Deteriorament cognitiu

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Deteriorament cognitiu

21/11/2015

1

Programa funcional de la Ruta de …

Esborrany DCP

Índex

• fitxa tècnica

• fluxos

• formularis

• inventari prioritzat d’eines a implantar

• cronograma i-SISS.Cat

(2)

21 / novembre / 2015

Esborrany. DCP

2

Àmbit territorial

AIS Barcelona Dreta

Dispositius assistencials i Sistemes d’informació implicats

Institut Català de la Salut

eCAP

CAP Sagrada Família

Cap Pare Claret

EAP Roger de Flor

EAP Larrad

CAP Sardenya

MapaMed

Hospital Sant Pau

SAP SP

Hospital Dos de maig

SAP CSI

(3)

21 / novembre / 2015

3

Atenció especialitzada d’atenció primària ( RAE )

Centralitzada ( H Sant Pau )

Grau d’ús d’eCAP pels especialistes d’atenció primària

Registre: no

Consulta: no

Esborrany. DCP

Necessitat / problema assistencial

Ordenació de fluxos d’Atenció al Deteriorament cognitiu

Definició del Projecte

Gestió integrada de la informació assistencial circulant per la

gestió clínica del Deteriorament cognitiu a l’AIS Dreta.

Renovació de la medicació Alzheimer.

Objectius principals

Accelerar i garantir l’assistència de manera oportuna i

coordinada.

Agilitzar els tràmits de la renovació de la medicació

Alzheimer.

Volums assistencials: derivacions, prevalença, …

1 % en la població de seixanta a seixanta-cinc anys; 13 % en la

població de vuitanta a vuitanta-cinc anys, i 32 % en la població

de noranta a noranta-cinc anys (Hohman 1991; Jorm et al.

1987).

Prevalença de deteriorament cognitiu sense demència

En persones de més de setanta anys era del 14 %

S’han revisat els procediments / circuits / … previs ?

Si

Criteris d’accés

http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=1062

Referència documental

Ruta Demències AIS Barcelona Dreta

Suport metodològic

www.fbjoseplaporte.org/rceap/.../Article%20M%20Jesus%20

Gómez.doc

Fitxa tècnica del Programa ( i2 )

(4)

EAP EAR NL Tractament si no si no no si GER TAC craneal RM < 65 a, ràp Analitica Serologia MMSE Pfeiffer SIRE si no no si no

1

2

21/11/2015

Esborrany DCP

4

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Fase detecció i direccionament. Diagrama.

eCAP: NL RAE •Derivacions •Interconsulta virtual Cita Hospital URG GER URG NL Cita Atenció primària Atenció Síncrona, simple

tº < 72 hores Informe atenció

¿?

reAvaluació en 6 mesos re Av alu ació e n 6 m es o s Valoració funcional Tests cognitius si Diagnòstic etiològic Valoració funcional Tests cognitius CRITERIS

Empitjorament subagut ( < 15 dies ) Símptomes relacionats amb la medicació Alteracions conductuals refractàries al tractament

Deteriorament cognitiu Subaguda Evolució < 6 mesos > 6 mesos Factor desencadenant no si

Interconsulta no presencial Derivació

secundària si no Alterats Alterats Sindrome depressiva Derivació

F1

Asíncrona, estructurada Criteris Notificació Psiquiatria ? Presencial o virtual

MF

FU

(5)

Valoració Diagnòstic* Pla terapèutic

Informe alta CEX

si si Recomanacions Retorn clínic Consulta externa

21/11/2015

Esborrany DCP

5

si no Informe alta HdD

tº < 15 dies

Fase diagnòstic. Diagrama.

no Hospital de Dia Hospital SIRE Visita presencial Seguiment EAP Alta eCAP: NL RAE •Derivacions •Interconsulta virtual EAP EAR N o ti fica ci ó

*Sindròmic i/o etiològic

Abordatge social Transtorns e condcuta i/o psicopatològics Seguiment Salut mental Hospital de Dia SocioSan no Notificació PCC Abordatge social

1

2

Procés intern Hospital

EAIA de geriatria

EAIA de trastorns cognitius

EAIA en cures pal·liatives

Consulta d’avaluació i seguiment geriàtric: Valoració i seguiment especialitzat amb la finalitat d’orientar les necessitats sociosanitàries. Valoració interdisciplinària geriàtrica de les funciones físiques, cognitives i socials: El procés inclou les visites, les proves diagnòstiques, l’elaboració del pla terapèutic i de l’informe final.

(6)

21/11/2015

Esborrany DCP

6

Origen MF Control HSP Control GER Control NL

FA

Agenda infermeria si no Agenda Alzheimer si no Renovació CATMA

Renovació medicació Alzheimer. Diagrama.

Circuit de derivació Notificació EAP EAR ICnoP GER ICnoP NL Asincrona, estructurada Valoració Retorn assistencial

tº < 7 dies

F2

Interconsulta no presencial

Fase de seguiment compartit. Diagrama.

Control GER si no Derivació Asíncrona, estructurada ReC@t - Connexió SIRE - ALZ

(7)

21/11/2015

Esborrany DCP

7

Renovació medicació Alzheimer. Formulari CATMA.

Formulari de derivació urgent.

FU

Formulari de derivació estructurada

F1

FA

CAMP OBSERVACIONS A OMPLIR PEL METGE

Prova/tipus de servei SI

Objectiu Diagnòstic o control SI Prioritat Normal o preferent SI Diagnòstic codi

Diagnòstic descripció Motiu de la consulta ( s/formulari emprat SI Deteriorament cognitiu Sí/No SI Queixa cognitiva subjectiva Sí/No SI

Pfeiffer Punts SI

MMSE Punts SI

>6 mesos d'evolució Sí/No SI Edat Desplegable/càrrega

PCC ó >2 malalties cròniques Sí/No SI Número de fàrmacs en RE Nombre SI Síndrome depressiva Sí/No SI

TAC cranial Sí/No SI

RM cranial Sí/No SI

TSH normal Sí/No SI

Folat normal Sí/No SI

Vit. B12 normal Sí/No SI

Lues negativa Sí/No SI

HIV negatiu Sí/No SI

CAMP OBSERVACIONS

A OMPLIR PEL METGE

Prova/tipus de servei Taula SI

Objectiu Diagnòstic o control SI

Prioritat Normal o preferent SI

Diagnòstic descripció Motiu de la consulta s/formulari emprat SI Com el troba la família Igual, millor, pitjor SI Com el troba el metge Igual, millor, pitjor SI

Edat Despelgable/càrrega

PCC ó >2 malalties cròniques Sí/No SI

Número de fàrmacs en RE Nombre SI

CAMP OBSERVACIONS

A OMPLIR PEL METGE

Prova/tipus de servei SI

Objectiu Diagnòstic o control SI Diagnòstic codi

Diagnòstic descripció Motiu de la consulta /formulari emprat SI Empitjorament subagut (<15 dies) Sí/No SI Simptomes relacionats amb la medicació Sí/No SI Alteracions conductuals refractaries al tractamentSí/No SI Edat Desplegable/càrrega

PCC ó >2 malalties cròniques Sí/No SI Número de fàrmacs en RE Nombre SI

(8)

21 / novembre / 2015

Esborrany. DCP

8

Inventari prioritzat d’eines a implantar

Identificació de la missatgeria WIFiS a implantar

Resum de funcionalitat / Casos d'ús Proveïdors

Prioritat Funció Origen SI origen Criteris Casos d´ús Via Formulari Altra Resposta Destí SI destí Agenda Tº resposta Estat

1 Urgència APrimària eCAP Diagnòstic Derivació i-SISS.Cat SI HC3 Asíncrona Hospital SAPStPau Admissions < 72 hores Requeriment

2015 2 Detecció i

direcccionament APrimària eCAP Si Derivació i-SISS.Cat SI HC3 Asíncrona Hospital SAP

StPau Admissions Requeriment

2015

2 Estat de situació Hospital SAPStPau

Retorn i Hospital de

dia

Notificació i-SISS.Cat No Cap Asíncrona Atenció

primària eCAP Admissions Pendenrt

2 Tractament APrimària eCAP SI eConsulta i-SISS.Cat SI HC3 Asíncrona Hospital SAPStPau Admissions Requeriment

2015 1 Autorització Hospital SAPStPau CATMA Notificació i-SISS.Cat No Cap Asíncrona Atenció

primària eCAP Admissions

Requeriment 2015 3 Seguiment APrimària eCAP SI eConsulta i-SISS.Cat SI HC3 Asíncrona Hospital SAPStPau Geriatria Pendenrt

Tots Informació clínica

Deteriorament cognitiu - Demències

CAS D'US MISSATGE WiFIS A IMPLEMENTAR

Derivació Petició Nova (OMG^O19) X Derivació Resposta Nova (ORG^O20) X Derivació Petició Cancel·lació (OMG^O19) X Derivació Resposta Cancel·lació (ORG^O20) X Derivació Notificació Cancel·lació (OMG^O19) X Derivació Notificació Resultats (ORU^R01) X Derivació Notificació Finalització (OMG^O19) X Cita Notificacio Programació (SIU^S12) ? Cita Notificacio Reprogramació (SIU^S13^SIU_S12) ? Cita Notificacio Cancel·lació (SIU^S15^SIU_S12) ? Cita Notificacio No Presentació (SIU^S26^SIU_S12) ? Notificació Realització (OMG^O19) X Derivació

Cita

(9)

Cronograma

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects : deteriorament cognitiu