CRITERIS D AVALUACIÓ PER ÀREES I TRIMESTRES

Texto completo

(1)

4t de Primària

CRITERIS D’AVALUACIÓ

PER ÀREES I TRIMESTRES

CEIP SANT ANTONI DE

PÀDUA

(2)

LLENGUA 4t CURS PRIMER TRIMESTRE UNITAT 1: L’ANIVERSARI DE CLARA

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el lèxic sobre el tema de la cuina.

• Identifica els substantius, els determinants i els adjectius. • Escriu l’accent greu o agut segons corresponga.

• Identifica els errors de pronunciació en una audició i sap corregir-los. • Elabora una programació d’actes.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. UNITAT 2: LES ORELLES INDIGNADES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el cos humà.

• Identifica els possessius i és capaç d’utilitzar-los respectant la concordança amb el substantiu corresponent.

• Utilitza correctament l’accent gràfic en les paraules agudes. • Comprén i transmet textos expositius orals.

• Sap escriure una invitació per a una festa.

• Resol algunes activitats aplicant les competències. UNITAT 3: QUÈ ÉS UN VERTEBRAT?

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema dels animals vertebrats. • Identifica i utilitza correctament els demostratius.

• Aplica correctament la norma d’ús de l’accent gràfic en paraules planes. • Comprén i transmet diversos tipus de missatges de manera oral.

• Escriu un text argumentatiu breu.

• Resol activitats diverses aplicant les competències bàsiques. UNITAT 4: PERE, EL CENTCAMES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema dels insectes.

• Identifica els quantificadors en oracions breus i els usa respectant la concordança amb el substantiu.

• Aplica correctament l’accent gràfic en les paraules esdrúixoles. • Reconeix els estats d’ànim dels interlocutors a partir del to de la veu

i de l’entonació, i representa una conversa telefònica. • Reconeix les ferramentes bàsiques del Word.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. UNITAT 5: L’EQUILIBRI NATURAL

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text expositiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema del mar.

• Identifica els verbs en textos breus i els classifica atenent la conjugació a què pertanyen.

(3)

• Reconeix els diferents tipus de punt que hi ha i sap la funció que desenvolupen.

• Escolta atentament un discurs oral i busca sinònims per enriquir un text oral. • Elabora un cartell publicitari.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques.

SEGON TRIMESTRE

UNITAT 6: UN MÓN PER COMPARTIR

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema de la classe.

• Tria la forma verbal adequada per mantindre la concordança en gènere i en nombre amb el subjecte.

• Utilitza comes en enumeracions, salutacions i comiats.

• Identifica auditivament paraules que rimen i pronuncia correctament alguns sons geminats del valencià.

• Elabora la definició d’una paraula.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. UNITAT 7: UN PAISATGE MOGUT

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema del bosc.

• Tria el temps verbal adequat segons la situació. • Utilitza correctament les consonants x, tx i ig. • Rep i dóna indicacions.

• Usa enllaços per a relacionar les idees d’un text.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. UNITAT 8: EL VIATGE DEL IAIO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema de la localitat.

• Reconeix i analitza les formes verbals de la primera conjugació. • Utilitza correctament les consonants x i ix.

• Comprén instruccions orals i recita un poema amb l’entonació adequada. • Sap elaborar un índex.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. UNITAT 9: LES CIRERES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema de l’hort.

• Identifica i analitza els verbs de la segona conjugació. • Utilitza correctament les consonants b i v.

• Obté informació d’un anunci publicitari i fa entrevistes orals. • Sap revisar i corregir els seus propis textos.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. UNITAT 10: AI, SI TOTS FÉREM IGUAL!

(4)

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text teatral i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema de les botigues.

• Identifica i analitza els verbs de la tercera conjugació. • Utilitza correctament el guionet.

• Memoritza informació a partir d’un text oral i descriu objectes oralment. • Elabora un treball de classe.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. TERCER TRIMESTRE

UNITAT 11: EL VELL TIMÓ DEL IAIO

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema de les cases dels iaios. • Identifica i analitza els temps compostos.

• Utilitza correctament p i b a final de paraula.

• Diferencia sons auditivament i és capaç d’articular-los correctament. • Redacta un text per expressar sentiments.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques. UNITAT 12: LA PROTECTORA DEL FOC

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema de l’excavació arqueològica. • Identifica i forma adverbis.

• Utilitza correctament t i d a final de paraula.

• Detecta auditivament paraules incorrectes en valencià i és capaç d’expressar oralment opinions sobre un tema.

• Redacta una descripció d’una persona, un animal i una cosa. UNITAT 13: L’HEREU DEL FARAÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema del museu.

• Completa oracions amb els enllaços corresponents.

• Utilitza correctament les consonants c i g a final de paraula.

• Reconstrueix un missatge oral i conta una història amb diferents tons. • Utilitza recursos estilístics, com la personificació, en textos escrits. • Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques.

UNITAT 14: VENTURETA, L’AVENTURETA

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text narratiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema del vaixell.

• Completa oracions amb el subjecte o el predicat, aplicant-hi la concordança.

• Utilitza correctament els dos punts.

• Diferencia auditivament entre fets i opinions, i conta històries col·lectivament. • Sap compondre versos parant atenció a la rima.

(5)

UNITAT 15: CONEGUEM LA TELEVISIÓ!

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig amb correcció un text expositiu i en comprén el contingut. • Amplia el seu lèxic sobre el tema del plató de televisió.

• Dintingeix classes d’oracions segons el tipus. • Utilitza correctament els punts suspensius.

• Memoritza informació auditiva i elabora preguntes adequades per a esbrinar informació oculta.

• Sap compondre poemes posant en pràctica tot el que s’ha aprés durant el curs.

• Resol algunes activitats aplicant les competències bàsiques.

LENGUA CASTELLANA 4t PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1: Cerezas sin hueso CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Identifica prefijos y los emplea adecuadamente.

• Conoce las características del sustantivo y el adjetivo. • Diferencia entre palabras agudas, llanas y esdrújulas. • Sabe utilizar conectores al escribir.

• Conoce características de la literatura.

UNIDAD 2: Un verdadero amigo CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada de un texto narrativo. • Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Identifica prefijos de negación y los emplea adecuadamente.

• Sabe qué son los posesivos y es capaz de extraer información de ellos. • Domina la acentuación de las palabras agudas.

• Se expresa oralmente sobre el cuerpo con corrección. • Posee la destreza de describir personas.

• Comprende el contenido de un texto informativo.

UNIDAD 3: Una redacción salvaje CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Identifica prefijos de lugar y los emplea adecuadamente.

• Reconoce los demostrativos y sabe utilizar sus diferentes formas. • Domina la acentuación de las palabras llanas.

• Muestra capacidad para dividir en párrafos un texto. • Sabe qué es un verso y en qué se diferencia de la prosa.

UNIDAD 4: La hormiga y el elefante CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(6)

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Identifica prefijos de cantidad y los emplea adecuadamente. • Identifica y distingue cuantificadores numerales e indefinidos. • Domina la acentuación de las palabras esdrújulas.

• Se expresa oralmente sobre animales con corrección. • Muestra capacidad para redactar normas.

UNIDAD 5: Un loro muy inteligente CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo.

• Conoce los conceptos de vocabulario estudiados en las anteriores unidades. • Reconoce las formas verbales y distingue los modelos de conjugación.

Domina la regla de escritura de la h en las palabras que empiezan por hie- y hue-. • Muestra capacidad para insertar oraciones en un párrafo.

• Responde correctamente a preguntas sobre las estrofas. • Comprende el contenido de un texto con instrucciones.

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 6: El encantador de serpientes CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Identifica sufijos y los emplea adecuadamente.

• Identifica el número y la persona de una forma verbal y sabe qué significan. • Domina la regla de escritura del sonido J en las palabras terminadas en aje y en

-eje.

• Demuestra capacidad de hacer una exposición sobre una localidad. • Redacta apropiadamente y con el lenguaje adecuado una solicitud.

UNIDAD 7: Aventura en la Antártida CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Identifica sufijos para formar sustantivos y los emplea. • Identifica el tiempo de una forma verbal.

Domina la regla de escritura del sonido V en adjetivos terminados en ave, eve,

-avo, -evo, -ivo.

• Demuestra capacidad de continuar un párrafo con sentido. • Responde adecuadamente cuestiones relativas a la rima. • Comprende el contenido de un folleto.

UNIDAD 8: El artista sabio CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Leer con la entonación adecuada un texto narrativo. • Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Identifica sufijos para formar adjetivos y los emplea.

(7)

Domina la regla de escritura de la b en el imperfecto de indicativo de los verbos de la primera conjugación.

• Demuestra riqueza de vocabulario en la expresión oral. • Sabe elaborar una invitación.

UNIDAD 9: La pulga trabajadora CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo.

• Comprende el concepto de gentilicio y conoce algunos de los procedimientos habituales para formarlos.

• Reconoce verbos de la segunda conjugación y los conjuga correctamente. • Domina la regla que regula el uso de la v en los verbos.

• Emplea palabras variadas en un texto para evitar repeticiones. • Reconoce elementos que dotan de ritmo a un poema.

UNIDAD 10: El capitán Tiburcio CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo.

• Conoce los conceptos de vocabulario estudiados en las anteriores unidades. • Reconoce verbos de la tercera conjugación y los conjuga correctamente. • Domina la regla que regula el uso de la b en los verbos terminados en -bir. • Se expresa oralmente con corrección.

• Redacta de forma apropiada una carta al director de un periódico. • Comprende el contenido de una noticia.

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 11: Preciosaurio CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo.

• Entiende el concepto de campo semántico y es capaz de formar campos semánticos. • Reconoce los tiempos compuestos y conjuga los tiempos compuestos de los verbos. • Conoce y aplica la regla ortográfica que regula el uso de la h en los tiempos

compuestos.

• Es capaz de ordenar un texto mediante el empleo de determinadas palabras. • Localiza repeticiones en un texto literario y deduce la función que cumplen.

UNIDAD 12: El triste sueño del mono

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Entiende el concepto de campo léxico.

• Comprende el concepto de adverbio y reconoce sus diferentes clases. • Escribe correctamente formas verbales que contienen y.

• Se expresa oralmente sobre historia con corrección. • Muestra capacidad para describir a un personaje. • Comprende el contenido de un texto informativo.

(8)

UNIDAD 13: Salvado de las aguas CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo.

• Conoce el concepto de precisión léxica y emplea palabras precisas. • Comprende el concepto de enlace y reconoce sus clases.

Domina la regla de escritura que regula el uso de la j en los verbos. • Posee la capacidad de emplear expresiones comparativas.

• Comprende en qué consiste una comparación.

UNIDAD 14: Un delicado misterio CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo. • Sabe qué es una frase hecha y conoce algunas.

• Reconoce oraciones e identifica el sujeto y el predicado.

Domina la regla de escritura de g en los verbos terminados en -ger y -gir. • Se expresa oralmente sobre el paso del tiempo con corrección.

• Muestra capacidad para describir un lugar.

UNIDAD 15: El primer globo CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Lee con la entonación adecuada un texto narrativo.

• Demuestra haber captado el sentido de un texto narrativo.

• Conoce los conceptos de vocabulario estudiados en las anteriores unidades. • Distingue las clases de oraciones según la intención del hablante.

• Domina las reglas que regulan el empleo de los puntos suspensivos. • Muestra capacidad para enumerar mediante las palabras adecuadas. • Identifica una personificación en un poema.

• Comprende el contenido de un texto teatral.

CONEIXEMENT DEL MEDI 4t PRIMER TRIMESTRE

UNITAT 1: LA NUTRICIÓ CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Comprén què és la funció de nutrició i coneix els aparells implicats en aquest procés.

• Identifica les parts de l’aparell digestiu i en coneix la funció. • Identifica les parts de l’aparell respiratori i en comprén la funció. • Coneix les parts de l’aparell circulatori i n’explica la funció. • Enumera les parts de l’aparell excretor i en coneix la funció.

• Coneix quins són els principals hàbits saludables relacionats amb els aparells implicats en la nutrició.

(9)

• UNITAT 2: LA RELACIÓ • CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Explica què és la funció de relació i identifica quins sistemes, aparells i òrgans hi intervenen.

• Comprén l’estructura bàsica i la funció del sistema nerviós.

• Explica com es produeix el moviment i de quina manera es connecten ossos i músculs.

• Coneix la importància de mantindre postures correctes per a evitar problemes d’esquena.

• Sap per què és bo realitzar exercici físic i descriu els beneficis que aporta.

UNITAT 3: ELS ANIMALS INVERTEBRATS CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Distingeix els principals grups d’animals vertebrats i en coneix les característiques comunes i les diferències.

• Coneix les característiques principals dels mamífers i en distingeix alguns grups.

• Coneix les característiques principals dels rèptils i en descriu el cos. • Coneix les característiques principals de les aus i les classifica atenent a

criteris anatòmics.

• Identifica característiques pròpies dels amfibis i explica el procés de la metamorfosi.

• Identifica les característiques principals dels peixos i distingeix entre peixos ossis i peixos cartilaginosos.

UNITAT 4: ELS INVERTEBRATS CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Distingeix els invertebrats de la resta dels animals a partir de les característiques.

• Coneix els sis grups en què es classifiquen els animals invertebrats, n’explica les característiques i cita exemples de cada grup.

• Reconeix a quin grup d’invertebrats pertany un animal a partir de fotografies o descripcions.

• Identifica les parts d’un insecte i el distingeix de qualsevol altre artròpode. UNITAT 5: ELS ECOSISTEMES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneix els components d’un ecosistema i comprén que els éssers vius només poden viure en determinats llocs.

• Defineix què és una cadena alimentària i en distingeix els components. • Reconeix relacions de cooperació i competència entre éssers vius. • Distingeix entre desforestació, sobreexplotació i contaminació, i reconeix

que són accions humanes que deterioren els ecosistemes. • Comprén quan un ésser viu s’ha extingit.

• Explica què és un espai protegit i coneix les característiques principals d’un Parc Nacional.

(10)

SEGON TRIMESTRE

UNITAT 6: EL TERRITORI ON VIVIM CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Coneix que Espanya s’organitza en comunitats i ciutats autònomes i que aquestes estan formades per províncies.

• Ubica el territori de la Comunitat Valenciana.

• Sap el nom de les principals institucions de la Comunitat Valenciana i explica com funcionen.

• Defineix què és un municipi i distingeix entre mancomunitats i comarques. • Interpreta un gràfic de barres.

• Planifica en grup un treball relacionat amb la localitat. UNITAT 7: EL PAISATGE DE LA COMUNITAT

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Ubica els diferents tipus de paisatge de la Comunitat Valenciana. • Identifica les característiques dels diferents paisatges de la Comunitat

Valenciana.

• Coneix els principals rius que recorren la Comunitat i hi localitza els principals embassaments.

• Descriu les característiques del clima de la Comunitat Valenciana. • Explica alguns trets de la flora i de la fauna de la Comunitat Valenciana. • Descriu alguns espais protegits de la Comunitat.

• Interpreta correctament un mapa del relleu. UNITAT 8: LA POBLACIÓ DE LA COMUNITAT CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Defineix què és la població i explica aspectes relacionats amb l’estudi d’aquesta: canvis, grups d’edat…

• Descriu i raona la distribució de la població a la Comunitat Valenciana. • Explica què és la població rural i els tipus de poblament que existeixen a la

Comunitat.

• Coneix les característiques principals de la població urbana de la Comunitat. • Reconeix les principals zones d’una ciutat.

• Interpreta un pla.

UNITAT 9: ELS TREBALLS DE LA COMUNITAT CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconeix les activitats del sector primari i explica les principals tasques agrícoles.

• Anomena els principals cultius de la Comunitat Valenciana.

• Explica els principals treballs de la ramaderia i els principals tipus de bestiar propis de la Comunitat.

• Descriu altres activitats del sector primari a la Comunitat. • Defineix les activitats del sector secundari.

• Explica les característiques principals del sector secundari a la Comunitat. • Analitza espècies agrícoles i ramaderes específiques.

(11)

UNITAT 10: ALTRES TREBALLS DE LA COMUNITAT CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Classifica les activitats del sector terciari.

• Explica què és el comerç i quins en són els elements i els relaciona amb el comerç de la Comunitat.

• Relaciona l’activitat del transport amb els mitjans de transport i les vies de comunicació.

• Descriu les característiques principals del transport a la Comunitat.

• Defineix què és el turisme, els principals tipus i els relaciona amb el turisme de la Comunitat.

• Coneix la relació entre les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. • Interpreta correctament un mapa de transports.

TERCER TRIMESTRE UNITAT 11: LA HISTÒRIA CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Explica per què mesurem el temps i coneix i utilitza les principals unitats de mesura d’aquest.

• Ubica personatges i esdeveniments en una línia del temps. • Defineix què és la història i coneix qui l’estudia.

• Identifica i classifica les fonts històriques més importants. • Diferencia els conceptes de prehistòria i història.

• Distingeix les diferents etapes de la història. UNITAT 12: ELS PRIMERS ÉSSERS HUMANS CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Descriu la forma de vida dels éssers humans en el paleolític. • Descriu la vida en el neolític.

• Explica els beneficis que van aportar l’agricultura i la ramaderia.

• Relaciona el desenvolupament dels transports durant el neolític amb el desenvolupament del comerç.

• Ubica per èpoques objectes, invents i descobriments, i en reconeix la importància per a les persones.

• Obté i interpreta informació d’una imatge. UNITAT 13: EGIPCIS I ROMANS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Ubica cronològicament les civilitzacions egípcia i romana.

• Coneix i explica aspectes relacionats amb la forma de vida i organització social dels antics egipcis i romans.

• Reconeix els diferents tipus d’habitatge a Egipte i Roma.

• Identifica les principals vies i mitjans de comunicació d’aquestes èpoques. • Coneix i descriu les principals construccions egípcies i romanes.

• Reconeix els principals elements del llegat de les cultures egípcia i romana. UNITAT 14: CAVALLERS I NAVEGANTS

(12)

• Descriu la forma de vida i l’organització social en l’edat mitjana i l’edat moderna.

• Diferencia els estils romànic i gòtic i n’explica les característiques. • Ubica la fundació de les primeres universitats i coneix alguna de les

característiques d’aquestes.

• Identifica els avanços en la navegació i els relaciona amb els grans viatges i amb els canvis en les ciutats marítimes.

• Explica la importància de la impremta de Gutenberg per a la difusió de la cultura.

• Situa un personatge en el seu context històric i n’escriu una biografia. UNITAT 15: LA HISTÒRIA RECENT

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Descriu els principals canvis socials i econòmics del segle XIX.

• Identifica alguns invents i descobriments del segle XIX.

• Explica els canvis socioeconòmics més importants del segle XX.

• Analitza fotografies antigues.

• Organitza un àlbum de fotografies seguint un criteri cronològic.

MATEMÀTIQUES 4t CURS PRIMER TRIMESTRE

UNITAT 1: NÚMEROS DE FINS A SET XIFRES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Llig, escriu i descompon números de fins a set xifres.

• Forma números de fins a set xifres a partir de les seues ordres. • Troba el valor posicional de les xifres d’un número de fins a set xifres. • Compara parells de números de fins a set xifres.

• Ordena grups de números de fins a set xifres.

• Aproxima números a la seua ordre major i a tots els ordres menors que ell. • Llig i escriu números romans.

• Resol problemes aplicant quatre passos.

UNITAT 2: SUMA I RESTA

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Realitza càlculs de sumes i restes i resol problemes utilitzant les dites operacions.

• Comprova si una resta està ben calculada mitjançant la prova de la resta. • Coneix i aplica les propietats commutativa i associativa de la suma. • Realitza estimacions de sumes i de restes.

• Resol operacions de sumes i restes combinades, amb parèntesis i sense. • Completa enunciats de problemes a partir dels càlculs que els resolen.

UNITAT 3: MULTIPLICACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Calcula multiplicacions per un dígit portant-ne.

(13)

• Calcula multiplicacions per un número de dues xifres. • Calcula multiplicacions per una desena.

• Resol problemes de multiplicació.

• Reconeix les coordenades d’un punt en una quadrícula i situa un punt en una quadrícula a partir de les seues coordenades.

• Descriu i traça recorreguts utilitzant les coordenades de punts en una quadrícula.

• Resol problemes buscant dades en distintes fonts.

UNITAT 4: PRÀCTICA DE LA MULTIPLICACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Calcula multiplicacions per un número de tres xifres. • Calcula multiplicacions per un número amb zeros.

• Reconeix i aplica la propietat distributiva de la multiplicació en relació amb la suma i la resta.

• Estima productes de números per un número d’una xifra.

• Resol problemes de dues operacions, en què una de les operacions és la multiplicació.

• Tria la pregunta que es respon amb unes dades donades.

UNITAT 5: RECTES I ANGLES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Defineix i classifica rectes paral·leles, secants i perpendiculars.

• Identifica i traça rectes, semirectes i segments, anomenant l’origen de la semirecta i els extrems del segment.

• Identifica angles i en reconeix els elements.

• Mesura amb el transportador angles dibuixats en posicions distintes.

• Classifica i defineix angles rectes, aguts i obtusos a partir de la seua mesura en graus.

• Reconstrucció de l’enunciat d’un problema.

SEGON TRIMESTRE UNITAT 6: DIVISIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Calcula divisions en què el divisor és un número dígit.

• Reconeix quin és el dividend, el divisor, el quocient i el residu d’una divisió. • Reconeix si una divisió és exacta o sencera.

• Comprova si una divisió està ben feta mitjançant la prova de la divisió.

• Calcula divisions en què el quocient és un número amb zero final o intermedi. • Resol problemes de divisió.

• Escriu la qüestió intermèdia en problemes de dues operacions.

UNITAT 7: PRÀCTICA DE LA DIVISIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Calcula divisions en què el divisor és un número de dues xifres, i forma les dues primeres xifres del dividend un número més gran o igual que el divisor. • Calcula divisions en què el divisor és un número de dues xifres, i forma les

(14)

dues primeres xifres del dividend un número menor que el divisor. • Comprova i aplica la propietat de la divisió exacta.

• Calcula divisions suprimint el mateix nombre de zeros en el dividend i en el divisor.

• Resol problemes de dues operacions amb divisions.

• Diferencia si un problema es resol amb una o amb dues operacions.

UNITAT 8: FRACCIONS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Reconeix una fracció i els seus termes. Llig, escriu i representa fraccions.

Compara fraccions del mateix numerador o del mateix denominador. Calcula la fracció d’un número.

Interpreta i representa gràfics de barres de tres característiques. Tria els càlculs que resolen un problema.

UNITAT 9: NÚMEROS DECIMALS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Reconeix les unitats decimals i les seues equivalències. Escriu les unitats decimals com a fracció i com a decimal. Llig, escriu i descompon números decimals.

Calcula sumes i restes de números decimals. Resol problemes amb números decimals. Tria el càlcul que resol una pregunta donada.

UNITAT 10: TEMPS I DINERS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Llig i representa hores en el rellotge analògic.

Llig i representa hores abans i després del migdia en el rellotge digital.

Aplica les equivalències entre unitats de temps: mes, trimestre, semestre, any, dècada i segle.

Expressa quantitats de diners de formes diferents. Resol situacions de compra.

Estima una solució per a un problema.

TERCER TRIMESTRE

UNITAT 11: LONGITUD

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Aplica les equivalències entre el metre i les unitats menors que aquest: decímetre, centímetre i mil·límetre.

Aplica les equivalències entre el metre i les unitats majors que aquest: quilòmetre, hectòmetre i decàmetre.

Mesura longituds amb el regle, en centímetres i mil·límetres. Estima longituds.

(15)

Resol problemes amb unitats de longitud.

Inventa problemes a partir d’un dibuix i uns càlculs.

UNITAT 12: CAPACITAT I MASSA

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Identifica algunes unitats de capacitat (litre, decilitre i centilitre) i les abreviatures corresponents.

• Identifica algunes unitats de massa (quilogram, gram i tona) i les abreviatures corresponents.

• Coneix i aplica les equivalències entre les unitats de capacitat i entre les unitats de massa treballades.

• Estima la capacitat o la massa d’objectes quotidians. • Resol problemes amb unitats de capacitat o de massa. • Inventa un problema a partir d’un text i unes operacions.

UNITAT 13: POLÍGONS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Classificar triangles segons els costats en equilàters, isòsceles i escalens. • Classificar triangles segons els angles en rectangles, acutangles i

obtusangles.

• Classificar quadrilàters en paral·lelograms, trapezis i trapezoides.

• Classificar paral·lelograms en quadrats, rectangles, rombes i romboides. • Traçar triangles i quadrilàters sobre quadrícula o amb el regle.

• Interpretar i representar pictogrames.

• Inventar un problema a partir d’un text i una de les operacions que el resolen.

UNITAT 14: COSSOS GEOMÈTRICS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Diferenciar prismes i piràmides i reconéixer els elements corresponents. • Classificar prismes i piràmides segons el polígon de la base.

• Reconéixer cossos redons (cilindre, con i esfera) i els elements corresponents.

• Identificar cossos geomètrics a partir del seu desenvolupament o descripció. • Resoldre problemes mitjançant el suport d’un croquis.

UNITAT 15: ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

CRITERIS D’AVALUACIÓ

• Reconéixer successos possibles, impossibles i segurs. • Comparar la probabilitat de dos o més successos.

• Construir situacions de probabilitat a partir d’una descripció. • Calcular la mitjana aritmètica de diversos números.

• Resoldre problemes buscant totes les possibilitats i decidint quines són les solucions.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : criteris d'avaluació