Mòdul 3: El treball amb l administració educativa. Prestació i coordinació de serveis

Texto completo

(1)

Mòdul 3:

El treball amb l’administració

educativa.

Prestació i coordinació de

serveis

Dimarts,12 d’abril de 2018

(2)

3.1: Objectius a assolir

Anàlisi coneixements previs

(3)

Objectius de la sessió

•  Anàlisi coneixements previs •  Rol del tècnic en la coordinació i cooperació interna. Disseny i seguiment de les actuacions •  El procediment administratiu •  Les relacions jurídiques amb tercers: contractes i convenis •  Informes i documentació. La motivació dels actes (inici , adjudicació, finalització, avaluació) •  Clàusules, pactes i prescripcions en els contractes i convenis •  Aprovació d’actes i resolucions •  Modificació de resolucions. Addendes i annexos •  Pràcticum

(4)

3.3: Administració com

servei públic,

burocràcia i legalitat,

normativa de referència

(5)
(6)

PRÀCTICA 1

Definir amb detall i identificar

els agents en una línia

temporal de gestió d’un

programa educatiu a

implementar

(7)
(8)
(9)

EL ROL DEL TÈCNIC

✓ 

El tècnic, el directiu... l’entorn (?)

✓ 

Cultura administrativa

✓ 

Treballar per:

• 

Objectius (política, eficiència)

• 

Procediments (legalitat, garantia)

➢ 

O+P = servei, planificació, pressupost:

[Gestió pública]

(10)
(11)

Formalisme vs. burocràcia

✓ 

Necessitat = legalitat, competència,

transparència

✓ 

Excés = burocràcia (control,

centralització, interpretació restrictiva)

✓ 

La necessitat de cooperació interna

➢ 

L’administració com a servei

(12)

Normativa de referència I (adm.pública)

• 

Llei 30/1992 Règim Jurídic de les Administracions

Públiques i del Procediment Administratiu Comú

• 

Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les

Administracions Públiques

• 

Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic

• 

Llei 26/2010 Règim Jurídic i Procediment de les

Administracions Públiques de Catalunya

(13)

Normativa de referència II (àmbit local)

• 

Llei 7/1985, Reguladora de Bases de Règim Local

• 

Decret 2/2003, Text Refós Llei Municipal i de

Règim Local de Catalunya

• 

Decret 179/1995, Reglament d’Obres, Activitats

i Serveis dels Ens Locals

(14)

Normativa de referència III (legislació pressupostària) •  RD Legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals •  RD 500/1990, que desenvolupa capítol I del Títol VI (pressupostos) de la Llei His.Locals •  Ordre EHA/3565/2008, que aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals •  Llei 33/2003, Patrimoni de les Administracions Públiques •  Llei 27/2013 Racionalització i Sostenibilitat d’Administració Local (RSAL) (+ estabilitat pressupostària, morositat, etc..)

(15)

Normativa de referència IV (contractació i despesa)

• 

Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic

(LCSP)

• 

Llei 38/2003, General de Subvencions

• 

Protecció de menors

• 

Transparència i bon govern (PT, BDNS,

retribucions òrgans ESFL subv >10.000€)

(16)
(17)

3.4: Quan i com/

Elecció instrument adequat/

instrumentació

(18)

Relacions jurídiques amb tercers

L’elecció de l’instrument adequat:

✓ 

Contractes (9/2017 LCSP)

✓ 

Convenis (40/2015–Llei Règim

Jurídic Sector Públic art 47-53)

✓ 

Subvencions (LGS)

(19)
(20)

Característiques

CONTRACTE CONVENI SUBVENCIÓ

Acord de voluntats onerós: realitzar prestació a canvi de preu

Acord de voluntats de les parts per un fi comú (inter-admin o admin-particulars)

Disposició gratuïta a favor de tercers per fomentar activitat interès públic

Contraposició

d’interessos No contraposició. Objectius compartits Objectiu públic comú

Interès patrimonial.

Tràfic mercantil Només interès públic, no patrimon. Només interès públic, no patrimon.

Contractista busca

benefici El beneficiari és la comunitat El beneficiari (final) és la comunitat

Previ procés de

selecció No hi ha procés de selecció Concurrència (convo.) o directes

Prestacions no

(21)
(22)

3.5: Fases de gestió

Documentació bàsica

Motivació, adequació i

competència

5Why

(23)

Documentació a tenir en compte (segons tipologia)

• 

INICI:

–  Sol·licitud (fets, motius, petició concreta) > Informe tècnic (no vinculant) –  Documentació addicional (audiència, pressupostos, declaracions responsables...)

• 

APROVACIÓ:

–  Resolució (motivació, competència, terminis...) –  Notificació / Informació pública –  (fiscalització prèvia)

• 

EXECUCIÓ:

–  Comprovació (justificació, fiscalització, informe tècnic)

(24)

Disseny i seguiment de les actuacions

Preparació Aprovació Execució

Tècnic Administr. Ciutadà

Fases procés Àmbits treball

Necessitat + Gestió + Solució

(25)

✓ Què + Per què + Qui ---

Com

?

Documentació i motivació dels actes

(26)

Definició tècnica

✓ 

Motivació: sense motiu no hi ha necessitat

✓ 

Adequació: alineació de medis i fins

✓ 

Competència: Sense competència no és possible

Preparació

Aprovació Execució

➢ 

Informes tècnics, base de les resolucions.

(27)

The 5 Whys

1.  "¿Por qué se ha detenido el robot?" El circuito se ha sobrecargado, provocando que un fusible se queme.

2.  "¿Por qué se sobrecarga el circuito?" No había suficiente lubricación en los cojinetes, por lo que se cerraron.

3.  "¿Por qué no había suficiente lubricación en los cojinetes?" La bomba de aceite en el robot no está circulando suficiente aceite.

4.  "¿Por qué la bomba no envía suficiente aceite?" La entrada de la bomba está obstruida con virutas de metal.

5.  "¿Por qué está la ingesta obstruida con virutas de metal?" Debido a que no hay un filtro en la bomba.

(28)

Regulació bàsica dels convenis

✓ 

Acord de voluntats per a un fi comú

✓ 

No ho són els Protocols generals d’actuació, marc... (no

compromisos concrets exigibles)

✓ 

No tenir prestacions pròpies dels contractes

✓ 

No cedir titularitat de competències pròpies

✓ 

Millorar l’eficiència de la gestió pública

✓ 

Financerament sostenibles (RSAL)

▪  Convenis per subvencions (LGS)

▪  Convenis per delegació competències (LRBRL)

➢ 

Memòria justificativa

(29)

Clàusules, pactes i prescripcions

• 

Naturalesa jurídica (normativa, competència)

• 

Identificació de les parts (possibles formalismes)

• 

Objecte

• 

Obligacions, contraprestacions, compromisos

• 

Import, cost, pagaments

• 

Vigència, pròrrogues

• 

LOPD

• 

Propietat intel·lectual

• 

Seguiment, vigilància i control execució

• 

Resolució, incompliments

Modificació

(30)

Si pots evita-ho

✓ 

Addenda

✓ 

Annexos

✓ 

Refosa

(31)
(32)
(33)

Nova Llei en 3 paraules/1

•  Entrada en vigor: 9 de marzo de 2018 •  Tipos de contratos que desaparecen: •  v Contrato de colaboración público-privada •  v Contrato de gestión de servicio público. •  Nuevos tipos de contratos: Concesión de servicios •  Medios propios: •  v Antes: Encomiendas de gestión •  v Ahora: Encargos a medios propios •  Objetivo Lotes: División de contratos •  v Antes: Solo grandes empresas •  v Ahora: PYMEs y autónomos •  Funciones Responsable del contrato: Funcionario/empleado público •  v Adjudicatario sepa a quién dirigirse •  v Vigilar la ejecución de los trabajos

(34)

Nova Llei en 3 paraules/2

•  Contratos menores: •  v Antes: 50.000 € contratos de obras y 18.000 € resto (IVA excluido) •  v Ahora: 40.000 y 15.000 € (IVA excluido) •  Criterios de precio: •  v Antes: Oferta económica más ventajosa – Criterios económicos •  v Ahora: Mejor en relación calidad-precio – Criterios económicos y cualitativos •  - Nuevos criterios: •  v Criterios sociales y medioambientales •  v Empresas de economía social •  v Innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales – Mejora eficiencia y sostenibilidad •  Consultas preliminares: Consultar con expertos-mercado / Pueden participar en licitaciones

(35)

Nova Llei en 3 paraules/i 3

•  Modificados: •  v Antes: 10% importe contratado •  v Ahora: 50% •  Requisitos de solvencia. Nuevas empresas no tienen que acreditar trabajados realizados con la Adm •  Pago directo a los subcontratistas: Adm podrá pagar directamente facturas subcontratistas (descontando a contratistas) •  Impago de salario: Posibilidad rescindir contratos por impago salario a trabajadores

(36)

3.6:Objecte

import

LOPD

Protecció menors

transparència i bon govern

(37)

CANVI DE CONCEPTE EN

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

Serveis Educatius

•  Contractació pública en les serveis sanitaris, socials i educatius. (Disposicions Addicionals 47ª a 49ª LCSP) •  La LCSP estableix especialitats en la contractació d’aquest serveis i presta la seva atenció en criteris vinculats a la millor qualitat del servei des de la perspectiva del ciutadà. •  Es podran reservar a favor de determinades organitzacions el dret a participar en els procediments de licitació (serveis de caràcter social, cultural i de salut), sempre que reuneixin unes condicions i la durada no pot ser superior a tres anys. •  Permet que la legislació CCAA articulin instruments no contractuals per la prestació de serveis públics de caràcter social.

(44)

Criteris Adjudicació

•  Substitució de la denominació “Criteris de valoració de ofertes” per “Criteris d’adjudicació del contracte” i la d’ “oferta econòmicament més avantatjosa” per la de “millor relació qualitat preu”. •  Requisits dels criteris •  a) hauran d’estar vinculats a l'objecte del contracte; •  b) ser formulats de manera objectiva, ple respecte als principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat; no conferiran a l ‘òrgan de contractació una llibertat de decisió il·limitada; •  c) hauran garantir la possibilitat de que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva

(45)

Contractació de Personal

•  Contractar personal- Contracte serveis •  Art.308LCSP –  No es pot instrumentalitzar la contractació del personal mitjançant contracte de serveis ( inclosos els menors). –  Extinció contracte serveis no consolida •  (Ref. DA 34. a) LPGE2017: no és possible reconeixement, d’ofici, de la condició de personal indefinit no fixe, davant situacions de relacions laborals indefinides encobertes mitjançant per exemple, contactes de serveis.)

(46)

Contractes de Serveis Educatius

•  Disposició addicional quaranta-setena. Principis aplicables als contractes de concessió de serveis de l’annex IV i als contractes de serveis de caràcter social, sanitari o educatiu •  els òrgans de contractació han de vetllar en totes les seves fases per la necessitat de garantir la qualitat, continuïtat, accessibilitat, assequibilitat, disponibilitat i exhaustivitat dels serveis; les necessitats específiques de les diferents categories d’usuaris, inclosos els grups desafavorits i vulnerables; la implicació dels usuaris dels serveis, i la innovació en la prestació del servei. •  Així mateix, en establir els criteris d’adjudicació dels contractes a què es refereix aquesta disposició addicional, l’òrgan de contractació els pot referir a aspectes com ara: l’experiència del personal adscrit al contracte en la prestació de serveis dirigits a sectors especialment desafavorits o en la prestació de serveis de naturalesa similar en els termes que estableix l’article 145; la reinversió dels beneficis obtinguts en la millora dels serveis que presta; l’establiment de mecanismes de participació dels usuaris i d’informació i orientació d’aquests.

(47)

Contracte Concessió Serveis

•  Article 15. Contracte de concessió de serveis. •  1. El contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un o diversos poders adjudicadors encarreguen a títol oneròs a una o diverses persones, naturals o jurídiques, la gestió d’un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència, i la contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o per aquest dret acompanyat del de percebre un preu.

(48)

Contracte Concessió Serveis

•  2. El dret d’explotació dels serveis implica la transferència al concessionari del risc operacional, en els termes que assenyala l’apartat quart de l’article anterior –  “Es considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan no estigui garantit que, en condicions normals de funcionament, aquest pugui recuperar les inversions efectuades ni cobrir els costos en què hagi incorregut com a conseqüència de l’explotació de les obres que siguin objecte de la concessió. La part dels riscos transferits al concessionari ha de suposar una exposició real a les incerteses del mercat que impliqui que qualsevol pèrdua potencial estimada en què incorri el concessionari no és merament nominal o menyspreable.”

(49)

Contractes Menors

•  Els contractes de valor estimat inferior a les següents quantitats: –  Contractes d’obres: 40.000 € (Abans 50.000 €) –  Contractes de subministrament: 15:000 € (Abans 18.000 €) •  L’expedient administratiu dels contractes menors, l’òrgan de contractació haurà de justificar la necessitat del contracte mitjanant l’emissió d’un informe. •  L’expedient s’haurà de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals de contractació •  No ens trobem davant un fraccionament de l’objecte d’un contracte de valor superior per evitar una licitació pública i que el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjunta superin els llindars econòmics.

(50)

Transparència

•  Publicar informació relativa als contractes menors al perfil de contractant de l’entitat, almenys trimestralment. •  Excepció: aquells contractes, el valor estimat dels quals, sigui inferior a 5.000 €. •  La Publicació haurà d’Incloure: •  1) l’objecte del contracte •  2) la seva duració, •  3) el seu import (IVA inclòs) •  4) la identitat de l’adjudicatari, havent-se d’ordenar segons els criteri d’identitat de l’adjudicatari

(51)

Procediment Obert Simplificat

•  Procediment obert simplificat. Art. 159LCSP •  Órgans de contractació poden utilitzar un procediment obert simplificat, •  Licitació de contractes d’obres, serveis i subministraments. •  Requisits: –  Valor estimat igual o inferior a 2.000.000 € per als contractes d’obres i 100.000 € pels de subministraments i serveis. –  Que no es prevegin criteris avaluables mitjanant judici de valor, o que si es preveuen no superin el 25% del total.

(52)

Procediment Simplificat Sumaríssim

•  EL PROCEDIMENT SIMPLIFICAT SUMARÍSSIM (ART. 159.6) •  Licitació d’aquells contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 € i de subministraments i serveis de valor estimat inferior a 35.000 €. •  L’anunci de licitació s’haurà de publicar al perfil de contractant. •  S’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional •  L’oferta s’entregarà en un únic sobre o arxiu electrònic.. •  La valoració de les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics, o amb la col·laboració d’una unitat tècnica que auxiliï l’òrgan de contractació. •  No es requerirà la constitució de garantia provisional ni definitiva •  La formalització del contracte podrà efectuar-se mitjançant la signatura

(53)

Lots

•  l’article 99 - introdueix un nova mesura que fixa la “regla general”: s’ha de preveure la realització independent de les parts d’un contracte, sempre que això sigui possible mitjançant la divisió per lots. •  Criteris tècnics i polítics ( implantació polítiques públiques). –  es poden introduir limitacions, sempre que es facin constar a l’anunci de licitació i als plecs •  No s’haurà de procedir a fer aquesta divisió: –  risc de restringir injustificadament la competència per la qual cosa l’òrgan de contractació haurà de sol·licitar informe a l’autoritat de defensa de la competència que correspongui. –  risc en la correcta execució

(54)

Procediment Negociat

•  La nova Llei elimina la possibilitat d’acudir al procediment negociat per raó de la quantia. •  Es continua preveient com un dels procediments per a ésser emprat i els articles 167 i ss. regulen els supòsits en què es podrà recórrer a la seva aplicació tant amb publicitat com sense.

(55)

3.7: Moment “D”

Formació voluntat

administració

decrets i dictàmens

(56)

Aprovació d’actes i resolucions

• 

Formació de la voluntat de

l’administració

• 

L’aprovació com a moment “M”

(57)

Conclusions

La importància d’iniciar bé els procediments

✓ 

Treballar per objectius

✓ 

Complir amb els procediments

✓ 

Conèixer la normativa: compliment de la norma,

interpretació favorable

✓ 

Cooperació interna permanent

✓ 

Planificació

(58)

3.8: Modificació i resolucions

addendes i annexos

refosa i consolidació

conclusions

(59)

Modificació dels Contractes

Modificació dels contractes • Modificacions previstes a la documentació de la licitació: ◦ Previsió en l'anunci de licitació o en els plecs. ◦ Detallar condicions, abast i límits de les modificacions. ◦ Percentatge del preu del contracte que com a màxim es pot modificar. • Modificacions no previstes a la documentació de la licitació : ◦ Inadequació de la prestació contractada per errors o omissions en el projecte. ◦ Inadequació del projecte o de les especificacions de les prestacions per causes objectives, posteriors a l'adjudicació. ◦ Força major o cas fortuït. ◦ Conveniència d'incorporar avenços tècnics que millorin la prestació. ◦ Necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, ambientals, urbanístiques etc. Aquestes modificacions no podran alterar les condicions essencials de licitació adjudicació del

(60)
(61)

Què m’he de preguntar a

l’hora d’encarar una

(62)

ALS PLECS

Què cal definir en una guia per a orientar la contractació?

Qui promou el contracte? Tinc l’informe de necessitat?

Quins terminis tinc per elaborar aquest contracte? Disposo de l’estudi de costos?

  Quina és la normativa jurídica de referència en aquest contracte?

Qui és el responsable del contracte? Quin és l’objecte del contracte?

(63)

  Quin és el valor estimat del contracte (VEC)?   Quin és el pressupost de licitació?

  Es contemplarà la possibilitat de pròrroga?

  Com es finançarà el contracte? Partida Pressupostària? Intervenció Usuaris i usuàries?

Bonificacions? Tarifació Social? Bases de subvencions?

  Es preveu revisió de preus?   Requisits dels licitadors

  Solvència econòmica? Solvència Tècnica? Solvència Professional?   Subcontractació?

(64)

  Valors anormals?

  Normes en relació a l’execució del contracte   Pagament?

  I la contractació responsable: com apliquem els criteris?   Criteris a aplicar en cas d’empat?

  Règim sancionador?

  Seguiment: com? quan? qui?

  Clausulat Social? ètic? Mediambiental?

  Criteris de valoració: econòmics? Altres? Automàtics? Subjectius?

ALS PLECS

(65)

ALS PLECS (Sessió 12/04/18)

1.- Projecte educatiu a desenvolupar/model pedagògic Atenció a necessitats educatives especials Treball per projectes Innovació Assistència psicopedagògica Treball en xarxa Criteris mínims + ampliació ( licitador) Criteris amplis ( no modificable) 2.- Professionals segons decret regulador ( titulació , nombre, tipus,...) Direcció/ càrrecs alliberats Suport administratiu 3.- Grups, aules, equipaments (+ plànols) 4.- Menjador / Menús ( fixat o a proposta del licitador) Espai educatiu: presència de monitoratge Educadors: atenció a infants Cuiners/eres: servei propi 5.- Neteja: aplicació de les normes Recursos humans necessaris Hores de servei a prestar

(66)

ALS PLECS (Sessió 12/04/18)

6.- Quotes, preus públics i sistema de gestió 7.- Serveis associats (p.e. Serveis a famílies ) 8.- Millores a introduir ( acotar-ho, no deixar-ho obert) 9.- Formació permanent 10.- Ofrta de serveis amb horaris flexibles i adaptables Relació educativa 11.- Objecte del contracte 12.- Tipologia de contracte 13.- Temporalitat 14.- Característiques dels serveis: descripció 15.- Justificació 16.- Dotació econòmica 17.- Mesures correctores 18.- Indicadors de seguiment 19.- Interlocució 20,.- Mecanismes de seguiment

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...