Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

Download (0)

Full text

(1)

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

DADES GENERALS

Nom de l’assignatura : RADIOLOGIA i MEDICINA FÍSICA GENERAL

Codi:

CAMPUS CLINIC: 361443 CAMPUS BELLVITGE: 363847

Tipus : OBLIGATÒRIA

Impartició: SEMESTRAL; 3er CURS

Departaments implicats :

CAMPUS CLINIC: OBSTETRICIA i GINECOLOGIA, PEDIATRIA, RADIOLOGIA i MEDICINA FÍSICA , ANATOMÍA

CAMPUS BELLVITGE: CIÈNCIES CLÌNIQUES Nom del professor coordinador :

CAMPUS CLINIC: Francisco Lomeña Caballero CAMPUS BELLVITGE: Luis Prieto Alvarez Membres de l’equip docent:

CAMPUS CLÍNIC:

Carmen Ayuso Colella, Luis Bianchi Cardona, Albert Biete Solà, Concepció Bru Saumell, Lluis Donoso Bach, Benjamín Guix Melcior, Francisco Lomeña Caballero, Robert Nogué Pujal, Josep Maria Mercader Sobrequés, Javier Pavía Segura, Francesca Pon Pons, Laura Oleaga Zufiría, Isabel Sañudo Martín

CAMPUS BELLVITGE:

Ana Benítez Segura, Concepción Cañas Lozano, Ferran Guedea Edo, José Luis López Moreno Josep Martin Comín, Amadeo Muntané Sánchez, Joan Pera Fàbregas, Luis Prieto Alvarez, Rosa Rotllant Solà, Carles Valls Duran

Crèdits ECTS : 6

Hores estimades de l’assignatura : 150

• Hores presencials: 68-71

• Hores aprenentatge autònom: 79-82

Prerequisits per cursar l’assignatura

Per un correcte seguiment de l’assignatura, l’alumne haurà de tenir les següents competències (coneixements teòrics i resolució de problemes), corresponents a les assignatures de:

1. BIOFÍSICA MÈDICA GENERAL

2. ANATOMIA FUNCIONAL I EMBRIOLOGIA DE L’APARELL LOCOMOTOR 3. ANATOMIA I EMBRIOLOGIA D’ÒRGANS I SISTEMES

4. FISIOLOGIA MÈDICA I 5. FISIOLOGIA MÈDICA II

(2)

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

La Radiologia i Medicina Física General integra quatre especialitats mèdiques: Radiodiagnòstic, Oncologia radioteràpica, Medicina nuclear i Rehabilitació.

Es pretén que l’alumne, en acabar el curs, hagi adquirit coneixements bàsics sobre els fonaments físics de les tècniques emprades en la radiologia i medicina física, conegui les exploracions de diagnòstic per la imatge utilitzades en l’estudi dels diferents òrgans i sistemes, i les aplicacions terapèutiques dels agents físics. Amb això s’establiran les bases perquè, en el segon cicle, puguin adquirir-se coneixements més concrets sobre les aplicacions diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació dirigits a cada una de les patologies del diferents òrgans i sistemes.

Objectius d’aprenentatge de l’assignatura Referides a coneixements

Coneixement i judici crític de les bases científiques, interpretatives i de la resolució dels problemes del contingut de l’assignatura

- Radiobiologia - Radioprotecció

- Bases físiques del radiodiagnòstic

- Bases físiques i traçadors en medicina nuclear

- Conceptes bàsics en el diagnòstic per la imatge dels diferents òrgans i sistemes - Bases físiques i clíniques de la radioteràpia

- Bases físiques de la rehabilitació i la medicina física -

Referides a habilitats, destreses Competències tècniques:

-Habilitat descriptiva i de identificació:

- Mesures simples de protecció radiològica - Càlculs i mesures de la radiació

- Identificar les estructures anatòmiques normals i la semiologia bàsica en Radiodiagnòstic

- Identificar les estructures anatòmiques normals i la semiologia bàsica en Medicina Nuclear

- Conèixer els conceptes bàsics de Radioteràpia - Conèixer els conceptes bàsics de Rehabilitació

- Conèixer les diferents tècniques que s’integren en el diagnòstic per la imatge

- Conèixer les indicacions i contraindicacions les exploracions i procediments terapèutics

- Habilitats de maneig (interpretació) i instrumentals (procediments):

Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear

- Enunciar els noms de les exploracions radiològiques i de medicina nuclear.

emprades normalment en l’estudi de cada òrgan o sistema, així com les dades fonamentals de la tècnica de realització.

- Identificar una exploració i les diferents projeccions, plànols o seqüències de la mateixa.

- Reconèixer defectes tècnics de l’exploració que puguin induir a llegir imatges errònies.

- Reconèixer i descriure els òrgans i estructures que es vegin en una exploració.

- Reconèixer i descriure imatges elementals amb les seves característiques.

- Conèixer els contrastos radiològics.

- Conèixer els radiotraçadors.

(3)

Oncologia Radioteràpica

- Definir els termes que formen el vocabulari radioteràpic elemental.

- Reconèixer les tècniques radioteràpiques de possible aplicació amb les seves característiques.

Rehabilitació

- Descriure els sistemes d’avaluació, diagnòstic funcional i procediments terapèutics en rehabilitació.

- Citar i descriure les tècniques de medicina física més utilitzades.

- Habilitats per resoldre problemes:

- Conèixer la informació i resultats que ofereixen les diferents tècniques diagnòstiques i terapèutiques així com els seus possibles efectes secundaris.

- Davant dels problemes clínics mes freqüents, decidir quina exploració de diagnòstic es mes adient.

- Saber integrar el diagnòstic per imatge en el context clínic del pacient - Utilitzar les eines informàtiques referent a imatges diagnòstiques.

Referides a actituds, valors i normes

- Treballar en grup i assumir responsabilitats.

- Comunicar amb els pacients

- Mostrar una actitud científica i un esperit crític.

- Treballar respectant les normes de bones pràctiques

- Contribuir a la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia.

Bloc temàtic o de continguts de l’assignatura

RADIODIAGNÓSTIC MEDICINA NUCLEAR RADIOBIOLOGÍA RADIOPROTECCIÓ RADIOTERAPIA REHABILITACIÓ

Metodologia i organització general de l’assignatura

La docència presencial i semipresencial de l’assignatura constarà de 68-71 hores, distribuïda en 16-20 hores de classes magistrals, 9-10 hores de seminaris, 30-40 hores de pràctiques i 5-6 hores de tutories . El treball de aprenentatge autònom estimat es de 78-82 hores.

Campus virtual:

El campus virtual s’utilitzarà com un espai de comunicació. S’hi penjarà el pla docent i el programa de l’assignatura, S’hi penjaran les transparències que s’usen en les explicacions a classe i tota la informació d’interès (preguntes d’autoavaluació, articles, treballs i enllaços web).

Els documents del campus virtual s’actualitzaran contínuament i, per tant, es recomana la seva consulta i ús com a mitjà per aconseguir el material que s’utilitzarà a les classes.

Classes magistrals:

S’impartiran 16-20 classes teòriques, dirigides al grup semestral complert, 1 hora cada classe.

Orientades als fonaments i bases metodològiques de radioprotecció, radiobiologia i dels procediments de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

Seminaris:

S’impartiran 9-10 seminaris, 1 hora cada seminari, interactius i dirigits a grups mes reduïts .

(4)

Orientats més a aspectes semiologia i d’aplicació clínica dels procediments de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

Tutories:

Tindran lloc 5-6 tutories, de 1 hora, dedicades a radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

L’alumnat pot rebre atenció, consultar i discutir qüestions de l’assignatura amb el professorat durant l’hora de tutoria.

Pràctiques:

30-40 hores de pràctiques, impartides en grups de màxim 10 alumnes i amb les següents activitats:

• Visita a les instal·lacions de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació

• Assistir a la realització d’exploracions i procediments terapèutics de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació

• Interpretació d’imatges i casos clínics de radiodiagnòstic convencional, tomografia computeritzada, ressonància magnètica i ecografia.

Avaluació

• Procediment

Es realitzarà una avaluació continuada, per valorar els coneixements i les habilitats adquirits per l’alumnat durant el període de pràctiques i una avaluació final de totes les activitats de treball presencial, que inclourà tot el temari de classes teòriques, pràctiques i de seminaris.

L’avaluació final consisteix en un examen escrit de 10-15 preguntes sobre procediments diagnòstics i terapèutics i un test escrit de 60-100 preguntes amb 5 respostes, de las quals només una es correcte. L’assistència a las classes pràctiques es obligatòria i per poder optar a l’avaluació final l’alumnat hauria d’assistir a un 80% de les pràctiques.

L’alumnat podrà optar per una avaluació única sempre que ho sol·liciti amb antelació. La prova de l’avaluació única inclourà tot el temari de classes teòriques, pràctiques i de seminaris i constarà de una avaluació pràctica i una avaluació teòrica.

• Criteris d’avaluació

Es tindran en compte la participació a les pràctiques i seminaris i les qualificacions obtingudes a les avaluacions continuada i final.

• Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

A la prova de síntesi final es valoraran les dos avaluacions, la continuada i la final, de forma integrada.

• Sistema de puntuació i ponderació

Per a la qualificació final, el pes relatiu de l’avaluació continuada serà del 30-40% i el de l’avaluació final serà del 60-70 %.

(5)

Fons d’informació bàsica Generales

Sanchez Pedrosa C, Casanova R. Tratado de Diagnóstico por la Imagen (2ª Ed.). Aravaca:

Mcgraw-Hill / Interamericana de España, SA, 2003.

Mercader JM, Viñuela F. Neuroradiología diagnóstica y terapéutica. Barcelona: Masson, 2004.

Gil Gayarre M et al. Manual de Radiología Clínica. Mosby/Doyma. Barcelona, 2001 Radiodiagnóstico

Novelline RA. Fundamentos de Radiología. Barcelona: Masson Elsevier, 2003.

Brant WE, Helms CA, Webb RW. Fundamentos de TAC Body (2ª Ed.). Madrid: Marban, 1999.

Middleton, Kurtz, Hetzberg. Ecografía. Ed Marban. Madrid, 2006

Monografía SERAM, aprendiendo los fundamentos de la Resonancia Magnética Editorial Panamericana. ISBN 8479038993

http://www-rayos.medicina.uma.es/rmf/rmf.htm http://www.eurorad.org

http://www.auntminnie.com Medicina Nuclear

Jesús Mallol. Manual de Radiofarmacia. Ediciones Diaz de Santos; 2008 Gopal B. Saha. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 2a ed. Springer; 2004

S. R. Cherry, J. Sorenson, M. Phelps. Physics in Nuclear Medicine. Ed. Saunders; 2003 Carrió I, González P. Medicina Nuclear. Aplicaciones clínicas. Barcelona: Masson, 2003

Soriano Castrejon A, Martín Comín J, García Vicente AM. Medicina Nuclear en la Práctica Clínica. Aula Médica. Madrid 2009.

Peter Valk y cols. Positron Emission Tomography: Basic Sciencie and Clinical Practice.

Springer. London 2003

Peter J Ell, Sam S Gambhir. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment.

Churchill Livingstone. 3 Ed. London, 2004 Radioteràpia

Hall E. Radiobiology for the Radiologist. Lippincott Ed 6ª edició. Philadelphia 2006

Calvo F, Biete A. et al. Oncología Radioteràpica: Principios, métodos, gestión y práctica clínica. Aran ed. Madrid, 2010

Pérez and Brady’s . Principles and Practice of Radiation Oncology. Lippincott 5ª ed.

Philadelphia 2008

Biete A. Radioterapia en el Tratamiento del Càncer. Doyma. Barcelona, 1990

(6)

Rehabilitació

Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física Editoral Panamericana. ISBN 84- 9835-114-6.

Hamonet CL, Heuleu J N. Manual de rehabilitación. 2a ed. Barcelona: Masson; 1990.

Michell Cameron. Agentes fisicos en rehabilitacion: de la investigacion a la practica. Ed Diaz de Santos. Madrid, 2009.

Guias de practica clinica de la sociedad española de rehabilitacion (sermef) http://sermef-gpc.dynalias.org/springgpc/ver_guias_por_temas.htm

Figure

Updating...

References

Related subjects :