• No se han encontrado resultados

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L ADQUISICIÓ D UN LOCAL PER PROCEDIMENT OBERT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L ADQUISICIÓ D UN LOCAL PER PROCEDIMENT OBERT"

Copied!
19
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L’ADQUISICIÓ D’UN LOCAL PER PROCEDIMENT OBERT

Clàusula 1.- Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és el contracte patrimonial, de caràcter privat descrit a

l’Annex 1: Quadre resum de les característiques del contracte.

La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec i en el plec de prescripcions tècniques.

Clàusula 2.- Tramitació mitjançant procediment obert

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert regulat al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en endavant TRLCSP, amb diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb el previst en l’art. 30 del Reglament de Patrimoni dels ens locals.

Clàusula 3.- Necessitat i idoneïtat del contracte

Consta a l'Annex 1 la informació sobre la necessitat i la idoneïtat del contracte, en compliment de les exigències dels articles 22 i 109 del TRLCSP.

Clàusula 4.- Responsable del contracte

Si es designa responsable del contracte, en compliment del que preveu l'article 52 del TRLCSP, es farà constar a l'Annex 1 el nom i dades de contacte de la persona física o jurídica que hagi estat nomenada com a tal.

Clàusula 5.- Qualificació i règim jurídic

El contracte a què es refereix aquest Plec es qualifica de contracte patrimonial, de caràcter privat, en base al que estableix l'article 20 del TRLCSP.

El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i tècniques, i en el no previst per la següent normativa:

a) Pel que fa a la seva preparació i adjudicació, és regirà per:

- La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, en el seu articulat bàsic i en el seu cas, supletori respecte a la legislació patrimonial de règim local i pel seu reglament de desenvolupament.

- Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. - Directiva 2004/18/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres, subministraments i serveis.

- El text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (TRLCSP)

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic.

- Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara endavant RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre.

- Reglament de obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 179/95, de 13 de juny.

(2)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

- El present plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que l'acompanya. Els documents tindran caràcter contractual.

- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que la modifica

- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril.

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 59/03, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions publiques de Catalunya

- La resta de normativa sectorial que sigui aplicable directament al contingut de les prestacions de contracte.

- La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable a causa de la falta d’una norma contractual específica.

- La normativa del dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori, en els afers que no es poden resoldre amb l’aplicació directa de les disposicions sobre contractació administrativa o de les normes generals del dret administratiu.

b) Pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, és regirà per les normes de dret civil que li són pròpies i, en particular, per l’art. 1445, següents i concordants del Codi Civil. Per les disposicions aplicables del Dret civil català, i per la legislació hipotecària pertinent.

Els contractes s’ajustaran al contingut d’aquest plec.

Si hi ha discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.

El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per l’Administració, que puguin ésser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.

Clàusula 6.- Preu del contracte

El preu total del contracte no podrà ser superior al fixat a l’Annex 1.

Els impostos originats per la compravenda, seran a càrrec de qui legalment correspongui d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació. La resta de despeses originats per la compravenda, aniran a càrrec del venedor, incloent els honoraris de formalització del contracte en escriptura pública

(3)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

També aniran a càrrec del venedor totes les despeses i quantitats que es deguin per raó de la titularitat de l’immoble venut meritades fins els dia de formalitzar l’escriptura de compravenda.

Clàusula 7.- Existència de crèdit

L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que es deriven del compliment del contracte, així com el detall de la reserva de crèdit figuren a l’Annex 1.

L'aprovació de la despesa per l'Ajuntament de Tarragona comprèn totes les despeses directes i indirectes derivades del contracte, així com tota mena d'impostos.

Clàusula 8.- Òrgan de contractació

L’òrgan de contractació és el que es fixa a l'Annex 1, en base al que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP i de les delegacions atorgades per l'Alcaldia.

Clàusula 9.- Perfil de contractant

En compliment del que estableix l’article 53 del TRLCSP i amb la finalitat d'assegurar la transparència, publicitat i concurrència, l'Ajuntament de Tarragona difondrà a través d'Internet la informació relativa a aquest contracte, a través de l'adreça web que figura a

l'Annex 1.

Clàusula 10.- Capacitat i solvència

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i, si s’escau, acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, en la forma prevista als articles 74, 75, 78, 80, 81 i 82 del TRLCSP. Els requisits concrets per a cada cas s'establiran a l'Annex 1.

Clàusula 11.- Lloc i termini de presentació de les proposicions

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, ni individualment ni com a membre de més d’una unió temporal. L'incompliment d'aquesta norma donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions presentades.

Les proposicions, juntament amb la documentació, es presentaran en les dependències de la Secció de Contractació d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Tarragona, en horaris d’oficina, dins del termini que assenyali l’anunci de licitació que es publicarà als diaris oficials i al perfil de contractant.

Quan les proposicions es trametin per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de la tramesa a les Oficines de Correus, en el termini establert, i comunicar a l’òrgan de contractació, en el mateix dia, la data i hora en què ha presentat l’oferta, mitjançant correu electrònic, telegrama o fax que s’enviarà a la Secció de Contractació. Sense la concurrència d’aquests dos requisits no serà admesa la proposició si es rep amb posterioritat a la finalització del termini.

No obstant, transcorreguts deu dies naturals (cinc dies en cas de tramitació urgent) següents a la data indicada sense que s’hagi rebut la proposició, aquesta no s’admetrà en cap cas.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada. La retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 60.2 del TRLCSP.

(4)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació incondicionada de les clàusules d’aquest plec i la declaració que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament de Tarragona. Els licitadors tenen el dret a no presentar, dins del sobre de documentació formal, aquells documents que ja estiguin en poder de l'Ajuntament, sempre que es mantingui la vigència de les dades que obren en poder de l'administració i es faci constar en el moment de presentació en quin moment, expedient i departament han estat presentats. (art. 35 Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).

Clàusula 12.- Forma que han de presentar-se les proposicions.

Cada licitador presentarà el número de sobres que s'indiquin en l'Annex 1, tancats i signats per ell mateix o persona que el representi, en els que s’haurà d’indicar: la raó social i denominació de l’entitat licitant, domicili fiscal, telèfon, fax i correu electrònic, així com el títol del procediment al que es presenta (indicant el número de lot, si és el cas ) i el número d'expedient, i contindran:

- el primer (sobre A): la documentació formal exigida per prendre part en la licitació. Aquest sobre es presentarà en qualsevol cas.

- el segon (sobre B): la documentació tècnica sobres aspectes que no es poden avaluar automàticament d’acord amb l’annex 2.1. Aquest sobre es presentarà únicament si en l'annex 1 demana la presentació de tres sobres. És a dir, serà necessari sempre que hi hagin criteris de valoració no avaluables automàticament. - el tercer (sobre C): la proposició econòmica ajustada al model que s’inclou en aquest plec, així com la informació relativa als criteris de valoració que es poden valorar automàticament, d’acord amb l’annex 2.2. Aquest sobre es presentarà en qualsevol cas.

La presentació de la proposta s’ha de fer en suport paper i digital (òptic, magnètic o

flash). En cas de conflicte entre la documentació, prevaldrà la que estigui en suport

paper.

La inclusió de documentació en sobre erroni, ja sigui en paper o digital, serà motiu

d’exclusió.

Contingut de cada sobre: a més de la documentació que seguidament s'indica per a

cadascun, s'inclourà necessàriament en cada sobre, un full que contingui relació ordenada numèricament de tots els documents que comprèn.

Sobre A. Documentació formal

En aquest sobre s’inclouran els següents documents:

a) La capacitat d’obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, que s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, a on constin les normes reguladores de la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent Registre Oficial.

(5)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

b) En el supòsit de concórrer un empresari individual acompanyarà el Document Nacional d’Identitat i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament legalitzada, o fotocòpia autenticada

c) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles dels Estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu es farà mitjançant l’acreditació en els Registres o presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del RGLCAP, en funció dels diferents contractes.

La capacitat d’obrar de les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea, es justificarà seguint el tenor literal previst a l'article 55 del TRLCSP.

d) Declaració responsable de no estar incurs el licitador en les prohibicions per contractar recollides a l’article 60 TRLCSP, que comprendrà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La prova d’aquesta circumstància podrà fer-se per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 73 TRLCSP. No obstant, els licitadors, en cas de resultar la oferta més avantatjosa, hauran d’aportar, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció del requeriment, certificats expedits per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que ho acreditin, o autorització per tal que l'Administració ho obtingui automàticament.

e) Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre. Si el licitador és persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre mercantil. Si es tracta d’un poder per algun acte concret no és necessària la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art. 94.1.5 del Reglament del Registre Mercantil. La validació de poders es farà fins a tres dies abans d’aquell en què finalitzi el termini per presentar les ofertes.

f) Acreditació de la solvència, econòmica, financera i tècnica o professional, de manera preferent, mitjançant els requisits que s’assenyalen en l’Annex 1. No obstant, aquesta acreditació es podrà realitzar per qualsevol dels mitjans establerts als articles 75 i 78 del TRLCSP si així s'estableix a l'apartat:

documentació acreditativa de la solvència, econòmica, financera i tècnica o professional, de l'Annex 1.

g) Justificant acreditatiu d'haver constituït una garantia provisional per import del 3% del pressupost tipus de licitació, assenyalat a l' Annex 1, i en qualsevol de les formes previstes a l'article 103 del TRLCSP i als articles 56, 57 i 58 del RGLCAP. Aquest requisit només serà exigible en el casos en què així s'estableixi motivadament a l'Annex 1 .

Per a la constitució, execució i cancel·lació de la garantia provisional s’estarà al que preveuen els arts. 61 al 65 del RGLCAP.

La constitució de la garantia global eximirà de la constitució de la garantia provisional.

(6)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

h) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

i) Declaració responsable de no tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Tarragona.

j) Declaració del propietari de no estar inclòs en cap procediment d’embargament, concursal o de fallida.

k) Tots els licitadors hauran d’assenyalar un domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta circumstància podrà ser complementada indicant un nombre de telèfon i fax, així com una adreça de correu electrònic. En el cas que sigui possible realitzar notificacions telemàtiques i el licitador doni el seu consentiment a la utilització del dit sistema en el procediment d’adjudicació i execució del contracte, haurà d’emplenar les dades corresponents previstes a

l’Annex 7, d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels

ciutadans als serveis públics.

Les dades previstes en l'annex 7 que el licitador presenti únicament s'empraran en el tràmit relacionat amb la present licitació. Un cop finalitzada la licitació s'atendrà, en relació a la devolució o destrucció de les dades, al que figura en la clàusula 19.

l) Una relació numerada de tots els documents inclosos en aquest sobre.

Els documents hauran de ser originals o còpies d’aquestes que tinguin caràcter d’autèntiques, de conformitat amb la legislació vigent.

Inscripció en el registres electrònics de licitadors

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE), o en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat, acreditarà, excepte que es provi el contrari, les condicions d'aptitud del empresari en relació a la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hi constin.

Les empreses inscrites en aquests registres no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

Serà suficient que el licitador indiqui el número d’inscripció en el Registre o acompanyi una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció, juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que inclou.

Sobre B. Documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als criteris d’adjudicació no avaluables automàticament

Aquest sobre es presentarà únicament si en l'annex 1 demana la presentació de tres sobres.

(7)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

Contindrà els documents que s’especifiquen a l’Annex 1, acreditatius de les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de les ofertes, d’acord amb els criteris

d’adjudicació no avaluables automàticament i es presentarà perfectament classificada

i seguint la mateixa estructura que s’estableix a l’Annex 2.1, apartat «Documentació tècnica a aportar pels licitadors no avaluable automàticament».

Confidencialitat

Així mateix i d’acord amb el previst a l’art. 140 del TRLCSP, aquest sobre contindrà una declaració de les empreses licitadores indicant, si és el cas, quins documents administratius i tècnics i dades presentades, son, al seu parer, constitutius de ser considerats confidencials. Aquesta circumstància s’haurà de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol altra forma) en el propi document assenyalat. Els documents i dades presentades per les empreses licitadores poden ser considerats de caràcter confidencial quan la seva difusió a tercers pugui ser contraria als seus interessos comercials legítims, perjudicar la lleial competència entre les empreses del sector o bé estiguin compreses en les prohibicions establertes en la Llei de Protecció de dades de caràcter personal.

Sobre C. Proposició econòmica i documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica (criteris objectius):

En aquest sobre s’inclouran obligatòriament els documents que tot seguit s’especifiquen, en fulls independents, indicant clarament:

- Proposició Econòmica.

Es presentarà en la forma especificada a l’Annex 2.2

- Documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica dels especificats al plec de prescripcions tècniques i a l’Annex 2.2):

Contindrà la documentació tècnica acreditativa de les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de les ofertes, d’acord amb els criteris objectius de valoració i es presentarà perfectament classificada i seguint la mateixa estructura que s’estableix a l’Annex 2, apartat «Documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als criteris

d’adjudicació quantificables de forma automàtica». Clàusula 13.- Examen de les proposicions

Finalitzat el termini de presentació de pliques, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura dels sobres que contenen la documentació formal (sobre A) i qualificarà els documents presentats. Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació, es comunicarà per fax o correu electrònic als interessats i es concedirà termini no superior a tres dies per esmenar-les. S’aixecarà acta del resultat de la Mesa. Als efectes establerts als arts. 54 a 64 i 82 del TRLCSP, l’òrgan i la mesa de contractació podran demanar als licitadors aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-los perquè en el termini màxim de cinc dies n’aportin altres, complementaris. Aquests documents no es podran presentar després de declarades admeses les ofertes, conforme disposa l’art. 83.6 del RGLCAP

(8)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

L’acte d’obertura de les proposicions del sobre B (criteris no avaluables automàticament) únicament es realitzarà si s'estableix la presentació d'aquest sobre. Serà públic, es farà a les dependències municipals, davant la Mesa de Contractació, i es passarà a informe dels serveis tècnics, per tal que en n'avaluïn el seu contingut.

L’acte d’obertura de les proposicions del sobre C (la proposta econòmica i els altres criteris avaluables automàticament) es farà en últim lloc. L'acte serà públic, es celebrarà a les dependències municipals, davant la Mesa de Contractació. Prèviament hauran estat avaluats els criteris no automàtics en cas d’haver-ne. La Mesa procedirà a l’obertura del sobre C i, si es dóna el cas, procedirà a la valoració total de les ofertes presentades i elevarà proposta a l’òrgan de contractació. La proposta d’adjudicació no crea cap dret en favor de l’empresari proposat mentre no existeixi acord o resolució de l’òrgan de contractació.

Si concorren a la licitació proposicions que continguin ofertes anormals o desproporcionades, fins al desenvolupament reglamentari de la LCSP serà d'aplicació l'article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, aprovat per RD1098/2001, si figura a l’Annex 1.

Les dates de les Meses públiques, i qualsevol variació de les mateixes, es publicarà en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Tarragona.

La Composició de la Mesa de Contractació es farà constar a l’Annex 1.

L'adjudicació es produirà en el termini màxim de 15 dies, comptats des de l'acte públic d'obertura de proposicions econòmiques si l'únic criteri a considerar és el preu i en el de 2 mesos si s'han tingut en compte altres criteris. Aquests terminis s'ampliaran en 15 dies hàbils si concorren a la licitació ofertes desproporcionades o anormalment baixes.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient. Adjudicat el contracte i transcorregut el termini per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. Si els licitadors no exerceixen aquest dret, l’Ajuntament de Tarragona quedarà autoritzat per procedir a la destrucció total de la documentació, transcorregut un any des de l’adjudicació..

Clàusula 14.- Garantia definitiva

El licitador millor classificat haurà d’ acreditar en el termini assenyalat en l’art. 151.2 del TRLCSP (10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment), la constitució d’una garantia corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. De no donar compliment a aquest requisit per causes a ell imputables, l’Administració no efectuarà l’adjudicació al seu favor, sent d’aplicació el disposat a l’últim paràgraf de l’article 151.2.

La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l'article 96 del TRLCSP, amb els requisits de l'art. 55 i següents del RGLCAP o mitjançant garantia global amb els requisits de l'article 98 del TRLCSP. Si no es compleix aquest requisit per causes imputables al contractista, es declararà resolt el contracte.

Per ingressar la garantia els licitadors es poden posar en contacte amb el Servei de Tresoreria d'aquest Ajuntament.

(9)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art. 100 del TRLCSP. La devolució i cancel·lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que disposen els articles 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.

Si no és necessari establir garantia definitiva, o la necessitat de dipositar-ne de complementaries, s'establirà expressament en el Annex 1.

En supòsits especials, l'òrgan de contractació podrà exigir, a més a més de la garantia definitiva, una garantia complementària de fins al 5% de l'import d'adjudicació del contracte. En aquest supòsit la garantia total podrà arribar fins al 10% del preu del contracte. Si s'exigeix aquesta garantia, es farà constar motivadament a l'Annex 1.

Clàusula 15.- Classificació i requeriment de documentació

L'òrgan de contractació classificarà els candidats admesos en forma decreixent i requerirà a l’empresa que hagi estat classificada en primer lloc per tal que en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció de la notificació presenti la següent documentació acreditativa:

 D'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en la forma prevista als arts. 13,14,15 i 16 del RGLCAP;(*)

 D’haver constituït la garantia definitiva, si s’escau  D’haver abonat l'import dels anuncis de licitació.

 Aportar pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, si s’escau.

(*) En cas que el licitador ho autoritzi explícitament, aquesta documentació l'obtindrà d'ofici l'Ajuntament i no caldrà que la presenti de nou.

L’ajuntament sol·licitarà d’ofici a la Tresoreria Municipal la documentació acreditativa conforme l’adjudicatari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.

L'acreditació d'estar inscrit en un registre oficial de licitadors eximirà de la presentació de la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social i el de l’assegurança de responsabilitat civil, en el seu cas.

Si en el termini assenyalat no es rep aquesta documentació o, no s'acredita que el proposat adjudicatari està al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Tarragona, l’òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.

No es podrà declarar deserta una licitació si hi ha alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb es criteris que figuren al Plec.

Clàusula 16.- Adjudicació

L’adjudicació s’efectuarà dins dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació prevista en la clàusula anterior.

L’acord d’adjudicació es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament es publicarà al perfil de contractant i contindrà la informació que s’indica en l’art. 151.4 del TRLCSP.

(10)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

En la notificació i en el perfil s’indicarà el termini que haurà de procedir-se a la formalització conforme a l’art. 156.3 del TRLCSP.

La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin deixar constància de la seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per notificació electrònica a l'adreça de correu que els licitadors o candidats haguessin designat al presentar les seves proposicions, en el termes establerts a l’art. 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

S'haurà d'aportar davant del servei de prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament de Tarragona, l'acreditació de la modalitat organitzativa preventiva d'acord amb el contemplat a la clàusula 17, apartat h) i a l'annex 6.

Clàusula 17.- Perfecció i Formalització del contracte

El contracte haurà de formalitzar-se en escriptura pública ajustant-se amb exactitud a les condicions de la licitació.

L’escriptura pública de compravenda no podrà contenir cap mena de reserva de domini de l’immoble a favor del venedor; es farà constar també que el venedor fa lliurament a l’Ajuntament adquirent de la possessió del bé venut, el domini del qual serà adquirit per tant, per l’Ajuntament adquirent en aquell mateix acte, lliure de càrregues, gravàmens i arrendataris, així mateix s’haurà de trobar inscrit en el registre de la propietat a nom del venedor.

La formalització del contracte haurà d’efectuar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents a comptar des que es rebi la notificació de l’adjudicació.

En el cas que no es pugui formalitzar el contracte en el termini assenyalat per causes imputables al contractista, aquest haurà d’indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats.

Clàusula 18.- Responsabilitat

L’adjudicatari respondrà davant de l’Ajuntament de sanejament per evicció, i dels vicis ocults que hi pugui haver en el bé transmès, com també de tot dany o perjudici que pogués causar.

Clàusula 19.- Pagament del preu i formalització del contracte

El pagament es realitzarà en el moment de signatura l’escriptura de compra-venda davant del notari que designi l’Ajuntament.

L’adjudicatari serà avisat amb una antelació mínima de 10 dies, del dia i hora de l’atorgament de l’escriptura.

Clàusula 20.- Protecció de dades de caràcter personal

Els contractes que impliquin tractament de dades de caràcter personal hauran de respectar, en la seva integritat, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. Per al seu compliment s'estarà al que preveu la Disposició Addicional 26 del TRLCSP.

L’adjudicatari es comprometrà a no divulgar aquesta informació confidencial, així com a no publicar-la per qualsevol altre mitjà, ja sigui directament o mitjançant tercers, i a no

(11)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

posar-la a la disposició d’altres persones sense el previ consentiment per escrit de l’Ajuntament de Tarragona.

La vigència de les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte serà indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre l’Ajuntament de Tarragona i l’adjudicatari.

Clàusula 21.- Prerrogatives de l’administració

L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes privats fins a la seva adjudicació dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la TRLCSP i al RGLCAP. Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe tècnic i jurídic competent, en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació i modificació seran immediatament executius. El contracte es podrà resoldre pels motius previstos en el Codi Civil.

Clàusula 22.- Jurisdicció

Els actes administratius de preparació i adjudicació del contracte tindran la naturalesa d’actes separables, i seran impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa. La resta de controvèrsies que sorgeixin entre les parts per raó del contracte seran competència de la jurisdicció civil.

Tarragona, a 14 de maig de 2012.

La cap de Secció de Contractació

d’Obres i Serveis,

La cap de Servei de Contractació, Compres i Subvencions.

(12)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

ANNEX 1. QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Objecte del Contracte: adquisició pel procediment obert, amb diversos criteris de

selecció, de la plena propietat, lliure de tota mena de càrregues, gravàmens, arrendataris, ocupants i precaristes, d’un immoble amb les característiques i emplaçament descrits al plec de clàusules tècniques, per implantar una llar d’avis al nucli del Serrallo.

Procediment de Contractació: Obert

Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte: acord Junta de Govern Local

29-4-2011.

Òrgan de contractació: Tinent d'Alcalde Delegat per Decret de l'Alcaldia d'11 de juny de

2011.

Responsable del contracte: cap de servei de patrimoni Adreça del perfil del contractant: http://seu.tarragona.cat/pdc

Pressupost:  Màxim  Indicatiu

Preu de licitació, sense IVA: 100.000 €

Valor estimat (incloent modificacions previstes), sense IVA: 100.000 Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no

Aplicació pressupostària : 03010-15120-62200-22011003684 del pressupost municipal

vigent, número d'operació 220110028970.

Tramitació de l’expedient: ordinària Tramitació de la despesa: ordinària Garantia Provisional: No

Garantia definitiva: Per la peculiaritat d’aquest contracte, NO s’estableixen garanties a

prestar pels licitadors ni per l’adjudicatari

Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera Solvència econòmica i financera:

Declaració del propietari d’estar l’immoble ofert lliure d’arrendataris i posseïdors.

Certificat d’estar al corrent de pagament de tributs i altres ingressos de dret públic per raó de l’immoble.

Declaració del propietari d’estar al corrent de les despeses de comunitat, subministraments i qualsevol altre que recaigui sobre l’immoble.

(13)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

Sobres a aportar a aquesta licitació: - Sobre A: documentació formal.

- Sobre B: documentació no avaluable automàticament [annex 2.1]:

- Còpia autèntica del títol acreditatiu de la propietat en la que consti nota d’inscripció en el Registre de la Propietat.

- Nota registral posterior a l’anunci de licitació sobre titularitat i inexistència de càrregues i gravamen.

- Memòria descriptiva del local amb les especificacions assenyalades en el plec de clàusules tècniques.

- Plànols de situació, planta i seccions del local. - Reportatge fotogràfic del local.

- Sobre C: documentació avaluable automàticament [annex 2.2]:

- Preu ofert

- Ubicació de l’equipament

Criteris de valoració:

1.- Aplicació automàtica (sobre C): fins un màxim de 90 punts

a. Preu ofert: a al millor oferta econòmica se li atorgaran 80 punts, la resta seran puntuades d’acord amb el criteri proporcional.

b. Ubicació de l’equipament:

- Ubicat en un radi inferior a 250 metres del punt central de la Plaça Sant Magí: 10 punts

- Ubicat en un radi superior a 250 metres del punt central de la Plaça Sant Magí: 5 punts.

2.- Aplicació no automàtica (sobre B): fins un màxim de 10 punts

- Qualitat de l’obra: fins a un màxim de 8 punts.

Es tindran en compte el nivell d’acabats del local, la qualitat dels materials i la tipologia i qualitat del tancament de façana.

- Nivell d’adaptabilitat: fins a un màxim de 2 punts.

Es tindrà en compte la capacitat tècnica i econòmica del local ofert per donar compliment a les necessitats que es pretenen cobrir en el present expedient.

Admissió de variants o alternatives: no

Penalitats per demora i altres: les previstes al TRLCSP i al Codi Civil segons el moment

en que es produeixi.

Forma de pagament: Pagament únic, en el moment de formalització de l’escriptura

(14)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

Desistiment: màxim de 500 € justificables.

Import màxim de les despeses d'anuncis: 500 € .

Composició de la Mesa de contractació:

President: Tinent d’Alcalde Coordinador de Serveis Centrals, Economia i Hisenda. Substitut: segona tinenta d'Alcalde

(Membre obligatori per a la composició de la Mesa) Vocals: Secretari General

Substitut: Vicesecretari general

2on substitut: Cap de servei centrals

(Membre obligatori per a la composició de la Mesa)

Interventor General

Substitut: Cap de servei de fiscalització

2on substitut: Adjunt a cap de secció de fiscalització actal.

(Membre obligatori per a la composició de la Mesa)

Cap de Servei de Contractació, Compres i Subvencions La cap de servei de Patrimoni

L’Arquitecte tècnic municipal, Sr. Ignacio Cacho.

Secretari: Cap de Secció de Contractació d’Obres i Serveis

Substituta: Cap administratiu de Contractació d’Obres, Béns i Serveis (Membre obligatori per a la composició de la Mesa)

Tarragona, a 14 de maig de 2012. La cap de Secció de Contractació

d’Obres i Serveis,

La cap de Servei de Contractació, Compres i Subvencions.

(15)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

ANNEX 2.1 SOBRE B

MODEL DE PROPOSICIÓ

CRITERIS NO AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

En/Na ... amb DNI núm. ... ... expedit a...amb domicili, a efectes de notificació a... ... al carrer ... núm. ...pis.... telèfon de contacte... que actuo en nom propi (o en representació de) ...

EXPOSO:

Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Tarragona, - Secció de Contractació d'obres i serveis -, per a l’adquisició d’un local al barri del Serrallo de Tarragona, i de les clàusules tècniques i econòmiques – administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules.

Que, en relació amb els criteris no avaluables automàticament acompanyo la següent documentació que incorporo en aquest sobre:

1. Còpia autèntica del títol acreditatiu de la propietat en la que consti nota d’inscripció en el Registre de la Propietat.

2. Nota registral posterior a l’anunci de licitació sobre titularitat i inexistència de càrregues i gravamen.

3. Memòria descriptiva del local amb les especificacions assenyalades en el plec de clàusules tècniques.

4. Plànols de situació, planta i seccions del local. 5. Reportatge fotogràfic del local.

6. Memòria descriptiva del local que contindrà les especificacions necessàries per valorar els criteris subjectius que figuren a l’annex 1 del plec, pel que fa a la qualitat de l’obra – acabats, qualitat dels materials i tipologia, i tancament de façana-, i al nivell d’adaptabilitat per donar compliment a les necessitats que es pretenen cobrir.

Així mateix, en el sobre s'acompanya [CD | DVD | memòria USB] que inclou còpia digital de la documentació en paper. Afirmo, sota la meva responsabilitat, que la còpia digital coincideix amb la documentació presentada en paper.

...de ...de ... SIGNATURA

(16)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

ANNEX 2.2 SOBRE C

MODEL DE PROPOSICIÓ CRITERIS AUTOMÀTICS

En/Na ...amb DNI núm. ...expedit ...amb domicili, a efectes de notificació a... al carrer ... núm. ...pis...telèfon de contacte... que actuo en nom propi (o en representació de) ...

EXPOSO:

1. Que estic assabentat de la licitació convocada per l'Ajuntament de Tarragona, - Secció de Contractació d'obres i serveis -, per a l’adquisició d’un local al barri del Serrallo de Tarragona, i de les clàusules tècniques i econòmiques – administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules.

2. Que ofereixo un local de ... m2, situat a ... (indicar ubicació) pel preu de... € (IVA exclòs). Indicar si la transmissió està subjecte a l’IVA i si és així a quin tipus.

3. Ubicació de l’equipament: en un radi de ... metres del punt central de la Plaça Sant Magí.

Per últim faig constar que, cas de resultar adjudicatari, autoritzo a l’Ajuntament de Tarragona a obtenir directament de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries de l’empresa que represento.

...de ...de ... SIGNATURA

(17)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

ANNEX 3

M O D E L

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER A CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

En/Na ..., amb DNI núm. ..., en nom propi, o com a representant de l’empresa ..., amb domicili a ... carrer ... i codi d’Identificació Fiscal núm. ...

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les persones a qui es refereix la Llei 12/95 d’11 de maig, sobre incompatibilitat d’alts càrrecs.

2.- Que ni l'empresa que represento, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan incursos en cap de les prohibició de contractar regulades als articles 60 i 61 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.

3.- Que l’empresa que represento està facultada per a contractar amb l’Ajuntament de Tarragona, ja que disposa de les condicions d'aptitud i capacitat per per contractar amb el Sector Públic previstes a la Secció primera del capítol II, Títol II del Llibre I del text refós de la Llei de contractes del sector públic (arts. 54, 56, 57 i 59).

4.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa.

5.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i socials, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.

Així mateix, respecte a l'obtenció directa, per part de l'Ajuntament, de la informació sobre el compliment de les obligacions de l'empresa a la que represento amb l'Administració Tributària i la Seguretat Social:

-  NO autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i l'Agència Tributaria.

-  SI autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat Social i l'Agència Tributaria

I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa. a ...

(Segell)

(18)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

ANNEX 4

M O D E L

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES AMB L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

En/Na ..., amb DNI núm. ..., en nom propi, o com a representant de l’empresa ..., amb domicili a ... carrer ... i codi d’Identificació Fiscal núm. ...

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Tarragona.

I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa a ...

(Segell)

(19)

SERVEIS CENTRALS, ECONOMIA I HISENDA Servei de Contractació, Compres i Subvencions Secció de Contractació d'Obres i Serveis Exp. 102/11

ANNEX 5.- NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES

En/Na ..., amb DNI núm. ..., en nom propi, o com a representant de l’empresa ..., amb domicili a ... carrer ... i Codi d’Identificació Fiscal núm. ..., assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte consistent en...

-  NO autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part de l’Administració per a la realització de les notificacions administratives en aquest procediment de contractació. -  SI autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part de l’Administració per a la realització de les notificacions administratives en aquest procediment de contractació, d’acord amb les següents dades:

Persones autoritzades a rebre les notificacions (amb un màxim de dos):

Nom i cognoms NIF Correu electrònic on rebre

els avisos de les notificacions telemàtiques

Tarragona, a ... de ... de Signat

Referencias

Documento similar

La ESTi inicia operaciones en julio de 2001 con dos Programas Educativos (PE). Actualmente oferta cuatro PE; Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Gestión Tecnológica,

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

Acceptar la transversalitat de la igualtat entre les persones, aplicant-la en totes les polítiques, nivells, programes i accions de la Institució, per tal de contribuir a l'efectiva

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de

La producció editorial d’Eumo mereix un lloc destacat en l’àmbit pedagògic i educatiu amb algunes fites i línies de treball importants: la col·lecció «Apunts», que

Els “Estudis sobre un tema de Beethoven” i els “Estudis Simfònics” són obres claus pel que fa a l'evolució que es tracta en aquest projecte, ja que produeixen un trencament

Activitat 2.1 Mapa de la migració del poble gitano MATERIAL DE SUPORT3. Font: Fundación

 En aquesta fase, corresponen a les unitats de gestió la custòdia i el control de la documentació, així com l'accés, fins que és transferida a l'arxiu central.. Per

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

Brown (1988) sugiere que mientras la mayor parte de las teorías de las adicciones son específicas de la adicción, una teoría del aprendizaje social debería abarcar una amplia gama

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A

Pese a ello y bajo los argumentos de Atl, la arquitectura que la revolución mexicana muestra al mundo es una obra propia y llena de la contemporaneidad buscada, una obra que

Atès que el Ple municipal de data 20 de març de 2017 va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i el Plec de

- Fotocòpia compulsada del Llibre de família complert, certificat de convivència o registre municipal de parelles de fet, si s’escau. - Sentència de separació o divorci i el

En otras palabras, si la decisión no va en contra de las Escrituras, ellos asumen que, porque a sus padres se les ha dado autoridad por parte de Dios, entonces de hecho es a Dios

 Escrupulosa limpieza de los cuartos de aseo: limpieza desinfección de los mismos y aparatos sanitarios, limpieza de grifería y espejos, suministro y/o

Y como ningún hombre puede conocer realmente la mente de Dios (porque sus caminos son más altos que nuestros caminos - Isaías. 55:8-9), confiamos en sus planes porque sabemos que

En consecuencia, hemos recorrido un camino l i d e r a n d o l a c o n f o r m a c i ó n d e r e d e s colaborativas solidarias en los territorios en los que

Para acceder a la Secretaría no se requerían determinados estudios ni una experiencia con- creta, aunque sí era habitual que se recurriera a los méritos del individuo..

En ese sentido, es necesario ampliar el modelo convencional de relaciones entre escuela y familias, así como ofrecer espacios que faciliten la participación.. L’implication

Els documents presentats en la pàgina web es recomanen en format de «lectura fàcil» perquè faciliten la comprensió de la informació a totes les persones: persones amb

Amb la mateixa intensi- tat amb què la revolució de maig va emplaçar els joves a no deixar-se dir, fer o manipular per cap instància externa (ni pares, ni professors, ni governants,

   L    a   z    o    s    d    e    C    o    l    e    c    t    o    r    e    s    E   u    r    o    T    r    o   u    g

Si Dios sólo le dijo a Balaam que fuera con ellos si lo llamaban, ¿por qué estaba Dios tan enojado con él cuando se levantó por la mañana y fue con los hombres.. ¿Es