Què és la matrícula? Qué es la matrícula? Com pots pagar la matrícula? Cómo puedes pagar la matrícula? Tingues en compte que... Ten en cuenta que...

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Què és la matrícula?

¿Qué es la matrícula?

La matrícula és l’acte administratiu pel qual es formalitza un con-tracte entre l’estudiant i la Universitat per a la realització d’una activitat acadèmica.

La matrícula es el acto administrativo por el que se formaliza un contrato entre el estudiante y la Universidad para la realización de una actividad académica.

Si necessites resoldre qualsevol dubte, contacta amb nosaltres al telèfon 93 581 4328. L’horari de suport és de 10 a 13:30 i de 15:30 a 17 hores. També ens pots fer arribar un correu electrònic ep.suport.tcs@uab.cat

Si necesitas resolver cualquier duda, contacta con nosotros al teléfono 93 581 4328. El horario de soporte es de 10 a 13:30 y de 15:30 a 17 horas. También puedes hacernos llegar un correo electrónico ep.suport.tcs@uab.cat

Per poder fer la matrícula en línia és imprescindible que disposis d’un número d’identificació d’usuari (NIU) i d’una paraula de pas. Para poder hacer la inscripción en línea es imprescindible que dispongas de un número de identificación de usuario (NIU) y de una contraseña.

Si no recordes el teu NIU i/o paraula de pas, consulta les dades accedint a:

Si no recuerdas tu NIU y/o contraseña, consulta los datos acce-diendo a:

> http://sia.uab.cat/ > Gestió de paraula de pas

> Heu oblidat la vostra paraula de pas associada al vostre NIU? (Accés a la intranet, campus virtual, correu i aplicacions de gestió) > Genereu-la amb la targeta de la UAB

> http://sia.uab.cat/ > Gestió de paraula de pas

> Necessites conèixer el teu NIU i la paraula de pas i no tens targeta? > Obteniu el vostre usuari i la vostra paraula de pas

(no disposes del teu carnet d’estudiant)

(no dispones de tu carné de estudiante)

On pots fer la matrícula?

¿Dónde puedes hacer la matrícula?

Presencialment, adreçant-te a la Unitat d’Atenció a l’Usuari, ubicada a la planta -1 de l’Escola de Postgrau, al campus de Bellaterra. El nostre horari d’atenció és de dilluns a divendres de 10 a 19 hores.

Presencialmente dirigiéndote a la Unidad de Atención al Usuario, ubicada en la planta -1 de la Escuela de Postgrado, al campus de Bellaterra. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 19 horas.

En línia, connectant-te a http://sia.uab.cat/ i seleccionant l’opció ‘Automatrícula Formació Permanent’.

En línea, conectándote a http://sia.uab.cat/ y seleccionando la opción ‘Automatrícula Formació Permanent’.

Com fer la matrícula en línia?

(disposes del teu carnet d’estudiant) (dispones de tu carné de estudiante)

Quan tinguis el teu NIU i la teva paraula de pas, i hagis accedit a l’opció ‘Automatrícula Formació Permanent’, hauràs de cercar l’estudi on vols matricular-te. Per fer-ho has d’anotar el codi i l’edició del programa.

Estudi _ Edició _

Cuando tengas tu NIU y tu contraseña, y hayas accedido a la opción ‘Automatrícula Formació Permanent’, tendrás que buscar el estudio donde quieres matricularte. Para ello debes anotar el código y la edición del programa.

Estudio _ Edición_

L’aplicació recuperarà les teves dades personals. Revisa que siguin correctes i emplena tots els camps marcats amb un asterisc. Els alumnes nascuts o residents fora d’Espanya, hauran d’anotar al camp del codi postal la xifra 99999 i introduir la localitat i el país d’origen i/o de residència.

La aplicación recuperará tus datos personales. Revisa que sean correctos y completa todos los campos marcados con un asterisco. Los alumnos nacidos o residentes fuera de España, deberán escribir en el campo del código postal la cifra 99999 e introducir la localidad y el país de origen y/o de residencia.

Revisa que totes les assignatures obligatòries que configuren l’estudi estiguin seleccionades.

Revisa que todas las asignaturas obligatorias que configuran el estudio estén seleccionadas.

Com pots pagar la matrícula?

¿Cómo puedes pagar la matrícula?

¿Cómo hacer la matrícula en línea?

L’abonament de la matrícula s’ha de fer amb un abonaré bancari, amb una targeta de crèdit o be amb una factura.

El pago de la matrícula debe hacerse con un abonaré bancario, con una tarjeta de crédito o bien con una factura.

Si el programa permet el pagament fraccionat: el pagament és obligatori amb un abonaré bancari.

Si el programa permite el pago fraccionado: el pago es obligatorio mediante abonaré bancario.

Si esculls pagar amb l'abonaré bancari, l’hauràs

d’imprimir un cop finalitzis la matrícula i pagar-lo a qualsevol oficina de Catalunya Caixa en un termini de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

Si escoges hacer el pago con un abonaré bancario, deberás impri-mirlo una vez finalices la matrícula y pagarlo en cualquier oficina de Catalunya Caixa en un plazo de 7 días naturales a contar desde la fecha de formalización de la matrícula.

Si el que desitges és pagar amb la targeta de crèdit/dèbit, hauràs d’anotar els 16 dígits de la targeta, la data de caducitat i el codi de seguretat a la pàgina web emergent de SERMEPA. Si lo que deseas es pagar con la tarjeta de crédito/débito, deberás anotar los 16 dígitos de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad en la página Web emergente de SERMEPA.

El pagament per targeta el podràs fer un cop hagis gravat les dades de la teva inscripció.

El pago con tarjeta lo podrás hacer una vez hayas grabado los datos de tu inscripción.

Si alguna institució o empresa es fa càrrec de la teva matrícula, ens has de fer arribar en un termini de 7 dies una carta timbrada amb el segell de l’empresa on hi consti el teu nom complet, el nom del programa al qual et matricules, l’import del qual es fa càrrec l’empresa i les seves dades fiscals (Nom fiscal, NIF i raó social). Si alguna institución o empresa se hace cargo de tu matrícula, nos debes facilitar en un plazo de 10 días una carta timbrada con el se-llo de la empresa donde conste tu nombre completo, el nombre del programa al que te matriculas, el importe del que se hace cargo la empresa y sus datos fiscales (Nombre fiscal, NIF y razón social).

Tingues en compte que...

Ten en cuenta que...

Si necessites modificar alguna dada de la teva matrícula, has d’adreçar-te a la Unitat d’Atenció a l’Usuari.

Si necesitas modificar algún dato de tu matrícula, debes dirigirte a la Unidad de Atención al Usuario.

L'eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits exigibles i al pagament complet, en els terminis establerts.

La eficacia de la matrícula está condicionada a la veracidad de los datos, al cumplimiento de los requisitos exigibles y al pago completo, en los plazos establecidos.

Quina documentació necessites?

¿Qué documentación necesitas?

Suport a l’automatrícula

Ayuda en la automatrícula

Com obtenir una còpia de la teva matrícula?

¿Cómo obtener una copia de tu matrícula?

Si necessites una còpia de la teva matrícula o de l’abonaré bancari hauràs d’adreçar-te a la Unitat d’Atenció a l’Usuari. Pots fer-ho per-sonalment o enivant un correu electrònic a ep.automatricula@uab.cat Si necesitas una copia de tu matrícula o del abonaré bancario tendrás que dirigirte a la Unidad de Atención al Usuario. Puedes hacerlo personalmente o enviando un correo electrónico a ep.automatricula@uab.cat

- Una fotografia mida carnet. Una fotografía tamaño carné

(2)

MANUAL AUTOMATRÍCULA

1.

Introduir només l'Estudi i l’Edició i ACCEPTAR.

Introducir únicamente Estudio y Edición.

2.

Dades personals: són obligatoris

tots els camps marcats indicats amb “o” i ACCEPTAR.

Datos personales: son obligatorios todos los campos marcades con una “o”, y ACEPTAR.

Els alumnes nascuts o residents fora d’Espanya, hauran d’anotar al camp del codi postal la xifra

99999 i introduir la localitat i el país d’origen i/o de residència.

Los alumnos nacidos o residentes

fuera de España, deberán escribir en el campo del código postal la cifra 99999 e introducir la

localidad y el país de origen y/o de residencia.

(3)

3.

Dades acadèmiques i dades econòmiques:

seleccionar les assignatures i la forma de

pagament.

Datos académicos i datos económicos: seleccionar las asignaturas y la forma de

pago.

a.

Entitat financera: pagament mitjançant abonaré bancari a qualsevol oficina de

CatalunyaCaixa.

Entidad financiera: pago mediante abonaré bancario en cualquier

oficina de CatalunyaCaixa.

b.

TPV – terminal punt de venda: pagament online amb targeta de dèbit/crèdit.

TPV-terminal punto de venta: pago online con tarjeta de débito/crédito.

(4)

4. La inscripció ja ha estat formalitzada. Cal completar el PAGAMENT de l’estudi a continuació.

La inscripción ya está formalizada. Debe completar el pago del estudio a continuación.

a.

Apareix en pantalla la visualització de la Sol·licitud d’inscripció. Podeu i

mprimir-la o bé

guardar-la en format PDF, i ACCEPTAR (part superior de la pantalla) per accedir a la

pantalla de pagament amb targeta o per obtenir l'abonaré bancari.

Visualizará en

pantalla la Solicitud de Inscripción; puede imprimirla o guardarla en formato PDF, y

ACEPTAR (parte superior de la pantalla) para acceder a la pantalla de pago con tarjeta

o para obtener el abonaré bancario.

5. SELECCIÓ DE PAGAMENT AMB TPV: El pagament s’ha de fer al moment; cal seleccionar Sí.

No està disponible el pagament en un altre moment.

Selección del pago por TPV: El pago debe

hacerse al momento; debe seleccionar Sí. El pago no estará disponible en otro momento.

(5)

6.

SELECCIÓ DE

PAGAMENT AMB ENTITAT FINANCERA.

Selección del pago por entidad

financiera.

a. Apareix en pantalla la visualització de la Sol·licitud d’inscripció. Podeu imprimir-la o bé

guardar-la en format PDF, i ACCEPTAR (part superior de la pantalla) per accedir a la

pantalla de l’abonaré bancari.

Visualizará la Solicitud de Inscripción; puede imprimirla o

guardarla en formato PDF y ACEPTAR (parte superior de la pantalla) para acceder a la

pantalla del abonaré bancario.

b.

Apareixerà la pantalla següent amb l’abonaré bancari

: IMPRIMIR i ACCEPTAR.

Aparecerá la pantalla siguiente con el abonaré bancario.

c.

Disposarà de 7 dies per efectuar el pagament en qualsevol oficina de CatalunyaCaixa.

Dispone de 7 dias para efectuar el pago en cualquier oficina de CatalunyaCaixa.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :