SECRETARIA GENERAL ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-DOS DE MAIG DE DOS MIL QUINZE

Download (0)

Full text

(1)

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-DOS DE MAIG DE DOS MIL QUINZE

(2)
(3)

A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos de maig de dos mil quinze.

Essent les nou del matí, a la casa consistorial es reuneix la Junta de Govern Local de l'Ajuntament per celebrar sessió ordinària, sota la presidència de l'alcalde Carles Puigdemont i Casamajó, i trobant-se presents el tinent d'alcalde Jordi Fàbrega i Vilà i les tinentes d'alcalde Marta Madrenas i Mir, Ma. Àngels Planas i Crous i Isabel Muradàs i Vàzquez i el regidor Carles Ribas i Gironès.

Hi assisteix el gerent de l'Ajuntament, Albert Riera i Pairó.

Dóna fe de l'acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. Es troba present l'interventor Carles Merino i Pons.

Resolució 2015000396 Resolució 2015000397 Resolució 2015000398 Resolució 2015000399 Resolució 2015000400 Resolució 2015000401

El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 15 de maig d'enguany, del qual s'ha tramès còpia a tots els regidors membres de la Junta de Govern Local. Per unanimitat, queda aprovat com a acta de l'esmentada sessió.

ÀREA D'HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 2. CONVALIDACIONS

3. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:

A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior.

Decret de l'Alcaldia de data 12 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'una auxiliar administrativa al Servei Bàsic d'Atenció Social del Barri Vell.

Decret de l'Alcaldia de data 12 de maig de 2015 relatiu a la contractació d'una tècnica superior per efectuar el relleu de la cap de secció de Salut.

Decret de l'Alcaldia de data 15 de maig de 2015 relatiu a l'ampliació de jornada d'un auxiliar pràctic al Centre Cívic Santa Eugènia.

Decret de l'Alcaldia de data 15 de maig de 2015 relatiu a l'ampliació de jornada d'una tècnica d'educació infantil a l'escola bressol Cavall Fort.

Decret de l'Alcaldia de data 14 d'abril de 2015 relatiu a l'ampliació de jornada d'un peó de la brigada de cementiris de l'Àrea de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

Contractar, amb caràcter eventual, una auxiliar administrativa al Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

(4)

Resolució 2015000402 Resolució 2015000403 Resolució 2015000404 Resolució 2015000405 Resolució 2015000406 Resolució 2015000407 Resolució 2015000408 Resolució 2015000409 Resolució 2015000410

Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi:

Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi: 16.

17.

ÀREA DE CIUTADANIA

ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ

A proposta del regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana.

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme i Activitats.

Contractar una tècnica auxiliar de biblioteques per a substituir una reducció de jornada per cura de fills.

Ampliar la jornada d'una tècnica auxiliar de biblioteques a la Biblioteca Just M. Casero.

Aprovar les pràctiques de col·laboració d'una estudiant de segon curs de Formació Professional de Projectes d'Edificació de l'Institut Santa Eugènia.

Contractar una tècnica auxiliar de biblioteques per a una substitució.

Aprovar les gratificacions per serveis extraordinaris efectuats pel personal municipal durant el mes d'abril de 2015 i en motiu de la consulta dels pressupostos participats dels barris 2015.

Aprovar l'informe del Departament d'Urbanisme de 19 de maig de 2015 sobre les al·legacions al projecte d'urbanització de la coberta de l'Estació de Girona Fase I Línea d'Alta Velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera Francesa i annex expropiacions.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària corresponent al mes de març de 2015 a favor de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA.

Aprovar la certificació dels treballs de recollida d'escombraries i neteja viària corresponent al mes d'abril de 2015, a favor de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA.

Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació Equusos per a la custòdia de cavalls abandonats i maltractats.

Aprovar la proposta de conveni per a la contractació, creació i desenvolupament de la Fase 2 de la nova aplicació informàtica TCQi.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

(5)

Resolució 2015000411 Resolució 2015000412 Resolució 2015000413 Resolució 2015000414 Resolució 2015000415 Resolució 2015000416 Resolució 2015000417 Resolució 2015000418

Aprovar definitivament el compte de liquidació definitiu de les quotes derivades del projecte de reparcel·lació del sector Accés nord.

Obra núm 20150382

Atorgar llicència d'obres al Club Tenis Girona per a construcció de pista de pàdel al carrer Aragó, 58.

Pressupost: 32.703,72 euros Impost ICIO: 1.275,45 euros

Obra núm 20150393

Atorgar llicència d'obres a la societat Zeeman Textiel Supers, SL per a reforma interior de local comercial per a botiga de roba al carrer Santa Eugènia, 5, bxs. 1. Pressupost: 38.273,00 euros Impost ICIO: 1.492,65 euros

Obra núm 20150419

Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'habitatge unifamiliar en testera a passeig Fora Muralla, 28

Pressupost: 19.331,55 euros Impost ICIO: 753,93 euros

Obra núm 20150227

Atorgar llicència urbanística per a segregació i agregació de dues entitats al carrer Barcelona, 23.

Obra núm 20141475

Atorgar la legalització de les obres de distribució interior d'una nau per a clínica veterinària a la societat Canis Hispital Veterinari, SL al carrer Can Pau Birol, 38 Pressupost: 268.243,94 euros Impost ICIO: 10.461,51 euros

Obra núm 20150541

Atorgar llicència d'obres a la societat Canto Ramoneta, SL per a reforma interior d'habitatge al carrer Santa Clara, 47.

Pressupost: 45.839,76 euros Impost ICIO: 1.787,75 euros

Obra núm 20150473

Atorgar llicència d'obres a la societat Montolivet Instal·lacions, SL per a reforma de local destinat a centre assistencial de consultes psicoeducatives al carrer Joan Alsina i Hurtós, 5, bxs.

Pressupost: 17.563,35 euros Impost ICIO: 684,97 euros

Obra núm 20150463

Atorgar llicència d'obres per a ampliació de piscina existent al carrer Vista Alegre, 9-A

Pressupost: 15.101,51 euros Impost ICIO: 588,96 euros 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

(6)

Resolució 2015000419 Resolució 2015000420 Resolució 2015000421 Resolució 2015000422 Resolució 2015000423 Resolució 2015000424 Resolució 2015000425 Resolució 2015000426 Resolució 2015000427

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació i Empresa.

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports.

A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Cooperació i Participació. Obra núm 20150425

Atorgar llicència d'obres per a ampliació d'habitatge unifamiliar amb un cos per a aparcament i porxo a passeig General Peralta, 48, bxs.

Pressupost: 52.019,18 euros Impost ICIO: 2.028,75 euros

Obra núm 20111265

Denegar pròrroga de llicència d'obres a la societat Bigas Alsina, SA per a reforma interior d'oficines a disseminat Pont Major, 21

Aprovar el Projecte de la via verda entre Girona i Sarrià de Ter, tram entre PK.3400 i PK.5900, promogut pel Consorci de Vies Verdes de Girona.

Aprovar inicialment el Projecte executiu de connexió del carril bici de Pont Major a Campdorà.

Aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del carrer Sant Daniel i entorns del monestir.

Atorgar una subvenció destinada a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Girona Actua a l'empresa DÚPLEX RESTAURANT, SL.

Aprovar el plec de clàusules administratives reguladores de la instal·lació d'atraccions durant les Fires de Sant Narcís 2015 al Parc de la Devesa.

Establir un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona per a la convocatòria de la Beca Josep Pallach.

Ratificar els termes del protocol addicional de concreció per al 2015 del Contracte programa per a la coordinació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Girona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, subscrit l'any 2012.

Establir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador Solidaritat amb Nicaragua -Col·lectiu de suport Girona (AEPCFA - Girona), pel desenvolupament d'un projecte d'alfabetització i post-alfabetització en el municipi de Bluefields en el 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

(7)

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart de deu del matí.

Resolució 2015000428 Resolució 2015000429 Resolució 2015000430 Resolució 2015000431 Resolució 2015000432 Resolució 2015000433 Resolució 2015000434 Resolució 2015000435 Resolució 2015000436

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4. PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA ÉS ADOPTAT EL SEGÜENT ACORD:

A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports. marc de l'agermanament Girona-Bluefields (Nicaragua).

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Teatre Sommelier.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Balandrau.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Girona Scooter Club.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Àligues i Aligots Rugbi Universitari de Girona.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació Dinamitzadora de la Xarxa Dones Girona.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació de Policíes de les comarques de Girona - APCG.

Inscriure al Registre Municipal d'Entitats l'Associació de Professionals del Màrqueting i Vendes de les comarques Gironines.

Informar sobre l'elaboració del Pla Local d'Infància i Adolescència 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Figure

Updating...

References

Related subjects :