A. Alumnat d Educació Secundària Obligatòria que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

Texto completo

(1)

A. Alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que cursa

ensenyaments professionals de Música o Dansa.

A. 1. Convalidació de la matèria de Música en els cursos 1r i 3r d’Educació Secundària Obligatòria.

• Es pot convalidar la matèria de Música amb les següents assignatures: Convalidació de l'assignatura de Música de 1r i 3r curs de la Educació Secundària

Obligatòria Assignatura i curs d'Educació

Secundària Obligatòria professional Ensenyança Assignatura amb què es convalida Música de 1r curs Música 1r curs d'Instrument o Veu Música de 3r curs Música 1r curs d'Instrument o Veu

Música de 1r curs Dansa 1r curs de Música

Música de 3r curs Dansa 1r curs de Música

A. 2. Convalidació de la matèria de Lliure Configuració Autonòmica en els cursos 1r i 3r d’Educació Secundària Obligatòria.

• Es pot convalidar la matèria de Lliure Configuració Autonòmica (exceptuant la matèria de Valencià: Llengua i Literatura):

1r ESO: Informàtica; Cultura Clàssica; Educació Plàstica, Visual i Audiovisual; Iniciació a la Activitat Emprenedora i Empresarial o Segona Llengua Estrangera.

3r ESO: Informàtica, Cultura Clàssica, Tecnologia, Iniciació a la Activitat Emprenedora i Empresarial o Segona Llengua Estrangera.

Amb alguna de les tres condicions:

1. Certificat d’Ensenyances Elementals de Música/Dansa.

2. Superació de la prova d’accés a les ensenyances professionals de Música/Dansa. 3. Superació d’una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de

Música/ Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació.

Únicament es podran convalidar les matèries anteriors quan es cursen com a matèria de lliure configuració autonòmica. En cap cas, es podran convalidar aquestes matèries quan es cursen com a matèria específica. Els codis de les matèries cursades com a lliure configuració autonòmica son:

(2)

Per a 1r ESO:

Codi ITACA Assignatura Caràcter a ITACA

INFLOMCE Informàtica Lliure configuració autonòmica opcional CCLOMCELC Cultura Clàssica Lliure configuració autonòmica opcional EPVALOMCELC Educació plàstica, visual i

audiovisual Lliure configuració autonòmica opcional IAEELOMCELC Iniciació a l'activitat

emprenedora i empresarial Lliure configuració autonòmica opcional SLELOMCELC Segona Llengua Estrangera Lliure configuració autonòmica opcional

Per a 3r ESO:

Codi ITACA Assignatura Caràcter a ITACA

INFLOMCE Informàtica Lliure configuració autonòmica opcional CCLOMCELC Cultura Clàssica Lliure configuració autonòmica opcional TECLOMCELC Tecnologia Lliure configuració autonòmica opcional IAEELOMCELC Iniciació a l'activitat

emprenedora i empresarial Lliure configuració autonòmica opcional SLELOMCELC Segona Llengua Estrangera Lliure configuració autonòmica opcional

A. 3. Convalidació de la assignatura de Música en los cursos 2n i 4t de la Educació Secundària Obligatòria.

• Es pot convalidar la matèria de Música amb les següents assignatures: Convalidació de l'assignatura de Música de la Educació Secundària Obligatòria Assignatura i curs d'Educació

Secundària Obligatòria professional Ensenyança Assignatura amb què es convalida Música de 2n curs Música 1r curs d'Instrument o Veu

Música de 4t curs Música 2n curs d'Instrument o Veu

Música de 2n curs Dansa 1r curs de Música

(3)

A. 4. Convalidació de la matèria Optativa en els cursos 2n i 4t d’Educació Secundària Obligatòria.

• Es pot convalidar la matèria optativa:

2n ESO: Segona llengua estrangera, Informàtica, Optatives instrumentals (castellà, valencià i matemàtiques), Taller de disseny, Taller de tecnologies, Taller del geògraf i de l'historiador o Anglés pràctic.

4t ESO: Treball Monogràfic d'Investigació, Anglés pràctic, Ampliació de geografia i història d'Espanya o Empresa i iniciatives emprenedores.

Amb alguna de les tres condicions:

1. Certificat d’Ensenyances Elementals de Música/Dansa.

2. Superació de la prova d’accés a les ensenyances professionals de Música/Dansa.

3. Superació d’una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música/Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació.

A. 5. Exempció de l'assignatura d'Educació Física en els cursos d’Educació Secundària Obligatòria.

Es pot sol·licitar l’exempció de la matèria d’Educació Física per a l'alumnat que realitza estudis de les ensenyances professionals de Dansa.

B. Alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que acredita la

condició de esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o de elit en la

Comunitat Valenciana.

B. 1. Exempció de l'assignatura d'Educació Física en els cursos d’Educació Secundària Obligatòria.

Es pot sol·licitar l’exempció de la matèria d’Educació Física.

B. 2. Convalidació de la matèria de Lliure Configuració Autonòmica en els cursos 1r i 3r d’Educació Secundària Obligatòria.

• Es pot convalidar la matèria de Lliure Configuració Autonòmica (exceptuant la matèria de Valencià: Llengua i Literatura)en:

1r ESO: Informàtica; Cultura Clàssica; Educació Plàstica, Visual i Audiovisual; Iniciació a la Activitat Emprenedora i Empresarial o Segona Llengua Estrangera.

(4)

3r ESO: Informàtica, Cultura Clàssica, Tecnologia, Iniciació a la Activitat Emprenedora i Empresarial o Segona Llengua Estrangera.

Amb la pràctica esportiva per part de l'alumnat que acredite la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, o bé d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

Únicament es podran convalidar les matèries anteriors quan es cursen com a matèria de lliure configuració autonòmica. En cap cas, es podran convalidar aquestes matèries quan es cursen com a matèria específica. Els codis de les matèries cursades com a lliure configuració autonòmica son:

Per a 1r ESO:

Codi ITACA Assignatura Caràcter a ITACA

INFLOMCE Informàtica Lliure configuració autonòmica opcional CCLOMCELC Cultura Clàssica Lliure configuració autonòmica opcional EPVALOMCELC Educació plàstica, visual i

audiovisual Lliure configuració autonòmica opcional IAEELOMCELC Iniciació a l'activitat

emprenedora i empresarial Lliure configuració autonòmica opcional SLELOMCELC Segona Llengua Estrangera Lliure configuració autonòmica opcional

Per a 3r ESO:

Codi ITACA Assignatura Caràcter a ITACA

INFLOMCE Informàtica Lliure configuració autonòmica opcional CCLOMCELC Cultura Clàssica Lliure configuració autonòmica opcional TECLOMCELC Tecnologia Lliure configuració autonòmica opcional IAEELOMCELC Iniciació a l'activitat

emprenedora i empresarial Lliure configuració autonòmica opcional SLELOMCELC Segona Llengua Estrangera Lliure configuració autonòmica opcional

B. 3. Convalidació de la matèria Optativa en els cursos 2n i 4t d’Educació Secundària Obligatòria.

• Es pot convalidar la matèria optativa:

2n ESO: Segona llengua estrangera, Informàtica, Optatives instrumentals (castellà, valencià i matemàtiques), Taller de disseny, Taller de tecnologies, Taller del geògraf i de l'historiador o Anglés pràctic.

(5)

4t ESO: Treball Monogràfic d'Investigació, Anglés pràctic, Ampliació de geografia i història d'Espanya o Empresa i iniciatives emprenedores.

Amb la pràctica esportiva per part de l'alumnat que acredite la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, o bé d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

C. Documents d'avaluació (per a tots els casos anteriors)

C. 1. Convalidació de la matèria de Música en l'Educació Secundària Obligatòria per part de l' alumnat que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

• La convalidació de la matèria de Música de l'Educació Secundària Obligatòria es reflectirà en els documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «convalidada». • En el cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura de les ensenyances professionals de música o de dansa, necessària per a obtindre la convalidació, en la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria de Música la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació «no presentat» en els documents d’avaluació.

• Les matèria de Música convalidada no serà tinguda en compte en el càlcul de la nota mitjana dels diferents cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

C. 2. Convalidació de la matèria de Lliure Configuració Autonòmica en els cursos 1r i 3r d’Educació Secundària Obligatòria per part de l' alumnat que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

• La convalidació de la matèria de lliure configuració autonòmica de l'Educació Secundària Obligatòria es reflectirà en els documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «lliure configuració autonòmica ESO música» o «lliure configuració autonòmica ESO dansa».

• En el cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura de les ensenyances professionals de música o de dansa, necessària per a obtindre la convalidació, en la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació «no presentat» en els documents d’avaluació.

• La matèria de lliure configuració autonòmica convalidada no serà tinguda en compte en el càlcul de la nota mitjana dels diferents cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

(6)

C. 3. Convalidació de la matèria Optativa en els cursos 2n i 4t d’Educació Secundària Obligatòria per part de l' alumnat que cursa ensenyaments professionals de Música o Dansa.

• La convalidació de la matèria optativa de l'Educació Secundària Obligatòria es reflectirà en els documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «optativa ESO música» o «optativa ESO dansa».

• En el cas que no es presente el certificat corresponent a la superació de l’assignatura de les ensenyances professionals de música o de dansa, necessària per a obtindre la convalidació, en la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació «no presentat» en els documents d’avaluació.

• La matèria optativa convalidada no serà tinguda en compte en el càlcul de la nota mitjana dels diferents cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

C. 4. Exempció de l'assignatura d'Educació Física en els cursos d’Educació Secundària Obligatòria per part de l'alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que realitza estudis de les ensenyances professionals de Dansa o que acredita la condició de esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o de elit en la Comunitat Valenciana.

• La exempció de les matèria de Educació Física es reflectirà en els documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «exempt/a».

• Si l’alumne o alumna perd la condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment o renuncia a la matrícula en les ensenyances professionals de dansa abans de la data de la sessió de l’avaluació final ordinària, podrà sol·licitar ser avaluat des d’eixe moment en la matèria d’Educació Física. Esta circumstància es reflectirà per mitjà de la diligència corresponent en els diferents documents d’avaluació.

C. 5. Convalidació de la matèria de Lliure Configuració Autonòmica en els cursos 1r i 3r d’Educació Secundària Obligatòria p er part de l'alumnat que acredita la condició de esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o de elit en la Comunitat Valenciana.

• La convalidació de la matèria de lliure configuració autonòmica de l'Educació Secundària Obligatòria es reflectirà en els documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «lliure configuració autonòmica ESO pràctica esportiva».

• En el cas que no es presente el certificat d’haver mantingut la condició anteriorment citada, necessària per a obtindre la convalidació, en la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació «no presentat» en els documents d’avaluació.

(7)

• La matèria de lliure configuració autonòmica convalidada no serà tinguda en compte en el càlcul de la nota mitjana dels diferents cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

C. 6. Convalidació de la matèria Optativa en els cursos 2n i 4t d’Educació Secundària Obligatòria per part de l' alumnat que acredita la condició de esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o de elit en la Comunitat Valenciana.

• La convalidació de la matèria optativa de l'Educació Secundària Obligatòria es reflectirà en els documents oficials d’avaluació fent constar l’expressió «optativa ESO pràctica esportiva».

• En el cas que no es presente el certificat d’haver mantingut la condició anteriorment citada, necessària per a obtindre la convalidació, en la data de l’avaluació final extraordinària, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’omplirà amb la qualificació «no presentat» en els documents d’avaluació.

• La matèria optativa convalidada no serà tinguda en compte en el càlcul de la nota mitjana dels diferents cursos de l'Educació Secundària Obligatòria.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...