SOL LICITUD LLICÈNCIA D OBRES MENORS

Texto completo

(1)

SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES MENORS SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OBRES MENORS model instància

LME

………

major d’edat, amb DNI núm. ……….. actuant en nom

propi/o en representació de ….………...

(acreditar la representació)

i domicili a efectes de notificació a……….

……...població……… CP……….. i

amb domilici a Cunit a...………

telèfon……….., mòbil………

e’mail………

EXPOSO:

1.- Que vull obtenir llicència urbanística per a la següent actuació

(detallar el que es vol fer):

……….

……….

Ubicació de la finca……….……….

……….

2.- Que, amb aquest objectiu, adjunto la documentació detallada en

l’annex que

s’adjunta amb aquesta sol·licitud

(posar una X al que correspongui)

:

3.- Per a fer l’obra necessita ocupar la via pública?

NO

SI (en aquest supòsit, i un cop autoritzada la llicència, demanar-ho amb una

antelació mínima de 7 dies hàbils i comunicar si és necessari tallar el

trànsit o no)

SI NO

4.- Activitat associada?

- Declaració responsable

- Comunicació prèvia

- Llicència

Per tant, SOL·LICITO:

Que em sigui atorgada la llicència urbanística per dur a terme les obres

assenyalades.

Cunit, ………

(data)

(signatura)

Vull rebre la notificació per mitjà electrònic SI

DEPARTAMENT D’OBRES – AJUNTAMENT DE CUNIT

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió específica de la vostra sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Cunit i s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclusos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d’atenció ciutadana.

(2)

Documentació segons procediment: (MARCAR AMB UNA “X”)

Reforma integral en l’interior d’habitatges i/o locals sense

afectar l’estructura de l’edifici ni modificar-ne l’ús o

reformes parcials d’edificis protegits pel catàleg de

Patrimoni

LME 1

a) 2 Projectes signats per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

b) Assumeix de direcció d’obres.

c) Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

d) Designació del Coordinador/a de seguretat i salut, quan sigui exigible segons el RD 1627/97.

e) Autoliquidació

Construcció auxiliar i/o similar d’estructura lleugera (fusta,

metàl·lica, alumini...). No habitable (si es habitable és obra major)

LME 2

a) Quadre urbanístic POUM

b) 2 Projectes signats per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

c) Assumeix de direcció de les obres.

d) Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

e) Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal, si s’escau.

f) Autoliquidació

Instal·lació de terrasses cobertes o semicobertes

destinades a una activitat

LME 3

a) Quadre justificatiu del compliment de l’ordenança de terrasses:

b) 2 Projectes tècnics signats per tècnic competent (incloent memòria tècnica, fotografies, plànols, pressupost i fitxa de residus)

c) Full assumeix del tècnic competent. d) Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS).

e) Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat Horitzontal (si s’escau).

(3)

Construcció i arranjament de piscina

LME 4

a) 2 Projectes signats per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

b) Adjuntar Fitxa de Residus. c) Superfície m2 de la piscina d) Assumeix de direcció d’obres

e) Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97, visat. f) Designació del Coordinador/a de seguretat i salut, quan sigui exigible

segons el RD 1627/97. g) Autoliquidació

Obres de modificació, restauració, protecció i/o tancaments de façanes, mitgeres, patis, terrats, cobertes, balcons i/o elements sortints a més de 3 metres d’alçada.

LME 5

a)

Obra amb bastida o bastida penjada. Cal aportar:

2 Projecte tècnic signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica,

fotografies, plànols, pressupost i fitxa de residus)

Full assumeix del tècnic competent, de la bastida i de la direcció de

l’obra corresponent a la façana.

Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS).

Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat

Horitzontal (si s’escau).

Autoliquidació

Cas de necessitar tanca de protecció i/o altre medi auxiliar,

aquestes han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix.

En cas d’ocupació de via pública, s’aportarà plànol de planta de

l’ocupació de vorera. En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure

mínim per a vianants de 0,90 m.

Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no

podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi de la corresponent

ocupació de via pública.

b)

Obra amb plataforma elevadora o operaris penjats amb

arnés: Cal aportar:

Memòria tècnica dels treballs a executar.

Pressupost de l’obra.

Full d'assumeix de tècnic competent.

Autorització de la Comunitat de Propietaris en Règim de Propietat

Horitzontal (si s’escau).

(4)

LME 6

Grues de construcció o altres aparells elevadors per a la construcció en la via pública a) 2 Projectes tècnics de la instal·lació visat i signat per tècnic competent (incloent

memòria tècnica, plànols i pressupost).

b) Assumeix de bon funcionament i seguretat de la grua durant la seva permanència a l’obra.

c) Certificació de la casa instal·ladora, subscrita per tècnic competent, que acrediti el bon estat dels elements de la grua i assumeixi la instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

d) Certificat .a efectes de tramitació de llicencia ., d’inspecció de grua desmuntada i compliment de les condicions per ser muntada, expedit per una entitat d’inspecció i control

e) (EIC) (amb excepció de les grues torre auto desplegables de tipus monobloc de moment nominal menor o igual a 170kNm amb període d’inspecció no vençut, en que no és necessària la inspecció desmuntada).

f) Pòlissa d’assegurança amb cobertura de 600.000 €.

g) Document GR-1, GR-2 i GR-3 vigent, segellat per l’entitat d’inspecció competent. (Aportar en un màxim de quinze dies de finalitzada la instal·lació). h) La tanca de protecció ha d’estar contemplada en la memòria i l’assumeix, i

s’aportarà plànol de planta a escala d’ocupació vorera. i) Autoliquidació

Grues de construcció o altres aparells elevadors per a la construcció que no afectin a via pública

a) 2 Projectes tècnics visat i signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

b) Assumeix de bon funcionament i seguretat de la grua durant la seva permanència a l’obra.

c) Certificació de la casa instal·ladora, subscrita per tècnic competent, que acrediti el bon estat dels elements de la grua i assumeixi la instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

d) Pòlissa d’assegurança amb cobertura de 600.000 €.

e) Certificat a efectes de tramitació de llicencia d’inspecció de grua desmuntada i compliment de les condicions per ser muntada, expedit per una entitat d’inspecció i control (EIC) (amb excepció de les grues torre auto desplegables de tipus monobloc de moment nominal menor o igual a 170kNm amb període d’inspecció no vençut, en que no és necessària la inspecció desmuntada). f) Document GR-1, GR-2 i GR-3 vigent, segellat per l’entitat d’inspecció

competent. (Aportar en un màxim de quinze dies de finalitzada la instal·lació). g) Autoliquidació

(5)

Muntacàrregues de construcció en via pública

a) 2 Projectes tècnics de la instal·lació visat (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

b) La tanca de protecció ha d’estar contemplada en la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta a escala d’ocupació vorera.

c) Autoliquidació de les taxes per llicència d’obres menors.

Muntacàrregues de construcció que no afectin a via pública

a) 2 Projectes tècnics de la instal·lació signat per tècnic competent visat (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

b) Autoliquidació

Obres necessàries per a la instal·lació d’ascensors o d’altres

aparells elevadors que no afectin l’estructura de l’edifici

LME 7

a) 2 Projectes tècnics de la instal·lació signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost). Adjuntar fitxa de Residus.

b) Assumeix de direcció de les obres.

c) Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97 d) Autoliquidació.

En cas de panteó

a) Memòria tècnica, plànols i pressupost. b) Autoliquidació

(6)

Obres d’enderroc d’edificis

(no inclosos en catàlegs d’interès històric artístic)

LME 8

a) 2 Projectes tècnics d’enderroc visat i signat per tècnic competent (incloent memòria tècnica, plànols i pressupost).

b) Assumeix de direcció d’obres i de permanència. c) Fotografies de l’edifici mida 10x15 en color.

d) Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

e) Designació del Coordinador/a de seguretat i salut, quan sigui exigible segons el RD 1627/97.

f) Avaluació del volum i característiques dels residus (Decret 161/2001). g) Cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida i/o altre medi auxiliar,

aquestes han d’estar contemplades a la memòria i l’assumeix, i s’aportarà plànol de planta de l’ocupació de vorera.

h) En qualsevol cas, s’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi d’envair la calçada, no podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d’ocupació de via pública.

(7)

IMPORTANT

Per sol·licitar la devolució del dipòsit previ per la gestió de les runes:

CALDRÀ PRESENTAR EL CERTIFICAT DE GESTIÓ DE RESIDUS DE

L’ABOCADOR

Generalment L’EMPRESA QUE FA L’OBRA és la que gestiona les runes i entrega el

CERTIFICAT DE GESTIÓ DE RESIDUS al titular perquè l’entregui a l’Ajuntament.

Si compra un sac homologat haurà d’assegurar-se que l’empresa subministradora

pugui obtenir un CERTIFICAT DE GESTIÓ DE RESIDUS de l’abocador corresponent

on porti les runes. Segurament li demanaran una còpia del permís d’obres.

Els sacs es poden comprar a les cases de material de construcció amb servei de

recollida que han de garantir l’expedició del certificat de l’abocador.

Quan l’obra estigui acabada es presentarà a l’oficina d’atenció a la ciutadania (OAC) el

CERTIFICAT DE GESTIÓ DE RESIDUS, que s’adjuntarà a la SOL·LICITUD DE

DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT, on ha de constar el número de compte bancari, ja que la

devolució es farà per transferència.

LLEGIT I CONFORME, NOM I COGNOMS: DNI:

(8)

IMPORTANT

Per sol·licitar l’ocupació de la via pública:

CAL DEMANAR-HO AMB UNA ANTEL.LACIÓ MÍNIMA DE 7 DIES HÀBILS I

UN COP OBTINGUDA LA LLICÈNCIA D’OBRES.

(NO podrà iniciar-se cap actuació a la via pública en tant no es disposi de la

corresponent llicència prèvia d’ocupació de la via pública)

L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA HA D’ESPECIFICAR CLARAMENT ELS

M2, DIES I HORARI I SATISFER LA CORRESPONENT AUTOLIQUIDACIÓ.

TAMBÉ S’HA D’ESPECIFICAR SI ES NECESSARI TALLAR O NO EL

TRÀNSIT.

LLEGIT I CONFORME, NOM I COGNOMS: DNI:

(9)

D’acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu,

estan obligats a

relacionar-se a través de mitjans electrònics els següents subjectes:

- Les persones jurídiques

- Entitats sense personalitat jurídica

- Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi

col·legiació obligatòria.

- Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se

electrònicament amb l’administració (per exemple Comunitats de

Propietaris...)

LLEGIT I CONFORME,

NOM I COGNOMS:

DNI:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :