PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA ALEMANY I. 1. Dades descriptives de l assignatura

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

• ALEMANY I

1. Dades descriptives de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Alemany I Curs acadèmic: 2016-2017 Curs: 1r

Trimestre: 1r, 2n i 3r

Titulació/Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 41022

Nombre de crèdits: 12

Nombre total d’hores de dedicació: 300 Llengua de docència: Alemany

Professorat: Josef Kick, Sarah Schmidt, Ralf Spindeldreher Horari: Dilluns, 13:15-14:15 (magistral)

Dijous, 11:30-12:30 (magistral)

Dijous, 12:35-13:30 (seminari 101/201/301) Dijous, 13:35-14:30 (seminari 102/202/302) 2. Presentació de l’assignatura

Context

Avui en dia, en una economia cada cop més globalitzada, poder-se comunicar de manera efectiva en una llengua estrangera en el món dels negocis és un requisit indispensable per assolir l’èxit professional. Aquests cursos permeten a l’estudiant desenvolupar-se com a comunicador eficaç en alemany.

Objectius generals

L’objectiu d’aquest nivell és introduir els estudiants en una gran varietat d’habilitats lingüístiques, tant actives com passives, que els permetran expressar-se en situacions generals i professionals de nivell inicial.

També es vol iniciar la consecució dels objectius lingüístics propis del nivell A1 (inicial) del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius específics Comprensió oral

- Entendre la informació global i específica de missatges orals en alemany relatius a situacions de comunicació familiars per a l’alumne.

- Extreure Informació específica i Entendre missatges orals senzills (explicacions, instruccions, anuncis, sol·licitud d’informació…) en situacions de la vida quotidiana.

- Entendre les estructures apreses en el context dels negocis i de l’empresa. Expressió oral

- Expressar-se oralment aplicant estructures i vocabulari concret relatiu a situacions de la vida quotidiana.

- Poder participar en una conversa senzilla en alemany.

- Expressar-se i practicar el vocabulari i estructures orals en el context dels negocis i de l’empresa.

(2)

Comprensió escrita

- Entendre la informació global i específica de textos escrits, relatius a situacions de comunicació quotidianes.

- Saber predir el contingut d’un text basant-se en un títol, una fotografia, el context, sons… - Entendre textos senzills, autèntics o simplificats (cartes, relats, anuncis de premsa, articles, instruccions…).

- Poder entendre missatges escrits breus en el context dels negocis i de l’empresa. Expressió escrita

- Redactar textos escrits senzills, d’extensió limitada, en forma de cartes, diaris, relats senzills, descripcions de persona o llocs.

- Poder escriure textos breus, correus electrònics, notes en el context dels negocis i de l’empresa. 3. Competències a treballar en l’assignatura

Competències generals Instrumentals

G.I.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l’àmbit dels negocis internacionals.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per a la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a l’aplicació de coneixements a la feina diària en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants, que permeti emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competències per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre les que es consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i les que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques

D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’alumne en l’àmbit dels negocis i el màrqueting

internacionals:

- capacitar l’estudiant per a l’adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’ estudiant perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

(3)

Competències generals. G.I.9 Competències específiques. E.P.18

Resultats d’aprenentatge

Aplicar les habilitats bàsiques necessàries per a la comprensió oral i escrita i la producció de textos en alemany. Escollir i aplicar l’ús del lèxic mitjà i/o avançat en situacions formals i informals en alemany.

4. Continguts

Continguts funcionals

- Confirmar, negar/rebutjar alguna cosa - Contradir

- Demanar alguna cosa a algú - Demanar disculpes

- Donar les gràcies

- Demanar i donar permís - Expressar acord i desacord - Expressar simpatia i antipatia - Expressar un desig

- Expressar una cosa que agrada o desagrada - Expressar gustos i preferències

- Establir una prohibició - Fer una proposta

- Garantir el bon funcionament d’una conversa (demanar a l’interlocutor que parli més a poc a poc, que repeteixi, preguntar el significat…) i solucionar problemes de comunicació

- Convidar algú i respondre a invitacions - Preguntar a algú com està

- Presentar-se - Quedar amb algú - Saludar i acomiadar-se

Continguts lèxics

- Identificació personal (nom, adreça, edat, estat civil, nacionalitat, professió…) - La família

- Els aliments i les begudes (demanar menjars i begudes) - Compres (objectes, preus…)

(4)

- L’habitatge (habitacions, pisos/cases, objectes, mobles…) - La ciutat

- Països i idiomes - Activitats del lleure

- La salut (el cos, malalties comunes…) - Indicacions (preguntar pel camí) - Viatges (transports públics, bitllets…) - L’hora, dies de la setmana i mesos

- Formació acadèmica, llocs de treball i professions - Comunicació en una oficina

Continguts gramaticals Sintaxi:

- Oracions enunciatives, oracions interrogatives, oracions d’imperatiu

- Les parts de l’oració: subjecte, complement acusatiu, complement datiu, complement predicatiu, complements circumstancials (locals i direccionals, temporals, negatius)

El verb:

- Verbs transitius, intransitius, amb prefixos separables, modals - Les formes infinites (infinitiu i Partizip II)

- Mode indicatiu: les formes finites i els temps verbals present, passat (Perfekt,

Präteritum dels verbs sein i haben) i el seu ús

- Mode imperatiu

El substantiu: gènere, nombre, declinació

Articles: determinats, indeterminats, negatius, possessius, interrogatius Pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu

Adjectius: en funció predicativa, la gradació Adverbis: oracionals, interrogatius, etc.

Numerals: ordinals i cardinals (l’hora, l’any, preus) Partícules modals (significat i ús)

Preposicions: locals i temporals (significat i ús) Conjuncions coordinatives

(5)

5. Avaluació

Cada trimestre s’aplicarà el següent sistema d’avaluació:

Elements

d’avaluació temporal Període d’avaluació Tipus Agent d’avaluació Tipus d’activitat Agrupament (%) Pes

Obl. Opt. Docen

t Autoav. Coaval. Indiv. Grup Examen parcial A meitat de cada

trimestre

ü ü Proves escrites de gramàtica/vocabulari… ü 10 %

Treballs autònoms fora de l’aula (activitats, redaccions, lectures…) Al llarg de cada trimestre ü ü Expressió escrita Lectura Activitats al Moodle ü 20 % Participació i expressió oral Al llarg de cada trimestre ü ü

Jocs de rol, simulacions i presentacions Assistència i participació ü ü 10 % Examen trimestral Al final de cada trimestre, excepte en el tercer trimestre que es fa durant l’última classe ü ü

Examen escrit trimestral de: -gramàtica i vocabulari -comprensió escrita -comprensió oral -redacció ü 60 %

L’avaluació del trimestre consta de:

Avaluació continuada: 40 %

Examen trimestral: 60 %

La còpia total o parcial en treballs i/o examen implicarà suspendre automàticament l’assignatura sense dret a recuperació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ GLOBAL

Per poder superar l’assignatura Alemany I, s’han de satisfer les següents condicions:

1. Superar l’avaluació continuada segons els criteris especificats a l’apartat anterior. 2. Les notes dels tres exàmens trimestrals hauran de sumar un mínim de 12 sobre 30. En cas de no obtenir una puntuació de 12 sobre 30 no es podrà fer l’examen final de l’assignatura i, en conseqüència, la qualificació obtinguda serà de suspens.

3. La nota de l’examen final ha de ser, com a mínim, de 4 sobre 10.

4. La nota final s’obté a partir de la nota de l’examen final (40 %) i de la mitjana de les notes dels tres trimestres (60 %). És a dir, el 60 % de la nota final prové de la mitjana aritmètica de les qualificacions finals obtingudes cada trimestre i el 40 % restant s’obté a partir de la nota de l’examen final.

5. Només es pot recuperar l’activitat associada a l’examen final. Aquesta activitat de recuperació segueix tenint un pes del 40 % sobre la nota final de l’assignatura.

(6)

La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret a recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció.

Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge G.I.9 E.P.18 Resultats

d’aprenentatge

Avaluació contínua x x x

Examen final x x X

6. Bibliografia i recursos didàctics • Bibliografia bàsica

Netzwerk A1 Kurs und Übungsbuch Teil 1 und Teil 2, Ed. Langenscheidt + Dossier de material preparat per l’equip pedagògic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la UPF.

• Bibliografia complementària

Netzwerk A1 Intensivtrainer, Grammatik Intensivtrainer A1, Diccionario Moderno Alemán Langenscheidt, Español-Alemán/Alemán-Español, Ed. Langenscheidt.

• Recursos didàctics

Exercicis en línia de la plataforma Moodle ESCI-UPF 7. Metodologia

La metodologia es basa en l’ús actiu de l’alemany en un entorn dinàmic. Es recorrerà a l’ús d’interaccions simulades, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre material autèntic i especialitzat. Molts elements de treball autònom es duran a terme per mitjà de la plataforma Moodle.

Presencial (a l’aula)

- Explicacions teòriques i pràctiques del professor.

- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i DVD) amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. - Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i del dossier.

- Treballs en grup, projectes i presentacions. Dirigida (fora de l’aula)

- Recerca d’informació a Internet o en documents diversos seguint les pautes establertes pel professor.

- Exercicis escrits (llibre de classe, dossier i/o Moodle). - Exercicis de reforç (Moodle).

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs d’investigació per a la pràctica del vocabulari i de les estructures estudiades a classe.

Autònom (fora de l’aula)

- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). - Lectures i les seves corresponents activitats.

- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç se li demanarà a l’alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la realització dels deures.

(7)

8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis) • 2 h de classes magistrals i 1 h de seminari (a partir de la 2a setmana de classe) setmanals. 2) Programació d’activitats al pla d’estudis.

• Dins de l’aula: classes magistrals, seminaris, tutories presencials, presentacions grupals, etc. • Fora de l’aula: treball en grup, treball individual (projectes, exercicis, lectura, preparació de presentacions…), estudi personal.

ü Trimestre 1

Setmana Activitat a l’aula

Agrupament/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupament/tipus d’activitat

Setmana 1 • Presentació del curs (programa i

material)

Unitat 1: Guten Tag!

• Presentar-se i presentar algú • Demanar/Donar informació personal

• Llenguatge de l’aula • Alfabet (lletrejar)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 2 • Els números de 0 a 20

• Països i idiomes • Forma interrogativa

• Verbs i pronoms personals (I) • Organització presentacions setmana 10

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 3 Unitat 2: Freunde, Kollegen und

ich

• Parlar sobre aficions

• Quedar amb amics

L’article (der, die, das)

• Verbs i pronoms personals (II)

Redacció 1:

Presentar-se per escrit

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 4 • Els dies de la setmana, els mesos

• Parlar sobre feina, horaris i professions

• El plural dels substantius • Els verbs haben i sein

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 5 • Parlar sobre les estacions

• Crear un perfil a internet • Repàs de la unitat

Redacció 2:

Presentar un amic/amiga o un personatge conegut

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

(8)

Unitat 3: In der Stadt

• Llocs i edificis d’una ciutat • L’article definit i indefinit

classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 7 • Demanar/donar informació sobre

llocs

• Mitjans de transport • Preguntar pel camí • L’article negatiu kein(e) L’imperatiu amb Sie

Redacció 3:

Meine Stadt

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 8 Unitat 4: Guten Appetit!

• Parlar sobre el menjar • Planificar una compra • Les posicions en una frase afirmativa

• L’acusatiu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 9 • Diàlegs en el mercat/supermercat

• Practicar comprensió escrita • Verbs amb acusatiu

Treball sobre la Lectura 1

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repàs del trimestre

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals Examen trimestral ü Trimestre 2

Setmana Activitat a l’aula

Agrupament/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupament/tipus d’activitat

Setmana 1 Unitat 5: Tag für Tag

• Dir i entendre l’hora • Parlar sobre la família

Preposicions del temps am, um,

von… bis

L’article possessiu mein, dein…

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 2 • Parlar sobre cites

• Disculpar-se per arribar tard • Converses telefòniques • Verbs modals en una frase afirmativa

Verbs modals müssen, können,

wollen

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

(9)

• Planejar una festa

• Entendre i escriure invitacions • Verbs separables

La preposició für

Mein Tag / Meine Woche

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 4 • Demanar i pagar al restaurant

• Trobar informació important en textos

• Entendre anuncis de ràdio • Pronoms personals en acusatiu • El pretèrit dels verbs haben i sein

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • Activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 5

Repàs de les unitats 5 i 6

Avaluació parcial

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 6 • Unitat 7: Kontakte

• Concretar cites

• Entendre i donar instruccions • Entendre i respondre a cartes • Preposicions amb datiu • L’article en datiu

Redacció 5:

Escriure una carta oficial

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 7 • Parlar sobre l’aprenentatge

d’idiomes

• Entendre situacions

• Trobar informació determinada en textos

• L’article possessiu en acusatiu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 8 Unitat 8: Meine Wohnung

• Mobles

• Entendre anuncis de pisos • L’adjectiu amb sein (+sehr/zu)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 9 • Planejar moblar un pis

• Respondre una invitació

• Parlar sobre preferències i gustos • Colors

• Descriure un pis

• Preposicions amb acusatiu i datiu

Redacció 6:

Meine Wohnung / Mein Haus

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repàs del trimestre

Treball sobre la Lectura 2

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana

(10)

ü Trimestre 3

Setmana Activitat a l’aula

Agrupament/tipus d’activitat

Activitat fora de l’aula

Agrupament/tipus d’activitat

Setmana 1 Unitat 9: Alles Arbeit?

• Parlar sobre un dia laboral • Parlar sobre el passat (I)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 2 • Parlar sobre el passat (II)

• Entendre un anunci de feina expressar l’opinió sobre treballs diferents

• Verbs regulars i irregulars en el passat Perfekt

Conjuncions und, oder, aber

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral 3

Setmana 3 • Parlar per telèfon

Unitat 10: Kleidung und Mode

• La roba

Conjuncions Welcher? Welches?

Welche? / dieser, dieses, diese

Redacció 7:

Mein Traumberuf

• Estudi personal

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

Setmana 4 • Comprar roba per internet

• Diàlegs a la botiga de roba

• Orientar-se en un centre comercial • Verbs separables i no-separables en el passat Perfekt

• Pronoms personals en datiu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Lectura de textos de comprensió

Setmana 5 • Botigues de Berlín

• Repàs de les unitats 9 i 10

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 6 • Avaluació parcial

Unitat 11: Gesund und Munter

• Parlar sobre el cos • L’imperatiu

Redacció 8:

Eine interessante Geschichte

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 7 • Entendre un exercici esportiu

• Entendre recomanacions • Diàlegs a l’hospital

Els verbs sollen, müssen, dürfen

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 8 • Entendre recomanacions per a la

salut •

Treball sobre la Lectura 3

(11)

Unitat 12: Ab in den Urlaub

• Parlar de les vacances • El temps

• Escriure una postal • El pronom man

Pronoms interrogatius: Wer? Wen?

Wem? Was?

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 9 • Entendre textos sobre vacances

Parlar sobre problemes en un hotel • Parlar sobre destinacions de viatge • Adverbis temporals:

zuerst, dann, später, zum Schluss

Redacció 9:

Eine Reise

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repàs del trimestre

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :