Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria d’Infraestructures,

Territori i Medi Ambient

Conselleria de Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente

DECRET 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es

regula el procediment d’elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació d’espècies catalogades de fauna i flora silvestres, i el procediment d’emissió d’auto-ritzacions d’afectació a espècies silvestres. [2012/832]

DECRETO 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de elaboración y apro-bación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres, y el pro-cedimiento de emisión de autorizaciones de afectación a especies silvestres. [2012/832]

ÍNDEX Preàmbul

Article 1. Objecte Article 2. Tipus de plans

Article 3. Elaboració, contingut i vigència dels plans Article 4. Tipus d’àrees

Article 5. Aprovació dels plans

Article 6. Avaluació i informació pública Article 7. Mecanismes de participació pública Article 8. Autoritzacions

Article 9. Col·laboradors en conservació de la biodiversitat Disposició addicional primera. Aus de falconeria

Disposició addicional segona. Dotació econòmica Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposició final primera. Modificació de l’article 3 del Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell

Disposició final segona. Desplegament normatiu Disposició final tercera. Entrada en vigor

PREÀMBUL

El Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades, i s’esta-blixen categories i normes per a la seua protecció, va ser aprovat en desplegament de la vigent Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres.

L’esmentada norma nacional ha sigut derogada per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que esta-blix un nou marc normatiu un poc més flexible en algunes matèries com la relativa als plans de recuperació i conservació o altres d’aplicació, per a la millora de les poblacions de les espècies amenaçades. Com a resposta a este model, el Consell va aprovar el Decret 70/2009, de 22 de maig, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació.

Encara que les espècies de fauna i flora puguen meréixer alguns tractaments diferencials des del punt de vista normatiu, de la compara-ció dels dos decrets del Consell es deduïx la necessitat d’harmonitzar el contingut d’ambdós, de manera que la fauna i la flora silvestre tinguen un marc legal de conservació semblant. En el mateix sentit, i en concor-dança amb els avanços tecnològics, que faciliten una major participació de la ciutadania en l’elaboració de les normes relatives a plans o progra-mes de conservació de la naturalesa, es fa convenient plasmar l’esperit de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els Drets d’Accés a la Informació, de Participació Pública i d’Accés a la Justícia en Matèria de Medi Ambient i, en especial, allò que s’ha previst en els seus articles 16 i 18, així com el de la Llei 11/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de Modificació de Diverses Lleis per a la seua Adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el Lliure Accés a les Activitats de Servicis i el seu Exercici, que incorpora al dret espanyol la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, establix com a principi la simplificació dels tràmits administratius i la supressió efectiva de requisits o traves no justificats o desproporcionats. Amb esta finalitat, el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’es-tablixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administra-tives en els procediments gestionats per l’administració de la Generalitat i el seu sector públic, establix mesures per a una administració més efi-cient i per a facilitar l’exercici dels seus drets a tots els ciutadans.

ÍNDICE Preámbulo

Artículo 1. Objeto Artículo 2. Tipos de planes

Artículo 3. Elaboración, contenido y vigencia de los planes Artículo 4. Tipos de áreas

Artículo 5. Aprobación de los planes Artículo 6. Evaluación e información pública Artículo 7. Mecanismos de participación pública Artículo 8. Autorizaciones

Artículo 9. Colaboradores en conservación de la biodiversidad Disposición adicional primera. Aves de cetrería

Disposición adicional segunda. Dotación económica Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Disposición final primera. Modificación del artículo 3 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell

Disposición final segunda. Desarrollo normativo Disposición final tercera. Entrada en vigor

PREÁMBULO

El Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección, fue aprobado en desarrollo de la entonces vigente Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Con-servación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.

La citada Ley 4/1989 ha sido derogada por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece un nuevo marco normativo algo más flexible en algunas materias como la relativa a los planes de recuperación, conservación, u otros de apli-cación, para la mejora de las poblaciones de las especies amenazadas. Respondiendo a tal modelo, el Consell aprobó el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. Aun cuando las especies de fauna y flora puedan merecer algu-nos tratamientos diferenciales desde el punto de vista normativo, de la comparación de los dos decretos del Consell se deduce la necesidad de armonizar el contenido de ambos, de modo que la fauna y la flora silvestre posean un marco legal de conservación similar. En el mismo sentido, y en concordancia con los avances tecnológicos, que facilitan una mayor participación de la ciudadanía en la elaboración de las nor-mas relativas a planes o progranor-mas de conservación de la naturaleza, se hace conveniente plasmar el espíritu de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, y, en especial, lo previsto en sus artículos 16 y 18, así como el de la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de Diversas Leyes para su Adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviem-bre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, incorporando al derecho español la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, establece como princi-pio la simplificación de los trámites administrativos y la supresión efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados. Con este objeto, el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público, establece medidas para una administración más eficiente y para facilitar el ejercicio de sus derechos a todos los ciudadanos.

(2)

Per tot l’anterior, complits els tràmits procedimentals previstos en l’article 43 de la Llei del Consell, a proposta de la consellera d’Infra-estructures, Territori i Medi Ambient, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 27 de gener de 2012,

DECRETE Article 1. Objecte

És objecte del present decret regular el procediment d’elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació de les espècies cata-logades de fauna i flora silvestres de la Comunitat Valenciana, i cal incloure-hi vies que faciliten la participació pública en el dit procés i simplificar els tràmits d’autorització d’afectacions a espècies silvestres de fauna i flora.

Article 2. Tipus de plans

1. La inclusió d’una espècie, subespècie o població en els catàlegs valencians d’espècies amenaçades de fauna i de flora implicarà la pos-terior redacció d’un dels plans següents:

a) Pla de recuperació per a les classificades com en perill d’extin-ció.

b) Pla de conservació per a les classificades com vulnerables. 2. Per a espècies que compartisquen problemes de conservació sem-blants o àmbits geogràfics semsem-blants, es poden elaborar plans conjunts, que es denominaran d’acord amb l’espècie de major rang d’amenaça. Estos plans poden establir, a més, especificacions per a tàxons amb menor rang de protecció o necessitats d’accions de conservació que compartisquen el mateix hàbitat, quan resulten convenients per a acon-seguir les finalitats perseguides per a les de rang superior.

3. En el cas d’espècies o poblacions la distribució de les quals s’in-cloga en la seua totalitat o majoritàriament en espais naturals protegits o espais de la Xarxa Natura 2000, els plans de recuperació o conservació poden ser substituïts per les normes de planificació i gestió dels esmen-tats espais, sempre que s’acredite que la presència i conservació de les esmentades espècies haja sigut expressament prevista en les esmentades normes.

4. Per a les espècies catalogades, fins que no estiguen aprovats els plans esmentats, la conselleria competent en matèria de biodiversitat ha d’establir línies directrius de la seua activitat tècnica i ha de disposar informació accessible a través d’Internet, amb la finalitat de facilitar el coneixement d’aquelles i de donar participació a altres administracions i persones físiques i jurídiques que puguen col·laborar o protagonitzar les actuacions de conservació.

5. Amb la finalitat de fomentar la participació pública en la loca-lització i conservació de les espècies que siguen objecte dels plans, la conselleria facilitarà informació que permeta la millor identificació dels tàxons i dels hàbitats en què hi haja major probabilitat de localitzar-los.

Article 3. Elaboració, contingut i vigència dels plans

1. Els plans han de ser elaborats per la direcció general competent en matèria de biodiversitat. Constaran de dos parts:

a) Norma d’aprovació i protecció dels exemplars i els hàbitats, que es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

b) Document tècnic, accessible per Internet.

2. La norma d’aprovació del pla ha de tindre, com a mínim, el con-tingut següent:

a) Àmbit d’aplicació: serà tot el territori de la Comunitat Valenciana pel que fa a la protecció dels exemplars prevista en l’article 54.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodi-versitat, i detallarà l’àmbit territorial de la seua aplicació quant a la con-servació del seu hàbitat, d’acord amb allò que disposa l’article 4 d’este decret. Igualment serà aplicable, en el cas de les espècies marines, al territori per al qual la Llei 42/2007, de 13 de desembre, no adjudica en exclusiva a l’Administració General de l’Estat la corresponent plani-ficació i gestió. En el cas de tàxons compartits amb altres comunitats autònomes, s’ha de buscar la coordinació amb estes per aconseguir una major efectivitat dels plans.

Por todo lo anterior, cumplidos los trámites procedimentales previs-tos en el artículo 43 de la Ley del Consell, a propuesta de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, conforme con el Con-sell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 27 de enero de 2012,

DECRETO Artículo 1. Objeto

Es objeto del presente decreto regular el procedimiento de elabora-ción y aprobaelabora-ción de los planes de recuperaelabora-ción y conservaelabora-ción de las especies catalogadas de fauna y flora silvestres de la Comunitat Valen-ciana, incluyendo cauces que faciliten la participación pública en dicho proceso, y simplificar los trámites de autorización de afectaciones a especies silvestres de fauna y flora.

Artículo 2. Tipos de planes

1. La inclusión de una especie, subespecie o población en los Catá-logos Valencianos de Especies Amenazadas de Fauna y de Flora impli-cará la posterior redacción de uno de los siguientes planes:

a) Plan de recuperación para las clasificadas como en peligro de extinción.

b) Plan de conservación para las clasificadas como vulnerables. 2. Para especies que compartan parecidos problemas de conserva-ción o ámbitos geográficos similares, se podrán elaborar planes con-juntos, que se denominarán conforme a la especie de mayor rango de amenaza. Tales planes podrán establecer además especificaciones para táxones con menor rango de protección o necesitados de acciones de conservación que compartan el mismo hábitat, cuando resulten conve-nientes para lograr los fines perseguidos para las de rango superior.

3. En el caso de especies o poblaciones cuya distribución se incluya en su totalidad o en su mayor parte en espacios naturales protegidos o espacios de la Red Natura 2000, los planes de recuperación o conser-vación podrán ser sustituidos por las normas de planificación y gestión de dichos espacios, siempre que se acredite que la presencia y conser-vación de dichas especies haya sido expresamente contemplada en las mencionadas normas.

4. Para las especies catalogadas, en tanto no estén aprobados los planes citados, la conselleria competente en materia de biodiversidad establecerá líneas directrices de su actividad técnica y dispondrá infor-mación accesible a través de Internet, a fin de facilitar el conocimiento de aquéllas y de dar participación a otras administraciones y personas físicas y jurídicas que puedan colaborar o protagonizar las actuaciones de conservación.

5. A fin de fomentar la participación pública en la localización y conservación de las especies que sean objeto de los planes, la Con-selleria facilitará información que permita la mejor identificación de tales táxones y de los hábitats en los que exista mayor probabilidad de localizarlos.

Artículo 3. Elaboración, contenido y vigencia de los planes

1. Los planes serán elaborados por la dirección general competente en materia de biodiversidad. Constarán de dos partes:

a) Norma de aprobación y protección de los ejemplares y los hábi-tats, que se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

b) Documento técnico, accesible por Internet.

2. La norma de aprobación del plan tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Ámbito de aplicación: será todo el territorio de la Comunitat Valenciana en lo que se refiere a la protección de los ejemplares prevista en el artículo 54.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimo-nio Natural y de la Biodiversidad, y detallará el ámbito territorial de su aplicación en lo relativo a la conservación de su hábitat, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de este decreto. Igualmente será aplicable, en el caso de las especies marinas, al territorio para el que la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, no adjudica en exclusiva a la Administración Gene-ral del Estado la correspondiente planificación y gestión. En el caso de táxones compartidos con otras comunidades autónomas, se buscará la coordinación con ellas para conseguir una mayor efectividad de los planes.

(3)

b) Objectius: s’han d’establir els valors poblacionals que cal acon-seguir. Superats eixos valors s’ha de proposar el canvi del nivell de protecció de l’espècie.

c) Mesures de conservació: mesures directes de protecció de l’es-pècie, mesures de restauració o conservació del seu hàbitat, mesures de compatibilització de l’explotació dels recursos naturals amb la con-servació de l’espècie, desenrotllament de programes d’investigació, educatius i de participació.

3. El document tècnic compendiarà la informació disponible i, en particular, la científica sobre els tàxons, amb el contingut mínim següent:

a) Anàlisi de la situació actual: situació de l’espècie, distribució, estat de les poblacions, estat de conservació del seu hàbitat i amena-ces.

b) Determinació de les accions que són necessàries per a eliminar les amenaces i fomentar el manteniment de les seues poblacions en un estat de conservació favorable.

c) Avaluació de les actuacions de conservació executades.

Este document tècnic s’actualitzarà contínuament sobre la base dels resultats de les accions de conservació i l’evolució de les poblacions. La direcció general competent en matèria de biodiversitat ha de garantir l’accés a informació suficient d’estos documents a través d’Internet, amb les limitacions que siguen procedents d’acord amb l’article 13 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els Drets d’Accés a la Informació, de Participació Pública i d’Accés a la Justícia en Matèria de Medi Ambient.

4. Vigència: els plans seguiran vigents mentres no es modifique el nivell de protecció de l’espècie.

Article 4. Tipus d’àrees

1. Els plans poden incloure la designació de les àrees indicades més avant, per a les quals es fixaran mesures de conservació i instruments de gestió en cas necessari:

a) Àrees de conservació: zones on hi haja constància de la presència actual o molt recent del tàxon. Per a estes zones es poden establir limi-tacions especials, necessàries per a garantir el manteniment o la millora de les poblacions del tàxon.

No es consideraran com a àrees de conservació aquelles àrees on no s’haja corroborat la presència del tàxon en un període de 5 anys o on l’hàbitat haja desaparegut irreversiblement. En el cas de la flora, on els propàguls es poden mantindre en l’hàbitat durant més termini, caldrà ajustar-se en cas necessari al dictamen del Consell Científic Assessor de Flora Silvestre, creat per l’article 22 del Decret 70/2009, que podrà allargar l’esmentada duració fins a 10 anys d’antiguitat.

b) Àrees de recuperació: aquelles zones que tinguen hàbitats ade-quats per a albergar l’espècie o puguen ser objecte d’adequació especí-fica per mitjà de projectes de creació, renaturalització o regeneració de l’hàbitat per a possibilitar la recolonització natural, expansió o reintro-ducció de l’espècie.

Les àrees de recuperació només poden incloure terrenys que com-plisquen alguna de les condicions següents:

1r. Terrenys propietat de la Generalitat o per als quals esta té plena capacitat de gestió. En este cas es poden establir limitacions semblants a les de les àrees de conservació.

2n. Terrenys de tercers per als quals prèviament s’haja subscrit un acord específic a l’efecte de la seua incorporació al pla com a àrees de recuperació. Les limitacions addicionals seran les incloses en este acord, subscrit d’acord amb la normativa vigent.

3r. Terrenys de tercers inclosos en àrees de la Xarxa Natura 2000 o espais naturals protegits. Per a estes zones, les regulacions d’ús seran les previstes en la normativa d’estos espais.

2. La direcció general competent en matèria de biodiversitat pot fixar, mitjançant una resolució, noves àrees de conservació que inclo-guen poblacions de l’espècie descobertes o establides després de l’apro-vació del pla i noves àrees de recuperació quan es donen les condicions indicades en l’apartat 1.b d’este article per a llocs de què es descone-guera la seua aptitud en el moment d’aprovar-se el pla. Aquelles àrees de recuperació en què s’hagen consolidat reeixidament noves poblaci-ons poden ser designades com a àrees de cpoblaci-onservació. En tot cas, tan prompte es tinga coneixement de les noves poblacions descobertes o establides, s’ha d’incorporar eixa informació al Banc de Dades de la

b) Objetivos: se establecerán los valores poblacionales a alcanzar. Superados esos valores se propondrá el cambio del nivel de protección de la especie.

c) Medidas de conservación: medidas directas de protección de la especie, medidas de restauración o conservación de su hábitat, medidas de compatibilización de la explotación de los recursos naturales con la conservación de la especie, desarrollo de programas de investigación, educativos y de participación.

3. El documento técnico compendiará la información disponible, y en particular la científica, sobre los táxones, con el siguiente contenido mínimo:

a) Análisis de la situación actual: situación de la especie, distribu-ción, estado de las poblaciones, estado de conservación de su hábitat y amenazas.

b) Determinación de las acciones que son necesarias para eliminar las amenazas y fomentar el mantenimiento de sus poblaciones en un estado de conservación favorable.

c) Evaluación de las actuaciones de conservación ejecutadas. Este documento técnico se actualizará de forma continua en base a los resultados de las acciones de conservación y la evolución de las poblaciones. La dirección general competente en materia de biodiversi-dad garantizará el acceso a información suficiente de tales documentos a través de Internet, con las limitaciones que proceda conforme al artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente.

4. Vigencia: los planes seguirán vigentes mientras no se modifique el nivel de protección de la especie.

Artículo 4. Tipos de áreas

1. Los planes podrán incluir la designación de las áreas más abajo indicadas, para las que se fijarán medidas de conservación e instrumen-tos de gestión en caso necesario:

a) Áreas de conservación: zonas donde haya constancia de la presen-cia actual o muy reciente del taxon. Para estas zonas podrán establecerse limitaciones especiales, necesarias para garantizar el mantenimiento o mejora de las poblaciones del taxon.

No se considerarán como áreas de conservación aquellas áreas donde no se haya corroborado la presencia del taxon en un periodo de 5 años o donde el hábitat haya desaparecido irreversiblemente. En el caso de la flora, donde los propágulos pueden mantenerse en el hábitat por mayor plazo, se atenderá en caso necesario al dictamen del Con-sejo Científico Asesor de Flora Silvestre, creado por el artículo 22 del Decreto 70/2009, que podrá extender dicha duración hasta a 10 años de antigüedad.

b) Áreas de recuperación: aquellas zonas que poseen hábitats ade-cuados para albergar la especie o puedan ser objeto de adecuación espe-cífica mediante proyectos de creación, renaturalización o regeneración del hábitat para posibilitar la recolonización natural, expansión o rein-troducción de la especie.

Las áreas de recuperación solo podrán incluir terrenos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1.º Terrenos propiedad de la Generalitat o para los que ésta posee plena capacidad de gestión. En este caso se podrán establecer limitacio-nes similares a las de las áreas de conservación.

2.º Terrenos de terceros para los que previamente se haya suscrito un acuerdo específico a efectos de su incorporación al plan como áreas de recuperación. Las limitaciones adicionales serán las incluidas en tal acuerdo, suscrito conforme a la normativa vigente.

3.º Terrenos de terceros incluidos en áreas de la Red Natura 2000 o espacios naturales protegidos. Para estas zonas, las regulaciones de uso serán las previstas en la normativa de estos espacios.

2. La dirección general competente en materia de biodiversidad podrá fijar, mediante resolución, nuevas áreas de conservación que incluyan poblaciones de la especie descubiertas o establecidas con posterioridad a la aprobación del plan y nuevas áreas de recuperación cuando se den las condiciones indicadas en el apartado 1.b de este artí-culo para sitios de los que se desconociera su aptitud en el momento de aprobarse el plan. Aquellas áreas de recuperación en que se hayan con-solidado exitosamente nuevas poblaciones podrán ser designadas como áreas de conservación. En todo caso, tan pronto se tenga conocimiento de las nuevas poblaciones descubiertas o establecidas, se incorporará

(4)

Biodiversitat de la Comunitat Valenciana, de manera que es coneguen públicament per a garantir la seua protecció, a l’efecte previst en l’ar-ticle 13 del Decret 70/2009, de 22 de maig, i en l’arl’ar-ticle 9 del Decret 32/2004, de 27 de febrer, ambdós del Consell, pels quals es creen i regu-len els catàlegs varegu-lencians d’espècies de flora i fauna amenaçades. Article 5. Aprovació dels plans

1. Els plans seran aprovats per la conselleria competent en matèria de biodiversitat, mitjançant una orde, per a les espècies, subespècies o poblacions declarades en perill d’extinció, i mitjançant una resolució per a la resta de casos.

2. En tot cas, prèviament a la seua aprovació, els plans s’exposaran al públic per un termini de 45 dies i es concedirà audiència als interes-sats.

3. Amb la finalitat de simplificar la seua tramitació, les normes abans indicades podran aprovar simultàniament més d’un pla del mateix rang.

Article 6. Avaluació i informació pública

1. Cada pla ha d’avaluar periòdicament almenys els indicadors següents:

a) Nombre d’individus b) Nombre de poblacions c) Àrea d’ocupació

2. Les accions dutes a terme dins dels plans i els valors dels indica-dors del compliment dels seus objectius s’introduiran en el document tècnic establit en l’article 3.3 del present decret, per al seu coneixement públic.

Article 7. Mecanismes de participació pública

La Generalitat facilitarà la participació d’entitats públiques i pri-vades en l’execució dels plans i promourà l’establiment de convenis o acords amb administracions públiques, propietaris de terrenys i asso-ciacions.

Article 8. Autoritzacions

1. En el tràmit d’autoritzacions d’afectació d’espècies silvestres s’han d’aplicar els criteris de simplificació establits en l’article 3 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell.

2. Correspon a la direcció general competent en matèria de biodi-versitat la competència per a deixar sense efecte les prohibicions contin-gudes en l’article 52.3 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patri-moni Natural i de la Biodiversitat, quan facen referència a més d’una província o a la captura d’aus per a anellatge científic, i les previstes en l’article 54.1 quan faça referència a espècies catalogades com en perill d’extinció o vulnerables. Les excepcions a les prohibicions dels articles 52.3 i 54.1 només es podran autoritzar en els supòsits i amb les condici-ons establits en l’article 58 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre.

3. Correspon a les direccions territorials de medi ambient deixar sense efecte les prohibicions contingudes en els articles 52.3 i 54.1 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiver-sitat, en el seu àmbit territorial respectiu, excepte en els casos esmentats en l’apartat anterior. Les excepcions a les prohibicions dels articles 52.3 i 54.1 només es podran autoritzar en els supòsits i amb les condicions establits en l’article 58 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre.

4. Les autoritzacions per motius d’investigació com els indicats en l’article 58.1.c de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, sempre que no facen referència a espècies catalogades com en perill d’extinció o vulnerables, que impliquen la captura d’un nombre reduït d’exemplars i que no necessiten de la uti-lització de mètodes no selectius, es podran concedir prèvia presentació de declaració responsable, d’acord amb allò que preveu l’article 6 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell. Les condicions d’estes autoritzacions es regularan per resolució de la direcció general compe-tent en matèria de biodiversitat.

5. La recollida de caragols terrestres per al consum s’ha de regir per normativa específica. Si no n’hi ha, la recollida per a autoconsum no necessita autorització, sempre que no se supere el quilogram per

esa información al Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana, de manera que se conozcan públicamente para garantizar su protección, a los efectos previstos en el artículo 13 del Decreto 70/2009, de 22 de mayo, y en el artículo 9 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, ambos del Consell, por los que se crean y regulan los Catálogos Valen-cianos de Especies de Flora y Fauna Amenazadas.

Artículo 5. Aprobación de los planes

1. Los planes serán aprobados por la conselleria competente en materia de biodiversidad, mediante orden, para las especies, subespecies o poblaciones declaradas en peligro de extinción, y mediante resolución para el resto de casos.

2. En todo caso, previamente a su aprobación, los planes se expon-drán al público por plazo de 45 días y se concederá audiencia a los interesados.

3. A fin de simplificar su tramitación, las normas antes indicadas podrán aprobar simultáneamente más de un plan del mismo rango. Artículo 6. Evaluación e información pública

1. Cada plan deberá evaluar periódicamente al menos los siguientes indicadores:

a) Número de individuos b) Número de poblaciones c) Área de ocupación

2. Las acciones llevadas a cabo dentro de los planes y los valores de los indicadores del cumplimiento de sus objetivos se introducirán en el documento técnico establecido en el artículo 3.3 del presente decreto, para su conocimiento público.

Artículo 7. Mecanismos de participación pública

La Generalitat facilitará la participación de entidades públicas y privadas en la ejecución de los planes y promoverá el establecimiento de convenios o acuerdos con administraciones públicas, propietarios de terrenos y asociaciones.

Artículo 8. Autorizaciones

1. En el trámite de autorizaciones de afectación de especies silves-tres, se aplicarán los criterios de simplificación establecidos en el artí-culo 3 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell.

2. Corresponde a la dirección general competente en materia de biodiversidad la competencia para dejar sin efecto las prohibiciones contenidas en el artículo 52.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuando se refieran a más de una provincia o a la captura de aves para anillamiento científico, y las previstas en el artículo 54.1 cuando se refieran a especies cataloga-das como en peligro de extinción o vulnerables. Las excepciones a las prohibiciones de los artículos 52.3 y 54.1 solo podrán autorizarse en los supuestos y con las condiciones establecidos en el artículo 58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

3. Corresponde a las direcciones territoriales de medio ambiente dejar sin efecto las prohibiciones contenidas en los artículos 52.3 y 54.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su ámbito territorial respectivo, excepto en los casos señalados en el apartado anterior. Las excepciones a las prohibiciones de los artículos 52.3 y 54.1 solo podrán autorizarse en los supuestos y con las condiciones establecidos en el artículo 58 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

4. Las autorizaciones por motivos de investigación como los indi-cados en el artículo 58.1.c de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, siempre que no se refieran a especies catalogadas como en peligro de extinción o vulnerables, que impliquen la captura de un número reducido de ejemplares y que no requieran de la utilización de métodos no selectivos, podrán concederse previa presentación de declaración responsable, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell. Las condiciones de estas autorizaciones se regularán por resolución de la dirección general competente en materia de biodiversidad.

5. La recogida de caracoles terrestres para el consumo se regirá por normativa específica. En su defecto, la recogida para autoconsumo no requiere autorización, siempre que no se supere el kilogramo por

(5)

persona i dia. En cas de la recollida del caragol Iberus gualterianus (vaqueta o serrà) la quantitat màxima per persona i dia sense necessitat d’autorització serà de 300 grams.

Article 9. Col·laboradors en conservació de la biodiversitat

1. La direcció general competent en matèria de biodiversitat pot designar persones i entitats i, en especial, les de caràcter científic, col-laboradores en el desenrotllament de plans de recuperació o conserva-ció, i els concedirà autoritzacions per a l’execució d’accions contingu-des en estos, tant in situ com fora del lloc.

2. Igualment, es poden designar com a col·laboradors de conser-vació i concedir autorització per a la tinença i realització d’activitats amb espècies silvestres no amenaçades aquelles persones o entitats que presenten projectes que contribuïsquen a la millora de la biodiversitat i del seu coneixement.

3. La designació comportarà el compromís de presentació regu-lar, per part dels col·laboradors, d’informes de les activitats realitzades d’acord amb les autoritzacions concedides.

DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Aus de falconeria

1. Únicament es podrà practicar la caça amb aus de falconeria amb exemplars procedents de cria en captivitat, amb documentació acre-ditativa del seu origen legal i que complisquen el que preveu la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana.

2. Tots els exemplars d’aus de falconeria que es troben a la Comu-nitat Valenciana han d’estar marcats per a la seua identificació amb els sistemes previstos en l’Orde de 26 de febrer de 2008, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es regulen els sistemes de marcatge d’estes aus. Pel que fa a açò, l’obligació del marcatge per mitjà de xip intern s’estén a tots els exemplars d’espècies incloses en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Espe-cial establit pel Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer.

Segona. Dotació econòmica

El compliment i el posterior desplegament d’este decret no tindrà cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria i, en tot cas, ha de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa

1. Queda derogat el Decret 202/1988, de 26 de desembre, del Con-sell, pel qual s’establixen normes per a la regulació de la falconeria a la Comunitat Valenciana.

2. Queda derogat el Decret 79/1994, de 12 d’abril, del Consell, d’atribució de competències per a emetre resolucions administratives sobre flora i fauna silvestres.

3. Queden derogats els articles 5, 7, 8, 15.2, 15.3, 15.5 i 15.6 del Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades, i s’establixen categories i normes per a la seua protecció.

4. Queden derogats els apartats 1.c i 4 de l’article 9 i l’article 16.2 del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesu-res addicionals de conservació.

5. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d’un rang inferior s’oposen a allò que disposa este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de l’article 3 del Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell

Es modifica l’article 3 del Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Con-sell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna

persona y día. En el caso de la recogida del caracol Iberus gualterianus (vaqueta o serrana) la cantidad máxima por persona y día sin necesidad de autorización será de 300 gramos.

Artículo 9. Colaboradores en conservación de la biodiversidad 1. La dirección general competente en materia de biodiversidad podrá designar a personas y entidades y, en especial, a las de carácter científico, colaboradoras en el desarrollo de planes de recuperación o conservación, concediéndoles autorizaciones para la ejecución de accio-nes contenidas en ellos, tanto in situ como ex situ.

2. Igualmente, se podrán designar como colaboradores de conser-vación y conceder autorización para la tenencia y realización de acti-vidades con especies silvestres no amenazadas a aquellas personas o entidades que presenten proyectos que contribuyan a la mejora de la biodiversidad y de su conocimiento.

3. La designación conllevará el compromiso de presentación regu-lar, por parte de los colaboradores, de informes de las actividades reali-zadas de acuerdo con las autorizaciones concedidas.

DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Aves de cetrería

1. Únicamente se podrá practicar la caza con aves de cetrería con ejemplares procedentes de cría en cautividad, con documentación acre-ditativa de su origen legal y cumpliendo lo previsto en la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Caza de la Comunitat Valen-ciana.

2. Todos los ejemplares de aves de cetrería que se encuentran en la Comunitat Valenciana deberán estar marcados para su identificación con los sistemas previstos en la Orden de 26 de febrero de 2008, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regulan los sistemas de marcaje de estas aves. A este respecto, la obligación del marcaje mediante chip interno se extiende a todos los ejemplares de especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial establecido por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero.

Segunda. Dotación económica

El cumplimiento y posterior desarrollo de este decreto no tendrá incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la conselleria, y en todo caso deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la conselleria competente por razón de la materia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa

1. Queda derogado el Decreto 202/1988, de 26 de diciembre, del Consell, por el que se establecen normas para la regulación de la cetrería en la Comunitat Valenciana.

2. Queda derogado el Decreto 79/1994, de 12 de abril, del Consell, de atribución de competencias para emitir resoluciones administrativas sobre flora y fauna silvestres.

3. Quedan derogados los artículos 5, 7, 8, 15.2, 15.3, 15.5 y 15.6 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección.

4. Quedan derogados los apartados 1.c y 4 del artículo 9 y el artículo 16.2 del Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.

5. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación del artículo 3 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell

Se modifica el artículo 3 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies

(6)

Amenaçades i s’establixen categories i normes per a la seua protecció, de manera que es refonen els seus apartats 2 i 3 en un només amb la redacció següent:

«2. La inclusió, l’exclusió o el canvi de categoria d’una espècie, subespècie o població s’aprovarà mitjançant una orde de la conselleria competent en matèria de biodiversitat».

Segona. Desplegament normatiu

S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria de biodiversitat per a dictar les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament d’este decret.

Tercera. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de gener de 2012

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART La consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient,

ISABEL BONIG TRIGUEROS

de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su pro-tección, de manera que se refunden sus apartados 2 y 3 en uno solo con la siguiente redacción:

«2. La inclusión, exclusión o cambio de categoría de una especie, subespecie o población se aprobará mediante Orden de la Conselleria competente en materia de biodiversidad».

Segunda. Desarrollo normativo

Se autoriza a la persona titular de la conselleria competente en materia de biodiversidad para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y el desarrollo de este decreto.

Tercera. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 27 de enero de 2012

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,

Figure

Updating...

References

Related subjects :