Texto completo

(1)

1 B

1 Fecundidad en el Area

Rural de México.

4> i ySpsf A j ^ t ^ C l •

VALENTIN OVALLE

41 _____

ffgi

m

S

t

;

% CENTRO DE INVESTIGACIONES

jyy ECONOMICAS

(2)
(3)
(4)

Fecundidad en el Area

Rural de México.

VALENTIN OVALLE

FACULTAD DE ECONOMIA

(5)

H B I h i

o %

C>Yl5- S" H 4 c

P r i m e r a e d i c i ó n , 1 9 8 2 .

( c ) 1 9 8 2 p o r C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e l a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e N u e v o L e ó n .

L a s o p i n i o n e s , j u i c i o s o i d e a s q u e p u e d a c o n t e n e r e l p r e s e n t e t r a b a j o , no r e f l e j a n d e n i n g u n a f o r m a e l c r i t e r i o d e l C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s E c o n ó m i c a s d e l a U n i v e r s i d a d A u t ó n o m a d e N u e v o L e ó n , s i e n d o d e e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d d e s u a u t o r . S i n e m b a r g o . E l m e n c i o n a d o o r g a n i s m o s e r e s e r v a t o d o s l o s d e r e c h o s d e l a p r i m e r a o b r a . E s t e l i b r o n o p u e d e s e r r e p r o d u c i d o , n i e n t o d o n i e n p a r t e , e n n i n g u n a f o n n a , o m e d i a n t e s i s t e m a a l g u n o , s i n p e r m i s o p o r e s c r i t o d e l E d i t o r . T o d a v i o l a c i o n s e r á d e n u n c i a d a a l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s .

L a F a c u l t a d d e E c o n o m í a i n c r e m e n t ó s u i n t e r é s p o r e l t e m a D e m o g r a f í a , f u n d a n d o l a L i c e n c i a t u r a e n E s t a d í s t i c a S o c i a l e i n i ^ c i a n d o i n v e s t i g a c i o n e s q u e i n t e g r a n l a s c a r r e r a s q u e a q u í s e i r a - , p a r t e n y o r g a n i z a n d o n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n t r a d i c i o n a l s o b r e e l m e r c a d o d e t r a b a j o .

A l a f e c h a , l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s h a n s i d o e x c e l e n t e s , m e d i d o s p o r l a c a n t i d a d y c a l i d a d d e l o s e s t u d i o s t e r m i n a d o s den^ t r o d e e s t a á r e a , a s í como p o r e l f o r t a l e c i m i e n t o q u e ha e x p e r i -m e n t a d o n u e s t r a r e l a c i ó n c o n e l D e p a r t a -m e n t o d e E c o n o -m í a d e l a U n i v e r s i d a d d e M i s s o u r i - C o l u m b i a .

E l t r a b a j o d e V a l e n t í n O v a l l e , t a m b i é n f o r m a p a r t e d e e s t o s e s t u d i o s y n o s p r e s e n t a u n a a p l i c a c i ó n d e l o q u e s e ha d a d o e n l l a m a r " l a n u e v a e c o n o m í a d e l a s u n i d a d e s f a m i l i a r e s " , p o r s u e x p l i c a c i ó n s o b r e c o m p o r t a m i e n t o s d e a l g u n a s v a r i a b l e s d e m o g r á f i -c a s .

A g r a d e c e m o s a l a S e c r e t a r í a d e P r o g r a m a c i ó n y P r e s u p u e s t o s u c o l a b o r a c i ó n a l p r o p o r c i o n a r n o s a c c e s o a l a i n f o r m a c i ó n c o n t é n i d a e n ( a E n c u e s t a M e x i c a n a d e F e c u n d i a d y e n g e n e r a l , a t o d a s , l a s p e r s o n a s q u e p a r t i c i p a r o n e n e l p r e s e n t e t r a b a j o .

A R T U R O G A R C I A E S P I N O S A D I R E C T O R

F A C U L T A D D E E C O N O M I A

M A N U E L S I L O S M A R T I N E Z D I R E C T O R

C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N E S E C O N O M I C A S

(6)

P á g i n a

I N T R O D U C C I O N . 1

C A P I T U L O I

A n t e c e d e n t e s

C A P I T U L O I I

M a r c o t e ó r i c o 2 3

C A P I T U L O I I I

E v i d e n c i a E m p í r i c a 3 1

C A P I T U L O I V

„ 4 4 R e s u m e n y C o n c l u s i o n e s

49

A P E N D I C E

(7)

E l g r a n i m p u l s o q u e ha e x p e r i m e n t a d o l a T e o r í a E c o n ó m i c a d e l o s

ú l t i m o s a ñ o s , p e r m i t e e n f o c a r l a c o n d u c t a d e l o s m i e m b r o s d e l a u n i d a d

f a m i l i a r d e s d e u n a p e r s p e c t i v a d i f e r e n t e a l a t r a d i c i o n a l . E s t o e s

p o s i b l e g r a c i a s a l d e s a r r o l l o d e l o s n u e v o s c o n c e p t o s e c o n ó m i c o s d e

A s i g n a c i ó n d e T i e m p o H u m a n o e I n v e r s i ó n e n C a p i t a l H u m a n o , a s í como a l a

P e r s p e c t i v a d e l a f a m i l i a q u e c o m b i n a l a s d e c i s i o n e s d e c o n s u m o - p r o d u c c i ó n

f a m i l i a r , t o d o e l l o r e l a c i o n a d o e n u n c o n t e x t o t e ó r i c o d e n o m i n a d o

" E c o n o m í a d e l a s U n i d a d e s F a m i l i a r e s " , e l c u a l p e r m i t e a n a l i z a r l a s

d e c i s i o n e s d e f e c u n d i d a d y , p o r l o t a n t o , u t i l i z a r l o e n e s t e t r a b a j o

p a r a p r o p o r c i o n a r u n a e x p l i c a c i ó n a l c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o f a m i l i a r

d e l s e c t o r r u r a l d e l p a í s . C o m p r e n d i e n d o e s t e s e c t o r t o d a s a q u e l l a s

l o c a l i d a d e s m e n o r e s d e v e i n t e m i l h a b i t a n t e s .

A p r i n c i p i o s d e l S i g l o X I X , T h o m a s M a l t h u s , e n s u o b r a " E n s a y o s

S o b r e e l P r i n c i p i o d e l a P o b l a c i ó n " , i n t e n t a d a r u n a e x p l i c a c i ó n e c o n ó m i c a

a l c o m p o r t a m i e n t o d e l a f e c u n d i d a d , r e l a c i o n a n d o é s t a a l a e x i s t e n c i a

d e r e c u r s o s d i s p o n i b l e s y e s t a b l e c i e n d o m e c a n i s m o s p a r a su c o n t r o l , p e r o

s i n p r o p o r c i o n a r u n a m e t o d o l o g í a q u e p e r m i t i e r a su a n á l i s i s . F u e e s t a

f a l l a l a q u e i m p i d i ó l a e x p l i c a c i ó n e c o n ó m i c a d e l a f e c u n d i d a d d e s d e u n

p u n t o d e v i s t a f o r m a l , d e j a n d o d i c h a e x p l i c a c i ó n a l o s d e m ó g r a f o s , s o c i ó

-l o g o s y b i ó -l o g o s , h a s t a h a c e d o s d é c a d a s c u a n d o , c o n -l a a p a r i c i ó n d e -l o s

n u e v o s c o n c e p t o s e c o n ó m i c o s a r r i b a m e n c i o n a d o s , s e p o s i b i l i t ó h a c e r l o

(8)

E n e l p r i m e r c a p í t u l o d e l p r e s e n t e t r a b a j o , s e v e r á e l d e s a r r o l l o d e e s t e m a r c o t e ó r i c o , e l c u a l p o s t u l a q u e l a u n i d a d f a m i l i a r n o o b t i e n e s u u t i l i d a d e n e l c o n s u m o d e l o s b i e n e s p o r s í m i s m o s , s i n o q u e l o s

u t i l i z a , e n c o m b i n a c i ó n c o n e l t i e m p o a s i g n a d o p o r l o s m i e m b r o s q u e l a i n t e g r a n , como i n s u m o s e n l a p r o d u c c i ó n d e u n f l u j o d e s a t i s f a c t o r e s q u e s o n f i n a l m e n t e l o s q u e l a p r o p o r c i o n a n . T a m b i é n s e h a r á u n a r e s e ñ a de l a

p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a m á s r e c i e n t e e i m p o r t a n t e , s o b r e e l t e m a .

E n e l s e g u n d o , s e e s t a b l e c e e l m o d e l o t e ó r i c o q u e s o p o r t a e s t e

e s t u d i o . E s t e m o d e l o s e e n c u e n t r a b a s a d o e n u n a f u n c i ó n f a m i l i a r d e

p r o d u c c i ó n , e n l a c a n t i d a d y c a l i d a d d e l o s i n s u m o s u t i l i z a d o s y e n l a

r e l a c i ó n d e s u s t i t u c i ó n e n t r e l o s s a t i s f a c t o r e s q u e p r o d u c e l a u n i d a d

f a m i l i a r . P a r a f a c i l i t a r a l a n á l i s i s , l o s s a t i s f a c t o r e s s e d i v i d e n e n d o s

g r u p o s : " S e r v i c i o s I n f a n t i l e s " y " R e s t o d e l o s S a t i s f a c t o r e s " , r e s u l t a n d o

e l p r i m e r o d e l a c o n s i d e r a c i ó n c o n j u n t a d e l a c a n t i d a d ( N ) y l a c a l i d a d ( Q ) d e l o s n i ñ o s . S e d e r i v a l a d e m a n d a d e l a c a n t i d a d d e n i ñ o s ( Q ) ,

e s p e c i f i c á n d o l a c o m o u n a f u n c i ó n d e l n i v e l d e i n g r e s o f a m i l i a r ,

l a r i q u e z a , e l p r e c i o d e l o s b i e n e s u t i l i z a d o s en l a p r o d u c c i ó n d e N y

l o s p r e c i o s s o m b r a d e l o s t i e m p o s m a s c u l i n o y f e m e n i n o . D e b i d o a q u e l o s p r e c i o s s o m b r a s e r e l a c i o n a n p o s i t i v a m e n t e a l a s d o t a c i o n e s d e c a p i t a l

(9)

E n e l T e r c e r C a p í t u l o , l a i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a e n l a E n c u e s t a

M e x i c a n a d e F e c u n d i d a d 1 9 7 6 , e s a p l i c a d a a l m o d e l o t e ó r i c o a d o p t a d o p r o b á n d o s e e s t a d í s t i c a m e n t e d o c e h i p ó t e s i s d e t r a b a j o y c o n c l u y é n d o s e , p r i n c i p a l m e n t e , q u e l a e s c o l a r i d a d ( S ) y e x p e r i e n c i a ( E ) d e l o s c ó n y u g e s a f e c t a n l a c a n t i d a d d e m a n d a d a d e n i ñ o s ( N ) . C a m b i o s e n S o E a l t e r a n l a

d o t a c i ó n d e c a p i t a l h u m a n o d e l i n d i v i d u o , a f e c t a n d o d i r e c t a m e n t e s u t a s a s a l a r i a l p e r c e b i b l e e i m p l i c a n d o l a e x i s t e n c i a d e e f e c t o s s u s t i t u c i ó n e

i n g r e s o s o b r e Nd. S u p o n i e n d o l a s u p e r i o r i d a d d e l p r i m e r e f e c t o y u n a

e l a s t i c i d a d i n g r e s o p o s i t i v a d e l a d e m a n d a d e N , s e p l a n t e a n l a s p r i m e r a s c u a t r o h i p ó t e s i s d e t r a b a j o , l a s c u a l e s s e e x p r e s a n e s t a d í s t i c a m e n t e a l

e s t a b l e c e r q u e l o s c o e f i c i e n t e s d e r e g r e s i ó n d e l a s v a r i a b l e s e s c o l a r i d a d y e x p e r i e n c i a d e l o s c ó n y u g e s s o n n e g a t i v a s . L a s h i p ó t e s i s s o b r e l o s

n i v e l e s d e e s c o l a r i d a d m a s c u l i n a y f e m e n i n a s o n a c e p t a d a s ; s i n e m b a r g o ,

e n e l c a s o d e l a v a r i a b l e e x p e r i e n c i a s u c e d e l o c o n t r a r i o . E s t e ú l t i m o

r e s u l t a d o e s e x p l i c a d o c o m o u n a i m p l i c a c i ó n d e l a o m i s i ó n d e l a v a r i a b l e

" A ñ o s d e U n i ó n d e l a P a r e j a " , l a c u a l s e e n c u e n t r a e n u n a s e c c i ó n d e l a

E n c u e s t a a l a q u e n o s e t u v o a c c e s o .

L a s s e g u n d a s c u a t r o , y u n a q u i n t a h i p ó t e s i s d e t r a b a j o , s e b a s a n

e n e l h e c h o d e i n c l u i r e l i n g r e s o f a m i l i a r ( I ) como u n a v a r i a b l e e x p l i c a

t i v a e n l a d a n a n d a d e N . L a i n c l u s i ó n s e r e a l i z a b u s c a n d o c o n e l l o s e p a r a r

e l e f e c t o i n g r e s o i m p l í c i t o e n l o s c a m b i o s d e l o s n i v e l e s d e e s c o l a r i d a d y e x p e r i e n c i a d e l o s c ó n y u g e s . S i n e m b a r g o e s t o n o s e l o g r a d e l t o d o , p o r

l o c u a l , e n l a m e d i d a q u e l a e l a s t i c i d a d i n g r e s o d e l a d e m a n d a d e N s e a

p o s i t i v a , l o s c o e f i c i e n t e s d e l a s v a r i a b l e s e s c o l a r i d a d y e x p e r i e n e i a

(10)

m a n e r a , l a s c o r r e s p o n d i e n t e s h i p ó t e s i s d e t r a b a j o e s t a b l e c e r í a n q u e u n

i n c r e m e n t o e n e l n i v e l d e I a u m e n t a l a c a n t i d a d d e m a n d a d a d e N , e n t a n t o

q u e i n c r e m e n t o s e n l o s n i v e l e s d e e s c o l a r i d a d y e x p e r i e n c i a d e l o s

c ó n y u g e s l a r e d u c e n . L a s h i p ó t e s i s s e f o r m u l a n e s t a d í s t i c a m e n t e

e s t a b l e c i e n d o q u e e l c o e f i c i e n t e d e r e g r e s i ó n d e I e s p o s i t i v o , e n t a n t o

q u e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s c u a t r o v a r i a b l e s m e n c i o n a d a s c o n a n t e r i o

-r i d a d s o n n e g a t i v a s . L a p -r u e b a d e h i p ó t e s i s s e -r e a l i z ó u t i l i z a n d o c o m o

r e f e r e n c i a u n s e g u n d o m o d e l o , q u e i n c l u y e I . L a s h i p ó t e s i s s o b r e l o s

n i v e l e s d e e s c o l a r i d a d m a s c u l i n a y f e m e n i n a s o n a c e p t a d a s , e l c o e f i c i e n t e

d e I n o d i f i e r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d e c e r o y l a s h i p ó t e s i s s o b r e l a

v a r i a b l e e x p e r i e n c i a s o n r e c h a z a d a s p o r p r e s e n t a r e l s i g n o o p u e s t o

a l p l a n t e a d o e n l a s m i s m a s . N u e v a m e n t e , e l r e c h a z o d e e s t a s ú t l i m a s

s e i n t e r p r e t a como r e s u l t a d o d e l a e x c l u s i ó n d e l a v a r i a b l e " A ñ o s d e

U n i ó n d e l a P a r e j a " .

t

E n o t r a s e s p e c i f i c a c i o n e s d e l m o d e l o , s e e x p r e s a n l a s t r e s h i p ó t e

s i s d e t r a b a j o r e s t a n t e s , l a s c u a l e s e s t a b l e c e n q u e :

1 ) L a s m u j e r e s q u e p a r t i c i p a n e n e l m e r c a d o d e t r a b a j o t i e n e n e l

m i s m o p r e c i o s o m b r a d e l t i e m p o d e q u i e n e s n o p a r t i c i p a n . P o r

e l l o , c e t e r i s p a r i b u s , d e m a n d a n l a m i s m a N . L a h i p ó t e s i s s e

p r o b ó y a c e p t ó m e d i a n t e e l u s o d e u n a v a r i a b l e d u m m y q u e

e s t a b l e c e s i s e p a r t i c i p a o no e n l a f u e r z a d e t r a b a j o . S e

e n c o n t r ó q u e e l c o e f i c i e n t e d e e s t a v a r i a b l e n o d i f i e r e s i g n i

(11)

2 ) U n i n c r e m e n t o e n l a r i q u e z a f a m i l i a r a u m e n t a l a c a n t i d a d

d e m a n d a d a d e N . L a r i q u e z a f a m i l i a r s e c o n s i d e r a a t r a v é s d e

d o s v a r i a b l e s f i c t i c i a s q u e c l a s i f i c a n l a s d o t a c i o n e s d e t i e r r a

d e a c u e r d o a s u e x t e n s i ó n . L a h i p ó t e s i s e s p r o b a d a y r e c h a z a d a

a l e n c o n t r a r s e q u e e l c o e f i c i e n t e d e d i c h a s v a r i a b l e s f i c t i c i a s

n o d i f i e r e n s i g n i f i c a t i v a m e n t e d e c e r o .

3 ) L a c a n t i d a d d e m a n d a d a d e n i ñ o s r e s p o n d e a n t e c a m b i o s e n e l

p r e c i o s o m b r a d e l t i e m p o d e l h o m b r e , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a

f o r m a , m o n e t a r i a o e n e s p e c i e , e n q u e s e r e c i b a e l s a l a r i o . E n

e l t r a b a j o e m p í r i c o , l a f o r m a e n q u e s e r e c i b e e l i n g r e s o e s

c a p t a d a m e d i a n t e u n a v a r i a b l e f i c t i c i a . L a h i p ó t e s i s e s p r o b a d a

y a c e p t a d a a u n n i v e l d e c o n f i a n z a d e l 9 0 % , a l e n c o n t r a r s e q u e

e l c o e f i c i e n t e d e d i c h a v a r i a b l e n o d i f i e r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e

d e c e r o .

F i n a l m e n t e e s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r , q u e l a s p r u e b a s d e h i p ó t e s i s

f u e r o n r e a l i z a d a s a u n n i v e l d e c o n f i a n z a d e l 9 0 % ; a s í m i s m o , q u e e n e l d e s a r r o l l o d e l t r a b a j o s u r g i e r o n a l g u n o s p r o b l e m a s d i f í c i l e s o i m p o s i b l e s

d e s a l v a r , e n t r e e l l o s :

a ) E l e n f o q u e n e t a m e n t e d e m o g r á f i c o d e l a f u e n t e d e i n f o r m a c i ó n .

b ) L a i n e x i s t e n c i a d e d a t o s r e l a c i o n a d o s d i r e c t a m e n t e a l a c a l i d a d

d e l o s h i j o s ( o c u p a c i ó n , i n g r e s o , e d u c a c i ó n , a t e n c i ó n m é d i c a ,

e t c . ) .

(12)

l a s d e c i s i o n e s d e l a u n i d a d f a m i l i a r s o b r e l a c a l i d a d d e l o s n i ñ o s , a s í como s o b r e l a i n t e r a c c i ó n q u e é s t a t i e n e c o n N . N o o b s t a n t e , a l g u n o s d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n e s t e e s t u d i o p r o p o r c i o n a n e v i d e n c i a q u e r e s p á l d a l a s p r o p o s i c i o n e s q u e s e d e r i v a n d e l a N u e v a E c o n o m í a d e l a s

(13)

E n l o s ú l t i m o s a ñ o s , l a t e o r í a e c o n ó m i c a h a s u f r i d o u n d e s a r r o l l o e s p e c t a c u l a r , e l c u a l s e c a r a c t e r i z a p o r un i n c r e m e n t o e n e l n ú m e r o y va^ r i e d a d d e f e n ó m e n o s a n a l i z a d o s . E n e s t e d e s a r r o l l o , s o b r e s a l e l a l i t e r a ^ t u r a r e l a c i o n a d a a l a s d e c i s i o n e s t o m a d a s p o r l a s u n i d a d e s f a m i l i a r e s , l a c u a l , p o r m e d i o d e m a r c o s t e ó r i c o s b a s a d o s e n l a r a c i o n a l i d a d d e l o s a g e j i

t e s e c o n ó m i c o s , p r e s e n t a e x p l i c a c i o n e s e c o n ó m i c a s s o b r e l a s d e c i s i o n e s d e f e c u n d i d a d , n u p c i a l i d a d , p a r t i c i p a c i ó n d e l o s m i e m b r o s f a m i l i a r e s e n l a

f u e r z a d e t r a b a j o , e t c . , i n t e g r a n d o l o q u e s e h a d e n o m i n a d o " L a N u e v a E c o n o m í a d e l a s U n i d a d e s F a m i l i a r e s " . E n e s t a l i t e r a t u r a , l o s b i e n e s s o n

c o n s i d e r a d o s c o m o i n s u m o s e n l a p r o d u c c i ó n d e l o s s a t i s f a c t o r e s q u e p a r t j .

c i p a n c o m o a r g u m e n t o s e n l a f u n c i ó n i n t e r t e m p o r a l d e u t i l i d a d y l a s fami_

l i a s c u e n t a n c o n f u e n t e s d e i n g r e s o ( m o n e t a r i o o i m p u t a d o ) p e r m a n e n t e . U n a

d e e s t a s f u e n t e s s o n l o s h i j o s .

E l h e c h o d e q u e l o s n i ñ o s p u e d a n s e r c l a s i f i c a d o s c o m o b i e n e s d e i n v e r s i ó n y / o c o n s u m o d u r a d e r o , a l i g u a l q u e l o s a u t o m ó v i l e s , c a s a s , e t c . ,

t a l v e z n o s e a a c e p t a d o p o r l a m a y o r í a d e l a g e n t e , s i n e m b a r g o , n o e s

é s t a l a p r i m e r a n i l a ú l t i m a d e l a s c o n f r o n t a c i o n e s e n t r e l a p o s i c i ó n c i e n t í f i c a y l a p o p u l a r .

A n t e c e d e n t e s

A p r i n c i p i o s d e l S i g l o X I X , m e d i a n t e s u o b r a " E n s a y o s s o b r e e l

(14)

a l c o m p o r t a m i e n t o d e l a f e c u n d i d a d , y a q u e a l e x p r e s a r :

" L a p o b l a c i ó n t i e n d e a c r e c e r h a s t a a l c a n z a r e l l í m i t e d e

l o s m e d i o s d e s u b s i s t e n c i a . . . e l c o n t r o l d e l c r e c i m i e n

-t o p o b l a c i o n a l e x c e d e n -t e a l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , s e

l l e v a a c a b o p o r m e d i o d e d o s m e c a n i s m o s : a ) U n o p o s i t i v o

q u e o p e r a a t r a v é s d e l a g u e r r a , h a m b r e y p e s t e ( t a s a d e

m o r t a l i d a d ) y b ) O t r o p r e v e n t i v o q u e o p e r a a t r a v é s d e l

a b o r t o , i n f a n t i c i d i o y c o n t r o l n a t a l ( t a s a d e n a t a l i d a d )

y l a r e s t r i c c i ó n m o r a l ( r e t r a s o d e l a c e l e b r a c i ó n d e l ma

t r i m o n i o , a c o m p a ñ a d o d e u n a e s t r i c t a a b s t i n e n c i a s e x u a l

a n t e s d e l m i s m o ) " .

r e l a c i o n ó é s t a a l a e x i s t e n c i a d e r e c u r s o s d i s p o n i b l e s y e s t a b l e c i ó meca^

n i s m o s p a r a e l c o n t r o l d e l c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l . S i n e m b a r g o , n o p r o

p o r c i o n ó u n a m e t o d o l o g í a q u e p e r m i t i e r a e l a n á l i s i s f o r m a l d e l a f e c u n d é

d a d , y a q u e s ó l o s e l i m i t ó a d a r u n a e x p l i c a c i ó n s u p e r f i c i a l a l o s h e c h o s

o b s e r v a d o s d e s u é p o c a , p o r l o q u e l a e s p e c i f i c a c i ó n d e l a f e c u n d i d a d

e s t u v o a c a r g o d e l o s b i ó l o g o s , s o c i ó l o g o s y d e m ó g r a f o s h a s t a h a c e d o s

d é c a d a s .

E s e n l a d é c a d a d e l o s 6 0 ' s c u a n d o , g r a c i a s a l d e s a r r o l l o d e l a

t e o r í a m o d e r n a d e l a c o n d u c t a d e l c o n s u m i d o r , l e s e s p e r m i t i d o a l o s e c o

n o m i s t a s a b o r d a r e l tema d e l a f e c u n d i d a d d e u n a m a n e r a d i r e c t a y f o r m a l ,

r e l a c i o n a n d o é s t e c o n l o s c o n c e p t o s d e I n v e r s i ó n e n C a p i t a l H u m a n o , A s i g

(15)

¿&fá}noq£ít zor 'viag t ^ r % «¡s

E n e s t e n u e v o e n f o q u e a l a c o n d u c t a d e l c o n s u m i d o r , L a n c a s t e r ( 1 9 6 6 ) d i s t i n g u e l o s s i g u i e n t e s e l e m e n t o s :

a ) L a u t i l i d a d r e c i b i d a p o r e l c o n s u m i d o r s e e n c u e n t r a e n f u n c i ó n

d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e p o s e e n l o s b i e n e s , y n o d e é s t o s p o r

s í m i s m o s .

b ) L o s b i e n e s ( i n d i v i d u a l o c o m b i n a d a m e n t e ) s o n c o n s i d e r a d o s como i n s u m o s c u y o p r o d u c t o e s u n c o n j u n t o d e c a r a c t e r í s t i c a s .

c ) U n b i e n p u e d e p r e s e n t a r más d e u n a c a r a c t e r í s t i c a , l a c u a l pue

d e p r e s e n t a r s e t a m b i é n e n o t r o s b i e n e s , p e r o e n d i f e r e n t e p r o -p o r c i ó n r e l a t i v a .

d ) C o m b i n a d a m e n t e , l o s b i e n e s p u e d e n p o s e e r c a r a c t e r í s t i c a s d i f e -r e n t e s a a q u e l l a s q u e p o s e e n i n d i v i d u a l m e n t e .

A s i m i s m o , e n l a t e o r í a o c u p a u n l u g a r i m p o r t a n t e l a a s i g n a c i ó n q u e s e r e a l i z a d e l t i e m p o h u m a n o e n t r e a c t i v i d a d e s q u e s e e n c u e n t r a n d e n t r o y

f u e r a d e l m e r c a d o . E s t a s ú l t i m a s , t r a d i c i o n a l m e n t e c o n s i d e r a d a s b a j o e l c o n c e p t o d e o c i o , e n c u e n t r a n u n m a y o r c o n t e n i d o a l i n v o l u c r a r e l t i e m p o

a s i g n a d o a l a s a c t i v i d a d e s d e s a r r o l l a d a s d e n t r o d e l h o g a r , d o n d e e l i n d i -v i d u o , p r i n c i p a l m e n t e l a m u j e r , a s i g n a su t i e m p o e n l a p r o d u c c i ó n f a m i

(16)

c l o n a d a s p o r u n a f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n ( Z ) q u e p o s e e n l a s u n i d a d e s f a m i -l i a r e s .

( 1 ) Z = f ( X , T )

E s t a r e l a c i ó n i m p l i c a q u e l o s c o n s u m i d o r e s r a c i o n a l e s i n v o l u c r a d o s p o r l a t e o r í a , t o m a n e n c o n s i d e r a c i ó n t r e s v e c t o r e s d e p r e c i o s p a r a s u s

d e c i s i o n e s d e p r o d u c c i ó n - c o n s u m o d e s a t i s f a c t o r e s : L o s p r e c i o s d e l t i e m

-p o , d e l o s b i e n e s y d e l o s s a t i s f a c t o r e s , s i e n d o e s t o s ú l t i m o s u n a c o m b i -n a c i ó -n d e l o s p r e c i o s d e m e r c a d o ( o s o m b r a ) d e l t i e m p o y d e l o s b i e n e s .

A n a l i z a n d o e s t a s i d e a s , s e p u e d e o b s e r v a r q u e e n f o c a r a l a f a m i l i a

como u n i d a d d e c i s o r a , e n l o q u e r e s p e c t a a l c o n s u m o y p r o d u c c i ó n d e s a t i s

f a c t o r e s , d e n o t a a p l i c a r l a t e o r í a d e l a e m p r e s a a l e s t u d i o d e su c o n d u c -t a . A s i m i s m o , q u e l a i n c o r p o r a c i ó n d e l t i e m p o y s u c o s t o , d e n t r o d e l e s -t u d i o d e l a t o m a d e d e c i s i o n e s , p r o v e e d e u n e n f o q u e c o m p r e n s i v o d e l a s a c t i v i d a d e s e x t e r n a s a l m e r c a d o q u e s e r e a l i z a n e n e l h o g a r , y a q u e p e r n r í

t e e s t a b l e c e r l a f o r m a e n q u e é s t a s s e v e n a f e c t a d a s p o r i n c r e m e n t o s e n

l a d o t a c i ó n d e c a p i t a l h u m a n o d e l o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a , a t r a v é s d e l o s e f e c t o s d e e s t e c a m b i o s o b r e l o s c o s t o s m a r g i n a l e s e n l a p r o d u c c i ó n d e l o s s a t i s f a c t o r e s , l o s p r e c i o s r e l a t i v o s d e l t i e m p o y l a s p o s i b i l i d a d e s

d e c o n s u m o q u e e n f r e n t a l a f a m i l i a . E n e s t a l í n e a d e i n v e s t i g a c i ó n s o b r e

s a l e n l o s t r a b a j o s p i o n e r o s d e M a r g a r e t R e i d ( 1 9 3 4 ) y G a r y B e c k e r ( 1 9 6 5 ) , c o n l o s c u a l e s s e i n i c i a e l d e s a r r o l l o d e e s t e e n f o q u e y s u a p l i c a c i ó n e n

e l a n á l i s i s d e l a d e m a n d a p o r s a l u d , t r a n s p o r t e , e d u c a c i ó n , n i ñ o s , e t c .

(17)

t e ó r i c o e n d o n d e s e p r e s e n t a n d o s i d e a s i m p o r t a n t e s : b a j o e l s u p u e s t o d e

q u e e l c o n o c i m i e n t o d e l c o n t r o l n a t a l f u e r a i g u a l e n t r e l a s d i f e r e n t e s

c l a s e s d e i n g r e s o , s e e s t a b l e c e q u e l a f e c u n d i d a d s e e n c u e n t r a p o s i t i v a

m e n t e r e l a c i o n a d a a l n i v e l d e i n g r e s o y s e d i s t i n g u e e n t r e c o s t o y c a l i

-d a -d -d e l o s h i j o s , c o n s i -d e r a n -d o l a ú l t i m a s u j e t a a l a s p r e f e r e n c i a s -d e

l o s p a d r e s .

I n i c i a l m e n t e , l a i n v e s t i g a c i ó n s e c o n c e n t r ó s o b r e l a r e l a c i ó n e n

t r e i n g r e s o y f e c u n d i d a d , e n c o n t r á n d o s e r e s u l t a d o s a m b i g u o s a l r e s p e c t o .

E r a n a m b i g u o s e n e l s e n t i d o d e q u e e l i n g r e s o p a r e c e n o t e n e r u n e f e c t o

( p o s i t i v o o n e g a t i v o ) c o n s i s t e n t e s o b r e l a f e c u n d i d a d , ( A d e l m a n 1 9 6 3 ,

F r e e d m a n 1 9 6 3 , S i l v e r 1 9 6 5 , 1 9 6 6 , F r e e d m a n y C o m b s 1 9 6 6 a , 1 9 6 6 b , F r i e d

l a n d e r a n d S i l v e r 1 9 6 7 , E a s t e r l i n 1 9 6 8 , 1 9 6 9 ) .

P o s t e r i o r m e n t e c a m b i ó l a a t e n c i ó n d e l o s e f e c t o s d e l i n g r e s o s o b r e

l a f e c u n d i d a d , h a c i a l o s d e l a v a r i a c i ó n e n e l c o s t o d e l o s n i ñ o s ( M i n c e r

1 9 6 3 ) , s e ñ a l á n d o s e q u e e l c o s t o d e o p o r t u n i d a d d e l t i e m p o d e l a m u j e r , me

d i d o p o r s u t a s a d e s a l a r i o , e s t a b a n e g a t i v a m e n t e r e l a c i o n a d o a l a f e c u n

-d i -d a -d .

A m e d i a d o s d e l o s 6 0 ' s , l a a p l i c a c i ó n d e l a T e o r í a d e l a E c o n o m í a

d e l a s U n i d a d e s F a m i l i a r e s q u e d ó p l e n a m e n t e f o r m a l i z a d a ( B e c k e r 1 9 5 5 ,

L a n c a s t e r 1 9 6 6 ) a l e s t a b l e c e r s e q u e l a u t i l i d a d f a m i l i a r n o s e r e c i b e dj^

r e c t a m e n t e d e l c o n s u m o d e l o s b i e n e s y s e r v i c i o s d e m e r c a d o , como l o s e

(18)

p r o p o r c i o n a d o p o r s u s m i e m b r o s , p a r a p r o d u c i r s a t i s f a c t o r e s b á s i c o s

( a l i m e n t a c i ó n , s a l u d , d i v e r s i ó n , s a t i s f a c c i ó n p r o p o r c i o n a d a p o r l o s

-n i ñ o s , e t c . ) , q u e s o -n l o s v e r d a d e r o s o b j e t o s d e u t i l i d a d .

E n l o q u e r e s p e c t a a B e c k e r ( 1 9 6 5 ) , é s t e d e f i n i ó u n a f u n c i ó n f a i r n

l i a r e n l a q u e a p a r e c e como a r g u m e n t o u n v e c t o r Z d e n s a t i s f a c t o r e s .

( 2 ) U = U ( Z ) : Z = ( Z ^ : i = 1 , 2 , . . . , n . n x l n x l

Como s e s e ñ a l ó c o n a n t e r i o r i d a d , 1 . e s g e n e r a d o p o r m e d i o d e u n a

f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n d e p e n d i e n t e d e l o s v e c t o r e s Ti y X ^ s a t i s f a c i e n d o l a s c o n d i c i o n e s :

(3) Z. = f ^ (X.j, T . ) ;

T l

, * > 0

f : , f ' > o

i , X i , T

, f " , f y T <

i , X i , T X>T

0

( 4 ) T . - ( T . ) ; j = 1 , 2 , . . . , v m i e m b r o s f a m i l i a r e s

1 1» j

( 5 ) X - = ( X - j ^ ) ; k = 1 , 2 , . . . , m b i e n e s y s e r v i r i o s d e m e r c a d o .

E n e s t e m a r c o , l a c a n t i d a d ( N ) y c a l i d a d ( Q ) d e l o s n i ñ o s s e p u e d e n c o n s i d e r a r s a t i s f a c t o r e s d i f e r e n t e s , s i e n d o Q u n v e c t o r d e c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a d a s p o r l a u n i d a d f a m i l i a r , a t r a v é s d e u n a f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n q u e

(19)

N

q u e l o s p a d r e s p u e d e n s e r c o n s i d e r a b l e m e n t e d i s c r e t o s e n s u s g a s t o s -p a r a p e r f i l a r l a a c t i v i d a d y c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s h i j o s , e n c o n c o r d a n -c i a -c o n s u s d e s e o s .

L a f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n d e l a " c a l i d a d i n f a n t i l " s e s i m p l i f i c a f á c i l m e n t e c u a n d o s e e s t a b l e c e n l o s s u p u e s t o s :

a ) L a s f u n c i o n e s d e p r o d u c c i ó n d e " c a l i d a d i n f a n t i l " s o n h o m o -t é -t i c a s e i d é n -t i c a s p a r a c a d a u n o d e l o s n i ñ o s .

b ) N o e x i s t e p r o d u c c i ó n c o n j u n t a ( j o i n t p r o d u c t i o n ) e n l a " c a l i

-d a -d i n f a n t i l " .

c ) L o s p a d r e s e l i g e n u n m i s m o n i v e l d e " c a l i d a d " p a r a c a d a h i j o . y a q u e d e e l l o r e s u l t a u n a f u n c i ó n e s p e c i f i c a d a c o m o ( 6 )

( 6 ) Q . = f ( T . / N , X . / N )

s i e n d o X ^ / N y T ^ / N l a s c a n t i d a d e s t o t a l e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s y t i e m p o d e d i c a d o s d u r a n t e l a v i d a d e l m a t r i m o n i o a c a d a u n o d e l o s h i j o s n a c i d o s .

M u l t i p l i c a n d o ( 6 ) p o r e l n ú m e r o d e h i j o s ( N ) s e o b t i e n e u n a m e d i d a d e l o s

" S e r v i c i o s I n f a n t i l e s " ( 7 ) ( 7 ) C = N Q = f ( T . , X . )

l o s c u a l e s s e p u e d e d e c i r q u e s o n e l a r g u m e n t o a d e c u a d o d e l a f u n c i ó n d e u t i l i d a d ( 9 ) .

C o n s i d e r a n d o l a s e p a r a b i li d a d e s t a b l e c i d a e n l a f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n d e " S e r v i c i o s I n f a n t i l e s " , como u n a e s p e c i f i c a c i ó n p a r a l o s " S e r v i

(20)

( 8 ) S = g ( Ts + xs)

s e o b t i e n e l a f u n c i ó n d e u t i l i d a d ( 9 )

( 9 ) U = U ( N , Q , S )

q u e ha s e r v i d o d e p a r t i d a p a r a e s t u d i o s r e c i e n t e s s o b r e l a m a t e r i a . D e

e s t o s e s t u d i o s , s e d e s c r i b i r á n l o s t r a b a j o s d e W i l l i s ( 1 9 6 9 ) , G a r d n e r

-( 1 9 7 3 ) y G ó m e z ( 1 9 8 0 ) . E l ú l t i m o d e e l l o s r e s u l t a e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e p o r h a c e r r e f e r e n c i a a l c o m p o r t a m i e n t o d e l a f e c u n d i d a d e n M é x i c o .

E n e l p r i m e r o d e e s t o s e s t u d i o s , p a r a s i m p l i f i c a r e l a n á l i s i s ,

W i l l i s ( 1 9 6 9 ) e s t a b l e c e t r e s s u p u e s t o s : a ) q u e s ó l o l o s c ó n y u g e s c o n t r i -b u y e n c o n s u s a l a r i o a l i n g r e s o f a m i l i a r , -b ) q u e ú n i c a m e n t e e l t i e m p o d e

l a e s p o s a e s p r o d u c t i v o d e n t r o d e l a u n i d a d f a m i l i a r y c ) q u e e l n i v e l d e

p r e c i o s d e m e r c a d o s e m a n t i e n e f i j o ; l o s c u a l e s , a l s e r c o n s i d e r a d o s c o n j u n t a m e n t e e n u n a " f u n c i ó n d e i n g r e s o - g a s t o p a r a l a v i d a d e l h o g a r "

( 1 0 ) , p e r m i t e d e r i v a r u n a f u n c i ó n d e p r o b a b i l i d a d d e p r o d u c c i ó n ( 1 1 ) .

( 1 0 ) Y = H + WL = P X

( 1 1 ) J = J ( N Q , S , H , K , T ) = 0

E n e s t a s f u n c i o n e s p a r t i c i p a n a l g u n o s a r g u m e n t o s q u e n o s e h a n

(21)

X =

x

c +

x

s

( 1 2 )

T = Tc + Ts

W = W ( L , K )

K

: T i e m p o d i s p o n i b l e d e l a e s p o s a p a r a e l

m e r c a d o l a b o r a l , e s i g u a l a l d i s p o n i b l e

d e s p u é s d e l m a t r i m o n i o m e n o s e l d e d i c a d o

a l h o g a r .

: T o t a l d e b i e n e s y s e r v i c i o s d e m e r c a d o ,

e s i g u a l a l o s d e d i c a d o s a l a p r o d u c c i ó n

d e " S e r v i c i o s I n f a n t i l e s " y a l a d e

" S e r v i c i o s d e O t r o s P r o d u c t o s " .

: T o t a l d e t i e m p o d e d i c a d o a l h o g a r , e s

i g u a l a l d e d i c a d o a l a p r o d u c c i ó n d e

" S e r v i c i o s I n f a n t i l e s " y a l d e " S e r v i

-c i o s d e O t r o s P r o d u -c t o s " .

: S a l a r i o p o t e n c i a l d e l a m u j e r

: S t o c k d e c a p i t a l h u m a n o d e l a m u j e r

( c o r r e s p o n d i e n t e a a ñ o s d e e s t u d i o ) .

: F l u j o v i t a l i c i o d e i n g r e s o d e l h o m b r e .

( S e c o n s i d e r a r o n d o s m e d i d a s d e i n g r e s o :

HNOW r e p o r t a d o e n l a f u e n t e d e d a t o s , y

H 4 0 c o r r e s p o n d i e n t e a l o s d e 4 0 a ñ o s d e

e d a d , c o n su e s c o l a r i d a d , e x p e r i e n c i a ,

o c u p a c i ó n , e t c . , p a r a c o m p a r a r l o s y

h a c e r p r e d i c c i o n e s d e l p r i m e r o ) .

(22)

lili

( 1 3 ) N = dQ + d j H + d2K + d3H K + u

q u e f u e e m p l e a d o e n l a p r u e b a d e s u s h i p ó t e s i s , e l c u a l p r e s e n t a l a

v e n t a j a d e p o d e r s e r u t i l i z a d o t a n t o c o n i n f o r m a c i ó n p r o v e n i e n t e d e

s e r i e s d e t i e m p o , como d e c o r t e t r a n s v e r s a l . E n s u s e s t i m a c i o n e s , u t i l i ^

z a n d o m e d i a s p o n d e r a d a s p a r a H y K , W i l l i s e n c o n t r ó v a l o r e s s i g n i f i c a ^

v a m e n t e d i f e r e n t e s d e c e r o p a r a d j , d2 y d3. L o s c o e f i c i e n t e s d j y d2

m o s t r a r o n v a l o r e s n e g a t i v o s , e n t a n t o q u e d3 f u e p o s i t i v o . E l r e s u l t a d o

c o r r e s p o n d i e n t e a d3 m u e s t r a c o m p l e m e n t a n e d a d e n t r e H y K en l a p r o d u £

c i ó n d e n i ñ o s .

E n u n e s t u d i o más r e c i e n t e , D e T r a y ( 1 9 7 3 ) u t i l i z ó d o s m o d e l o s

b a s a d o s e n c a m b i o s p o r c e n t u a l e s p a r a e s t i m a r l a s d e m a n d a s p o r " c a n t i d a d "

y " c a l i d a d " d e n i ñ o s , b u s c a n d o o b t e n e r como p a r á m e t r o s l a s e l a s t i c i d a d e s

i n g r e s o c o r r e s p o n d i e n t e s . P a r a l a d e r i v a c i ó n d e e s t a s d e m a n d a s , i n c l u y ó

p a r á m e t r o s d e e f i c i e n c i a ( B . ¡ ) m a s c u l i n o s y f e m e n i n o s e n l a f u n c i ó n d e

p r o d u c c i ó n d e c a l i d a d ( 1 4 )

( 1 4 ) Qi = Q ( T . ¡ , Xi t B . j )

a s í c o m o u n a r e s t r i c c i ó n d e p r e s u p u e s t o ( 1 5 )

(23)

q u e i n c l u y e e l c o m p o n e n t e d e u n a a s i g n a c i ó n i n i c i a l , o t r a n s f e r e n c i a d e r i q u e z a ( V ) .

E n l a e c u a c i ó n e s t a b l e c i d a p a r a e x p l i c a r e l n ú m e r o d e h i j o s , e n

c o n t r ó d o s r e s u l t a d o s r e l e v a n t e s : a ) E l i n g r e s o d e l a m u j e r e s u n a v a

-r i a b l e i m p o -r t a n t e , e n t é -r m i n o s d e m a g n i t u d d e e f e c t o y s i g n i f i c a n c i a ,

b ) L a e d u c a c i ó n f e m e n i n a y l a u r b a n i d a d d e l a u n i d a d p o b l a c i o n a l t i e n e n

u n e f e c t o n e g a t i v o y s i g n i f i c a t i v o . E n l o q u e r e s p e c t a a l a d e c a l i d a d d e

l o s n i ñ o s , l a r i q u e z a d e l a f a m i l i a ( o e l i n g r e s o d e l h o m b r e ) , a p r o x i m a

d a p o r e l p r o m e d i o d e g a s t o f a m i l i a r , r e s u l t ó t e n e r u n a i n f l u e n c i a s i g

-n i f i c a t i v a y p o s i t i v a . L a s e g u -n d a c o -n c l u s i ó -n p a r e c e s e r m á s i m p o r t a -n t e ,

y a q u e i m p l i c a q u e l a e d u c a c i ó n d e l a m u j e r - i n c r e m e n t a l a e f i c i e n c i a r e

l & t i v a c o n l a c u a l l a c a l i d a d d e l o s n i ñ o s e s p r o d u c i d a , r e d u c i e n d o p o r

l o t a n t o e l p r e c i o r e l a t i v o d e é s t a .

P o r o t r a p a r t e , u t i l i z a n d o c o n c e p t o s s e m e j a n t e s , G a r d n e r ( 1 9 7 3 )

r e a l i z ó s u e s t u d i o d e f e c u n d i d a d e s c o g i e n d o e l s a l a r i o d e l a m u j e r como

l a m e d i d a m á s a d e c u a d a d e l c o s t o d e su t i e m p o , a r g u m e n t a n d o q u e e n l a me

d i d a q u e e l g r a d o d e e s c o l a r i d a d f e m e n i n a s e m a n t e n g a f i j o , l a s d i f e r e n

-c i a s e n l o s s a l a r i o s s e d e b e r í a n p r o b a b l e m e n t e a v a r i a -c i o n e s e n e x p e r i e n

c í a . P o s t u l a n d o u n a c o r r e l a c i ó n n e g a t i v a e n t r e l a f e c u n d i d a d y e x p e r i e n

c i a , e x t e n d i ó l a m i s m a a l a r e l a c i ó n s a l a r i o s f e m e n i n o s - f e c u n d i d a d .

(24)

a ) E x i s t e u n a r e l a c i ó n n e g a t i v a , s i g n i f i c a t i v a , e n t r e e l

t a m a ñ o d e f a m i l i a y

1 ) E l s a l a r i o f e m e n i n o ( m e d i d o p o r e l s a l a r i o m e d i o

r e g i o n a l ) .

2 ) E l n i v e l d e e s c o l a r i d a d f e m e n i n a .

b ) L o s r e s i d e n t e s a g r í c o l a s t i e n e n m á s h i j o s q u e l o s n o a g r í c o l a s .

c ) L a e s c o l a r i d a d y e l s a l a r i o d e l m a r i d o e s t á n n e g a t i v a y

s i g n i f i c a t i v a m e n t e r e l a c i o n a d o s a l t a m a ñ o d e l a f a m i l i a .

F i n a l m e n t e , e s t a b l e c i e n d o e l p r e c i o d e l o s n i ñ o s c o m o u n a

v a r i a b l e i n d e p e n d i e n t e d e l a c a l i d a d d e l o s m i s m o s , M i g u e l G ó m e z ( 1 9 8 0 )

u t i l i z ó u n a r e s t r i c c i ó n d e p r e s u p u e s t o ( 1 6 )

( 1 6 ) I = PsS + PcN Q + Pn

p a r a l a d e r i v a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s d e d e m a n d a , e s t r u c t u r a l y o b s e r v a d a , d e N , Q y S ( 1 7 )

N = V V V V

R ) = N( I , P

X

, W

M

, W

F

, Q , B )

Q = fq( V V V R } = Q ( l> Px ' Wm ' Wf > N> B ) ( 1 7 )

S = fs(

H

N

, n

q

, n

s

, R ) = s( i , P

x

, w

m

, w

f

, N . Q , B )

R = nsS + nnN + nqQ = I n g r e s o R e a l

L a s d e m a n d a s " e s t r u c t u r a l e s " f u e r o n m u y ú t i l e s , y a q u e p e r m i t í a n

(25)

-f o r m a c i ó n a u n -f o r m a t o e m p í r i c o . E n é s t a s , l o s p r e c i o s s o m b r a (IT) e s t á n

d e t e r m i n a d o s p o r l o s p r e c i o s d e m e r c a d o d e l o s b i e n e s ( P ) , l o s p r e c i o s

s o m b r a d e l t i e m p o d e l o s p a d r e s ( Wm, Wf) y p o r l a e f i c i e n c i a r e l a t i v a d e

l a u n i d a d f a m i l i a r e n l a p r o d u c c i ó n d e c a d a s a t i s f a c t o r ( r e s u m i d a s e n B ) .

E n l a s d e m a n d a s " o b s e r v a d a s " l o s p r e c i o s s o m b r a ( n ) n o s e m a n t i e n e n c o n s t a n t e s ( 1 8 )

N « G ( Px, Wm, Wf, I )

( 1 8 ) Q = G ( Px, Wm, Wf, I )

S = G ( Px, Wm, Wf, I )

E n e l l a s , a u n q u e t o d o s l o s a r g u m e n t o s s o n o b s e r v a b l e s , e l h e c h o d e n o

m a n t e n e r s e c o n s t a n t e s l o s c o s t o s m a r g i n a l e s h a c e q u e l o s r e s u l t a d o s s e a n

muy d i f í c i l e s d e i n t e r p r e t a r .

E n e s t e e s t u d i o , s e r e a l i z a u n a s e p a r a c i ó n d e l o s c o m p o n e n t e s e n

-d ó g e n o s ( Q ) y e x ó g e n o s ( e ) -d e l a c a l i -d a -d i n f a n t i l ( A ) , s i e n -d o l o s p r i m e

r o s q u i e n e s s e e n c u e n t r a n p r o d u c i d o s p o r m e d i o d e u n a f u n c i ó n como ( 1 7 ) ,

s u j e t a a l a s d e c i s i o n e s d e l a u n i d a d f a m i l i a r . D i c h o d e o t r a m a n e r a ,

A = Q ( Xq, Tg, B ) + e = Q + e

e = C o m p o n e n t e s g e n é t i c o s + s u b s i d i o s g u b e r n a m e n t a l e s + t r a n s

f e r e n c i a s + t o d o c o m p o n e n t e d e l a c a l i d a d q u e n o e s p r o d u

-c i d o p o r l a u n i d a d f a m i l i a r .

(26)

m e d i o d e l a t a s a d e s o b r e v i v e n c i a f a m i l i a r , l a c u a l e s i g u a l a u n o m e n o s

e l c o c i e n t e e n t r e e l n ú m e r o d e h i j o s n a c i d o s v i v o s , p e r o q u e h a y a n m u e r

-t o , y e l n ú m e r o -t o -t a l d e h i j o s n a c i d o s v i v o s . C a n o v a r i a b l e s a p r o x i m a d a s

p a r a l o s c o m p o n e n t e s d e l o s p r e c i o s s o m b r a d e l o s b i e n e s , f u e r o n u t i l i z a ^

d o s l a e d a d d e l a m u j e r y l a l o c a l i z a c i ó n d e l a u n i d a d f a m i l i a r .

L o s r e s u l t a d o s d e e s t e e s t u d i o s o n c o n s i s t e n t e s c o n l o s d e l o s e s

-t u d i o s r e s e ñ a d o s c o n a n -t e r i o r i d a d y p u e d e n r e s u m i r s e a l o s s i g u i e n -t e s puji

t o s :

a ) L a s m u j e r e s e n l a s c o m u n i d a d e s r u r a l e s más p e q u e ñ a s p a r e c e n t e

n e r u n a m a y o r f e c u n d i d a d , l o c u a l e s e s p e r a d o s i s e s u p o n e q u e

e l c o s t o d e m a n t e n e r u n h i j o e s m á s b a j o e n l a s u n i d a d e s f a m i

-l i a r e s r u r a -l e s , o s i s e s u p o n e q u e -l o s n i ñ o s r e d u c e n s u c o s t o

t r a b a j a n d o e n l a s g r a n j a s d e s d e t e m p r a n a e d a d .

b ) L a f e c u n d i d a d e s t á e n f u n c i ó n i n v e r s a a l a e d u c a c i ó n d e l a m u

-j e r .

c ) R e s p e c t o a l i n g r e s o d e l m a r i d o , m e d i d o p o r s u s a l a r i o c o r r i e n

t e , e l e f e c t o n e g a t i v o d e l c a m b i o e n l o s p r e c i o s r e l a t i v o s d o

m i n a n s o b r e e l e f e c t o p o s i t i v o d e l e f e c t o i n g r e s o .

E l e f e c t o s u s t i t u c i ó n g e n e r a d o e s más f u e r t e s i l a m u j e r n o t r a

b a j a , y a q u e c o n u n i n g r e s o más a l t o l a u n i d a d f a m i l i a r p u e d e

c o m p r a r más i n s u m o s d e b i e n e s , p e r o t a m b i é n i n c r e m e n t a r su d e

-m a n d a p o r i n s u -m o s d e t i e -m p o ; s i l a -m u j e r n o t r a b a j a , e l p r e c i o

(27)

t a n t o , e l p r e c i o r e l a t i v o d e l o s b i e n e s q u e s o n i n t e n s i v o s e n

t i e m p o , c o m o s e s u p o n e s o n l o s n i ñ o s , t i e n d e a a u m e n t a r .

d ) A p r o x i m a d a m e n t e l o s m i s m o s r e s u l t a d o s f u e r o n o b t e n i d o s a l u t i

l i z a r l a e d u c a c i ó n d e l h o m b r e e n l u g a r d e s u s a l a r i o c o r r i e n

-t e .

e ) E l c o e f i c i e n t e p o s i t i v o d e l a v a r i a b l e " a n t i c o n c e p t i v a " e s a w

f u s o , d e b i d o a l u s o d e u n a i n a p r o p i a d a p r o x y e m p í r i c a ( l a a q u í

u t i l i z a d a s e r e f i e r e a s i s e ha u s a d o u n m é t o d o e f i c i e n t e e n al^

g ú n p u n t o d e l p r o c e s o d e f o r m a c i ó n d e l a f a m i l i a ) .

U n r e s u l t a d o q u e m e r e c e u n a a t e n c i ó n e s p e c i a l s e r e f i e r e a l a nror

t a l i d a d i n f a n t i l , y a q u e e s t a v a r i a b l e e s c o n s i d e r a d a como e n d ó g e n a p o r

no c o n s i d e r a r s e i n d e p e n d i e n t e d e e m b a r a z o s a n t e r i o r e s y p o r l o t a n t o , t a m

p o c o d e l a f e c u n d i d a d ; s u s r e s u l t a d o s a l r e s p e c t o s o n l o s s i g u i e n t e s :

a ) E n l o s n i ñ o s d e p a r e j a s d e e d a d m a d u r a , l a p r o b a b i l i d a d d e m u e r

t e e s m e n o r .

b ) L a e d u c a c i ó n d e l o s c ó n y u g e s t i e n d e a d i s m i n u i r l a p r o b a b i l i d a d

d e m u e r t e d e l o s n i ñ o s .

c ) L a l o c a l i z a c i ó n d e l a u n i d a d f a m i l i a r n o p a r e c e t e n e r i n f e r e n c i a

e n l a m e n c i o n a d a p r o b a b i l i d a d .

d ) L o s n i ñ o s t i e n d e n a m o r i r s i l a f a m i l i a e s t á d o m i n a d a p o r o t r o s .

T o d o s e s t o s t r a b a j o s , l l e v a d o s a e f e c t o c a d a v e z c o n u n a m a y o r f o r

(28)

de l a f e c u n d i d a d , m o t i v a r o n l a r e a l i z a c i ó n d e l p r e s e n t e , c u y o i n t e r é s e s

t á c o n c e n t r a d o e n l a d e m a n d a d e l a s u n i d a d e s f a m i l i a r e s p o r n i ñ o s , l o s

c u a l e s s o n c o n s i d e r a d o s c o m o u n a f u e n t e d e i n g r e s o p e r m a n e n t e p o r s u c o n

t r i b u c i ó n c o n i n g r e s o s y s a t i s f a c c i o n e s p a r a e l n ú c l e o f a m i l i a r .

E s t a c o n s i d e r a c i ó n q u e d a d e m a n i f i e s t o a t r a v é s d e l a i n t e r a c c i ó n

d e l a c a n t i d a d y c a l i d a d d e l o s h i j o s , l o c u a l s e r á a b o r d a d o e n e l si_

g u i e n t e c a p í t u l o , e n e l q u e s e e s t a b l e c e r á e l m o d e l o t e ó r i c o d e e s t e e s

(29)

L a T e o r í a E c o n ó m i c a d e l a s U n i d a d e s F a m i l i a r e s e s t a b l e c e q u e e l

t i e m p o d e l o s c ó n y u g e s y l o s b i e n e s y s e r v i c i o s d e m e r c a d o s o n i n s u m o s e n

l a p r o d u c c i ó n d e l o s s a t i s f a c t o r e s b á s i c o s ( a l i m e n t a c i ó n , s a l u d , e d u c a

-c i ó n , s e r v i -c i o s i n f a n t i l e s , e t -c . ) q u e . p a r t i -c i p a n d i r e -c t a m e n t e e n l a f u n

c i ó n f a m i l i a r d e u t i l i d a d .

S i e n d o l o s s e r v i c i o s i n f a n t i l e s c o n s i d e r a d o s como s a t i s f a c t o r e s ,

e x i s t e u n a d e m a n d a p o r e l l o s y p o r c a d a u n o d e s u s d o s c o m p o n e n t e s : c a n

-t i d a d y c a l i d a d d e l o s n i ñ o s . C o n e s -t e e n f o q u e , l a d e m a n d a q u e -t i e n e l a

f a m i l i a p o r b i e n e s y t i e m p o e s u n a d e m a n d a d e r i v a d a .

E n e s t e c a p í t u l o , l a a t e n c i ó n s e c o n c e n t r a r á s o b r e l a d e m a n d a q u e

t i e n e l a u n i d a d f a m i l i a r p o r " s e r v i c i o s i n f a n t i l e s " , l o s c u a l e s s e c o n s i ^

d e r a n s a t i s f a c t o r e s p o r p r o p o r c i o n a r a l a f a m i l i a u n f l u j o d e i n g r e s o s

( m o n e t a r i o s o i m p u t a d o s ) f u t u r o s .

L a u n i d a d f a m i l i a r p u e d e a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n d e e s t e s a t i s f a c

-t o r d e d o s m a n e r a s : A l -t e r a n d o e l n ú m e r o d e u n i d a d e s b i o l ó g i c a s d e n i ñ o s

( c a n t i d a d ) y a l t e r a n d o l o s r e c u r s o s i n v e r t i d o s en l a s u n i d a d e s e x i s t e n t e s

( c a l i d a d ) ; e s d e c i r , q u e l a c a l i d a d y c a n t i d a d i n f a n t i l s o n c o m p o n e n t e s

s u s t i t u t o s e n l a p r o d u c c i ó n f a m i l i a r d e e s t e s a t i s f a c t o r ( B e c k e r - L e w i s 1 9 7 3 ) .

(30)

é s t o s e n d o s g r u p o s : " S e r v i c i o s I n f a n t i l e s " y " R e s t o d e S a t i s f a c t o r e s " ,

d i s t i n g u i e n d o a d e m á s d o s c o m p o n e n t e s d e l p r i m e r g r u p o : c a n t i d a d y

c a l i d a d d e n i ñ o s . U t i l i z a n d o e l s u p u e s t o d e s e p a r a b i l i d a d e n l a f u n c i ó n

d e p r o d u c c i ó n d e " S e r v i c i o s I n f a n t i l e s " , ( 7 ) , s e e s p e c i f i c a l a f u n c i ó n

f a m i l i a r d e u t i l i d a d ( 9 )

(9) U = U ( N , Q , S , ) ; U ¿ , U

q

y

U ¡ > 0

en d o n d e N = n ú m e r o d e n i ñ o s , Q = c a l i d a d d e é s t o s y S = r e s t o d e l o s s a t i s f a c t o r e s .

E s t a f u n c i ó n , a l c o n s i d e r a r s e c o n j u n t a m e n t e c o n l a r e s t r i c c i ó n d e p r e s u p u e s t o f a m i l i a r ( 1 9 ) ,

( 1 9 ) I = PCN Q + PsS ; Pc = P r e c i o d e l o s s e r v i c i o s i n f a n t i l e s

P$ = P r e c i o d e l r e s t o d e l o s s a t i s f a c t o r e s

p e r m i t e o b t e n e r l a s c o n d i c i o n e s d e p r i m e r o r d e n p a r a d e t e r m i n a r l a s

d e c i s i o n e s ó p t i m a s d e l a f a m i l i a . E s t a s c o n d i c i o n e s s o n ( 2 0 ) :

UMg N = X P Q =

x n

n

(20) UM

g

Q = XPN = X n

q

UM

g

s = X P

S

= x n

s

E n e l l a s , U Mg = u t i l i d a d m a r g i n a l , P = n i v e l d e p r e c i o s ,

n = c o s t o m a r g i n a l o p r e c i o s o m b r a y X = U Mg d e l i n g r e s o m o n e t a r i o .

(31)

-A p a r t i r d e e s t a s f u n c i o n e s s e p u e d e n d e r i v a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s ,

e n l o q u e r e s p e c t a a e f e c t o s i n g r e s o s y s u s t i t u c i ó n , q u e d e b e n s e r s a t i s

-f e c h a s p o r l a s d e m a n d a s d e N , Q y S .

P a r a o b s e r v a r e l e f e c t o i n g r e s o , s e r e q u i e r e c o n s i d e r a r l a s " v e r d a

d e r a s " e l a s t i c i d a d e s i n g r e s o d e N , Q y S , l a s c u a l e s s o n En, Eq y Eg r e s

p e c t i v a m e n t e . E s t a s e l a s t i c i d a d e s s o n d e r i v a d a s e n l a f o r m a u s u a l , c a m

-b i a n d o e l c o n c e p t o " a p r o p i a d o " d e i n g r e s o c u a n d o s e m a n t i e n e n c o n s t a n t e s

l o s p r e c i o s d e N , Q y S .

L o s p r e c i o s m á s a d e c u a d o s p a r a e s t e p r o p ó s i t o s o n l o s p r e c i o s s o m -b r a c o r r e s p o n d i e n t e s ( n ^ , n ^ y Í I ^ ) .

E l c o n c e p t o a p r o p i a d o d e i n g r e s o ( R ) e s e l g a s t o t o t a l e n N , Q y

S , c a l c u l a d o a e s t o s p r e c i o s s o m b r a , e s d e c i r , ( 2 1 )

(21) R = N n

N

+ Q N

Q

+ s N . = I + NQP

E n b a s e a e s t a e x p r e s i ó n , s e p u e d e d e r i v a r f á c i l m e n t e l a r e s t r i c

-c i ó n q u e d e b e s e r s a t i s f e -c h a p o r l a s e l a s t i -c i d a d e s i n g r e s o d e l a d e m a n d a

d e N , Q y S . E s t a e s , .

(22) i = (N n

n

/

R

) E

n

+ (Q n

q

/ R )

E q

+ (s n

s

/

R

) E

s

O b s é r v e s e q u e s i e n v e z d e c o n s i d e r a r l a s e l a s t i c i d a d e s i n g r e s o

(32)

se a ( 1 9 ) y d e l a s d e f i n i c i o n e s d e ( 2 0 ) , e l p r o m e d i o d e l a s e l a s t i c i d a d e s

i n g r e s o s e r í a I / R , e l c u a l e s m e n o r q u e l a u n i d a d , e s d e c i r ,

( 2 3 ) 1 > I / R = 1 / ( I + N Q P ) = ( N nn/ R ) En + ( Q Hq/ R ) Eq + ( S V R ) F S

C o n c l u y e n d o , 1 a s e l a s t i c i d a d e s i n g r e s o " o b s e r v a d a s " s o n m e n o r e s a

l a s " v e r d a d e r a s " e n l a p r o p o r c i ó n I / R . L a i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i c a d e es^

t e h e c h o e s s e n c i l l a . E l e f e c t o d i r e c t o d e u n a u m e n t o e n I , m a n t e n i e n d o

f i j o e l n i v e l d e p r e c i o s ( P ) , e n g e n e r a l a u m e n t a N , Q y S ; s i n e m b a r g o , a l

a u m e n t a r N y Q , t a m b i é n l o h a c e c o n s u s p r e c i o s s o m b r a , d e b i d o a q u e l o s

c o s t o s d e p r o d u c c i ó n d e s a t i s f a c t o r e s e n l a u n i d a d f a m i l i a r s e h a n i n c r e

-m e n t a d o p o r e l c o -m p o r t a -m i e n t o d e l p r e c i o d e l t i e -m p o ( B e c k e r , 1 9 6 5 ) , l o

c u a l i m p l i c a q u e c u a n d o s e e s t i m a n l o s e f e c t o s d e c a m b i o s e n I / P , s e e s t á n

s o b r e s t i m a n d o l o s c a m b i o s e n e l n i v e l d e l " v e r d a d e r o " i n g r e s o r e a l .

E s t e e f e c t o p r e c i o o f r e c e u n a c o r r e c c i ó n a l a r g u m e n t o p r e s e n t a d o

p o r B e c k e r ( 1 9 6 0 ) , e n e l s e n t i d o d e q u e e l p r e c i o d e l o s m i s m o s e r a i g u a l

p a r a l a s p e r s o n a s d e i n g r e s o s a l t o s y b a j o s ( s i n c o n s i d e r a r e l c o s t o d e l

t i e m p o ) .

P o d e m o s e n t e n d e r m e j o r e s t e e f e c t o s i g e n e r a l i z a m o s l a r e s t r i c c i ó n

de p r e s u p u e s t o ( 1 9 ) ,

( 2 4 ) I = N Pn + N Q P + Q Pq + S Ps

y a d o p t a m o s l a s d e f i n i c i o n e s

nn » Pn + Q P

(33)

S e p u e d e o b s e r v a r e n ( 2 5 ) q u e l o s p r e c i o s s o m b r a d e N y Q c o n t i e

-n e -n l o s c o m p o -n e -n t e s f i j o s Pn y Pq, a s í c o m o c o m p o n e n t e s d e i n t e r a c c i ó n .

E s t o s ú l t i m o s i m p l i c a n q u e e l p r e c i o r e l e v a n t e d e l o s n i ñ o s e s más a l t o

p a r a a q u e l l o s q u e t i e n e n m a y o r e s n i v e l e s d e i n g r e s o , d a d o q u e e l l o s e l i

-g e n ( l o m i s m o q u e e n e l c a s o d e a u t o m ó v i l e s , c a s a s , e t c . ) v a r i e d a d e s d e

m a y o r c a l i d a d . P o r o t r a p a r t e , e l p r e c i o r e l e v a n t e d e Q e s m a y o r a m a

y o r N , y a q u e l o s i n c r e m e n t o s d e c a l i d a d h a n d e a p l i c a r s e a u n m a y o r n ú

-m e r o d e n i ñ o s .

E n o t r a s p a l a b r a s , e l p r e c i o s o m b r a d e l a c a n t i d a d d e n i ñ o s ( Í In)

e s t á p o s i t i v a m e n t e c o r r e l a c i o n a d o a l n i v e l d e s u c a l i d a d ( Q ) , y e l p r e

-c i o s o m b r a d e l a -c a l i d a d i n f a n t i l ( üq) l o e s t á a l n ú m e r o d e n i ñ o s ( N ) .

L a i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i c a d e e s t e p u n t o e s q u e u n i n c r e m e n t o e n

l a c a l i d a d i n f a n t i l e s m á s c a r o s i e x i s t e n o t r o s n i ñ o s , y a q u e h a d e a p l i

c a r s e a u n m a y o r n ú m e r o d e u n i d a d e s . D e i g u a l f o r m a , u n i n c r e m e n t o e n N

e s m á s c a r o , s i é s t o s s o n d e g r a n c a l i d a d , y a q u e c a d a n i ñ o c u e s t a m á s .

U t i l i z a n d o c o m o b a s e l a s c o n d i c i o n e s d e p r i m e r o r d e n ( 2 0 ) y l a

r e s t r i c c i ó n d e p r e s u p u e s t o ( 1 9 ) q u e s e ñ a l a m o s c o n a n t e r i o r i d a d , s e p u e d e

d e r i v a r l a f u n c i ó n d e d e m a n d a p a r a N , c u y a f o r m a g e n e r a l ( 2 6 )

( 2 6 ) Nd = Nd ( nn, n q, ns, R )

p u e d e s e r e s p e c i f i c a d a c o m o u n a f u n c i ó n d e l c o n c e p t o a p r o p i a ^

d o d e i n g r e s o ( 2 1 ) y l o s p r e c i o s s o m b r a d e N , Q y S ( I In, üq

(34)

s i d e r a n d o q u e e s t a s ú l t i m a s v a r i a b l e s s e e n c u e n t r a n d e t e r m i n a d a s p o r e l

p r e c i o d e m e r c a d o d e l o s b i e n e s , ( Px) , e l p r e c i o s o m b r a d e l t i e m p o d e

l o s p a d r e s ( Wm, Wf) y p o r l a e f i c i e n c i a r e l a t i v a d e l a u n i d a d f a m i l i a r

en l a p r o d u c c i ó n d e s a t i s f a c t o r e s , e s p o s i b l e p r e s e n t a r u n a e x p r e s i ó n al^

t e r n a t i v a ( 2 7 )

( 2 7 ) Nd = Nd ( I , Px, Wm, Wf, Q , B )

l a c u a l s i g u e p r e s e n t a n d o e l p r o b l e m a d e q u e a l g u n o s d e s u s a r g u m e n t o s n o

s o n o b s e r v a b l e s .

P a r a s o l u c i o n a r e s e p r o b l e m a , e s p e c i f i c a r e m o s l o s p r e c i o s s o m b r a

d e l t i e m p o como u n a f u n c i ó n d e l o s n i v e l e s d e e s c o l a r i d a d ( S ) y e x

-p e r i e n c i a ( E ) d e l o s c ó n y u g e s ( 2 8 )

( 2 8 )

Wm = an + c t , Sm + a0S , . + c tgEm + a . E , . m 0 l m 2 f 3 m 4 f

Wf = SO + B1Sm + B2Sf + B3Em + B4Ef

d o n d e a^ > 0 , > 0 e i = 0 , 4 .

P o s t e r i o r m e n t e , s u s t i t u y e n d o ( 2 8 ) e n ( 2 7 ) , s e l l e g a a u n a f u n c i ó n

d e d e m a n d a ( 2 9 ) q u e p r e t e n d e e x p l i c a r l a c a n t i d a d d e m a n d a d a d e n i ñ o s e n

t é r m i n o s d e v a r i a b l e s q u e s o n o b s e r v a b l e s e m p í r i c a m e n t e .

( 2 9 ) Nd = Nd( I , Sm, Sf, Em, Ef)

(35)

t u c i ó n e i n g r e s o q u e a p a r e c e n a n t e a l t e r a c i o n e s e n l o s s a l a r i o s . U n i n

-c r e m e n t o e n e l n i v e l d e e s -c o l a r i d a d ( e x p e r i e n -c i a ) m a s -c u l i n a ( f e m e n i n a )

i m p l i c a u n a u m e n t o e n e l p r e c i o s o m b r a Wm ( Wf) , i m p l i c a n d o e f e c t o s s u s t i _

t u c i ó n e i n g r e s o . A l i n t r o d u c i r e l i n g r e s o d e l o s c ó n y u g e s ( I ) c o m o a r

-g u m e n t o d e l a f u n c i ó n Nd, l o s c o e f i c i e n t e s d e l a s v a r i a b l e s S y E c a p t a n

e l s i g n o d e l o s e f e c t o s s u s t i t u c i ó n y e l d e I e l d e l e f e c t o i n g r e s o . P o r

c o n s i d e r a r s e q u e l o s n i ñ o s s o n r e l a t i v a m e n t e i n t e n s i v o s e n t i e m p o , s u r g e n

l a s p r i m e r a s c u a t r o h i p ó t e s i s d e t r a b a j o , l a s c u a l e s e s t a b l e c e n q u e l o s

c o e f i c i e n t e s d e l a s v a r i a b l e s S y E s o n n e g a t i v o s . C o n r e s p e c t o a l , s e

e s t a b l e c e l a h i p ó t e s i s d e q u e l a e l a s t i c i d a d i n g r e s o d e l a d e m a n d a d e N

es p o s i t i v a .

L a s e c c i ó n e m p í r i c a d e l t r a b a j o p r e s e n t a e s p e c i f i c a c i o n e s a l t e r n a

-t i v a s p a r a Nd, p o r l o t a n t o , l a o p o r t u n i d a d d e p r o b a r h i p ó t e s i s a d i c i o n a

l e s . E n a l g u n a s e s p e c i f i c a c i o n e s s e i n c l u y e I , i m p l i c a n d o q u e l o s c o e f i

-c i e n t e s d e l a s v a r i a b l e s S y E -c a p t a n e l s i g n o d e l a suma d e l o s e f e -c t o s

s u s t i t u c i ó n e i n g r e s o . E n e s t a s o c a s i o n e s , s e e s t a b l e c e r á e l d o m i n i o d e l

e f e c t o s u s t i t u c i ó n , p o r l o q u e l a s h i p ó t e s i s p l a n t e a r á n q u e l o s c o e

-f i c i e n t e s d e d i c h a s v a r i a b l e s s o n n e g a t i v o s . E n o t r a s e s p e c i -f i c a c i o n e s s e

e x p l o r a r á l a p o s i b i l i d a d d e q u e l a s d e c i s i o n e s d e l c o n s u m i d o r d e p e n d a n

t a m b i é n d e l a r i q u e z a f a m i l i a r , t e m a n d o l a e x t e n s i ó n d e l a d o t a c i ó n d e

t i e r r a c a n o u n a a p r o x i m a c i ó n a l a m i s m a , e n e s t e c a s o l a h i p ó t e s i s p l a n

-t e a r á q u e l a e l a s -t i c i d a d d e N c o n r e s p e c -t o a l a r i q u e z a e s p o s i -t i v a .

(36)

l a r á q u e e l p r e c i o s o m b r a d e l t i e m p o d e l a m u j e r e s e l m i s m o , i n d e p e n

-d i e n t e m e n t e -d e su p a r t i c i p a c i ó n o no e n e l m e r c a -d o -d e t r a b a j o . P o r o t r a

p a r t e , l a s e g u n d a p o s t u l a q u e N ° d e p e n d e d e l n i v e l d e i n g r e s o , i n d e p e n

d i e n t e m e n t e d e l a f o r m a q u e s e a r e c i b i d o é s t e ( m o n e t a r i o o e n e s p e c i e ) .

Como s e p u e d e o b s e r v a r , e l p r e s e n t e e s t u d i o c u e n t a c o n 1 2 h i p ó t e

-s i -s d e t r a b a j o , l a -s c u a l e -s -s e r á n -s u j e t a -s a p r u e b a e n e l -s i g u i e n t e c a p í t i ¿

(37)

E V I D E N C I A E M P I R I C A

E n e l p r i m e r c a p í t u l o s e p r e s e n t ó u n a r e s e ñ a b i b l i o g r á f i c a s o b r e

e l s e g m e n t o d e l a E c o n o m í a d e l a s U n i d a d e s F a m i l i a r e s a v o c a d o a l e s t u d i o

d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l a f e c u n d i d a d f a m i l i a r . E s t a t e o r í a p o s t u l a q u e l a

f a m i l i a u t i l i z a l o s p r o d u c t o s q u e s e o f r e c e n e n e l m e r c a d o y t i e m p o q u e

l e a s i g n a n l o s m i e m b r o s q u e l a i n t e g r a n c o m o i n s u m o s p a r a p r o d u c i r u n

f l u j o d e s a t i s f a c t o r e s . D e n t r o d e e s t o s ú l t i m o s s e e n c u e n t r a n l o s " S e r v ^

c i o s I n f a n t i l e s " , l o s c u a l e s s o n p r o d u c t o d e d o s c o m p o n e n t e s : l a c a n t i d a d

y c a l i d a d d e l o s n i ñ o s .

E l c a p í t u l o a n t e r i o r p r e s e n t ó u n m o d e l o t e ó r i c o b á s i c o p a r a

e l e s t u d i o d e l c o m p o r t a m i e n t o r e p r o d u c t i v o h u m a n o e n e l s e c t o r r u r a l .

E n e s t e m o d e l o , d e r i v a d o d e l m a r c o t e ó r i c o d e l a N u e v a E c o n o m í a d e l a s

U n i d a d e s F a m i l i a r e s , a p a r e c e n d o c e h i p ó t e s i s d e t r a b a j o , l a s c u a l e s

p u e d e n s e r s o m e t i d a s a p r u e b a s e s t a d í s t i c a s m e d i a n t e l a f o r m u 1 a c i ó n d e

l a s e s p e c i f i c a c i o n e s e c o n o m é t r i c a s d e l m o d e l o q u e l o p e r m i t a n .

E l o b j e t i v o d e l c a p í t u l o e s r e p o r t a r l o s r e s u l t a d o s d e l a s

p r u e b a s e s t a d í s t i c a s m e n c i o n a d a s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r . S i n e m b a r g o ,

p r e v i a m e n t e s e p r e s e n t a u n a d e s c r i p c i ó n d e 1 a i n f o r m a c i ó n u t i 1 i z a d a en

(38)

( • • 1 1 '

L o s d a t o s u t i l i z a d o s e n e l p r e s e n t e t r a b a j o p r o v i e n e n d e l a

E n c u e s t a M e x i c a n a d e F e c u n d i d a d 1 9 7 6 ( E M F ) , r e a l i z a d a p o r l a D i r e c c i ó n

G e n e r a l d e E s t a d í s t i c a , a s e s o r a d a p o r l a E n c u e s t a M u n d i a l d e F e c u n d i d a d

y f i n a n c i a d a p o r e l G o b i e r n o M e x i c a n o y l a O r g a n i z a c i ó n d e l a s N a c i o n e s

U n i d a s .

L a E M F e s t á i n t e g r a d a p o r l o s c u e s t i o n a r i o s d e l h o g a r , d e

l a l o c a l i d a d e i n d i v i d u a l . E s t e ú l t i m o f u e a p l i c a d o a s i e t e m i l t r e s c i e n

-t a s m u j e r e s d e 1 5 a 4 9 a ñ o s d e e d a d , e x c e p -t o a l a s s o l -t e r a s d e 1 5 a 1 9

que no h a y a n t e n i d o a l g ú n h i j o n a c i d o v i v o .

E n e s t a e n c u e s t a , l a i n f o r m a c i ó n v i e n e d i s p u e s t a e n n u e v e

s e c c i o n e s , l a s c u a l e s p r e s e n t a n l o s s i g u i e n t e s c o n t e n i d o s :

I . C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s d e l a s m u j e r e s ( e d a d , e d u c a c i ó n ,

h i s t o r i a m i g r a t o r i a ) .

I I . H i s t o r i a d e e m b a r a z o s ( i n c l u y e t o d a s l a s c o n c e p c i o n e s y l a s

f e c h a s d e c a d a u n a d e e l l a s , a s í c o m o a l g o d e i n f o r m a c i ó n

s o b r e p r á c t i c a s d e a l i m e n t a c i ó n y s e x o p r e f e r i d o e n l o s

n i ñ o s ) .

I I I . B r e v e h i s t o r i a d e l a a t e n c i ó n m é d i c a r e c i b i d a p o r l a m a d r e

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (68 página)