?,, *¡r. ,. ;/:_,' .. C50 «'. • S. lílERONYJíI IKTERPRETATIO CimONIG/E EL'SEnil PAMPIULI, ; j OiO V; » • Ann. ' , ' Olymp, Atcxandr. • Jwlaoi'itm. Hoitititwnun. • .- «fr " ' • '" Mr. . - l . ' 0. t » .'• . - i 23. . • .1 i > ' -i QoopnlM * ri'po còmllalu Urboïn ingressa. > ,v • ; • •• . '• i ' l'rnliilriïm ll'clicis iiiarp.irit'wjuc liti, i¡mo nòc viros, ncc , " •' .'' '. ' • - . ' • Hlicriis halinri·iil, cl minores csscnl aiinis 4 i. '.';'-• 181 •'?< . t . .1 r ai. i t . t < ONi(,'i'liusl>l''igiiUispylli:i;;oricus cl matisincssillomorilur. ' >;. • • ' • AiiloniïM ilocoruil (juiuitlum inonseiii, Julium dcberc üici î , • ,*'"'.••'• ' , ' • qnia in ço l'uissct u;if.us Julius Casar. • -,•',', . • . _ . ' " • ' • . • i ,. Cnsiïus, Jtiihca capl.i, c icinpliiin spoliât. •" d Itlibiis Màrius, C. Julius Cnisar in Curia occidiiur, et fasces . ' , -'-,!. • "• Mfllun siisccpil l'iibliïis Uolabella. ' v' • ' • • , • _ . ', Cali Cicsitris corpus in rosü'is, ob lionorcm, concrcmMnm. ' • • • . ' • ; ' .' ' ' • Borvlu» c Knlpiliïis jiiroconsollus, cl l'ublius Scrvilius Isau: • > ' • • • .. • • , rlciis, publico finiere clau. ' ' ' , , BOIH.-O I ros < sinitii solcs exorli paulalira in cumdcm orbem ; coicrnnl^ . ' ' • • • • ' • ' . v. Inicr cœicra |iortcnta, q'use'loto orba facta suhl, bös in subur- . , ! • • ." . • baño Koimc ad aranluin Ipculus esl, frustra so urgeri : uoa • cuini frmiitïiita, scJ homines brcvi dcfuluros. ' ' ' : • ilotliatlontm [Itrei]iiitvilOCTÀYIANUS CASSÀRAuguslus, * . . . • . ,' '. , '".'-. an. S&, * menses 6. (A quo Augutli ttomanormu reges ap-'' .. ' . ' ' • • ' • 8. . . . . . 25. ". pcllail,) 1 Ànlonius adversutn Gesarím Atígusium bòlluiti morct.. '. GRIEGA FRAGMENTA. 'An-íviof TÒÏ tSSo/íov itv.pà 'FufiMw; .uív« Kwrftitov - AtOw/sof 'Pw^aíuv (tóvap^of KAI2ÀP ÏEnAÏfOÍ" .x«).Wfitvov, 'loú).iov fíiïOVoutrffOüvc« i<í»syiímto Scà to 'OKTAOÏIOï... i6«ffoW(ítv ÍT« v;', /tívxf ç-'. El Syn«vTOv'/«wn6r>ai ¡v «VT$. Syncoll. paft. ^41. ' celi. pag.^iS, et Cliron., Pasch. pag. 452. r«ïof 'lovltor Xai?««... io-foyi). Chronic. Pascliï 'ATTÒTOVTOU ï«6«iTTOîx«i Avyoucrrot o! l'upaíuvßa?(pag. 151. . )ii«f «vnyo/uúOflirav. Clirouic. l'asch. ibid. ' :. i ..

(8) 16 f#i|ft0ii$* f m «ft»!* suc**! y *9«nfca «t». tat *dsdoñea ti* ¿08 ?t*$fttft%*9 <|¿«$»fiHNt tí« lit ** '. •. .. vísía«. •. euo&cjnlísrtíui poc Relffotaííhoití y Hoth (167)* ta dataoidn ^ •* tao t o frocnsnta etIÉ QO^pranditío entro $#* «ist 48/** •«! astíeopte*a fttiái it la &9*t«t» -tîl ffttlfpf Ctfi If ol itfHI. 4Í f^tt f a ha ííe «t ^íí-toa lié faltan •• - - ..f?-. S«: aifetion en ti -!-'vla ê4 ü|%| ÍJOOB n. qu© en eat« no po,-íe«oa olvidar in oùrsaaiîîft tía If i- HUÍ* aatto dei i^t 44 ».C* f ou* g||^l||t|. fit ta^iQ ííobi^ton influir en 1» trasíiciátt antigua (139}f que hs élát P«cagtrf0 »n loa sdíoí.cneo nit pooieataa^ eí^uiomio 1 «P l*cfcyraa t}* tina* ü o í roa taarjuAüïUat {ltr>)* f f iliMMHNl ««í tu Ruettiï do í'ubllo fígulo en el ol·lo it -t -tu oi e4 a,C«, I* opinion d«? 1. "•'. • •. '. • ' ; • > - • *. «It reeiantsa »öitcrö«, önts^ til«» i« f^iii$|t$l« Af fot*cfí9¿d f í?0fcfi| Ml CÖ530 lo tío A* S^obóílí», »o incli*. n«í;aa<antft h sus i« oi sHo 709 Q»u»&4 P «fa tlfflci» öl afta 4Í. • El p rabila tíe f uontao en i»«« ceao 09 • «ont» apasionante» dodo qua eon 3oî-6niao can-ae» al tiöapo lu oUta iía Sustonio f concratisfríeíit« cl Tjaeo tío . -". -. ï.. fi% cerno m .Hf^fHi» «ft lii^l^l^i. XII f «r» ^j^^f lio* SI <m), aoouraraenba en «na veroiiSn a^a t^pl«l« qw« I« na» It« lio sad o a noëats-a», $QÇ otra parta, 1« I« íau«et* -.'• Publia Nlalc'lo rífalo y in.

(9) 163 «et cl '»I«** libro su-ottjftlono i« J«* bloirnffaçt «íe. ik' y oi-t*i ¿mut* i|f*f»it $«§$** in ü© Heif feraohcid, basado totalnonte on i«tt hacen quo Ulf jffttilit* Ufe«* iif tfftltt«tfittftttfiMMMlt*«n /. (. loa capítulos íie dicter» s ÍHii fue^tes pet las qu» lo» tullí* eortoeioran It tltftifld y iti obrao de. U f «cha dií la r-rjo 'to cía -- üb lio íUgídlof sáicí aritucbiovís por un oanstlio prcölstm« tío o PÍE le* toxtyal, al qua pccoe fechos ßrttigosa escapon, fue ob jefeo do una oucioísa oontradlocidfi a an jada i« un «ado tíofinlüvo •. .. i t .«HMtiitfiNl itl tlilt Íf^« cuya outorideiiî an *. .. pyntö o« tndiacufcibie« tin «üütity poe* » l e de ottto prcbloaa» eroewog i?uö ßerl convonienfcö lo ÄObra !* ecgu^ataci^n dsi ßlarao Httl f 9 preseindlendo y» • ' . ' " . ' ' . • .rf del tono poletaica quo puáa tener «ü tu aoreento» ^srvir« adjj, •. oáo finta ifttfoduG:lf on f tie espítalo tíscaiftatío «stsncittlœ»nt0 » its cronaiagía y « ppsolaa* lo« t«wfeü3 tío los tm »opeofco do la hi e t at i a D* la filologftt «onto desconocido qua pueda ^arnae taaíiien una ida« dü la patcloia ovoluciiSn «fonológica tía loa aotucüoa f trabajo« «i0«óI@M«nit dodicado« o «u/ tolaclonadoe con ? ublio dio regulo, t la por qua «I dar «nt» »^ can u on lent» b*s« capítulo ooftdyu«urä « I* ftxheuoUvitíad an la.

(10) 164 «r íïiíi. if-glU da la I «élu® i $n p g-jf j&artfi du (173) dal nosjor* ti» »Pfeils ttffitíia F£gi*i$ entra loe ci^a'ttfearîsfcaa. da fif§iiiot 10 eu&if cs«ü (174)| ftsss ilav-atÍA ai «ft» if o«£* on title maó &a«p?ant»# «M3iH«tfiî la Cneida^. nep.t>ti8antiMff» eale «ft hoaoy® ÇSOTO ^u&llo fô'i^idid fí^yló^ natí-i<f9 n@ ft4ê Qltfi 98 Aé»*^. Cjytî -fîSifîf JLteiiál 0$|>il9 ÎîQ&^îlItSffJiaSi oolîA. fin congru otíoraís da la ' &'!& feg f ti® ?&pfti£.da!!iant-0 puas t o -ßfi1 d» Ho.sf-tüf-* pOf H^yn» Sufln'fSt y nifeaohlz (î?S)j:. al Iniciar®» i^k er-Üfcita f 1101^9*ca»- t<i ttaiiioiéfi an* io ne® haöla da tóai© oífeasntariíif no lo ft&eafi loa ¡esoiaantasfie» ¿® itrvis? nn'otit BO cifca a fïifidio ni. lo cafâAoiorj^ fttilft «alio« Bin a^îïar^îiiif 60tii5 inüiuai^n do fíigiíiiü an t r» l'.3a 8äfl*».rt£atiataa dt Virgilio tosa* pie aft ai* su hechas cutiera toa« ,!ü8§a on auîta ©fpöt «n pap«?! i«»»»tanta Ió ÍMI«*i o« îligidio Fjfguio por io«'aí»an£8riBta»'da liíiUíJirín o oai^ilíirlo con aliao» y 'asi^lüsio öl qua an «ns> «fa 1-^s oddieaa da ió» e»e#ii*istts« uoron«80a un cö?i0«tario ,at|._Afíi» ^11 ï w* l^S d* ^I?ü ; S» -<jutt ©t ai anata (176) t. %. eötJ ít. ual ?U-3läluui ut8r-iu8 sola fuit v .Iföäonttt s »fttc nota d* *îis§»la Hai* ftfjèisua* da Ica fr>di«a-a do autos«» d« Ina 'aéiaianea *f* Atii«..

(11) 165. »i Hof® IV it« .1*. «n t«<i¿i<*ttc$ la **f#£*ä8£4 •&&£*. W y fügidi* «ciaa««*** tts oit«tf9 -s« la 4uft **4je H*. ^ MItitï. {179} ösnöSf¥* tflobitftt wi. .rtç-oifílo tía. «tro* », w ««ttóifcot %ö& Mi@te«^^l Imn» in. ffigiiíiu« @öf Att^uttdf i«tf»tréto)p» in «mlHus» «fxpylîîy^ »oit% Sô «« fc**l* fô Ptíolis îtigldlo f í fuis» y «I tf». nJLft§ân ôwfcôt rfi* iîf>raMl.m^r « %te f $ô®.8l «^«ao>, At • INlif t*t£ etitid »¿tua en öl a¿ft&$ ^»....»^i^p.ttast^ift swt-l'ímltft^^ «i Hier*. Sferer»*. { 726) t «p«. qu® faa si c$gcí@ ^ntrs a^öact &@â%ifôoriÎQ«e la Ci ín^or4s tl« tatst» c .mf uûi<5n na» lis ver dirai talento s au orígon» y así 00 recodan «o t i ola* laß.

(12) 166 |*u&0«* par 3. «l-f |*i» «n «I articula «ftftgi* diu»** íjoi fel^l&g&JlfM^^^ d» P* cje ie (184}« cono Ine qao à Q<wtin«HMi6lt rsprodueíao** Cpisi^yg* aoo9?ant «ans .fetfcöesttp d* fit «In« finn«l«3i. tin cor & oi n Auteur «toe* luí ßUriijus tin Traita -dea Roîssîdo» da l'haut» 3* r«, tísno une saula ?50aQrqua |«§ ROpriseo d* uff «or« t '•P ri» i coiltí« tía quoique» au t reis nufeii-jjrßf male J« «ast t tai ici 1 *á t renga báwu« «fit f'oí« n^in» 11 41% tían« IÄ pha xni da I««' ííáfluxiafio »ur la "hiiaeopniej QU» fit exiitf fïar Au^uots ptuf l« crirao de Hagi«. ,le a« peí tan« .. ». ". -. •. *. ,. •. ,. ,. .. .. -. .. *. pit nier pouf @ti« qu'il n'ait poasâ paur î^aglol««* (182)* lut ñuto« $@-ffôHftfi4itAlfi tt ootíí» notició tan ©louante}® indispSfT;aî}l*o ÍÏÍÏPO so^uir la hi s topí« èff***«fc*t .* ^uülio «iridio Fígulo» al tioapo tju* s t{af« crític« la aresuirfarf f.îa Xes afirssacJanea h«* • »in fumigante haota al "«NMMIntafUMOé . to mocjoria de H. g« Burigny leído 00 £*. '. tíoo înocripticnc et SeXle«-Ufctte« el 12 4 1763 Ut*I* significo i« pwactft «I tíin eJofinitlvo ü» i« orillo y ^nQtl« tí» ? ubi i o íUtiíliai . "On a d«J& ï-alawa l'Anaohroniaaö Ht % n«pint qui Apparofiïfflont por ce pooaago d'Cueubot qu'il avolt St oligsfwo» ft Íol?4% QÖ» #idltfá4ü ful imití j»*t «ÖQ«I«* lo pour lo crltaü da lüitfif i Cus^bs pnSUmt qu*¿l mourut avanl Cá*ar» & Cicerón «fi p»rlct eu Cömacnoewüni du ?**$* oont d» Unlvoreo. cote»« d'un haaoo díJÍ motft*, (195).

(13) 167 El conjuntó de argumentos que integran ambas cues *•" tiones expuestas no deja de darles un cierto valor anecdóti. co,'pero, a la vista de los nombres barajados-en el problema, no¡ podemos menos que tomar conciencia del.interás que ' despertó en un momento determinada el estudio de temas como el que nos ocupa y que,haberlos dejado de mencionar en un capítulo al que tan directamente afectan, hubiera sido' romper hasta cierto punto la continuidad histórica que constituye, en gran parte, la nervadura esencial de la filología.' i. s. '. Queda, por último, referirnos a 'los tres testimonios que han dado vida a una parte del primer*capítulo de este trabajo, es decir a los dos tradicionalmente aducidos para la explicación del cognomen de Publio Nigidio Fígulo (AUG. Ciu.: 5, 3 y COMMENT. Lucan. 1,,639) y al tercero representado por la lección del manuscrito designado por Use\ ner con la sigla B y recogida en el aparato crítico de los COMMENT. Lucan. 1, 639, frente al C que es el tradicionalmente aducido en las ediciones, y asimismo,el que reproduce Usener en el texto de su edición.. AUG. ciu. 5, 3 X (186) • 3 Frustra itaque adfertur nobile illud comméntum de figuli 15 . „ : j rota, quod. rcspondisse fcrunt Nigidium hac quacstione turbatum, :/. j . undc et Figulus appellatus est. Dum enira rotam figuli ui quanta j í, . -. - potuit intorsissct, cúrrente iHa bis numero de atramcnto tamqunm • " ' . ' I ,; uno cius loco summa cclcritatc pcrcussit; dcindc inucnta sunt , ' i signa, quac fixcrat, dcsistcntc motu, non paruo intcruallo in rotac 20.. ;.

(14) 16* *~2 illius extremitate distantia. « S i c » , inquit, «in t a n t a r a-^ï;S |||¿§? V; £; p a c i t a t c c a c l i , c t i a m s i a 11 c r p o s t a 11 c r u m t y Vrlíell : ,;f . t a n t a c c l c r i t a t c n a s c a t u r , q u a n t a r o t a m b i s %v;¿¿;||av^ |ffi i p s c p e r c u s s i , in c a e li s p a t i o p l u r i m u m es t r í ^fö5t ' ff v ^ h i n c sun t», inquit, « q u a c c u m q u e d is s im ill i m 325 ílf,^lj§Í^ wií p e r h i b e n t u r in m o t i b u s c a s i b u s q u e gemino-^^^^ígis; Ä 3 r u m » . Hoc figmentum fragilius est quam uasa, quae illa rota-íÉÍl|^;|^|3í}^'^l;f ;;V itione finguntur. Nam si tarn multum in cáelo interest, quod con-;^rW; JA v stellationtbus conprehendi non potest, ut alteri geminorum hereditasv-S;!^ ; obucniat, alteri non obueniat, cur audent ceteris, qui gemini 5*!-^ •'-'.-• non sunt, cum inspexerint eorum constellationes, talia pronun-SivilS&i ; ; tiare, quae ad illud secrctum pertinent, quod nemo potest con-"ffii& '4 prehendcre et momentis adnotare nascentium? Si autem propterea: n5|z> ;. talia dicuut in aliorum genituris, quia haec ad productiora spatia^Ä'Äi ;.';iv teruporum pertinent, momenta uero ilia partium minutarum, quae iO"''^--AJs5 inter se gemini possunt habere nascentes, rebus minimis ttibuuntur^ jS.i¿%£í!i^a-! í;1" de qualibus mathematici non soient consuli (quis enim con-..\^&'f^y.;\ : sulst qunndo sedeat, quando dcambulet, quando ucl quid pran-i%;5¿s>>i|ií|iwi : deat?) —'numquid ista dicimus, quando in moribus operibus casi-v ^^ío- 'íi; busque geminorum plurima plurimumque diuersa monstramiis? 15^*?^ i;|i. ¡•3 i motibus (casibus motibusquc G) LACAKFpBCde'p : moribus edd. • cf.Jj; 137, j • 6/7 pronuntiarcj pracnuntîarc A • 11 possunt] possint G. C O M M E N T . Lucan. 1, 639 (187) -] 639 AD FIGVLVS Nigidius Figulus ideo hoc nomcn acce- ; ' ; I ~^A^ v pit quod rcucrsus b Gròccià" dïxîfT so didicîsso orbóm" ad;?.!-^ ; . t celcritatcra', rotrto figuli torqitcri.. qi\i mérito nrtis consul* ';i' ,•'.-• est fnclus. - • • • ' - . . ____^ •_•.•._ • • •• .. • • : •""'. : ' : • • • • • • • "• - -=-•-•-••''••'. . - * , >\ 23"NIS"rW!us : i inntlicmnticiis figuliif iliclui quod ß. • ; 1 CRrotia Ca || 2 figuli om fl || tprijucrir llio primas mnthcm.vticnm inucnit ct punctum constellation!» Omncm enim mm constella-! i tionis ¡n púnelo consistcro lUcebat D [] qni . . . 10 confirmat om IJ || 1 cónsul] fingía praetor tnnínm [' • ~" ~.

(15) 169 ímm* If iSf •»» i t*«») „iii^jllfiljli^ .iP8^ fei tatst» rafcata tpguori * Hie oritau» ot ounct^ conct<sllBlÍoñlg. nem coia. - n u n t g oonaigfccire DB .|«« trutt tootlracnlo» eoianonta loo ro f or í do« «Í f api»fcHMHÜtpraoöntan una pasible «otoMülft y Äota tit tau/ «igii. ro^etciu^ ft gracia raucyeut a^gatiff f pesa « • quo ôi tanto cootörticjo en d ^anusorita f prssonte una vet* talli ni« clontíficü nus tm®m intontstdö revalorixat an ni £n îsnisral «n$9 f«ff«ft« d» ffttl« vleno a set .ï» at't^ft qua ftâ^rlftêH ä la odacoaién ¿tSlica do • •subUo fïiyirîia rÎQulo« «o ear í a on 00 1 s csao el totítlmanlo ouo uno cor.stataoidn dol , orf occlane^iüntö êê, m ««auco» an ûracia coau la fnii/urfo cJa iu« jÎWBneo rosD^nö da bueno f ütaiaia d tío öQuollo« on It«, conle» «9 ci f son todo« ioo eaptíranïaa da superación oocial de ou föoiliö, nt'to* «««ih4ôt «} 09«« «t» % fol*« 4ft«*t&t* Ko d« han í ne U nacíot en «uo toßp»ctlvuö oatucJloe, entr«. «t MHBtand y % Hot!* (169}*. ,. Ü« Hort« puntjaliziS totiavío »«« in ««»f I» al f«f|t «»tu Ujstíraonio oi tOÄto 4» i* o«rfco öe Cicerdn «. bao Kiaidto ríaula (4, i.$)i.

(16) 170 «ttWtttft «I« ad e i an t o af i traa tís a a d o ttÉI c lo «o t «At» öUaniai» uttta ö»<aqä otónaliaetna tuconiani nutra» tió tls atuell» ruaióii in Staacia ;>ere0tii> niï cort« na» % c ara 11 nulla »nXa> da i*tti|»tti; quo istud at $****&** itöt ^x. •••. .. -. -. ". ". iititlfeifc not»»* (i*9)f. .. A* ÖÖÜÄ Coœn» oin altuar ccncröits-^nt« on ei. o oi vi*J» « Ítttlt fio - utíiio tíiglUio, lituà *a *ofo* opartaeía tíe ioo »entefcrc<» ai oôtudin* lo» JftUfe ' usicnlän*» 10 ^f ^a* parsHe poncer que eituÄ en la tsisaa ip^n qya t a 3 rand f %f%i (191)» '-.. •. So*hri$ na »o pronuncia o ob r s o ^ te punto, »firm «a. qua esta» •¿estía^nios öc.n pur so ficcitinöü (Í92) f . • • • ' • - . ' • . ' • . •. ''. ". . , !•. «I ftftfÍf*f t í'ubii^ ÎUgidi» fíbula fü öl iapll. etudii« c^aryîa^u« duc t ri nô ft t »i«aulis reou«*» dice t in 0tfttitt ipaai öicut tua Inuonlevue ÍtsMs H«t adaaluerit ftsaüiaaQ* Cartó praater pat t Í« Usus eat, Greisoaai tí .cSu» «rata (193)* fta* «irovarosjott por tsrsto • 10«,rae o « «i fcu0r dato» t ' a« ini^ft OB ««;|# capitulo» «n rfond«, tío eoír ' las coajotutoa antarürr^cnto ax>-U3»taaf debería »Í-. al cet «I príottp tastiaonío conuorvfedo 4<» I« Miglcíio ffaulo* Ko» lHfü«*t »in »nbarga 6 plentoor Xa «imtli^ y if**$*aftf 1» vora»if»ilitud «* 1« conjeturo» Ü* potJy»c* twa&i»« flftjttf <í* teWoinr lo eaai 1* eatfcoi«, da 1« *»i«Unftit Al «I» •«!« «m.

(17) 171 <St ¿ubiio ïíigitíi« 9 Oro lai •*«*&«*& è« cutitita ogbra totio ' I«« iti«t#i«ïtii*# tf» mil» apmif t|s |«tt«itffM** ,t» I'«» «me tíos öo A ti GO f de 3|«*9dfey Mit» *ft*t** otra»* t| hecho 3 ;, et rot y ra y eue lasücianes» é» le» --,u« na 0» .ipttlt*flKÍi ni» «í« vna, cw«o ^eaosfcs-aröo-«, ay«önta oí it olvidar Í* eístftííCíia an HQtß qu* i»tlft un ^«5*3 es» I übilaatJo por p¿>r flrt» lado» lo» öX^smto« »n eats» capitula en «i »affocî «üpláÉ tí« ya tent ironía d» Aul.? %li®y. ¿jue rao^a t^uy t$«{|. t&tfa la »HîîUaîitot CI»). . •. •. ;. ' . .' •. ^iltfi^. Í« »fir»ACiin ti retunda f nos per 1^ quo loa tewtlRonîaai aunque feaatanta fti#«t&*$ de tin atjtür frican t ario4 no ftO« fiaw por^ititía sit- qu* ««jot «$n cerré» bt»£> l» «ftaöra Pwsai et ^uülta trnwda rí«i fcla^ü on uno a» loa pot fada» cuya« canyvrníiur«« polític»» y auUu?olo* cruotÄlt« ^orn «Í ultwrior tí» ear pol la <!» Roo» y «u. •'.

(18) 17°w. . ií sac i í n« Gir» 4Mta»*g0 cl *irta*f ta raolixado, enchinado a una r.u^vs M$fMftt*l**&i4ft üsl pan,;r^3íï ofrecido tío un ßüdo • casi tíiapsroa on *fti»fi0tii* fcreboj-;fit n (3 a pumül* prabor la ví!?.í3Íii'Jsd g« un ".»-¿uudiv; fs: undtï s öl; r a tósto cu t or. fio*. -. .. • . '. iî-::quaa;îti3ado asn un cuadro, la or-isnaciii5n qua a a lo lorgo de ante conf í.ulaf rounloncío « continu^, en un @te;yelë f «nJynö^o rasuran, oí conjunto de aportf3cion»ís y tíiacua,cinQQ do quo han s t ííO un auní - do vista cröttoidgicot los lf9tlMHÍ: ü I« vida cío «-ubiio fUyitiia flgiiÍHf rí® acuordo con *!S:|tî|ft*|« «II (HHMlft«» :lt«00|« loo nueyos pyn%@« do trists f In« a^; ta?abicrj laü di'íCtQponcÍaa y *. cías con |.9t ana&ríoroB »studio», ,.

(19) •" ' ". . .'' ''. " ••"-.,.". '-. '. J f ï. 1. *. t. "."'",. • ; - , - ' - ;. •'. '.. 03 0. -,. î. s. ". d. «. •H 43. ro . .. O. Ç. •. CD 'd _. tí •»0 •H. lU. 0:. o. cd. **i. o. ïs. 1. O 4a O. Jj. . .. • 54 <M. •. o. d O. o .; cd. .,.. H. '. /. «. *•! t. '. ^o " •H 03. co. ' ' • ." *-'. 54 ft. -. ;' . . . <ü • ». 'W ^^ i.li. ". v. ' '• '. d. d 03 '. -H O. -H pa 04. a. cd 0. 54 iu. -. O -H ,1^ j ^. tí. .. ,. •'. a. . 't. .; - .. ,. cd 03 £< ® . •. 'd. ro. •ri -H 0 W 0 d 'H OJ -H. "d^a. /—•••HBBSM·*"^. .. .". •. ÍX. N* •U. ••'•'». •. O. Ö. í». •. 'O. •. O •O. O. 0. O. cd . cd rO VO. §.. ro VO. Xy. K î. ro VO. ro VO. . •* •». O -H CM d. •:••..•. H. -H O. • • • ' EH 0 P H rt O fM. ri Cd. • E4 P Hi fM. H H. ". •. 'd. O 03 <D. a. O .H 'd. o. -H. O 14 FM. IÓ • «H {2?. 3. »H. 0 .ri H. cd 'd o 03. ,?. O. cd. cd. ro VO. vo. ro. •H • -V> H d ft CO ft N3 -H 03. -«ien •. in. ft. rj-. M. «. 3 <î. . CQ CQ <ij • O ?H g O P H W fl. 03. - a •H <J 3 !4 4a cot-. •. O. 54 0 o 4s. H H H H H M H. L. >". ° -ri. O. .2 'd. °. ft > » • • « •. ro H. ço 'd. So 'd. H ö. H. 'd 'd -H .. o. o d vi. 'd. -H o. M. co. <D. 'd tt. cö. (Ö ~ d>. d. »3 <y d CD <1> 'd o dH *O 3 •H EÖ. cd. oví. Cof*| ft -HO. .. 54. CO 'H CD. • fvt 1" 1. 'd 0 03 CO <H w tí CO. O f4 4f. 0-ri. ,. CD. O CO tO -H 54 -H ,O ft. -H. «H 'd a. d. CD. tí 54 V O a ft 0. .. ft. o. «H. 4=. <D. CD -d. H. 03 Q). tí. H <!>. 0> CÖ49 M 54. ft. Cd'ri rt 1 i 1 f t~?~ t. fVi • 1n1• 1o» r~1 1. •» O H. •. '. •. H. - c d. in. O. cd ' cd. cd. cd. ro. vo. ro. vo CD d. H O ro. p. 0. O. vo. ro. -H R. •» CM. CD. •» CVI. K3 p S. H. H W. H H H. c t* c* |ml. ^>. tso a. <0 Q). • 4=a. 4. O% ' i C—. in. •». H. - • * 54 «H ö Cf. •. H O. »H. o. •. o cd vo in. .. cd. ,in cn in. •. H H Cd CO d ri. 'd. cd cdVO. o. in. .. •. o. H "^í*. OH. •. H» W * O CM FM tr\. .. t. >. pp. t^l. P». .. •. •*. •. •. •» H. •<*• op-J. H"í. O •. ro. H. p R. H H. H H H. • wî>. «H ^. <q. o. LJ n. i,_t. pG. p<3. H. n. i. J. pG. .. ' '• •. • ' - . • : .. '. •. - '\. i. :. ' • ' • •• ' • :. '. .. .. '. .. -. - .. .. • • •. '. •. ••. ;. '.•. •. •. '. -. ,. '. ,. H. '. *. f. j. -. •" .. -H. " .. .. $. '. '. '. '. t>». ,O. ro. •. W). o cd. 52;. •. vi. O 0. •. .. ft. O. tí 5s3 OÍ4 O 03. ;. .. O. da. ' o o. '. co. -. co. ,. •. cd. « -H «a. -H tO -H. .. '. -. • '. '. ,. '. •. •. o cd en **•. 03 03. en. ro VO. «. •. o. <<. O p. Hl. .. '. I. 1. 1. ''•'.'. I. I. . " . . ' . ' . •. I 1 V ' " • r .- • ' . ' • • • .. I. .' '. '. " ' . . . ' . ' . '. '. '. -. e •. -^ CM. H O. ro. •» ; f-. • tí O. •> IA. • 4= 4> «aj. •. O H. o. rJA. B <H O H O. ; -i. H. i i I. ,, ' , V. b^. O H. . . . ' . ' . - ' . '. cd •O ' <*. cd* \ vo o. ^. • •» a n. *. W43 0 03. •. o o cd cd H en in ^j-. •H. H o ft. x. o. CM. m o . fq. /. . ' ; . - ' ' " ' . :.•- . ' • "' : . . ' ' • - : ' -' .'""'"' . ' ' . " . ,. . . . • '• \ " : " - - . - . . " • ,. . .' , ;. • '• " • . ; ' • * '. »H. ». O. CM I H. tí. ". •; '•. ••'.. ; ;. O. ao do. S. -. .. • : • • • • ' • ' ' • . ' •. ncí. 0 -H 34= O 03. <ü S co 03. '. _. 'd o •H. tí. i-. d 03. 'd « co ^ 'd tí o 54 co Ü. '. ,. o. $. O. FM. • . -. •. -H 4a. t»fl. •. • tí. « FM. O. O. •. O. • •« H H Co E W. p. ». '. ' '. 0. S. •H. O O. -. Z*. O -H. f H«» | »»N '»^/. '. .. s. à. •Hf. <D +3. rj. '. s. .. '••''•. ..: •'•.. o. o. Ot. •rl. -H^ 4=54. ?•! O .. 0. ä ° ;. •3>. '. ft M 0). M' * •. •. '. 0 •H. 1 ' fciO .. Oî Ë Cd 3. o cd -H d. d «H O O 5 4. 1. •. : S '••:- g cd o. -r}. H ft. r 1. Bo. -H . CO-H 'd tofc 54 -H CO 03 ft 0 {2; 03 03 H VD 'd 03 •o cd o FM >H v[ CO CD. 'd. o • 'd ro o. í. O. cd 5-1. a. p*. - : ¡ r 'd cd. Cfl 3 W o. O. •. .. H >. 54 o ft. 1. a. O. *Q. 4 -H 5 4 tO. tí. o. tO 03. 03. CO. 54. i. S , |. -H CO. ft. 03 -"CD Ò ft. ft. .. co. O .H 'd. «d. H Co •H O tí. oQ. -H -H HO «•TO O S -H. Ö 0 5H Vi O. O. I. t. ï t'. VI. . FM 03. co. iv. tO W). A. •. cd i™i. ^S sö. •H*:* 0. .. .'. O. ro. H. !. ft -MO c d pua r|—t4 \O 54 'CO • • cd m q 'd ». {2; R FM PCÎ Hin 8 O 5 4 O ,. H OciJ ISJ j o H-=h. •. 0 '£. '. '. ^^- „L. '.. O d. . •. H. CO 03. : o . _.. H 3 W. 1 <. ,rci VO. CM. •* H. •. cd .. . t>. '.. A. cd. .. H. » î?. cd. 03 03. 1. I. to w. WO. '. •Hf. _ 1. 0*0. 'H. d. ^*"^«BEggjBP»ii^^. '. S:. -H. l§. ". í. 0 •H. \. 5. ¡. H. ' • '. CD * VI. O O H ÎH 5H^Q> • • ft] ft43 .. :. -H. •. O ^ CD. " cd. 54. ro -H. i. o& HO. i—l. co. 1. | Og VS * ^ • oH 0 H. •O. ••'-'.••*?. ¿s 4co. '. 3. tí. -g. "Sa. ro •P •H ft. CD. o. FM-d. O J**. ^. 'o. O-rjO. <o *d d g. CD O -H 4=. ,. co o cd. t*p co <ij o. <D -H. 0. 'd>. •H 54 «>O W). 'd. OJ -H O. 03 03 43 3 tí 03. to <î. .. O -H. o d. • .-... ' ®« •- fö... ••:. .. •H-. d'd. >«^H. 4T. p. 'd. ro o. :. «d o. ' ^-^. ,. O. cd ió. CO £5 4= bj) 0-H O 03 54 -H 03. o. •. 'Í 0 •HH O 3. O O. tD CQ. -. Í. H • o. d'd. d tí. •. ' * * » • •. . ,. ft. ". .. co. CD CO 4543. - É4. •. * **ï d co «D'd •d d. ü. «aï. '.. g)0>. n .I ^. q 5 Q. " vx. '.. OS*. in cd H • • ?. ro. '. ;. °a. • •. 0 •H. s~*. '•. • -. .•v, ' - '• • • '." FM. • . '. -," > i», . § • • . :. : . , ' ' • ' \- . 1. •. ' •. o. ;"*. Vi. -... „%"'"'» ". d o. •*. HECH. %. *. H H. H. l —s. à. * O. o. in. S ooH. -H. •>. opq 3. ^ 0 3. •a. pi-i. .. C O. oo. *" ja. 0 3. .'..-.. -^*. H. •. '. •». • a en. pi. g en. »""-'I. o. g en. p <sj. O •» O •• FH . OH • OH. . tö. H H H. &l ' H. Co. ». H. 0. H. H. S 0 B',. .. '. -. ' . . . ' '. -. ;. :. .. .. •. •. •. '. '. _. /. •. •. •. -. .. '. •. '. ' j -. '. ' ' ; • • • •. '. '. ' '. • • ' • - . : . . '. ;. .. '. ' . - • ' ' - . ' •.

(20) 174 do cí-c¿nal-.v,)fa ao^upa «pnrttwfc' •Meut* -ai ftdittRtB isa® lejana tí« i« triua 4« ftybiita ttgláia. l* •otftS'iátréííd SIC« tillé Í% 4t Cl *•«$&* là oÉiioftíteMrSf 8«t»3fii3s>5iörtfeii ßgapattiitt)* St oi tua os t a r ü ro roño i a n Higa dig rfrjulo on el S3 c,C,t «1 if« Cicfôfafi y o» Iii 6ftnJ«i#ft6t4ft tf habió /a r,:-.rc;xí.'3."*do y rulota en fall«« rölaoiÄn oc* tu t»ttlio-0ni0' ô^n I»» êàftisrtl^ô^ «n .9lotafiHi Cid* â0 (H). ^ .-^- 2S ( I J D. ta cranülujfj; nva;,îue>âta « 10 lacgo do ha i';ua, nja eitynda ontrts i«s ff&ifc 3 y f» do m Ina ~.Í.ÍJ,T,C<£J m:> cntoíj» y •It $®3%&® ein tJatocIín^ aun^'jc al tosU-noniö ci í ema li nierai ca al tanta da "uotunio en Aug, 94 (II 21) si ... loo pradiçjlos QUO ecuapn'riarun «1 naalaíñntc; d« f Acunen ta foGh-vîd,-. dicha t «y Un -nts, öl r^ Pert ría « $ qua jíraclaa la úotaciám f S d« aoptl^-abr» del uno o.e.. La R!iQ-ia triacüuidn oueda r oc o 3! a n, adecj-5at »r? Oion eí o (V), en -Tonar oo (Ull), C odre no ( U H I ) y Xipfiilinu» ( y i i l l ) , y tfómLíion ón uno? ox^or^to, k wanting« (VU do Cooío cant ení doo on la e d ¿, clan do Seit Ú H Ira a por X* H»lbott qu» t on í su toxto de In fit ¡% Thrsn» tin dato can^entdö par las ^A r ftgftfcBej^^.aftt^·?^^«»- .^K-.yglf.ÍII »8*»*» Í« pt«*i*w*Í* . cío un totUiüoniü pptoöido «n ida f^a^gl^ de »»n Clo&snta d» Alojr.ntírífli na fu« local iaacîo daopuáo tía culcíaUo»«.

(21) 175 sí $tf*4*9ftii a**f*0tiM*ftt* c 1,3 r «a ¿«t causas %?n«t 0$ft9ii* «à *t ta*«. '. •. <. ta jMWtotitiftilR «tel t**Mtt«Hti» fis su^taniiï tn « 94 (UII) y t en ccnaoDue?iûIo,psra ii*MS*tf$ objotQ» -île todo» les fce&Ufttonioo tvittftiàfMUkMi con El, fus lie. v ad a a 3* C«Mé0t«m «|ttv #*i . n ^ ^ ' r r (1?S) e@|}««é a considerarlo os riront o pora acabar. nute»»* «n^vrittM» «0 conjunte cc^vj öic^ftfita -s® aatnciín rtf9ttft,ls al ül·la $$ @xl$ltA0i« c?H '-1C. Sull. 40 as»,. tí» f*«i» ni* -»»<|a** iftt fööhatf tí-t# !*•«• «to» Hnfigíf ^Jfl u^> "-¿if) a¿nfcCítf£Uca, SDû^achcba. Un 3í;^t;rat de lats fuantea, qus con mit profujiditiad a's »üoionta, h-il yistnüiccido clarftraífnto Is« par la demás «t$*? @@miiJli@@| ^ua gu^rd^r» anit» «f tootirs^nioa, a Hü par q-j» 3l« proaciitoiii'n do l o sextos an totfö «u cxtonsidn, gnnarnlniiafco emitida an Xtsa w inagrafíaü funá^^ntnlría» contribuyo 3 d n r un« panorík míoa raAíí oapJLia ;îol . nrabiaort Irv'ïaroa en un cantsxto do hachas afine« B <n un marootlo Oatâs1:.«!? protligiodo« ßigo «Äö aiiâf ptvttieaseiit« on al frit« ff* *«C«. y on el rao» d« uiclöwbro» istgiln parea« ísfimae al conoonís cf« Xa ííicyoría do ia» «Uiteíradt 99 halla @l.

(22) 176 un a c« AU« % it t CD«. «Í l-Qgfillfla^ iffiqijyBtfjiE»- CülÉ *|*#fcÍ4. «nu vftiAoi&i- «nit« Piiliii^ ^'i§itíio y ^ifife® feöl» fMta ae JGa·íor· da CQ/Ü Antonio on &l jaiaia a ,guo .ets refiar» la Itífaft-iígneiafi da P^Mö Ki0id|.« fff|^lö§ istft»!»«^!» i«fföiascilwij^ ^öteilö lifiÄö- f. ÜÍÏÍÍSÍH* itfiaNi •« t»OAliiwr«eÍ!$a tal para d--j'.aal(3n da un t.'íoti.^onia al nuo a -.í sí latí s t* Í3.. çSsùa oltfitíarae fe^^püsts ^yn f-ï» .»«-|S« ÖÄlö« |ä «ttUvilMHl «Í6 ^IÍOÍÍ® tiiS^Í« f£f«l« «H *:l. if $«&*« *. ". Ou fiuövo tina ««rlii de Ciî-ot^n, D G to visa ad % -ftt ât 4*" 10' (^ï)* **»» »tff* «tw «t« «ast© stji« I* t*«y«e$«tlff • .. 4. d« Publia íliQlüío f l'fHÍüi tíOEdo un nunto da vista poiîtitjo» Cl 6öf»ier>i^ä@ tí« *f fea 9*»tn§ c^ys tagarino ^^t.:f^| f» «I i§ d i ci sa & t o dol ano 5 y «fu*t anur.nia ió í3locciín 4è oo^o prator para wl n^ 58» n« quo la ©»à «ft «I f. ctJ;TJ parece croor H* r u noíaii» Dni toxto, »0'p-rtianéid«! • p«#öttí-4dnoHwMif ^îilmMt« lu vtfMaitfaâ *ä* Í* d gane»rol¿2Q^a f c» tí a ci r Iß octuno.Un tn if o. C* d«. Publia iliijidio fíftilí* cono pretor Xdvtfiçnwf»- JP ou enfetfiiätt «n gratas1 eo «J. öSo SO »*£*» A canLinuacitín e* una nuavö coaetBlftcian -if«.

(23) 177 Í)jLj»dt»t&j| $9*{MtM»fc* tirí aftt A t rftlín jat 10 -ue ^ftracó. fwtfto*!) cent rar S3 HA s X *fl« fi. n* C«, laa »ctiviriad®» d». iridio figtiift on el ««p* díííitrií A|.«ttaif. catató* . a ¿do í,-áo flMltrfft&icftfr por la traüiciíín, pero itíff, sin. bats*».' y ti» fr«bii ^«tô* ö» ttltti ü«- »ti«ifá%iíltf,t é» jui tiU)feidMM>idii «s» A.*» ounoí ;)3 ¿» pr^tica dw nctlvlciadas ñuta. «il «ft »nliilö inte* tast éf lernt*. :. :. un lo ïnu.-;c£lvs psüudooiccrr.niÄna CDnticî S« lúa«fclo trfiJiai.:-n3l3önte consiuörncia, sam tc-áos los ^^»löf i ne i, y r ;Q» Üin oabírírjOj lo prceisîiîo dß ;ryö los «mltltll *«fcr* in tftltW« a» In töalt«««»a4«#; itfMiiiMl-. löü^t tu l««ito »l i^to Iß »*£*§ f l# «ttlwwfil •». IM* Ü. on *sl n^y §4 »«.€«« noe :U un *. -i« *^tv-.toei^ii|, gi^ff^^i^ti^yisf^^ caa as^a ais^o p or í o /j o es la ?ö f «reneix ü- ^ubli» r^ Fíyulo puc «l,oGcoÜo Oob* in Vat». |4 (Xin), £1 fco*. no d« lu ftq.ttftffiftat^ C¿ocr.iniQn3 quo f-nfft Oil ttiuçho» too «i tono üö la invsotivo,, incluida on oí tnoaeo da lia en al 0^0 Sî5 o.C*, ha caatriíjuído no ?cetî « »flfîîJrat lu.

(24) 178 «ps. h* ehfe n í orto, aín üríbargo» öü ovl-J-,ïncia t!o la ànataoidn al aSaquo da quß Ciffff ¿tir hosô objeto ft Votínío an el jfta Su *«, C,, f:cue4ndülo do c.aofcsr ycrdä-Jorae C rí senas söcr£löQO« «o CQ:-a de pif <*§êf;*«»i la ac tiuítíatf de ^ublio ilfiâif rf guio en squölloö r^^ontoo. La âitô«L»ta da CicsríSn» toas tar^at d» lo fiií.3F¡3 quo neliJa «|«tàdÔ|. Hi d n fe n;- or al propio Votínio» ha inducido a »ngsfit o al^unoa ustuiUosaa que t 4n modo tl.i» fu«« enfí^Jtf tf« f ot«ui toarnos el pr«^bloíTa de la nctuao < ¡ín da fUgldía f|pi« en tes nor,3ntoot dado <.;ue la íltiina ñor, i ci, -3 fs -hstJtt haaia oi quo osri-orar hüüta oí oH- 52 a 4 C é para unoontrsr otra da tíota vea t au or;c jyfíïrn cc.n Cíccídn a In vus H a rf« uno. tít i«# tíjtiwi --1109 h» llstfíía« a -««iHiiiiat fe si m* W »i AS» o. C, un« : iro~prc?tur« c a f? río al -ngn ;« lonatua con boda ,-xcütäilidnu •& partir dc;l n-.^c §4* Lo psroco ojalar Is prs^cnciti an Motaa ait «tgídio 9» I** «Ho» 5S/SS ft*C*| y conlsiöaifö t »t.9tî?it»ilt «Ipcaioílldaü do una imG.'ii.íta pro-;'!.rotur» EI» oi S? a» C« t -o l& q -i o tratara-¡aa oi roTerí ÍT»O» «ofijuate ató ««ineidanei«» n««.

(25) 179. Jtt.fi Ciliîl)» «âoftîie aa »«ni d* »fiftififtftto «nu. ta*«« % f «M« fufo*»*}. Et* %£oit . S«fcSit y tr wt tnitiïfft tit dit« iftttftffttatttôft $f»iit£i««# dt? doto i3iti«o Qii« f3f@t3gM»4¿&«Ít« «I v«l :r hlatdrico ïííïl t so t leíanlo lcí-,í cíTii^tííscíg» •% en 3 lis í 5 crtmolágica detenido no». claro tí.>l qua las csinuiuorfsiijo @l@tli.fanil@^ on tro aataa. 1« «alte 0v«oi*aft«f}té t«t ««nuitmi Íï?®ít «olltfláftd H®^ patSt dH Pwíítiü OÍiMiA.;f|;illt«| OO •. '%» Sf «.*.€* y Si tens?a^a *3¡1 eaanta q¡ua «n «X o^c? ü «#C* la fliflii'ftitt Fíguio os «luefto «4« ««««loiivíii- <j«t<i* «I j&tmifi rf» to qua nos rja oi fr?-.0"'0ntû, ol r^fsriros ò 1$ ootluidad ». .. íít l*tt| ftènfea a i» a* lot «flat ÖO/S* %0f » 4f »at* carls p-^lí tier;» CD aact^a sflo ;>ro:^aiJia, pÉ«» a I Jtitíad a» a-sfcas canjetyraa^ l« öitaaei^n dal hacha ôrt ti®. d» «»iö ofrsiiio d© eoineid^aeiö»». ^« «6»pfei>«»ai J.« v-iuesíaspía p«»a o«rt olla »aluaiansido- tifia 4» 4«Nl tío ?aáa difícil raeü lucían en 01 sarc».

(26) 180 I« vim m ^vfeUo $&gitf¿* f£$t»l&*. •. »I «$«• fi **£** isntri* öl 25 r Si át Jcrilftjr M líete otMfrtifte «l» £?ÄS|Ö öi ofitWrtftit gtft if qUft.'-CtaBírita ftMt *tt#MI «f* «i ft|fe6*¿« {30J)f -•. ,. ». '. .. '. I«tttMUWftlMfötíofjtëft* ir»oaííplot9, 00 1 Tinao» Ücí?de «ot« «tut« ft****, »i «s» 4f -öitfi iM!<Mi ütNiertirüi* ^ti im«» d*l; . ein pdf Cdöap, .««f t®»W« tío noticias èaor « -"ui-lí;* ÍS noti«}.* ti -tel» «U» «»i- «t^i«-áf It «êi gî I« tf »ol«l^n.| «S, «•$&* 1 633 as* • ÍMVI ) y rocogar le nr^f ocf a» â«C t Ha u or, non ol 17 tj«m@99 t5«l ono 49« i^td lu y ve^i^ii5 nrjcr :o ao la ro;r5bllcîî, y ni .* SI isluaui sa ''a 4f nos ciao as su actiyíriQj et i röfarip $Í8¿tfÍn a ^Slco» t«» un» tu «ait* f § tí {xvn}*» la a-,, venció do íUgídio ?t$ula en |j|, púa ar> unas "di a e ^us cuadran prtsciaü-tós ontrs ti 6 f n| 9 d» f abra r a d ¿1 ísíl« 49 «,£** Cate tcríti^snío (x'/rí ) h<s aidO «I í-^uo ndt rta pzííoanboda un prwijiosta é$ orítíon tôxinnl «le «»»» •/or etl&ntld :;uo hatnoa plftntcmla, OGÍ c oes o ios tííverotte p0»X t3índ;ídcg do oaluoi4n» aceptando f ínoincníio, al iguni que hizo 3é Oéiysîf» «4it(0'r (*• ** «»í't» »ft la ôîsl»î»eiifi «M* lHSt^ ndos do f'rarscioi It @01y$iân tíe t* HO l z ep f »1» tí toött«ania -qye eranc?i'5?jico.saönto aigae «ifcti$ yt cadaa QUO £>lon«a y. tíosaopotftnaado. naa I«» &.

(27) 181 »n «»i«*« 4#. i. fîii.| .íïjsfctóo tu.. tri téf»i«ot «*y «&&Í3SN5Í» «i:««» ¡a ««* ü«$a $ «t rt« «t* i« w*» fit» It «lot át %öli«t fttgiffia fgfktXa ft«*!* fttt» «li «t«® it ««mfAwMWien d* poternas inferir do silo 011 »U ««cp» oettlofeo. «ful »nftfi^t en oí «fia 4§ e»-* ©n el exilio, o tu ti 44 ot*«t irvlof0r«loo¿síti® dttl tWfl» A« 1* CvaniQíi «It $Í3| é os tï»î» %t4fîi»ô| au&ifr*#B* p:»t l« pfiK!íiia,éiii f dt I« f«ttiitt d* itt Aafttt^î* Césof y. • La quo hoaua incontado tía? gnu uí siín» por îi«&9»t -f u», dal jsrööl-s-föa íjuei »siaiiÊoéj en ou faaaonfe.3» » Jtí?« |a «x4«ttnei» fistiöin 4t- un- «on»*****!* ni^HÜén» ü: I* dl» VírvQilio, düfív.acía cía varoi'Jor3ac!í.c!nfía y. ne^ tí® tojíEaei qus quadá. pon1 i« fctltlím tf·»«ï«í»i'íí0iid* íf« H» % sorvitJo oaí-a .'iecuoián par^ ¿sí unn d« lo í3tf9X«fcián -tí« lo $ïMmâkiév eom»*íifi»M« «- 1« tío Pw&tó Iái^idi0 fioalo« jtínio «o« lo* daiee f* .POP 3* Kjcjin out »» î»w* ido éa»«l*tui»d«- * tH do cattst copítulQp y qim> on cnsoe ca^u oí ,-JB le».

(28) 182 naa 4t A» tí« Ihl&gJiy ? ai &«» tínfeo* c an t; unidos »obre pub li ö ¡Ugidi:,, f£3uia en ai ííiccic.rmrio ¿9 P» Saylo, f i&lto ,t- çtpliiittftfr on suo priait iva« t í tninos ni r «3 ' •* • Ica fusil!»* d «s i« cjí»GtI'5n, fcttft trae Uatißianiaö quo ^an. dufia, coal wltl« ai ftlMt' capítulo, î3C dc-lr iilst Cíu, S» 3 (X*) y It*. Üte»« li «3f A«- w* v«lMil««t«i' S (XII). f f. ttoü.. « tm wittj« * cort al to^ti^Linícj tío i >» CîC» epíot* 4f 13» y«. Gir» 90» a f ai t a ida ptuoba npg prcfförldiJ fcsn salo pientear el r^obie^e y «puntar hipí -QîJio tío çfjlucidn fjn Íaa -:iuo tí« aüsvti f'* H$»Ht ní> ha * gado un popel paco i«^rtanteé • : ' nú nos rüaSQ, par- P¿nf 0lt quo h ne« r aanciSn a 1,^0 töxtu» «n lat qu» so onaclÄitn las virftudoa do Puîallo 3ÍÍJÍO Ffrjulot contenid^û on Ion eu S a re» cu« n^ w haio vflílo f roí^aiitoa ¿ía -«a QÍÍPQ» lié l >ß .us natiu» ftlogidö oía íCíproaorítnUvo,. el 4« Aul v; Üielío Iff 14 (XXlïïJf oon5i«nor «cîacîi!3»una ra#;*f tnol^ cranoiáíjicQ garwral tt. ». (ílo ff 0alo y m «poco» quot CQ«I> ttsl, cierra «»t* capítulo*.

(29)

(30) ni.

(31) 185. constituyo »in lugar « dudo« una ÜB loo fMütt«f ü« apoyo «ti« 9 ogutoss «n i a¡s cual»» ea pug, lili basar 1« tsoonstruGcííSn bí o gràfic a da fifi 9**sonaja t o«»* no on tftftMi aus aa; eotoa. l* obJöfelvldöiJ di» If i nf orasel an» DPOjíorcionetí» pat oí cotuííia tía cata auo«aií?fl d« ea?goa bUco«f «a indiscuUbl». ^ar ofcro fíorta» no debo tíojsra» 1« e«tonsa flaao d» paaiötlidadftö quo QFs-Boof ü IB oí>J»tivití»d, eafe« eospo abitpfco a la «it do f ossa «splf «liai. i«|«. íltlm» condición dab» ounduoi*1 «I fildivsga t un t rataplán te» culdtt£lo«o haefeo la rainuolo d« ^ les fuentftt y « íaeeíjurar cünatantöannfc* ' leo eonoluoionoa • ' quo do »liée pu«aan aacoroe, »in dajnt»* llevar dl oeopa tí« la conjetura oáa tju» an lo» ea»u* tu qwe ¿otn« »in contt«* diooidn con lo fcteatíguadc por otrm fuanta«, p0»afi opntrl* buir H Í» ftolaracidn d« uno« hecho» haefco «1 oomsoto ine** pliooöl««t eyncu» aln tío Jar tío pandares- «n estoo eaaoo »1 » conjunto 4* hipdteaia conjosurnblo» aobr* «1 alaao jítinfeo. E. ^ oureua honoyua no» praoAnt«f por otra porta» un» ootructur* do relativa fijeza» qu» partait« ««f «l amntni.

(32) 186. *l conjunto d«cargaa» »«s ¿***f«M}#* a;itöxiaööo» f ta »a* if- Í03 et i saca* Healiïo, pue», «afea ««it«ftuf« «»ttuDtairante, in' fedrainoft senoíalss, r? us, al eattö g* na aní***«* »a o on« t rucólas olguna, I« siiap!» prssenfcacian acut*** da »II« f« 'lo* dnïoo feott duoo» en tfirfciid 4» l«9 e0ou»ncía* y lay«« par las ^ü'.tt g»i wnft -flillft total Bpruxia«iia d» lo qu» podttö «eir en »u eon junio el Í^HÜ t3»apleto*. -. :. .. •. :. Exproafináolo en fcteine» »sferyotiíroliata« (l}f drfeoasi dealt -^É il £íi£S¿iA f* ««truotvtanfc« f « lo pat t rua Guiado» Aeis»la?aot ©i öceptaöoo gift te^ínolo^f «t tío unas a«Mitl,9l}tt* cosjyn«« a to<J« «a «fs$*t tía totaUíi»dt d« 11 en* f o «i»« por Mil a«51tí{)lo0 figura« eJerdö con »wi wi*»oo feocío la T;y» «« ut dttfinida como ^autortfolagn11, tp« f « -»n algun«« ütpgete« *n sí «I««* « l* «s^r do i »u cünesfuaoion^ pité i$fi r»ototlo, na «tiHt^ tiwspo» 0oBibiiidßdfi>* lit roacoian frante el «»dio emíiiunt« utinisasr»»* imi ®l9«s» C9tecfe»tí«tice«t puet» «(» It ««tin lo qua not li»vafÍA « intui»» ouantío w»nö»f Ursino pata ai cítso» tío «fi« f «fut «^fOAlaetlv» ti •«. tíal ouggu<|. hiotáric« f filològica an *1 «afeudlo.

(33) 187 dal frétai».. ity^||flp| dol ersanaj» tfcf»** i« nuestro traímjoi deb» s a r tuquien cuidad savent» nrmUzada, »In pes juicios |f' sin d0eeatm>r apriorittica^onfe« la« futmfca*» tanto $9ft» n0 onvalvián^aluíj en can ja tur sa fantástica«* l9 cual tampoco aüíop» áligif «n- ßotic alevina «wit or i!»l««Íllf & «tftíti« «I rianQO caloulctoo qu« Ifl aonjatu?» tro« tiQot RUftcïaa «n estï» csoo, ad «o la d« tenet en CUBÏIÎ:« eontíieioneo fi Jad ai con ant«rioriíiftsí| aöeguüando 1« ff cóhsronclB a* ftuo f anö^antü«, « fin sí o c;u* pu«dan darla una visüiiídad atn forzar aituaoione» que i«. p»piS$i*i cnctoj; cara» «n #1 conU*to hí ßt<5rica#. '. •. Tocio »||t no «t 4UÍC9 put ft quo tu öi^an puôtf« proyactar nu*wís lut- «obro ti ßagao aon t «M feo co, qua induaca a un aatvcîiu dötsUGdo f m wna nu«va un. la utiliínci-?n cíoi a^y.^^...:^^»^^• • • • • - • • ctsí« o «enöo volado . en alQunoa ««i@t» uvlrfanfcft «n atsro», coma ar«82dn »ototJol pejpa «rtQGjpoat1 una ï»í ograf í«f m» «t un« navadad *n »1 la fílüloijfti, e^en» ptueba d« «lla B« la uUU*tt* oidn profuoo tí« »ato «tftüdo d» trabajo «fi le redacción dt un gtftrt ndmoro dt arfeículoo r» f aren t es « potaonisj»*! d« nificucldn poiítio» »ayarmenta» dol «undo t e»«T>tt «n It dac AltttPtua »i«aenach»f t».

(34) 188 trabajo on «**» ca/.Xtulo va » ca *lrs«t was* Ci cuyoua han'¿g^a tí« Pabilo ff it*!» va a est ««UtfMrf* m» 4« tota* ¿nt4MPi«t*U*ft ft*** tal .«and li» im» fats« toUimant« UmlfeiKja a lea tMMitk** f un« eí&toa dsi propio jo¿na§t nu fcsrá dftftatftaf* dato tía jarSn ei» t%iM«»t«» todne i«« «etödoloof as «flit* dût» üoada el iäuaent-o art quat feactíndfjno» an una tíe «Uasf pora 1 1» viaiwaUt de «Mb is jos y ean «itpif »egarí üad f tuitftfet *Aôê| i>uâ»f ooiabXecar t travà a tío Im preoiwoti« paríi issa f uorttea onaoeiarr.isrtt*, loe ^ubita tifiáis Ffgulo» Ü aocaníoao it tifti «ut «ill« cío csrgíifl eor« d» utiiií3«d p»ro» u partit d» loe oonocítívot corîttffawi» S« eiAît üö ¿üa ?cjstäntö»» Ro olvtüc»ijß c./Esfia osnci^nap portanciî» tîci método CiOtsparutivo intii sspensaäl» p»j-n p a m tractí j^o». •. . . , . ; '. Söswlta eoïw«nu"cftte ade^âa «i comprobar panic 1 1 la aanfcitíoá da dato«tfaef»:?Föui?shadaacontotiUlG» fuantao, o t i i«m*f y al 9®$ta» avance obtenido en la» «noi« Un îirouo oasweja üei cünbonitía öe o» l» capítulo I* JLt>cturR t en acnaian^» dona» y fatigosa* tí«l tía i Ci Î nwaotigtsciÖn» Lft» öo^cluttlanoa roaasitía« «1 final gal capítulo a*r¿n prosoctiaos en CoíJw oaeo ísor- un yo.

(35) 189. el **t«rtti nctufti m qw» dio y el fjntsrior an 40* lo. ttt&ttfl««**. .. ti ^i3530 ^^^.l^fy^i f- «y ortion^da tí e pur it «tinté I« es t retuts dol «sapítulo $m m o*it*iitili * tía Bcuerdo acn in» Ulf Mutti «»tiaitfctttftii III £í«áo Cßaa jtómftMft wna o*cu3ta tiatíoia «sobr» Ini oG3*cXaií;* cörßcu-rttticos t* coda wiogi eti-otut« yt « iàíitii*w$tl$«t Is« hipòtesi « ûxiot«nfco8 en ou •»if ccíao Íaa rofucwftttí« «I »tttudio t!» ^ubiiy. «igidío •tu. peí tic u i ar* etîfcaîîÀeeiu.5* «ttioc pun toa, es entra*« <î« no an ei »atucîio y Artiïiiaio «inuDi^-ea de c ad« uno $» loe tocto ella un r. s lae «^tt^i^t« tío mocía «spaoî nlf ta li^tttlís*«ílt da iaa na t sa en f un^s^-nt«!» «ü racogtí «ri: tJtit*i «H In mayoría cite |®$ s«ttgit I« t Indi E»p3n»ofalag »u^aa on ooesi^niio *n ÇIPOOÍ»* INI »Í tftxto« Los yraí5iofí33 hiAt.îsriooii f Ífl* a«;3Í¿ nolsnö« y c on''louant ari a »îîbro ia eituecidn qucí3s?fin £t$**fitêit im olla«, portícultsr^eni« it» F«rsnotco t In problOTjtftic* «apöcinl «lo neda En rtuchoa cocas tßcoQon fce^ten «etoe n« t a» loa ROS con oí cautín do otr^o personojo», tul ein»« loa nio»/y futtitft« qua naríon tedmrts na* f*ff«füft$ «I todo aqyan«« qye »tB^tiouen i« «atcmoidft y i«.

(36) 19 O. ttUft JUt p***MMMIj«fl ptiöitöi «d ftltïSléfl €&ft#cft| fi«. *e* ^11» ttvHtttett mnm® ••*• ol<5nf qua f^o^oo preferido Kantsnot tloucoKe^nfea él do tff Is« fusntao ttamtt « Uo'«* lue hipitcal« y notucío* '4. tjyc yu^icrsn est^r on cr/nt rodic-siín con 8Î La« i astti*^«» ha009 dsií:,ajatla 3 4«lnf él) alguna OoHaián rio iasaa qua pudio^an forsor las heahae» t o Itiim« luso« ¿nnsîcosaîtaa» ta^anda, 3ln erraff 30» do racuQariao tariff« f di QQ u U r las con gi fin -,¡o no tío ¿tu traJlaián ê ..'. • La eitua^lá^ actual tío £af espion reaUsudoe en r ai aal 5n con «l •ffffy^^M^pßgi da -ublio fíl^icjío ^í$|3 a a«r ( til. lino as cjs>nör«lt?ü, l« ?3lcsîa que lit QtiTff ]. Klein «fi i^ilf sobro tc.rjo § pnytip tío In par T»fî,S, *tùUGhton an ti ostydio 4 pcanno» y nuy particuInr^onÊQ! cero 01 OÖCÄ que eon lu <pttvi0.i4ii tí« 1*11 ^«lafriö»1 tö9l*?»««tö t oöro (3)* Ml exactitud con quo -a* ^lein «Íitié oí ptobiea* »«I aua juctüo límite)», hoc® quo «9» insustituiisla au obra.

(37) 191 Mltnit« 4»*¿* «ritt*, (tau« tf«tM» faassri» ü»* «¿to ««t« «* «funivntr« ert n* 0*<}u*ftft #«*fc« in la ft**** ft. « e«et»i&£. f f éu-ls *fti0lrfla* figulti«* un 3.a ti 9«* v», KV«!!, C*-5* al &xct*lsnf,e reculen, ecompenoclo f»e90á««t ö* i* ^tillf Im lomtor« é« ffn tío 3. h loi ri e a irv^ÎB^isnaiible fit» ^n ßatuaiü y pret:Í3s,-'>¿ntíi dt et ü^ auoancia INI til K a t or í al uti litado para la y lu s o r acia n cîei trobaja da la c; u B jíd^laosn incluso Ins nii r.cieottt» monosraff a« qua fo éojân f uar »1 contrarie, cf ; eltatlo an Is bibXi^irofia, y- qua, an elgunos CB0055, su util¿2sci5n di rac t a It« huüiíira poiiití^ -ttflttt »I quo nn oc:íSlono3 ai g an « §«Íinw f aidas è s - Antou.wna^i;», por ello, los r^zona^íanüoo 4» -3* K loin q us, oimqug cos« oita tsxtuol pua ui tsoulta? por au a Ian rtsfisa« fMf ta ôia»l^ai: sis ou «tmt«nii}o y lat qua la ímrjan oxti^ada?2ionto «c tuai î ut ad ^DUlî^si ffl^îdl altas» unda ro dtcjro:33u-nsj d^flaxlt «rd&ia rouariiituc-, quattuar ni 3 pd^ëtm quan Óciütlio ^«Ifî 'jatlciniuíi illud H« to râagntiQ olí« n a« sni irî^srli anua suatonturo dscîit, n, 595 u, c« (59 a. Ch.) KÍ9ÍÍÍÍU3 ín uta ÄO .oninlano or^ or t a à «Qitè i" o ant tan o o^ita, ut 5»tstatur 'CÍ«.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (74 pages)