L escola dels Sentits CIèNCIA

Texto completo

(1)

L’escola dels

Sentits CIèNCIA

Fitxa per al professorat

Les orenetes són aquí

Educació Infantil (segon cicle)

Descoberta de l’entorn natural i social Àrea d’intercomunicació i llenguatges

Vilafranca Museu de les Cultures

del Vi de Catalunya

(2)

L’escola dels Sentits ciència

Fitxa per al professorat Les orenetes són aquí

2

Sumari

1 Presentació

2 Proposta educativa

2.1 Objectius i disseny curricular 2.2 Continguts

2.3 Quadre sinòptic 2.4 Descripció

(3)

L’escola dels Sentits ciència

Fitxa per al professorat Les orenetes són aquí

3

1 Presentació de la carpeta

La importància que té que els infants sàpiguen en tot moment què estan fent i perquè ho fan i, sobretot, que siguin conscients que són ells mateixos els que construeixen el seu propi aprenentatge, fa que aquesta activitat estigui dissenyada d’una determinada manera.

Aquesta activitat pretén transmetre a l’infant l’interès per allò que l’envolta, especialment pel coneixement i la protecció dels éssers vius més propers.

Les orenetes són uns ocells emblemàtics, ben presents a la cultura popular i tradicional. La seva coneixença els permetrà, per tant, de treballar globalment l’entorn urbà , on alguns éssers vius i les persones comparteixen l’espai.

2 Proposta educativa

Les orenetes estan presents a tot Catalunya. Són una espècie urbana, es poden observar i identificar amb relativa facilitat. Són

insectívores i, per tant, incideixen de forma molt important en el control de les plagues. Per tots aquests motius i per la seva peculiar simpatia, l’oreneta és un ocell molt adequat treballar amb els més petits.

L’activitat que presentem a continuació pretén que els infants del segon cicle d’Educació Infantil aprenguin a identificar les orenetes, les apreciïn pel seu valor patrimonial natural i pel fet de pertànyer al seu entorn més immediat.

(4)

L’escola dels Sentits ciència

Fitxa per al professorat Les orenetes són aquí

4

2.1 Objectius i disseny curricular

• Objectius de VINSEUM

– Difondre les col·leccions de VINSEUM diversificant les activitats educatives

– Reforçar i activar el patrimoni a partir de la creació un espai de trobada educatiu i de participació.

• Objectius de l’activitat

– Aprendre a observar i identificar les orenetes, un dels éssers vius del nostre entorn .

– Aprendre a estimar i protegir els ocells més propers, a partir del coneixement del patrimoni científic custodiat per VINSEUM.

Àrea d’intercomunicació i llenguatges Llenguatge verbal

Objectiu:

– Memoritzar noms d’animals, plantes, objectes i persones, relatius al camp d’experiència propi i relacionar-los adequadament.

Contingut de procediment:

– Adquisició de vocabulari en contextos significatius.

Llenguatge musical Objectiu:

– Reproduir cançons, cantarelles i danses, mitjançant la veu, el cos i el moviment, ja sigui amb desplaçaments o sense.

Contingut de procediment:

– Execució i expressió de qualitats i possibilitats del món sonor.

Llenguatge plàstic Objectius:

– Observar i analitzar algunes característiques d’objectes de l’entorn proper i diferenciar les que són constants de les que canvien.

– Representar objectes i situacions partint de l’observació directa o per mitjà de la memòria.

Continguts de procediments:

– Percepció sensorial dels elements de l’entorn immediat.

2.2 Continguts

• La col·lecció d’ornitologia del VINSEUM: nius d’oreneta i reproduccions d’ous

• Com són i com viuen les orenetes

• Les orenetes a la cultura popular: cançons, poesies...

(5)

L’escola dels Sentits ciència

Fitxa per al professorat Les orenetes són aquí

5

2.3 Quadre sinòptic

Capacitat per comprendre allò que s’ha escoltat, expressar-se correctament i memorització de fets i situacions.

Conte En Pau i l’oreneta Col·lecció

d’ornitologia Les orenetes

Llenguatge verbal Observació,

experimentació i manipulació d’elements de l’entorn immediat.

Observació d’alguns éssers vius de l’entorn.

Llenguatge musical

Llenguatge plàstic

Execució i expressió de qualitats i possibilitats del món sonor.

Conte En Pau i l’oreneta Vocabulari sobre ornitologia L’observació

d’orenetes a l’escola.

Experimentació i manipulació de materials: aigua i sorra.

Cançó Els ocells han arribat!

Respecte i interès pels ocells i l’entorn natural més proper.

Percepció sensorial dels elements de l’entorn immediat.

Área del coneixement

Àrea d’intercomunicació i llenguatges

Àrea descoberta de l’entorn natural i social

Fets i conceptes

Procediments

Actituts

(6)

L’escola dels Sentits ciència

Fitxa per al professorat Les orenetes són aquí

6

2.4 Descripció

En Pau i l’oreneta cuablanca

D’entrada, es vol copsar l’atenció dels infants, propiciant l’observació i l’estimulació de la capacitat interpretativa i associativa, introduint coneixements a través de l’escenificació d’un conte amb titelles i un teatrí. El conte pretén, per tant, afinar nocions bàsiques de la vida de les orenetes als infants.

Parlem, mirem, toquem

En un segon moment, s’observaran exemplars i nius d’orenetes que pertanyen a la col·lecció d’ornitologia de VINSEUM. Després es convidarà als infants a participar en una dinàmica de joc en petits grups on hauran de saber destriar d’un conjunt d’elements aquells que estan relacionats amb els trets fonamentals de les orenetes tot possibilitant un diàleg per expressar amb paraules les impressions, sensacions i interpretacions que els hagin suggerit aquests materials.

La reflexió que aporti cada infant enriquirà la visió col·lectiva i reforçarà la informació.

Busquem nius

Després l’activitat continuarà amb la descoberta dels nius d’oreneta que es puguin observar a l’entorn de VINSEUM. Gràcies a l’observació de nius es pot conèixer quin és l’estat actual de l’oreneta i el seu comportament, alhora que impliques els infants en el coneixement de certs problemes mediambientals. Es finalitza l’activitat amb un joc col·lectiu relacionat amb l’alimentació de les orenetes.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :