2. Descripción del proyecto y alternativas y efectos (1)

28  Descargar (0)

Texto completo

(1)

M

ÁSTER EN 

E

NXEÑERÍA DA 

A

UGA 

 

Estudo

 

do

 

Impacto

 

Ambiental

 

da

 

Desaladora

 

da

 

Conca

 

de

 

Llobregat

 

Asignatura de Estudo de Impacto Ambiental

Profesor José Manuel Álvarez‐Campana Gallo 

Michele Barros de Oliveira

(2)

 

1.

Descrición

 

do

 

proxecto

 

e

 

as

 

súas

 

accións

 

1.1.

Descrición

 

do

 

proxecto

 

01

 

1.2.

Relación

 

de

 

accións

 

do

 

proxecto

 

06

 

1.3.

Identificación

 

do

 

uso

 

dos

 

materiais,

 

solo

 

y

 

outros

 

recursos

 

08

 

1.4.

Identificación

 

de

 

residuos,

 

vertidos

 

e

 

emisións

 

11

 

 

2.

Exposición

 

de

 

alternativas

 

2.1.

Trasvase

 

do

 

Ebro

 

á

 

bacía

 

do

 

Ter

Llobregat

 

14

 

2.2.

Trasvase

 

do

 

Ródano

 

á

 

bacía

 

do

 

Ter

‐ 

Llobregat

 

16

 

2.3.

Non

 

realización

 

de

 

melloras

 

no

 

abastecemento

 

18

 

 

3.

Avaliación

 

de

 

efectos

 

previsíbeis

 

3.1.

Inventario

 

ambiental

 

e

 

descrición

 

das

 

interaccións

 

ambientais

 

19

 

3.2.

Descrición

 

das

 

interaccións

 

ecolóxicas

 

e

 

ambientais

 

 

3.3.

Identificación

 

y

 

valoración

 

de

 

impactos

 

 

Anexo

 

1

 

 

Características

 

técnicas

 

 

(3)

 

1.

Descrición

 

do

 

proxecto

 

e

 

as

 

súas

 

accións

 

1.1.

Descrición

 

do

 

proxecto

 

Resumo

 

do

 

proxecto

 

A planta desaladora da bacía de Llobregat (construtora Aigües Ter Llobregat – ATLL) ten 

como obxectivo mellorar a calidade da auga e asegurar un subministro ao mes de 4,5 

millóns de habitantes que se concentran nas bacías internas de Cataluña e especialmente 

aos municipios que son abastecidos polo sistema Ter‐Llobregat. A desaladora pretende 

producir 60 hm3 anuais e aportar un 24% do consumo de auga do ámbito metropolitano. 

A falta de caudais dispoñíbeis para poder garantir de xeito permanente o abastecemento, 

así como certos problemas de dureza e salinidade, especialmente coincidentes cos episodios 

de maior demanda e menor dispoñibilidade de recursos, son os motivos que xustifican a 

construción desta instalación. A previsión do inicio de funcionamento é en maio de 2009.  

A barreira da auga da desaladora cos recursos actuais supón unha mellora importante na 

calidade da auga potábel da zona. O orzamento das obras é de 230 millóns de euros, 

financiados coa axuda do Fondo de Cohesión da Unión Europea (75% de aportación). 

A planta terá unha capacidade máxima de desalación de 200.000 m3/día, mediante o 

proceso de ósmose inversa. O 45% da auga tratada é convertida en potábel e terá que ser 

remineralizada antes de chegar aos depósitos de ATLL y ser utilizada como auga de beber. A 

salmoira que xerará a desaladora tornará ao mar a través dun emisario submarino da 

depuradora do Baix Llobregat.

 

(4)

 

Localización

 

A desaladora localízase no municipio El Prat de Llobregat, Comarca de Braix de Llobregat, 

provincia de Barcelona. 

A agua producida na desaladora bombearase ata o depósito da Fontsanta, en Sant Joan 

Despí, ao cal chegará mediante unha tubaxe de 1,4 m de diámetro e 11,5 km, seguindo un 

trazado paralelo ao río Llobregat en grande parte do seu percorrido. A captación da auga é 

desde o Mar Mediterráneo. Coordinadas UTM: X 428077.04 – Y 4574875.01 

   

   

Figura 2 – Plano de localización: Posición  geográfica de las instalaciones de la  Desaladora da Conca de Llobregat, que se  encuentra junto a la Depuradora Braix  Figura 1 – Plano general de la Provincia 

(5)

 

 

(6)

 

Tempo de vida útil

Previsibelmente o tempo de vida útil dunha desaladora é de 15 a 20 anos. 

Zonas

 

de

 

protección

 

especial

 

Espazos naturais: 

Delta del Llobregat‐Ricarda Ca l'Arana  ‐ comprende a biota mariña, onde se encontran 

recursos  ictiolóxicos,  que  constitúen  a  base  de  alimentación  das  aves.  Esta  zona  é 

catalogada como LIC/ZEPA ES5110020‐1. 

   

   

(7)

 

Dominio público hidráulico ou marítimo: 

A desaladora, polas súas obras e operación, afectará os ríos Llobregat e río Ter, tamén se 

ven afectados os acuíferos da zona, especialmente os dos ríos Llobregat e Besós. 

Autorización de vertido: a Dirección Xeral de Pesca e Asuntos Marítimos. Generalitat de 

Catalunya,  indica  la  necesidade  da  autorización  administrativa  de  vertido  en  augas 

(8)

 

1.2.

Relación

 

de

 

accións

 

do

 

proxecto

 

a)

Obras

 

de

 

inicio

 

de

 

actividade

 

A desalinizadora estará situada á beira do Mar Mediterráneo, dentro dun polígono industrial 

existente, no municipio de El Prat de Llobregat. Posto que o polígono está xa acondicionado 

para a construción de plantas industriais, o solo non necesitará movementos de terra, así 

como non será necesaria a construción do alcantarillado, nin do abastecemento de augas 

servidas domésticas, pois o polígono está acondicionado para o efecto, formando parte da 

rede de abastecemente e saneamento do municipio de El Prat de Llobregat. 

Realizaranse os cimentos, fundacións, lousas e pedestais de formigón armado necesarios 

para todos os equipos de cada unidade, q comprenden as cámaras de mestura e floculación, 

cubas de preparación de reactivos, unidades de flotación, de filtración (filtros abertos e 

pechados), bastidores de ósmose, grupos de bombeo, depósitos de auga, unidades de 

tratamento de efluentes. 

b)

Desenvolvemento

 

de

 

actividade,

 

explotación

 

ou

 

produción

 

− Captación de auga de mar con presa aberta, mediante inmisario submariño formado por 

dúas conducións de 1800 mm de diámetro e 2200 de lonxitude. 

− Estación de bombeo de auga de mar, ubicada na praia de El Prat na zona do antigo cámping 

de Calo Gogó. 

− Impulsión de auga de mar ata a desalinizadora cunha condución de 2400 mm de diámetro 

de 3100 m. 

− Cámaras de mestura e floculación, con adición de reactivos químicos (polielectrolito, sulfato 

de aluminio,…). 

− Clarificación por flotación. 

(9)

 

− Bombeo intermedio. 

− Microfiltración con filtros de cartuchos. 

− Bombeo de alta presión para a alimentación a bastidores de ósmose inversa. 

− Ósmose inversa en 10 bastidores de membranas semipermeábeis contidas en tubos de 

presión. 

− Recuperación de enerxía mediante sistemas de intercambio de presión. 

− Post‐tratamento con remineralización. 

− Depósito de auga produto e bombeo ao depósito de distribución de distribución de 

Fontsanta. 

− Evacuación da salmoira de rexeito ao emisario da EDAR do Llobregat. 

− Tratamento de efluentes co mestura e floculación, decantación, espesamento, 

deshidratación e evacuación de fangos. 

c)

Etapa

 

de

 

abandono

 

ou

 

extinción

 

da

 

actividade

 

A etapa de abandono dunha desalinizadora é indeterminada no tempo, considerando que sempre é 

posíbel reemprazar os equipos que cumpriron a súa vida útil ou, realizar unha instalación nova 

sobre o mesmo terreo. Débese salientar que as plantas desalinizadoras levarán un mantemento 

programado e riguroso de acordo coa recomendación do fabricante. 

Se un eventual  abandono tivese lugar, presentarase ás autoridades pertinentes unha proposta de  

(10)

 

1.3.

Identificación

 

do

 

uso

 

dos

 

materiais,

 

solo

 

e

 

outros

 

recursos

 

Uso

 

de

 

materiais

 

Plantas de ósmose inversa  

Pretratamento:  

• Bombeo de alimentación e/ou lavado a sistema de filtración.  

• Equipo de válvulas automáticas para o servizo e lavado de filtros.  

• Sistema de dosificación de coagulante.  

• Sistema de filtración tricapa (granate, sílex e antracita).  

• Microfiltración.  

Sistemas de ósmose inversa de 3.600 m3/día cada un:  

• Equipos montados en bastidor de aceiro ao carbono con protección epoxi.  

• Rack de tubos de presión tipo MULTIPORTO.  

• Membranas de alto rechazo e baixa presión específicas para auga salobre.  

• Equipo de recuperación de enerxía TURBOCHARGER.  

• Tubaxes de proceso en PEHD e PP.  

(11)

 

• Instrumentación local centralizada.  

Postratamento:  

• Mestura con auga filtrada (remineralización).  

• Axuste de pH e desinfección.  

• Bombeo de auga tratada á rede de distribución.  

Instrumentación analítica e de control de todo o proceso  

Sistema de control central con software SCADA y sistema de telexestión  

Conducións  

As obras da rede en alta de El Prat de Llobregat consisten en diversas arterias que rodean o 

núcleo. Teñen a súa orixe na conexión coa condución principal procedente dos depósitos da 

Fontsanta (TM de Sant Joan Despí). A lonxitude total de tubaxes a construír é de 8.226 

metros, de entre 400 e 700 mm de diámetro.  

Uso

 

do

 

solo

 

A desaladora está sendo construída no espazo físico ao lado da Depuradora Baix Llobregat.  

Ocupa unha superficie total de 30 Ha. 

Outros

 

recursos

 

Auga 

El principal recurso a ser explotado en la fase de operación de la desaladora es la auga mariña do 

(12)

 

Subministro eléctrico 

Obterase da  nova subestación prevista para o  subministro da ampliación da  Zona de 

Actividade Loxística (ZAL). Os estudos realizados estiman que a planta requerirá unha 

potencia aproximada de 31 MW para unha produción de 60 Hm3/ano. Os valores obtidos 

supoñen un consumo específico duns 4 kWh por metro cúbico de auga produto para o 

proceso de desalación y 0,5 kWh/m³ para as impulsións á planta (captación) e á rede de 

distribución (auga produto). 

A importante cantidade de enerxía necesaria pódese conseguir mediante unha conexión á 

rede eléctrica existente ou ben a construción dunha PAME (Planta Autónoma de Máxima 

Eficiencia) xunto á desaladora, posto que calquera outro tipo de alternativa baseada en 

enerxías renovábeis (solar, eólica) non sería capaz de cubrir unas necesidades enerxéticas 

tan elevadas. A construción dunha PAME daría unha libertade e independencia da rede moi 

grande. Polo contrario, ten certas desvantaxes: necesidade de terrenos dispoñíbeis, un alto 

custo de inversión, un custo de explotación elevado (debido ao elevado custo actual do gas) 

e a xeración de gases (CO2) froito da combustión. Así pois, considéranse 3 posíbeis puntos 

de conexión: Estación receptora de Viladecans‐Sant Boi (moi antigua e sen capacidade 

suficiente),  Nova  subestación  para  Gavà‐Castelldefels,  Nova  subestación  da  Zona  de 

Actividade Loxística (ZAL). A elección do punto final de conexión queda supeditado  á 

ubicación da ITAM, posto que a inversión a realizar depende directamente da distancia ao 

(13)

 

1.4.

Identificación de residuos, vertidos e emisións 

a)

Obras

 

de

 

inicio

 

de

 

actividade

 

Vertido 

Os  vertidos  desta  fase,  serán  os  asociados  aos  aceites  e  líquidos  refrixeradores  da 

maquinaria de construción. Este tipo de vertido é difícil de cuantificar. 

Emisións 

As emisións atmosféricas máis destacadas son as efectuadas polos camións q transportarán 

los materiais e equipos necesarios. 

Residuos  

Poden considerarse residuos desta fase os materiais sobrantes: aceiro cortado, retallos de 

(14)

 

b)

Desenvolvemento

 

de

 

actividade,

 

explotación

 

ou

 

produción

 

Vertido 

A evacuación  da auga de rechazo (salmoira) que supón un  volume de 73,3 Hm3/ano 

efectúase  mediante  o  emisario  da  EDAR,  cuxo  punto  de  vertido  está  a  2,3  Km 

aproximadamente, da costa, (coordenadas ‐X: 429616,69, Y: 4570438,88) mesturándose co 

efluente da planta depuradora (con caudal máximo de 110 Hm3/ano). Así o resultado final 

consiste nun caudal do efluente con dilución de 3/2 a 2/1 (caudal auga residual/caudal de 

rechazo). 

Cabe indicar que o efluente da EDAR de El Prat está tratado con físico‐químico, filtración e 

desinfección con ultravioletas e cloro. 

Emisións 

Xeración de gases (CO2) froito da combustión de PAME (Planta Autónoma de Máxima 

Eficiencia) xunto á desaladora, que subministrará a cantidade de enerxía necesaria para a 

desaladora. Non é posíbel o uso de enerxías renovábeis (solar, eólica), pois non son capaces 

de cubrir as necesidades enerxéticas tan elevadas. 

Residuos 

Os principais residuos  sólidos  que  se producirán  na  planta  desaladora  son  os  fangos 

producidos no tratamento do efluente, para a potabilización do mesmo. Significará un 

volume de 20 Hm3/ano de fangos. 

Na planta desalinizadora tamén se levan a cabo tarefas de administración, q derivan na 

produción de residuos de papel, cartuchos de impresoras,… 

(15)

 

c)

Etapa

 

de

 

abandono

 

ou

 

extinción

 

da

 

actividade

 

Emisións 

Nun suposto derribo das infraestruturas, emitirase po. 

No transporte dos residuos sólidos haberá unha emisión de CO2 provocada pola combustión 

do gasóleo dos transportes. 

Residuos 

Os residuos que se ocasionarían no caso de abandono da actividade serían os provenientes 

dos equipos e as infrasestruturas: formigón, aceiro, membranas (silex, antracita…) 

(16)

 

2.

 

Exposición

 

de

 

alternativas

 

a)

 

Trasvase

 

do

 

Ebro

 

á

 

bacía

 

do

 

Ter

Llobregat

 

Este investimento suporía un orzamento de 150 millóns de euros. 

A obra implicaría construír unha condución de 65 kilómetros entre Tarragona e Olèrdola, onde o  caudal procedente do sobrante do trasvase do Ebro conectará coa rede do Ter‐Llobregat que  subministra a auga á rexión de Barcelona. A condución terá un diámetro medio de 900 mm. Para  superar as diferenzas de cota este trasvase necesitaría instalar 2 grupos de bombeo, o primeiro  situado en Tarragona e outro en El Vendrell.  

Para a realización deste proxecto deberían expropiarse arredor de 600 fincas, na súa maioría rurais. 

A necesidade hídrica estimada para 2012 é de 450 Hm3, o que suporían 15 m3/s. 

O caudal medio rexistrado na estación de aforo de Tortosa, a 47.8 Km da desembocadura e cunha  bacía vertente de 83.093 Km2, foi no período de 1960 a 1993 de 13.408 Hm3/ano (equivalente a un  caudal medio de 425 m3/s), con caudais máximos de 22.450 Hm3/ano ( 712 m3/s) e caudais mínimos  de 4.283 Hm3/ano (136 m3/s). 

 

(17)

 

 

Figura 8‐ Situación do percurso do novo trasvase. 

Figura 9‐ Azud de Xerta visto desde augas arriba do Ebro. En  primeiro termo, captación e Canal de la Dreta. Ao fondo, na beira 

oposta, captación para o Canal de l’Esquerra de l’Ebre. 

(18)

 

b)

 

Trasvase

 

do

 

Ródano

 

á

 

bacía

 

do

 

Ter

Llobregat

 

A realización da obra do trasvase do Ródano suporía un investimento de 700 millóns de euros.  

 

Figura 10‐ Esquema do trasvase submarino do Ródano. 

A realización deste proxecto significaría instalar 4 conducións de 350 km de lonxitude e  250  mm de  diámetro, que conducirían a auga do delta do Ródano (Arles) a Barcelona. Estas conducións deberían  soportar a presión da columna de auga do mar Mediterráneo.Se construirían dous grupos de  bombeo, abastecidos de enerxía por medio de 4 xeradores eólicos (2 en cada grupo de bombeo).  Para compensar as caídas de enerxía instalaríanse outros dous grupos, abastecidos por rede  eléctrica, en ambos extremos do trasvase. 

A necesidade hídrica estimada para 2012 é de 450 Hm3, o que suporían 15 m3/s. 

O caudal medio do Ródano é de 1.650 m3/s.  A bacía vertente deste río é de 96500 km2. 

(19)

 

 

(20)

 

c)

 

Non

 

realización

 

de

 

melloras

 

no

 

abastecemento

 

O aumento previsto no consumo de auga na rexión de Barcelona fúndase en boa parte nun  crecemento da poboación. Esta previsión é aplicada a unha zona de baixa taxa de natalidade. 

A problemática da calidade da auga abastecida non se melloraría sen acometer algún investimento.  A auga abastecida á cidade de Barcelona presenta unha condutividade eléctrica de máis de 400  µS/cm a 20 grados centígrados. Débese destacar que os residentes en la zona sur da cidade,  abastécese con auga procedente do río Llobregat que, en ocasións, supera os níveis máximos  permitidos de trihalometanos,  

 

 

Figura 12‐ Situación actual de recursos hídricos en Cataluña. 

(21)

3.

Avaliación

 

dos

 

efectos

 

previsibles

 

3.1.

Inventario

 

ambiental

 

e

 

descrición

 

das

 

interaccións

 

ecolóxicas

 

e

 

ambientais

 

clave 

Poboación

 

afectada

 

El ámbito del proxecto se sitúa en el Delta del río Llobregat. Este río desemboca al sur de la cidade 

de Barcelona, nunha das zonas máis densamente poboadas do Mediterráneo occidental, formando 

un delta de 97 Km2. O hemidelta oriental ha quedado progresivamente integrado no porto e o 

cinturón industrial de Barcelona ao longo do presente século. 

Tabla 1 – Datos población y área de lo municipios afectados por las obras de la desaladora. 

Ciudad  Comarca  Habitantes  Area Densidad  Distancia

en km² Barcelona

Barcelona  Barcelona  1.595.110 101 15.951  ‐‐‐

L´Hospitalet de Llobregat  Barcelona  251.848 12 20.987  limítrofe

Cornellà de Llobregat  Baix Llobregat  84.477 7 12.068  limítrofe

El Prat de Llobregat  Baix Llobregat  62.663 31 2.021  limítrofe

Sant Joan Despí  Baix Llobregat  31.671 6 5.279  13,8

TOTAL  2.025.769 157 56.306    

(22)

Xeoloxía

 

e

 

hidroloxía

 

Geológicamente hay materiales de la era primaria a la cuaternaria, con una litología muy variada 

pertenecientes a tres grandes unidades morfotectónicas: la sierra de Collserola, el macizo de Garraf 

y la depresión del Vallés‐Penedes. Como lugar de interés geológico está presente el «Escletxes de El 

Papiol‐El Puig» con localización de mamíferos fósiles. 

 

Figura 13 ‐ Mapa geológico (Servei Geològic de Catalunya, 1991). 

1. Paleozoico; 2. Mesozoico; 3. Depresión del Ebro; 4. Fosas Neógenas; 5. 

Volcanismo neógeno y cuaternario; 6. Falla; 7. Cabalgamiento; 8. Contacto 

litológico. 

Una  hidrología  superficial  de  tipo  mediterráneo,  con  una  torrencialidad  ligada  al  régimen 

hidrológico  y  una  importante  contaminación  de  origen  doméstico  e  industrial.  Hay  algunos 

humedales formados por la ocupación de antiguas graveras recuperadas para tal fin, que recogen la 

lluvia y avenidas estacionales del río y que sirven como balsas de recarga del acuífero asociado al 

Llobregat.  

Una hidrología subterránea, formada por el acuífero aluvial del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu 

y las unidades Parejá‐Cornellá que rellenan parcialmente el nivel piezométrico de los acuíferos, 

(23)

El acuífero del Llobregat es el más importante con una superficie de unos 90 km2, una anchura de 

20 km y un espesor de 70 m, desde Montjuic hasta el macizo de Garraf, con acuíferos superficiales y 

profundos, separados por el Acuitardo del Delta, que cuando la extracción es excesiva facilita la 

entrada del agua salada, y presenta un problema de la contaminación.  

Descrición do río Llobregat 

Su nacimiento se encuentra en la población de Castellar de Nuch (Barcelona) a 1.259 m de altitud 

en la sierra del Cadí y su desembocadura en el mar Mediterráneo, en el término municipal de El 

Prat de Llobregat. La totalidad de su cuenca se encuentra en Cataluña. Atraviesa la Cordillera 

Litoral, alternándose el aprovechamiento industrial (en los desfiladeros) con el agrícola (en las 

llanuras). Desemboca  formando un  delta  pantanoso.  En esa  zona se  encuentran  numerosas 

localidades agrícolas (que incluyen Llobregat en su nombre, como Sant Boi de Llobregat, Cornellà 

de Llobregat o el mismo El Prat de Llobregat). El río supera los 170 km de longitud y tiene una 

cuenca de 4.948 km². 

Sus principales afluentes son el Cardener y el Anoia. El agua del río recibe numerosos aportes de 

contaminación por industrias y por residuos líquidos de los núcleos urbanos situados a lo largo de 

su curso, aunque se hacen esfuerzos por disminuirlos. Además, el Llobregat sufre hoy una fuente 

peculiar de contaminación por los residuos de las minas de potasa, que hacen que su salinidad sea 

elevada. 

La cuenca del Llobregat es la fuente del agua de bebida para poblaciones como Sabadell, Hospitalet 

o buena parte de la misma Barcelona, para lo que su contaminación plantea problemas por la 

presencia en el agua de trihalometanos. 

En la desembocadura, el nivel de su cauce se encuentra sobre la llanura litoral, por lo que ha 

ocasionado graves inundaciones (como en 2005) que alcanzan, inclusive, a la zona del aeropuerto 

de El Prat. Ello se debe a que la gran cantidad de sedimentos que ha arrastrado a través del tiempo 

ha elevado el nivel del cauce y también el de los propios diques naturales que limitan ese cauce. El 

problema es que esos diques presentan varias brechas que no resisten las crecidas más fuertes, 

(24)

 

Figura 14 – Cuenca hidrográfica del Llobregat. 

Flora

 

e

 

fauna

 

Una vegetación profundamente alterada tanto por la agricultura como por la acción urbana e 

industrial, destacando el territorio del encinar y el bosque de ribera como especies arbóreas y 

acompañadas de abundantes herbáceas, no catalogadas como de especial protección.  

La fauna asociada a la actividad urbana, agrícolas y al medio acuático, actualmente es escasa y de 

bajo valor ecológico.  

Hay un espacio protegido a nivel autonómico denominado «Sierra de Collserola» considerado como 

uno de los pulmones verdes de Barcelona. Como espacio natural está «Los aiguamolls de Molins de 

Rei», un hábitat natural de avifauna, a nivel municipal.  

«El Parque Agrícola del Baix Llobregat», como proyecto de mejora de la agricultura de la zona, se 

verá afectado de forma positiva con la creación de la nueva infraestructura. 

El paisaje no presenta ningún atractivo en lo que se refiere a su calidad, siendo el objetivo de los 

(25)

Non se localiza ningunha pradería de «Posidonia oceánica» nas proximidades del punto de vertido, 

estando la más próxima a la altura de la población de Sitges situada a unos 30 km. Para evitar 

posibles incrementos de salinidad, se prevé establecer los sistemas necesarios para obtener unha 

dilución de vertido compatible con o medio receptor  

Factores

 

ambientais

 

Los factores ambientales más destacables de la zona son: Baja calidad atmosférica debido a las 

instalaciones industriales y al tráfico, si bien varía estacionalmente (mayor en otoño e invierno), de 

tal forma que todo el ámbito de actuación está comprendido dentro del espacio definido en el 

Decret 233/1993,  de 31 de  agosto,  declarada  zona  de  protección especial. Su ámbito  de la 

actuación se sitúa entre la zona superior del delta del río Llobregat y el llano de Barcelona, en el 

punto de encuentro entre la Depresión Litoral y el pie de monte de la Sierra Litoral, sobre cuatro 

(26)

 

ANEXO

 

1

 

CARACTERÍSTICAS

 

TÉCNICAS

 

 

Superficie

 

e

 

situación

 

Superficie ocupada   30 Ha  

Cota de solera   5 m  

 

Caudais

 

Caudal medio de auga produto  165000m3/día 

Caudal máximo de auga produto  200.000 m3/día  

Caudal máximo de auga produto  2,31 m3/s  

Caudal máximo de captación de auga de mar  6 m3/s  

 

Proceso

 

de

 

desalinización

 

por

 

ósmose

 

inversa

 

Factor de conversión  45% 

Salinidade del auga de mar  39.700 ppm 

Salinidade del auga producto  110 ppm 

(27)

 

 

 

Orzamento

 

e

 

prazos

 

Orzamento estimado  230 millóns de euros 

Financiación fondos de cohesión  75% da inversión ata un máximo de 150 millóns 

Prazo de obra  24 meses 

(28)

J. Jaime Sadhwani Alonso. IMPACTO AMBIENTAL EN LA DESALACIÓN DE AGUAS. Disponible 

en: <www.conama.org/documentos/2.pdf> 

Aigües Ter Llobregat – ATLL ‐ Empresa pública responsable del abastecimiento del Prat de 

Llobregat. Información sobre el proyecto de la Desaladora da Conca de Llobregat disponible 

en: <www.atll.cat> 

Francesc Vilaró Rigol. El abastecimiento de agua a Barcelona y las comarcas de su entorno. 

Disponible en: http://hispagua.cedex.es/documentacion/revistas/op/51/op51_10.htm 

Ministerio de Medio Ambiente (BOE 155 de 30/6/2005). Resolución de 6 de junio de 2005, 

de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por 

la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación, del proyecto 

«Desaladora del área metropolitana de Barcelona», promovido  por la Sociedad Estatal 

Aguas  de  las  Cuencas  Mediterráneas,  S.A.  (ACUAMED).  23405  –  23414  pp.  Ref.: 

2005/11263.  Disponible  en  http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/30/pdfs/A23405‐

23414.pdf 

RESOLUCIÓN  de  21  de  marzo  de  2007,  de  la  Secretaría  General  para  la  Prevención  de  la 

Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 

proyecto Mejora de accesibilidad entre las carreteras del entorno del Baix Llobregat en la provincia 

de  Barcelona.  Disponible  en:  http://www.derecho.com/l/boe/resolucion‐21‐marzo‐2007‐

secretaria‐general‐prevencion‐contaminacion‐cambio‐climatico‐formula‐declaracion‐impacto‐

ambiental‐proyecto‐mejora‐accesibilidad‐carreteras‐entorno‐baix‐llobregat‐provincia‐barcelona/ 

Figure

Actualización...

Referencias