PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA JAPONÈS II. 1. Dades descriptives de l assignatura

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

• JAPONÈS II

1. Dades descriptives de l’assignatura Nom de l’assignatura: Japonès II

Curs acadèmic: 2016-2017 Curs: 2n

Trimestre: 1r, 2n, 3r

Titulació/Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 42024

Nombre de crèdits: 12

Nombre total d’hores de dedicació: 300 Llengua de docència: Japonès i castellà Professorat: Akiko Imoto

Horari: Dilluns, 12:00-13:00

Dijous, 15:00-16:00 (magistral) Dijous, 16:05-17:00 (seminari)

2. Presentació de l’assignatura

Després de Japonès I, els estudiants ja saben com és el japonès globalment i la necessitat de dedicar-li temps per aprendre’n. Per progressar amb l’aprenentatge és molt important consolidar els coneixements obtinguts anteriorment.

En aquest curs, seguim amb la metodologia basada en els nous estàndards d’ensenyament de la Fundació Japó (Japan Foundation Standards = JFS), que s’ajusten també al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Aquests estàndards es basen en una concepció de l’aprenentatge de l’idioma japonès orientada cap l’entesa mútua. Per a això es combinen, d’una banda, la capacitat per realitzar una tasca utilitzant el japonès com a vehicle

d’expressió; i de l’altra, la capacitat per comprendre una cultura diferent com a resultat d’un intercanvi cultural positiu.

En el curs seguim utilitzant els materials creats per la Fundació Japó (els llibres de text que consten de dues parts: activitats i comprensió) i els recursos

publicats en les seves pàgines web.

Pel que fa a l’escriptura, seguirem estudiant els jeroglífics-ideogrames kanji. En conèixer les normes generals del sistema de kanjis, els alumnes practicaran els diferents signes per tal de memoritzar-los. Es faran proves a classe.

(2)

3. Competències a treballar en l’assignatura Competències generals

Instrumentals

G.I.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l’àmbit dels negocis internacionals.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per a la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a l’aplicació de coneixements a la feina diària en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants, que permeti emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competències per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre les que es consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i les que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional

D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’alumne en l’àmbit dels negocis i el màrqueting internacional:

- capacitar l’alumne per a l’adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’alumne perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

- capacitar l’alumne per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació.

Competències generals G.I.9 Competències específiques E.P.18

Resultats d’aprenentatge

Aplicar les habilitats bàsiques necessàries per a la comprensió oral i escrita i la producció de textos en japonès. Escollir i aplicar l’ús del lèxic bàsic en situacions formals i informals en japonès.

(3)

4. Continguts

En el primer trimestre els alumnes seguiran aprenent els continguts del nivell A2-1 de JFS. I en el segon i tercer trimestres, el curs continuarà amb els continguts del nivell A2-2 per completar així el nivell A2.

En acabar el nivell A2, els alumnes hauran adquirit els següents coneixements bàsics: - Seran capaços de comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb àrees d’experiència que els siguin especialment rellevants (informació bàsica sobre un mateix i la família, compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.). - Sabran comunicar-se per dur a terme tasques simples i quotidianes que

només requereixin intercanvis senzills i directes d’informació sobre qüestions que els siguin conegudes o habituals.

- Sabran descriure, amb termes senzills, determinats aspectes del seu passat i del seu entorn, així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Seguiran aprenent l’escriptura kanji amb el vocabulari de les tasques que es practicaran.

Lèxic, sintaxi i gramàtica

Cal seguir memoritzant el vocabulari.

Aprendre el model per expressar gustos i preferències: subjecte, objecte i adjectiu.

Aprendre la conjugació de verbs, la forma -te i el seu ús: per unir dues frases, present continu, sentit de participi passat, estat actual i costum, petició, prohibició i permís.

Aprendre la manera d’explicar raons i motius i de descriure com és una persona.

Aprendre el model per expressar l’ordre de les accions: maeni, -te kara, atode (abans de, després de).

Aprendre el model per expressar la finalitat d’anar, venir i tornar. Aprendre la definició de paraules en japonès.

Aprendre el model per expressar la capacitat d’una persona per fer alguna cosa.

Aprendre les oracions d’age-morai (donar i rebre objectes i favors).

Aprendre l’ús de la forma –nai: per a la petició negativa, l’expressió de “sense fer res”.

Aprendre l’ús de la forma –ta: per aconsellar, donar exemples d’accions. Aprendre la forma simple per a l’estil escrit, l’oració subordinada.

Aprendre el model per a l’estil indirecte. Aprendre el model per donar opinions.

Aprendre el model per definir objectes, llocs i persones amb l’oració relativa. Aprendre el model per a l’expressió explicativa “lleugera” -n desu.

Aprendre els vocabularis del tema de salut.

Escriptura

Diferenciar entre l’ús entre les escriptures sil·làbiques hiragana i katakana i els jeroglífics-ideogrames kanji, ampliar el coneixement de nous signes kanji i seguir practicant el sistema d’escriptura japonès, Kanji-kana majiri bun (barrejant kanji en els kanas).

(4)

Descriure experiències de la vida quotidiana.

Descriure gustos i preferències, desitjos i capacitats. Expressar peticions, prohibicions i permisos.

Indicar el camí i explicar l’ús d’aparells.

Parlar d’aficions, coneixements, records i costums socials. Expressar una prohibició en forma de petició negativa. Expressar l’opinió sobre un tema concret.

Donar un consell a amics i a gent desconeguda. Explicar costums personals i socials.

Explicar normes a la feina i en àmbits professionals.

5. Avaluació

Participació en activitats plantejades a classe Exàmens

Treball individual (assajos, pràctiques…) Treball en grup

Exposicions o demostracions. Elements d’avaluació contínua

Elements

d’avaluació temporal Període d’avaluaciTipus ó

Agent d’avaluació Tipus

d’activitat Agrupació (%) Pes Obl

. Opt. Docent Autoaval. Coaval. Indiv. Grup (#) Participació Durant tot

el trimestre

x x x x 10

Deures Durant tot el trimestre x x Exercicis de gramàtica, vocabulari , escriptura, redacció x 15 Proves d’avaluació contínua Durant tot el trimestre x x Proves de vocabulari i escripture s x 20

Examen oral Durant el

trimestre x x x 25

Examen

trimestral trimestre Final de x x x 30

* Participació. S’avalua si l’estudiant ha participat en activitats plantejades a classe activament i si ha col·laborat amb els companys. Si l’estudiant ha impedit l’activitat del grup o s’ha dedicat a altres assumptes que no tenen res a veure amb l’assignatura, se li posa una nota negativa.

* Deures. S’avalua el lliurament i el resultat final.

* Proves d’avaluació contínua. Suma de les notes de les proves breus de cada setmana.

* Exposicions. En els seminaris s’avalua la preparació de la presentació, l’adequació del contingut i la correcció lingüística.

(5)

En l’avaluació final es tindran en compte els següents elements

1. Superar l’avaluació contínua segons els criteris especificats a l’apartat anterior.

2. Les notes dels tres exàmens trimestrals hauran de sumar un mínim de 12 (sobre 30).

3. La nota de l’examen final ha de ser, com a mínim, de 4 (sobre 10).

4. La nota final s’obté a partir de la nota de l’examen final (40%) i de la mitjana de les notes dels tres trimestres (60%). És a dir, el 60% de la nota final prové de la mitjana aritmètica de les qualificacions finals obtingudes en cada trimestre a partir de l’avaluació contínua i de la nota de l’examen trimestral (60%).

5. Només es pot recuperar l’activitat associada a l’examen final. Aquesta activitat de recuperació segueix tenint un pes del 40% sobre la nota final de l’assignatura.

La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret a

recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció.

Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge G.I.9 E.P.18 Resultats de

l’aprenentatge Comprendre frases i

expressions relacionades amb àrees d’experiència

X X X

Comunicar-se a l’hora de dur a terme tasques quotidianes

X X X

Descriure amb termes senzills aspectes del passat i l’entorn personals

X X X

Aprendre el model per donar opinions X X X Deures X X x Proves d’avaluació contínua X Examen oral X Examen final X

6. Bibliografia i recursos didàctics Bibliografia bàsica (obligatòria)

Marugoto: Japanese Language and Culture A2-1 (bàsic 1) かつどう (activitats) Marugoto: Japanese Language and Culture A2-1 りかい (comprensió)

(6)

Marugoto: Japanese Language and Culture A2-2 (bàsic 2) かつどう (activitats) Marugoto: Japanese Language and Culture A2-2 りかい (comprensió) (a partir del 2n trimestre)

Ed. Sanshusha Recursos didàctics

http://marugotonihongo.jp/ - dades àudios

- fulls d’exercicis per escriure - índex de vocabulari

- índex de frases

- Word book (japonès-anglès) - Can-do Check

http://www.marugotoweb.jp/ MARUGOTO Plus

- exercicis bàsics d’escriptures - pràctica d’exercicis

- desafiament amb dramatitzacions - vida i cultura

http://words.marugotoweb.jp/

- diccionari de paraules de llibres de Marugoto http://www.fundacionjapon.es/ - Marugoto Gramàtica Diccionari web. www.goihata.com www.nichiza.com http://aulex.org/ja-es/

Bibliografia complementària (optativa)

Diccionario básico japonés-español, Ed. Limusa Diccionario japonés-español, Ed. Hakusuisha Diccionario español-japonés, Ed. Enderle Diccionario español-japonés, Ed. Shogakukan Pocket Kenkyusha Japanese dictionary, Oxford

A Dictionary of Basic Japanese grammar, Ed. The Japan Times

Recursos didàctics 2 App per a smartphone i iPhone

学ぼう にほんご1 (JLPT N5), gratuïta Per a Andriod

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.qpen.android.nihongo1&hl=ja Per a iPhone

https://itunes.apple.com/jp/app/xuebou-nihongo1-jlpt-n5/id502193103?mt=8

Recursos didàctics 3 (a la biblioteca)

Nihongo Bunpoo, Ed. Herder

(7)

- Presencial (a l’aula): explicació temàtica i aplicació comunicativa; 28 hores. - Dirigida (fora de l’aula): aprendre els elements bàsics de memòria i

aplicar-los; 47 hores.

- Autònoma (fora i dins de l’aula): aplicar els coneixements lingüístics obtinguts a cada cas personal i informar-ne a l’aula; 25 hores.

8. Programació d’activitats

- Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis)

2 h de magistral i 1 h de seminari (a partir de la 3a setmana de classe).

1) Programació d’activitats en el pla d’estudis

Dins de l’aula: classes magistrals, seminaris, tutories presencials, pràctiques “reglamentades” (laboratori…).

Fora de l’aula: treball en grup, treball individual (memòries, exercicis…), estudi personal.

1r trimestre

Ac = llibre d’activitats (か つ ど う), Co = llibre de comprensió (り か い), L. = lliçó Setmana Marugoto

A2-1 Lliçó

Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat Setmana 1

19 set. Ac L.9 Co L.9

Repàs de 1r curs

Parlar sobre l’estudi d’idiomes

Prova de katakana

Preparar prova de KATAKANA Deures de kanji 9, 10

Escriure llista d’idiomes apresos Setmana 2 26, 29 set. Ac 10, Co 10, Ac L.11,

Parlar d’una cultura estrangera coneguda

Oferir ajuda a algú

Llegir el programa d’un esdeveniment

Prova de vocabulari Ac L.9-10

Redacció sobre un mateix i la cultura estrangera

Deures de kanji 11

Preparar prova de vocabulari

Setmana 3

3, 6 oct. Co 11, Ac 12, Co 12 Discutir sobre què portar per pícnic Preguntar als amics quin menjar i quina beguda prefereixen per al pícnic Parlar sobre un aliment o plat desconeguts

Deures de kanji 12

Preparar prova de vocabulari Escriure nota sobre què portarà cadascú al pícnic

Escriure e-mail sobre la barbacoa recomanant aliments

(8)

Donar comentari breu sobre el gust del menjar

Oferir-ne als amics Prova de kanji L.9-11 Setmana 4

10, 13 oct. Ac 13, Co 13, Parlar de la persona que ve a la teva oficina per viatge de negocis

Saludar el visitant en arribar Comprovar l’habitació de l’hotel

Llegir l’itinerari del viatge de negocis

Pràctica per a ex. oral Prova de vocabulari Ac L. 13-14

Preparar prova de kanji Deures de kanji 13

Escriure e-mail sobre un viatge per feina

Preparar examen oral

Setmana 5

17, 20 oct. Ac L.14, Co 14, Ex. oral

Presentar companys de feina al visitant

Demanar permís per fer servir els objectes de l’oficina

Acomiadar el visitant a l’aeroport

Llegir el missatge d’un company d’una oficina estrangera

Preguntar a un amic com es troba de salut

Escriure e-mail d’agraïment Deures de kanji 14

Preparar prova de vocabulari Preparar examen oral

Setmana 6

24, 27 oct. Ac 15, Co 15 Preguntar als amics com es troben de salut Escoltar com es fa un exercici físic senzill

Aconsellar alguna cosa bona per a la salut

Prova de vocabulari Co L.15-16

Deures de kanji 15 Preparar prova de kanji Preparar prova de vocabulari Donar consell per escrit sobre la salut Setmana 7 31 oct., 3 nov. Ac 16, Co 16

Parlar d’alguna cosa que facis per a la salut

Respondre un qüestionari simple sobre salut

Presentar el resultat del qüestionari

Escoltar com es fa un exercici físic senzill

Aconsellar alguna cosa bona per a la salut

Prova de kanji L.12-14

Deures de kanji 16

Preparar prova de vocabulari Redacció sobre com cuides la teva salut

Setmana 8

7, 10 nov. Ac 17, Co 17 Elogiar coses que tenen els amics Parlar sobre un objecte teu que vas rebre de regal Prova de vocabulari Co L.17-18

Deures de kanji 17 Preparar prova de kanji Redacció sobre el record d’un regal

Setmana 9

14, 17 nov. Ac 18, Co 18 Parlar sobre costums de regals al teu país Discutir sobre què regalar per una felicitació

Deures de kanji 18

Preparar prova de vocabulari Escriure entrada en un diari sobre regals

(9)

Llegir i escriure una targeta de felicitació per a un casament

Donar les gràcies per un regal

Prova de kanji L.15, 16 Setmana 10

21, 24 nov. Repàs general Prova de kanji L.17, 18 Repàs general Preparar examen trimestral Setmana exàmens Examen trimestral

2n trimestre Setmana Marugoto A2-2 Lliçó Activitat a l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat Setmana 1

Dl., dj. A1 Repàs del 1r trimestre Presentació personal Parlar d’un mateix, de les aficions, experiències, etc.

Deures de kanji

Preparar prova de kanji

Setmana 2

Dl., dj., sem. A2 A3, A4 Descriure característiques físiques d’algú Donar la primera impressió d’una persona desconeguda

Conversa en un restaurant

Explicar com es menja un plat típic del teu país

Deures de kanji

Preparar prova de vocabulari

Escriure nota sobre com es menja un plat típic del teu país

Setmana 3 Dl., dj., sem.

A5, Repàs, A6

Parlar d’un lloc turístic Aconsellar per a un viatge basant-se en l’experiència personal

Parlar sobre l’experiència d’un viatge

Parlar sobre la possibilitat de fer un viatge a l’hotel Comentar sobre el viatge Llegir qüestionari sobre el viatge

Deures de kanji

Preparar prova de kanji

Setmana 4

Dl., dj., sem. A7, A8, A9 Ser voluntari d’un esdeveniment Preguntar i escriure informacions necessàries per a un voluntari

Demanar informació sobre un esdeveniment a la recepció com a públic Parlar de l’any nou

Llegir una felicitació d’any nou

Omplir una targeta per ser voluntari

Escriure ね ん が じ ょ う (postal per felicitar l’any nou)

Deures de kanji

Preparar prova de kanji

Setmana 5

Dl., dj., sem. Repàs Examen oral C1

Examen oral

Presentació personal

Deures de kanji

Preparar prova de kanji Redacció sobre les teves aficions

(10)

Parlar d’un mateix, de les aficions, experiències, etc. Setmana 6 Dl., dj., sem. C2, C3, Descriure característiques físiques d’algú Donar la primera impressió d’una persona desconeguda

Conversa en un restaurant

Redacció sobre la persona que t’agrada Preparar prova de vocabulari Redacció sobre un restaurant que recomanes Setmana 7

Dl., dj., sem. C4 C5 Explicar com es menja un plat típic del teu país Parlar d’un lloc turístic Aconsellar per a un viatge basant-se en l’experiència personal

Parlar sobre l’experiència d’un viatge

Escriure un blog sobre com es menja un plat típic Escriure un e-mail preguntant sobre la destinació de viatge

Preparar prova de kanji

Setmana 8

Dl., dj., sem. Repàs C6 Parlar sobre un viatge opcional en hotel Comentar sobre el viatge Llegir qüestionari sobre el viatge

Escriure un e-mail per donar gràcies a la persona que et va ajudar en el viatge

Preparar prova de vocabulari

Setmana 9

Dl., dj., sem. C7 C8 Ser voluntari d’un esdeveniment Preguntar i escriure informacions necessàries per a un voluntari

Demanar informació d’un esdeveniment a la recepció com a públic

Escriure un e-mail oferint-te com a voluntari d’un esdeveniment

Escriure un e-mail a un amic comentant les teves impressions de ser voluntari Preparar prova de vocabulari Setmana 10 Dl., dj., sem.

C9 Parlar de l’any nou

Llegir una felicitació d’any nou

Repàs general

Escriure una felicitació de cap d’any i any nou

Setmana exàmens Examen trimestral

3r trimestre Setmana Marugoto A2-2 Lliçó Activitat a l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat Setmana 1

Dl., dj. A10 Repàs del 2n trimestre Parlar d’un esdeveniment estacional, què fas i per què

Presentar un esdeveniment a la teva

Deures de kanji

Preparar prova de kanji Preparar les notes per a presentació

(11)

ciutat mirant notes preparades

Setmana 2

Dl., dj., sem. A11 A12, A13

Parlar de compres, què i per què

Donar l’opinió sobre compres per internet

Donar l’opinió sobre productes

Parlar sobre llocs turístics famosos

Deures de kanji

Preparar prova de vocabulari

Escriure impressions en el llibre de visitants de llocs turístics

Setmana 3

Dl., dj., sem. A14 Repàs, A15

Parlar d’exposicions en un museu

Parlar sobre normes en un museu

Cridar l’atenció sobre actituds no ecològiques Parlar sobre l’ecologia en la vida diària

Deures de kanji

Preparar prova de kanji

Setmana 4

Dl., dj., sem. A16 A17, A18 Parlar concretament d’activitats ecològiques Parlar de famosos

Presentar un famós mirant notes preparades Parlar sobre records de la infància

Parlar sobre algun canvi en la vida

Preparar les notes per a presentació

Deures de kanji

Preparar prova de kanji

Setmana 5 Dl., dj., sem. Repàs ex. oral C10

Parlar de dies especials

Deures de kanji

Preparar prova de kanji Redacció sobre un desig Setmana 6

Dj., Sem., dl. C11, C12 Fer compres per Internet Comparar dos productes

Escriure preguntes sobre un producte Preparar prova de vocabulari Respondre preguntes sobre un producte Setmana 7

Dj., Sem., dl. C13, C14 Parlar d’indrets turístics Parlar sobre la història de la teva ciutat, la teva regió i el teu país

Parlar d’exposicions en un museu

Parlar sobre normes en un museu

Redacció sobre un monument de la teva ciutat

Redacció sobre un museu de la teva ciutat

Preparar prova de kanji

Setmana 8

Dj., Sem., dl. C15, C16 Parlar sobre l’ecologia en la vida diària Parlar concretament d’activitats ecològiques

Redacció sobre les teves activitats ecològiques Escriure e-mail oferint regalar alguns productes usats

Setmana 9

(12)

Parlar sobre algun canvi en la vida

Llegir i escriure sobre records de la infantesa

Redacció sobre com es canvia a través del contacte amb idiomes i cultures estrangeres

Setmana 10

Dj., Sem., dl. Examen trimestral

Repàs general Preparar examen final

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :