i tractament de residus sòlids urbans en el terme municipal de Formentera

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

11611

Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport

i tractament de residus sòlids urbans en el terme municipal de Formentera

Havent transcorregut trenta (30) dies hàbils d’exposició al públic de l’expedient relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans en el terme municipal de Formentera, l’exposició de la qual va ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50 de data 13 d’abril de 2013, i no constant-hi la presentació de reclamació en aquesta Entitat, i una vegada donat compte de la seva aprovació definitiva al Ple del Consell Insular de Formentera en sessió celebrada el 31 en compliment del que preveu l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de de maig de 2013,

la Llei reguladora de les hisendes locals, es fa públic que ha quedat definitivament aprovada la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans en el terme municipal de Formentera, el text de la qual és el següent:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS EN EL TERME MUNICIPAL DE FORMENTERA

Article 1

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret legislatiu de 5 de març de 2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de la Llei 10/1998 de residus, el Consell Insular de Formentera estableix la “Taxa de recollida de residus sòlids urbans i manteniment de parcs i jardins” que es regirà per la present Ordenança fiscal.

Article 2 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de competència municipal de recollida selectiva (envasos, paper/cartró i vidre), transport i gestió de residus sòlids urbans (fracció de rebuig) de domicilis particulars, allotjaments i locals comercials o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals artístiques i de serveis.

Així mateix també constitueix el fet imposable la prestació del servei de manteniment de parcs, jardins, camins rurals i zones verdes del terme municipal de Formentera.

A aquest efecte, es consideren residus sòlids urbans els generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats. Tindran també la consideració de residus urbans els següents:

“Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges. Animals de companyia morts en la via pública.

Mobles i estris voluminosos (Fins a 2 m3).

Residus i restes d'enderrocs procedents de petites obres o reparacions domiciliàries, sempre que el pes sigui inferior als 50 kg.” El manteniment de parcs, jardins, camins rurals i zones verdes radica en la prestació del servei de conservació, esbrossi, poda, reg, fertilització i tractaments fitosanitaris d'aquestes zones verdes de titularitat municipal.

Igualment, constitueix fet imposable la prestació del servei de caràcter voluntari i prèvia sol·licitud de l'interessat, de recollida, transport i tractament per a la seva eliminació de mobles, estris i matalassos procedents d'habitatges particulars, restes de jardineria i poda, així com d'animals morts.

No està subjecta a la taxa, la prestació de caràcter voluntari i a instàncies de part, dels següents serveis:

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries o altres centres productors.

(2)

b) Recollida d'enderrocs d'obres en solars i locals.

c) Descàrrega en abocador d'escombraries, estris, restes i desaprofitaments no procedents del servei de recollida.

Article 3 Subjectes Passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i locals situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en les quals es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, arrendatari o fins i tot de precari i que tenen obligacions tributàries contretes en la prestació del servei, basades en el Reial decret legislatiu de 5 de març de 2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals.

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei.

Article 4 Responsabilitats

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a les quals es refereix l'article 42 de la Llei general tributària.

Seran responsables subsidiaris les persones o entitats, en els supòsits i amb l'abast, que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Article 5

Exempcions i Bonificacions

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte legal, estiguin inscrits en el Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat, i aquells en què la mitjana d'ingressos de la unitat familiar sigui inferior al salari mínim interprofessional, previ informe de Serveis Socials.

Gaudiran de bonificació del 50 per 100 de l'import de la taxa els subjectes passius amb residència habitual en el municipi i que reuneixin la condició de família nombrosa o minusvàlid (considerant-se a aquests efectes com a minusvàlids a els qui tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100, d'acord amb el barem de la Disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de 4 desembre), i els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors, respecte del salari mínim interprofessional (SMI), conformement al següent barem:

Unitat familiar de:

6 membres sense superar 3 vegades el SMI 5 membres sense superar 2,5 vegades el SMI 4 membres sense superar 2 vegades el SMI 3 membres sense superar 1,5 vegades el SMI 2 membres sense superar 1 vegada el SMI

A l'efecte de l'aplicació de la referida bonificació s'entenen per ingressos familiars els corresponents als membres de la unitat familiar, computant-se com a ingressos, i membres integrants aquells que assenyala la Llei reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Els ingressos familiars es justificaran mitjançant còpia de la declaració o declaracions presentades a l'efecte de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'exercici immediat anterior al de la sol·licitud de bonificació o mitjançant qualssevol altres documents que expressament poguessin interessar-se per l'Administració Municipal.

L'aplicació de la tarifa bonificada s'efectuarà a instàncies dels interessats i tindrà caràcter anual, cessant la seva vigència el 31 de desembre de cada exercici, al final del qual haurà de renovar-se la sol·licitud a l'efecte de la seva aplicació, si escau per a l'exercici següent.

Article 6 Quota tributària

De conformitat amb el que es disposa en la Llei reguladora d'hisendes locals, la base imposable de la taxa vindrà determinada en funció del cost del servei. Per a la determinació d'aquest cost es considera el preu del nou contracte de concessió administrativa del servei de recollida de residus sòlids urbans i manteniment de parcs i jardins, i concretament:

(3)

Les despeses corrents pressupostades en les funcions del servei i altres despeses previsibles del mateix

L'amortització lineal de l'immobilitzat material del servei, incloent la construcció de la Base del Servei i del nou Punt Net Els costos de gestió de l'abocador de Ca na Putxa.

No s'inclou la part del servei de neteja viària del contracte de concessió administrativa anteriorment citat. Per tant la quota tributària quedarà determinada per l'aplicació del següent ordre de tarifes:

6.1.- ALLOTJAMENTS TURÍSTICS:

Quota Tributaria Recollida Eliminació Total

6.1.1.-Hotels i hotels- apartaments de 5, 4 i 3 estrelles, per plaça i any 21,16 € 5,63 € 26,79 € 6.1.2-Hotels de 2 i 1 estrelles y cases d’hostes, amb menjador, per plaça i any 19,12 € 5,08 € 24,20 € 6.1.3.-Hotels i hotels- apartaments de 5,4 i 3 estrelles, sense menjador, per plaça i any 17,74 € 4,72 € 22,46 € 6.1.4.-Hotels de 2 i 1 estrelles i Cases d’ hostes, sense menjador, per plaça i any 16,37 € 4,35 € 20,72 € 6.1.5.-Les activitats i serveis complementaris diferents als d’ allotjament i pensió que siguin prestats en

el recinte dels establiments hotelers, seran objecte de liquidació independent i separada, de conformitat amb l’epígraf i tarifa de la present Ordenança que li resulti d’ aplicació.

   

6.2.-ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ:

Quota Tributària Recollida Eliminació Total

6.2.1.-Restaurants, barbacoes i cases de menjars, amb superfície no superior a 100 m2,

per any 623,06 € 165,62 € 788,68 €

6.2.2.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, per m2 i any 6,14 € 1,64 € 7,78 € 6.2.3.-Cafeteries, pizzeries, i altres establiments que serveixin menjars, no compresos en

els epígrafs 6.2.1., y, 6.2.2., amb superfície no superior a 100 m2, per any 545,94 € 145,12 € 691,06 € 6.2.4.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, per m2 i any 5,45 € 1,45 € 6,90 € 6.2.5.-Bars, cafès, bodegues, gelateries, hamburgueseries i establiments similars, amb

superfície no superior a 100 m2, per any 405,30 € 107,75 € 513,05 €

6.2.6.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2 per m2 i any 4,10 € 1,08 € 5,18 € 6.3.-ESTABLIMENTS D’ ESPECTACLES:

Quota Tributària Recollida Eliminació Total

6.3.1.-Discoteques, sales de festes, bars musicals, pubs, cines, teatres i similars amb

superfície no superior a 100 m2, per any 597,12 € 158,73 € 755,85 €

6.3.2.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, per m2 i any 6,22 € 1,64 € 7,86 € 6.4.-ESTABLIMENTS D’ALIMENTACIÓ:

Quota Tributària Recollida Eliminació Total

6.4.1.-Magatzems a l’engròs de fruites i verdures, supermercats amb carnisseria i

magatzems amb superfície no superior a 100 m2, per any 597,12 € 158,73 € 755,85 € 6.4.2.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2., per m2 i any 6,14 € 1,64 € 7,78 € 6.4.3.-Carnisserias, peixateries, amb superfície no superior a 100 m2, per any 511,82 € 136,04 € 647,86 € 6.4.4.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2., per m2 i any 5,45 € 1,40 € 6,85 €

(4)

6.4.5.-Panaderies, botigues de queviures i similars, amb superfície no superior a 100 m2, per any

452,45 € 120,27 € 572,72 €

6.4.6.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, per m2 i any 4,78 € 1,27 € 6,05 €

6.5.-ALTRES LOCALS COMERCIALS O MERCANTILS:

Quota Tributària Recollida Eliminació Total

6.5.1.-Confiteries, venda de roba, confecció, bugaderies, llibreries, sabateries, drogueries, bijuteries, farmàcies, gasolineres, ceràmiques, porcellanes, joieries, material elèctric, electrodomèstics, material fotogràfic, estancs, objectes de regal i record i similars, amb superfície no superior a 100 m2, per any amb superfície no superior a 100 m2, per any

272,97 € 72,57 € 345,54 €

6.5.2.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, per m2 i any 2,73 € 0,72 € 3,45 € 6.5.3.-Agències de viatges, lloguer de vehicles, perruqueries, centres d’ assistència sanitària,

oficines bancàries, oficines i despatxos en general, jocs recreatius, amb superfície no superior a 100 m2, per any

238,85 € 63,50 € 302,35 €

6.5.4. Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, per m2 i any 2,73 € 0,72 € 3,45 € 6.5.5.-Tallers mecànics, reparació de vehicles, garatges i similars amb superfície no superior a

100 m2, per any 452,45 € 120,27 € 572,72 €

6.5.6.-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, per m2 i any 4,78 € 1,27 € 6,05 € 6.5.7.-Locals comercials, industrials, mercantils o de qualsevol tipus no compresos en cap altre

epígraf d’aquesta Ordenança, amb superfície no superior a 100 m2, per any 426,52 € 113,36 € 539,88 € 6.5.8-Els mateixos, amb superfície superior a 100 m2, por m2 i any 4,10 € 1,08 € 5,18 € 6.5.9- Locals comercials, industrials, mercantils o de qualsevol tipus on no es desenvolupi

activitat 71,10 € 18,90 € 90,00€

6.6.-PORTS ESPORTIUS:

Quota Tributària Recollida Eliminació Total

6.6.1.-Per cada lloc d’atracament, a l’any 85,29 € 22,68 € 107,97 €

6.7.-HABITATGES:

Quota Tributària Recollida Eliminació Total

6.7.1.-Habitatges considerats primera residència, com l’habitual i permanent, per any 75,05 € 19,95 € 95,00 € 6.7.2.-Habitatges considerats segona residència, propietat del subjecte passiu que no la té com a

domicili, sinó que la lloga a temporades, o cedida a tercer, per any 233,05 € 61,95 € 295,00 € 6.7.3.-Habitatges ocupats únicament per pensionistes, per any 11,85 € 3,15 € 15,00€

La quota tributària s’incrementarà o disminuirà anualment en el mateix percentatge que l’IPC. La superfície màxima computable serà de 500 m2.

Els establiments de restauració i d’espectacles inclosos en els epígrafs 6.2 i 6.3 d’aquesta ordenança i que es trobin situats a les zones en què s’apliqui el sistema de recollida porta a porta hauran de satisfer un recàrrec del 28,04% de la quota de recollida de residus que els correspongui. Aquest recàrrec no tindrà efectes sobre la quota d’eliminació dels mateixos residus.

Article 7

Meritació de la Taxa i normes de gestió i cobrament

Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir des del moment en què s’iniciï la prestació del servei, entenent-se iniciat, donada la naturalesa de recepció obligatòria del mateix, quan està establert i en funcionament el servei municipal de recollida de residus sòlids urbans i manteniment de parcs i jardins als carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa. La taxa es meritarà el primer dia de l’any i serà irreductible.

(5)

El rebut de la taxa pel servei de recollida i transport de residus sòlids urbans s’emetrà d’acord amb les dades i les tarifes de cobrament que disposi el Consell Insular de Formentera de l’any immediatament anterior. Cada any es podran esmenar, modificar o ampliar aquestes dades fins el dia 31 de maig. Si la sol·licitud es presenta després d’aquesta data els possibles canvis tindran efectes a partir de l’exercici següent. Anualment es formarà un Padró en el qual figuraran els contribuents afectats i les quotes respectives que es liquidin per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al públic per quinze dies a afectes de reclamacions, prèvia inserció en el BOIB i tauler d'anuncis municipals.

Transcorregut el termini d'exposició al públic, el Consell resoldrà les reclamacions presentades i aprovarà definitivament el Padró que ha de servir de base per als documents de cobrament corresponents.

Les altes que es produeixin dins de l’exercici, assortiran efectes des de la data en què neixi l’obligació de contribuir; a aquest efecte, els subjectes passius presentaran la corresponent declaració d’alta i bases tributàries amb anterioritat i com a requisit previ a l’inici de la prestació del servei.

Per l’Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la seva alta en el Padró, amb expressió de: Els elements essencials de la liquidació.

Els mitjans d'impugnació que puguin ser exercits amb indicació de terminis i organismes en què hauran de ser interposats. Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfeta el deute tributari.

Les baixes hauran de cursar-se abans de finalitzar l'any corresponent, mitjançant notificació escrita al Consell, que tindrà efectes a partir de l'any següent. Els qui incompleixin tal obligació seguiran subjectes al pagament de l'exacció. La durada de la baixa no podrà ser inferior a dotze mesos; no entenent-se, en conseqüència, com a baixa, la no-ocupació o tancament temporal de qualsevol classe d’habitatges, comerços, i indústries per un període inferior a l’abans assenyalat. Les modificacions d’ordre físic (superfície, enderrocament, etc.), jurídic (canvi de titularitat, etc.) o econòmic (canvi d’ús o destinació, de classe o categoria, etc.) hauran de ser comunicades a l’Administració Municipal, i assortiran efectes a partir de l'exercici següent a la comunicació.

Els supòsits d'activitats comercials o de tipus d'immobles no recollits de forma específica o genèrica en els epígrafs del quadre de tarifes de l'article 6 de l'Ordenança podran ser objecte de Concert Fiscal per a la determinació de la quota a requeriment de l'Administració Municipal als subjectes passius o els seus substituts; en cas de no subscriure's aquest Concert, es liquidarà la taxa per aplicació de la tarifa de major analogia de les existents en el quadre de tarifes.

Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran efectives per la via de constrenyiment, conformement a les normes del Reglament general de recaptació.

Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració del qual es formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb el previst en el vigent Reglament general de recaptació.

En els epígrafs en els quals la fixació de quota tingui com a base la superfície de l’immoble, aquesta serà la total construïda de l’establiment i sumant, si escau, la superfície de la terrassa ocupada, encara que el sigui temporalment, per útils, mercaderies o mobiliari que siguin objecte d'exposició al públic o usats per aquest.

Article 8

Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 191 a 212 de la Llei general tributària.

Article 9 Quota tributària

A les tarifes de la present Ordenança, els serà aplicable, quan legalment procedeixi, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 

Formentera, 7 de juny de 2013

El president,

Jaume Ferrer Ribas

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :