PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL POLÍGON D ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE L ÀMBIT HOTEL S AGARÓ MAR AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE

22  Download (0)

Full text

(1)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA

DE L’ÀMBIT HOTEL S’AGARÓ MAR

AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE

(2)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLIGON D’ACTUACIO URBANISTICA DE L’ÀMBIT HOTEL S’AGARÓ MAR AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

A.- MEMÒRIA

1.- ANTECEDENTS

La Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de data 8 de novembre de 2012 ha aprovat definitivament la Modificació puntual del POUM de l’àmbit de gestió anomenat polígon d’actuació urbanística PA-29 Hotel S’Agaró, redactada pels serveis tècnics municipals.

En dita Modificació puntual del POUM l’àmbit de gestió anomenat polígon d’actuació urbanística PA-29 Hotel S’Agaró Mar es troba ordenat de forma concreta i pormenoritzada i la seva execució urbanística resta subjecte a la tramitació i aprovació definitives dels projectes de reparcel.lació i d’urbanització respectivament, essent el sistema d’actuació el de reparcel.lació per compensació bàsica.

2.- BASES LEGALS I JUSTIFICACIO DE L’ACTUACIÓ.

2.1.- El present projecte de reparcel·lació es redacta d’acord amb la

normativa continguda als articles 119 i 124 i ss del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 23 de febrer (endavant LU), 130 i ss del Decret 305/2006 de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (endavant RLU) i Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al reglament per l’execució de la Llei Hipotecaria sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. A més es redacta a l’empara de la previsió continguda al pacte sisè del conveni urbanístic de data 26 d’abril de 2012, copia que s’adjunta, i que consta com a normatiu a l’expedient de Modificació del POUM, que preveu el següent :

“SISE.- La cessió gratuïta, i lliures de càrregues, gravamens i ocupants, dels espais lliures i vialitat previstos en la modificació de POUM de l’SMU-17 a la que s’acompanya el present conveni, es realitzarà mitjançant la tramitació de la corresponen escriptura pública de reparcel·lació voluntària

(3)

o projecte de reparcel·lació voluntària prevista a l’article 164 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU).

En aquest sentit els compareixents han acordat per unanimitat la fixació de la indemnització a favor dels propietaris de la finca inicial qualificada d’espai lliure públic.

Pel que fa a les obligacions d’urbanització del tram del camí de la caleta inclòs dins l’àmbit de l’SMU-17, així com la remodelació dels elements afectats, s’admetrà la seva execució simultània amb les obres d’ampliació de l’hotel establint-se la corresponent garantia en el tràmit de concessió de la llicència.”

Igualment el present projecte te com a finalitat, a la vista que les alineacions del carrer Camí de la Caleta proposades per la Modificació puntual del POUM es rectifiquen i per la banda de l’Hotel S’Agaró Mar es situen en les previsions del planejament anterior al POUM de 2006, la qual cosa comporta la seva desafectació i la necessària reversió de la cessió de vial formalitzada a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per part de la societat Augusta Marketing Directo,SL d’acord amb les prescripcions contingudes a la lletra d) del pacte segon de l’escriptura pública de segregació, alliberament parcial d’hipoteca i cessió gratuïta unilateral formalitzada i autoritzada per la Notaria de Calella na Maria Olga Hernández Hernández de data 8 de setembre de 2000, núm. Protocol 870, copia que s’adjunta.

2.2.- Els promotors del present projecte de reparcel.lació son tots els

propietaris de finques de titularitat privada que conformen l’àmbit de gestió urbanística, que son: la societat AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL, i els senyors Alberto Estrada Planella, Ana Mª Estrada Planella i Jaume Clavell Ymbern

El Srs. Xavier Espot Piñol, major d’edat, casat, veí de Barcelona, amb domicili al passeig Rossinyol núm. 33-A Valldoreix i DNI núm. 37.694.060-G y el Sr. Antoni Janer Nicolau, major d’edat, casat, veí de Calella, amb domicili al carrer de Sant Antoni núm. 116 i DNI núm. 38.807.642-H, actuen en qualitat de consellers-delegats de la societat AUGUSTA MARKETING DIRECTO, S.L., amb CIF Nº B-60907839, amb domicili a Calella, carrer Amadeu, núm. 39, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 28.237, foli 1, fulla núm. N-134467, inscripció 1ª , estan facultats per aquest acte en virtut d’apoderament segons resulta de l’escriptura de poder, autoritzada pel notari de Barcelona en Bartolome Masoliver Rodenas de data 15 de juliol de 1999, amb protocol núm. 2.279.

2.3.- El projecte de reparcel.lació es redacta amb la finalitat i objecte de

procedir a la cessió dels terrenys destinats a zona verda pública i establir la indemnització a favor dels titulars de la finca aportada que resta afectada en la seva totalitat a aquest destí públic.

(4)

Les finques de titularitat de la societat AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL, on es localitza tot l’aprofitament urbanístic previst pel planejament urbanístic, no resta afectada a la càrrega urbanística de cost de les obres d’urbanització atès que, d’acord amb el pacte setè del conveni urbanístic assenyalat, dita afectació registral restarà substituïda, com a condició de l’aprovació definitiva del present projecte, per la formalització d’una garantia que abasti al 100% dels costes imputats a aquests PAU, d’acord amb les previsions del RLU.

Igualment els terrenys de domini públic local destinats a vialitat existents i que el planejament urbanístic manté i assumeix com a vialitat no participen en el procés de redistribució de beneficis i càrregues d’acord amb les previsions de l’apartat primer de l’article 135 del RLU.

Per últim, com ja s’ha dit també es procedeix a la reversió a favor de la societat AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL dels terrenys cedits com a vialitat segons escriptura pública de data 8 de setembre de 2000, d’acord amb la nova alineació establerta pel carrer Camí de la Caleta en el front que dona a la dotació hotelera existent i en compliment del previst a la lletra d) del pacte segon de dita escriptura pública, aquestes finques consten inscrites a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al volum 3.063, llibre 484 foli 37 finca núm. 21.624 i volum 3063, llibre 484 foli 38 finca núm. 21.625.

3.- FINQUES INICIALS

I.- Que la societat mercantil AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL, amb

CIF Nº B-60907839, amb domicili social a Calella, carrer Amadeu, núm. 39., inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 28.237, foli 1, fulla núm. N-134467, inscripció 1ª, es propietària de la finques següents:

A.- URBANA: Porció de terreny, situada a Sant Feliu de Guíxols, paratge conegut com "Sant Pol" de superfície dos mil cent cinquanta-tres

metres i setanta-set decímetres quadrats, en la que existeix un edifici

destinat a Hotel, amb front a la Carretera de la Caleta, constitut per dos cossos paral·lels, seguint la corba de nivell del terreny enllaçats per un tercer cos, format per el vestíbul, i constarà de planta semisoterranis destinada a serveis, de superfície mil seixanta-cinc metres noranta-cinc decímetres quadrats; planta saló, de superfície nou-cents trenta-tres metros setanta decímetres quadrats; planta baixa de superfície vuit-cents trenta-quatre metros setanta-tres decímetres quadrats; planta primera, de superfície quatre-cents vint-i-dos metros cinquanta decímetres quadrats; planta segona, de quatre-cents vint-i-dos metros cinquanta decímetres quadrats, i planta àtic de superfície tres-cents noranta-vuit metres vint-i-dos decímetres quadrats. Limita: en junt, pel front, Nord, amb la carretera de la Caleta, i mitjançant aquesta, amb finca propietat dels germans Estrada Girbau; por l’esquerra entrant, Est, amb finca de Moisès Morros; pel fons, Sud, part amb els germans Arará Kosell i part amb finca dels

(5)

senyors Fort, y per la dreta, Oest, amb resta de finca dels senyors Foret i una petita porció amb finca de Melchor Baixas de Palau i Via pública.

Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols al volum 3014, llibre 460 de Sant Feliu de Guíxols, foli 23, finca 4864.

Referència cadastral: 3662103EG236S0001DG.

Títol: pertany a la societat mercantil AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL per compravenda, segons escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona Bartolome Masoliver de 8 d’octubre de 1.999, que va motivar la inscripció 15ª.

Càrregues:

a) Servitud de pas de persones i vehicles inscrita en data 4 de novembre de 1.959.

b) Hipoteca a favor de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona segons escriptura de 8 d’octubre de 1999, inscripció 16ª, la qual fou novada, segons inscripció 17ª.

c)Afecta a la liquidació de l’impost, resultant de la nota al marge de la inscripció 17ª.

B.- URBANA.- Edifici situat al terme de Sant Feliu de Guíxols, paratge anomenat "Caleta de Sant Pol", que constitueix un annex a l'Hotel Roca. Es composa de dos plantes, la primera de les quals es troba destinada a garatge i piscina, de superfície vuit-cents seixanta-nou metres, dotze decímetres quadrats i la segona a bar, amb una superfície de cinquanta-dos metres quadrats. I s'aixeca sobre una porció de terreny de superfície mil cent setanta-dos metros, seixanta-dos decímetres quadrats i

actualment després d'una segregació té una superfície resta de nou-cents set metres setanta-dos decímetres quadrats, que limita:

pel Nord, amb successors de Pedro Màrtir Estrada; per l'Est i el Sud, amb la finca de que es va segregar; i a l'Oest, amb finca del Senyor Pedro Roca i Senyora Teresa Boixereu i altres.

Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols al volum 2841, llibre 382 de Sant Feliu de Guixols, foli 148, finca 7741.

Referència cadastral: 3662103EG236S0001DG.

Títol: pertany a la societat mercantil AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL per compravenda, segons escriptura pública autoritzada pel Notari de Barcelona Bartolome Masoliver de 8 d’octubre de 1.999, que va motivar la inscripció 8ª.

Càrregues:

a) Subjecte als efectes de la manca d’aportació de llicencia de parcel.lació segons anotació de 9 de juny de 1.998, inscripció 2ª.b) Hipoteca a favor de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona segons escriptura de 8 d’octubre de 1999, inscripció 9ª, la qual fou novada, segons inscripció 10ª.

(6)

c)Afecta a la liquidació de l’impost, resultant de la nota al marge de la inscripció 10ª.

II.- El Sr. Alberto Estrada Planella, major d’edat, casat, veí de

Barcelona, amb domicili en el carrer Balmes 233 i D.N.I. núm. 37.488.178-H; la Sra. Ana Mª Estrada Planella, major d’edat, casada i amb DNI 38.005.037-K i en Jaume Clavell Ymbern, major d’edat, casat amb D.N.I. núm. 37.799.700-M, veïns de Sant Cugat del Vallès, amb domicili en l’Avinguda de l’Enllaç, números 13-15, casa 8 de Sant Cugat del Vallès, son els titulars en regim de proindivís de la finca següent :

URBANA.- Porción de terreno, sito en el termino municipal de Sant Feliu de Guixols, paraje llamado San Pol, sin edificaciones, de superficie dos mil quinientos cuarenta y dos metros, cincuenta y ocho decímetros cuadrados. Lindante por Sur, con camoino, por Este, en linea de veintisiete, cincuenta metros con camino, por Norte, con finca de Don Manuel Estrada Girbau y por Oeste, con finca del señor Cubias o sus sucesores.

Inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols al volum 3083, llibre 494 de Sant Feliu de Guíxols, foli 16, finca 9793.

Referència cadastral: 3665822EG0236N0001DG.

Títol: pertany als senyors Alberto Estrada Planella en un 85%, Ana Mª Estrada Planella en un 9% i Jaume Clavell Ymbern en un 6% en regim de proindivís, segons escriptura pública de dissolució i liquidació de la societat STORM,SL, autoritzada per la Notaria de Barcelona Mª Lourdes Rodriguez Ramires en data 11 de desembre de dos mil set, núm. 2936 de protocol i escriptura de subsanació de data 17 de febrer de dos mil nou, núm. 208 de protocol.

Càrregues: afecta a la liquidació de l’impost, resultant de la nota al marge de la inscripció 2ª.

Part de la finca amb una extensió de dos mil tres cents metres quadrats es situa dintre del polígon d’actuació urbanística Hotel s’Agaró, el que comporta la segregació per la part sud de la mateixa.

Aquesta porció de terreny se segrega de la finca matriu descrita anteriorment i té la descripció següent :

“Porció de terreny de dos mil tres cents metres quadrats (2.300 m2) de superfície, de forma triangular. Termeners: al Sud amb el camí de la Caleta; al Nord amb finca de la que se segrega; a l’Est amb el carrer de Pere Màrtir Estrada; al Nord-oest, amb el complex residencial anomenat Apartamentos Caleta del Sól (UTM 3665802)”.

(7)

Un cop efectuada l'anterior segregació, la resta de finca matriu tindrà la descripció següent;

"Porció de terreny de dos cents quaranta metres i vuit decímetres quadrats (242,08m2) de superfície, de forma triangular. Termeners: al Sud amb la porció de la finca segregada; al Nord i Oest amb el complex residencial anomenat Apartamentos Caleta del Sòl (UTM 366580); a l’Est amb el carrer de Pere Màrtir Estrada.”

III.- L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es titular de dues finques,

que en el seu moment estaven destinades a vialitat, que son les següents :

A.- “URBANA: PORCION DE TERRENO sita en el término municipal de Sant Feliu de Guixols, de trescientos cuarenta metros cuadrados de superfície, calificada como suelo urbano y destinada a viales por el vigente Plan General Municipal. Tiene forma alargada, y LINDA: al Norte, con el camino de La Caleta en su actual configuración; al Este, con porción de terreno que se segregará de la finca descrita bajo el número 2) del apartado expositivo anterior (registral 7.741) que se describe a continuación; al Sur, con resto de finca matriz; y al Oeste, con terreno destinado a vial.”

Aquesta finca procedeix de la registral núm. 4.864 i està inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols al volum 3063, llibre 484 de Sant Feliu de Guíxols, foli 37, finca 21.624.

Títol: pertany a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols segons conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la societat Augusta Marketing Directo,SL de vint-i-set de juliol de dos mil.

B.- “URBANA: PORCION DE TERRENO sita en el término municipal de Sant Feliu de Guixols, de doscientos sesenta y cinco metros cuadrados de superficie, calificada como suelo urbano y destinada a viales por el vigente Plan General Municipal. Tiene forma alargada, .y LINDA: al Norte, con el camino de La Caleta en su actual configuración; al Este, con via pOblica; al Sur, con resto de finca matriz; y al Oeste, con porción de terreno segregada y descrita en el apartado expositivo anterior.”

Aquesta finca procedeix de la registral núm. 7.741 i està inscrita al Registre de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols al volum 3063, llibre 484 de Sant Feliu de Guíxols, foli 38, finca 21.625.

Títol: pertany a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols segons conveni urbanístic subscrit entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i la societat Augusta Marketing Directo,SL de vint-i-set de juliol de dos mil. Aquestes dues finques reverteixen a les seves matrius atès que el planejament urbanístic vigent ha suprimit l’afectació viaria que va comportar la seva cessió obligatòria i gratuïta.

(8)

4.- FINQUES ADJUDICADES

La present reparcel.lació te com objecte principal l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols dels terrenys destinats a Espais Lliures públics, sense perjudici de la reversió a favor de la societat AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL dels terrenys cedits a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols com a vialitat segons l’escriptura pública de data 8 de setembre de 2000 que a l’actualitat s’han integrat dintre de la qualificació urbanística destinada a ús hoteler.

I.- S’adjudica en plena propietat a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en concepte de cessió obligatòria i gratuïta establert a la Modificació puntual del POUM del sector SMU-17

SUPERFÍCIE I DESCRIPCIÓ: TERRENY destinat a espais lliures públics al terme municipal de Sant Feliu de Guíxols, en el polígon d’actuació urbanística PA-29 Hotel S’Agaró Mar, de superfície dos mil tres cents metres quadrats (2.300 m2) de superfície, de forma triangular. Termeners: al Sud amb el camí de la Caleta; al Nord amb finca de la que se segrega; a l’Est amb el carrer de Pere Màrtir Estrada; al Nord-oest, amb el complex residencial anomenat Apartamentos Caleta del Sòl (UTM 3665802)”.

Per raó de la seva destinació i procedència no està afecta a cap càrrega, gravamen o liquidació.

II.- Es procedeix a la reversió de les finques assenyalades a l’apartat III

de l’antecedent anterior a favor de la societat AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL que s’integraran dintre de les finques que varen ser segregades, les quals resten descrites de la manera següent :

II. A.- La finca inscrita al volum 3014, llibre 460 de Sant Feliu de Guíxols, foli 23 i finca 4.864, augmenta la seva superfície i tindrà la següent descripció :

URBANA: Porció de terreny, situada a Sant Feliu de Guíxols, paratge conegut com "Sant Pol" de superfície dos mil quatre cents noranta

tres metres i setanta-set decímetres quadrats (2.493,77), en la que

existeix un edifici destinat a Hotel, amb front a la Carretera de la Caleta, constitut per dos cossos paral·lels, seguint la corba de nivell del terreny enllaçats per un tercer cos, format per el vestíbul, i constarà de planta semisoterranis destinada a serveis, de superfície mil seixanta-cinc metres noranta-cinc decímetres quadrats; planta saló, de superfície nou-cents trenta-tres metros setanta decímetres quadrats; planta baixa de superfície vuit-cents trenta-quatre metros setanta-tres decímetres quadrats; planta primera, de superfície quatre-cents vint-i-dos metros cinquanta decímetres quadrats; planta segona, de quatre-cents vint-i-dos metros cinquanta decímetres quadrats, i planta àtic de superfície tres-cents noranta-vuit metres vint-i-dos decímetres quadrats. Limita: en junt, pel front, Nord,

(9)

amb la carretera de la Caleta, i mitjançant aquesta, amb finca propietat dels germans Estrada Girbau; por l’esquerra entrant, Est, amb finca de Moisès Morros; pel fons, Sud, part amb els germans Arará Kosell i part amb finca dels senyors Fort, y per la dreta, Oest, amb resta de finca dels senyors Foret i una petita porció amb finca de Melchor Baixas de Palau i Via pública.

II.B.- La finca inscrita al volum 2841, llibre 382 de Sant Feliu de Guíxols, foli 148 i finca 7741, augmenta la seva superfície i tindrà la següent descripció :

URBANA.- Edifici situat al terme de Sant Feliu de Guíxols, paratge anomenat "Caleta de Sant Pol", que constitueix un annex a l'Hotel Roca. Es composa de dos plantes, la primera de les quals es troba destinada a garatge i piscina, de superfície vuit-cents seixanta-nou metres, dotze decímetres quadrats i la segona a bar, amb una superfície de cinquanta-dos metres quadrats. I s'aixeca sobre una porció de terreny de superfície

de mil cent setanta-dos metros, seixanta-dos decímetres quadrats (1.172,72 m2), que limita: pel Nord, amb successors de Pedro Màrtir

Estrada; per l'Est i el Sud, amb la finca de que es va segregar; i a l'Oest, amb finca del Senyor Pedro Roca i Senyora Teresa Boixereu i altres.

5.- INDEMNITZACIÓ I OBRES D’URBANITZACIÓ.

1.- Els promotors del present projecte de reparcel.lació, que son els

propietaris de totes les fiques incloses dintre del mateix, a excepció de la vialitat de domini públic local que no entra dintre del procés de reparcel.lació, han acordat per unanimitat que la indemnització a favors dels senyors Alberto Estrada Planella, Ana Mª Estrada Planella i Jaume Clavell Ymbern en les proporcions de la seva titularitat, per la manca d’adjudicació d’aprofitament urbanístic i per l’extinció del dret de propietat de la finca inicial núm. II, es de 230.000€.

La liquidació i pagament de dita indemnització per l’extinció del dret de propietat de la finca inicial, d’acord amb les previsions del pacte setè del conveni es realitzarà en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de l’aprovació definitiva del present projecte de reparcel.lació i serà condició per a la inscripció registral del mateix, d’acord amb l’article 128. de la LU.

2.- D’acord amb la LU i el pacte quart i annex II del conveni urbanístic de

data 26 d’abril de 2012 el finançament de l’execució de totes les obres d’urbanització del polígon d’actuació urbanística que pertoquen a la iniciativa privada corresponen en la seva totalitat a les finques de titularitat de la societat AUGUSTA MARKETING DIRECTO,SL, no restant afectades registralment per dita càrrega urbanística atès que, d’acord amb el pacte setè del conveni urbanístic assenyalat, dita afectació registral restarà substituïda, com a condició de l’aprovació definitiva del present projecte de reparcel.lació, per la formalització d’una garantia que abasti al 100% dels costes imputats a aquests PAU, d’acord amb les previsions del RLU.

(10)

6.- PREC AL REGISTRE DE LA PROPIETAT

Una vegada ferma en via administrativa l’aprovació definitiva d’aquest projecte de reparcel·lació i d’acord amb el que disposen els articles 119 i 124 i ss del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 23 de febrer, 130 i ss del Decret 305/2006 de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol pel que s’aproven les normes complementaries al reglament per l’execució de la Llei Hipotecaria sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, al Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística, es demana del Sr. Registrador de la Propietat de Sant Feliu de Guíxols :

La inscripció del present projecte de reparcel.lació una vegada sigui ferma en via administrativa la seva aprovació definitiva i en especial la modificació de l’entitats hipotecaries, rectificació de descripcions registrals, la segregació de la part de la finca inicial II, la inscripció de la finca de resultat destinada a zona verda pública i les rectificacions i modificacions de les finques de l’apartat quart apartat II i altres operacions descrites en aquest projecte que es troba dintre del polígon d’actuació urbanística.

A Sant Feliu de Guíxols a 12 de novembre de 2012.

Alberto Estrada Planella Xavier Espot Piñol

Ana Mª Estrada Planella Antoni Janer Nicolau

(11)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLIGON D’ACTUACIO URBANISTICA DE L’ÀMBIT HOTEL S’AGARÓ MAR AL TERME MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUIXOLS.

B.- PLÀNOLS

1.- SITUACIÓ / EMPLAÇAMENT

2.- ORDENACIÓ URBANÍSTICA: POUM MODIFICAT 3.- ALINEACIONS I CESSIÓ DE ZONA VERDA

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D PR PR PR PR PR BO BO BO BO AA MD ES ES ES ES RA RA RA RA RA RA RARA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA RA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DR DR DR DR DR DR DR DR DR DR I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I CS CS CS CS CSCS CSCS CS CSCS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PRPR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PRPR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CECE CE CE I I I I PR I PRI X DI DI DI DI DI DI BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO BO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ PJ AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA Cam de DM PROJECTE ESCALA DATA

01

(21)
(22)

Figure

Updating...

References

Related subjects :