PLA LOCAL D HABITATGE DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

25  Descargar (0)

Texto completo

(1)

PLA LOCAL D’HABITATGE DE

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

2011-2016

DOCUMENT FINAL

(2)

Què és?

Document tècnic que té com a finalitats definir les polítiques locals d’habitatge pels propers 6 anys i

possibilitar la concertació d’aquestes polítiques entre la

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament. Es regula per la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

Continguts

ANALÍTIC: Coneixement de la situació local de l’habitatge. ESTRATÈGIC: Objectius i directrius de la política d’habitatge.

PROGRAMÀTIC: Actuacions de competència i/o iniciativa municipal. Pla Local d’Habitatge (PLH)

(3)

ANÀLISI I  DIAGNOSI GENER‐ABRIL 2010 SESSIÓ INFORMATIVA  JUNY 2010

Procés de redacció del Pla

AVANÇ DE PLA MAIG 2010 PROPOSTA D’ACTUACIONS I GESTIÓ APROVACIÓ DEL DOCUMENT  TARDOR 2010 EXPOSICIÓ PÚBLICA 1 MES AUDIÈNCIA PÚBLICA  DE RETORN NOVEMBRE 2010

(4)
(5)

Projecció de població i llars

9 A finals de 2009 la població es troba al voltant dels 18.200 habitants.

9 Segons les projeccions demogràfiques s’estima per al 2016 una població

d’aproximadament 20.500 habitants.

9 S’estima una creació de 185 llars anuals i la disminució del nombre de persones per llar de 2,94 l’any 2001 a 2,69 l’any 2016.

Noves llars 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-16 TOTAL llars/any Mitjana Població 2016

Escenari A 247 248 251 252 252 250 250 246 1.749 250 22.022

Escenari B 187 184 184 182 179 175 172 166 1.242 177 20.384

Escenari C 157 159 165 171 181 191 206 223 1.296 185 20.490

Escenari D – Endogen 127 121 118 112 106 100 94 87 738 105 18.782

9 Cal tenir en consideració unes 44-49 llars actuals que es troben en

(6)

Llars adultes. Millora residencial ASPIRACIÓ NECESSITAT EXPLÍC ITA LATE NT Immigració estrangera Llars joves Nivell econòmic mig- baix Llars joves Nivell econòmic mig.alt Gent gran Llars adultes (divorcis) Règim: obra nova-

seminova-segona mà Preu: 900-1.000€ 15% de la demanda total Règim: lloguer principalment Preu: 600€ 10% de la demanda Règim: lloguer Preu: 350-450€

Situacions de desnonament

Característiques de la demanda d’habitatge

10-15% de la demanda

Règim: obra nova- seminova Preu: 1.000- 1.100€ Demanda residual Règim: compra / lloguer Preu: 300€

Règim: lloguer i segona mà Preu: 550€

(7)

Oferta d’habitatges

no s’ha detectat oferta

no s’ha detectat oferta

9 Preu mig d’obra nova: 225.000€ 9 Preu segona mà:

• Plurifamiliar: 195.000€

• Unifamiliar: 450.000€ 9 Preu mig del lloguer: 600€

9 Principalment de 3 i 2 habitacions s del Vallès 71% 26% 3% à

9 276 habitatges nous i semi-nous pendents de vendre

9 231 habitatges en construcció

Segona mà Lloguer Obra nov a

(8)

Demanda exclosa segons col·lectiu 72,2% 16,6% 5,6% 2,6% 3,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Emancipació Canvi estructura llar Rendes baixes Gent Gran Risc o situació d'exclusió residencial

9 Al voltant d’un 45% de la demanda quedaria exclosa del preu mig del

lloguer lliure (600€), que requeriria uns ingressos mensuals mínims de 1.500€ per tal de no dedicar més del 40% al pagament de l’habitatge.

9 La necessitat d’habitatge social al municipi s’estima en 358 habitatges en

els propers 6 anys

Demanda d’habitatge social

(9)

Estat i utilització del parc d’habitatges

9 El parc d’habitatges total és de 7.117 unitats, de les quals s’estima que 6.555

són principals.

9 Parc jove amb una edat mitjana de 27 anys i el 90% es troba en bon estat.

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Abans 1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2002-2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Corró d'Amunt Corró d'Avall Bellavista Llerona Marata Total municipi Ruïnós Dolent Deficient Bo

9 No es detecta en línies generals una problemàtica important de l’estat i l’ús

del parc d’habitatges existent.

9 Tot i així, el barri de Bellavista és el que presenta més deficiències relacionades amb humitats, falta d’ascensor, etc.

(10)

9 fins a un 3’5 % d’habitatges en situació d’infrahabitatge (225-275 habitatges) 9 fins a un 4 % d’habitatges en estat deficient (250-300 habitatges)

9 fins a un centenar d’edificis de més de 3 plantes sense ascensor 9 fins a uns 286 habitatges buits i uns 15-20 sobreocupats

Necessitats d’intervenció en el parc d’habitatges existent

Línies estratègiques de rehabilitació a Bellavista:

Cap rehabilitació Rehabilitació mitja Rehabilitació greu

TIPOLOGIES DE REHABILITACIÓ

Especial atenció amb les façanes, imatge primera línia del barri. Es proposa fer un estudi color i d’obertures per tal de millorar el paisatge urbà.

Punt d’especial atenció amb necessitat de rehabilitacions majors Àrea amb necessitat d’ascensor

(11)

Parc d’habitatges protegit al municipi

HPO de compravenda (160 habitatges)

Habitatge dotacional de lloguer (145 habitatges)

Reserves per habitatge protegit (58 habitatges)

(12)

9 La Llei del dret a l’habitatge introdueix el principi de solidaritat

urbana, establint l’obligació que tots els municipis de més de

5.000 habitants disposin, en un període màxim de 20 anys, d’un parc mínim d’habitatges per a polítiques socials del 15% del seu parc principal.

9 Objectiu de Solidaritat Urbana al municipi: caldria generar 432

habitatges destinats a polítiques socials en els propers 6 anys.

(13)

Potencial d’habitatges del planejament vigent

9 Els darrers anys s’han desenvolupat bona part dels creixements residencials.

9 El potencial d’habitatges restant és de 590 habitatges lliures, 130 habitatges protegits o dotacionals i uns 250 habitatges protegits procedents de la

reconversió de plantes baixes comercials.

9 No és previsible però, que en els propers 6 anys es pugui comptar amb tots aquests habitatges, ja que en alguns casos encara s’ha de desenvolupar el planejament. 0 100 200 300 400 500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Iniciats Acabats

(14)

Sòl residencial Sòl altres usos Reserves d’habitatge protegit Sistema d’habitatge dotacional

(15)

9 S’estima que els propers 6 anys es podria aconseguir 400 habitatges socials.

Programació de nous habitatges socials

9 D’aquesta manera s’arribaria a cobrir la demanda prevista en el PLH.

9 Es contempla que si es produís un canvi de cicle econòmic i s’accelerés el desenvolupament del sector R es podria arribar als 430 habitatges socials i al compliment de l’OSU per als propers 6 anys.

Previsió de demanda d'habitatge social període PLH

358 (escenari endogen)

Estimació dels habitatges protegits procedents del planejament (període del

PLH) Altres habitatges socials

131 HPO venda 10 HPO - 4 HPC MPPG UA-26 10 HPO - 4 HPC Sector C

Conversió de 100 PB en HPO/HPC Conversió de 20 habitatges d’obra

nova a HPO 93 HPO lloguer / lloguer opció de

compra 125 ajuts al lloguer

123 (dotacional, XMLLS, etc) 11 places en habitatges d’inserció

14 Habitatges Dotacionals UA-22 83 Habitatges Dotacionals Bellavista

(16)

Recursos i instruments municipals en matèria d’habitatge

9 Actualment l’Ajuntament funciona amb pressupostos prorrogats i manté uns nivells de deute per sota de les ràtios màximes permeses.

9 Es recomana una redistribució de l’estructura de l’Ajuntament per atendre les necessitats d’habitatge que requereix el PLH.

9 L’Ajuntament disposa de sòl per a 1 promoció d’habitatge social qualificat d’habitatge dotacional.

9 Es recomana que les promocions d’habitatge social en sòl municipal siguin desenvolupats per altres operadors públics o privats especialitzats.

9 Els ingressos per cessions d’aprofitaments urbanístics a rebre per l’Ajuntament s’hauran de destinar a polítiques d’habitatge social.

(17)
(18)

Objectius específics del Pla Local d’Habitatge

9 El PLH generals coherents amb els reptes que planteja el Pacte Nacional per l’Habitatge de Catalunya i, alhora, es fixa 3 objectius específics

(19)

OBJECTIU 1. DONAR RESPOSTA A LA DEMANDA INTERNA

9 Desenvolupament dels sector C i R.

UA-22

Bellavista

Sector C

UA-26

antic PE-1

9 Modificació del planejament a la unitat d’actuació UA-26 i a l’antic PE-1.

9 Constituir i gestionar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge i cessió de sòl dotacional.

9 Creació d’un registre de col·lectius en situació o risc d’exclusió social en el municipi.

9 Informar i tramitar ajuts a l’accés a l’habitatge

(20)

OBJECTIU 2. OPTIMITZAR EL PARC D’HABITATGES EXISTENT

9 Programa de reconversió de plantes baixes d’ús comercial desocupades en HPO.

9 Incentivar i fomentar els ajuts per a la rehabilitació i instal·lació d’ascensors.

9 Programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran.

9 Programa de mediació i gestió de les comunitats de veïns.

9 Programa de mediació i captació d’habitatges buits o pendents de vendre.

9 Conveni per a la Xarxa de mediació de lloguer i creació i gestió de la borsa de lloguer.

9 Definició i aplicació de mesures per eradicar els casos de sobreocupació

(21)

OBJECTIU 3. DISPOSAR D’INSTRUMENTS DE GESTIÓ I DIFUSIÓ

9 Creació un Punt o Oficina local d’habitatge (PIH), físic i virtual, i posterior Oficina

Local d’Habitatge (OLH)

9 Facilitar la informació i la participació ciutadana en el seguiment del PLH.

9 Creació i gestió del registre municipal de sol·licitants d’habitatge protegit.

(22)

Cronograma

camp Tipus d'actuació 2012 2013 2014 2015 2016

U. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

U1.a Redacció i tramitació del Pla Parcial Sector C

U1.b Redacció i tramitació del Pla Parcial Sector R

U1.c Redacció i tramitació de la MPPG de la UA-26

U2.a Desenvolupament de la gestió urbanística del Sector C

U2.b Desenvolupament de la gestió urbanística del Sector R

U2.c Desenvolupament de la gestió urbanística de la UA-26

U3.a Redacció, tramitació i execució del projecte d’urbanització del Pla Parcial Sector C

U3.b Redacció, tramitació i execució del projecte d’urbanització del Pla Parcial Sector R

U3.c Redacció, tramitació i execució del projecte d’urbanització de la UA-26

U4 Modificació del planejament a l'antic PE-1 P. PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE I GESTIÓ DE SÒL

P1 Constitució i funcionament del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge P2 Cessió de sòl afecte al PMSH a la UA-22

P3 Cessió de sòl afecte al PMSH a la UA-26 P4 Cessió de sòl afecte al PMSH al Sector C H. PROMOCIÓ D'HABITATGES

H1 Seguiment de la promoció dels habitatges dotacionals al Sector “Z” Bellavista nord H2 Seguiment de la promoció dels habitatges dotacionals a la UA-22 de Llerona H3 Seguiment de la promoció dels habitatges protegits a la UA-26

H4 Seguiment de la promoció dels habitatges protegits al Sector C

H5 Programa de reconversió de plantes baixes d’ús comercial desocupades en habitatge R. REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PARC D'HABITATGES

R1 Informació, gestió i tramitació d’ajuts per a la rehabilitació i instal·lació d’ascensors R2 Programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran

A. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DELS HABITATGES

A1 Informació i gestió dels ajuts a l’accés a l’habitatge

A2 Creació i gestió d’una borsa social adscrita a la xarxa de mediació per al lloguer social A3 Creació i gestió d’una borsa jove adscrita a la xarxa de mediació per al lloguer social A4 Creació i gestió d’un registre municipal de sol·licitants d’habitatge protegit

A5 Creació i gestió d'un registre de col·lectius en situació o risc d'exclusió residencial en el municipi A6 Programa de mediació i captació d’habitatges buits o pendents de vendre per incorporar a la borsa de

lloguer social o reconversió a HPO

A7 Definició i aplicació de mesures per a eradicar les situacions de sobreocupació dels habitatges A8 Programa de mediació i gestió de les comunitats de veïns

O. RECURSOS, ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT

O1 Creació d’un punt d'informació d'habitatge i posterior oficina local d’habitatge O2 Creació d’un punt d’informació virtual en matèria d’habitatge

Programació - Fases de l'actuació a desenvolupar 2011

(23)

Total

U. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍTICA (1)

Total ingressos 34.376 651.968 37.599 734.730 28.381 678.854 2.165.908

Total despeses 34.376 651.968 37.599 734.730 42.136 678.854 2.179.663 P. PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE I GESTIÓ DE SÒL

Total ingressos 0 0 0 0 0 0 0

Total despeses 0 0 0 0 0 0 0

H. PROMOCIÓ D'HABITATGES

Total ingressos 0 0 0 0 0 0 0

Total despeses 0 0 0 0 0 0 0

R. PREHABILITACIÓ I MILLORA EL PARC D'HABTATGES (1)

Total ingressos 0 0 0 0 0 0 0

Total despeses 8.000 16.000 0 0 0 0 24.000

A. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DELS HABITATGES (2)

Total ingressos 0 0 0 0 0 0 0

Total despeses 0 0 0 0 0 0 0

O. RECURSOS, ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT (2)

Total ingressos 0 0 33.370 34.420 34.870 35.320 137.980

Total despeses 15.000 15.000 48.000 48.000 48.000 48.000 222.000 RESUM ECONÒMIC FINANCER PLH LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Total ingressos 34.376 651.968 70.969 769.150 63.251 714.174 2.303.888 Total despeses 57.376 682.968 85.599 782.730 90.136 726.854 2.425.663

Balanç -23.000 -31.000 -14.630 -13.580 -26.885 -12.680 -121.775

(1) Actuacions corresponents al balanç econòmic de l'Ajuntament

(2) Actuacions corresponents al balanç econòmic de l'empresa municipal Les Franqueses Entorn Verd

2015 2016

2013 Camp d'actuació

2011 2012 2014

Resum econòmic-financer

9 La despesa més significativa del PLH deriva del nou servei d’habitatge.

9 L’Ajuntament haurà de preveure els recursos necessaris en matèria d’habitatge pels propers 6 anys i concretar convenis amb altres agents.

(24)

Gestió i desplegament del PLH

9 Els òrgans de l’Ajuntament que s’encarregaran de fer el seguiment del desplegament i l’execució de les actuacions del PLH són els següents:

Nivell de direcció i supervisió política: amb la finalitat de prendre decisions per garantir l’execució de les diferents actuacions programades al PLH.

Comissió de seguiment

Nivell de gestió i seguiment tècnic: amb la finalitat de fer el seguiment del grau d’execució i compliment de les actuacions del Pla, així com assessorament tècnic a l’òrgan polític.

Coordinat pel director del PLH

9 El desplegament del PLH comptarà amb la difusió i participació ciutadana que aquests òrgans defineixin durant el seu desenvolupament.

(25)

Moltes gràcies per la vostra assistència

Unió, 1 08221 TERRASSA

Tel. 937.869.245 Fax. 937.837.246 www.gmg.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :