Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

ORDE 7/2012, de 26 de març, de la Conselleria

d’Agri-cultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s’aproven les bases de les ajudes indemnitzatòries per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., responsable de la malaltia cone-guda com a foc bacterià de les rosàcies. [2012/4310]

ORDEN 7/2012, de 26 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se aprueban las bases de las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., responsable de la enfermedad conocida como fuego bacteriano de las rosáceas. [2012/4310]

El bacteri Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. és un organis-me de quarantena causant d’una greu malaltia coneguda com a foc bac-terià de les rosàcies, no establida a la Comunitat Valenciana, que afecta plantes d’espècies fruiteres i ornamentals de la família de les rosàcies: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L.

En execució del Programa Nacional d’Eradicació i Control del Foc Bacterià de les Rosàcies, durant l’any 2011 s’han detectat diversos focus del patogen al terme municipal de Villena (Alacant) i, per tant, la Gene-ralitat hi ha intervingut adoptant diverses mesures fitosanitàries per a evitar la propagació de la malaltia a partir d’estos focus inicials.

L’obligació legal d’indemnització, quan les mesures fitosanità-ries suposen la destrucció, el deteriorament o la inutilització de béns o propietats particulars o públiques, es consagra en l’article 21 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal. Per tot això, és necessari articular un règim d’indemnització a les entitats que poden patir danys en les seues explotacions, com poden ser els fructicultors, productors o comerciants de plantes de viver i propietaris de plantes ornamentals, amb la finalitat de rescabalar els danys que puguen haver patit per l’aparició del foc bacterià. Per contra, el lucre cessant s’ex-ceptua expressament com a supòsit indemnitzable per l’article 18.2 del Reial Decret 1190/1998, de 12 de juny, pel qual es regulen els progra-mes nacionals d’eradicació o control d’organisprogra-mes nocius dels vegetals encara no establits en el territori nacional.

D’acord amb això, per mitjà d’esta orde, i de conformitat amb les disposicions de l’article 47.11 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’establixen les ajudes indemnitzatòries de concessió directa per la destrucció de plantacions infectades, ja que hi concorren raons d’interés públic, fonamentades en accions de lluita contra organis-mes nocius de quarantena que afecten l’estat fitosanitari dels vegetals i les seues produccions.

Les ajudes indemnitzatòries previstes en esta orde s’acullen, en primer lloc, a les disposicions de l’article 10 del Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre l’aplica-ció dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les xicote-tes i mitjanes empreses dedicades a la producció de producxicote-tes agrícoles (DOUE L358/3, de 16.12.2006) i pel qual es modifica el Reglament (CE) 70/2001. A este efecte, les ajudes previstes en esta orde tenen el caràcter d’ajudes compensatòries del valor de mercat de les plantes destruïdes en compliment de les mesures fitosanitàries a què es referix l’article 10.2 del Reglament (CE) 1857/2006 i, per tant, s’han comu-nicat a la Comissió Europea i s’han registrat com a ajudes SA.34336 (2012/XA).

En segon lloc, a les disposicions del Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’apli-cació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L379, de 28.12.2006), quan l’ajuda es destina als comerciants de plantes de vivers.

Esta orde es dicta en consonància amb allò que s’estipula en la Llei de Sanitat Vegetal, en el Reial Decret 1190/1998, pel qual es regulen els programes nacionals d’eradicació o control d’organismes nocius dels vegetals inclús no establits en el territori nacional, i en el Reial Decret 1201/1999, de 9 de juliol, modificat pel Reial Decret 1512/2005, de 22 de desembre, i pel Reial Decret 246/2010, de 5 de març, que va establir

La bacteria Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., es un organismo de cuarentena causante de una grave enfermedad conocida como fuego bacteriano de las rosáceas, no establecida en la Comunitat Valenciana, y que afecta a plantas de especies frutales y ornamentales de la familia de las rosáceas: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracan-tha Roem., Pyrus L., y Sorbus L.

En ejecución del programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas, durante el año 2011 se han detectado varios focos del patógeno en el término municipal de Villena (Alicante), por lo que la Generalitat ha intervenido adoptando diversas medidas fitosanitarias para evitar la propagación de la enfermedad a partir de estos focos iniciales.

La obligación legal de indemnización, cuando las medidas fitosa-nitarias supongan la destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas, viene consagrada en el artículo 21 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. Por todo ello es necesario articular un régimen de indemnización a las entidades que pueden sufrir daños en sus explotaciones, como pueden ser los fru-ticultores, productores o comerciantes de plantas de vivero y propieta-rios de plantas ornamentales, con la finalidad de resarcir los daños que puedan haber sufrido por la aparición del fuego bacteriano. Por contra, el lucro cesante se exceptúa expresamente como supuesto indemnizable por el artículo 18.2 del Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional.

De acuerdo con lo anterior, mediante la presente orden, y de con-formidad con lo dispuesto en el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establecen las ayudas indemnizatorias de concesión directa por la destrucción de plantaciones infectadas, al concurrir en ellas razones de interés público, fundamenta-das en acciones de lucha contra organismos nocivos de cuarentena que afectan al estado fitosanitario de los vegetales y sus producciones.

Las ayudas indemnizatorias contempladas en la presente orden se acogen, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (CE) 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de produc-tos agrícolas (DOUE L358/3 de 16.12.2006) y por el que se modifica el Reglamento (CE) 70/2001. A estos efectos, las ayudas contempla-das en la presente orden tienen el carácter de ayucontempla-das compensatorias del valor de mercado de las plantas destruidas en cumplimiento de las medidas fitosanitarias, a que se refiere el artículo 10.2 del Reglamento (CE) 1857/2006, por lo que ha sido comunicado a la Comisión Europea y registradas como ayudas SA.34336(2012/XA).

En segundo lugar a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE L379 de 28.12.2006) cuando la ayuda se destina a los comer-ciantes de plantas de viveros.

Esta orden se dicta en consonancia con lo estipulado en la Ley de Sanidad Vegetal, en el Real Decreto 1190/1998, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de organismos noci-vos de los vegetales aun no establecidos en el territorio nacional y por el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, modificado por el Real Decreto 1512/2005, de 22 de diciembre, y por el Real Decreto 246/2010 de 5 de

(2)

el Programa Nacional d’Eradicació i Control del Foc Bacterià de les Rosàcies.

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Producció Agrà-ria i RamadeAgrà-ria i fent ús de les facultats que em conferix la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre; el Decret 113/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana,

ORDENE Article únic. Objecte i àmbit d’aplicació

S’aproven les bases de les ajudes indemnitzatòries en l’àmbit terri-torial de la Comunitat Valenciana en execució del Programa Nacional d’Eradicació i Control del Foc Bacterià de les Rosàcies regulat en el Reial Decret 1201/1999, de 9 de juliol, i les seues modificacions, que s’inclouen en l’annex I d’esta orde.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. Delegació

Es delega en el/la director/a general amb competències en l’àmbit de la sanitat vegetal la resolució d’este règim d’ajudes.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Única. Destrucció de plantes

En el cas que, abans de la publicació d’esta orde, s’haja obligat a la destrucció, per mitjà d’una resolució del director general amb com-petències en l’àmbit de la sanitat vegetal, de plantes afectades com a conseqüència de les mesures fitosanitàries d’emergència adoptades per a evitar la propagació de la malaltia, es declara esta destrucció indem-nitzable en els termes que s’hi preveuen.

DISPOSICIONS FINALS Primera. Autoritzacions

S’autoritza el director/a general amb competències en l’àmbit de la sanitat vegetal a dictar les resolucions necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’esta orde, per a variar els imports màxims de les indemnitzacions que consten en l’annex II i els models de la sol·licitud que consten en l’annex III.

Segona. Entrada en vigor

Esta orde entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 26 de març de 2012

La consellera d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA ANNEX I

Bases del règim de les ajudes indemnitzatòries per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena Erwinia amylovora (Burrill) Wins-low et al., causant de la malaltia coneguda com a foc bacterià de les rosàcies

Base 1. Objecte i quantia de les ajudes indemnitzatòries 1. Seran objecte d’indemnització:

a) Els gastos justificats de l’arrancada i la destrucció del material vegetal ordenat pel / per la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal, valorat d’acord amb els barems màxims que s’establixen en l’annex II. La subvenció que es concedirà seran els gastos justificats amb els màxims que figuren en l’annex II esmentat.

marzo, que estableció el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de Producción Agraria y Ganadería, y de acuerdo con el uso de las facultades que me confiere la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciem-bre, el Decreto 113/2011, de 2 de septiemdiciem-bre, del Consell por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana,

ORDENO Artículo único. Objeto y ámbito de aplicación

Se aprueban las bases de las ayudas indemnizatorias en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana en ejecución del programa nacio-nal de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas regu-lado en el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio y sus modificaciones, que se incluyen en el Anexo I de la presente orden.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. Delegación

Se delega en el/la director/a general con competencias en el ámbito de la Sanidad Vegetal la resolución del presente régimen de ayudas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única. Destrucción de plantas

En el caso en que, con anterioridad a la publicación de la presen-te orden, se haya obligado a la destrucción, medianpresen-te resolución del director general con competencias en el ámbito de la sanidad vegetal, de plantas afectadas como consecuencia de las medidas fitosanitarias de emergencia adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad, se declara dicha destrucción indemnizable en los términos previstos en la misma.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Autorizaciones

Se autoriza al director/a general con competencias en el ámbito de la Sanidad Vegetal, a dictar las resoluciones necesarias para la aplicación y el desarrollo de la presente orden, para variar los importes máximos de las indemnizaciones que constan en el anexo II y los modelos de la solicitud que constan en el anexos III.

Segunda. Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 26 de marzo de 2012

La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, MARITINA HERNÁNDEZ MIÑANA ANEXO I

Bases del régimen de las ayudas indemnizatorias para la erradica-ción y el control de la bacteria de cuarentena Erwinia amylovora (Burri-ll) Winslow et al., causante de la enfermedad conocida como fuego bac-teriano de las rosáceas

Base 1. Objeto y cuantía de las ayudas indemnizatorias 1. Serán objeto de indemnización:

a) Los gastos justificados del arranque y la destrucción del material vegetal ordenado por el/la director/a general competente en materia de Sanidad Vegetal, valorado de acuerdo con los baremos máximos que se establecen en el anexo II. La subvención a conceder serán los gastos justificados con los máximos que figuran en dicho anexo II

(3)

b) Las plantaciones o el material afectado destruido, valorado de acuerdo con los baremos que se establecen en el anexo II. Estos bare-mos son valores máxibare-mos y su aplicación en cada caso concreto lo determinará el/la director/a general competente en materia de Sanidad Vegetal, para lo que se tendrán en cuenta la edad de las plantaciones, la densidad, el vigor vegetativo, el grado de afectación causado por el organismo nocivo, las variedades y las infraestructuras de la parcela. Dicha modulación se publicará como Anexo en cada orden de convoca-toria que se establezca para el pago de indemnizaciones.

c) Los posibles daños causados por las pérdidas de valor en las plantaciones o el material vegetal, como consecuencia de inmoviliza-ción cautelar ordenada oficialmente, si posteriormente no se confirma la presencia del patógeno. La indemnización no podrá superar el 50% de los valores del apartado b).

d) Gastos derivados de la desinfección de almacenes, cámaras, ape-ros u otape-ros objetos que se declaren contaminados hasta 300 euape-ros por explotación. La justificación de los gastos citados anteriormente se rea-lizará mediante factura o, cuando las medidas fitosanitarias se ejecuten por el propio titular de la explotación agrícola, será indemnizable la parte proporcional de los gastos justificados imputables a estas labores, hasta el límite anterior.

2. No son objeto de indemnización los gastos originados, ni el mate-rial vegetal destruido en aplicación de una medida oficial, cuando la persona propietaria o titular de la explotación de los vegetales afectados haya incumplido la normativa vigente que afecta a la producción y la comercialización de los vegetales y especialmente lo que determina el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y el tráfico en paí-ses terceros, y el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero de Frutales.

3. Cuando a raíz de las investigaciones efectuadas se demuestre que el origen de la contaminación procede de lotes suministrados por un vivero que haya incumplido lo que determina la legislación vigente, sin perjuicio de las acciones que la Administración adopte con respecto a la mencionada empresa, el afectado está obligado a requerir a esta entidad los daños ocasionados. Cuando se le hayan resarcido, si procede, reem-bolsará a la Administración las indemnizaciones percibidas.

4. La compensación de la ayuda no supera en ningún caso el 100% de las pérdidas sufridas.

5. Del importe máximo de las pérdidas o costes se restarán los importes de los seguros recibidos y los que no se deriven de la enfer-medad.

6. Las compensaciones de las ayudas establecidas en el anexo II, se han calculado en relación con la pérdida de ingresos por las obligacio-nes impuestas a los beneficiarios.

7. Las ayudas reguladas en la presente orden en ningún caso se concederán por enfermedades para las que la normativa comunitaria imponga exacciones específicas para medidas de lucha.

8. Estas ayudas no se concederán por las medidas cuyo coste, según lo establecido por la normativa comunitaria, deba ser sufragado por las explotaciones agrarias, salvo que el coste de esas medidas de ayuda quede totalmente compensado por las exacciones obligatorias pagaderas por los productores.

Base 2. Líneas de subvención que financia la ayuda

Las ayudas serán sufragadas con cargo a la línea de subvención T2349 y T1938 dentro del programa 542.20 de los presupuestos de la Generalitat.

El importe global máximo destinado a las mismas será objeto de publicación en el ejercicio que se convoquen las ayudas indemnizato-rias, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 47.11 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Conse-ll, que exige que en las bases reguladoras de la concesión de subvencio-nes se indiquen la línea o líneas de subvenciosubvencio-nes que las financian y el importe global máximo destinado a las mismas.

b) Les plantacions o el material afectat destruït, valorat d’acord amb els barems que s’establixen en l’annex II. Estos barems són valors màxims i la seua aplicació en cada cas concret la determinarà el/la direc-tor/a general competent en matèria de sanitat vegetal, i amb esta fina-litat es tindran en compte l’edat de les plantacions, la densitat, el vigor vegetatiu, el grau d’afectació causat per l’organisme nociu, les varietats i les infraestructures de la parcel·la. Esta modulació es publicarà com a annex en cada orde de convocatòria que s’establisca per al pagament d’indemnitzacions.

c) Els possibles danys causats per les pèrdues de valor en les plan-tacions o el material vegetal com a conseqüència d’immobilització cau-telar ordenada oficialment, si posteriorment no es confirma la presència del patogen. La indemnització no podrà superar el 50% dels valors de l’apartat b.

d) Gastos derivats de la desinfecció de magatzems, cambres, apers o altres objectes que es declaren contaminats fins a 300 euros per explota-ció. La justificació dels gastos esmentats anteriorment es realitzarà per mitjà de factura o, quan les mesures fitosanitàries s’executen pel mateix titular de l’explotació agrícola, serà indemnitzable la part proporcional dels gastos justificats imputables a estes labors, fins al límit anterior.

2. No són objecte d’indemnització els gastos originats, ni el material vegetal destruït en aplicació d’una mesura oficial, quan la persona pro-pietària o titular de l’explotació dels vegetals afectats haja incomplit la normativa vigent que afecta la producció i la comercialització dels vege-tals i, especialment, el que determina el Reial Decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s’adopten mesures de protecció contra la introducció i difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d’organismes nocius per als vegetals o productes vegetals, així com per a l’exportació i el tràfic en països tercers, i el Reial Decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Tècnic de Control i Certificació de Plantes de Viver de Fruiters.

3. Quan, arran de les investigacions efectuades, es demostre que l’origen de la contaminació procedix de lots subministrats per un viver que haja incomplit el que determina la legislació vigent, sense perjuí de les accions que l’Administració adopte respecte a l’empresa menciona-da, l’afectat està obligat a requerir a esta entitat els danys ocasionats. Quan se li hagen rescabalat, si és procedent, reembossarà a l’Adminis-tració les indemnitzacions percebudes.

4. La compensació de l’ajuda no supera en cap cas el 100% de les pèrdues patides.

5. De l’import màxim de les pèrdues o costos es restaran els imports de les assegurances rebudes i els que no es deriven de la malaltia.

6. Les compensacions de les ajudes establides en l’annex II s’han calculat en relació amb la pèrdua d’ingressos per les obligacions impo-sades als beneficiaris.

7. Les ajudes regulades en esta orde no es concediran en cap cas per malalties per a les quals la normativa comunitària impose exaccions específiques per a mesures de lluita.

8. Estes ajudes no es concediran per les mesures el cost de les quals, d’acord amb el que s’establix en la normativa comunitària, haja de ser sufragat per les explotacions agràries, llevat que el cost d’eixes mesu-res d’ajuda quede totalment compensat per les exaccions obligatòries pagadores pels productors.

Base 2. Línies de subvenció que finança l’ajuda

Les ajudes seran sufragades a càrrec de la línia de subvenció T2349 i T1938 dins del programa 542.20 dels pressupostos de la Generalitat.

L’import global màxim destinat a les ajudes serà objecte de publi-cació en l’exercici en què es convoquen les ajudes indemnitzatòries, tot això en virtut del que establix l’article 47.11 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell, que exigix que en les bases reguladores de la concessió de subvencions s’indique la línia o les línies de subvencions que les financen i l’import global màxim que s’hi destina.

(4)

Base 3. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las indemnizaciones que se regulan en las presentes bases:

a) Los titulares de explotaciones de frutales incluidas en la Lista de vegetales huéspedes susceptibles al fuego bacteriano relacionadas en la correspondiente orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, que hayan sido declarados contaminados por resolución del/ de la director/a general competente en materia de Sani-dad Vegetal.

b) Los titulares de explotaciones de plantas ornamentales incluidas en la lista de vegetales huéspedes susceptibles al fuego bacteriano rela-cionadas en la correspondiente orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, que hayan sido declarados contaminados por resolución del/ de la director/a general competente en materia de Sanidad Vegetal.

c) Los productores o comerciantes de plantas de vivero, que estén inscritos en el Registro Oficial de Productores de Semillas y Plantas de Vivero y/o en el Registro de Productores, Comerciantes e Importado-res de vegetales que posean plantas incluidas en la Lista de vegetales huéspedes susceptibles al fuego bacteriano relacionadas en la corres-pondiente orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, que hayan sido declarados contaminados por resolución del/ de la director/a general competente en materia de Sanidad Vegetal.

Las ayudas irán destinadas a compensar a los agricultores y produc-tores de material vegetal por las pérdidas causadas por enfermedades de las plantas de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 del Reglamento (CE) 1857/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la produc-ción de productos agrícolas.

Los productores que sean beneficiarios de las mismas deben de ser pequeñas y medianas empresas agrarias (PYME), entendiéndose como tales, las empresas que reúnan los requisitos que se establecen en el anexo I del Reglamento (CE) nº 800/2008 (DOUE L214/3 de 09.08.2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado.

A los comerciantes de plantas de vivero que sean beneficiarios de estas ayudas se les aplicara el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (DOUE L379 de 28.12.2006) con las excepciones que se establecen en el artículo 1.1 del mencionado reglamento y no pudiendo superar la ayuda total bajo este concepto de minimis, por empresa, en 200.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales.

Base 4. Plazos para la presentación de solicitudes y documenta-ción

1. El plazo de presentación de solicitudes se determinará en cada convocatoria de ayudas.

2. Las indemnizaciones se solicitarán conforme a los modelos establecidos en el anexo III, deberán dirigirse a la Dirección General competente en materia de Sanidad Vegetal y presentarse en el Registro General de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, calle Amadeo de Saboya número 2, 46010 de Valencia o en cualesquiera otra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Siempre que las condiciones técnicas lo permitan, podrá realizarse la presentación telemática de las solicitudes y para ello se accederá al Catálogo de Servicios Públicos interactivos de la Generalitat accesibles a través de <www.tramita.gva.es>, y se seleccionará el servicio corres-pondiente. Para poder acceder a este sistema telemático, el solicitante deberá disponer de firma electrónica avanzada, bien con el certificado reconocido de entidad (personas jurídicas), o bien con el certificado reconocido para ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En el caso de pre-sentar un certificado digital de persona física y que se actúe en repre-sentación de una persona jurídica, se deberá inscribir previamente en el Registro de Representaciones de Carácter Voluntario ante la Generalitat para la realización de trámites por vía telemática.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: Base 3. Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les indemnitzacions que es regulen en estes bases:

a) Els titulars d’explotacions de fruiters incloses en la llista de vege-tals hostes susceptibles al foc bacterià detallades en l’orde corresponent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que hagen sigut declarats contaminats per resolució del / de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

b) Els titulars d’explotacions de plantes ornamentals incloses en la llista de vegetals hostes susceptibles al foc bacterià detallades en l’or-de corresponent l’or-de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua que hagen sigut declarats contaminats per resolució del / de la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal.

c) Els productors o comerciants de plantes de viver que estiguen inscrits en el Registre Oficial de Productors de Llavors i Plantes de Viver i/o en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals que posseïsquen plantes incloses en la llista de vegetals hos-tes susceptibles al foc bacterià detallades en l’orde corresponent de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua que hagen sigut declarats contaminats per resolució del / de la director/a general com-petent en matèria de sanitat vegetal.

Les ajudes es destinaran a compensar els agricultors i productors de material vegetal per les pèrdues causades per malalties de les plantes, de conformitat amb el que establix l’article 10.2 del Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes estatals per a les xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles.

Els productors que en siguen beneficiaris han de ser xicotetes i mit-janes empreses agràries (PIME), enteses com a tals les empreses que posseïxen els requisits que s’establixen en l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 (DOUE L214/3, de 09.08.2008), pel qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat.

Als comerciants de plantes de viver que siguen beneficiaris d’estes ajudes se’ls aplicarà el Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la Comis-sió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L379, de 28.12.2006), amb les excepcions que s’establixen en l’article 1.1 del reglament mencionat i sense poder superar l’ajuda total amb este concepte de minimis, per empresa, en 200.000 euros en un període de tres exercicis fiscals.

Base 4. Terminis per a la presentació de sol·licituds i documenta-ció

1. El termini de presentació de sol·licituds es determinarà en cada convocatòria d’ajudes.

2. Les indemnitzacions se sol·licitaran d’acord amb els models esta-blits en l’annex III, hauran de dirigir-se a la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal i presentar-se en el Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (carrer d’Ama-deu de Savoia, núm. 2, 46010 València) o de qualsevol altra de les for-mes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Sempre que les condicions tècniques ho permeten, podrà realitzar-se la prerealitzar-sentació telemàtica de les sol·licituds. Per a això, s’accedirà al Catàleg de servicis públics interactius de la Generalitat accessibles a través de <www.tramita.gva.es>, i se seleccionarà el servici correspo-nent. Per a poder accedir a este sistema telemàtic, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o amb el certificat reconegut per a ciu-tadans (persona física), els dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s’actue en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de Representacions de Caràcter Voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

(5)

a) Documentación que acredite e identifique al solicitante. Se acre-ditará mediante original y copia o copia compulsada del Documento Nacional de Identidad del titular o representante de la entidad (salvo que se autorice expresamente en el impreso de solicitud a la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, a solicitarlo por vía tele-mática), adjuntando en su caso copia o copia compulsada de poderes actualizados u otra documentación que acredite su representación.

b) En su caso:

· Escritura de constitución y estatutos.

· Facturas justificativas de arranque y eliminación del material con-taminado.

· Factura justificativa, en su caso, de la compra de las plantas. · Facturas de gastos de desinfección.

· Documentación acreditativa del pago de las facturas.

· Cuando las medidas fitosanitarias se ejecuten por el propio titular de la explotación agrícola se aportará una declaración valorada de las labores realizadas por el titular de la explotación acompañada, cuando corresponda, de los justificantes de nóminas y seguridad social (TC1 y TC2).

· Declaración responsable de las ayudas indemnizatorias solicitadas y/o percibidas de otras administraciones o instituciones públicas para la misma actuación subvencionable.

· Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

· Declaración responsable relativa al cobro o no de seguros. · Los titulares de las explotaciones, según corresponda: certificación registral o notarial del título de propiedad, o contrato de producción o arrendamiento. En el documento que se aporte deberán constar los siguientes datos: nombre, apellidos y DNI/CIF del propietario o arren-datario, y datos SIGPAC de la explotación (término municipal, polígo-no, parcela, recinto y superficie).

· Acreditación, o autorización en su caso a la Conselleria de Agri-cultura, Pesca, Alimentación y Agua para la obtención telemática de los mismos, de que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obliga-ciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social así como con la Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

· Declaración responsable que acredite la condición de pequeñas empresas (empresas que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volu-men de negocio anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros) o de medianas empresas (empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros.

· Declaración responsable acerca de las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejer-cicio fiscal en curso.

· Datos de domiciliación bancaria (en virtud de lo establecido por la Orden 18/2011, de 17 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo), salvo si se han presentado con anterioridad ante la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y no han experimentado variación.

· Declaración responsable sobre el cumplimiento de la normativa de integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, la exención de dicha obligación (artículo 5.3 del Decreto 279/2004, de 17 de diciembre).

3. Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en los apartados anteriores, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsana-ción de deficiencias y la aportasubsana-ción de documentos, se suspenderá el transcurso del plazo máximo para dictar y notificar la resolución del procedimiento por el tiempo que medie entre la notificación del reque-rimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior.

a) Documentació que acredite i identifique el sol·licitant. S’acredita-rà per mitjà d’original i còpia o còpia compulsada del document nacio-nal d’identitat del titular o representant de l’entitat (llevat que s’autorit-ze expressament en l’imprés de sol·licitud la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua a sol·licitar-ho per via telemàtica) adjuntant-hi, si és el cas, còpia o còpia compulsada de poders actualitzats o una altra documentació que n’acredite la representació.

b) Si és el cas:

· Escriptura de constitució i estatuts.

· Factures justificatives d’arrancada i eliminació del material con-taminat.

· Factura justificativa, si és el cas, de la compra de les plantes. · Factures de gastos de desinfecció.

· Documentació acreditativa del pagament de les factures.

· Quan les mesures fitosanitàries s’executen pel mateix titular de l’explotació agrícola s’aportarà una declaració valorada de les labors realitzades pel titular de l’explotació acompanyada, quan corresponga, dels justificants de nòmines i Seguretat Social (TC1 i TC2).

· Declaració responsable de les ajudes indemnitzatòries sol·licitades i/o percebudes d’altres administracions o institucions públiques per a la mateixa actuació subvencionable.

· Declaració responsable de no trobar-se sotmés a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

· Declaració responsable relativa al cobrament o no d’asseguran-ces.

· Els titulars de les explotacions, segons corresponga: certificat registral o notarial del títol de propietat, o contracte de producció o arrendament. En el document que s’aportarà hauran de constar les dades següents: nom, cognoms i DNI/CIF del propietari o arrendatari, i dades SIGPAC de l’explotació (terme municipal, polígon, parcel·la, recinte i superfície).

· Acreditació o autorització, si és el cas, a la Conselleria d’Agri-cultura, Pesca, Alimentació i Aigua per a l’obtenció telemàtica, que el beneficiari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Seguretat Social, així com amb la hisenda pública de la Generalitat Valenciana.

· Declaració responsable que acredite la condició de xicotetes empreses (empreses que ocupen menys de 50 persones i amb un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supere els 10 milions d’euros) o de mitjanes empreses (empreses que ocupen menys de 250 persones i amb un volum de negoci anual que no supere els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no supere els 43 milions d’eu-ros).

· Declaració responsable sobre les altres ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.

· Dades de domiciliació bancària (en virtut del que s’establix en l’Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació), excepte si s’han presentat amb anterioritat davant de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i no han experi-mentat variació.

· Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d’in-tegració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l’exempció de l’obligació (article 5.3 del Decret 279/2004, de 17 de desembre).

3. Si la sol·licitud no posseïx els requisits assenyalats en els apartats anteriors, es requerirà l’interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents preceptius amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desistix de la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l’ar-ticle 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Quan haja de requerir-se qualsevol interessat per a l’esmena de deficiències i l’aportació de documents, se suspendrà el transcurs del termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment pel temps que hi haja entre la notificació del requeriment i el seu compli-ment efectiu pel destinatari o, si no n’hi ha, el transcurs del termini concedit, tot això sense perjuí del que preveu l’apartat anterior.

(6)

Base 5. Tramitación y resolución

1. La instrucción del expediente la efectuará el servicio competente en materia de Sanidad Vegetal, que examinará la solicitud y la docu-mentación presentada y adjuntará las copias de las Resoluciones corres-pondientes y las actas levantadas durante las actuaciones.

2. El/la director/a general competente en materia de sanidad vegetal, a propuesta del Servicio competente en materia de Sanidad Vegetal, dictará y notificará la resolución de concesión y de pago en el plazo de seis meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOCV.

3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, la falta de notifica-ción de la resolunotifica-ción expresa en el plazo establecido para ello legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La resolución de concesión o denegación de las ayudas indemni-zatorias, pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que la dicta, conforme señala los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, o ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso Adminis-trativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de 2 meses contados de la misma forma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. La falsedad en cualquiera de los datos aportados por el solicitante para la percepción de las indemnizaciones contempladas en esta orden será motivo suficiente para la denegación de las mismas o el reintegro de lo percibido, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran deri-varse.

6. El reintegro de lo percibido se substanciará de acuerdo con lo establecido en los artículos 36 a 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-bre, General de Subvenciones

Base 6. Obligaciones de los beneficiarios Son obligaciones de los beneficiarios:

Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que justi-fican el presente régimen de ayudas indemnizatorias.

Comunicar la obtención de otras ayudas que tengan por objeto la misma actuación indemnizatoria.

Acreditar antes de dictarse la resolución de concesión que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

El compromiso de colaborar en los controles que se puedan realizar por la Generalitat y proporcionar cualquier documentación que se consi-dere necesaria, incluyendo ésta los registros contables a que estén obli-gados por razón de su actividad, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada para la percepción de la ayuda, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones contemplados en la presente orden.

El reintegro de los fondos percibidos cuando proceda, conforme a lo establecido en los artículos 36 a 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Base 7. Régimen de incompatibilidad

El presente régimen de ayudas es incompatible con otras ayudas indemnizatorias de otras administraciones públicas, o de otros entes públicos o privados, para los mismos costes subvencionables.

Base 5. Tramitació i resolució

1. La instrucció de l’expedient l’efectuarà el servici competent en matèria de sanitat vegetal, que examinarà la sol·licitud i la documenta-ció presentada i adjuntarà les còpies de les resolucions corresponents i les actes esteses durant les actuacions.

2. El/la director/a general competent en matèria de sanitat vegetal, a proposta del servici competent en matèria de sanitat vegetal, dictarà i notificarà la resolució de concessió i de pagament en el termini de sis mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

3. No obstant les disposicions del punt anterior, la falta de notifi-cació de la resolució expressa en el termini establit per a això legiti-ma l’interessat per a entendre-la desestilegiti-mada per silenci administra-tiu, d’acord amb l’article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. Contra la resolució de concessió o denegació de les ajudes indem-nitzatòries, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, davant del mateix òrgan que la dicta, tal com s’assenyala en els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o ser impugnada directament davant de la Sala Contenciosa Administra-tiva del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de 2 mesos comptadors de la mateixa manera, d’acord amb les disposicions dels articles 10, 14 i 46 de la Llei 28/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

5. La falsedat en qualsevol de les dades aportades pel sol·licitant per a la percepció de les indemnitzacions previstes en esta orde serà motiu suficient per a denegar-les o per al reintegrament de les quantitats perce-budes, sense perjuí de les accions legals que se’n puguen derivar.

6. El reintegrament de les quantitats percebudes se substanciarà d’acord amb el que establixen els articles 36 a 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 6. Obligacions dels beneficiaris Són obligacions dels beneficiaris:

Justificar el compliment dels requisits i les condicions que justifi-quen este règim d’ajudes indemnitzatòries.

Comunicar l’obtenció d’altres ajudes que tinguen com a objecte la mateixa actuació indemnitzatòria.

Acreditar, abans de dictar-se la resolució de concessió, que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Segu-retat Social.

El compromís de col·laborar en els controls que puga realitzar la Generalitat i proporcionar qualsevol documentació que es considere necessària, incloent-hi els registres comptables a què estiguen obligats per raó de la seua activitat, a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la documentació presentada per a la percepció de l’aju-da, així com el compliment dels requisits i les condicions previstos en esta orde.

El reintegrament dels fons percebuts, quan siga procedent, d’acord amb el que establixen els articles 36 a 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Base 7. Règim d’incompatibilitat

Este règim d’ajudes és incompatible amb altres ajudes indemnitza-tòries d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats per als mateixos costos subvencionables.

(7)

ANEXO II

Baremos para el cálculo de la indemnización

Indemnizaciones por gastos justificados de arranque y destrucción de material vegetal

Frutales:

a) Plantación jóvenes (plantación de frutales de edad inferior a los cuatro años de edad): 643,30 euros/ha.

b) Plantación en plena producción (plantación de frutales de edad superior a los cuatro años):

· Plantación intensiva (plantación de frutales con una densidad supe-rior a los 1.000 árboles por hectárea): 1.429,55 euros/ha.

· Plantación normal (plantación de frutales con una densidad inferior a los 1.000 árboles por hectárea): 1.045,33 euros/ha.

c) Árbol aislado: · Joven: 1,83 euros/árbol.

· Plena producción: 2,38 euros/árbol. Ornamentales:

Árboles ornamentales aislados: 1,83 euros/árbol. Arbustos ornamentales aislados: 1,16 euros/arbusto.

Cualquier especie intensiva de ornamentales: 257,32 euros/ha. Viveros: 643,30 euros/ha.

Indemnizaciones por plantaciones Frutales:

d) Plantación jóvenes (plantación de frutales de edad inferior a los cuatro años de edad): 7.820,97 euros/ha.

e) Plantación en plena producción (plantación de frutales de edad superior a los cuatro años):

· Plantación intensiva (plantación de frutales con una densidad supe-rior a los 1.000 árboles por hectárea): 17.419,44 euros/ha.

· Plantación normal (plantación de frutales con una densidad inferior a los 1.000 árboles por hectárea): 13.508,95 euros/ha.

f) Árbol aislado: 19,20 euros/unidad. Ornamentales:

Árboles y arbustos ornamentales aislados: 19,20 euros/unidad. Cualquier especie intensiva de ornamentales: 1,42 euros/unidad. Viveros: 50% del valor comercial.

ANNEX II

Barems per al càlcul de la indemnització

Indemnitzacions per gastos justificats d’arrancada i destrucció de material vegetal

Fruiters:

a) Plantació jove (plantació de fruiters d’edat inferior als quatre anys d’edat): 643,30 euros/ha.

b) Plantació en plena producció (plantació de fruiters d’edat supe-rior als quatre anys):

· Plantació intensiva (plantació de fruiters amb una densitat superior als 1.000 arbres per hectàrea): 1.429,55 euros/ha.

· Plantació normal (plantació de fruiters amb una densitat inferior als 1.000 arbres per hectàrea): 1.045,33 euros/ha.

c) Arbre aïllat:

· Jove: 1,83 euros/arbre.

· Plena producció: 2,38 euros/arbre. Ornamentals:

Arbres ornamentals aïllats: 1,83 euros/arbre. Arbustos ornamentals aïllats: 1,16 euros/arbust.

Qualsevol espècie intensiva d’ornamentals: 257,32 euros/ha. Vivers: 643,30 euros/ha.

Indemnitzacions per plantacions Fruiters:

d) Plantació jove (plantació de fruiters d’edat inferior als quatre anys d’edat): 7.820,97 euros/ha.

e) Plantació en plena producció (plantació de fruiters d’edat supe-rior als quatre anys):

· Plantació intensiva (plantació de fruiters amb una densitat superior als 1.000 arbres per hectàrea): 17.419,44 euros/ha.

· Plantació normal (plantació de fruiters amb una densitat inferior als 1.000 arbres per hectàrea): 13.508,95 euros/ha.

f) Arbre aïllat: 19,20 euros/unitat. Ornamentals:

Arbres i arbustos ornamentals aïllats: 19,20 euros/unitat. Qualsevol espècie intensiva d’ornamentals: 1,42 euros/unitat. Vivers: 50% del valor comercial.

Figure

Updating...

References

Related subjects :