Arte Pública e Instituições do Estado Novo. Arte Pública das Administrações Central e Local do Estado Novo em Lisboa: Sistemas de encomenda da CML e do MOPC/MOP (1938-1960).

650  Descargar (0)

Texto completo

(1)Arte Pública e Instituições do Estado Novo Arte Pública das Administrações Central e Local do Estado Novo em Lisboa: Sistemas de encomenda da CML e do MOPC/MOP (1938-1960) Helena Catarina da Silva Lebre Elias. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) UNIVERSITAT DE BARCELONA FACULTAT DE BELLES ARTS Departament d’Escultura Programa de Doctorat en Espai Públic i Regeneració Urbana: Art i Societat. Arte Pública e Instituições do Estado Novo. Arte Pública das Administrações Central e Local do Estado Novo em Lisboa: Sistemas de encomenda da CML e do MOPC/MOP (1938-1960).. Tesi presentada per Helena Catarina da Silva Lebre Elias per a l’obtenció del títol de doctor. Direcció de la Tesi: Dr. A. Remesar. Novembre 2006.

(3)                   !"   #$%&   '  () * +, --, ..

(4) ii.

(5) . . .    -     -/ , 0  .1 / -2 - /  -, .  /,  3 ' 4   5  4     6 7,  - 7   -87  --  /  - 76  , 6-   - -  . /   7   ,      /  7 7  9   , / ,  / / 6  6 -  :  . ( /  /     -  ;-  76   2     -  /  -   -  .   -  / ,        / / < + =7 87 - . ) 7 >  / 6 -       7   ?@ >  ,  /   7 7---87 A (.     /  -  -  . B 4  . ' .( + .C B .3  .3 D   . ) 7   /   >, - - 7 -    -  -87 -. E / - F7   = >.. -   . .   /  FA :  (  /     ,  7      F  . G B   . ,  . A,9 > /;   - :. 6  -: H     .   ,  -I  . A,9 >   --+     2  ,   - 6      /    , .    / < +   9  '  G  .      /   J'  4 7 , K/  - -, , ; - . '  (9 ( , / < + AC /6   7 >'=C   -  -  7'. < / . -:/ - 72 / /    :   79 -      ,   2  / 7    . iii.

(6)  , E 3 37 2 /    - ,    - I      . , G 9 F 2 -     7    -87 . D  >2 ,   -  -7  , 72      . , G8 > 2 -  >,A;- G 9 >2 ->L - 2  - 0 7   9- .  79 ,  37 F 5 M FM 2   7 / 7 72  -6  -   -   - 6 - 72. ,79-> I >  N ,  )  5  C +  > >  ,  ,  -  . G, >2 - -    : /  - 7  2  I  -:    .,79  , - >)>(N - - -    72  ,.3 79 2 ,> B  /6 -   -7 /  -. ,  ,  -,   /  2  !OO#  4    / /   - 0 7  . A -  , > 7  2  3  >  >  4 . ,' 3 - > - - 7  - 4 3 -  -2  -/, , -7 .: F7, / 9;  - ,.    7 ,  2 - -: ,       -+; . E ( ,    :   /  ; - 2    -6   ,  / ,- , 7., ) -  + /      9 -   ) - - -  2 P E + , 79      9 /       . , 79  7  , ;  , 7 . A;- ,I .E)I , - ,- ,    , : . ,2  7  - /    ,/  779  0  7A (/ -  - 7  . =7 ,79   -- 6/-   .    7 2 -      , - /  72 / -     - -   ,. A -  ,-7 - / 6/2- - , - ,/-- . E 2 > C : /, - - /  7  ;  -  . iv.

(7) -   --   -   72.A - ,2 7,  -2  46     -7 .  8  2    ,.       / 6 -   / - : 7  . A 7 -  2 : -  ,  . =   7 7     -  -     -    . ,   -6 .. v.

(8) vi.

(9) . #.. )(N3=5QR= .......................................................................................................................              !"# $% & $     " '    ( ' )      '*   ++  ! "#. ". #$!S#$&?5(=B=3A3=AQ=T4C)>= .............................. "$  ! "$ %  & '    #" '   !+ ' , -  !( .  / 01 1 2 '  34 5  ( '617   7 88 ( %  )*   + '    $ #, -.#/0 1 % 2 34 2 $" '  5 156 617 (+ ', 6*    (8 51   . !-6. #. A(>=A(A3NAT4C)>3C)4=.=)NA. ..........................-#. .  ! -#. vii.

(10)  !  0  !  -$ &   9 ( '   '   46:6  ; & 1 0'6 1  ' ' & %8 ' %8   ...............................................................................................%( ' 4 < 2  %   .......................................... 7. 08 90% :80%380%; 0% ............ 7.  ! ' /. *. .  )=1. 9  ". = (  +% ,- ( ) 0  87 .......................................................... #!!.  &  156:15 ................................................................................ #!H >. '. >.  )-9 ................................................................ #!S.  =7 7 D,C 7 ....................................... #!H. <!    .................................................................... #6 '> 9   #?O 6 /19 !" 0    = >  ........................................................................................................................... #-    ! ) L  -87 >C.................................................................#&& '   46:466......................................................................#&& '     1   > ' ' ' '.     . 51   .  ..  %  ! 7#  /19 8!  9.45 8"  6?''7$%  6'55.$+. !...................................................................................................... +7. 3NAT4C)> >QR=>5CN53CA=435()>)) ................................... +$.  !...................................................................................................................... +$ -.. -7-,0     !8  ....... $# =#  -&  7 0  4 @ (!  . -..................................................................................................................#%S.    1 ?1   $ '    (". viii.

(11) A1 ' 0  )  B C ............................. " '   0  D   .........."" . 4    "" : A -  G  -  8 !  *  @  -.., -+6 .   +%!     8%3 $% (% +%$ - 8! 8- $%0   * +" / -87 9 >U>> ............................................................................... !#" / -87 9 7 -  -5= ...............................!!! #@!@  >U>5=.57.................................................!!S. A8  *. * ? B ""$ 6 / ++(. 6 ..................................................................................................................... !!% A    ...........................................................................................................!?O. . . .  +8%. "A8 * ? B ?   "7$ 9  3   80B 7  .......................!H%  46 E5 7&  +$" '    .....................................................!%% A /AB)) ......................................................................................!%% 87  0 7 ....................................................................... !"& ,      1  +"( 5     2   !%! => > 4 .............................................................................................?OH 3 86..................................................................................................................?O" A .B ........................................................................................................................... ?#? -  ;  2 ................................... ?#". 51  . ! #"7. . 7. )()N3QR=>A(N3CAC)4=3NAT4C)>A=43T4C)>. ## .  !* % 80%380% ............................................................ ## . !   % 80%380%/ ' 5 ?  ' ' ##7 7 ,  !!". ix.

(12) %   ' 1 : -#, -.$;*#.7 '  2  5 0'6?'73 ?1  '  ) 4 D !8 >7-87 ..................................................................................................?&H   9.............................................................. ?&" ' ......................................................................................?H! 'A;- =7 87 .....................................................?%?. '  2 5 ' 9  ?%" %  C ' : -#, -+6; #" . F /196 F'  15 !"+  80%380% ! 1 =: -.., -76; #-# +* 9 & * >.>.. ! ! '* >.>..................................................................................% . . ! !,  =. .. +. N3V=(5A(N==AN=(=B= ................................................... ."  !...................................................................................................................... ." 8=    ...................................................................... ."" 1   , * ........................................................ ++ (5 ' '.  ! D   E % )* C ! & !................................................................... ."-  15 +  617 !". -.# -+6= 5 *0  C F D   ' F D ..$ 5   G 1 & @D ( - G & @D F 2 5      @D 6 4 & 5  8+    F   8" 0 F 0 !G  .7- '  F 8 <   $! 46 0B H . 7 (. $. >=(>C5R=A)>5R=............................................................................................$#. x.

(13) 51   ! ......................................................................................................$#  ' 2C......................................................................... .. . . '=(NAA4)4C)=F3') .............................................................................................$ H  .$ IC 7"$. -. (AW= ........................................................................................................................... 7.- . . xi.

(14) xii.

(15) HJG4 5.  #. )(N3=5QR= ' ,.#*/ 4 7  >C>7>+, - -  -  -7 0 ...................................................................................................................................-.#O ' ,.!*/ 4 7 =>7>+, - -  -  -7 0 .................................................................................................................................. -.## ' ,.?*/ A>7>+, - -  ...........................................-.#! ' ,.&*/ < + 4 7 FA(>7>+,  - -  ............................................................................................................................. -.#? ' ,.H*/ < + AC>7>+, - -  ..................-.#& ' ,.S*A;  - -  / -7 0 ........... -.#H ' ,.%*)  - -  / -7 0 ....-.#S  . " #$!S*#$&?*5(=B=3A3=AQ=T4C)>=>)NC ' ,.# - - -  F  #$!S J>     --+ / 72 - -/  7- .'C*>   F #X-  G / > 9 #$!S - .SH&...............................................................-.?& ' ,.!A -    2Y#$!$Z  . [ .Z) .< /\7ZB F\ Z 7//\ZC >0 \Z A  B  F 2\ Z . G )) - 3M F    -   -87  >C - -  / / ,   ;- . ' >  , C 7 *  ,  -, F ,:  7#$?& ...........................................................................-.?H ' ,.?A 3W *  -87 >C#$?!*A 2  - .A.B)).Z> I \7Z),  : *  2\ Z ..............................................................................................................................................-.?S ' ,.&> +  -  - * 7G 9+   6  . H =7 Y#$#?Z. Z -  -   ]6 A Y#$!SZ. C* 'G4(OOO"#! YZ G(OOOHOOY7Z A'>OO#HS# Y Z.................................................................................................................................................. -.?". xiii.

(16) ' ,. H  N+ 4,  - N ; C-   G  A .'4> -, C 7..## @HHOY!S'.#$?#Z .....................-.?$ ' ,.S]YA . , Z.*  G A .* 9.'*4> -, .C 7..## @HHO Y!S'.#$?#Z\7*C*'*!SHS#!SHS! ...................................................................... -.&# ' ,. % ( ;-  / -  C    - 6 N ; .C*> -   F #X- - .!#.O&HU$!H ............ -.&! ' ,." ),  C   . C 7. C *' * 'A>OOO#&H'A>OOO#&&.............................................................................................................-.&? ' ,.$  2, + G 9  . N72   0 *N8 / \ , *DB\ * .........................................................................................................................................-.&H ' ,.#O 6 /.>  -/AB)). A  -   3 , (  A  3-87 . '3 -!@?@N #$%? ................................................................ -.&$ ' ,.##A : A  : 9  C 7.A : A :  YZ> Y7Z ................................................................................................................ -.H# ' ,. #! * )0 A +  A  87   A :   9   :3Y#$!$Z.'^^^.,  .>U_ U3=.7 *B  ; 7 ' ) #$?% 6   : > G ' B  1 -.H& ' ,.#?*7 &. 4  , : -87   -.   / ; 7  2 ,  :   7 ;    - .......................................................................................................-.H& ' ,.#& ( 6 = - ' ; & =7 #$?&  --+   /I  7 2  I  7  2,      HO ............................................................................. -.SO ' ,. #H * N72  +  ;-  A;-  W 3 ( . 3- 0  3 ( Y3(Z -     * A 3( *;  .4*3( \ *3(- , , 0  9 ;.*3( >-0 \ *3( 0 -:  + ,/99\ *3(   ,0  -  -   2 +  - \ , * 3( -,  4   -: - + ....................... -.S! ' ,.#SA 87   C 7/AB)). ,  ..................................................................................................................-.SH ' ,.#%),3 8633 86 ................................ -.SS ' ,*#"*-6  > > 4 ................................... -.S" ' ,. #$ A   -   . C 7 -  A- D  D  = L .   -9 3 ; <      .       ...................... -.S$. ' ,. !O  .     ]    /   . C 7. 7       /+, . C*'*OOO"%%YZ(%?"O%Y7Z ...................................................................... -.%# ' ,. !# N,  >   0   A;-  ,I . ( /  9-  Y#S&O #$&OZ  -  -  Y3   7 Z- 2 + . C*> I .................. -.%%. xiv.

(17) ' ,.!!*- ,A;- ,I   0  - ......................................................................................................................... -."O ' ,.!?' )-9 . G, , 9 7: A,.> 4 , .C*'=3OH?O%#.................................................................................-."# ' ,.!&= - 20  -)-9 2 , . 7 2<C 7;- )-9 .7  20   7     2 ,   7 C- .'F = A;- ,I ........................................................................................................................ -."! ' ,.!H> 2 )-9 2 ,  ....... -."! ' ,. !S >  G   )-9 Y , B  FZ    :  *> 2 , -/ .C  #$?$<>>C .......................................................................................................... -."? ' ,. !% 6 -     7    A;-  ,I .'<= ............................................................................................. -."& ' ,. !"  -  - 6     A;- . > 7   9  :&?.'C*' .................................................. -."& ' ,.!$ :- *72 + , . ............................................ -."S ' ,.?O A  '   >  !U#!U&O. =        - .C*'*4O$?"$S ................................. -."S ' ,.?#*'  /  -6  7//* - .#U!O . >2.7*>' .#U!O . >2 ........................................................................................................................... -."". ' ,.?!*N72  ........................................................................................... -."" ' ,.??A -87  G  7// 2 -  -    . A . #U#OO U. ' ,. 6  . U.>2.76 7// 4   .A .#U!O. U.'C* >*C ( >C  ( #$&? .................................................................................................................................. -."$ . ?. A(>=A( A 3NA T4C)> A C)4=. A(]53A(N= CAFC A )()N3N)B===3F()=T4C)>=. . ' ,.#*=,L . -#$&O* 0  I ............................ -.$". ' ,.!*=, ,   > Y#$?"#$H?Z ...................................-.#OO ' ,. ?   -  *   -  ,     . C 7  ,   0   7 - - 0 - .................................................................................................................-.#O! ' ,.&A , 9- 7 7   -  /AB)) G FG/ C7 )  7 9 I   ' ?  ' B . =        7 - 6 -/ .'<> . .>>...............-.#O? ' ,. H   - 79 -  9 . [  , &@ - 7 7   .A#$HS   > >>  . xv.

(18) 6  -. Y ,.Z 2 6 F G/ YA Z. 5= ,  2 -   -.' <*   -  >>#$SO\ 2 ..................................................................................-.#O& ' ,.S +   5=*       * -  ,   . ' C * > * F5 +    5= ...................................................................................................................-.#O$ ' ,. % N72  7  /   3-  7  ;-- 0 6>-F.'C*>*F5*>;" .................. -.##O ' ,. " * A  /   G  -  5= ,      . = 72  7 J-  7  + K -  7  -  : 7  + ,   ,   .   A ;-97 . 2/6  -.A .#U#O .................................................................................................................... -.##? ' ,.$*    . - -87 ......................... -.##&. ' ,. #O * A   / 7   / 7   0 F  = A  -  9 B     . * FA(  7:  F5. ' - : \-^^^.,.-..................................................................................-.##% ' ,.##*FA(*( 2- - DB2. '<FA(*(.......................................................................................................... -.#!# ' , * #! * A FA( * (    D >7  4Y#$SOZ .....................................................................................................-.#!!. ' ,.#?*()'2> -;  7  : -87 .<FA( ...................................................................... -.#!& ' ,. #& * >'=>C 3+  =7  '  .  < / .'<AC.......................................................................................................-.#!S ' ,. #H * A  -  5   A  .  '   .7 -  2 : 3 5  C 7.'=> 5  #$H" ................................................................. -.#!% ' ,.#S*A >()5 -  9 HO* 7//.'7// .C- =  A.;4, #$%S ... -.#!% ' ,.#S*A >=)/ #!A  (, Y > Z.'> )3 3> '>F #$$O ......................................................-.#!$ ' ,. #% * (  Y Z /  /        ,  -  -   - 7  -   -87 .'<FA( .................................................. #!$ ' ,.#"G(A>-  4 Y#$?SZ .................................................... -.#?# ' ,.#$G( A Y,L #$?SC @#.$&# ##U&U?SZ............. -.#?? ' ,.!O* - G(A 7  .G).G))     - -87 C 7.'<A( .......................................................-.#?& ' ,.!#* ,  ' 2 : 7 ( .  ;  . ' ;   . C-  =  A. ; 4, #$%S .............................................................................................................................................. -.#?H ' ,. !! *    -  >  ,  -2  72  + -  7 ( ............................................-.#?S. xvi.

(19) ' ,. !? > 2 >  FA(    - -  --  72   7 ;  - 9 L  -0  --   .............................................................................................................................-.#?$ ' ,.!& 7 C 7Y#$&O#$SOZ .........................................................-.#&? ' ,*!HA >C - /Y#$HO#$H$Z.'C >!SH&% ................................................................................................................................... -.#&H ' ,.!S) L 87 C 7*>U> ....................................... -.#&% ' ,. !S  ) L    87  C 7 * >U> Y#$&O#$SOZ * 7 *  7 ...................................................................................................................................-.#&" ' ,.!% - >> - 5=*-.=7 - -    -+    /    7 ..............................................................................................-.#HO ' ,.!") L 87 C 7*5=Y#$&O#$SOZ.................... -.#H# ' ,.!") L 87 C 7*5=Y#$&O#$SOZ 7  4..............................................................................................................................................-.#H! ' ,. !$ *       2 ;    ,. ' ,   ' - Y#$H"Z * A      .C'*(HH$?#H ...................................................................................................... -.#H& ' , . ?O * * '       Y  ,  '   >  Y#$&OZ. 7Z '  7  (     - . '- : Y HOZ................................................................................................. -.#HH ' ,.?#=*) L 87 (FA(C 7>-   Y#$&O#$SOZ.................................................................................................................... -.#HS ' ,.?#=*) L 87 (FA(C 7>-   Y#$&O#$SOZ7* 4.................................................................................... -.#H% ' ,.?!=*) L . 87 FA(()Y#$&$#$SOZ ..... -.#H$. ' ,.??) L >'=CY#$?$#$&"Z   ' .. -.#S# ' ,.?&*) L  -87 >=)Y#$&##$&HZ - A;- #$&O ................................................................................................-.#S? ' ,. ?H ) L    -87  >=) Y#$&##$&HZ #! ...........................................................................................................-.#S& . &. 3NAT4C)> >QR=>5CN53CA=435()>)). ' ,.#!.   6 >-F.A 7/ 6,    -  -.      79     . A 7 ; -  7   7  , ,.  - / , 6  7/  2. ' -  9- Y  HOZ.....................................................................................................................-.#"? ' ,.? * / A. B)) A  ' Z  7 ,    JB FK Y 4 Z <3 - :  :#$H$. :  9- Y SOZ 7Z A JB FK Y 4 Z. >Z ,  YG 9' 2`Z  .Z ,  YG/ > Z  .... -.#"%. xvii.

(20) ' ,.&      6  -  C 7  : C 7 ( A  6  C 7 -  ;- - >C  --Y SOZ .......................................................................................................................-.#"". ' ,.H*-87 >>*#$&&*#$SO.* + >> C (  7//  / /  G   -  7 C 7 2 -A,.A: 7 -A aF Y#$?"Z\G  C 7 3 - - -   C 7 > > D -  C 7 B N6. G2 #$$".>.' ,2 .C,*  ..............................................-.#$O ' ,.S6 *'2  ))A;- ( ' ) - - /  ,.  . 2   > .=66 ---   b F . 6 6 .*JG  4 K ; 7   - -(>C6 . L .............................................................................................................-.#$? ' ,.%.    6 -6 - 7 7  6  U U\74 7   >-FY#$H"U$Z . -.!OO ' ,."   6  -  7 7    6      -       7 G F G/ YG Z G b Y b Z G >-FY C: N .G>LZG G8 > 2YG8 > 2Z G G3 YG 3 Z ......................................................................................................................................... -.!O! ' ,.$*A -  -87 .B  , - #$H$ 7 ........................................................................................................................ -.!O" ' ,.#O* -  -87   -   .B  , - #$H$ 7 ..................................... -.!O$ ' ,. ##. (8   /  - >> *  *      -: -    ,  ,  ,  JA K J4 K J   K /    ,I  -    >C.'C  >C Y#$&&#$SOZ  >C +  >>Y#$&&#$S"Z\ >C!H  > 3  -Y#$S" #$%?Z .............................................................................................................................................-.!#O ' ,.#!.(89  - =7 -   -: -   . ' C  ( >CY#$&&#$SOZ  >C+ >>Y#$&&#$S"Z\>C!H >3 - Y#$S"#$%?Z .................................................................................................................................. -.!## ' ,. #?  -    ,  -, 9  - ;  >C. '    +  #$H? $%&  - ;  ......................................................................................................-.!#! ' ,. #&  ,     -87  -   7   - -  + .' ,I - + #$&& #$SO ..............................................................................................................................................-.!#& ' ,.#H*%   0--     ; 7 ,   - >..........................-.!#S ' ,.#S  . -- 9 ;-    7 . 7 ............................................................................................................................. -.!#% ' ,.#% * A ,  >%>  -87 . ' >  ,I  -* + #$&H#$SO ......................................................................-.!#$. xviii.

(21) ' ,. #" A       -87 -  -   8 , #$&$#$H$. ' 3+   >> -  -  >>  - >C ........................................................................................................................ -.!!O ' ,.#$ A : A  4  .   6  2 - - - C  #$HS .............................................................. -.!!! ' ,. !O * (8   -   7  - . ' >  FI -#$&&#$SO ...................................................................................... -.!!? ' ,. !# * (8   -   7  - . ' >  FI -#$&&#$SO ...................................................................................... -.!!? ' ,.!! 7 >-F  -87   2 7/ 77 .7 7, - ,-7/ )2.' - @H? --.#!#" !@ #$H!.............................. -.!!$ ' ,.!?3 6,6 >-F.   8  .3 - @H?. , 7  >-F --.#!#" !@ #$H! ................................................................................................. -.!!$ ' ,. !& >- F , 3       - -+ ............................................................. -.!?O ' ,. !H * 6 - >    ' *    -  - ;   2   . 4 -     - 2 : .A #U#OO.>+- 5 .'C>*F5>;"$\7* 2  -  2 A .#UH..>+- = .'C>*F5>;"$ .....-.!?! ' ,.!S    '>-F* 6 - :     '. 7 *   7 ;    - ;   : . *     -    G, 4    ..................................................................................................-.!??. ' ,. !% * >  >  ' -      ,-   .A .O OH..>+- = 'C*> *F5>;."$ ........................................................................................................................ -.!?& ' ,.!" )2 -F*     3 2 >   - /   2 >. F    / / 77 . ' = 6  C 7 (9 '  #$S#. (  7      - /   - /   / /77 . //  2>.F - 7 2 /   - ............................................................................................. -.!?S ' ,.!$ *    7/  2 >- F - 2      \ 7 * - *       -  U- ...............................................................................................................................-.!?% ' ,.?O * -  6 7 C, )2 >- F / -   -87      - ,* - *    ,  -7/ 2 ............................................................................ -.!?" ' ,.?#A > / /77  2>.F   -  -  7 ,   . ' - : Y HOZ. / . 7, -/ / 77 ................................................................................................................................... -.!?$ ' ,.?!    2   -2 7 -  , 7   - -  ;       ; - 2.......................................................................................... -.!&O. xix.

(22) ' ,.?? 3,  A7  G  >- F * = 2 - - / /7/ 77   -   - .'C>F5>.F ;"$ ..........................................................-.!&# ' ,.?& L G8 / /77  2>-F.* -/ /   -> .* -  / / 9 : -  6  ) -  6 -  -- -/ /*72#$HO........................................................ -.!&! ' ,.?H- - 6 -0 2 77   6   - - ............................................................................... -.!&! ' ,. ?S   /      6 /   >. F.Z   ;   J 77 - K* 9- .'C*' ......................................... -.!&? ' ,.?%A + -3  6 ; 7 A;- #H =7 87 Y3 - #$&"Z.6 b .3 * .C>F5>.F ;"$........................................... -.!&& ' ,.?" 3 6 >-F*-. !&H ' ,.?$ 2- - 3 ; ,, 6 .5  : *-.!&S ' ,.&O   9 SO................................ -.!&$ ' ,. &# * - 6  >- F. C   -87   -7 C>* >-F!...................-.!H? ' ,.&!*A   *  C 7. <, ] * 7 - , Y#$!?`Z/  6 A \7*  - 4 'M  /    G  A YF G/ Z #$H#.'*C & 1  -`#$H? ........................................ -.!H& ' ,.&?G3 7 ;\7G - G3 *   \ -  Y - Z.' *C*' -\7 *C*> C ( ............ -.!HS ' ,.&&  >  B   7  >  B  - A ;  .'.C- A ;  #$%!.7), 7 > B6 > B.'3 - #$HH .......... -.!H" ' ,. &H G ( D Y Z.  2     32= ,.'<> ............................................................................................ -.!SO ' ,.&S6G -b . 2   -7 . '<>*  6 ..................................... -.!H$ ' ,.&%* 7 C 7 .G>L7 .G >L   ;  . *  9  . B 3   , > C, . <), 3 3  C,. .G>L..6 : C, >  .'.*1 , ' 4, #$%? -.#H\7 3 -.#$H!.*C  ( >C#$H#......................................................................................................... -.!S# ' ,.&"*) 5= 7 - 7  .G >L , 7. 'C>* >-F! ........................................................................... -.!S? ' ,.*&$*C N *>-F ........................................................... -.!S?. xx.

(23) ' ,.HO< -+  C: N Y#$H?Z6 YF 3 7 N Z............................................................................................................................. -.!S& ' ,. H#  G  >- F . #U#OOO. C   C: N Y#$H?Z .#U!OO.'C> .................................................................................. -.!SH ' ,. H! ' ,. NA >- F     C: N . A . #U!OO.'C>* >-F!................................................................ -.!SH ' ,.H?NA>-F .G>L.A . #U!OO ........................................................................................................................................... -.!SS ' ,.H&7  C- B .'3 . - ........................-.!S%. ' ,.HH),  2 ' 4. ...................-.!S%. ' ,. HS * 6  F   4   -   >>........................................................................................................................................... -.!%O ' ,.*H%*B  F   -,- >>.................................................................................................................... -.!%# ' ,.H"C,' <   > >C-- 6       +   J6  C,' < K > 2Y#$H#Z .................................................-.!%! ' ,. H$ 6  - 6   L  ;. 3     - 7  J'K ...................................................................-.!%? ' ,. SO 6    C, C, L  ;. ( / -  -6 6 - --87 /9;- 2 -6 .<> ..................................................................................................................-.!%& ' ,.S# A - -    G 9' 2 - 6 3'  3 . C> 3 ! ........................................................................................................-.!%H ' ,.S!-- . > -    + .<> .........................................................................-.!%S ' ,.S?5 -    /AB))Y  4 Z .........................................................................................................................................-.!%$ ' ,. S& / A B))    3  C, *  -  7// -  -   3  C,. 7 * -      *           7// ......................................................................................................................-.!"# ' ,. SH / A B)) * >  C, 3   *    A  B   C,\ 7 2 - ,\ * - ,   2 ...................................................................................................................... -.!"! ' ,. SS C,    . C,   A  B 2 Y #$HSZ........................................................................................ -.!"? ' , S%/  - ,- 9S  -G/ >  <>C*>C #$S .................................................................. -.!"$ ' ,. S" ', -    7   :  ,- .'<>C*>C #$S................................................................... -.!"$ ' ,.*S$   - FA - -,9 5= *- 7 - #$H%*- 9 L - G7  G 9' 2-FA 2 .=   -   :  6/-   7 7  -+- - ,9 .....................................................-.!$#. xxi.

(24) ' ,.%O F- A  4   *    : \ -  - 9  C    :   . 4 -  :  5      -- ,9......... -.!$! ' ,.%#4 -87  - : L   7 ;  - . 7 *  -  >C  4  #$&$  : .>*-7 ;  24  ....................................................................................................................................... -.!$? ' ,.%!4 -.A, 7 ; L   2 : 74 ;  7 -............................... -.!$& ' ,.%?      - -, - 7 -  >C. 9 -        - -    *  7 ;  *      -    0 .  7 * 2   W7,     #$S%  . >  *  W7, A - 2    7 ; Y#$HHZ     .*7 ; *  7 . ' , 2   ' N 6 I 7 ;   - 20   -,9 .) - -  2- -.' , 2*C* ' - !""%S !""%% !""%H ....................................................................................... -.!$H ' ,. %& 4 ;     2   :  - 6   , 4 ; 3  2 - -   2   6  'Y#$H&Z.C> ........................................ -.!$S ' ,.%H >C C 7Y#$H"Z.   >C- 7 ;   ........................................................................................ -.!$S ' ,.%S4/ 77  -/ Y4 Z   L . 7*7/ 9 HO.7* .>*- ................................................................................................................................... -.!$" ' ,.%%*7-/  *  \7**; - - - 2....................... -.!$$ ' ,. %" F  / '    7        / -   7 -  .Y>C#$&$Z ............. -.?OO ' ,. %$      -/  6  ( / /  77  / '  >C 7 ;  - * 7 . A    -  7 , -  * . ' C *'  7 * - !$#&$ *!$#H# *!$#&" ................................................................................................. -.?OO ' ,. "O   +   -   : . )0 :    - 4  : .) .............................................. -.?O! ' ,. "!  ,      7    ;   . 2     -7   ....... -.?OH ' ,. "? * >  - ; 7   3 86 - ' B ........................................................................................................................ -.?## ' ,."&3 C 7 -,.A .#UHOO.#$HS ....................-.?#! ' ,. "H    . B   3 W U. ' < * ' S?SO% ......................................................................................................................................... -.?#? ' ,."SA .B -C, Y Z ...................-.?#S ' ,. "% -    ;  #$&O #$SO. '   >C >> >-  -  ........................................................................... -.?!O. xxii.

Figure

Fig. 1 – Orgânica Municipal em 1940 – Direcções de Serviço e Presidência
Fig. 1 – Orgânica Municipal em 1940 – Direcções de Serviço e Presidência p.134
figuras de reis e rainhas, às capitais de distrito. Consultar também: processos de Estátuas DGEMN, PT: onde conta a lista

figuras de

reis e rainhas, às capitais de distrito. Consultar também: processos de Estátuas DGEMN, PT: onde conta a lista p.356

Referencias

Actualización...