FUNCIONAMENT DEL SISTEMA ESPANYOL DE GARANTIES: LES SOCIETATS DE GARANTIA RECIPROCA DIA EMPRENEDOR 2009

19 

Texto completo

(1)

FUNCIONAMENT DEL SISTEMA

ESPANYOL DE GARANTIES:

LES SOCIETATS DE GARANTIA

RECIPROCA

(2)

Sistema de Garanties Espanyol

• El sistema de garanties espanyol ve

determinat per les Societats de Garantia

Recíproca (SGR) i la Compañía Española

de Reafianzamiento S.A. (CERSA).

• El marc jurídic està recollit per la llei

1/1994 i el desenvolupament dels

posteriors reglaments.

(3)

LA RAO DE SER

• L’activitat econòmica i la generació de llocs de treball

están basades essencialment en les pimes, cèl.lules

empresarials on la seva conservació i renovació resulten

imprescindibles per tot el teixit socio-econòmic d’un país.

• Les SGR permeten a les pimes l’accés al finançament

mitjançant l’atorgament de garanties (l’aval), presten

serveis de formació i assessorament financer.

• CERSA dona cobertura parcial als riscos assumits per

les SGR amb les pimes. Aquesta cobertura es regula

mitjançant el Contracte de Reafiançament específic per

cada SGR.

(4)

Què és AVALIS ?

Societat de Garantia Rec

Societat de Garantia Rec

í

í

proca (S.G.R.) de Catalunya

proca (S.G.R.) de Catalunya

 Entitat Financera regulada per Banc d’Espanya.  Sense afany de lucre.

 Un sol producte, l’Aval: financer, econòmic o tècnic.  Especialitzada en autònoms i PIMES

• Facturació màxima 50 MM € o Actiu màxim 43 MM€

• < 250 empleats

• Participació en capital < 25% d’empreses no Pimes

(5)

Objecte d’AVALIS

Missió:

Recolzar el finançament de la inversió empresarial de les PIMES i Autònoms (aval financer).

Facilitar l'accés de les empreses a la licitació i execució de

concursos públics i privats tant a Catalunya com a la resta de l’Estat (aval tècnic i econòmic).

Requisits:

Requisits:

Bones iniciatives empresarials amb potencial de creixement/ consolidació.

Provada capacitat de gestió de l’equip humà.

È

Èmfasi:mfasi:

Compromís del/s empresari/s i emprenedor/s.

La inversió en projectes de caràcter innovador (nous models productius o de negoci, millores productives a través d’implantació de sistemes d’ informació, etc).

(6)

PER A LA PIME

PER A LA PIME

 Facilita l'accés a finançament a mig i llarg termini.

 Cobreix la mancança o escassesa de garanties patrimonials.

 Possibilita percentatges de finançament fins al 100% de la inversió.

 Permet obtenir subvencions públiques (CDTI, ACC10, AAPP, etc...) així com finançament a llarg termini sense consumir risc bancari.

 Estalvi fiscal: AJD del 0.1% en les operacions amb garantia hipotecària a favor d’Avalis, sempre i quan el bé hipotecat estigui afecte a l’activitat.

(7)

PER A L

PER A L’’ENTITAT DE CRENTITAT DE CRÈÈDITDIT

 Aval de 1er requeriment, incondicional, irrevocable i solidari: total cobertura del risc d’insolvència.

 Operació sense consum de risc: absència de la dotació de provisions per insolvències.

 Menor consum de capital: s’assigna una ponderació del 20 % igual que qualsevol risc avalat per una Entitat de Crèdit.

(8)

Responen de préstecs o leasings, atorgats per entitats financeres (privades o públiques), pel finançament d’inversions en Actiu Fix (material, immaterial o financer):

Maquinària. Instal·lacions.

Béns immobles afectes a l’explotació de l’empresa. Software, programes.

I+D.

Compra d’accions d’empreses. Expansió/internacionalització. Traspassos.

Posada en marxa de noves empreses i negocis. Préstecs reemborsables ICF, CDTI, ICIC, etc.

(9)
(10)

Avalis Emprèn

PRÉSTEC AVALIS EMPRÈN

 Nou producte d'Avalis pels emprenedors/es de

Catalunya, perquè puguin dur a terme els seus

projectes empresarials.

 Beneficiaris : pimes, autònoms i microempreses

constituïdes o donades d'alta a l'IAE dins dels 3

darrers anys.

 Avalis fiançarà el préstec atorgat per les Entitats

Financeres amb conveni de col·laboració signat

amb Avalis.

 Aquest producte d'Avalis no és incompatible amb

altres convenis vers la creació d'empreses.

(11)

Avalis Emprèn

 Finalitat : Actius fixes i primer abastiment del negoci (màxim el 40% del total del finançament en el primer abastiment )

 Import màxim 100.000 € i amb un màxim del 90% de la inversió. En el cas d'immobles el màxim serà d'un 50% .

 Termini d'amortització entre 36 i 120 mesos ( fins a 24 mesos de carència del principal inclosos )

 Condicions préstec Entitats Financeres : comissió d'obertura 0,50% i interès Euribor + 2%

 Condicions Avalis : comissió d'obertura 0,50% i comissió anual de risc 1%

 Mutualitat : 4% ( Subvencionada per la Generalitat de Catalunya )

(12)

Préstec ICO LIQUIDEZ 2009

 Per finançar el circulant de les pimes solvents i viables. Aval del 50% de l’import del préstec amb un límit màxim

de 500.000 euros (Avalis avalarà fins un màxim de 250.000 euros).

Termini de 36 mesos amb carència inclosa.

Condicions EEFF: Conveni ICO LIQUIDEZ 2009 Condicions d’Avalis per a la pime *:

 Comissió obertura: 0%

 Comissió anual de risc: 1%

* Condicions pel 50% avalat per AVALIS

(13)

Avals tècnics:

 Avals no dineraris davant les AAPP.

Avals econòmics:

Avals dineraris davant de tercers.

 Responen del bon compliment del

contracte davant de proveïdors i/o clients.

 Bestretes de subvencions públiques

(ACC10, AAPP, etc.)

Els avals tècnics i econòmics

L’import màxim de risc acumulat per client és d’1.8 MM € en avals tècnics provisionals (licitació)

(14)

Tipologia d’operacions avalades

per Avalis

(15)

Empresa de nova creaci

Empresa de nova creaci

ó

ó

, sense dades reals

, sense dades reals

econòmiques i d

econòmiques i d

activitat, valorant el projecte i altres

activitat, valorant el projecte i altres

garanties.

garanties.

Empresa amb elevada quota i concentraci

Empresa amb elevada quota i concentraci

ó

ó

de risc a

de risc a

EEFF i que no pot accedir a nous imports sense

EEFF i que no pot accedir a nous imports sense

garanties addicionals.

garanties addicionals.

Operaci

Operaci

ó

ó

plantejada amb aval de socis. Empresa i

plantejada amb aval de socis. Empresa i

socis sense solv

socis sense solv

è

è

ncia patrimonial suficient o amb

ncia patrimonial suficient o amb

c

c

à

à

rregues hipotecaries pr

rregues hipotecaries pr

è

è

vies. Projecte viable tot i

vies. Projecte viable tot i

que curt de garanties.

que curt de garanties.

(16)

Compra immoble afecte a l

Compra immoble afecte a l

activitat empresarial amb

activitat empresarial amb

finan

finan

ç

ç

ament en funci

ament en funci

ó

ó

del valor de compra/taxaci

del valor de compra/taxaci

ó

ó

.

.

AVALIS accepta 2ones hipoteques de 2on rang en

AVALIS accepta 2ones hipoteques de 2on rang en

funci

funci

ó

ó

del valor de compra/taxaci

del valor de compra/taxaci

ó

ó

del b

del b

é

é

immoble

immoble

que s

que s

aporta en garantia (habitatge dels socis, local

aporta en garantia (habitatge dels socis, local

comercial o nau industrial).

comercial o nau industrial).

Compartir risc: AVALIS fomenta els plantejaments

Compartir risc: AVALIS fomenta els plantejaments

d

d

avalar el 50% de l

avalar el 50% de l

operaci

operaci

ó

ó

de pr

de pr

é

é

stec o leasing

stec o leasing

que atorga l

que atorga l

Entitat de Cr

Entitat de Cr

è

è

dit.

dit.

(17)

Com presentar una sol·licitud

d’aval

(18)

Com presentar una sol·licitud d’aval

1. Posar-se en contacte amb el nostre

departament comercial.

2. Complimentar la documentació requerida

(disponible a la nostra pàgina web):

 Imprès de sol·licitud d’aval.

 Imprès de declaració d’ajudes públiques

 Imprès de CIRBE

 Expedient de l’operació: documentació fiscal de

l’empresa i de l’operació objecte de finançament.

(19)

Com presentar una sol·licitud d’aval

A través del DEPARTAMENT COMERCIAL:

Gran Via 129-131 (Plaça Cerdà) 08014 Barcelona informacio@avalis-sgr.com Tel 902 302 032 Tel 93 298 02 60 Fax 93 298 97 60 www.avalis-sgr.cat Delegació de Lleida Tel. 973 229 060

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :