Antología de novelistas helenísticos

Texto completo

(1)

XENOFWNTOS EFESIAKA, 1, 1-8

[1] Ἦ ἐ Ἐν ν φέσ ν ρ τ ν τ πρ τα κε δυναμένων, Λυκομήδης νομα. Τούτ τ Λυκομήδειῳ ἀ ὴ ῶ ὰ ῶ ἐ ῖ ὄ ῳ ῷ κ γυναικ ς πιχωρίας Θεμιστο ς γίνεται πα ς βροκόμης, μέγα δή τι χρ μα [ ραιότητι σώματος

ἐ ὸ ἐ ῦ ῖ Ἁ ῆ ὡ

περβαλλούσ ] κάλλους ο τε ν ωνί ο τε ν λλ γ πρότερον γενομένου.

ὑ ῃ ὔ ἐ Ἰ ᾳ ὔ ἐ ἄ ῃ ῇ

Ο τος βροκόμης ε μ ν κα καθ' μέραν ε ς κάλλος η ξετο, συνήνθει δ α τ το ς τοὗ ὁ Ἁ ἀ ὶ ὲ ὶ ἡ ἰ ὔ ὲ ὐ ῷ ῖ ῦ σώματος καλο ς κα τ τ ς ψυχ ς γαθά· παιδείαν τε γ ρ π σαν μελέτα κα μουσικ ν ποικίληνῖ ὶ ὰ ῆ ῆ ἀ ὰ ᾶ ἐ ὶ ὴ

σκει, θήρα δ α τ κα ππασία κα πλομαχία συνήθη γυμνάσματα.

ἤ ὲ ὐ ῷ ὶ ἱ ὶ ὁ

ν δ περισπούδαστος πασιν φεσίοις, μα κα το ς τ ν λλην σίαν ο κο σι, κα

Ἦ ὲ ἅ Ἐ ἅ ὶ ῖ ὴ ἄ Ἀ ἰ ῦ ὶ

μεγάλας ε χον ν α τ τ ς λπίδας τι πολίτης σοιτο διαφέρων. Προσε χον δ ς θε τἶ ἐ ὐ ῷ ὰ ἐ ὅ ἔ ῖ ὲ ὡ ῷ ῷ μειρακί · καί ε σιν δη τιν ς ο κα προσεκύνησαν δόντες κα προσηύξαντο. ῳ ἰ ἤ ὲ ἳ ὶ ἰ ὶ

φρόνει δ τ μειράκιον φ' αυτ μεγάλα κα γάλλετο μ ν κα το ς τ ς ψυχ ς

Ἐ ὲ ὸ ἐ ἑ ῷ ὶ ἠ ὲ ὶ ῖ ῆ ῆ

κατορθώμασι, πολ δ μ λλον τ κάλλει το σώματος· πάντων δ τ ν λλων, σα δ λέγετοὺ ὲ ᾶ ῷ ῦ ὲ ῶ ἄ ὅ ὴ ἐ καλά, ς λαττόνων κατεφρόνει κα ο δ ν α τ , ο θέαμα, ο κ κουσμα ξιον βροκόμουὡ ἐ ὶ ὐ ὲ ὐ ῷ ὐ ὐ ἄ ἄ Ἁ κατεφαίνετο· κα ε τινα πα δα καλ ν κούσαι παρθένον ε μορφον, κατεγέλα τ ν λεγόντων ςὶ ἴ ἢ ῖ ὸ ἀ ἢ ὔ ῶ ὡ ο κ ε δότων τι ε ς καλ ς α τός.ὐ ἰ ὅ ἷ ὸ ὐ

[2] ρωτά γε μ ν ο δ νόμιζεν ε ναι θεόν, λλ πάντη ξέβαλεν ς ο δ ν γούμενος,Ἔ ὴ ὐ ὲ ἐ ἶ ἀ ὰ ἐ ὡ ὐ ὲ ἡ λέγων ς ο κ ν ποτέ [ο ] τις ρασθείη ο δ ποταγείη τ θε μ θέλων· ε δέ που ερ ν ὡ ὐ ἄ ὔ ἐ ὐ ὲ ὑ ῷ ῷ ὴ ἰ ἱ ὸ ἢ γαλμα ρωτος ε δε, κατεγέλα, πέφαινέ τε αυτ ν ρωτος παντ ς καλλίονα [κα κάλλει σώματος

ἄ Ἔ ἶ ἀ ἑ ὸ Ἔ ὸ ὶ

κα δυνάμει]. Κα ε χεν ο τως· που γ ρ βροκόμης φθείη, ο τε γαλμα καλ ν κατεφαίνετο ο τεὶ ὶ ἶ ὕ ὅ ὰ Ἁ ὀ ὔ ἄ ὸ ὔ ε κ ν π νε το. ἰ ὼ ἐ ῃ ῖ

Μηνι πρ ς τα τα ρως· φιλόνεικος γ ρ θε ς κα περηφάνοις παραίτητος· ζήτει δᾷ ὸ ῦ ὁ Ἔ ὰ ὁ ὸ ὶ ὑ ἀ ἐ ὲ τέχνην κατ το μειρακίου· κα γ ρ κα τ θε δυσάλωτος φαίνετο. ξοπλίσας ο ν αυτ ν καὰ ῦ ὶ ὰ ὶ ῷ ῷ ἐ Ἐ ὖ ἑ ὸ ὶ π σαν δύναμιν ρωτικ ν φαρμάκων περιβαλόμενος στράτευεν φ' βροκόμην. ᾶ ἐ ῶ ἐ ἐ Ἁ

γετο δ τ ς ρτέμιδος πιχώριος ορτ π τ ς πόλεως π τ ερόν· στάδιοι δέ ε σιν

Ἤ ὲ ῆ Ἀ ἐ ἑ ὴ ἀ ὸ ῆ ἐ ὶ ὸ ἱ ἰ

πτά· δει δ πομπεύειν πάσας τ ς πιχωρίους παρθένους κεκοσμημένας πολυτελ ς κα το ς

ἑ ἔ ὲ ὰ ἐ ῶ ὶ ὺ

φήβους, σοι τ ν α τ ν λικίαν ε χον τ βροκόμ .

ἐ ὅ ὴ ὐ ὴ ἡ ἶ ῷ Ἁ ῃ

ν δ α τ ς περ τ ξ κα δέκα τη κα τ ν φήβων προσήπτετο κα ν τ πομπ τ

Ἦ ὲ ὐ ὸ ὶ ὰ ἓ ὶ ἔ ὶ ῶ ἐ ὶ ἐ ῇ ῇ ὰ

πρ τα φέρετο.ῶ ἐ

Πολ δ πλ θος π τ ν θέαν, πολ μ ν γχώριον, πολ δ ξενικόν· κα γ ρ θος ν κείνὺ ὲ ῆ ἐ ὶ ὴ ὺ ὲ ἐ ὺ ὲ ὶ ὰ ἔ ἦ ἐ ῃ τ πανηγύρει κα νυμφίους τα ς παρθένοις ε ρίσκεσθαι κα γυνα κας το ς φήβοις. ῇ ὶ ῖ ὑ ὶ ῖ ῖ ἐ

(2)

ε ρηνικά. ** κάστη δ α τ ν ο τως ς πρ ς ραστ ν κεκόσμητο. ἰ Ἑ ὲ ὐ ῶ ὕ ὡ ὸ ἐ ὴ ἐ

ρχε δ τ ς τ ν παρθένων τάξεως νθία, θυγάτηρ Μεγαμήδους κα Ε ίππης, γχωρίων. ν

Ἦ ὲ ῆ ῶ Ἀ ὶ ὐ ἐ Ἦ

δ τ κάλλος τ ς νθίας ο ον θαυμάσαι κα πολ τ ς λλας περεβάλλετο παρθένους.ὲ ὸ ῆ Ἀ ἷ ὶ ὺ ὰ ἄ ὑ

τη μ ν τεσσαρεσκαίδεκα γεγόνει, νθει δ α τ ς τ σ μα π' ε μορφί , κα το

Ἔ ὲ ἐ ἤ ὲ ὐ ῆ ὸ ῶ ἐ ὐ ᾳ ὶ ὁ ῦ

σχήματος κόσμος πολ ς ε ς ραν συνεβάλλετο· κόμη ξανθή, πολλ καθειμένη, λίγη πεπλεγμένη,ὺ ἰ ὥ ἡ ὴ ὀ πρ ς τ ν τ ν νέμων φορ ν κινουμένη· φθαλμο γοργοί, φαιδρο μ ν ς κόρης, φοβερο δ ςὸ ὴ ῶ ἀ ὰ ὀ ὶ ὶ ὲ ὡ ὶ ὲ ὡ σώφρονος· σθ ς χιτ ν λουργής, ζωστ ς ε ς γόνυ, μέχρι βραχιόνων καθειμένος, νεβρ ςἐ ὴ ὼ ἁ ὸ ἰ ὶ περικειμένη, γωρυτ ς νημμένος, τόξα [ πλα], κοντες φερόμενοι, κύνες πόμενοι.ὸ ἀ ὅ ἄ ἑ

Πολλάκις α τ ν π το τεμένους δόντες φέσιοι προσεκύνησαν ς ρτεμιν. Κα τότ' ο νὐ ὴ ἐ ὶ ῦ ἰ Ἐ ὡ Ἄ ὶ ὖ φθείσης νεβόησε τ πλ θος, κα σαν ποικίλαι παρ τ ν θεωμένων φωναί, τ ν μ ν π'

ὀ ἀ ὸ ῆ ὶ ἦ ὰ ῶ ῶ ὲ ὑ

κπλήξεως τ ν θε ν ε ναι λεγόντων, τ ν δ λλην τιν π τ ς θεο περιποιημένην· προσηύχοντο

ἐ ὴ ὸ ἶ ῶ ὲ ἄ ὰ ὑ ὸ ῆ ῦ

δ πάντες κα προσεκύνουν κα το ς γονε ς α τ ς μακάριζον· ν δ διαβόητος το ς θεωμένοιςὲ ὶ ὶ ὺ ῖ ὐ ῆ ἐ ἦ ὲ ῖ πασιν νθία καλή.

ἅ Ἀ ἡ

ς δ παρ λθε τ τ ν παρθένων πλ θος, ο δε ς λλο τι νθίαν λεγεν· ς δ βροκόμης

Ὡ ὲ ῆ ὸ ῶ ῆ ὐ ὶ ἄ ἢ Ἀ ἔ ὡ ὲ Ἁ

μετ τ ν φήβων πέστη, το νθένδε, καίτοι καλο ντος το κατ τ ς παρθένους θεάματος, πάντεςὰ ῶ ἐ ἐ ὐ ῦ ὄ ῦ ὰ ὰ δόντες βροκόμην κείνων πελάθοντο, τρεψαν δ τ ς ψεις π' α τ ν βο ντες π τ ς θέας

ἰ Ἁ ἐ ἐ ἔ ὲ ὰ ὄ ἐ ὐ ὸ ῶ ὑ ὸ ῆ

κπεπληγμένοι, «καλ ς βροκόμης» λέγοντες, «κα ο ος ο δ ε ς καλο μίμημα θεο .»

ἐ ὸ Ἁ ὶ ἷ ὐ ὲ ἷ ῦ ῦ

δη δέ τινες κα το το προσέθεσαν «ο ος ν γάμος γένοιτο βροκόμου κα νθίας».

Ἤ ὶ ῦ ἷ ἂ Ἁ ὶ Ἀ

Κα τα τα ν πρ τα τ ς ρωτος τέχνης μελετήματα. ὶ ῦ ἦ ῶ ῆ Ἔ

Ταχ μ ν δ ε ς κατέρους περ λλήλων λθε δόξα· κα τε νθία τ ν βροκόμηνὺ ὲ ὴ ἰ ἑ ἡ ὶ ἀ ἦ ὶ ἥ Ἀ ὸ Ἁ πεθύμει δε ν, κα τέως νέραστος βροκόμης θελεν νθίαν δε ν.

ἐ ἰ ῖ ὶ ὁ ἀ Ἁ ἤ Ἀ ἰ ῖ

[3] ς ο ν τετέλεστο πομπή, λθον δ ε ς τ ερ ν θύσοντες παν τ πλ θος κα τ ςὩ ὖ ἐ ἡ ἦ ὲ ἰ ὸ ἱ ὸ ἅ ὸ ῆ ὶ ὁ ῆ πομπ ς κόσμος λέλυτο, εσαν δ ς τα τ ν νδρες κα γυνα κες, φηβοι κα παρθένοι, ντα θαῆ ἐ ᾔ ὲ ἐ ὐ ὸ ἄ ὶ ῖ ἔ ὶ ἐ ῦ ρ σιν λλήλους, κα λίσκεται νθία π το βροκόμου, ττ ται δ π ρωτος βροκόμης

ὁ ῶ ἀ ὶ ἁ Ἀ ὑ ὸ ῦ Ἁ ἡ ᾶ ὲ ὑ ὸ Ἔ Ἁ

κα νεώρα τε συνεχέστερον τ κόρ κα παλλαγ ναι τ ς ψεως θέλων ο κ δύνατο· κατε χε δὶ ἐ ῇ ῃ ὶ ἀ ῆ ῆ ὄ ἐ ὐ ἐ ῖ ὲ α τ ν γκείμενος θεός. ὐ ὸ ἐ ὁ

Διέκειτο δ κα νθία πονήρως, λοις μ ν κα ναπεπταμένοις το ς φθαλμο ς τὲ ὶ Ἀ ὅ ὲ ὶ ἀ ῖ ὀ ῖ ὸ βροκόμου κάλλος ε σρέον δεχομένη, δη δ κα τ ν παρθένοις πρεπόντων καταφρονο σα· κα γ ρ

Ἁ ἰ ἤ ὲ ὶ ῶ ῦ ὶ ὰ

λάλησεν ν τι, να βροκόμης κούσ , κα μέρη το σώματος γύμνωσεν ν τ δυνατά, να

ἐ ἄ ἵ Ἁ ἀ ῃ ὶ ῦ ἐ ἂ ὰ ἵ

βροκόμης δ · δ α τ ν δεδώκει πρ ς τ ν θέαν κα ν α χμάλωτος το θεο .

Ἁ ἴ ῃ ὁ ὲ ὑ ὸ ἐ ὸ ὴ ὶ ἦ ἰ ῦ ῦ

(3)

ς δ λθον κάτερος παρ' αυτόν, γνωσαν τότε ο κακ ν γεγόνεισαν· κα ννοια

Ὡ ὲ ἦ ἑ ἑ ἔ ἷ ῶ ἐ ὶ ἔ

κείνους π ει τ ς ψεως θατέρου κα ρως ν α το ς νεκαίετο κα τ περιττ ν τ ς μέρας

ἐ ὑ ῄ ῆ ὄ ὶ ὁ ἔ ἐ ὐ ῖ ἀ ὶ ὸ ὸ ῆ ἡ

α ξήσαντες τ ν πιθυμίαν, πειδ ε ς πνον εσαν, ν θρό γίνονται τ δειν , κα ρως νὐ ὴ ἐ ἐ ὴ ἰ ὕ ᾔ ἐ ἀ ῳ ῷ ῷ ὶ ὁ ἔ ἐ κατέροις ν κατάσχετος.

ἑ ἦ ἀ

[4] Λαβ ν δ τ ν κόμην βροκόμης κα σπαράξας τ ν σθ τα «φε μοι τ ν κακ ν» ε πε,ὼ ὴ ὴ ὁ Ἁ ὶ ὴ ἐ ῆ ῦ ῶ ῶ ἶ «τί πέπονθα δυστυχής; μέχρι ν ν νδρικ ς βροκόμης, καταφρον ν ὁ ῦ ἀ ὸ Ἁ ὁ ῶ Ἔρωτος, τ θεὁ ῷ ῷ λοιδορούμενος άλωκα κα νενίκημαι κα παρθέν δουλεύειν ναγκάζομαι, κα φαίνεταί τις δηἑ ὶ ὶ ῳ ἀ ὶ ἤ καλλίων μο κα θε ν ρωτα καλ . ἐ ῦ ὶ ὸ Ἔ ῶ

πάντα νανδρος γ κα πονηρός· ο καρτερήσω ν ν; ο μεν γεννικός; ο κ σομαι

Ὢ ἄ ἐ ὼ ὶ ὐ ῦ ὐ ῶ ὐ ἔ

καλλίων ρωτος; ν ν ο δ ν ντα θε ν νικ σαί με δε . Ἔ ῦ ὐ ὲ ὄ ὸ ῆ ῖ

Καλ παρθένος· τί δέ; το ς σο ς φθαλμο ς, βροκόμη, ε μορφος νθία, λλ', ὴ ῖ ῖ ὀ ῖ Ἁ ὔ Ἀ ἀ ἐὰν θέλ ς,ῃ ο χ σοί. Δεδόχθω τα τα· ο κ ν ρως ποτέ μου κρατήσαι.» ὐ ὶ ῦ ὐ ἂ Ἔ

Τα τα λεγε, κα θε ς σφοδρότερος α τ νέκειτο κα ε λκεν ντιπίπτοντα κα δύνα μῦ ἔ ὶ ὁ ὸ ὐ ῷ ἐ ὶ ἷ ἀ ὶ ὠ ὴ θέλοντα. Ο κέτι δ καρτερ ν, ίψας αυτ ν ε ς γ ν «νενίκηκας», ε πεν, » ρως, μέγα σοι τρόπαιονὐ ὴ ῶ ῥ ἑ ὸ ἰ ῆ ἶ Ἔ

γήγερται κατ βροκόμου το σώφρονος· κέτην χεις.

ἐ ὰ Ἁ ῦ ἱ ἔ

λλ σ σον τ ν π σ καταπεφευγότα τ ν πάντων δεσπότην. Μή με περιίδ ς μηδ π

Ἀ ὰ ῶ ὸ ἐ ὶ ὲ ὸ ῃ ὲ ἐ ὶ

πολ τιμωρήσ τ ν θρασύν. πειρος ν, ρως, τι τ ν σ ν περηφάνουν· λλ ν ν νθίαν μ νὺ ῃ ὸ Ἄ ὤ Ἔ ἔ ῶ ῶ ὑ ἀ ὰ ῦ Ἀ ἡ ῖ πόδος· γενο μ πικρ ς μόνον ντέχοντι, λλ' ε εργέτης ττωμέν θεός.»

ἀ ῦ ὴ ὸ ἀ ἀ ὐ ἡ ῳ

Τα τα λεγεν, δ ῦ ἔ ὁ ὲ Ἔρως τι ργίζετο κα μεγάλην τ ς περοψίας νενόει τιμωρίανἔ ὠ ὶ ῆ ὑ ἐ ε σπράξασθαι τ ν βροκόμην.ἰ ὸ Ἁ

Διέκειτο δ κα νθία πονήρως· κα ο κέτι φέρειν δυναμένη πεγείρει αυτήν, πειρωμένηὲ ὶ ἡ Ἀ ὶ ὐ ἐ ἑ το ς παρόντας λανθάνειν. «Τί» φησ ν « δυστυχ ς πέπονθα; παρθένος παρ' λικίαν ρ καὺ ὶ ὢ ὴ ἡ ἐ ῶ ὶ

δυν μαι καιν κα κόρ μ πρέποντα. φ' βροκόμ μαίνομαι καλ μέν, λλ' περηφάν .

ὀ ῶ ὰ ὶ ῃ ὴ Ἐ Ἁ ῃ ῷ ἀ ὑ ῳ

Κα τίς σται τ ς πιθυμίας ρος κα τί τ πέρας το κακο ; Σοβαρ ς ο τος ρώμενος,ὶ ἔ ὁ ῆ ἐ ὅ ὶ ὸ ῦ ῦ ὸ ὗ ἐ παρθένος γ φρουρουμένη· τίνα βοηθ ν λήψομαι; τίνι πάντα κοινώσομαι; πο δ βροκόμηνἐ ὼ ὸ ῦ ὲ Ἁ

ψομαι;» ὄ

[5] Τα θ' κάτερος α τ ν δι' λης νυκτ ς δύρετο, ε χον δ πρ φθαλμ ν τ ς ψεις τ ςῦ ἑ ὐ ῶ ὅ ὸ ὠ ἶ ὲ ὸ ὀ ῶ ὰ ὄ ὰ αυτ ν, τ ς ε κόνας π τ ς ψυχ ς λλήλων ναπλάττοντες· ς δ μέρα γένετο, ει μ ν

ἑ ῶ ὰ ἰ ἐ ὶ ῆ ῆ ἀ ἀ ὡ ὲ ἡ ἐ ᾔ ὲ

βροκόμης π τ συνήθη γυμνάσματα, ει δ παρθένος π τ ν ξ θους θρησκείαν τ ς θεο .

Ἁ ἐ ὶ ὰ ᾔ ὲ ἡ ἐ ὶ ὴ ἐ ἔ ῆ ῦ

ν δ α το ς κα τ σώματα κ τ ς παρελθούσης νυκτ ς πεπονηκότα κα τ βλέμμα θυμον

Ἦ ὲ ὐ ῖ ὶ ὰ ἐ ῆ ὸ ὶ ὸ ἄ

κα ο χρ τες λλαγμένοι· κα το το π πολ γίνετο κα πλέον ο δ ν α το ς ν. ὶ ἱ ῶ ἠ ὶ ῦ ἐ ὶ ὺ ἐ ὶ ὐ ὲ ὐ ῖ ἦ

ν τούτ ν τ ερ τ ς θεο διημερεύοντες νεώρων λλήλοις, ε πε ν τ ληθ ς φόβ

Ἐ ῳ ἐ ῷ ἱ ῷ ῆ ῦ ἐ ἀ ἰ ῖ ὸ ἀ ὲ ῳ

(4)

προσηύχετο τ ς κόρης κουούσης λεειν ς· δ νθία πασχε μ ν τ α τά, πολ δ μείζονι τῆ ἀ ἐ ῶ ἡ ὲ Ἀ ἔ ὲ ὰ ὐ ὺ ὲ ῇ συμφορ κατείχετο· ε δέ ποτε λλας παρθένους γυνα κας δοι βλεπούσας ε ς κε νον ( νεώρωνᾷ ἰ ἄ ἢ ῖ ἴ ἰ ἐ ῖ ἐ δ πασαι βροκόμ ), δήλη ν λυπουμένη, μ παρευδοκιμηθ φοβουμένη. Ε χα δ α το ςὲ ἅ Ἁ ῃ ἦ ὴ ῇ ὐ ὶ ὲ ὐ ῖ

κατέροις σαν πρ ς τ ν θε ν κοιν , λανθάνουσαι μέν, λλ γίνοντο μοιαι.

ἑ ἦ ὸ ὴ ὸ ῇ ἀ ὰ ἐ ὅ

Χρόνου δ προϊόντος ο κέτι τ μειράκιον καρτέρει, δη δ α τ κα τ σ μα π νὲ ὐ ὸ ἐ ἤ ὲ ὐ ῷ ὶ ὸ ῶ ᾶ φάνιστο κα ψυχ καταπεπτώκει, στε ν πολλ θυμί τ ν Λυκομήδην κα τ ν Θεμιστ

ἠ ὶ ἡ ὴ ὥ ἐ ῇ ἀ ᾳ ὸ ὶ ὴ ὼ

γεγονέναι, ο κ ε δότας μ ν τι ε η τ συμβα νον βροκόμη, δεδοικότας δ κ τ ν ρωμένων.ὐ ἰ ὲ ὅ ἴ ὸ ῖ Ἁ ὲ ἐ ῶ ὁ ν μοί δ φόβ κα Μεγαμήδης κα Ε ίππη [κα ] περ τ ς νθίας καθειστήκεισαν,

Ἐ ὁ ῳ ὲ ῳ ὶ ὁ ὶ ἡ ὐ ὶ ὶ ῆ Ἀ

ρ ντες α τ ς τ μ ν κάλλος μαραινόμενον, τ ν δ α τίαν ο φαινομένην τ ς συμφορ ς.

ὁ ῶ ὐ ῆ ὸ ὲ ὴ ὲ ἰ ὐ ῆ ᾶ

Ε ς τέλος ε σάγουσι παρ τ ν νθίαν μάντεις κα ερέας, ς ε ρήσοντας λύσιν το δεινο . ἰ ἰ ὰ ὴ Ἀ ὶ ἱ ὡ ὑ ῦ ῦ Ο δ λθόντες θυόν τε ερε α κα ποικίλα πέσπενδον κα πέλεγον φων ς βαρβαρικάς,ἱ ὲ ἐ ἔ ἱ ῖ ὶ ἐ ὶ ἐ ὰ ξιλάσκεσθαί τινας λέγοντες δαίμονας, κα προσεποίουν ς ε η τ δειν ν κ τ ν ποχθονίων θε ν.

ἐ ὶ ὡ ἴ ὸ ὸ ἐ ῶ ὑ ῶ

Πολλ δ κα π ρ βροκόμου ο περ τ ν Λυκομήδην θυόν τε κα η χοντο· λύσις δὰ ὲ ὶ ὑ ὲ Ἁ ἱ ὶ ὸ ἔ ὶ ὔ ὲ ο δεμία το δεινο ο δ τέρ α τ ν γίνετο, λλ κα τι μ λλον ρως νεκαίετο. ὐ ῦ ῦ ὐ ὲ ἑ ῳ ὐ ῶ ἐ ἀ ὰ ὶ ἔ ᾶ ὁ ἔ ἀ

κειντο μ ν δ κάτεροι νοσο ντες, πάνυ πισφαλ ς διακείμενοι, σον ο δέπω τεθνήξεσθαι

Ἔ ὲ ὴ ἑ ῦ ἐ ῶ ὅ ὐ

προσδοκώμενοι, κατειπε ν α τ ν τ ν συμφορ ν μ δυνάμενοι. ῖ ὑ ῶ ὴ ὰ ὴ

Τέλος πέμπουσιν ο πατέρες κατέρων ε ς θεο μαντευσόμενοι τήν τε α τίαν τ ς νόσου καἱ ἑ ἰ ῦ ἰ ῆ ὶ τ ν παλλαγήν. ὴ ἀ

[6] λίγον δ πέχει τ ερ ν το ν Κολοφ νι πόλλωνος διάπλουν π ν φέσουὈ ὲ ἀ ὸ ἱ ὸ ῦ ἐ ῶ Ἀ ἀ ὸ Ἐ σταδίων γδοήκοντα. ὀ

ντα θα ο παρ' κατέρων φικόμενοι δέονται το θεο ληθ μαντεύεσθαι· ληλύθεσαν δ

Ἐ ῦ ἱ ἑ ἀ ῦ ῦ ἀ ῆ ἐ ὴ

κατ τα τά. ὰ ὐ

Χρ δ θε ς κοιν μφοτέροις τ μαντεύματα μμέτρως. ᾷ ὲ ὁ ὸ ὰ ἀ ὰ ἐ Τ <δ'> πη τάδε· ὰ ἔ

Τίπτε ποθε τε μαθε ν νούσου τέλος δ κα ρχήν; ῖ ῖ ἠ ὲ ὶ ἀ μφοτέρους μία νο σος χει, λύσις νθεν νέστη.

Ἀ ῦ ἔ ἔ ἀ

Δειν δ' ρ το σδεσσι πάθη κα νήνυτα ργα· μφότεροι φεύξονται πε ρ λαὰ ὁ ῶ ῖ ὶ ἀ ἔ ἀ ὑ ὶ ἅ λ στοδίωκτοι, δεσμ δ μοχθήσουσι παρ' νδράσι μιξοθαλάσσοις κα τάφος μφοτέροις θάλαμοςῃ ὰ ὲ ἀ ὶ ἀ κα π ρ ΐδηλον, κα ποταμο Νείλου παρ εύμασιν σιδι σεμν σωτείρ μετόπισθε παραστ ςὶ ῦ ἀ ὶ ῦ ὰ ῥ Ἴ ῇ ῃ ῇ

λβια δ ρα.

ὄ ῶ

λλ' τι που μετ πήματ' ρείονα πότμον χουσι.

(5)

[7] Τα τα ς κομίσθη τ μαντεύματα ε ς φεσον, ε θ ς μ ν ο πατέρες α τ ν σαν νῦ ὡ ἐ ὰ ἰ Ἔ ὐ ὺ ὲ ἱ ὐ ῶ ἦ ἐ μηχανί κα τ δειν ν τι ν πάνυ πόρουν· συμβάλλειν δ τ το θεο λόγια ο κ δύναντο·

ἀ ᾳ ὶ ὸ ὸ ὅ ἦ ἠ ὲ ὰ ῦ ῦ ὐ ἐ

ο τε γ ρ τίς νόσος ο τε τίς φυγή, ο τε τίνα τ δεσμ ο τε τάφος τίς ο τε ποταμ ς τίς ο τεὔ ὰ ἡ ὔ ἡ ὔ ὰ ὰ ὔ ὁ ὔ ὁ ὸ ὔ τίς κ τ ς θεο βοήθεια. ἡ ἐ ῆ ῦ

δοξεν ο ν α το ς πολλ βουλευομένοις παραμυθήσασθαι τ ν χρησμ ν ς ο όν τε κα

Ἔ ὖ ὐ ῖ ὰ ὸ ὸ ὡ ἷ ὶ

συζε ξαι γάμ το ς πα δας, ς το το κα το θεο βουλομένου δι' ν μαντεύσατο. δόκει δῦ ῳ ὺ ῖ ὡ ῦ ὶ ῦ ῦ ὧ ἐ Ἐ ὴ τα τα κα διέγνωσαν μετ τ ν γάμον κπέμψαι χρόν τιν ποδημήσοντας α τούς.ῦ ὶ ὰ ὸ ἐ ῳ ὶ ἀ ὐ

Μεστ μ ν δη πόλις ν τ ν ε ωχουμένων, πάντα δ' ν στεφανωμένα κα διαβόητος ὴ ὲ ἤ ἡ ἦ ῶ ὐ ἦ ἐ ὶ ὁ μέλλων γάμος· μακαρίζετο δ π πάντων μ ν ο αν ξεται γυνα κα [ νθίαν], δ οἐ ὲ ὑ ὸ ὁ ὲ ἵ ἄ ῖ Ἀ ἡ ὲ ἵῳ μειρακίῳ συγκατακλιθήσεται.

δ βροκόμης ς πύθετο κα τ ν χρησμ ν κα τ ν γάμον, π μ ν τ τ ν νθίαν ξειν

Ὁ ὲ Ἁ ὡ ἐ ὶ ὸ ὸ ὶ ὸ ἐ ὶ ὲ ῷ ὴ Ἀ ἕ

μεγάλως χαιρεν· φόβει δ α τ ν ο δ ν τ μεμαντευμένα, λλ' δόκει παντ ς ε ναι δεινο τἔ ἐ ὲ ὐ ὸ ὐ ὲ ὰ ἀ ἐ ὸ ἶ ῦ ὰ παρόντα δίονα. Κατ τα τ δ κα νθία δετο μ ν τι βροκόμην ξει· τίς δ φυγ τίνεςἡ ὰ ὐ ὰ ὲ ὶ ἡ Ἀ ἥ ὲ ὅ Ἁ ἕ ὲ ἡ ὴ ἢ α συμφορα κατεφρόνει, πάντων τ ν σομένων κακ ν βροκόμην χουσα παραμυθίαν.ἱ ὶ ῶ ἐ ῶ Ἁ ἔ

[8] ς ο ν φέστηκεν τ ν γάμων καιρός, κα παννυχίδες γοντο κα ερε α πολλ θύετοὩ ὖ ἐ ὁ ῶ ὶ ἤ ὶ ἱ ῖ ὰ ἐ τ θε . ῇ ῷ

Κα πειδ τα τα κτετέλεστο, κούσης τ ς νυκτ ς (βραδύνειν δ πάντα δόκει βροκόμὶ ἐ ὴ ῦ ἐ ἡ ῆ ὸ ὲ ἐ Ἁ ῃ κα νθί ) γον τ ν κόρην ε ς τ ν θάλαμον μετ λαμπάδων, τ ν μέναιον δοντες, πευφημο ντες,ὶ Ἀ ᾳ ἦ ὴ ἰ ὸ ὰ ὸ ὑ ᾄ ἐ ῦ κα ε σαγαγόντες κατέκλινον. ὶ ἰ

ν δ α το ς θάλαμος <ο τως> πεποιημένος· κλίνη χρυσ στρώμασιν στρωτο πορφυρο ς

Ἦ ὲ ὐ ῖ ὁ ὕ ῆ ἔ ῖ

κα π τ ς κλίνης Βαβυλωνία πεποίκιλτο σκηνή· παίζοντες ὶ ἐ ὶ ῆ ἐ Ἔρωτες, ο μ ν φροδίτηνἱ ὲ Ἀ θεραπεύοντες ( ν δ κα φροδίτης ε κών), ο δ ππεύοντες ναβάται στρουθο ς, ο δ στεφάνουςἦ ὲ ὶ Ἀ ἰ ἱ ὲ ἱ ἀ ῖ ἱ ὲ πλέκοντες, ο δ νθη φέροντες· τα τα ν τ τέρ μέρει τ ς σκην ς· ν δ τ τέρ ρης νἱ ὲ ἄ ῦ ἐ ῷ ἑ ῳ ῆ ῆ ἐ ὲ ῷ ἑ ῳ Ἄ ἦ ο χ πλισμένος, λλ' ς πρ ς ρωμένην τ ν φροδίτην κεκοσμημένος, στεφανωμένος, χλανίδαὐ ὡ ἀ ὡ ὸ ἐ ὴ Ἀ ἐ χων· ρως α τ ν δήγει, λαμπάδα χων μμένην. π' α τ τ σκην κατέκλιναν τ ν νθίαν,

ἔ Ἔ ὐ ὸ ὡ ἔ ἡ Ὑ ὐ ῇ ῇ ῇ ὴ Ἀ

γαγόντες πρ ς τ ν βροκόμην, πέκλεισάν τε τ ς θύρας.

(6)

CARITWNOS PERI CAIREOU KAI KALLIROHS, 1, 1-4

[1] Χαρίτων φροδισιεύς, θηναγόρου το ήτορος πογραφεύς, πάθος ρωτικ ν ν ΣυρακούσαιςἈ Ἀ ῦ ῥ ὑ ἐ ὸ ἐ γενόμενον διηγήσομαι.

ρμοκράτης Συρακοσίων στρατηγός, ο τος νικήσας θηναίους, ε χε θυγατέρα Καλλιρόην

Ἑ ὁ ὗ ὁ Ἀ ἶ

το νομα, θαυμαστόν τι χρ μα παρθένου κα γαλμα τ ς λης Σικελίας. ν γ ρ τ κάλλος ο κὔ ῆ ὶ ἄ ῆ ὅ ἦ ὰ ὸ ὐ νθρώπινον λλαὰ θε ον, ο δεὰ Νηρηΐδος Νύμφης τ ν ρει ν λλ' α τ ς φροδίτης Παρθέν̣ο̣υ ̣.

ἀ ἀ ῖ ὐ ἢ ῶ ὀ ῶ ἀ ὐ ῆ Ἀ

φή μη δεὰ τ̣ο παραδόξου θεάματος πανταχο διέτρεχε καιὰ μνηστ ρες κατέρρεον ε ς Συρακούσας,⌈ ⌉ ῦ ῦ ῆ ἰ δυνάσται τε καιὰ πα δες τυράννων, ο κ κ Σικελίας μόνον, λλαὰ καιὰ ξ ταλίας καιὰ ̣ πείρου καιὰῖ ὐ ἐ ἀ ἐ Ἰ Ἠ

̣θ̣ν̣ ̣ν̣ τ ν ̣ν̣ πείρ . δεὰ ρως ζε γο̣σ̣ δ̣ιο̣ν̣ θέλησε συμπλέξαι. Χ̣ α̣ι̣ρέας γάρ τις ν

ἐ ῶ ⌈ ῶ ⌉ ἐ ἠ ῳ ὁ Ἔ ⌈ ῦ⌉ ἴ ἠ ἦ

μειράκ̣ι̣ο̣ν̣ ε̣ ̣ μορφον, πάντων ̣περέχον, ο ον χιλ̣ λέα καιὰ Νιρέα καιὰ ππόλυτον καιὰ λκιβιάδηνὔ⌈ ⌉ ὑ ἷ Ἀ ⌈ ⌉ Ἱ Ἀ πλάσται τ̣ε̣ κ̣α̣ιὰ̣ γραφε ς < πο>δεικ νύουσι, πατροὰς ρίστωνος τ̣αὰ̣ δ̣ε̣ύ̣τ̣ε̣ρ̣α̣ ̣ ν̣ Συρακούσ̣αισ̣ μεταὰ

⌈ ⌉ ⌈ ῖ ἀ ⌉ Ἀ ἐ

ρμοκράτην φερομένου. κ̣α̣ί̣ τ̣ι̣σ̣ ν ν α το ς πολιτικοὰς φθόνος στε θ̣ ̣ τ̣τ̣ο̣ν̣ ν π σιν

Ἑ ⌈ ⌉ ἦ ἐ ὐ ῖ ⌈ὥ ⌉ ᾶ ἂ ᾶ ἢ

λλήλοις κήδευσαν. φιλόνεικος δέ στιν ρως καιὰ χαίρε̣ι̣ το ς παραδόξοις κατορθώμασιν· ζήτησε

ἀ ἐ ἐ ὁ Ἔ ῖ ἐ

δ τοιόνδε τ ν καιρόν.ὲ ὸ

φροδίτης ορτ δημοτελής, κα π σαι σχεδ ν α γυνα κες π λθον ε ς τ ν νεών. τέως δ

Ἀ ⌈ἑ ὴ ὶ ᾶ ὸ ⌉ ἱ ῖ ἀ ῆ⌈ ⌉ ἰ ὸ ὲ

μ̣ηὰ̣ π̣ρ̣οϊο σαν τηὰν Καλλι ρ̣ό̣ην προ ήγαγεν μήτηρ, <το πατροὰς> κε λεύσαντοσ̣ προσκυν σαι τηὰνῦ⌈ ⌉ ⌈ ἡ ῦ ⌉ ῆ θεό̣ν̣. τότ̣ε̣ δ̣εὰ̣ Χαιρέας ποὰ τ ν γ̣υ̣μ̣νασίων βάδι̣ζ̣ε̣ν̣ ο καδε στίλβων σπερ στήρ· πήνθει γαὰρ⌈ἀ ῶ ⌉ ἐ ἴ ὥ ἀ ἐ α το τ λαμπρὐ ῦ ῷ ⌈ ⌉ῷ ῦ το προ σώπου τοὰ ρύθημ̣α̣ τ ς παλαίστρας σπερ ργύρ χρυσός. κ τύχης⌈ ⌉ ἐ ῆ ὥ ἀ ῳ ἐ ο ν περί τι̣ν̣α̣ καμπηὰν στενοτέραν συν αντὖ ⌈ ⌉ ⌈ ⌉ῶ⌈ντες περιέπεσον λλήλοις, το θεο πολιτευσαμένου⌉ ἀ ῦ ῦ

τήνδε τηὰν <συνοδίαν> να κά<τερος τ > ̣ τ̣έ̣ρ̣<⌈ ἵ ἑ ῷ ἑ ῳ> ̣φ̣θ̣ ̣. ταχέως ο ν πάθος ρωτικοὰν⌉ ὀ ῇ ὖ ἐ ντέδωκαν λλή λοις ... το̣ ̣ κάλλο̣υ̣σ̣ <τ ε >γενεί< > συνελθόντο̣σ̣.

ἀ ἀ ⌈ ῦ ῇ ὐ ᾳ

μ ν

Ὁ ὲ ⌉ο̣ὖ̣ν Caι̣ρέας ο καδε μεταὰ το τραύματος μόλις π ει, κ̣α̣ιὰ̣ ̣σ̣π̣ε̣ρ̣ τ̣ι̣σ̣ < ρις>τ̣ε̣υὰἴ ῦ ⌈ ἀ ῄ ὥ ἀ σ̣ ̣ ν πολέμ τρωθειὰς καιρίαν, καιὰ καταπεσε̣ ̣ν μεὰν α δούμενος, στ ναι δεὰ μηὰ̣ δ̣υ̣ν̣ άμεν ος. δεὰ

ἐ ῳ ⌉ ῖ ἰ ῆ ⌈ ⌉ ⌈ἡ ⌉

π̣α̣ρ̣θ̣έ̣ν̣ο̣σ̣ τ ς φροδίτης το ς ποσιὰ προσέπεσε καιὰ καταφιλο σα, “σύ μοι, δ̣έ̣σ̣π̣ οινα” ε πε, “δοὰςῆ Ἀ ῖ ῦ ⌈ ἶ νδρα το τον ̣ν̣ δει ξ̣ας.” νυὰξ π λθεν μφοτέροις δεινή· τοὰ γαὰρ π ρ ξεκαίετο. δεινότερον δ'

ἄ ῦ ὃ ἔ ⌉ ἐ ῆ ἀ ῦ ἐ ⌈

πασχ εν παρθένος διαὰ̣ τ̣ηὰ̣ν σιωπ̣ή̣ν̣, α δ̣ο̣υ̣μένη κατάφωρος γενέσθαι. Χαι̣ ρέας δεὰ νεανί ας ε φυηὰς

ἔ ⌉ ἡ ἰ ⌈ ⌉ ⌈ ὐ

καιὰ μεγαλ όφρων, δη το σώματος α τ φθίνοντος, πετόλμησεν ε πε ν προὰς τ̣ουὰς γ̣ονε ς τι ρ⌉ ἤ ῦ ὐ ῷ ἀ ἰ ῖ ῖ ὅ ἐ ᾷ καιὰ ο βιώσεται το Καλλιρόης γ̣ά̣μ̣ο̣υ̣ μηὰ τυχών. στέναξεν πατηὰρ κούσας καιὰ “ο χ δή μοι,ὐ ῦ ἐ ὁ ⌈ἀ ἴ ῃ⌉ τέκνον” < φη>· “δ λον γάρ στιν τι ρμοκράτης ο κ ν δοίη σο τ ν θυγατέρα τοσούτους χ ωνἔ ῆ ἐ ὅ Ἑ ὐ ἂ ὶ ὴ ⌈ ἔ ⌉ μ̣ν̣ηστ ρας πλουσίους κ̣α̣ιὰ̣ βασιλε ς. ο κουν ο δεὰ πειρ σθαί σε δε , μηὰ φανερ ς βρισθ μεν.” ε θ'ῆ ⌈ ⌉ ῖ ὔ ὐ ᾶ ῖ ῶ ὑ ῶ ἶ μεὰν πατηὰρ παρε μυθ ε το τοὰν πα δα, τ δεὰ η ξετο τοὰ κακοὰν στε μηδεὰ πιὰ ταὰς συν̣ήθε̣ι̣ς προϊέναι

(7)

διατριβάς. πόθει δεὰ τοὰ γυμνάσιον Χαιρέαν καιὰ σπερ ρημον ̣ ν̣. φίλει γαὰρ α τοὰν νεολα ία.ἐ ὥ ἔ ἦ ἐ ὐ ἡ ⌈ πο λυπραγμονο ντε̣σ̣ δ̣εὰ̣ τ̣ηὰ̣ν̣ α τίαν μαθον τ ς νόσου, καιὰ λεος πάντας ε σ ει μειρακίου καλο⌉ ῦ ἰ ἔ ῆ ἔ ἰ ῄ ῦ κινδυνεύοντος πολέσθαι δι πάθος ψυχ ς ε φυο ς. ἀ ὰ ῆ ὐ ῦ

νέστη νόμιμος κκλησία. συγκαθεσθε ς ο ν δ μος το το πρ τον κα μ όνον βόα

Ἐ ἐ ὶ ὖ ὁ ῆ ῦ ῶ ὶ ⌈ ἐ ⌉

“καλ ς ρμοκράτης, μέγας στρατηγός, σ ζε Χαιρέαν· το το πρ τον τ ν τροπαίων. πόλιςὸ Ἑ ῶ ῦ ῶ ῶ ἡ μνηστεύεται τουὰς γάμους σήμερον λλήλων ξίων.” τίς ν μηνύσειε τηὰν κκ̣λ̣η̣σ̣ί̣α̣ν̣ κείνην, ς ἀ ἀ ἂ ἐ ἐ ἧ ὁ ρως ν δημαγωγός; ν ρ δ φιλόπατρις ρμοκράτης ντειπε ν ο κ δυνήθη τ πόλει δεομέν .

Ἔ ἦ ἀ ὴ ὲ Ἑ ἀ ῖ ὐ ἠ ῇ ῃ

κατανεύσαντος δ α το π ς δ μος ξεπήδησε το θεάτρου, κα ο μ ν νέοι π εσαν πὲ ὐ ῦ ᾶ ὁ ῆ ἐ ῦ ὶ ἱ ὲ ἀ ῄ ἐ ὶ Χαιρέαν, βουλ δ κα ο ρχοντες κολούθουν ρμοκράτει· παρ σαν δ κα α γυνα κες αἡ ὴ ὲ ὶ ἱ ἄ ἠ Ἑ ῆ ὲ ὶ ἱ ῖ ἱ Συρακοσίων π τ ν ο κίαν νυμφαγωγο σαι. μέναιος δετο κατ π σαν τ ν πόλιν· μεστα δ αἐ ὶ ὴ ἰ ῦ ὑ ᾔ ὰ ᾶ ὴ ὶ ὲ ἱ μαι στεφάνων, λαμπάδων· ρραίνετο τ πρόθυρα ο ν κα μύροις. διον ταύτην <τ ν> μέραν

ῥῦ ἐ ὰ ἴ ῳ ὶ ἥ ὴ ἡ

γαγον ο Συρακόσιοι τ ς τ ν πινικίων. δ παρθένος ο δ ν ε δυ α τούτων ρριπτο π τ ς

ἤ ἱ ῆ ῶ ἐ ἡ ὲ ὐ ὲ ἰ ῖ ἔ ἐ ὶ ῆ

κοίτης γκεκαλυμμένη, κλαίουσα κα σιωπ σα. προσελθο σα δ τροφ ς τ κλίν “τέκνον” ε πε,ἐ ὶ ῶ ῦ ὲ ἡ ὸ ῇ ῃ ἶ “διανίστασο, πάρεστι γ ρ ε κταιοτάτη π σιν μ ν μέρα· πόλις σε νυμφαγωγε .” ὰ ἡ ὐ ᾶ ἡ ῖ ἡ ἡ ῖ

Τ ς δ' α το λύτο γούνατα καιὰ φίλον τορ· ο γαὰρ δει, τίνι γ̣α̣ με τ α̣ι̣. φωνος ε θυὰς ν καιὰῆ ὐ ῦ ἦ ὐ ᾔ ⌈ ῖ ⌉ ἄ ὐ ἦ σκότος α τ ς τ ν φθαλμ ν κατεχύθη κα λίγου δε ν ξέπνευσεν· δόκει δ το το το ς ρ σινὐ ῆ ῶ ὀ ῶ ὶ ὀ ῖ ἐ ἐ ὲ ῦ ῖ ὁ ῶ α δώς. πε δ ταχέως κόσμησαν α τ ν α θεραπαινίδες, τ πλ θος π τ ν θυρ ν πέλιπον· ο δἰ ἐ ὶ ὲ ἐ ὐ ὴ ἱ ὸ ῆ ἐ ὶ ῶ ῶ ἀ ἱ ὲ γονε ς τ ν νυμφίον ε σήγαγον πρ ς τ ν παρθένον. μ ν ο ν Χαιρέας προςδραμ ν α τ ν κατεφίλει,ῖ ὸ ἰ ὸ ὴ ὁ ὲ ὖ ὼ ὐ ὴ Καλλιρόη δ γνωρίσασα τ ν ρώμενον, σπερ τι λύχνου φ ς δη σβεννύμενον πιχυθέντος λαίουὲ ὸ ἐ ὥ ῶ ἤ ἐ ἐ πάλιν νέλαμψε κα μείζων γένετο κα κρείττων. πε δ προ λθεν ε ς τ δημόσιον, θάμβος λονἀ ὶ ἐ ὶ ἐ ὶ ὲ ῆ ἰ ὸ ὅ τ πλ θος κατέλαβεν, σπερ ρτέμιδος ν ρημί κυνηγέταις πιστάσης· πολλο δ τ ν παρόντωνὸ ῆ ὥ Ἀ ἐ ἐ ᾳ ἐ ὶ ὲ ῶ κα προσεκύνησαν. πάντες δ Καλλιρόην μ ν θαύμαζον, Χαιρέαν δ μακάριζον. τοιο τον μνο σιὶ ὲ ὲ ἐ ὲ ἐ ῦ ὑ ῦ ποιητα τ ν Θέτιδος γάμον ν Πηλί γεγονέναι. πλ ν κα ντα θά τις ε ρέθη βάσκανος δαίμων,ὶ ὸ ἐ ῳ ὴ ὶ ἐ ῦ ὑ

σπερ κε φασ τ ν ριν.

ὥ ἐ ῖ ὶ ὴ Ἔ

[2] Ο γ ρ μνηστ ρες ποτυχόντες το γάμου λύπην λάμβανον μετ' ργ ς. τέως ο νἱ ὰ ῆ ἀ ῦ ἐ ὀ ῆ ὖ μαχόμενοι πρ ς λλήλους μονόησαν τότε, δι δ τ ν μόνοιαν, βρίσθαι δοκο ντες, συν λθον ε ςὸ ἀ ὡ ὰ ὲ ὴ ὁ ὑ ῦ ῆ ἰ βουλευτήριον κοινόν· στρατολόγει δ α το ς π τ ν κατ Χαιρέου πόλεμον Φθόνος. κα πρ τοςἐ ὲ ὐ ὺ ἐ ὶ ὸ ὰ ὁ ὶ ῶ ναστ ς νεανίας τις ταλιώτης, υ ς το ηγίνων τυράννου, τοια τα λεγεν· “ε μέν τις ξ μ ν

ἀ ὰ Ἰ ἱὸ ῦ Ῥ ῦ ἔ ἰ ἐ ἡ ῶ

γημεν, ο κ ν ργίσθην, σπερ <γ ρ> ν το ς γυμνικο ς γ σιν να δε νικ σαι τ ν

ἔ ὐ ἂ ὠ ὥ ὰ ἐ ῖ ῖ ἀ ῶ ἕ ῖ ῆ ῶ

γωνισαμένων· πε δ παρευδοκίμησεν μ ς μηδ ν π ρ <το > γάμου πονήσας, ο φέρω τ ν

ἀ ἐ ὶ ὲ ἡ ᾶ ὁ ὲ ὑ ὲ ῦ ὐ ὴ

βριν. με ς δ τάκημεν α λείοις θύραις προσαγρυπνο ντες κα κολακεύοντες τίτθας κα

ὕ ἡ ῖ ὲ ἐ ὐ ῦ ὶ ὶ

(8)

βασιλέων γωνισαμένων α τ ς κονιτ τ ν στέφανον ρατο. λλ νόνητον α τ γενέσθω τἀ ὐ ὸ ἀ ὶ ὸ ἤ ἀ ὰ ἀ ὐ ῷ ὸ θλον κα τ ν γάμον θάνατον τ νυμφί ποιήσωμεν.”

ἆ ὶ ὸ ῷ ῳ

Πάντες ο ν π νεσαν, μόνος δ κραγαντίνων τύραννος ντε πεν. “ο κ ε νοί δ ” ε πεὖ ἐ ῄ ὲ ὁ Ἀ ἀ ῖ ὐ ὐ ᾳ ὲ ἶ “τ πρ ς Χαιρέαν κωλύω τ ν πιβουλήν, λλ σφαλεστέρ τ λογισμ · μέμνησθε γ ρ τιῇ ὸ ὴ ἐ ἀ ὰ ἀ ῳ ῷ ῷ ὰ ὅ ρμοκράτης ο κ στιν ε καταφρόνητος· στε δύνατος μ ν πρ ς α τ ν κ το φανερο μάχη,

Ἑ ὐ ἔ ὐ ὥ ἀ ἡ ῖ ὸ ὐ ὸ ἡ ἐ ῦ ῦ

κρείττων δ μετ τέχνης· κα γ ρ τ ς τυραννίδας πανουργί μ λλον βί κτώμεθα.ὲ ἡ ὰ ὶ ὰ ὰ ᾳ ᾶ ἢ ᾳ χειροτονήσατε μ το πρ ς Χαιρέαν πολέμου στρατηγόν· παγγέλλομαι διαλύσειν τ ν γάμον·ἐ ὲ ῦ ὸ ἐ ὸ φοπλι γ ρ α τ Ζηλοτυπίαν, τις σύμμαχον λαβο σα τ ν ρωτα μέγα τι κακ ν διαπράξεται·

ἐ ῶ ὰ ὐ ῷ ἥ ῦ ὸ Ἔ ὸ

Καλλιρόη μ ν ο ν ε σταθ ς κα πειρος κακοήθους ποψίας, δ Χαιρέας, ο α δ γυμνασίοιςὲ ὖ ὐ ὴ ὶ ἄ ὑ ὁ ὲ ἷ ὴ ντραφε ς κα νεωτερικ ν μαρτημάτων ο κ πειρος, δύναται δίως ποπτεύσας μπεσε ν ε ς

ἐ ὶ ὶ ῶ ἁ ὐ ἄ ῥᾳ ὑ ἐ ῖ ἰ

νεωτερικ ν ζηλοτυπίαν· στι δ κα προςελθε ν κείν ὴ ἔ ὲ ὶ ῖ ἐ ῳ ῥᾷον κα λαλ σαι.” ὶ ῆ

Πάντες τι λέγοντος α το τ ν γνώμην πεψηφίσαντο κα τ ργον νεχείρισαν ς νδρἔ ὐ ῦ ὴ ἐ ὶ ὸ ἔ ἐ ὡ ἀ ὶ π ν καν μηχανήσασθαι. τοιαύτης ο ν πινοίας κε νος ρξατο. ᾶ ἱ ῷ ὖ ἐ ἐ ῖ ἤ

[3] σπέρα μ ν ν, κε δ γγέλλων τις τι ρίστων πατ ρ Χαιρέου πεσ ν π κλίμακοςἙ ὲ ἦ ἧ ὲ ἀ ὅ Ἀ ὁ ὴ ὼ ἀ ὸ ν γρ πάνυ λίγας χει το ζ ν τ ς λπίδας. δ Χαιρέας κούσας, καίτοι φιλοπάτωρ ν, μως

ἐ ἀ ῷ ὀ ἔ ῦ ῆ ὰ ἐ ὁ ὲ ἀ ὤ ὅ

λυπήθη πλέον τι μελλεν πελεύσεσθαι μόνος· ο γ ρ ο όν τε ν ξάγειν δη τ ν κόρην. ν δ τ

ἐ ὅ ἔ ἀ ὐ ὰ ἷ ἦ ἐ ἤ ὴ ἐ ὲ ῇ

νυκτ ταύτ φανερ ς μ ν ο δε ς τόλμησεν πικωμάσαι, κρύφα δ κα δήλως πελθόντες σημε αὶ ῃ ῶ ὲ ὐ ὶ ἐ ἐ ὲ ὶ ἀ ἐ ῖ κώμου συχ κατέλιπον· στεφάνωσαν τ πρόθυρα, μύροις ρραναν, ο νου πηλ ν ποίησαν, δ δαςἡ ῆ ἐ ὰ ἔ ἴ ὸ ἐ ᾷ

ρριψαν μικαύστους.

ἔ ἡ

Διέλαμψεν μέρα, κα π ς παρι ν ε στήκει κοιν τινι πολυπραγμοσύνης πάθει· Χαιρέας δἡ ὶ ᾶ ὁ ὼ ἱ ῷ ὲ το πατρ ς α το ῦ ὸ ὐ ῦ ῥᾷον σχηκότος σπευδε πρ ς τ ν γυνα κα. δ ν δ τ ν χλον πρ τ ν θυρ νἐ ἔ ὸ ὴ ῖ ἰ ὼ ὲ ὸ ὄ ὸ ῶ ῶ τ μ ν πρ τον θαύμασεν· πε δ μαθε τ ν α τίαν, νθουσι ν ε ςτρέχει· καταλαβ ν δ τ νὸ ὲ ῶ ἐ ἐ ὶ ὲ ἔ ὴ ἰ ἐ ῶ ἰ ὼ ὲ ὸ θάλαμον τι κεκλεισμένον, ρασσε μετ σπουδ ς. πε δ νέ ξεν θεραπαινίς, πιπεσ ν τἔ ἤ ὰ ῆ ἐ ὶ ὲ ἀ ῳ ἡ ἐ ὼ ῇ Καλλιρό τ ν ργ ν μετέβαλεν ε ς λύπην κα περιρρηξάμενος κλαιε. πυνθανομένης δ τί γέγονεν,ῃ ὴ ὀ ὴ ἰ ὶ ἔ ὲ φωνος ν, ο τε πιστε ν ο ς ε δεν ο τε πιστεύειν ο ς ο κ θελε δυνάμενος. πορουμένου δ

ἄ ἦ ὔ ἀ ῖ ἷ ἶ ὔ ἷ ὐ ἤ ἀ ὲ

α το κα τρέμοντος γυν μηδ ν πονοο σα τ ν γεγονότων κέτευεν ε πε ν τ ν α τίαν τοὐ ῦ ὶ ἡ ὴ ὲ ὑ ῦ ῶ ἱ ἰ ῖ ὴ ἰ ῦ χόλου· δ φαίμοις το ς φθαλμο ς κα παχε τ φθέγματι “κλαίω” φησ “τ ν μαυτο τύχην, τιὁ ὲ ὑ ῖ ὀ ῖ ὶ ῖ ῷ ὶ ὴ ἐ ῦ ὅ μου ταχέως πελάθου,” κα τ ν κ μον νείδισεν. δ ο α θυγάτηρ στρατηγο κα φρονήματοςἐ ὶ ὸ ῶ ὠ ἡ ὲ ἷ ῦ ὶ πλήρης πρ ς τ ν δικον διαβολ ν παρωξύνθη κα “ο δε ς π τ ν πατρ αν ο κίαν κώμασεν” ε πε,ὸ ὴ ἄ ὴ ὶ ὐ ὶ ἐ ὶ ὴ ῴ ἰ ἐ ἶ “τ δ σ πρόθυρα συνήθη τυχόν στι το ς κώμοις, κα τ γεγαμηκέναι σε λυπε το ς ραστάς.”ὰ ὲ ὰ ἐ ῖ ὶ ὸ ῖ ὺ ἐ τα τα ε πο σα πεστράφη κα συγκαλυψαμένη δακρύων φ κε πηγάς. ε κολοι δ το ς ρ σιν αῦ ἰ ῦ ἀ ὶ ἀ ῆ ὔ ὲ ῖ ἐ ῶ ἱ διαλλαγα κα π σαν πολογίαν δέως λλήλων προσδέχονται. μεταβαλλόμενος ο ν Χαιρέαςὶ ὶ ᾶ ἀ ἡ ἀ ὖ ὁ ρξατο κολακεύειν, κα γυν ταχέως α το τ ν μετάνοιαν σπάζετο. τα τα μ λλον ξέκαυσε τ ν

(9)

ρωτα, κα ο μφοτέρων α τ ν γονε ς μακαρίους α το ς πελάμβανον τ ν τ ν τέκνων ρ ντες

ἔ ὶ ἱ ἀ ὐ ῶ ῖ ὑ ὺ ὑ ὴ ῶ ὁ ῶ

μόνοιαν. ὁ

[4] δ κραγαντ νος διαπεπτωκυίας α τ τ ς πρώτης τέχνης πτετο λοιπ ν νεργεστέραςὉ ὲ Ἀ ῖ ὐ ῷ ῆ ἥ ὸ ἐ <κα > κατεσκεύασέ τι τοιο τον. ν α τ παράσιτος στωμύλος κα πάσης χάριτος μιλητικ ςὶ ῦ ἦ ὐ ῷ ὶ ὁ ῆ μπλεως. το τον κέλευσεν ποκριτ ν ρωτος γενέσθαι. τ ν βραν γ ρ τ ς Καλλιρόης κα

ἔ ῦ ἐ ὑ ὴ ἔ ὴ ἅ ὰ ῆ ὶ

τιμιωτάτην τ ν θεραπαινίδων πρ πάντων φίλην ποίει. μόλις ο ν κε νος πλ ν πηγάγετο τ νῶ ὸ ἐ ὖ ἐ ῖ ὴ ὑ ὴ μείρακα μεγάλαις δωρεα ς τ τε λέγειν πάγξεσθαι μ τυχ ν τ ς πιθυμίας. γυν δ ε άλωτόνῖ ῷ ἀ ὴ ὼ ῆ ἐ ὴ ὲ ὐ στιν, ταν ρ σθαι δοκ . τα τ' ο ν προκατασκευασάμενος δημιουργ ς το δράματος ποκριτ ν

ἐ ὅ ἐ ᾶ ῇ ῦ ὖ ὁ ὸ ῦ ὑ ὴ

τερον ξη ρεν, ο κέτι μοίως ε χαριν, λλ πανο ργον κα ξιόπιστον λαλ σαι. το τον

ἕ ἐ ῦ ὐ ὁ ὔ ἀ ὰ ῦ ὶ ἀ ῆ ῦ

προδιδάξας χρ πράττειν κα λέγειν, πέπεμψεν γν τα τ Χαιρέ . προσελθ ν δ κε νος α τἃ ὴ ὶ ὑ ἀ ῶ ῷ ᾳ ὼ ὲ ἐ ῖ ὐ ῷ περ τ ς παλαίστρας λύοντι “κ μο ” φησ ν “υ ς ν, Χαιρέα, σ ς λικιώτης, πάνυ σε θαυμάζωνὶ ὰ ἀ ἀ ὶ ὶ ἱὸ ἦ ὦ ὸ ἡ κα φιλ ν, τε ζη. τελευτήσαντος δ α το σ υ ν μαυτο νομίζω, κα γ ρ ε κοιν ν γαθ νὶ ῶ ὅ ἔ ὲ ὐ ῦ ὲ ἱὸ ἐ ῦ ὶ ὰ ἶ ὸ ἀ ὸ πάσης Σικελίας ε τυχ ν. δ ς ο ν μοι σχολάζοντα σεαυτ ν κα κούσ μεγάλα πράγματα λ τὐ ῶ ὸ ὖ ὸ ὶ ἀ ῃ ὅ ῳ ῷ βί σου διαφέροντα.” ῳ

Τοιούτοις ήμασιν μιαρ ς κε νος νθρωπος το μειρακίου τ ν ψυχ ν νακουφίσας καῥ ὁ ὸ ἐ ῖ ἄ ῦ ὴ ὴ ἀ ὶ μεστ ν ποιήσας λπίδος κα φόβου κα πολυπραγμοσύνης, δεομένου λέγειν κνει κα προεφασίζετοὸ ἐ ὶ ὶ ὤ ὶ μ ε ναι τ ν καιρ ν πιτήδειον τ ν παρόντα, δε ν δ ναβολ ς κα σχολ ς μακροτέρας. νέκειτοὴ ἶ ὸ ὸ ἐ ὸ ῖ ὲ ἀ ῆ ὶ ῆ ἐ μ λλον Χαιρέας, δη τι προσδοκ ν βαρύτερον· δ μβαλ ν α τ τ ν δεξι ν π γεν ε ς τιᾶ ὁ ἤ ῶ ὁ ὲ ἐ ὼ ὐ ῷ ὴ ὰ ἀ ῆ ἴ χωρίον ρεμα ον, ε τα συναγαγ ν τ ς φρ ς κα μοιος γενόμενος λυπουμέν , μικρ ν δέ τι καἠ ῖ ἶ ὼ ὰ ὀ ῦ ὶ ὅ ῳ ὸ ὶ δακρύσας, “ ηδ ς μ ν” ε πεν, “ Χαιρέα, σκυθρωπόν σοι πρ γμα μηνύω κα πάλαι βουλόμενοςἀ ῶ ὲ ἶ ὦ ᾶ ὶ ε πε ν κνουν· πε δ δη φανερ ς βρίζ κα θρυλλε ται πανταχο τ δεινόν, ο χ πομένωἰ ῖ ὤ ἐ ὶ ὲ ἤ ῶ ὑ ῃ ὶ ῖ ῦ ὸ ὐ ὑ σιωπ ν· φύσει τε γ ρ μισοπόνηρός ε μι κα σο μάλιστα ε νους. γίνωσκε τοίνυν μοιχευομένην σουᾶ ὰ ἰ ὶ ὶ ὔ τ ν γυνα κα, κα να τούτ πιστεύσ ς, τοιμος π' α τοφώρ τ ν μοιχ ν δεικνύειν.” ὴ ῖ ὶ ἵ ῳ ῃ ἕ ἐ ὐ ῳ ὸ ὸ

ς φάτο· τ ν δ' χεος νεφέλη κάλυψε μέλαινα,

Ὣ ὸ ἄ ἐ

μφοτέρ σι δ χερσ ν λ ν κόνιν α θαλόεσσαν

ἀ ῃ ὲ ὶ ἑ ὼ ἰ

χεύατο κ κ κεφαλ ς, χαρίεν δ' σχυνε πρόσωπον. ὰ ῆ ᾔ

Fuentes: Xénophon d'Éphèse. Les Éphésiaques ou le roman d'Habrocomès et d'Anthia, G. DALMEYDA, ed., París, Les Belles

Lettres, 1926, rep. 1962.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :