ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Del Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

Download (0)

Full text

(1)

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comuni- tat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció.

[2014/1325]

DECRETO 32/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómi- co de Planes de Autoprotección.

[2014/1325]

ÍNDEX Preàmbul

Títol I. Del Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valen- ciana.

Article 1. Aprovació del Catàleg.

Article 2. Elaboració de plans d’autoprotecció.

Article 3. Contingut dels plans d’autoprotecció.

Article 4. Unificació de plans d’autoprotecció en un document únic.

Article 5. Presentació del pla d’autoprotecció.

Article 6. Obligació d’elaboració del pla d’autoprotecció.

Títol II. Del Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció.

Article 7. Adscripció del Registre.

Article 8. Objecte.

Article 9. Àmbit.

Article 10. Contingut mínim.

Article 11. Òrgan encarregat de la gestió del Registre.

Article 12. Procediment d’inscripció.

Article 13. Modificació de les dades del Registre.

Article 14. Sol·licitud de cancel·lació.

Article 15. Caràcter del registre i accés a les dades d’este.

Article 16. Protecció de dades. Nivell de protecció.

Disposició addicional única. No increment del gasto.

Disposició transitòria primera. Implantació del Registre.

Disposició transitòria segona. Classificació de les activitats ja ins- crites.

Disposició transitòria tercera. Establiments ja existents.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Disposició final primera. Habilitació normativa.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Annex. Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana

PREÀMBUL

En desplegament de les competències establides en l’article 49.3.

14a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i segons el que disposa l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, correspon al Consell aprovar el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, l’article 8 de l’esmentada llei indica que els titulars dels establiments compresos en el Catàleg hauran d’elaborar un Pla d’Autoprotecció, que haurà d’inscriure’s en el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció, i concertar les assegurances o altres garanties financeres equivalents necessàries per a cobrir els riscos, almenys, d’in- cendi i responsabilitat civil.

D’altra banda, la Norma Bàsica d’Autoprotecció aprovada pel Reial Decret 393/2007, de 23 de març, establix els criteris que han de seguir- se per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció per part dels titulars de les activitats contingudes en el Catàleg d’Activitats que figura en l’annex I de l’esmentada Norma.

En compliment del que establix l’article 5 del reial decret esmentat, es va crear, per mitjà del Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció, on han d’inscriure’s les dades més rellevants per a la protecció civil de les activitats relaciona- des en l’annex I de l’esmentada Norma.

Després d’estos anys d’aplicació del Registre, es fa necessària la modificació d’algun dels seus aspectes per a facilitar el procediment d’inscripció i ampliar el Catàleg a altres activitats amb risc no contingu- des en el Catàleg que figura en l’annex I de la Norma Bàsica.

Per este motiu, en l’annex del present decret es detalla el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana. Per a l’elaboració

ÍNDICE Preámbulo

Título I. Del Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana.

Artículo 1. Aprobación del Catálogo.

Artículo 2. Elaboración de planes de autoprotección.

Artículo 3. Contenido de los planes de autoprotección.

Artículo 4. Unificación de planes de autoprotección en un docu- mento único.

Artículo 5. Presentación del plan de autoprotección.

Artículo 6. Obligación de elaboración del plan de autoprotección.

Título II. Del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.

Artículo 7. Adscripción del Registro.

Artículo 8. Objeto.

Artículo 9. Ámbito.

Artículo 10. Contenido mínimo.

Artículo 11. Órgano encargado de la gestión del Registro.

Artículo 12. Procedimiento de inscripción.

Artículo 13. Modificación de los datos del Registro.

Artículo 14. Solicitud de cancelación.

Artículo 15. Carácter del registro y acceso a los datos del mismo.

Artículo 16. Protección de datos. Nivel de protección.

Disposición adicional única. No incremento del gasto.

Disposición transitoria primera. Implantación del Registro.

Disposición transitoria segunda. Clasificación de las actividades ya inscritas.

Disposición transitoria tercera. Establecimientos ya existentes.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Anexo. Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valen- ciana.

PREÁMBULO

En desarrollo de las competencias establecidas en el artículo 49.3.

14ª del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, y según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emer- gencias, corresponde al Consell aprobar el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, el artículo 8 de la citada ley indica que los titulares de los establecimientos comprendidos en el Catálogo deberán elaborar un Plan de Autoprotección, que tendrá que inscribirse en el Registro Auto- nómico de Planes de Autoprotección, y concertar los seguros u otras garantías financieras equivalentes necesarias para cubrir los riesgos, al menos, de incendio y responsabilidad civil.

Por otra parte, la Norma Básica de Autoprotección aprobada por el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, establece los criterios que han de seguirse para la elaboración de los planes de autoprotección por parte de los titulares de las actividades contenidas en el Catálogo de Actividades que figura en el anexo I de la citada Norma.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del indicado Real Decreto, se creó, mediante el Decreto 83/2008, de 6 de junio, del Consell, el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, donde deben inscribirse los datos más relevantes para la protección civil de las actividades relacionadas en el anexo I de la citada Norma.

Tras estos años de aplicación del Registro, se hace necesaria la modificación de alguno de sus aspectos para facilitar el procedimiento de inscripción y ampliar el Catálogo a otras actividades con riesgo no contenidas en el Catálogo que figura en el anexo I de la Norma Básica.

Por este motivo, en el anexo del presente Decreto se detalla el Catá-

logo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana. Para la

(2)

elaboración de este Catálogo se ha tomado como referencia el Catálogo que figura en el anexo I de la Norma Básica, al cual complementa.

En virtud de lo anterior, previo informe de la Comisión de Pro- tección Civil de la Comunitat Valenciana, a propuesta del conseller de Gobernación y Justicia, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 14 de febrero de 2014,

DECRETO TÍTULO I

Del Catalógo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana Artículo 1. Aprobación del Catálogo

Se aprueba el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana, que se incluye en el anexo del presente decreto.

Artículo 2. Elaboración de Planes de Autoprotección

1. Los centros, establecimientos y dependencias contempladas en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana debe- rán elaborar su Plan de Autoprotección y presentar, para su inscripción en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, la información establecida en el artículo 10 del presente decreto.

2. El plazo para la elaboración del mencionado Plan, para aquellos establecimientos que no están afectados por la Norma Básica de Auto- protección y sí lo están por este decreto, será de un año desde la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo 3. Contenido de los planes de autoprotección

Los planes de autoprotección que elaboren los centros, estableci- mientos y dependencias contemplados en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana deberán elaborarse de acuer- do con lo establecido en la Norma Básica de Autoprotección aprobada mediante el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.

Artículo 4. Unificación de los planes de autoprotección en un docu- mento único

1. En aquellos casos en los que una determinada actividad esté inte- grada por varias instalaciones de las citadas en el Catálogo de Acti- vidades con Riesgo de la Comunitat Valenciana, los planes de auto- protección que deban efectuarse para cada una de estas instalaciones deberán refundirse en un único documento, de forma que se analice de una forma global toda la actividad y se eviten duplicidades, unificán- dose aquellos capítulos que tengan los mismos contenidos y aquellos procedimientos, como los de implantación y mantenimiento de la ope- ratividad, que tengan aspectos comunes.

2. En estos casos, los titulares de los establecimientos solo deberán presentar ante el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección una única solicitud de inscripción, que aglutinará toda la información relevante del Plan de Autoprotección global de la instalación.

Artículo 5. Presentación del Plan de Autoprotección

1. Los planes de autoprotección deberán presentarse al ayunta- miento donde esté ubicada la actividad, así como al departamento de la administración pública que conceda la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de la misma.

2. El departamento competente en materia de protección civil y ges- tión de emergencias de la Generalitat podrá requerir, en aquellos casos en los que lo considere necesario, la remisión de una copia del Plan de Autoprotección elaborado.

Artículo 6. Obligación de elaboración del Plan de Autoprotección Si una determinada actividad no contemplada en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana, por el lugar donde esté ubicada, tuviera un nivel de riesgo sensible, el órgano que concede la licencia, permiso o autorización, el ayuntamiento, o el departamento competente en materia de protección civil y gestión de emergencias de la Generalitat, podrán requerir, al titular de la actividad sometida al riesgo, la elaboración de un Plan de Autoprotección.

d’este Catàleg s’ha pres com a referència el Catàleg que figura en l’an- nex I de la Norma Bàsica, al qual complementa.

En virtut de l’anterior, amb informe previ de la Comissió de Pro- tecció Civil de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Governació i Justícia, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 14 de febrer de 2014,

DECRETE TÍTOL I

Del Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana Article 1. Aprovació del Catàleg

S’aprova el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenci- ana, que s’inclou en l’annex d’este decret.

Article 2. Elaboració de plans d’autoprotecció

1. Els centres, establiments i dependències previstes en el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana hauran d’elaborar el seu Pla d’Autoprotecció i presentar, per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció, la informació establida en l’article 10 del present decret.

2. El termini per a l’elaboració del mencionat Pla, per a aquells establiments que no estan afectats per la Norma Bàsica d’Autoprotecció i sí que ho estan per este decret, serà d’un any des de l’entrada en vigor del present decret.

Article 3. Contingut dels plans d’autoprotecció

Els plans d’autoprotecció que elaboren els centres, establiments i dependències previstes en el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comu- nitat Valenciana hauran d’elaborar-se d’acord amb el que establix la Norma Bàsica d’Autoprotecció aprovada per mitjà del Reial Decret 393/2007, de 23 de març.

Article 4. Unificació dels plans d’autoprotecció en un document únic 1. En aquells casos en què una determinada activitat estiga integrada per unes quantes instal·lacions de les citades en el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana, els plans d’autoprotecció que s’hagen d’efectuar per a cada una d’estes instal·lacions hauran de refon- dre’s en un únic document, de manera que s’analitze d’una forma global tota l’activitat, s’eviten duplicitats i s’unifiquen aquells capítols que tinguen els mateixos continguts i aquells procediments, com els d’im- plantació i manteniment de l’operativitat, que tinguen aspectes comuns.

2. En estos casos, els titulars dels establiments només hauran de presentar davant del Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció una única sol·licitud d’inscripció, que aglutinarà tota la informació rellevant del Pla d’Autoprotecció global de la instal·lació.

Article 5. Presentació del Pla d’Autoprotecció

1. Els plans d’autoprotecció hauran de presentar-se a l’ajuntament on estiga ubicada l’activitat, així com al departament de l’administració pública que concedisca la llicència, permís o autorització necessària per al començament d’esta.

2. El departament competent en matèria de protecció civil i gestió d’emergències de la Generalitat podrà requerir, en aquells casos en què ho considere necessari, la remissió d’una còpia del Pla d’Autoprotecció elaborat.

Article 6. Obligació d’elaboració del Pla d’Autoprotecció

Si una determinada activitat no prevista en el Catàleg d’Activitats

amb Risc de la Comunitat Valenciana, pel lloc on estiga ubicada, tingue-

ra un nivell de risc sensible, l’òrgan que concedix la llicència, permís

o autorització, l’ajuntament o el departament competent en matèria de

protecció civil i gestió d’emergències de la Generalitat, podran requerir,

al titular de l’activitat sotmesa al risc, l’elaboració d’un Pla d’Autopro-

tecció.

(3)

TÍTULO II

Del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección Artículo 7. Adscripción del Registro

El Registro Autonómico de Planes de Autoprotección estará adscrito a la consellería competente en materia de protección civil y gestión de emergencias.

Artículo 8. Objeto

1. El Registro Autonómico de Planes de Autoprotección tiene por objeto la inscripción de ciertos datos que son relevantes para la protección civil y que figuran en los Planes de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias contempladas en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana, o de aquellas actividades para las que se haya requerido la elaboración del Plan de Autoprotección según lo establecido en el artículo 6.

2. En el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección también se podrán inscribir los datos de aquellos otros establecimientos no con- templados en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana pero que dispongan de un Plan de Autoprotección elaborado al efecto.

Artículo 9. Ámbito

El Registro Autonómico de Planes de Autoprotección abarcará el ámbito de las tres provincias que integran la Comunitat Valenciana.

Artículo 10. Contenido mínimo

El contenido mínimo del asiento de inscripción en el Registro Auto- nómico de Planes de Autoprotección será el siguiente:

1. Datos generales:

a) Nombre del establecimiento.

b) Dirección, código postal, población y provincia.

c) Teléfono, fax y correo electrónico.

d) Epígrafe de la actividad según el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana.

e) Fecha de la licencia de actividad y fecha de presentación del plan en el ayuntamiento.

f) Capacidad o aforo y número de empleados.

g) Descripción de la actividad desarrollada en el establecimiento.

h) Otras actividades o usos que convivan en la misma edificación y/o recinto.

i) Datos del titular (nombre, dirección, código postal, población, provincia, teléfono y correo electrónico).

2. Datos estructurales:

a) Número de edificios que integran la actividad y que están distri- buidos en un mismo recinto.

b) Tipo de estructura constructiva.

c) Número de plantas sobre y bajo rasante.

d) Altura del edificio.

e) Número de salidas al exterior.

f) Superficie total.

g) Número de escaleras interiores.

h) Número de escaleras exteriores.

i) Sectorización de incendios.

j) Ubicación de llaves de corte de suministros energéticos.

3. Datos del entorno y accesibilidad:

a) Descripción del entorno.

b) Elementos vulnerables existentes en el entorno (centros sani- tarios, centros educativos, establecimientos de uso residencial y otros establecimientos de pública concurrencia, parajes naturales, importantes vías de comunicación, etc.).

c) Descripción de los accesos al establecimiento.

d) Otras características de accesibilidad al establecimiento de inte- rés para los recursos de bomberos (fachadas accesibles, anchura de vías, ubicación de hidrantes, etc.).

4. Focos de peligro y elementos vulnerables:

a) Tipos de riesgo más significativos que emanan o se presentan en el establecimiento.

b) Productos peligrosos que se almacenan y/o procesan en el esta- blecimiento (nombre, tipo y cantidad).

c) Elementos vulnerables presentes en el interior del establecimiento.

TÍTOL II

Del Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció article 7. Adscripció del Registre

El Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d’emer- gències.

Article 8. Objecte

1. El Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció té per objecte la inscripció de certes dades que són rellevants per a la protecció civil i que figuren en els plans d’autoprotecció dels centres, establiments i dependències previstes en el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comu- nitat Valenciana, o d’aquelles activitats per a les quals s’haja requerit l’elaboració del Pla d’Autoprotecció segons el que establix l’article 6.

2. En el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció també es podran inscriure les dades d’aquells altres establiments no previstos en el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana però que disposen d’un Pla d’Autoprotecció elaborat a este efecte.

Article 9. Àmbit

El Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció comprendrà l’àm- bit de les tres províncies que integren la Comunitat Valenciana.

Article 10. Contingut mínim

El contingut mínim de l’assentament d’inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció serà el següent:

1. Dades generals:

a) Nom de l’establiment.

b) Adreça, codi postal, població i província.

c) Telèfon, fax i correu electrònic.

d) Epígraf de l’activitat segons el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

e) Data de la llicència d’activitat i data de presentació del pla en l’ajuntament.

f) Capacitat o aforament i nombre d’empleats.

g) Descripció de l’activitat exercida en l’establiment.

h) Altres activitats o usos que convisquen en la mateixa edificació i/o recinte.

i) Dades del titular (nom, adreça, codi postal, població, província, telèfon i correu electrònic).

2. Dades estructurals:

a) Nombre d’edificis que integren l’activitat i que estan distribuïts en un mateix recinte.

b) Tipus d’estructura constructiva.

c) Nombre de plantes sobre i davall rasant.

d) Alçada de l’edifici.

e) Nombre d’eixides a l’exterior.

f) Superfície total.

g) Nombre d’escales interiors.

h) Nombre d’escales exteriors.

i) Sectorització d’incendis.

j) Ubicació de claus de tall de subministraments energètics.

3. Dades de l’entorn i accessibilitat:

a) Descripció de l’entorn.

b) Elements vulnerables existents en l’entorn (centres sanitaris, centres educatius, establiments d’ús residencial i altres establiments de pública concurrència, paratges naturals, importants vies de comunica- ció, etc.).

c) Descripció dels accessos a l’establiment.

d) Altres característiques d’accessibilitat a l’establiment d’interés per als recursos de bombers (fatxades accessibles, amplària de vies, ubicació d’hidrants, etc.).

4. Focus de perill i elements vulnerables:

a) Tipus de risc més significatius que emanen o es presenten en l’establiment.

b) Productes perillosos que s’emmagatzemen i/o processen en l’es- tabliment (nom, tipus i quantitat).

c) Elements vulnerables presents en l’interior de l’establiment.

(4)

5. Descripción de las instalaciones técnicas de protección contra incendios.

Este apartado contendrá una descripción de las instalaciones téc- nicas de protección contra incendios (detección y alarma de incendios, pulsadores, extintores, bocas de incendio equipadas, hidrantes, columna seca, red de extinción automática de incendios, alumbrados, señaliza- ción, grupos electrógenos, equipos de bombeo, aljibes o depósitos de agua, etc.).

6. Planos.

Los datos recogidos anteriormente quedarán plasmados gráficamen- te mediante planos con la correspondiente escala y simbología. Como mínimo, deberán presentarse en el Registro los siguientes planos:

a) Plano de ubicación y entorno del establecimiento.

b) Plano de descripción de los accesos al establecimiento.

c) Planos de los focos de peligro y los elementos vulnerables.

d) Planos de las instalaciones técnicas de protección contra incen- dios.

f) Planos de los itinerarios de evacuación, salidas de emergencia y puntos de concentración.

Cada uno de estos planos se presentará en documento individual y formato PDF.

7. Datos complementarios.

En función de la complejidad del establecimiento, o en aquellos casos en los que este genere o esté afectados por un nivel de riesgo relevante, el órgano encargado de la gestión del Registro podrá requerir al interesado la presentación de información complementaria.

Artículo 11. Órgano encargado de la gestión del Registro

1. El órgano encargado de la gestión del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección será la dirección general competente en mate- ria de protección civil y gestión de emergencias.

2. La tramitación de las solicitudes de inscripción se realizará por personal funcionario dependiente del referido órgano directivo.

Artículo 12. Procedimiento de inscripción

1. Los titulares de cualquier actividad de las contempladas en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana o los directores, en los casos de los centros educativos, deberán solicitar la inscripción en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección con carácter previo al inicio de la actividad.

2. Para facilitar y agilizar la tramitación de las solicitudes de ins- cripción, estas se realizarán de forma telemática. La tramitación telemá- tica de las solicitudes permitirá a los usuarios remitir los datos que figu- ran en el artículo 10 y los planos en formato PDF. En aquellos casos en los que el usuario no pueda cumplimentar la documentación de forma telemática, podrá remitir los datos necesarios para la inscripción en el Registro al órgano encargado de su gestión por escrito. En este último caso, será necesario que toda la documentación se aporte también en soporte informático (CD con documentos en texto y planimetría en for- mato PDF).

3. Tramitada la solicitud de forma telemática por el interesado, el órgano competente en la gestión del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección procederá a revisar que se han cumplimentado todos los datos indicados en el artículo 10 por parte del interesado en el formula- rio telemático. En aquellos casos en los que la documentación se haya recibido por escrito, los datos facilitados en soporte informático, tras ser revisados, serán trasladados a las aplicaciones del Registro por parte del personal funcionario encargado de su gestión.

4. Una vez revisada la documentación aportada por el titular del establecimiento, si esta no es completa o de apreciarse defectos subsa- nables, se requerirá al interesado para que subsane dichas deficiencias en el plazo de diez días a partir de la recepción de la notificación.

5. En función de la complejidad del establecimiento, o en aquellos casos en los que presente un nivel de riesgo especial, el órgano encar- gado de la gestión del Registro podrá requerir al interesado la presen- tación de la información complementaria indicada en el apartado 7 del artículo 10.

6. En el caso de que fuera necesario efectuar notificaciones al titu- lar, estas se efectuarán según lo indicado en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

5. Descripció de les instal·lacions tècniques de protecció contra incendis:

Este apartat contindrà una descripció de les instal·lacions tècniques de protecció contra incendis (detecció i alarma d’incendis, polsadors, extintors, boques d’incendi equipades, hidrants, columna seca, xarxa d’extinció automàtica d’incendis, enllumenats, senyalització, grups electrògens, equips de bombament, aljubs o depòsits d’aigua, etc.).

6. Plànols.

Les dades arreplegades anteriorment quedaran plasmats gràficament per mitjà de plànols amb la corresponent escala i simbologia. Com a mínim, hauran de presentar-se en el Registre els plànols següents:

a) Plànol d’ubicació i entorn de l’establiment.

b) Plànol de descripció d’accessos a l’establiment.

c) Plànols dels focus de perill i els elements vulnerables.

d) Plànols de les instal·lacions tècniques de protecció contra incen- dis. f) Plànols dels itineraris d’evacuació, eixides d’emergència i punts de concentració.

Cada un d’estos plànols es presentarà en document individual i for- mat PDF.

7. Dades complementàries.

En funció de la complexitat de l’establiment, o en aquells casos en què estos generen o estiguen afectats per un nivell de risc rellevant, l’òrgan encarregat de la gestió del Registre podrà requerir a l’interessat la presentació d’informació complementària.

Article 11. Òrgan encarregat de la gestió del Registre

1. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció serà la direcció general competent en matèria de pro- tecció civil i gestió d’emergències.

2. La tramitació de les sol·licituds d’inscripció es realitzarà per per- sonal funcionari que depenga de l’òrgan directiu esmentat.

Article 12. Procediment d’inscripció

1. Els titulars de qualsevol activitat de les previstes en el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana o els directors, en els casos dels centres educatius, hauran de sol·licitar la inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció amb caràcter previ a l’inici d’esta.

2. Per a facilitar i agilitzar la tramitació de les sol·licituds d’inscrip- ció, estes es realitzaran de forma telemàtica. La tramitació telemàtica de les sol·licituds permetrà als usuaris remetre les dades que figuren en l’article 10 i els plànols en format PDF. En aquells casos en què l’usuari no puga omplir la documentació de forma telemàtica, podrà remetre les dades necessàries per a la inscripció en el Registre a l’òrgan encarregat de la seua gestió per escrit. En este últim cas, serà necessari que tota la documentació s’aporte també en suport informàtic (CD amb documents en text i planimetria en format PDF).

3. Tramitada la sol·licitud de forma telemàtica per l’interessat, l’òr- gan competent en la gestió del Registre Autonòmic de Plans d’Autopro- tecció procedirà a revisar que s’han omplit totes les dades indicades en l’article 10 per part de l’interessat en el formulari telemàtic. En aquells casos en què la documentació s’haja rebut per escrit, les dades facilita- des en suport informàtic, després de ser revisades, seran traslladades a les aplicacions del Registre per part del personal funcionari encarregat de la seua gestió.

4. Una vegada revisada la documentació aportada pel titular de l’es- tabliment, si esta no és completa o d’apreciar-se defectes esmenables, es requerirà l’interessat perquè esmene les mencionades deficiències en el termini de deu dies a partir de la recepció de la notificació.

5. En funció de la complexitat de l’establiment, o en aquells casos en què presente un nivell de risc especial, l’òrgan encarregat de la gestió del Registre podrà requerir a l’interessat la presentació de la informació complementària indicada en l’apartat 7 de l’article 10.

6. En el cas que siga necessari efectuar notificacions al titular, estes

s’efectuaran segons allò que s’ha indicat en l’article 59.2 de la Llei

30/1992, de 26 de novembre, i l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22

de juny.

(5)

7. El órgano encargado de la gestión del Registro dictará resolución de inscripción en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección en el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud. El plazo anterior podrá suspenderse en caso de que sea necesario comple- tar la información contenida en el expediente, ampliándose durante el tiempo que dure la suspensión. La Resolución podrá tener dos sentidos:

estimatoria y desestimatoria. En el primer caso, se indicará el número de referencia asignado en el Registro y, en el segundo caso, los motivos por los cuales no se ha registrado el Plan.

Artículo 13. Modificación de los datos del Registro

1. Cuando se produzcan modificaciones en los establecimientos registrados y las mismas puedan afectar a los datos que figuran en el asiento de inscripción del Plan de Autoprotección del establecimiento, su titular remitirá la información necesaria al órgano encargado de la gestión del Registro.

2. Para la comunicación de dichas modificaciones por parte del inte- resado se seguirá el mismo procedimiento que el indicado en el artículo 12. 3. Para la incorporación de dichas modificaciones al Registro y la comunicación de la resolución al interesado se seguirá el mismo proce- dimiento que el indicado en el artículo 12.

Artículo 14. Solicitud de cancelación

1. En aquellos casos en que cese la actividad de un establecimiento cuyo Plan de Autoprotección haya sido inscrito en el Registro, el res- ponsable del establecimiento estará obligado a solicitar la cancelación del asiento en el plazo máximo de 30 días desde el cese de la actividad.

2. Una vez solicitada la cancelación en el Registro, el titular del órgano directivo competente en materia de protección civil y gestión de emergencias dictará resolución ordenando la cancelación del asiento de inscripción en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, que notificará seguidamente al responsable del establecimiento.

Artículo 15. Carácter del Registro y acceso a los datos del mismo 1. El Registro Autonómico de Planes de Autoprotección es un ins- trumento para el conocimiento de los planes de autoprotección por parte de los servicios esenciales y complementarios de intervención en emer- gencias previstos en la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Genera- litat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.

2. El derecho de acceso al Registro se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis- traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Protección de datos. Nivel de protección

En relación con los datos de carácter personal que se almacenarán en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec- ción de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. No incremento del gasto

La aplicación de lo dispuesto en este decreto no implicará incremento de gasto en el presupuesto de la consellería competente en materia de pro- tección civil y gestión de emergencias, atendiéndose a cualquier obliga- ción para con la hacienda de la Generalitat con cargo a los medios mate- riales y personales contemplados en el presupuesto de dicha consellería.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Implantación del Registro

En los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decre- to, se desarrollará el entorno telemático que permitirá a los titulares de los establecimientos la presentación de las solicitudes de inscripción.

Mientras este entorno telemático no esté operativo, las solicitudes de inscripción se realizarán por escrito, aportando una copia de la misma en soporte informático (CD con documentos en texto y planimetría en formato PDF).

7. L’òrgan encarregat de la gestió del Registre dictarà una resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció en el termini màxim de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud. El ter- mini anterior podrà suspendre’s en el cas que siga necessari completar la informació continguda en l’expedient i s’ampliarà este durant el temps que dure la suspensió. La resolució podrà tindre dos sentits: estimatòria i desestimatòria. En el primer cas, s’indicarà el número de referència assignat en el Registre i, en el segon cas, els motius pels quals no s’ha registrat el Pla.

Article 13. Modificació de les dades del Registre

1. Quan es produïsquen modificacions en els establiments registrats i estes puguen afectar les dades que figuren en l’assentament d’inscrip- ció del Pla d’Autoprotecció de l’establiment, el seu titular remetrà la informació necessària a l’òrgan encarregat de la gestió del Registre.

2. Per a la comunicació de les mencionades modificacions per part de l’interessat se seguirà el mateix procediment que l’indicat en l’article 12. 3. Per a la incorporació de les dites modificacions al Registre i la comunicació de la resolució a l’interessat se seguirà el mateix procedi- ment que l’indicat en l’article 12.

Article 14. Sol·licitud de cancel·lació

1. En aquells casos en què cesse l’activitat d’un establiment el Pla d’Autoprotecció del qual haja sigut inscrit en el Registre, el responsable de l’establiment estarà obligat a sol·licitar la cancel·lació de l’assenta- ment en el termini màxim de 30 dies des del cessament de l’activitat.

2. Una vegada sol·licitada la cancel·lació en el Registre, el titular de l’òrgan directiu competent en matèria de protecció civil i gestió d’emer- gències dictarà resolució en què ordenarà la cancel·lació de l’assenta- ment d’inscripció en el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció, que notificarà a continuació al responsable de l’establiment.

Article 15. Caràcter del Registre i accés a les dades d’este

1. El Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció és un instru- ment per al coneixement dels plans d’autoprotecció per part dels servi- cis essencials i complementaris d’intervenció en emergències previstos en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències.

2. El dret d’accés al Registre es regirà pel que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 16. Protecció de dades. Nivell de protecció

En relació amb les dades de caràcter personal que s’emmagatze- maran en el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció, caldrà ajus- tar-se al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. No increment del gasto

L’aplicació del que disposa este decret no implicarà increment de gasto en el pressupost de la conselleria competent en matèria de pro- tecció civil i gestió d’emergències, i s’atendrà qualsevol obligació amb la hisenda de la Generalitat a càrrec dels mitjans materials i personals previstos en el pressupost de la dita conselleria.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera. Implantació del Registre

En els sis mesos següents a l’entrada en vigor del present decret, es

desenrotllarà l’entorn telemàtic que permetrà els titulars dels establi-

ments la presentació de les sol·licituds d’inscripció. Mentres este entorn

telemàtic no estiga operatiu, les sol·licituds d’inscripció es realitzaran

per escrit i se n’aportarà una còpia en suport informàtic (CD amb docu-

ments en text i planimetria en format PDF).

(6)

Segunda. Clasificación de las actividades ya inscritas

El departamento competente en la gestión del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección revisará la clasificación de todas las activi- dades ya inscritas en el Registro y las adecuará a la nueva clasificación establecida en el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana.

Tercera. Establecimientos ya existentes

Los establecimientos ya existentes a la entrada en vigor del presente decreto, que no estuvieran ya inscritos en el Registro, deberán formali- zar su inscripción en el plazo de dos años.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa

1. Queda derogado el Decreto 83/2008, de 6 de junio, del Consell, por el que se creó el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación normativa

Se faculta a la consellería competente en materia de protección civil y gestión de emergencias para dictar cuantas disposiciones sean necesa- rias para el desarrollo de este decreto.

Segunda. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi- cación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 14 de febrero de 2014

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Gobernación y Justicia,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

ANEXO

Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana 1. Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación:

1.A. Establecimientos en los que intervienen sustancias peligrosas:

1.A.1. Establecimientos afectados por el umbral superior del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. Aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especifi- cadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, que lo modificó, por el que se aprobaron medidas de control de los ries- gos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

1.A.2. Establecimientos afectados por el umbral inferior del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. Aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especifi- cadas en la columna 2 (sin superar los valores de la columna 3) de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, que lo modificó, por el que se aprobaron medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

1.A.3. Establecimientos con una carga de fuego ponderada y corre- gida igual o superior a 3.200 Mcal/m² o 13.600 MJ/m² (riesgo intrínseco alto 8, según la tabla 1.3 del anexo I del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que aprobó el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales).

1.A.4. Establecimientos en los que estén presentes sustancias peli- grosas en cantidades iguales o superiores al 60 % de las especifica- Segona. Classificació de les activitats ja inscrites

El departament competent en la gestió del Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció revisarà la classificació de totes les activitats ja inscrites en el Registre i les adequarà a la nova classificació establida en el Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

Tercera. Establiments ja existents

Els establiments ja existents a l’entrada en vigor del present decret que no estigueren ja inscrits en el Registre hauran de formalitzar-ne la inscripció en el termini de dos anys.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa

1. Queda derogat el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual es va crear el Registre Autonòmic de Plans d’Autoprotecció.

2. Així mateix, queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que disposa el present decret.

DISPOSICIÓ FINAL Primera. Habilitació normativa

Es faculta la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d’emergències per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per a el desplegament d’este decret.

Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 14 de febrer de 2014

El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART El conseller de Governació i Justícia,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

ANNEX

Catàleg d’Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana 1. Activitats industrials, d’emmagatzematge i d’investigació:

1.A. Establiments en què intervenen substàncies perilloses:

1.A.1. Establiments afectats pel llindar superior del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol. Aquells en què estan presents substànci- es perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l’annex 1 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, i el Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, que el modifica, pel qual es van aprovar mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

1.A.2. Establiments afectats pel llindar inferior del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol. Aquells en què estan presents substànci- es perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 2 (sense superar els valors de la columna 3) de les parts 1 i 2 de l’annex 1 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, i el Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, que el modifica, pel qual es van apro- var mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

1.A.3. Establiments amb una càrrega de foc ponderada i corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m² o 13.600 MJ/m², (risc intrínsec alt 8, segons la taula 1.3 de l’annex I del Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials).

1.A.4. Establiments en què estiguen presents substàncies perilloses

en quantitats iguals o superiors al 60 % de les especificades en la colum-

(7)

das en la columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, modificado por el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se aprobaron medidas de control de los ries- gos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

1.B. Las actividades de almacenamiento de productos químicos aco- gidas a las instrucciones técnicas complementarias y en las cantidades siguientes:

ITC APQ-1 (almacenamiento de líquidos inflamables y combusti- bles), de capacidad mayor a 200 m³.

ITC APQ-2 (almacenamiento de óxido de etileno), de capacidad mayor a 1 t.

ITC APQ-3 (almacenamiento de cloro), de capacidad mayor a 4 t.

ITC APQ-4 (almacenamiento de amoníaco anhidro), de capacidad mayor a 3 t.

ITC APQ-5 (almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión), de categoría 4 o 5. ITC APQ-6 (almacenamiento de líquidos corrosivos), de capacidad mayor a 500 m³.

ITC APQ-7 (almacenamiento de líquidos tóxicos), de capacidad mayor a 200 m³.

ITC APQ-8 (almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amó- nico, con alto contenido en nitrógeno), de capacidad mayor a 200 t.

1.C. Establecimientos con instalaciones acogidas a las ITC IP-02, IP-03 e IP-04 con más de 500 m³.

1.D. Instalaciones frigoríficas con líquidos refrigerantes del segundo y tercer grupo cuando superen las cantidades totales empleadas en 3 t.

1.E. Establecimientos en los que intervienen explosivos: aquellos regulados en la Orden/Pre/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualizó la Instrucción Técnica Complementaria número 10 sobre pre- vención de accidentes graves del Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

1.F. Actividades de gestión de residuos peligrosos: aquellas acti- vidades de recogida, almacenamiento, valorización o eliminación de residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 18 de julio, de residuos y suelos contaminados

1.G. Explotaciones e industrias relacionadas con la minería: aque- llas reguladas por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprobó el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Mine- ra, y por sus instrucciones técnicas complementarias.

1.H. Instalaciones de utilización confinada de organismos modifica- dos genéticamente: las clasificadas como actividades de riesgo alto (tipo 4) en el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprobó el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utiliza- ción confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.

1.I. Instalaciones para la obtención, transformación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sustancias o materias biológicas peli- grosas: las instalaciones que contengan agentes biológicos del grupo 4, determinados en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

2. Actividades de infraestructuras de transporte:

2.A. Túneles:

2.A.1. Túneles de carretera: Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

Túneles de carretera con más de 1.000 metros de longitud.

Túneles entre 500 y 1.000 metros de longitud con una IMD superior a 2.000 vehículos/día.

Conjunto de túneles, con longitud total superior a 1.000 m, que formen parte de la misma vía y que estén separados entre sí por una distancia inferior a 500 m.

2.A.2. Túneles ferroviarios de longitud igual o superior a 1.000 m.

2.B. Puertos:

2.B.1. Los puertos de interés general con uso comercial y sus usos complementarios o auxiliares definidos en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General.

na 2 de les parts 1 i 2 de l’annex 1 del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, modificat pel Reial Decret 948/2005, de 29 de juliol, pel qual es van aprovar mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

1.B. Les activitats d’emmagatzematge de productes químics aco- llides a les instruccions tècniques complementàries i en les quantitats següents:

ITC APQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i combusti- bles), de capacitat major a 200 m³.

ITC APQ-2 (emmagatzematge d’òxid d’etilé), de capacitat major a 1 t.

ITC APQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat major a 4 t.

ITC APQ-4 (emmagatzematge d’amoníac anhidre), de capacitat major a 3 t.

ITC APQ-5 (emmagatzematge i utilització de botelles i bidons de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió), de categoria 4 o 5.

ITC APQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de capacitat major a 500 m³.

ITC APQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de capacitat major a 200 m³.

ITC APQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amò- nic, amb alt contingut en nitrogen), de capacitat major a 200 t.

1.C. Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP-02, IP-03 i IP-04 amb més de 500 m³.

1.D. Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup quan superen les quantitats totals usades en 3 t.

1.E. Establiments en què intervenen explosius: aquells regulats en l’Orde/Pre/252/2006, de 6 de febrer, per la qual es va actualitzar la Instrucció Tècnica Complementària número 10 sobre prevenció d’accidents greus del Reglament d’Explosius, aprovat pel Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer.

1.F. Activitats de gestió de residus perillosos: aquelles activitats d’arreplega, emmagatzematge, valorització o eliminació de residus peri- llosos, d’acord amb el que establix la Llei 22/2011, de 18 de juliol, de residus i sòls contaminats

1.G. Explotacions i indústries relacionades amb la mineria: aquelles regulades pel Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i per les seues instruccions tècniques complementàries.

1.H. Instal·lacions d’utilització confinada d’organismes modificats genèticament: les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) en el Reial Decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual es va aprovar el Reglament General per al desplegament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’establix el règim jurídic de la utilització confi- nada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament.

1.I. Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatzematge i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses: les instal·lacions que continguen agents biològics del grup 4, determinats en el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

2. Activitats d’infraestructures de transport:

2.A. Túnels:

2.A.1. Túnels de carretera: RD 635/2006, de 26 de maig, sobre requisits mínims de seguretat en els túnels de carreteres de l’Estat.

Túnels de carretera amb més de 1.000 metres de longitud.

Túnels entre 500 i 1.000 metres de longitud amb una IMD superior a 2.000 vehicles/dia.

Conjunt de túnels, amb longitud total superior a 1.000 m, que for- men part de la mateixa via i que estiguen separats entre si per una dis- tància inferior a 500 m.

2.A.2. Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.

2.B Ports:

2.B.1. Els ports d’interés general amb ús comercial i els seus usos

complementaris o auxiliars definits en la Llei 48/2003, de 26 de novem-

bre, de Règim Econòmic i de Prestació de Servicis dels Ports d’Interés

General.

(8)

2.B.2. Resto de puertos comerciales, industriales, pesqueros y deportivos que no sean de interés general.

2.C. Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportua- rias: aquellos regulados por la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y por la normativa internacional (normas y recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional –OACI) y nacional de la Dirección General de Aviación Civil aplicable.

2.D. Estaciones e intercambiadores de transporte: aquellos con una capacidad o aforo igual o superior a 1.500 personas.

2.E. Líneas ferroviarias:

2.E.1. Líneas ferroviarias: red convencional y de alta velocidad.

2.E.2. Líneas ferroviarias metropolitanas: metro y tranvía.

2.F. Autopistas de peaje.

2.G. Áreas de estacionamiento para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

2.H. Conductos que transporten mercancías peligrosas: oleoductos y gaseoductos. Para el caso de los gaseoductos, se incluyen las conduc- ciones que transporten gas natural por encima de 16 bar.

3. Actividades e infraestructuras energéticas:

3.A. Instalaciones nucleares y radiactivas: las reguladas por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero, por el que se modificó el Reglamen- to sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre.

3.B. Infraestructuras hidráulicas (presas y embalses): las clasifica- das como categorías A y B en la Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprobó el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, así como en la Resolución de 31 de enero de 1995 por la que se dispuso la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobó la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

3.C. Centros o instalaciones destinados a la producción de energía eléctrica: los de potencia nominal igual o superior a 300 MW.

3.D. Instalaciones de generación y transformación de energía eléc- trica en alta tensión.

4. Actividades sanitarias:

4.A. Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuida- dos médicos en régimen de hospitalización y/o tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 200 camas.

4.B. Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o tenga una capa- cidad o aforo igual o superior a 2.000 personas.

5.Actividades docentes:

5.A. Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios, como:

Personas discapacitadas físicas o psíquicas (centros de educación especial).

Niños menores de 3 años (escuelas infantiles de primer ciclo).

5.B. Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de una capacidad o aforo igual o superior a 2.000 personas.

6. Actividades residenciales públicas y de alojamiento:

6.A. Residencias y centros de día: establecimientos en los que se desarrollan actividades de residencia o centros de día destinados a ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, o aquellos en los que habi- tualmente existan ocupantes que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios y que tengan una capacidad igual o superior a 100 personas.

6.B. Hoteles, hostales, pensiones, albergues, casas rurales y, en general, cualquier establecimiento en el que se desarrolle actividades de residencia o albergue, que tengan una capacidad igual o superior a 100 personas.

6.C. Campings con una capacidad igual o superior a 1.000 personas.

6.D. Cualquier otro establecimiento de uso residencial público, siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de una capacidad igual o superior a 1.000 personas.

7. Actividades de espectáculos públicos, recreativas y deportivas:

lugares, recintos e instalaciones en los que se celebren los eventos regula- dos por la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectá- culos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, así como lugares, recintos e instalaciones en los que se celebren actividades deportivas, siempre que cumplan con las siguientes características:

2.B.2. Resta de ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguen d’interés general.

2.C. Aeroports, aeròdroms i la resta d’instal·lacions aeroportuàries:

aquells regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’Organit- zació de l’Aviació Civil Internacional –OACI) i nacional de la Direcció General d’Aviació Civil aplicable.

2.D. Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una capa- citat o aforament igual o superior a 1.500 persones.

2.E. Línies ferroviàries:

2.E.1. Línies ferroviàries: xarxa convencional i d’alta velocitat.

2.E.2. Línies ferroviàries metropolitanes: metro i tramvia.

2.F Autopistes de peatge

2.G. Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies perillo- ses per carretera i ferrocarril.

2.H. Conductes que transporten mercaderies perilloses: oleoductes i gasoductes. Per al cas dels gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten gas natural per damunt de 16 bar.

3. Activitats i infraestructures energètiques:

3.A. Instal·lacions nuclears i radioactives: les regulades pel Reial Decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es va modificar el Reglament sobre Instal·lacions Nuclears i Radioactives, aprovat pel Reial Decret 1836/1999, de 3 de desembre.

3.B. Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments): les clas- sificades com a categories A i B en l’Orde, de 12 de març de 1996, per la qual es va aprovar el Reglament Tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments, així com en la Resolució, de 31 de gener de 1995, per la qual es va disposar la publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel qual es va aprovar la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del Risc d’Inundacions.

3.C. Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèc- trica: els de potència nominal igual o superior a 300 MW.

3.D. Instal·lacions de generació i transformació d’energia elèctrica en alta tensió.

4. Activitats sanitàries:

4.A. Establiments d’usos sanitaris en què es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat igual o superior a 200 llits.

4.B. Qualsevol altre establiment d’ús sanitari que dispose d’una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m o tinga una capacitat o afo- rament igual o superior a 2.000 persones.

5. Activitats docents:

5.A. Establiments d’ús docent especialment destinats a persones que no puguen realitzar una evacuació pels propis mitjans, com:

Persones discapacitades físiques o psíquiques (centres d’educació especial).

Xiquets menors de 3 anys (escoles infantils de primer cicle).

5.B. Qualsevol altre establiment d’ús docent sempre que tinga una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una capacitat o afora- ment igual o superior a 2.000 persones.

6. Activitats residencials públiques i d’allotjament:

6.A. Residències i centres de dia: establiments en què s’exercixen activitats de residència o centres de dia destinats a ancians, discapacitats físics o psíquics, o aquells en què habitualment hi hagen ocupants que no puguen realitzar una evacuació pels propis mitjans i que tinguen una capacitat igual o superior a 100 persones.

6.B. Hotels, hostals, pensions, albergs, cases rurals i, en general, qualsevol establiment en què s’exercisca activitats de residència o alberg, que tinguen una capacitat igual o superior a 100 persones.

6.C. Càmpings amb una capacitat igual o superior a 1.000 persones.

6.D. Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que dispose d’una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m o d’una capa- citat igual o superior a 1.000 persones.

7. Activitats d’espectacles públics, recreatives i esportives: llocs,

recintes i instal·lacions en què se celebren els esdeveniments regulats

per la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles

Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, així com llocs,

recintes i instal·lacions en què se celebren activitats esportives, sempre

que complisquen les característiques següents:

(9)

7.A. En espacios cerrados: teatros, auditorios, salas de congresos, cines, discotecas, salas de fiesta, museos, etc. que tengan una capacidad o aforo igual o superior a 1.000 personas, una altura de evacuación igual o superior a 28 m. o una superficie útil igual o superior a 5.000 m².

7.B. Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: con capa- cidad o aforo igual o superior a 2.500 personas.

7.C. Aire libre perímetro cerrado: actividades que se desarrollen al aire libre en espacios definidos por un perímetro cerrado, con o sin control de acceso y que tengan previsto un número de asistentes igual o superior a 10.000 personas.

7.D. Aire libre perímetro abierto: actividades que se desarrollen al aire libre en espacios abiertos con perímetro no cerrado, y en la que se tenga previsto un número de asistentes igual o superior a 20.000 personas.

8. Otras actividades:

8.A. Actividades comerciales: lugares donde se desarrollan activi- dades comerciales que tengan una capacidad o aforo igual o superior a 1.000 personas, o una superficie útil igual o superior a 5.000 m², o una altura de evacuación igual o superior a 28 m.

8.B. Garajes: actividades dedicadas al estacionamiento de vehículos con una capacidad igual o superior a 200 plazas, o una superficie útil igual o superior a 2.500 m², y que se desarrollen en el interior de un edificio o en otro tipo de espacio confinado.

8.C. Todos aquellos edificios que alberguen actividades administra- tivas, de prestación de servicios o de cualquier otro tipo, que tengan una capacidad o aforo igual o superior a 2.000 personas, o una superficie útil igual o superior a 10.000 m², o una altura de evacuación igual o superior a 28 m.

7.A. En espais tancats: teatres, auditoris, sales de congressos, cines, discoteques, sales de festa, museus, etc. que tinguen una capacitat o aforament igual o superior a 1.000 persones, una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m o una superfície útil igual o superior a 5.000 m².

7.B. Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.500 persones.

7.C. Aire lliure perímetre tancat: activitats que es desenrotllen a l’ai- re lliure en espais definits per un perímetre tancat, amb control o sense d’accés i que tinguen previst un nombre d’assistents igual o superior a 10.000 persones.

7.D. Aire lliure perímetre obert: activitats que es desenrotllen a l’ai- re lliure en espais oberts amb perímetre no tancat, i en què s’haja previst un nombre d’assistents igual o superior a 20.000 persones.

8. Altres activitats:

8.A Activitats comercials: llocs on s’exercixen activitats comercials que tinguen una capacitat o aforament igual o superior a 1.000 persones o una superfície útil igual o superior a 5.000 m², o una alçada d’evacu- ació igual o superior a 28 m.

8.B. Garatges: activitats dedicades a l’estacionament de vehicles amb una capacitat igual o superior a 200 places o una superfície útil igual o superior a 2.500 m² i que es desenrotllen en l’interior d’un edi- fici o en un altre tipus d’espai confinat.

8.C. Tots aquells edificis que incloguen activitats administratives,

de prestació de servicis o de qualsevol altre tipus, que tinguen una capa-

citat o aforament igual o superior a 2.000 persones o una superfície útil

igual o superior a 10.000 m² o una alçada d’evacuació igual o superior

a 28 m.

Figure

Updating...

References

Related subjects :