El comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico

183 

Texto completo

(1)El Comercio marítimo de Barcelona entre 1630-1665: hombres, técnicos y direcciones del tráfico Emili Giralt i Raventós, 1927-2008. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) ... �1:. n"<¡r.ijf,,,,,)l!"'t?A 1I'_,f.! �-t;'��rl·:t'l"t 'i."II' jV¡#. .•t.i,..:�¡;,s";,."\:I..,. ,il:r-�. ;.i�tf�. ;��::;���,;g':iJ:�--=:����;""".,:. �I"r�!;t� "V",'Jlj,¡,. "".r.. """':l':"t."'t""'l'::'�"J'I iAil��),.l;"';.�6:.#�J,l..". ��!ji(�li:�,,;!t.U:.i�..r. ;:¡�,.,''ITT'ff'\i\t;� .;.. "',.,_ ..... #;,¡.�t.T. ""�'W"f'f"';�. �l'-P.\.,;j. "lI'lQ ..... .... g,,;J.il ... ���7b:",attd'. :�,;�::,�"r::���:.�..:;...:� :r�r;:":.¡��' �::'��7':.:;�ti�·. lf3 ;io. 'i)1":"j.�n�,�.;"1!'·-<:� ,,;,o..,,J_.,,,{].l, 4!.,. ""'21"1'. t.l"'�·i'l..,....,.r1l''1. .. ,#�A �.�"<.i+t.fr�., "¡¡�' �"'.!I������ ����,�r._�",",__..J\.·f_..,,.�""��-t!�_". �����·3f":�"'!"c��J! __. ...

(3) '319 (';allID1a a les haura )raBes dit Gare1a tot s�l".. fH:)j.'21;� ass-=ntado!3 ir di t. arriseh del. 'Ji. 17. •. 1n;t;(�[jl.·3. V1tlr.; t (:xt:J. lJéntI.:J,!H� D!X,. ea. ..... .� •••. j. �.... L ....... DGrU '. El. c�apte. 1 l'. QlGntul XI.. __... ..... 10. ... �tl,HCI'!"'.�'",,:jf�. L�ltisul'¿':1I. <180. 1652, 19 Dic.. l�. ... � .. H.!:".B,,:,!G. lJentiocL;;{,. .:.iL,. 16408 2-1 oct.. -��O. e. .. ,. L.li .::'.B.:1. ·rl"iea. Seg_ 1., B l?úb. 31: ;}uall .tJUC1U .L�lov9sin. do ,ü !r�:r:) nt�ard¡) ?5e f{'I(: d.IX, t!:>s de ���:':Id:rid _13e(;Ul'a P:'(t' nr:ai�) t1' :>.rdo d<; la ",alE:; ra Ca ¡)�" t:::aJ,a (le b t 11' Q a :rdeda a ,va:, Dar·, r� r�,J.i •. ... ti. �én. t.n,l"J� �3p"Ul')le., ,1l:1tr'c i'� 113 '�., Ul''l u::J;r(;'s ti? I..n:a (P)t' llhX dacados) 'r,m;&s· O!H)t�gn<3'to� ca�)i táIl el"" la C1t.I.J.3 gzil{rr�t.. <).,. �. �ÍI;' '.« .. :í. ,v,.. ",(,�.. 'Z.. 4V. \ji. t ... ''!''rV'�''-'·'t''·,} j, i clt." 't,¡.,\.. .1:1.. ... "J'U. ,':;t. l}.l e�:J.,:J.!e. r,4". " ...,r;.. \.ü •. :'�.tie:� .'. .. •. "t'. .t.:!. �.�¡ ... : .....1" :,j. .. �'. -,. , .... :..;;.."". G._¡. e. 26. •. '1'. e. .'a. A_.. '::1. ............ mQ.l,.. '!}. :.,;.. lrt!. t""T ,t_. ·'ntitb."l':. a.uÍ";. �u. r.-... on 'iJ f. �. \i·j�f¡,,\#O. ,. .:."f:n t>:lose1 Q" -. ',.'. J",:n V me. l' a,. .. tT. 'f]. "1. e. r-:. ... 1. '''''''',. -. I!. .,r. �U. tii. o,'}. ,., f. ... b.cu ... _.... u )no ... Gi'JII ;"\1n �. ¡'"",;.ev""' ... �"",J..JuO _. , ...... 4, _i}4..,. t. ... '. !'r."'_' ...:'1. e. t. �. ·. ''','''''''''''''' .f). ,. <11. t-A. I '. "i.� r"'x ..... tu u... A.t'\ �v... • •.. �-_. 1 .,.;. _v. -r'". �.;... �,.. \.,"'" oe. I)�. ,;;:.:J. ,ro 'b"Y> ..... ''1 ... ���V. t' e. 4. 1. e .l,./.::. r.u:;. u-�.. ... I. ,. 27. ;. 0:1 ,S�� 't dl3 :.'M:u:. ... H(�gistre. de. Lletrl1s11 l661-84,.Sig n-19ú. ... ji I. 11.

(4) 320 -Oapítulo. A.. 3. •. •. 'I'ln., f'jIa """"a ..... �" .... 4:. •. .'.A;. ,�. f'j·. u.·� ,,..,, l,liU J.. .. � ni' v u.,,,¡.. �l!. .. _. .". T:, d')S. jt�rt<ldn 6!:i't;1,1 C�,\!1t(mld�s. I';,jt�. (:U .. F�. ..... 't:. <¿. r:;.. via'�ge aabl,tt, -. .. ........ .a. F!!t;.. '''' .ni"l 8. 6. •. ..... 1 ..... �VJ'i.. L1.teero. d�·, ;:let�l!lr,¡nt:) Vide t�xt" �l)'�:J.,]'i o� .J.i3(�tr":l't.tt 1;'1'1 VIII.. 7". 'f,i, i1l.11... 1�.. 9. cn. a. V lúe. el tmt"¡;l !nte-. c�'!lti1!!mn. t::9. �t::l.euto. (:1. ......... u. ea. ,.. J.. ..... D')ciJt':Jm;tole3 "'Ir.. ,·.p�nd1e"G,J. �!:.l3. "". 1, '''1'''' u. .. •. �. eita�bn. .-""" �"':J! "Su .1. .... ""-,.,;,¡. ¡¡ '1"1. ,� .... 1114.-. .v. �. lIS d')t�!:1. f�"''''' ¡� '1..�.... 1.,-"". r�I"O. vi.. ... ... .¡. ... 1 1: '''1,,,� .¡o..!_b)t.j�. _')_.. ,'•. ¡. -. ....,._. tf:>dr)s ,� �. y-. .�� ............ -. 9. �. e. �.t. _. .. '1. ,. .•. 'Ji. vre0t�n tf!'. (-'.3. [J.. t�.il';)S. l:3acut. 000'1'. o á. ---,-. tuétio l�. p",rtc"! deli:'cada .. a. en al. -. c!.lnbi:H3 na-. 1'1 timas. 1,)4. 9. ". '1' HlC. 10. .9). Ib1d�J;,1 136. 11. •. 71;,la ••!1t&t��. 12. 411. ·'�am.G dé.3C:r.ifJdi:¡n"=3 0./71 ;.1isr.¡:l •. Y. t"9'. t. '). "'"- .... �\o..os..a.k. voz. t). '$. w. ....... ¡. �.:'Tl. rJJaUaen.�� •. VII:r�. -,'1,.,. ·tJ.ID ;1 .. \.1,.,. Y�T. 1 �A. .l.. .,;-v'';¡;. Y •. •. .,. en. ..... �. ¡. •.. ,. ... ,. ". '." " �-. -cÁ..l ... i.",. t'l! tnJ' u r..r:3· .,� r.:l -UQ. V'{I,H.lof¡) •. ,. ••. <la:.?S. ;:J.¡. X.:;¡ ;¡ ¿el ... Il'i�.�'-""'�. {} ,�EM.,,:r!, e 3.n.Q. :frm.:ll. Ca�e X7 ',t!I, .XXXIn. {'t� "',.., ''''1 mRVv....,u"'''',,.,.1..:.. Gr!);lS�: tlV'autura; C.t�·.t�·f.�m:s, •. 13. ... 344... e. 14. 'r.¡j)i{H., j;02-1(.3.• 15. •. !t.1 d.�"l'. lOf)�. lG. •. S;kiTA;,�.Y.. VOz. 01 te. n.O.;HeglHtre de .Lletran. 1661-i4.0�nslllai!6 d6 "b:.:;·1g.B-19& •. 1'1· •. 18. 411. 1·l3.� '. iJ,O'. l. 344... e ¡,ru'4nY.. Caus.. .. ('O");�-,,'"\"" ¡J.. llt#,. U.�QQ.".. '"'. o��. al).. ,. ti. e. 21. •. Ibideut 2 y 29G.. ,";)'" .. '1._ j.l."�.,I,,. AC) t::,�.. S �YC"C'! V'*1I. �12. "'I1t"):U i.) \ ... , s.. ; .• 0. �. ... •. 1,.", "'lH'; �. ... e. _. •. ('i. U. ,�••. n .... C:''''''J!'·�'I''!1' l.r':',L;i.:I.t.,. IJ ••. t1!. tJ "'n..... ,. •. .,r..�. �nl'. ;;,. t.,,�':'/eJ:!. •. 911 ..: "•. e. ':">. U. "'ZA d ')�r'¡;.:e. ,.. '''1. l .�. ro. -00. ..:;.'i',. "'�"fT. "t., .... I. ,. "61-hUV. l�. l""� o""". '1!AC::O •. ....�� •. •. 25. •. 26. •. <)'1 t.. 28. VtItLS r T,t.:V,:�HIU;n.. Ici daza, ""'_.'. �..:. ,.,. ..a. \i 1 .:¡.;;: .<.10,. •. nI..¡/OI..ÍJ,.. !IT.9 110-111.. 18-19 y r1 ....z:-;1'1.. •. rt41-. tJ. lS8.. :�tJ)ll exit extra. i..nB�itutl.¡c. qUaarl;l!'e tUlls. qUi. ael.

(5) 321 ea;:1bl_ dad1t ·t;taonnil.i:J1 ad �pU9 r¡:if1clcndi flaVGtl tenoatur cu­ rara (}U14 realitor pecuula OOnlrE!rtatur in. r().if�otl )�n uavigl suZr10nre qQ�d nrutuaM sc1át et c�gn:l90at i!Wtit'J rem. 113vis ':uiasa pr�) ¿iDO i tu...'1- e � HaVet:l. esae in ea a ta t.iU qU!i6 refiol •••. deberetu .. :")0. .,... .'l. -n. .,). (>. 3(�.. fl')Al�{};í». rr.1 .J...... !te. •. •. �C}. q.,... ·.4. ... ':t.,.,. ,;r J:�.. j�.,. e-. rz. 1:) 4. 8. '1).,"'). "::f ..l "t:: l • .n.•• .Ú.. :�5. ... ·. ... �...... 't:). li."". t.. •. il'�ase. l�·l·)", Q-So.:;;.,. "te. �. •. ,,. ,... .;.lQ.. 37. lit. •. ..;,. '. .1-1' i.OSe. Ir.>. r-. :z... •. �. ,,"". "'). .u... ,. '¡)"'i�" "X �.�:).. �.,. 4. Q'.c 1" '1. "j'. ;,,_. 1"";0"'1 UV.,., C'. ,. .')"" ,_. ¡:.,.;. ... (.'\"0 �. ¡¡,.l.;1. 11. O:.> l!"T. o. l� gj(';-;;¡. ...... ,n.·. ··t",_. ll,.MII'. •. t� ... ,; l· .,.,,, .... "" .. !.I.I"'a. ·t'!'���. T�. T' .:;",. ,':l. .J.. } •• !.e·�'"," ....J1!I. ... .. .,. la':'. •. ".. V .... da. uno. -. .. e. ....... ""t"'.". ..... IXI) tr-::C'C3 illtt-:gro di;. :':.JCU"t'l"L:.ll tül. ,�pélldice. el. en. t:rJ" .....:). ¡:;,u. 1:lO0'.''!$ �b"'_". "':::l. ... '. '·.i-90 1 .a ..,,;�.tl t'. .. ,;:¡. t¡,�. '. ,. .... _'... ":'l. : J.. a". .. ,. v...... cy. "",-,»�. ",e. 114.. ¡ .. .r)�. Ib·llic.'!'I .., _��� ..... "{"1'·.# ,:::tft. ""�.... T "'P ... t¡'I. ... .QIIt.. ..... " .... ·. .. �,t. tlln. i. ,". 1 ¡' ,"'*. "Ul.l.t! v .... -�. ..",•..i...... 4.1.'�Y.".:t,. ... J ,"1 A.·. ,;1 ZO ab¡'il (ir 155c el pa t;¡:�ll C�tst l:lax "3 VJ.lellll i:l·:.n�1."o� P:'l' ent t.mc.ea EiX"'tli!"ablile y en di :> '�1.., tlil0 U l "'llltrat' de en :iiio qUe Cü';!¡'ore <iGl m.is.a.') !laO ,�)ll(li'J�ta Jtl'O lJr� ..1ta�,l,) d'3 1cl�1 dUl:aa1� .... ... '1' .•.. �. JS. ... "l·.'�"" �'.r'!+ .. .t'" ,;,j<:;;u ... ''.1'. VJ.ti.IJ. .....'.:J.e_' ••Ue-. ..; ""'�. "'-""' ..... I. 1. lt "¡ ·!'!t.lí.'" "J¡.•....Qv·.J.. _6". :>¡{) ""' ••. lb'" .... �. '1. tiI. ¡;. "". ,"'.. .......... �'�·:IT.\. 0'1 P ;{V!II die � ..;_ue f21 iatel'�o �ual al su tiu-;,1.·.,):J e.i:'1..t d(� un ;'35 ha ata un 30.< anual.. .;J." i,_¡ .:"I� lble <lar Ul1 cU'J.dr:J �18�d{�.1iic!l (-:"131 il1t�::'t';S (�'�bratlo �(:»gt1n pi d(�:;tino d(; loo v� l ia blB3 ol·!)a1J.!Sgica�le.ilte"" bt1ilU��SI '):JI'·¡tl H 1::1�? o :1. (WIlC taco ias ]_�i li,'\u!au oubir J l)&jar .1";1' (::'�',� :ra��5"1 haO{' 1,'lU 1.·Off!j·(�n()1g a 1.& �:t�ri(. '3t t..:Hlf..q 1. le a r¡ qu� C�J.ltj t;n(! un l·¡-""n,'1í?u de tal as Otll'l)o; bi:JS'. cirnurL:rt:mci;aJ� e..1cuuu1;:) ti ti�n-pOIl de:Jt1no, ol(t!'H� da .c:nba roai:Sn, pt'l1·SOlllli�(J. :,\':1 .4:.2 W_'6n y F.t c,h-:;n.4n de'ttllleo l!Q{ p�;... 21fJ.;!U Di' J il .... ..... ... dl':!�n ,pr.:)v:lo¡¡r Gj.!H�rp�_H] m,as ina"Pl1otlblea d {s tic o. 39. �. \'él�'Je. in. b. ¡) !)r"'�.1e 11 :'.u:i. 'lrAud,'j.Oo. C11 €1. D'}¡;;tllJf;il tul X.. 4$EU" ........�-. tl"a tc.. en.. Olla dr3. tUl. t.��ta­. Za r_.. .. ....... -. t;(.!Xt'J. ••. -. fatrf1¡;r'l. note. de. c�n ... .. ". _.". .t,,["; .:,a¡¡...... ... 41. •. 6-�.;. Vi. r:'l. 1". "\1," T � .,_.r" •. Jo.. ..... 43'éI. .DJ. 44. .n<:. �'1.. 45... 40. {;i. :'jS 1.3 CUSJa. ";"'n. .... v. e. �l. "",1·. .'.. i:',.,.. e. •. 50. •. 'l"'r�'� ,¡;C\,.oIlt ,,.. :. .,. �. ........ ¡f!-'í t·J'· ¡'''d .J,.", L'\".;o�iV ,.r.;,;¡. .-. !v·. "'1" Á_. 'fI. l. IV.. ..... <'u tl'(). 16.;50-16659 él:}!' 2 timAn. C�lnO. �,.. va�) •. ",-. .t1.J.. y. �nl" .\.11 ..... 19 '. nl1'. � .,.;:>n,...... ;.a d". "T'iP. "i:iiiíI. •. .... ... =.,.. _. ...,. ..... ,. ... ,.. ,�_.. 111 '- •. �,. ..i ..J. ta;g·tlJ in'!;,égrl) d·�l f)ltltl"ato entre "):>{m.lr:rJ"��:.lll.'V'IiI y p��1"5u di!. Vida. �p4'lld,.t_ae. •. ,. :JLl;�r()�¡ll t�3a o&ttal·�!les •. ""..r.. ¡",,-i\,. u. lO.. V;'\.c'¡''I'J.\U'J.. 51. �. ",'q ....... .• ,. ,. �le idos. r(�o. .;:} �'!V.. -,. ]',¡ )"�. e-. '""..... .. ,:_. p,iRr;l.· 1\)2. .uI... o. trTF. l.. �. .""�.....,. ldem. 176.. "f.O'ftl�(" ;'�)'lI. AiI\1I. �,. ,¡¡;-. _¿. Iülauüü.,¡;'. OX.le. l662-7J.4. 1'1&... �l'C�3ta taJ:'i 3iJ .,. ne "1 7� .,...., .... -. \.�!.;.'c.Bfld,i?. .-'le:: ...�. �t.:\.. .......,. S4Ae.......... 4,t�.. (O. ''7�rJ_'O ....... ·b_t,it:; tiC'lB. r. .",. j). &,J_). ,13. JGl'les. \. hlU:UhS. 20-23.. ar.l!lU 'U' os ,. propiett'lrlll.

(6) 322 ��,-. 52.. dt� b9$lU�!.. ��p'!:·.t,,�mtf} ;é!J:� �Qr�e.. .!l3.. �p�dlC�. Vi.da. .............. 54. •. 55. •.. t�mm. 13. ,.,. w..'. 01. C!i�)(tulo. 11 de e�ta n,lfJx;:u·. QR. •. •. ..,...�,...,.-:.... 3' ��,(J.n. '(.iE.H�lA.. �) '1!-:1".'í"'¡'} � .j; /,.,,"_,:._.J'.. Q. ii. :,)')cu:a¡:l1tol XV. _JW;.'WC'�,.. t.ll._J.B. :J!", �.. en. '. ... •. ... """,... '!r11" ,",_-.. =�i i!)l;. ,...._�. í!2 ,J¡m.:. lhtl'e 01 (!Q }1tún Ga'VC ''''''0+:$ dol t,.... ("O' [:'"4, _..,.. que l)'Nue; ,-!nr'Jc('d'�(ra 'f. �. �(jl1-5, <ll('. -u". ........... .. .L-. ..... ... ... gant!Jl C¡}l'SO", I.h,üuo1.d ,') (;1 cJ,Jital y ,�.).!) o.l"et dol n� de r.li ;¡ �:t.T. oapita el 1011 i'�)rcUJ iue e (� 1;i0�)S tULlbra f ,l' en F.t'!;t1lSa qtlant haI';;:.!Hti �') ),.!li;1·H 1ft1x'ül Va O}J C!)S •. S� n'hajBu ",('! .f(,J: trErl mpa r tu iguals Il qA as: a ua a ·psr di t J QaI1 Pero G',d.llot pt:r ha ver tlll f1rni t él:f�etB 1:1 dlr hm:gailtí �r�J" �1 t!.lrJ b� �ve.L' ell f:ll?' ni t d j:tes �5o(J ll1neres Ver a:tt <a·tt:otell y ].s restlullt tercera 1?�rt liSj3 de flor <l�ú.s !1erj.nel;H qlJf� �·.!t.!l�iTal.l en d�t 'hGrguut{",.1l�i.�;-;ttd'l. ,. .. .. ']);1. ...... ... 56. •. �t'\I .�-,. e. 5a. ... T.tRQ.�, 208e �'"ol'itU�(� ..l·i 1.) :.t_¡). 1'%7 i:;"'J". '". •.. l. 1!. 60. fa. Il'. 51.. •. 1\. He?13. :�'.. pl'"eaen:ta 1:::,1. iJ'i7. '. ... .l.;. ViÜt3. ti. j¡1 ... 16461'. 26. ,Iu.l. 11dr;: ll'lta núu 55 del. Uv�. ,tf.?(:dJ.c,e. l.cH .!'.lle •. ;.ent1HcU,. ;:>{tulo.. �. �. ")('1. h..l'l. (!.:l. :. ..!\.. D:l'm¡:leD 't>.11, XVI.. ,!.�e.t1. tiscl..{. 11. ¿:.,. 1648,. 15 Jun..

(7) ��g. ¡II. �rta. ;Vr�/¡' J ... �. I.

(8) Cap:ítul �. 1. C0,1i,I¡]i'i:(U. l. El. e. t1:'at�. si. .l";;l; v�':z. 2.. .r�n"Madq. euo:r.1tura. en. d(f. ¡Jur,). C�I.K..fc1ar. ...sutlirna. C1.!.1. �ba't�"ato. f'>.Jt,:"1 �f'Día :I¡lpllil:!a S tlf' ).11;;',1: tarH:! la.. priVr,.dt't. 'tl'!� tab�. O(�. 164'1. on. 324. 1. a. .•. tI;"). se. COI.. oourrir r. ... f>11tnrft,rax&n,_escJ:i¡xJimes c o I t'uncl',Hla:",iicnto 1n lat'l fJ:lcin:l (�. �p:>(��S iUíl{;ui_i') t-l l('n'te ant :\:d.:>r('� a la astl1. de .. di!JS mercant ila;:} ui aüa. ;3. •.. ¡)'J.r. 1DO. ;)t.!'�.. l'd.Ph"'YH¿. 14G-15a y .í )GU;J.i.U,. en. 24'1-2&4.. :�' te lÚ.lt;_J d1s tiea VI : :ka e :)¡lpañía ¡unela dt� el 9 d? uiio de 1643 etea t'l Q,lU:J a com ero ial:' en ¡a, x € t�Ae iJardia d. 1 cj 'lro ita. fra o és , Gstipula una nulta de 5v libras y �a privaciÓn de 13$ ba nei'ic1ns a l::s snct s desleales... �. ::_�n. �. .. 4.. •. Vide. ,lPfud_. .5. ". Vid..a. \p.9.nJ. i{H�'. {! u. ... v�U€!. '1. ". '¡ida. l_p4'ld.!Ce. Vi"e. ,tpm,":i,ce i)'jo.!![J,a� tal Jg�:,.. "".. 8.. �. ,. iCfl D'lUI.L:j'31 tal XIX•. J):lCUll�l-a:t� XvIl!.. ,.. .. e. 10. •. 11. ... Ibidem.. 2C. 12. ... I1) i de!!l.. 24 Hep t le .IDI'. 13. ... ,�.H.P .B.:. 14. •. Sé�rie. 15. ... IbiOOm. 16. •. Vid�. lU. 49. ... 1 ;;;"tl'I'r �.. tal. XVI!!!.. :10mrmH.. 254.. ��s'tlJd!stioa. Serie. h. \pGüdiee. f¡�ta .. .... Vide. 21. ... Serie. e. 1645. I. e ene ... .... 1662-94. 11 U:.lvio ;Ü)J?G 166�.. ;10 Ilxli:) l630 y ��9. lJ'I. !ía!:lbrsi::: el.. dú;; tior" VI. los U::mib,l' �s ......... r. ,. El. tlfii :la).:>.. 'lp�ndic0 D�cur,lfmtal i$tadÍB tioa VI.. dE! !It.lf! :)01 .. _. 15. ----. -. 8»0-. Jélv1m.lbl'. ". Ibidel:1. 22 n;)Vienbr� 1626.. 23. ... lb 1 dem_. 24. •. Vid. 25. •. 2ó. •. Viú �. .ipindic e. TI 'lou..'!lental ;cc.. 27. ". Vide. ,,,-p�dlc. �,)c;u:1elltal rn:u.. 28. ó. ;htl':!cu�a. 1 Febl'. IlPm u:1.c e. nro. lGJU-1665.. o. !l" 014\.1 Y. ... 1630-1665,. 119•. 28. ni... 4a'l.. XVII.!.. 22. e. 16�í6.. 1642.. 1634 Y 2 Enero 1639",. '. ��. :!:>Vltl111Dl'O. .!l1f�r,). ))1our:1€fital xx. l:)s. dr:. .h tI' íoula d. 20. �gosto 1641.. ,i[p:3tO 163'1 y 1'1. 23. •. 5.. :. "ny:l 16·1'1.. 1!Is'tf.:di!;Jt1oa. tl'{cull:.i. S'c;.rle. VI. j'. ll!:tu�er. ... �. 19. �. .i>DcurÚ,a'l. '9. 1 '7... ��. .. ;i.peml.ce D· :)CUI:t�. e. 1628.. 1646.. J).)C.1MP_n tal. XIX.. ·Ibider�. e. de 11tl li:),.bres de. Je/?::>cio. 16SO-16Gti.. 2&)..

(9) 325 ur .... v. <) flI W.,.. •. '_ ..LI.I. t. A. i u.(il14. �!i=i r,oo, • .,. n"'. .. .P�Jld 10 {l. 3ú. ... l1ió.. �U. •. Vid(l J\p�nd 100 D:>w.wm tal XXI.. G. 8'. -4. lP�!1d. 32. ". 33. •. 54. '". 3t�ria. 35. e. Ibider.:l.. 36. ... 37. ... Viüe. D3U Wl En tal XVIlle. ice D:)curll.r:n tal XVIII. .. 114. :intel'essG 11€1:Oantile qu od ',�st ill Cathal:>nia duo O¡tNOi..I1. solid1 pro libra"' ... Es·tad1ot1ca VI s, 1 :1'eol'. �(nlieab.r€J. .... 2:.3. 1.626 Y' 15. ,1:�yo 164'1.. 1648.. ero. .Y!..&t�_iC a P..::2lln16l} ta}:, Jf'/];'f!./",. V 1de. ,Lit e oupañía furulada en 1640 para c-on¡c-rcial.' con LivornD esti�u. la que "ff'.>ts e.i..E:' traballs p:>saran tot:'J 1-lS tlitf;� uoclpanys ax! d�J Baro.?]. ona com d1 11 B€l'.at Mod�lell en Li:>rna. bajen da ser � Gutrar €il pro.fit y dtil de la p¡'ü'sant c:)flpaeya, e ons pl'at4n drer nillgÓ de¡ di ts e ,m.�HlyS g�llar1 algd �)Gr' l'¡)h� de qualsav:)l� tre:ti.lls bajen presos pe r rahi de dita o:n:l.pal1YIl". .... 38. •. Vide. ��¡ldia fa Doc!1l1l@¡¡ tal. 39. .,. Vide. "R�üdjQa. D�aUl:lrln tal .l.4. 40. .'. Vid0. ,p&uJ.:"c e. Docunlr. J;1,1. .,. !1J G.1J �R.. ". 4rl. •. SeriF.. 43. •. Vid. f1. i;J61.LJ.1ce. 44. .,. Vide. ,\,,)6ndlC'e. 4ó. ... $011 fl'sGu@utE:S las. ". ntal DII.. 258 ... }t3� J.1h tioa. ¡/L!ttr1aula. VI:. 11. DJeufJ.6nlfül. Ii1a. ... I,.llJ 37R3.. 48. ... vi�é .iP�ic e. ... cloigllaci:'d.ll!S. d�. dotes. a. ,112,. ladrills cuando. Jogooio. 163iJ 1665. n9., 524. .... -_-. .._. 1.53.. ... 50. n-x. d(� 1la li:>};.ibl'a:.l da. 47. e. triri1�)ll10.. ��. 49. Septi 0rlbre 1 64t). D::HJUlil'!.:-n ti.il XVII.. est_1s c:1ntru!an 46. XVII.. J);Jcum.cl:I. tal XVII. ... -. ... Vil1f1. ... Serie Estadistica VI ¡:. }l)�t.1iots DOClHle�al. XL. 16 Junio 1627.. •. �,aatriaulEí. 51. do. l�)s. H:)!lÜ)reS Q.e. 52. ... 1. 00. 'P'. Ibid.an." nY. .54. ,.. B.C. :.fJIS.. 55. e .. rIeg-001:l. 1630-1665,1100 5r�4 .-. .. >idelil.. 119• ... 225. 214 •. 502.. 332 Y 460-464, V{:.ase,. V�áae en el ·;reSGu-to estudio <le oél¡jitalea en fincas.. 56. ,.. �1!at:!'1<)u�. 57. •. Ibidem. n.Q.,. U(I! 1:1$ HoubraB. 225. ... de. Ia. 'lde,�&.. :';81'10. parte ci�d-icada. a. l�l:>?�.G. 1630-1665..t.. �tadía. tioa I·. 1�iuversi1n .o9. ... 2Ell..

(10) 326. 59. Ibídem, ll�s " .. el. �. do. "I�Sl1r. ... país.? lym.E'l'l.ch '.. El. l:')S. Ba1't;;t sal" ,iY, Harioh. que. )].':)sper' nuoh Íf:li L'lO d urallte la -'CU ,q�J la �¡Jooa f'uéJ:'a ec)u5niul.Llolta. lUf�. l:". y extr 60. 32'1. Ree :')rd�. nlJ•. y. 265.. .. •. nq•. ,. L10. '19. I. •. 131 ün íc c. de. ara. lb l'fHl­. -�n. 1ft' ano eaa dO>lastroaa !)ira , lU(�cjla.inntn sub1 te )iAl:i. ... _. .. Ibidt�;i1. ". 58 �. un. (lnl'l.. ord1n 'll'1:l.. Ell 1544 }J 1649 lí:i. resveut!-vanfnte. pieza drt, 3 réales de Q. •. .. ilatt?. I_;UtuV:1 val :lra4a ,. 25 JI 40 suoldos ba"·c(}l:)f¡·-'l�.wso. 1'')1'. 1:1 tan­. a).!. ;1 j3'016n de c¡1t11tal d'" lY!3exich Ultl,iutúda en I'l'l:ll\ada ¡Jl�ta repl'esa.:1ta 8111 un 297 p�r or e ete Vid· i.)¡j.l:1H wtadie ti ca X, en Vez, de Un 'ÓS5f!HU> oient o.. t'l la. de. ,. -. 61. ... 62. •. �lgtrfoUld Ibidem.. 63. •. rCidmn.,. 64. •. +bidem.. de. dg. nl,l -. n9•. l�s. 4'19,. li'lubreS de. nO. 480, n4li\81. .. 39. 11g 1646. 32"'.. :1t31.:::lCio.1630�lG65.,. nº. 14'1�. n9 nQ. 482. ¡..;'ka.. nY. D14. y nQ. y. n$lo. :-!61. n9. 524. �49.. ..

(11) 327 CQp!tu¡o. 11. l'. .'. II,}LEU:. 2. ... B0!l13QMS. 2'145, b151, Y 5404.. :3. ... :�tr:!eula. de. 1'1$. 4. ... 1.a.l'.B.:. F ... -,laudar, O,no. ti. •. IG:LJ3IS�S-, 2i}3.. 6. ... M�t;r1culll. '1. •. Ibide:u". n9. 478 y llQ. 8. •. J;bidí!"l,. llP. 111,. 9. ... 10. ... Ioide _11�. nQ. 11. ... lb ida!:!,. n'J.. 12. 41. Ibidf$11. 13. •. 14. ... SS, 234.. ... ::ef!,�cio.. 1530-1665,. 1.662-9"1:,. 30 álYO 1663.. de loa lbr,thl'DS (ic_; Naf' 101 i). lbid€a l1'�. �•. .í.1:>nbrf:s de. �5 J. ... 163iJ-166ü, llco19. ... ,16. 17. /'1.lJtl.P J3. ... n,!". l17,.nlil 164.. nl"l. 228,n'- 257 y n� 520.. 111. n.li11�j5.. n-. ltil,n9l87. y n9. 12<114.. :M.. 3 Octubre ... 1650.. H.."lmbI'P$ da aOf' ocio. 1630-166, '----,�-----------------. .�tr!cula S'):(¡_lH. •. ... n�. 473.. Tries, O:)ueo 1640-43.700. :l.. ... H5'1.. �310.. ,i'� l'ls. �. ... ... 32'1.. 511 ... ,. 15. y. 3.11.. .E.l?B.: lJ. J,�llt. ::iatr!cula. 533.. 11>4.. ... ,ng. nQ. nQ•. de l:.I�. rb.jbl'f�S. d�,.�r�.gt!�ioe _l.6f,��66�, ... �Je,a')ria 1, 107. ,,'!"o. :tan es 1iün ger-t -W:ll:;S. 11'). gUlles 1. que la p�b:res l'botrn de draps o. cree. 6111. VI'esea s:llg Jas· haguoren pr. .n{;!.. 211.. paxayres si al­. ff;ynQS. él 1>a� r 'iUG los qUi la:3 venían la s tiavan pel'b la mitad a4a: \iU(' e x1ja e.'ldeuta ts y eape!lYats 11 con a gent qnfla negs , no I'f>Í:lar�vu.i ro lo PJ.YQU feut Ja 1:1 e Yl1I>te lue no p:>t �tlr .n6.s l1fl,erf3 l�) (¡OI'P que les ales 1 qu e pI' es P'" l' flil 'lO e mil H Inchoen tn t:) t t, s hu a. esea. al. .ir eu. ... ••.0. 18. •. ¡:> ,TU \ ¡T. 1. 11. 19. e. Vlf'.:lTUJ.O.. 20. •. Citado VOl' vn::rf'iu,o, 238. }!l. o. VE�rT!i.L:;:'09 244-251.. 22. •. lf: 9.. n2... 2ag-¡_�620 ... �sta(j!s tica 111, 17 Hayo 1636.. Vide SCl�ie. ,. ,. 23. •. V:¡fTT.�;LJ;O.. 24. •. Ibidem� 259-262.. 25. ... ,l.H.P.J31t:. I!.. 'fries.. c one. 26. •... 1. H..l.".}j.:. F.. Tries.. M.. 2'1. •. ;��. 2a. o. IbideLl,. nQ•. 39. •. ,,'\..H • .t!.B.. :. �43-24ó y 252 257 .... tricula. d� 1 �. ,. ... l626-34. 347.. �637 11 218.. d·)jbrns de. ;Jegoo 1'1.. 1630-1665,. nQ•. 32'1.. 511 ... .J!.. 'Erie'1. •. Oono.. 1635-;39. J.8u.. ....ÍÍI�·III··••••.

(12) 328 Oap:ftulo. .. trfaula. llomb. 1. ... ;;4a. 2. ... :an·iUDA. 222.. Z. GI. D1atari. XI. l06�. 4. •. .Die. 5. •. 6. •. 7. •. n�� nci. ,'ea ele. ... ntfendx'tíI ala. euer.liarlS".. .Jla1.ir!a uL?. 1 ',B. �."",,*. d�. H;)tlb.l�es de. 1€[, :)01 o,.163u-l.665.. ..... --------------_........._----__•. Ibid(-3lJl. n2 189. tbida�u.,. nl>?. 9. ... IbideJl.". n2 ... 10. •. Ibid�, nQ� 247.. 11. •. lb id en,. .,¡R.. 43, nQ•. 12. ... Ibidem.;.. 11".. 51, Y. 13. •. Ibide,.l. •. u>!. 34. 230. ... 11 y. n,l¡. n 1.. 1969. 29.. ... .. l4. •. tbidel11 ,na... 15. •. Ibili.em. t. 62. ?241. n.s•. 1Gb. IQjde.l1l, n2• 27 Y n!2 11. ... Ioidem n9¡ 26 y nQ•. 18. ... IbiJem.. .,. llr. 2]2.. 19. •.. Ibide. .,. 11\2.. 166.. 20. ... Ihídem... ni?. 229.. 21. ... lb idem.. •. n.� /. 22. •. Ibide. .,. nQ•. 473.. .,. aº.. 43.. Il)idlSm.. n�. 34. 24. 11. n. Ibidem. ... nu•. 267. ... •. ... l.630-1665.. xr 188 89 :&n l633 el Cjn:3ej�de Oiento ne :JilUSO ti la íUnda(;,rÓll rle 'un nuevo c onverrt o de Triui��'i:le J�lcalzos", Se ttlegaba :"Clsseeyalanvm't pel'qu� y hav1a tants !l'JllOstirs JI. igle­ sies ed11ficades al la o-iuta t ,1UE¡ ab l::ul gri1llU horts y ánlbits di! aquella eoupaven gran part de 1.8 c1Utat y J.;l�� do:,l 'l'H� c:>n"!' ven iti¡, de t�l Lloll'1eÍ'Cl qUE: si Sld Pn edLt'fleavHll r,wk1 o 1:13 que "ll eren se an¡ven m�g nsijenent viudrieu (lt (""lb.u: lf!n p;.)hlationa a. la gant d.e arme a y ll:ilyces per' a p :ld:er fA,O ffBl1<;ar 11,* oiuta t y. a. 23. o.. tari. XVII, '106.. Dictan". •. ,. da ). ,�. III. ... ;. ... -. 233.. l33.. 4'13 Y nlt 520.. •. 25. •. Ib1dem.. nQ• 4'13.. 26. •. Ibídem,. nº.. 27. ... IbidG1D:". 11(/. 473. 24V.. 73.. ..:;...... __. n-. 10l..

(13) �s. '.. Ibird6l1. nI;!. '7.. 29. '.. lbldem... ng�. 516.. 30. •. ¡bid�,ll�. ntl. 154.. 31. •. Ibld¡;hn.. nv,. 32. (t. Ibida n, nq•. 33. •. f&. 329. 84:.. 196.. Ibid'!i:l,., U!,' 452., �l por ejem.plo, figura. el. Lweutari. J dE' !.,;c l>i�l1(>a de r�:rebul:m, 'Jojetos HIla rotaula f.rans scmJ gua l'Q"lr en 1-:> qual l:�tH pintat !'f:)fltrc 3��tlY02 {-3,1 ür�m y !;l la l� tireta aostrm Senyora y ¡:tan ta ili-lg da lella ug(Hl:>l l;a da • y a II má �t.luerra Jan t J'lSll y 2(; li" Trobulon ageno Lía t t Y li.s al' 011 Y ah d::>s c!:n:til.letas de i'ila!lpua 'JI t� 12 palma d�� llars y nou dt a.:n.plaria ilés o :Ilanoo'�. &. en. 'tre. 1tX:>S. .. .. ,. 34. ... "lÍa 'tI' 1e u1 a. 35. •. Ii) L. 36. ... 37. '". ¡bidatíl.o .1.19• 12.. '!I. lb ideIIl.. ].l(). 46 Y nQ• 62. 39. •. Ibidmai). %lll. ,5J¡1¡. 40. •. Ibiclem, ng. 265.. 41. •. !'LidtW., nº. 62.. 42,. .". IbiJ.<u,. 38. de L)s. fhnb. ti. res. e. il eg 001 !)... 163va-l6��5_o. nI.!. (O. 62. de¡;l, llR• 261. ;,biJG'Jl, "u,c:.. 24... .... 1. J..19•. 46 Y nQ•. 117. e. .'. 43. ... A A. 10.1 de j'4. rt�. '-La m, ·'t'b i;¿. n Í!" •... ... rnid(.'!!ll". nQ• 230.. "".. �.. 45.. ID. 24:9 Y 11º. ... r)! r,¡;. aUfJ. ide!ll.9 nQ.. 183. 46. •. lb. 47. •. Ibid�Jn.. nº. 48. •. lbi\lca,. nf'.. 49. •. lb! d�IJl,. n'. tille. 50. ... Ibiden,. n9. 51. •. !bi de ffi.. 62",. 52. ... Ibide:n,. n�� 229.. i)."1. ... 54. •. ..... ... é. ¡bid eI:l. n24!. 13. •. 154.. 265.. 46.. El 2 da jU,lli") tie 1656 la vitAéi,l Ollar pa56 9 libras al dJrad:n.' P!lU l.,l:lrmlS e ano calleGlaoi5u de una deu.da de 39 libras "por re v�r daurat 1:) retaula de la capel1a de la' to­ rra ten1á d1t qu ondan France3ch Oller en la .j.;arrof!uia de San. IbiddItl, n!2.. 2.14.. \lldreu da Palomar,. de or. bru.nyit@, e'!)l\i'Drme asi 55. ... 250". Ibider1l9 .n�_� 214.. brt.UJyit. estave. JI los. padas'talls. concerta'&'.. de. jaspe.

(14) ,. 330. 56. •. lbidelil,. !iR. 62.. 5"l. ... ,'·0 ta '9111,. l'l;,Á.. ��24 ... ·58. e. lb ici. 81J1". l1Y. ti. 186.. 59. ,.. e.a,. n..¡... w,i,;:".. 60. ... lbi.dmn.,. n!.t". 77.. 61. •. Ib1\.lertl¡p. n2. 166.. 62. ... lb1df�L'l! n9•. '1.3.. 63. •. Ib1de�. n!l{O>. 62. Ibide:1Í'll. n.P.. 183.. .,.. 64 •.. "'0 la .1.. 1656 65. ') '3..1. e. ... <te. un e out ra. Il3cid:'). entra. 65. •. n.)i.dern,. 65. '". V�1anlJe. ... ::i':.u:!cllr1 firmó �l. {) (h� abril ull:'<l<,inl1 lnél.ef'1nidao el ct::r'wo que lIa. J'lan liitlleu. to de. á.ncD.nEc:ntaci6�. la. nld• 23v y 11$1. La. 327. cOI'resp:;�'ld ie. te §e·rie. u. ,. ... :JfwilacjcouEH3 de L�,. e. 4:st::t. r:uw,da. úis tiea. e. durt�.tltr1 f'S1i:Jl2l. ont elll.da. 1.6\. �.n. es'w�11o� 67. •. ..JlatrícUla. 68. •. Th1 dcr.l" [ií1. G��.,. 69. •. ,E'er. d¡�. .u.'lm.brO.J de .faf,ocio.. 1"6. dG apa'. 1630-1665,. arios an.la t)reeent s. nS"f.. l83 ... Ci:>lga1ifl sitl�lifica ant::rel'ar Loe aar.:a.ienttH3 largos de una re que arrt.tigen y fOl' .aen cepas llueva s� Se: llamaban ta:llb1�n Qanficats •.. aepa pa. ........ c.. 70. ... "'. .... J.. a. Matl"'Ícul.::.t u,:: lJS Uoubros de �lef.:)oio. 163\.1-1.665 n!l. 230. 3nb!' el ¡apel crfl. ,uizlldor detH�2.pentoldO p,r el' (l,,)iixtra to de raba usa ,i):lrta vlasG GIH l:t.T Y R \'W11!1'�)S, 1�2-165. ... --. 7�. ". "f1i:�iíx!cula. dd 1:)6 H:>mb:rf;S dn. '12·.. lbidemq. 73. •. Ibideril. 11Q• 6r.�.. 74. •. Dlid (fm, nQ•. 75. �. :,!�tr1culH �e l�_.�ll-:l_P_r.es. "76. •. 'rf,:rr.üno. J. �lefn()io.. 163Q..l�?5'!... n«,. 24'1.". 2148. ni.. 233.. sin�nimo. de. Ueg?�c_1_f:l _�_.1_63U'_1665-. nSlIl. 154·. o'llga t.. de. --. ji". .é. Haces d(� l'arma Za!l. 78. •. ra.fJa a. Ja �,.. tr:(<.;;ula 1:"Z' y. ;;1:�yl)r. de blat de. como. 18. tterra;. o on. �HlS. ceni­. ab anu,. l:il3 vid.es plantadas jllrlt�) nla Za ban l:ls ,t.,¡ rm í, Gil to s, Ji:l. s .... CGttlpJf;i. a. se e. de 1. .J.uemaban ,"'Jezoladas. !.:1e. ;J:'lJ: 1.,:.,. dul�1n.. espGS� y 7it.. a3t. Se llamaban o uya a. �lUe. el3parc:!an. ae. fUl.'tales entre. �\. v. tno. ¡>ro <loo ido. $ra. .. .:.bnbrGs Ó.!¿l :Je,!:le lo' ,11oy �oCa •. les Indias. tl.:,u:·:\.sah. iD� 16�10-166tl. v·endl.. a. nº.. i l'lllu."'lerables ... 2, ¡y¡ • Antre. cuartel'aE. ;:J,uc';l�sh:ll'telun:)Sl y La'brador;�s (fe .L:.t s tierr,ls e O1·O:.ll:3 a-a-la oí U:"d i .(;:sta refoJ.:p.ncia do· e uaen �l es 1a rláG a '1t1t;Uil qUG l;O!l:)ct!I;l3J reD :�cto a la práct 1· J. l�. 1\;. j!.. •. ca. téll. de. eu. Ltd v ». 80. •. i�O�i�:O.�.. 81. •. \.,O.:\ :C.<�� 316. ... 358.. ea. .¡)U¡'!.H3L)!la.. \. j".

(15) 331 �--. ... 456". ,i .• C •. 1..:C.h. j'li,·�t�O n6f..l.. ��11J:�rt tir't�ur :'Hl.lres S�lla�t'¡y .¡:n�ro .r,,)J111.GSlt. ..... p.� ""1'1::.#. •. (;,}. •. 1I. t. InutGl.ncia d�� l:lB comore ían te s HHat�{jotfj al U1mJUl (h� J.!.spaha en l.. 1:. 161:$8,.. •. 82. "'. 1':' '-"')''''[''''-' e! (��'1'··1">¡ 11l<�'1 .J.. �J, ....... tÍn"'n � T"'i_)\..{,� .�;·:J_¡)rúianta ;¡ el (nH'"rci� con Holanda H.:Lr'Q:?l�aa 3). JJictclllbre de �692 Sirna que }.� rU1Jtufa de 1'.ct :>11 es e j n lh*anc ia .fa v :)1' ea {a kl s €' x ):)r t,�(} He s ti H vino, da f!tl11€1':1 (¡ ue ':B� hau a ntna üo l� .Lal)l't,¡d.ores no c11� a k ccmserVa­ j(1� r.. �v.,. 'I"·C'·t. "l,ev ....... vo rne z. 1... .�llbió. y. J. ",,";. -l. _,.-... -Á'�f. ,_,. .t.J,. ......... 1.. ... ,�,. .i.. .. ..I'. -�. ·1. s'.>brr:l. .... �. ci5il de 1�J�3 autiGtlaD viñ::ls sin· tS\,:abü�.l:l a :_.il.1.ntal· 0.(' lluovaS p�r ]+avor.:--H3 aug,ncntau:J el ".L'eciJ do l�)s vinos, v(;[_uli�ndose a 25 :) lll;�;; l't;ales la c;¡ri5<l df7 lJS illreJ:i�res !iU(� se consumen en 1 x Qg ua r d íe n tea. 00 1 -Irl� he croe üt:J r..r·) no t?r1ellte La labranza de las v íñas e». no ta bí,e bene r tcd o de I.�!u [:1bl'eS q u: 11::> halLa. VSlJ,. 34. ,. Q'J1.1de. l'Ciciliz5 05. ... en. Matricula. 62:. dt:.. ¡')�. tl::l.rrila qUA el )l'im(H' newwi:) qU(;'. fué el uf!l. l�l'ica. l. �i:h.1b.l.·I,G ¡ie. ___________ ·�r. 86. ... :roL. em,. 87. ... Ibid3ril, n9•. a8.. I. l ..... trab�ja.rn0. H\llOL", Tl1'LI'''CJS,. nv,. 32'1 y nº. �:),18. p. w... v. Ca�luña. tno,. ... Jegouto �.. .. •. 16;5íJ-1G65. nI,¡ 'Q'_�. 502. ... �. 5114<. ... ItU la p�rte c"-'l're,;lJj::>ndlE':1.te del Cap� 1 de ba (if;s'taoado ya la f'alta de c:¡ntj nu.itimd :JbseI'va ble en tre l::J a �iiü�,:la a CDli1Sl' cian tes. de TIarceU. ona. ,. 1'18. e. lllll. es,. apa r oeen en. inaesQl1 tn. r�n. w3c16n.. i. : I.

(16) 332-. IV. 110'.e1.S =&1:. -. .J. I. i. ¡ '. I .. I. I. P.a:r.>te. ==. ..

(17) 333II!. Oap 1. tul e ..l. 1. ... IOI.gSI ü:S,. 193. 2. •. \IH.l'.B.:. F.,. libraa dp. ro. f�.e.r1e.$". 6 $ueltlos. telas. .L� ... 1633. 4<-15. Fi[!'Llra. 10 0.111<'33.'08. $aláS (U.rgal). dI':}. a. )'XC l,ilcluel llalust. tende­ .l:aV:)l' de .1 :)6 e :}JJlGI'ci lntes bar­. I.lad�.:-JY J:>sf:p.h B:1xell. los c:>mpaüfa d�llicE.tJ.,.l a. lut:mi y lrlol'f"lls. ael:meses. soeiado$ 'JI' adm.iuis tra doras de una p:lr tao 16n de teltl� y a �u rnv�.n1;a YA: V. ". U. ,t. 17. i.':". B 41:. -.a.. (J,"".. J.J.��,. "'-v. l:Dr ae ... J.L'.. ,. 16. r�n. CrAta. r. 1"'r?'# oot. vUil i o. D:>l1. llae. :)l'dr"l1. �aym.e de "IEH)).:'l:) de. �(�f:r.G p:3 r Cnrtiíil,'a"la.. 4.. ViúeSerie ..i:.:;tadístiaa III.. 5. IGt;t)l¡;S� 237, "l=S 1:3 1'1a. 41. a. !le. U1U. M'�'. o!tu1!J.�. ;. 1m­. 'uerX"i. ..... l'. oz ee tu a d o,. Gut1drrez. de ·üouso. Urgcll. tres a­. la. lufia ... .. p)1'. debit:::lrio <le :SS9. un. �:�_!.'i:U (i,. de: 1'1ni-. pr:Jpr!ssir:lS1. par. Z:>rm�l1t y al·t.reu f;rnn.s; J �i tL1i�u�::J aygua üV l'¿¡;uediu el1 hast�jr!<l i_)(J.í: a p-C:lveyl" t)t.<-l Cathalul1ya, y encare s;,braria. s:lls. .. 1,�.!¡. l' '. '¡ 11 '. 6.. 4.0."\.;.¡J,,,,�., 37,51}Rc1a Ll1627 el Oll'Bp:J dC&.':O!ll'la. a la 3áZ6l'l Viirej/ da C;:tt�l.uHa "il.:1te frincipado fiiS muy g;raud� y p�blacb de .mala "9 -::l.w.iadea. vill� }/ )�;¡::r:lqulaS y Se (Jnge ,»)CO trigo centenoso' Y l);)(lül'J veee a ayab1:md.;¡flcia, S:úlJ 'iUi:ll1dG ay buena co aceha el:'l. el LlclJJ.:>dB U:rgel, y eae o n1 Emoede en die� afios una¡ $.. •. .. vez. ".. ..... .. .,. I. "1.. H.e aqn i, a !Rlli:l');] de (Hl tos 11 ')ubreS: 001' ::)111 ]\1 bl.'�ga, :JI'. del REjaJ Consejo. 4ú aU�l�'teraS: lült;)ni Boxadell, causídico, 10 cuartera t1a:fatl:! Grin¡osaohs ciu:ladan!) hilnraclo, 5U cU<;irtel."as, J oan de Te í)ioles, do nc ek 20 ct�rter<ls: J33(?ph O.�ta. 1.jmlil.�r:} da telas, 60 cUarteras.. ¡�ntr"J 9iJ'l;a lis 't3 d(� pl�1 vi lér;iaú:lS olilDl'1a añadil ,. t. ,. dive!'sos. c:lnMentOtl. O�ltlglp. de. Rcligi6n 8. •. 9. •. la. :l. eag��. Compañia. (¡�. reli.:ios:.>s:. Oonvento (lel Oarmen. Jei;¡ds. M�)nai'.'lterií) Jerusal�n, eto. d�. da 3a·.1 JUUl1 (le. d e B�Ul'tt'. Catalina. ,. TGI;.ES:I.i!S, 243 u Ó al1 del C¡,¡U,l de TGU'I'ágQUa t� ±'aua [néS delicat y excell@!.nt dr: tota Ca thalunya"·.. do ser. de:. Ibldem, 219: 'En €.3 )ecia 1 911 C:lll:flant y ';am.b6 en aleuns llochs Oerdanya 'JI ha grqnd!ssimas mí.na a de :fol�ro. y :>2 llocha ah:>nt .tan lelJ bal.'l.'as de fol'::t'o S€ nXJ.em�n fa 1"523. y er-ran vuyt 'l dan' llocha �eñalats. p oohs nés J .;amo. Fal'l 10 :forra en tre d�. Ha ne ras :. lo �G$ tOSC:l y. (ll-ladradas lu,'> ts un. p:r :)sser y. de lllanCO. preu lo fan ab ba­. .dA O�J3i trae dlts. en quadro y lo 110, 10 nés tan en p bll,J..'ra� amplas : pur GstretuS:.tl 90'63 Lle tres di't�1 ü� cl.:l_Üe, y un d1t d� gros poe m ., den.vs, y aques t 1.:> FlOf'!€nolv;tlawlas o barras. l,u que �a rilés p df: fi Uti t"Jw tÜlüra un non dlt e.le gr:ls en qua y Y I1l.SIjo:r preu 1:; nJI.1('U1�ln aayr,ü,,.. o.ro, y aquets. -"l.'QS. •. gl':,k¡sasll. barl'ot. ,��). m.en. lO lO.. •. oe. $=>l'l'ibdJ V(}ndi�t a prime­ Tries, lJ. 163410 162 v 16349 690 quirltuleu Ü.G hif�l'l':) a un c::>!',lerc1ari t de ellt!'�r,a f.Hb!a m:'l'wtúarse 8ntres de tres años Q3llJl la sigui Ola te e ::mu.:W ión ""iU� s1 dins Ct1t tOJ.lpa (1(l tr.as SIl se rompía la [;um:l'u ab Spanya y iranya (l� lllG D�U no valla) de �lJdo qUe de j'l-..t:"an�a entras ex�rcit íl Uathalunya n de Catba­ lUllYa en ifT<inQa que :=H tal C'i s .La p.ct1l:ient venda vuge y ale per n:J fe ta par 1 ')ti aHys 'ltl€ V3 adran, (�X'H3ptO aquel! qll3 seri ,.H4i.:).B. :.Ii'.. ros. •. ¡fur�:) de G:>lliure La de. ..... ... ,. e ::>meUQa. 11. •. !h. ..... Vid e. t".. sexta. �t<lú1s tloa. ViI�. .l.. 11'. �i¡. !,:.

(18) 334 12. •. 13.. Vi de Ser!, e ,i:.{'lfJ d ls ·tic a. té.L'UÜll') sir:letl'1a. [1,. quí. :r�·e.. nsd.:ü. lo �11, ltia. en. VII!.. en. il... (j�tmH;ido. su. libro. J.J7ax SQ­ g{�1gra;_':),franc�s, ¡J.!f.l11;erran�e!. :Les ?yrG.!.vlCegl -. Doa. -. 14. 15. •. •. 16.. tl.>flH..;_¡;;.D.. ,¡;"(1nt1scl�9. c::lmpaília. :11. .tOl'. guida. 1658�. flb. ü.. 1663,. 18 oe tabr e,. '1e¡'nr,ncias. da -r..))1' iJ oaeph heral't y .1jPl"Qrt 8am,bel:l:Jrt�. a la extin­. í. en. I.a. (HHl. rauart. Ctel. -. soci:>.. mer. pr. e��t.'lí.'i.1.s tic a 'lr¡� B.'. Vide Serie. \.ll.P.B. :.? 'I'r1m:J, 11 1640, 558: C')_ntratr)',_job:r�J la venda de de tL'1 aJ:zy'" e�1i;r6 uu O:lBACnerO d e .:rata:r1 'JI dos tQ spay l'h:�rocras boa lc!?l oneaa 3. ... vi lN}.·. 1'1. '". 18. •. 11:)rt:¡da" 3aE1iiágé;lta y )'tr')� .?tt'l'\JtuOl":lll corupras en t.:�Hltidades de l,')OCI Q aooo cargas Gm !legro. lJS negociantes de D,n Jayme de 'Ir'2,;¡. 16r.tn .0(-4). Jl.He.P.b';. 'IX ••• l: •.• ,.. U}JJ.. i. v¿'¿ti. lP",,". '';'1. :.J •.... tr. Ov t 111", 1"':':·7. �leS.. 'f".c;tss Ll.. 1631. 40. i'.. .... Itll!<)': t.. U.;}. ()4'" ,.�. r... V. :P�r media e. ión. cl�. 'te .! 2'76 •. do Don Ja�e. ]'ai�ro fuer on vendHi-as al uvidriero deo S. dl.'� 'll!)jls 1) G:.>mu{le �¡Lu.ñiz. 2120 �;.dBZiiS de vtar o ül :)rooi� do 14 reales la docen ....,')s Ve ldeo..:>res y i'n arican tes eran l:}s hernilll� Pare � Juan í. 11�ige. "ja'l;ar5,,'. de. ... l�. ". 20. ... 21. •. �rícll1a. �k�. VIJ::PH. •. •. 25. •. 26 •. 27. ... ,í. a. •. 29. a. 30.. da. sel"l'al.l:Jt'es. e. L'sta J.i.s. Serie. 32. .,. 327.. e xio. Clau.dis. };'in'iJt,. O. de. Palar16:. BOl. }l,�ya. dr-. sant. $¡JlvaélOr,. en. el. t�:un. t:l.ca VII,.! ..Q.. GIR.1�T') 160. '}IHtLT.. 1L'Volucl6. �tJ:1.C!.¿l� ,. Ü�:?. l'lolgrioull;U1.'a, 168-169. rl"lJ:J.bres. dfj l.}f!. •. d,!", Hr:wnol,,,, 1630-1665. nRB68,. nil4V3 :. 535.. nnnEM.. n C!.,. 46'1 ¡r. n Q.. 452.. l.S,. C.: Judlc la les; F. 'l'rias. Jfne r:>r.l1642.. i."IB.,P.ll� :if� 'l."'J:.'ies" ;4. 1634. 111 ITn �"fJbr ero dl1 1634 el Olavar!1 y 3J_ndi Ca tu \le la cofraü1a de J7'aa tres d� ,ücover firnd debi to .. rio de 1025 libras 8 SUC1�OB a i"a VOl' de l'01Qgr� llerardo. Valo.' deuda i'ué. .,. VilalH:lSl'll. tL'St:'�dístic& VII!,. de 854 11b2'as y 6. 31. níA.. :Ultunio :,lacayo.. 1111"'$ poclría <iiíadirse la d{;l VGllctrBll.. Vid. ns. 28. 163:.>-1655,.,. tiegncj.o.. 1.). Vide SG:rie. no. 24. (te. ,,,ich!J ��c()rCa de la p ro c _ldencia de L �iUHterunen que en ded1.ca<11 a la c;:;nstl'uCCi�n ;'1-�val. _¡.1J siJJ,;�!lII1átlcQ qw lns vd.l·l � ventenax6S de )a l!)g y ttlblan nocaaax1os t-Iara ll� .re:r;arao .\..6n dH 1 M úaJerald 11(' lsspllña un 1637 tue::>en ancax&, c om '). 23. 1. ... ca¡,):(tulo. dos. ... :�!.._l�-<:. _j¡1. tl't'lt'le:> do hl l��:ía 0,1"1 n�ntseny haoi:.t l�arcel!)lla p.lr 1'1neda y los eL.'lb'l1'�der:33 v�cinos gozaba <k grqrl trau:ic 16n. segdu Oa'� mi l)',R IC, 148-151",. el. 22. di;>. Vide. .!?rie. Matr{ou¡,adl-3 ng�. 187 y. OUBas dr:. íntligo.. .mero. de. 3stad!st1ca VIII,. C.. c-ine. eladu. 1;);.]. H3nb:t'üs de. 257.. nG.. .. \. ... '?11. a. 12. reales la. libra. 1.a. 163'7.. H"�goai::>, l63(,-1665. n-. ,. 111, ne.164,.

(19) 33� �. �.'7.. •. .n1l. t; .... 3. 1'%. \11. -l.u). d elll,. �34. <1. VidG. SIJX'ia. �tad1s t1ca VI...,t.. 15 JUl1io 1627.. :55. ... V'idG. Serie. rr;�3t':'ild1 ... ticu VII". 36. 8. 31. e. .. oo. '\. ... e. ¡'lal,¡der� C:>l1q.. ll.,.I.'.Bé:F. Vid,�. �J. ... -_. .... !9.F 1e t'3j!aais ti,ca. 1662-94,. 2/1 DicieLibxe. 1661,. VI.lr 11 De. .... 38. •. Vide. SeriE?'. Bstad:{,rJt1ca IX. •. •. •. •. ¡. ¡j.

(20) 336 Capítulo. 1. Vid. •. .\u'tadír. tt.ca -VI, 3 Junio 1670.. 'Serie. fz. 11. .. .. •. 2. .,,-¡¡J .... -II..... )1.me-,"·Vi:lGi1_1 c obr a tünt) 'r��-i Val;)r cus n t o en 01 nismo pe-. r!':)do fUCI';)ll u-¡m.el·olJ1s�s y C1U_;Y cuant tosau laa nxpedici,)1-1eS de L:iua'aliüEllltiua a Liv:ll'nO, Q{¡nlva y V¡._?Heola� cnya í)61iza d� s�'Sttr() fu� j.1bl'�da pJr'aI;H�r-:;':lll'attJres b,�.('Cel:m€'ucs. l.:::t. .". ... !Jatr:!nula ele 1:.::s. 3. •. Vida. 4. ". lb i de al,. nU". 5. .,. Ibi. n «,. 6. e. dem,. �..;r.,.':.:U.:. 8. Ll. 'lrieS, Id. 1640,59,603 vi. F.. nQ. dí�lttca V:r!, �._. Vit1e Sel'i'e :(i:s�. 7.. 16av-166fi,. H9,ub1'0S de He¡pcl0.. y. 605 v,. cltizaci6n. ofioial de f.OU;"U c La e s de vinos li[;ura siempre ,:;ntre l� p::::eUi�H:; lladlle anualm.ento p r el "�;)st�Q-af de Bar e el :lna.. Vide •• H. C. B.: Ord ir,lQ ei JUS Pass i.'ll.. •. .... o. -. 10. ... •. �,u • .s".J.,J.iB¡,.. .¡., '¡Ir i�'". -". �8-. ..... 1\,;-' "1 .¡.;í. •• u. rl'l A"'; �"..c V.. i'.140 -8. .. �. _. �_r. ". .z"-e-U. •. -. n¡ji. .;l:l-'l • Y 4iJ..,7. _.. ill.., 163l, 404 : nI 19 ¡,rayo 1631 el ;;':!udi· Tu.r.r agona pa g1 al n!:1CU.cO (h� la a iudad de :&tl'agl� 3120 libras an rao neda 0.1--: or o y )lata, val.)!' de 240 cah Ices -de triso. Et 13 libras cada uno � r:utrH;=-:a ;tu� hechl dia:3 atrás en lu villa d'" Vinlll"::lz.. P.B.: ¡J'.. � .... lI ... oc. La. üe. Tries,. ct tuL:HÁ e;. e,. ... .. -. 11. •. 6i;Jt�a-!S tic a VIII, S.. Vide- Ser16. ..l1btad1st1ca VI.. 12:·. Vide Serie w,. ..._. 13. 111. 111 1. df3.:n.. 14. o. Jiatricula. 15. •. Ibídem,. 16. 111. lb iic :il. nQ. 17. •. lb i dem.. 18. •. lb ide!:ll'- nQ•. 19. ... ... 4')1. ...a s s m. 1..'3. n1. iJ.):,lbrps df;. l:�s. •. el. ni.<.. J!;stad1stica VII,. Serie. .;!,s íé\ (U� t. S e':::le. '. _,. _o.. '. d.ne. ... JORil'i. 25 san tiago. n'). uen os. t,-.. 1. •. 24.. \.l!.P. �B.. ... :. �a,"':'II �!. p. J!,.. nuch ca li.ürpI'::ls (,JerC,l de la l)laza de la ciué.<.ud, y e 3p�_� i nnr eí.b Le ,le libros Parta. T�ll 'Sa y -�alót :llanéa" 1311 tanto que la se ad;!lixa .'". m8dl::>. U>'�. en. :J'.. �. íc. .0;.. tt-:llílbi�n. AY. �;U. gente forastera 23. :re.::lci:), 163C-1665, n�·. ... ... 22. 18 Junio 1636.. .... 'r'" •. ,. .,. MEI,I5., 47 5l. Vide. 20�. ••. .; -6. Tries proa. X.. I. l�! Marz., 1640.. c. ,4,,'127: (idl.'-ta ,e la HHina d.l. _;J¡-.t�"lu6s dti Olías y :Iilr· n, 11(> r es ueLt o I'0clarar. C::l:,:'_:l lo ha· tara l-el 13 Jali_) 1660 J..�)S (Hl}:!t'-!lJ� d s li;ts P�9e-s i:Jjustadao con go ,-lU(: c�üi.'a;ene. he., \tt:. .....

(21) 337 P'''Jr. "J'rartola, s!>,lo arr1a t�. loa. que dur6 la ausptí,rm 1�1l de traficar a:)11 aquEll Hey.no, y que. tres r'J,eses. ,}.;'!lr tllgal t_JudipX'. coa.. �:u. e::-q:tr� llii·toleramiau", j$lLli�]nD legajo c on­ docum.entac16n a abre l�n r6(}]..e¡raacin.n6S de loe C11lsules y ];¡¡ib�lj13d1reU ZrOllceS(�a .):)3:' ('01 et:lhal'go dH 6clbarcscj. nas ¡lUt<; �'eal o rupuoeta ::iH.mtn., ttsficaban (}:)2'1 l?3rtugal. al f1�:t de ellos ti·;!xu, llu¡:leO::lsQ. ... ,. ,_. 2�. lO. fHU. d€!. 219. Faro. Señala e me !J.'lractGrístio� j}t1rCIUl1etí la' e:¡¡p ')r tao i1nüde a t(m, salado. ... 1;f-). del t"uerto .. . -. 26. ".. Mf.itX':1cula. 27. '". Vide Serie. 26. •. Ma�tr1bula. 2. 9. ... "'.. r-.. J. ". 1:J$. ele. '701. A. ,,,,. -s-. *'. .... ·n�. ... G.. H,:!brHS de_!Qg:l.c�o,. 163.;.q:_��t.. •. ',''''' T. '1 oa,. \'11"':-. •.. �,,1:$,,�,iJ. H. lf.;...... , ., ". �. i.). 1630 1665.. d� �leg')oio.. "-k". 1.1g. "1: I1u.J..S¡;; .:c ....... oHr ... e. H'}':''lbres. í!:stad1stica VIII". -. ",. los. .. '2. <i:.J. I'b1dem..,. du. ,r""i"'o ""'"t.. .... 1. .... '1,. ..... ,J1 a. .. ..'. lt.�Ol!··'7.A .,u':;'IJ""'O:l:,.. "'JA,.0" CJ,. 'C'. .... t¡.,. �(.. "'�-""i""''''' �J. """'.,. u...;",... ¿-¿¡vv". v. A,. la g. JtU'io 16380 32. '". lteutisolá. 1.1. 1545, '7 men::u:qtlín, Ll Eg�' ti J�a ro el ona. '.l:l :P B.: ... HoS,. :l. ... de QUl-3S0S. trlcul. ... ele 1. •. 34. ... Vide .'Serie. �t.él(list1ea VIII,. 35. .". Vid'l?'. .lt6t;¡CiÚ�'tic<ll IrIlI. ti. 3l'3ri� .... }/:l. pJC.O�l día. s. Tartarta antes. da Pert. cllrgada. .. ... 33. ��. ,e·;stO:. -. il.T�fJ 100. 's. Ii�):Ub. res. 36. <f. P,;!.B.. 3'1. •. VId'e S�:cl€ 3s'tadls tipa 11. (le. !1�i/�fHJ10, B. 163�65.. nIJ". .... 12 ,�psto 16;)6.-. ... Passm. As1 la 'baroa dt,}l patr6n Da,llia1l'.líitall.l.J.les. cuLBal:cel:'>1la1l 'ine na l'altura d'alacant :tea ,persegUida per dos váixel.ls �. moros 11 de l-esforq que feu llita bárca per d�:fugi.l" aquella se obr 1: d 1 � barca, €lb 0191'1 Par1i pl�r h3n'& entrá aygua y muU' raol ta part !lf;; las r!')'bas a, p'ortava : l7 :>atubre 1639,. y ·la barcÚl de Da1:lÍa Oapella, da Viltt.uo?a" presa par una fragata dG n:>!'3S :trente a Y11la30Yo­ sa ;20 lfB-:Jfl 1.93'1. I. ...

(22) 338 CapítUlo. 1. ID. 2. ... 3. , C".h:O.,.\.. , 281. Ual'Ql üel Hey éll Carde.nal13orja. del l' :J'ioiembre do 1638, n�ti.f:to,�nünle que Xl:¡ JudO prl.'Illiso al me] c9d€ir sl;.irilo estao�(,,(}ido <�li }:h�l'c<::l:>na� �.nt)l110 ;'¡�lixiga, para que ?ueda :tutraducir su Q·lt·:t J.ut1a Oflrcanc íaa fl'nu<.; e.sas p 1? valor da §O�OOO duc�dos. ... leG.S. :. ... 135.. Est<Jio. K. 1619, d'lo.. ... GT.ltciuD, p::issin. 4... 111. ... i .:,1. A .• '&e Parí s ,J.'Ztgane, }e'T) 1 r es e t (lo e unen ta, Fnnds di v� cs , SO: Utl dDCU lento d11>1')r�t1oo U.E 1698 l.'G.f1�1:r{) �¡UG Hll 1636.ps !'i:;f aubveu r a la ,3 �leoesili.l:1ü.t;U .le l..a le1'.l' .,1 t�! Cl'(�6 en C�ta 1 ña De ure:1 1l!.1 nuo vo il.11)UEHJ:t� 11:Hll.ld:> Dl:rct <le Guer'ra, Cine s E c'1'bruba s �l)rH t::><ia;3 1a8 ,;if.· ·c� i.!.Pl.' {as eXV1·1.ii1J€ráY�·· "lhu -el tie po, ea t e el 01'6Cho í:labia de pel.'j uü.1cax 'tuHt1 J,ulS a J..)¡J francE cuand o 1 ::>;-3, il1g¡'::;3e:.:;,� n:üaude:les JI ;iietl JVesCf.' no es "la ban El:tue 'tidoo la él La supremión d¡J tal imH.test:l c:tllot.'Ü'tadl1 en el ':' "Atad;} de las ': Jirineos't fl}.é sie11li)re d.�s:>j.üa p1r las autor! d'ldes �tltlañolas, 11 aÓll en 1698 e::: l ,')bje t:> da reclamac tones di¡,ll :>aát:b as. í. (. ... .. ... t. -. ... ... ,ó. 1!:ata dis t10á VlI. K.. 1). •. Vide Saria. 6. •. H4mEnt¡�(;l IV" n·l". '1." a. �. Ibid.em, 111-114. ¡loO ... i. ... :U8A., 311. Real Ol'don del 12 ,�osto 1657 al V1ceostl'!!" 1\1'ag5n. disp,nÜ!lldo la DUl;ipGnS:'�ll d(� ·�les 1icen,... o1116r de. cias. 9. ". doouJl.G:n1;;n de 163� que ref1dnd,>se net.;l1 t c")nó1d�rable et aVa 1 l'avantase de f'1Ul'l11l.' a U",rseille les l!i�stres 1m aspensa­ blas au o::>rllnexce üu �ElVant·n. Una .el11:>:ria de 1633 atiI'IDa que en Pl':.>venza la �la tu HSj,Jañola ocupaba el ¡)J:·Ü¡f:ll.:' ;Juesto en­ tre .i.as importa" i,1uas !.aill'selles�s r que f'das rcSaux q.ui ne til'clnt a-es9agne se fe 111 e t s'�utretient .le ne{;ooe üu ;Levall qui ne S(, p:1urr:lit pus fail'e autrementtt• Ibidem .Iv, 4i.l<t. R�.m:rRTII IV, �2.;. UiJlili. )I10rcio. 3spaua. al. e. e on. uu. dioe que. .. lO. •. Ibid�� IV. 4720. 11. ... J3. Vcndorael'. 2;1 Ju.tli '} 1650: ni ts n"go­ J;-}!]ES, 513'1 ! PregÓn de CifUlts ag:N ('111f�., l� '1.3UCda dp.::.1' ¡ jlata. y aqualla pague n a qual:30VOl pr eu ab lü�l1E:ldt:l de b�:116" ... (. 12. ... ViJa. 13. ... .tíIatr1cula. 14. Qt. Ibidem,. 15. '". ,. .i!S �. Serie. Uf?. '.3. -r. �s. V!::J�, J. a. ú}mbres. ... :'1. .. 1. �. 1 �ml t ae c i.a. -. ti'H ••. 1'1. u¡,¿jt:d,cúl;:� de ¡::te .J.;)LibrtH, '3"�T 'y lltT• 417. .... Ci.e. .l:f:r� ttl.3 t:Wa .VJ;�. d.O.. .t.B.:. ... ---_...-... .. nE.�!,;ci::>. 1630 1660, nv, 32'1. ... 42" l1Q l16. nº 25'7.. uQ•. V1d� Ser'le. -. .1. dís tic. .. �'!-.. ·. --. ,. �. i.... de. l. Ae. l6 *';&U,. .,. ... Vide S(;:r:i.n. .... '1. -'. eJUl.l1. a.. '.. 1 6ID _u':t:. lTegoci3, 1630-1665, nS• 342,11. ... 18. •. r,. .itstaü.:!stwa, VII, J.!_.

(23) 339 lJIJoJ. 19. •. Un "r'ltl. nt1!'ler!) de e:;¡;,;}�di. �)r:')vellza. lpare(H�n. fJll1t:)r:iJtic'l''JPnte 20. 8. .... 1atl'!.cUl''l. a�,l. b2.L y nd., 32'1. a. í,n. o.mst. f�nadaa. ).']S ..Ii::UJ.)l'A,) .. 01 ..,ne::¡. pI' ')4,H':r .. out. deterrai.�laci6l:l O¡-.l. _... terHh'r�'H:¡. a. ¡rE'v�)(;i':.. ti e. es. de· LU. .... ,U\3rtos. !:lS. ¡,laturaleH�a9. u('>. paro. teJ.afl.. 1630-1665. ... --. 11. ug.ó19.. ... �.J.. •. 22. •. l. lí .. l) .. "T .. :. F.. 'l.'ries". t:rleula. dI:;. 1:'3. Ma. ::1". )Jfl3 C.. 1l')r. bJ.'8s de ... .<.1:4 V",. y 563 v". U(:3gnai:>. 1630-lGób� "'Iólld. 23. ... 24. •. 25. ... ?OS. •. lb id aa. 11. l¡&.. 32/1,. ny. ... 4()O, y. nI.. Ibldem. nY• 327. Vicie. se-r1e .;!S·tad.:ísti.ca VIII!. Vide. 1:riE;..__;�.tu di¡:¡ tica VIII,. f.'!. ... l. •.. 4Ul.. ............... __. de. van. •. n"".. 11'1. nº ...

(24) Cap!-Ii�O. 1. '. liI.i:<.t:E!culé. de l)s lb lb!'(��� al) Jfe¿:Jci). 1()3()-16()5� nv, 16R, nS. 164. ·níl. 190 y 1111 261.. 2. 10. 3. ... �t�d!stica.. 38r'i�. li;t:lbr�S. •.. Ibid€m. nG. 84.. ... Vide. -. SHtad.l:;;tic';:l VII.. S!.::ri�.�. -_,'. •. •. 160.. nQ.1E. I,T." ""r .-'¡li:..-"iJ. 1."'. y nQ. ... jf'�f�oci:).16630-16G5. n!;,.. 479,ftG.4B::. d{�. .. €;. ,. l. o.. 'VII,. 500,520,"':1 'nY... 5Z1.... nlt. 5't'I,' 5. ne. Bottaws.' 5404.. 4. :ilatrfcuJ.a 'd(� l"E. 7. 340. IV. .... d. <>. t"t \.o)r\-.� .. 1'-)'-" ,,:¡. f'). ...... A. u,) 11,." ,u_l'("�. "'3 a·o. y VIII.. o. -'. �.. p. '1,-.". e. .;{\;. �...... ... ..... ,.".::..... ·.,\,.�.�.u.. ,,,. O. -. t:;.. "'::"� r�o .-e,i,.. leOiol' ,\)""" .... 1"". �4. .... 9. ¿17tl __. .... ·1. ,. -"�. 51''-. 520.. B$:JDICH. 29. 48, 93.. 8. -... 9. e. ,1.H�iJ.Be;. 21'.. 1O. •. lh:jI�TON. 3�1 ;.. 11. ... ViU(-3. o. Tries,... p;;l. ss. Ü¡l", ". Eí3 ta d1s tic as. Sn.r:u:. IX 11. /l.';)c.... .w.. VII!. �. •. y \11:11'9. •. 11.. o. 12. •. BfHrSOt1.'i. b132: D(.;�� ll'ranéesch do :qr;ar:>J.a,- 2n 1620: ti Y no·s tr'lgue en C'HF r.>g:uentia la l'let';:Jéir-Jtio gran Se diu sn fa en Li:>r ·na y �trad�. ¡Jo-la cual tiitan Uiuta-ts se 56n Emriquides per es ta r 1 iiJe.}.' a ¡ ll�]]:l t P ';; r :n.es 1:) Q :>i'1lel'S en, t:>t a r:� t (';1:' ia. p el' q U e la lo Iueu, 1:> -Pirata eusa de axb ecl lo aoudir en �tllaB lo .aez-o 1I 10 Cni'sa.r:10 1:) f\i:itar pt}.)J'i'leSfl :i lli la IlBUI'a P hjv.,;r-l1i 11ber-' tat 0.'1 cJnci�na.�1:\, C.!JS,*S m:llt 2;)1'8 del '.irJa d(tu usar un Regne Or is 'thi� y. un l�i' lncip1a t q 110 t� ll:t in �s a 'J),":LJ 1::> dE (hlthal� JI Th,H:alh� �::3 1:.1 causa 1.::> s er f.:stas oi uta tu Hsoalps f):'anquo$, ennque n� a ¡t.sxigeixtm drets, COsa- que :Jbliga fl toth:>a a anar-h y em tractax'-h1, 1;, 'lU6 :10 p")t :rer-se al Oa·thalunya en qul3 lo el ,. o. iireta ea tan iL1J:>s··,ts .J(�r e::H.lstituoi:ms de Cathalunya $1 no po­ (len ll<lva r-se s ens junt.a d� la Cor t Generaln..,. 13. •. Vide Serie. 14. •. V id e. !�stauJ.s tiea, VII, :re. :er i � ��s t,� dí s t 'l� a ... 15. '". Vide a�5'l':l6:. !. VI Ir!. 'g::itE,¡cll.:-.tlca, VI�. �.. 3e mayo l64O.. --------------,_. ,1"1 18. Serie �tntfi uf:;, tlca. VII,. L Y VIII, K ------------------��------� ----------. ... Vide. •. Vide Serie. .i1Jtadist:wa.. •. Vici,,,,, <:<t�'.',ie �.Ji-....;r.L.. u...::te.d{'. ....... 1.,.. ... ..... �. t,:J. ........ v. tnc .1,. a �. VI. 6 at>')stG 16.53. VTI ,_.. n e y VII"" .A..� .. 16. ...

(25) 341 Ca. l·. Vida 2. •. }!tul� V. !���r- �t!ct.ís�.�a V;tl¡ (",l:!.. .i!.stacl1s. Vide Seriü. .�_I!"!'oI.....__....._ __ 110 __ •. t íca. VIII. ll. -.

(26) f. 342 Capítulo. I. I. 1. •. Vide. 2. '.. IbidiJI1.. Serio. .isi'R,. �3 �. ,'btx1cula de. 4:. !b id:er¡. •. r:l'. D". �'.itd· .lO.!. e n,. G. 11. Ibidem. 7. 11. Ib1dem,. ti. ng n. •. di¡;¡·twa ""IIr,. l,s. ... 511. ... 'j;.U1,.. .... '" <"'(l':'. (). nD•. 479.. nO.. ud.. ü'l,lbrt3S Cl�. VI. :l.. ,t!eg:)CiJ. 163C-16651J n.!2 286..

(27) 34.3. R.�. )l�. ¡�fj. ;e:�������;.tlr!:':'.�.

(28) 344 ��. m. ¡JA�:r.nlAn. ����. � n�";OOp1!."'�tI: �""' ..... ¡_·_.... !;.-_·,k.7 .... <"'L_.:."ft.!·:.·, ••��.:!�:::r;¡¡: �H�·.,.. 1'N�f!'¡,. .. ..... "iJ•. .. ú. �. �. �. ,,¡j¡. .'. .;>. .�. e-. �. 'el. ••. .so.. .,.. �. ... Cfo. ... ... �. a ,..f�. ... .. ... .,.. ,�. ... .... .,. �. ". lY.a,}14!O�'U.�. "l. .'9'. 4.l. �. <lO. ... �.. ... ". <ti. .... '*. ". ti<. 1}. S. �. .... ". ... <6. '". •. .,.. ji). •. 10. •. ",. 1>.. ,.. ... '"'. ... 4. ,.. •. 14. Il-. o.. .<I!. CJ. j�mm,';�:tf.'i�. �,tiWII;e�� ... :fít)lJ �?'".a-r:s y--; ¡r-:{hJO ton.. I. -. l.. ... r.. .�. J'". '$1i.llii'l;'..... ��!!'It .....��. 4. 1.01 1f.iilJ11(ttl'¿�!:'}t O¡¿¡!J't..���. .. m:;:�, OOQfr;r�i¡�Jt1:.,r�'J. ,. ,¡,. l?:'OOOa0n�tt. C(Jo�:r1en.� �DGU ��í}1.�p 1(t6 '1 Mt!v1drr.d.- 1.t:tivit1r.tt a.c. bu 6n��{,4'1@rJ �. ,tIJ.. �,��).."{>.-.!Dt! lft'too tlc .� �'1.�,,1lt«_�, l ln�i'(ton�.dn 'Q'4 �a �,ilir�l��.-, ��.D· J;}J..3't�cnfif' &1 1ft. �li�¡ ���W'�:: ftl,.tlj�t) "9 ��fll1la",_·. �Ut�Uiln. OO.'Oi�l�... .. -. ,. .. .. XI. �. ua;2��:til1'¿;iri$ �,J\h�ns�.. ..,.. q. ... 'J'. ... ".'. ... �.. 11<. 58. tt. •. .......... �. 4��,¡:f!,,,;,,. 4iJ¿��,j'ó�IIl':'J"�,�i.rJ:j. �_Qt""'� �W:(�·""U�.-�",-. Mr,\�,""""�..g,,,�,6.. "',l:V� .. :pjI,6�. tv����. if*L¡'Ei!*WM'*I�.�Q �A ·1l¡J.... ��1{¡}t¡'M oow,;1)��:t�.G.o m J��:l!)l�.-· .�� '9� �u7.\{ftM il O�� �liut'.- A(Po �.U c1a- t� afJl.��(, 1Dp� e1Uil :tbt�l�.·- �'?��!&1:r ftvO�1Qn no �1111>--. �.�ft1.&.. Illi. ,2!!�ooc:.�. ... lt� �ttEmv�s W.Jj:t�"1QS. ... (K. p. .... ... ••. o,. ... '. '". ... •. ���í<r.l�¡l. 13. i"'R..l1��,ff.- .tiJ. e�loh� � ���{�*,,, ,��� oc. ':1 1ñn1-. 5WmJl-';"i1'�1"t"'" ���,. .. '4. .. ... lte.... �1>2'&;P,"l'f"f><�i'!:I"!� !! .-;�V,i,I'.t"j;;I �.-a¡,. ��y. mm4lla. "\'trt�. ,r""�,'lr�'h��á(lO:" v""iI"_"¡;."" "V�PU_. �f. TnN.. ... .�. eOOi��.­ .�it\ttt:t��u.MJtltG-d �'.f{;t�.n ,lit 100 �mren-ta_ �. .��ni(fn.. .... :,n��r.;!Ja Tl>fl �")IJ�J;ji'fe ... lV-. OCi¡rJifJl!��S;3 }XJ 1::«) ,.:�.r33C:��'(¡. VJi:f,j'A. "'. .. -. ·111'. •. .. '. álo0. .... '«t¿�. ... )�. ���'1:1�";t)at. � �'f¡t��#nfjtJ,"' �J1.'lk�S. lt'�R :r 1iil1.tK.n.-. M. •. � '. �*��? __ � .. f-.· ..... �=-�ff��$"f J. ,. "'i" JI... I. _. 1i"Á. _ '..... ....... ...... ... �.,. m�"�'l��f t, t". m'1l'VAC!. .•. TI\r�t'I':Il �JI¡.� ';(. .:. ��',"���1�,�"<j lI'li>"tI'n"'l'i'�FL. .�Ao._V·\,� �:, •. ?:\l1�,'1 iltltpf UA ...... J.��'\. _. "t"'l'�'t1 �.: .. »-�_. 'l'. �\¡��-.1\1��It:�. ,. ��. "!. ". ''';«1'. '/�4 .*�Wl�éi'N-;ii.:� lb;. ... �. a'l2n__"e0..� �"h7���a�·.. _. _. .. .. �. ... _1,,,",11 .. v� .... •. �� '3 �f;o�t�.- 1I�t?1bn�idlt � ln 3.?otr...,- 1J¡t iJoar..ücA�.s ��1.-. CmS2IDJt,""IOO'. �(rIlI�.. 1l:... W'�Ji I<J. �...n';;¡'4. 'Jl'\'r\ J,'oJ. .I�... ,_"",n"!!;""" J.R ÜV'.IJI<JI".JC·_1v�¡.. i'.H2"¡· rew..;.". .. "1". y uu¡�-. 'b!'\\!'\_•. .. .... �. .. ..,. '!;mf'\�Tm' ,ti .. q lit· ..w';;r¡.l.U i.\. '11. ..,... Q. ..... ... '0. L�nt"\ H •.. -8. '". 4'". .Ve. ,jO. ... Q. ... .---. ,�. �(ilI¡.rt ..\.nlj¡¡,�. ."j)1. .:w""",. >��. -"�. .... -. .•. fM.

(29) 345 ,. .4& �t�(l1r-��fI."_ i� ;�:�"��;t) � bm,tOOfl6.. ,. •. In. ... nAVm,¡,l1Jlb!1. 1.tílS ,R:r��l(lOfJ ro lA. ,�. *. •. :.,. f'\. ... 139. 1#'. 1�'O ,UH. e. '". :fr\'irtnm il� t'ien�.""'· l��.O 'JI ��l�10f!.� ll'ío�(1i� <lfJl ��'�@.,- �!fBn {ln V1f�t¡lo ;f¡.. .... Al.ool;Xt� .11Q al���.''''.t�g��,�� l!bn���, lle' lG. �l��fif'.,. � a�. �'le, _WDlo1t!n,-,. :n ,._,¡m�fi1¡w,t.,.Id.1m_- ltl1��3m. -r.. -Ó,. b� �fi8�... � AY. "'". "f! l'ib. �'t!1>�. 'i<!?tl. 'O "1'(;:'I:"t;:1't"-C � �"U.O\N i.Wti...�,��OI.. 9':. •. �. lit. 'ti. 9-. �. Il. �. 'll. �J f;ft'i.�1i\ lieJ�Uú ''6, {��!&ln...¡,"'� .1"';. �?�, ,"\. ."..'f,..."" /DI'" !"'v."lr-�"'�"". �""I. ........ ..... � .... _, �,�""� '1Ia1..:T,I-I'1 � t-;l--*:':-:T �1ilj_.ib·q,�F4-:'i1"fot:;ii, ·.,... ..... t�.,,·•....... '-""''''' ·1 ....... "" ... ��. .. 6J,. t.;¡;"�!:. �4� �,. •. ¡. �.ff¡;".l.. lMIO-- :::n:. Á'i"\_-. .iiJ;.q�. "M'�. .:40". �--. \:"�"'t_;·j�u.'2IIL" '.,.�'i. �..'!'_ .�.'". n�F'#"_. �"'¡'�. (il'". •. ...:.;��-. fi.l}i}�1� �"L?:1.. Qq{¡1�"!t"'" i�� !.�tJ�l­ �:).-?:.,- �(Jlft"��1� (16 f;@O'!m;.}tt)' '"1 � (�l. f¡l{tCt�� 11.nt; ,�"Cett1.l1�1r'Jb f',J. .... '. �t:eo_... ,.. V. a. 1..1 OOila.�...A(¡1b11 lJAV'Jt!,.. �. '". -". ... ... *'. '<f. V. '. �. ••. '. 1'0. •. 'l!'4It. ._,¡f��'&�. 'f. ��"" � ... ..... ��¡t't)ljlt.��." <.�/�� �A4"""""� �l;¡j!.f �t"'�",,- ®n�tt�h'. ��. ... ". t 1!i. ... •. �.f) �¡.�¡t,.nil � t�rJf.Jnt..o. �. �on: .. -. ........._-�. 'O�t:l.1Ij;:!<"> �."ff·1I.:¡O-Y"'t""''¡'. #rl'l[_,���l::: ·. _·�_ ... -tidT. ",. .... .... .,. "'.. ���q "tf';."''''''�,r.; ��'r, >"! tL 'i't1'M 7'. ",�J.LI!��' ---�"�# �.#'f": �t:�jf..;,��it .�. 1<. '". ...,. J:!'!�'!!'��It.�. �4.',� M�,'. ft. Ht "1"'I."T�"'!"J'.T.·i!'f! ,��\I�)"ft;fl.:¡g;-4J:. ,,'�¡,,!�,,,;ft-U�. ,. ? A. '. �.. __. '!. o.. �_. �. M�. 1,,'. .�. «'t. ... .,.. �'. ,,... "I'ál. ... �. ... •• �". �. �. oi». ·A. '. .. #aem. &�w. ��ltfn. k10 ��0 ilo OO�li(,la:t{l.._, 1.14 � lJf' 1'lii;nl(�" fm {�l ��.O",... ��. .. '*. !"'Z': ¡¡;�::. .<"A:�''CI'''t!'n'' l' .ri'�;..." • ..ie 1-. 1'". «r. �*�. �. •. "r':1: ..... "':f."J .... '�. i��. ... ...,..a1.J:.Ju��),,�. .. ",'. .�. .4. �. !Ai'. ff. ,.. •. 'h. 'fI�. •. .tt. ��. í. �b_,.. ¡"�A�.. ,. .... :t;r 411it.·......"t.:"�� .wAtkl:'''' �.1l".1,i.t':o. ....... y. q1·��. tNt·_.. a_ .... "''Jot''':!rc. ,�!-�, ".h '..u.'''' .... �_" .-m«)Scr- @o�.•d.}a. "'!.-. l.tt. -. 1.!�. ''''J.i�''''' �",.. ;tI.&.. I:'l'. .iW. -e. ..... ... , ... ..c. ....... ". ,,¡¡¡..,-..... ... ii" 41!I�j .l)f>-. '*.9 .�n. '1"'i·'. "'''I'i. 'ltM\. j,,"�-.;� 4'f'1O',,,,'t �, '''t�tn �.;.,.�_. ,trlI'. <,.¡¡Il ... .. ....... "'¡fitU,,4j��'�p!tJ �.,.. itW'ó-·#i"-·. n�r:nmm lf! r.,¡\'n:t�l-c��!� !:�! ��A$*. �. '!. .. U'¡ Cf}t-�� 4.� �''lt��)3.DO (�1ft.·ln otu�1ntt /ll"". ,�"-$.....: .. ��!4 _I!'i J:I�,¿! ...'lf4n;!'l..,. � _�"tili."ril('lWW' ol."¡m- �.'*lt::iá:-"'.". _. ....... ... -.. .1A. ......'7'!.""". 'C"i:1i&"li�;m.':'("�fR)�1l. ��"',.-K�.�. �-; �'P!"á. ¿"\.�, .¡rt7 .. ..... ,. 1. a. "', ......... 'f!li. !itt OO'1lROln l1tUUTlim 1J� &ncr�:tam �nTJ .,.. � = :_ :.;= ZZ!� %. ... i'. r¡. '.. -I!I:'. I. R'. ,�. -ti'. ... 0. U. ... .o. •. •. �. !Z. Otlr�'):rU CQ!i Lb. gOS2¡¡ Ql' �JJ1.uA.. &. 't. "". ". •. 243. �. ,á-. �J!�. �. •. �. #f. ... �_. ... �. ��'. 7� �9� �ooll.Q�fl�".., iJl. ��i!'rál U la aon�1. (it} 7�..nt':'}(t- ¡li- �oni".a \� J?on.1.en1¡Q.... 1.0. nnllG �.4��:4Dl1.-..-.

(30) 346 o'. y"ií>. .04. ti7. ��I"l*�'Jl'..,�. JI'D""'O � _'l.Ii.. go;IGO. ....� oD,�. o.. .i,M'l.L;..v ....::s ...... 1;,. ... o. ,... ... 1>. t'tA';<'f. s·. ... �. ,.. , ..... '""v..... �. 'f�Q'Nt.,jt"... ••,.\. ... ,,�. ;.:.IU ... �. �. :'lO. Q. ". ". 4). o.,. ti. lO. .... ., ,.5. <). 1). �. 13 C'ua._ r�mnt't�,o, ��""'erm ?1 el. :U.�40rnl .. �o-t.t,."'" �J ,;tO�'1 :�.tn�_- r..nn �,rJJ.un�., .""�!"tt__ '1. .. -. .. -. ttA-jfKfi.q�:"c:ik4-)t.#:tIt '". u. -. r.�.1 --. t;."",.Mí>i"='<I\' .... ,� .. ( l. ,(. .. tu. :7� m�Pmo oot.J �J:..IDro "'!' �t!lVL:nJA�. le. _¡¡ln�-. 1.tO!1'. {1<�U 'Dl�a�or;i. ffof'l"'�. �:J'ft"'i7"V'�. '. "!. �. ... .. '. ���' ne­. no. r.i(Li_�.-. f. o. ..q. �n�."'1:/l'f:3""''''fl. �. .(.��. ,'-'.1 .j}.���VAJ¡;).1. T. ... AoN. 't"I. ,iJiji�,i�...:.�. tft�4-',1. 1"(1'" .��l.J¡í.¡\.�;I". ¡.ti. ·".Jo"""If"i.'l..¡;·'1.. � -\f�. '. <f? ''1 .... .f'!c� ... ,.'ftJtt91'\ v-v..1."íI.l ...V.I.I,l. :"lt�:;.'\.il&:;!. ..... '!(IiI,;< .a,¡_¡; .. .. o. i). .,.,.. :-�"�,,_,,,¡. t'�""#:.'trrM''''''. o. ,:q�rr"l. V'4óil. "o''l'§'-. ••. 'l"'I. IP""''':.'''t'Ht. .!.:..:..I.�,·r.,v.a.". ..... 4. Ió.V�"J. n�.lfi.!"""rr1f;."'¡"'. .5I�.•�",)'�"¡'",,¡,,j"JoiI!:J. I'U'� ... '"':"f)""TA. ,. ;V. 'í.rV. ... J,''''_''','l./_'W. 11. flftA �. ... -'Il. .... -(O. •. bd �. '�tjj. .... \y",·,)ct�7'''''{nf'-¡'''''fl,,''Ii\. ... �. ... ."_. n. .... ". ,ti. l). �.. ,-,. 4.Jll"II;.\.::Jlf,i1o(l".f�t.\".u--¡. <;;111 .¡,,-Io. .... TI'.. ".".... "''1'. �. 'l,\:'¡l'il¡:é!:t "1i''ft''c''. ¿¡. "V�Á��J���\,;:'!l."'4;�.. "00'. ". �aJ,:tla m lltl.};1'i'J"i �""_�"'('), 'fi' �iT VU¡._ 1jII'l" ';l".lo:'íllil'".Q'. �. *'. ... (J. .. ... -,. ... .�. ti. ",1:14,. ,">. �. ... •. o". .--.an .iii7.:"". "_,. 41. �. f). �. @. [.. '". ::.. _. '(J. P,. ... '". ..... .o. G. ... o. "o. �. ... be. ". ... <t. JI. ... '". 1). e-. �. ... ... ;;. fof. $. �. ,.. JlJ. ". '". ... �. .,. •. 3�. ti. 'º. lit. �.. 'i'. ... ... 'ÍI!. ". *'. .... 11. .,. l>. 1).. '". �. q�� �.,,f}í!itI1. ... ". 'P. ... �. 'f!'. \1).0. ,ft. -8. !'I:'. v. .... $>. fl. .0. ". '". l). ',¡;. NMy.¡ ....'·.'i"lt..". '. w-;. ;,4}4- �..:. .. H:".�..Qi". ��� ·E_���..,..,I l ..•.. .. ..... ,'ttr. •. 'J"'I'Ha. .... .���6- ��-$. 11\.i1''lW.A. :;"M!'l:t;g.. ¡�(t11;nl?rl;,�cfl n�"1t)n�:p.l. .... _��. _._ .,.,.... "')""� .oi;,:.:. �...;¡o;�. r�'1iit. •. o. ��f!;. "tti"t. 't",�:;lt:'lY'. :z.v.u. o. ..:.� .. !t;,¡.,¡. .... "4_ .�..:. _. i"_. .. f-,-e. ,��. .. 11\ !.fi"{Ji?>c Inltn.�K� n��únt1�&eo. ... .m. .. F�, .. 1t�jI' • ....,.y. ... "....::�.. �;¡;�"'�,. �. 'f.,It-,.Nt"t '""...... ,,,IJf:.�il.- t..W;t!í;L .r'iA�#t1�·s" ,,���ar�';':i�!;I�WJIWf 'i_,-:;·,n.h�-.6= -";"m� ;,;�· ""-"'J-ry""""'t:>;q.1::'> •.!.';:�t;MI:,''J''�'''1�tU-.:4ItJ �J"'#�-;';." b-:J:t,4iiItJ. '!.�J �ll ....!k��lt.�t)" ... �. ". .. ��. ü'1�,-_. o. ""'"' dlV. .. .�09. �.:,l1n. �FM7.

(31) 1. t:irI. J:�. "1"1". �'". �. *"1. ........ �. �.14 4.,w. o!l.'J. �. �. �. � tll. f;Il ... a" .t""",.. 'n J:. ... ,fI. ., .... �. .d .¡:. ffj �. "f" � � .... ,". .:t..'". �. d.

(32) 2. 1f!tlJ 'l��� ml'¡�J:� ¡)!� 3't!)5:. Jif¡5{¡;;S :flS. f.. ':q. ,.... .• -,-t. _. f.. 'i. -. (. .. 1. -. at. ¡i(. "' .. '$p'. al4ii. j',.,. .1. �fQ�¡O. �. 1. .rt; ....... 1�gO-100G. -. ¿. I H. t. �.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (183 pages)