TRÀMITS PER A L ADHESIÓ DELS ADVOCATS COL LEGIATS AL CONVENI DE COL LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L ICAB I L INSTITUT MUNICIPAL D HISENDA

Descargar (0)

Texto completo

(1)

TRÀMITS PER A L’ADHESIÓ DELS ADVOCATS COL·LEGIATS AL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE L’ICAB I L’INSTITUT

MUNICIPAL D’HISENDA

1. Autorització de tramesa de dades a l'Institut Municipal d'Hisenda

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, cal que

els col·legiats interessats en adherir-se al Conveni autoritzin el Col·legi perquè faciliti a

l'Institut Municipal d'Hisenda llurs nom, cognoms i N.I.F. mitjançant el lliurament personal o la tramesa per fax ( 93 487 94 18) del full d'autorització model 1, al Servei Central d'Atenció al Col·legiat.

En el cas de les Societats Professionals d'Advocats inscrites al Registre del Col·legi, caldrà fer arribar al Servei Central d'Atenció al Col·legiat el full d'autorització model 2.

El Col·legi trametrà mensualment a l'Institut Municipal d'Hisenda les dades corresponents a les autoritzacions presentades fins a aquella data al Servei Central d'Atenció al Col·legiat. * Durant el mes de desembre, les trameses es faran setmanalment cada divendres.

2. Adhesió al Conveni de Col·laboració mitjançant la signatura del Document Individualitzat d'Adhesió.

L'adhesió al Conveni de col·laboració per l'interessat es realitzarà mitjançant la signatura del

Document individualitzat d'adhesió al Conveni que s’annexa, pel qual el signant es

compromet a ajustar la tramitació als termes i condicions establerts en aquest Document i en el Conveni de Col·laboració signat amb l'Institut Municipal d'Hisenda així com a la normativa aplicable.

Cal recordar que el signant d'aquest document haurà d'ostentar la representació suficient dels contribuents en nom dels quals actuï, en els termes establerts a l'article 43 de la Llei General Tributària i l'article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les

Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. L'Institut Municipal d'Hisenda MH podrà sol·licitar a aquests, en qualsevol moment, l'acreditació de la representació esmentada, essent vàlids els documents normalitzats que, a aquest efectes, aprovi l'Administració Tributària. (Model per a l'atorgament de la representació per a la tramitació per

mitjans telemàtics, que s’annexa).

La vigència del present document d'adhesió resta subordinada al manteniment de la condició d'advocat col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

L'interessat lliurarà al Servei Central d'Atenció al Col·legiat el Document individualitzat

d'adhesió al Conveni, degudament emplenat i signat, juntament amb el full d'autorització referit al primer paràgraf.

3. Requisits tècnics i procediments telemàtics que requereixen disposar d'una

certificació digital.

Per la realització del tràmit de "Consulta de multes i tributs pagats i/o pendents, titularitat de l'Impost sobre Béns Immobles i Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i dades

d'empadronament", cal disposar d'una certificació digital X509. Actualment l'aplicació només està disponible per al certificat emès per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ("Certificado Raíz de la FNMT-RCM para Clase 2 CA" - www.fnmt.es -).

Per realitzar diversos tràmits és necessari tenir instal·lat al PC el plugin Acrobat Reader Per navegar per la web de l'Institut Municipal d'Hisenda es necessita Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior, o Netscape Navigator 4.7 o superior. També és necessari disposar d'una pantalla de 800 x 600 punts amb 256 colors. Cal tenir activades les opcions: javascript i css.

Per a aquells usuaris que utilitzin servidor proxy caldrà habilitar els ports 8885, 443, 444, 445 i 446.

(2)

Autorització de tramesa de dades a l’Institut Municipal d’Hisenda

Dades de l’interessat

Nom i cognoms Núm. Col. NIF

Manifesta la seva voluntat d'adherir-se al Conveni de Col·laboració firmat el dia 25 de maig de 2004 entre l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i l' Institut Municipal d’Hisenda. Per aquest motiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, autoritza l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona per tal que faciliti a l' Institut Municipal d’Hisenda la següent informació personal consignada en el document d’individualitzat d’adhesió al Conveni de Col·laboració: nom, cognoms, Número d'Identificació Fiscal, número de col·legiat, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte.

Barcelona, ___ d__ _____________ de 2004 Signatura

Nota: Cal lliurar aquest document, degudament emplenat i signat, al Servei Central d’Atenció al Col·legiat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Fax: 93 487 65 03

Mallorca, 283 – 08037 Barcelona Telèfon 93 496 18 80 – Fax 93 487 15 89 http://www.icab.es

(3)

Autorització de tramesa de dades a l’Institut Municipal d’Hisenda

Nom de la societat professional

Registre núm. CIF

Manifesta la seva voluntat d'adherir-se al Conveni de Col·laboració firmat el dia 25 de maig de 2004 entre l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i l' Institut Municipal d’Hisenda. Per aquest motiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, autoritza l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona per tal que faciliti a l'Institut Municipal d’Hisenda la informació consignada en el document individualitzat d’adhesió al Conveni de Col·laboració que seguidament s’indica: denominació social, Codi d’Identificació Fiscal de la societat, número d’inscripció en el Registre col·legial de Societats Professionals d’Advocats, adreça postal i electrònica i telèfon de contacte

Data Signatura del Representant

També cal aportar acreditació o escrit en què figuri el nomenament pel càrrec i les facultats de representació.

Nota: Cal lliurar aquest document, degudament emplenat i signat, al Servei Central d’Atenció al Col·legiat de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Fax: 93 487 65 03

Mallorca, 283 – 08037 Barcelona Telèfon 93 496 18 80 – Fax 93 487 15 89 http://www.icab.es

(4)

Mallorca, 283 – 08037 Barcelona Telèfon 93 496 18 80 – Fax 93 487 15 89 http://www.icab.es

icab@icab.es

Document individualitzat d’adhesió al conveni de col·laboració entre

l’ICAB i l’Institut Municipal d’Hisenda

Dades identificatives

Titular del Conveni

NIF

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona Q 0 8 6 3 0 0 3 J

Carrer Codi Postal Població

Mallorca, 283 08037 Barcelona

Adherent al Conveni de Col·laboració

Nom i cognoms o/ Núm. Col./Núm.de Registre NIF/CIF

Raó social

Carrer Número Pis/porta

Codi Postal Població Província País

Telèfon Fax E-mail

Representant (només en el cas de què l’adherent sigui una persona jurídica)

Nom i cognoms Núm. Col. NIF

Carrer Número Pis/porta

Codi Postal Població Província País

Telèfon Fax E-mail

Adhesió

Subscriu el present document individualitzat d’adhesió al conveni de col·laboració vigent entre l’entitat abans senyalada i l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona per a la utilització de les noves tecnologies en la tramitació que s’efectuï en nom i representació de terceres persones, i declara conèixer i acceptar les seves clàusules i les condicions d’utilització.

(5)

Mallorca, 283 – 08037 Barcelona Telèfon 93 496 18 80 – Fax 93 487 15 89 http://www.icab.es

icab@icab.es

Condicions d’utilització

1. Aquest document es signa en compliment i de conformitat amb el previst a l’article 96 de la Llei General Tributària (Llei 230/1963), en les Disposicions Finals Primera i Segona de la Llei 50/1998, de 20 de desembre (a partir d’1 de juliol Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) i articles 79 i 84 de l’Ordenança Fiscal General.

2. L’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, amb el propòsit de facilitar el compliment de les obligacions tributàries i millorar la gestió dels tributs, autoritza als professionals col·legiats o associats a entitats, a utilitzar les noves tecnologies en la tramitació que s’efectuï en representació de terceres persones.

3. El signant d’aquest document s’adhereix al conveni de col·laboració abans indicat i es compromet a ajustar la tramitació als termes i condicions establerts en aquest document d’adhesió, en el conveni de col·laboració signat amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, així com en la normativa aplicable al cas.

4. El signant d’aquest document ostentarà la representació suficient dels contribuents en nom dels quals actuï, en els termes establerts a l’article 43 de la Llei General Tributària i l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. L’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona podrà instar als mateixos, en qualsevol moment, l’acreditació de dita representació, sent vàlids els documents normalitzats que aquests efectes aprovi l’Administració tributària. 5. El signant d’aquest document vetllarà per la protecció de dades personals dels contribuents

dels que presenti la seva documentació, amb subjecció a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la resta de normes vigents en relació amb la protecció de l’honor i intimitat personal i familiar.

6. El present document d’adhesió sortirà efectes a partir del dia següent a la seva signatura i tindrà la mateixa durada que el conveni de col·laboració abans senyalat. La seva vigència resta subordinada al manteniment de la condició de professional col·legiat o associat a l’entitat signant del conveni.

7. A mesura que es vagin ampliant els tràmits que es puguin realitzar mitjançant les noves tecnologies i estigui prevista la possibilitat de presentació en representació de terceres persones, es considerarà, en virtut d’aquest document individualitzat d’adhesió, com a presentador autoritzat al seu signant en les condicions i supòsits que estableixi la normativa que ho reguli.

(6)

Atorgament de la representació per a la tramitació per mitjans telemàtics.

Persona física

Nom i cognoms Núm. Col. NIF

Carrer Codi Postal Població

Persona jurídica

Raó Social . CIF

Carrer Codi Postal Població

Nom del representant legal segons document adjunt (1) NIF

Carrer Codi Postal Població

Atorga la representació a

Nom i cognoms NIF

Com a signant o adherent al Conveni de Col·laboració entre l’Institut Municipal d’Hisenda i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona per realitzar per via telemàtica els següents tràmits especificats a l’adreça electrònica www.bcn.es/hisenda (2):

Acceptació de la representació

Amb la signatura del present escrit el representant accepta la representació conferida i respon de l’autenticitat de la signatura de l’/dels atorgant/s, així com de la/es còpia/es del DNI(3) del/s mateix/os que acompanya/en a aquest/s document/s. Sols s’acreditarà aquesta representació davant l’Administració Tributària quan aquesta insti al representant.

Normes aplicables

• Llei General Tributària (Llei 230/1963). Representació: Article 43 segons redacció donada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (Article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària)

• Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992). representació: article 32.

• Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999). Dret a la informació en la recollida de dades: article 5.

Barcelona, ___ d _ ____________ de 2004 Barcelona, ___ d _ ____________ de 2004

Signatura de l’/els atorgant/s Signatura del representant (4)

(1) Si es tracta d’un representant legal, document públic del seu nomenament de càrrec o administrador. En altre cas, document públic o privat amb signatura notarialment legitimada que acrediti apoderament suficient.

(2) Citar els tràmits de l’impost a que es refereix la presentació telemàtica (3) DNI o document equivalent d’identificació d’estrangers

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :