• No se han encontrado resultados

OVIDOCGUIA D'USUARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OVIDOCGUIA D'USUARI"

Copied!
20
0
0

Texto completo

(1)

OVIDOC

GUIA D'USUARI

(2)

1. Accés a la plataforma OVIDOC...3

2. Tràmits...4

2.1. Tràmit confirmació de plaça...6

2.1.1. Presentar una sol·licitud en OVIDOC...6

2.1.2. Desistir una sol·licitud en OVIDOC...7

2.1.3. Resolució provisional del tràmit...8

2.1.4. Reclamació a la resolució provisional...9

2.1.5. Resolució definitiva del tràmit...10

2.2. Tràmit concurs de trasllats...11

2.2.1. Barem provisional...11

2.2.2. Barem definitiu...12

2.2.3. Petició telemàtica...13

2.2.4. Resolució provisional de destins, renuncia o reclamació...14

2.2.5. Resolució definitiva de destins...18

3. Les meues sol·licituds...19

4. Històric...19

5. Certificats Muface...20

(3)

1. Accés a la plataforma OVIDOC

Tots els funcionaris que hagen ocupat un lloc alguna vegada en un centre públic, tenen accés a la plataforma OVIDOC.

L'usuari i contrasenya és el mateix que l'utilitzat per a ÍTACA, perquè ambdós aplicacions utilitzen el mateix gestor d'identitats.

Davant de qualsevol problema en l'accés a OVIDOC, dirigisca's al portal del SAI:

SAI: Alta usuario en gestor de identidades

(4)

2. Tràmits

Aquest apartat està destinat a la gestió de les convocatòries i procediments que la Direcció General de Personal dirigeix als/les docents de centres públics. Per exemple: «Procediment de confirmació de plaça».

Un docent podrà realitzar en aquesta plataforma diferents tràmits depenent de la convocatòria o el procediment en que participe. Entre aquests tràmits trobem:

Realitzar la sol·licitud de participació en una convocatòria o procediment.

Visualitzar les seues dades en la llista d’admesos/exclosos provisional o definitiva d'una convocatòria o procediment.

Visualitzar les seues dades en la resolució provisional o definitiva d'una convocatòria o procediment.

Realitzar la reclamació a la resolució provisional d'una convocatòria o procediment, etc

Cada docent podrà visualitzar només els tràmits en els quals compleix requisits de participació. Per exemple, un docent funcionari interí, no visualitzarà el tràmit «Confirmació de plaça en comissió de servei a la convocatòria del curs 2017-2018».

En fer clic en el menú Tràmits, es llistaran els tràmits visualitzables per al docent en el moment en que es connecta. Per a accedir a un tràmit s’haurà de fer dobles clic en la fila del tràmit que es desitge:

En la finestra de tràmits trobem cinc camps amb els significats:

(5)

Cada tràmit té una serie d’estats o fases associades. Alguns estats possibles són:

Conv. Oberta: el termini de participació en el tràmit està obert. Es pot presentar una sol·licitud, o bé es pot desistir d'una sol·licitud presentada.

Conv. Tancada: el termini de participació en el tràmit està tancat. No es pot presentar una sol·licitud, ni es pot desistir d'una sol·licitud presentada. Només es permet la visualització de la sol·licitud presentada.

Llistat Provisional: s'han publicat les llistes d’admesos/exclosos provisional i cada docent pot consultar la seua puntuació.

Llistat Definitiu: s'han publicat les llistes d’admesos/exclosos definitiva i cada docent pot consultar la seua puntuació.

Resol. Prov: s'ha publicat la resolució provisional del tràmit i es pot consultar el resultat. A més, en el cas d'estar obert el termini d'al·legacions, el docent podrà realitzar una reclamació.

Resol. Def: s'ha publicat la resolució definitiva del tràmit i es pot consultar el resultat.

(6)

2.1. Tràmit confirmació de plaça

2.1.1. Presentar una sol·licitud en OVIDOC

Per a presentar una sol·licitud en un tràmit, aquest s'ha de trobar en estat “Convocatòria oberta”. Els passos que s'ha de seguir seran:

1) Fer doble clic sobre el tràmit de confirmació de plaça.

2) S'obrirà la pantalla amb els camps a omplir en la sol·licitud. Depenent del tràmit, els camps a omplir seran diferents.

Per exemple, en el tràmit «Confirmació de plaça», la sol·licitud serà:

En pressionar el botó “Presentar sol·licitud”, el sistema generarà un número identificador de la sol·licitud presentada.

Podrà visualitzar la sol·licitud presentada en l'opció de menú “Les meues sol·licituds”.

(7)

2.1.2. Desistir una sol·licitud en OVIDOC

Per a desistir d'una sol·licitud presentada prèviament en OVIDOC, el tràmit associat ha de trobar-se en l'estat “Convocatòria oberta”. Els passos que s'ha de seguir seran:

1) Fer doble clic sobre el tràmit.

2) S'obrirà una finestra amb l’informació de l’última sol·licitud presentada. En aquesta finestra apareixerà una nova secció per a desistir de l’última sol·licitud presentada, açí haurà de marcar la casella de verificació «Desistir la sol·licitud» i pressionar el botó «Presentar sol·licitud».

En pressionar el botó “Presentar sol·licitud”, el sistema generarà un número identificador de la sol·licitud de desistiment presentada. Podrà visualitzar la sol·licitud de desistiment en l'opció de menú “Les meues sol·licituds”.

Podrà tornar a realitzar la seua sol·licitud de participació o desistiment novament, però només es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada en un tràmit i si aquesta fora de desistiment, es considerarà que no participa en el tràmit.

Quan la convocatòria estiga tancada, no es podrà desistir d'una sol·licitud.

(8)

2.1.3. Resolució provisional del tràmit

Quan el Servei competent publique la resolució provisional del tràmit, el docent podrà connectar-se a OVIDOC per a veure el resultat de la seua sol·licitud. El tràmit canviarà el seu estat a “Resol. Provisional”.

Per a això, realitzarà doble clic en el tràmit.

En la pestanya resolució provisional, es podrà visualitzar la resolució provisional del docent.

En la primera pestanya es visualitzarà la sol·licitud presentada, si aquesta s'haguera presentat en la plataforma OVIDOC. Si la presentació de la sol·licitud de participació en el tràmit s'ha presentat mitjançant paper o en una altra plataforma, no es visualitzarà.

(9)

2.1.4. Reclamació a la resolució provisional

Sempre que el tràmit es trobe en estat “Resol. Provisional” i es trobe dins del període d'al·legacions, es podrà presentar una reclamació.

Per a això, realitzarà doble clic en el tràmit.

En la pestanya resolució provisional, s'habilitarà un camp de text on podrà escriure la seua reclamació.

En pressionar el botó “Presentar al·legació”, se li assignarà un identificador a l'al·legació.

A pesar que es pot presentar diverses al·legacions al mateix tràmit, s'aconsella presentar una única reclamació on s'al·leguen tots els motius al mateix temps. Totes les al·legacions presentades podran visualitzar-se però no modificar-se.

(10)

2.1.5. Resolució definitiva del tràmit

Quan el Servei competent publique la resolució definitiva del tràmit, el docent podrà connectar-se a OVIDOC per a veure el resultat de la seua sol·licitud. El tràmit canviarà el seu estat a “Resol. Definitiva”.

Per a això, realitzarà doble clic en el tràmit.

En la pestanya resolució definitiva, es podrà visualitzar la resolució definitiva del docent.

(11)

2.2. Tràmit concurs de trasllats

Només visualitzaran el tràmit de “Concurs de trasllats 2017/2018” els docents que han presentat sol·licitud de participació.

2.2.1. Barem provisional

Quan la Direcció General de Centres i Personal Docent publique la llista d’admesos/exclosos provisional del concurs de trasllats, el docent podrà connectar-se a OVIDOC per a veure el seu barem provisional. El tràmit canviarà el seu estat a «Barem provisional».

Per a això, s’accedirà al menú Tràmits i farà doble clic en el tràmit corresponent al concurs de trasllats:

En la pestanya Barem provisional, es podrà visualitzar les dades personals del docent i la seua puntuació provisional. Es pot desplegar cada apartat per a veure la puntuació assignada en els seus subapartats:

(12)

2.2.2. Barem definitiu

Quan la Direcció General de Centres i Personal Docent publique la llista d’admesos/exclosos definitiva del concurs de trasllats, el docent podrà connectar-se a OVIDOC per a veure el seu barem definitiu. El tràmit canviarà el seu estat a «Barem definitiu».

Per a això, s’accedirà al menú Tràmits i farà doble clic en el tràmit corresponent al concurs de trasllats:

En la pestanya Barem definitiu, es podrà visualitzar les dades personals del docent i la seua puntuació definitiva. Es pot desplegar cada apartat per a veure la puntuació assignada en els seus subapartats:

(13)

2.2.3. Petició telemàtica

Quan la Direcció General de Centres i Personal Docent publique la llista d’admesos/exclosos definitiva del concurs de trasllats i es trobe obert el termini de realització de peticions telemàtiques, el docent al connectar-se a OVIDOC trobarà l’enllaç a l’aplicació on realitzar les peticions de destins. El tràmit canviarà el seu estat a «Petició telemàtica».

Per a això, s’accedirà al menú Tràmits i farà doble clic en el tràmit corresponent al concurs de trasllats:

En la pestanya Petició telemàtica trobarà un desplegable per a seleccionar la convocatòria en la que participa i un botó «Enllaç a la petició de destins» que al polsar obrirà l’aplicació de peticions telemàtiques:

(14)

2.2.4. Resolució provisional de destins, renuncia o reclamació

Quan la Direcció General de Centres i Personal Docent publique la relació provisional de destins del concurs de trasllats, així com les puntuacions definitives corresponents al barem, el docent podrà connectar-se a OVIDOC per a veure el seu destí provisional i el seu barem definitiu. El tràmit canviarà el seu estat a “Res.

provisional”.

Per a això, s’accedirà al menú Tràmits i farà doble clic en el tràmit corresponent al concurs de trasllats:

En la pestanya «Resolució provisional de destins», es podrà visualtizar :

• Les seues dades personals.

• Resolució provisional.

• Barem en la resolució provisional.

Si no se li ha adjudicat cap destí, es mostrarà el text “NO ADJUDICAT”

Si se li ha adjudicat un destí, es mostrarà el text “ADJUDICAT” juntament amb el destí provisional.

(15)

1) Renunciar o desistir a la resolució provisional i no continuar amb el procediment.

Els docents que participen amb caràcter voluntari podran desistir de la seua participació en el concurs, entenent que el mateix afecta a totes les peticions consignades en la seua instància de participació, en el termini de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà a la publicació del llistat provisional de destins. (Aquesta acció la podran realitzar tant els docents adjudicats com els no adjudicats).

Per a això, hauran d’anar a la pestanya «Renuncia a la res. provisional de destins»:

S’ha marcar la casella de verificació i fer clic en el botó «Presentar sol·licitud».

El sistema li assignarà un número de sol·licitud a la seua Renuncia, per exemple:

Aquesta sol·licitud podrà ser visualitzada o impresa en la opció de menú «Les meues sol·licituds»:

Durant el termini de renuncia, podrà anular la petició de renuncia anterior per a poder continuar amb la seua

(16)

El sistema li assignara un número de sol·licitud a la seua anulació de renuncia, aquesta sol·licitud podrà ser visualitzada o impresa en la opció de menú «Les meues sol·licituds».

2) Reclamar la resolució provisional.

Els docents participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, en el termini de dos dies hàbils a partir de la seua publicació. Per a això, hauran d’anar a la pestanya «Al·legacions»:

Si desitja presentar una reclamació, ha de marcar la casella de verificació en la part superior, per a que s’habiliten els camps relatius a la reclamació.

Si desitja reclamar un o diversos apartats del barem, seleccione en la llista desplegable i pressione el botó «Afegir apartat» per a tots els apartats que necessite.

En el camp de text realitze una descripció del motiu o els motius al·legats.

Finalment, pressione el botó «Presentar al·legació». El sistema li assignara un número de reclamació.

1

2

(17)

Es pot visualitzar la seua última reclamació presentada en la part inferior de la pestanya Al·legacions, i imprimir-la fent clic al enllaç «Descarregar PDF de la sol·licitud»:

Aclariments:

Els docents que no es publiquen en la resolució provisional per haver sigut exclosos prèviament de la convocatòria, visualitzaran el següent missatge en la pestanya “Resolució provisional”.

(18)

2.2.5. Resolució definitiva de destins

Quan la Direcció General de Centres i Personal Docent publique la relació definitiva de destins del concurs de trasllats, així com les puntuacions definitives corresponents al barem, el docent podrà connectar-se a OVIDOC per a veure el seu destí definitiu i el seu barem definitiu. El tràmit canviarà el seu estat a “Res.

definitiva”.

Per a això, accedirà al menú Tràmits i farà doble clic en el tràmit corresponent al concurs de trasllats:

En la pestanya «Resolució definitiva de destins», es podrà visualitzar :

• Les seues dades personals.

• Resolució definitiva.

• El seu barem de la resolució definitiva de destins.

(19)

3. Les meues sol·licituds

En l'opció de menú “Les meues sol·licituds” es llistaran totes les sol·licituds presentades pel docent en la plataforma OVIDOC en orde cronològic de presentació.

Recorde que, si en el mateix tràmit presentà més d'una sol·licitud, podrà visualitzar-les totes, però només serà vàlida l'última presentada. (La reconeixerà per l'icona ) ).

Pot generar un justificant en pdf de la sol·licitud situant-se damunt i fent doble clic.

4. Històric

En l'opció de menú “Històric” es llistaran tots els tràmits en què el docent ha participat i que han finalitzat fa un cert temps.

Fent doble clic en el tràmit desitjat, aquest es podrà obrir per a visualitzar la seua informació.

(20)

5. Certificats Muface

Els requisits per a poder imprimir un certificat per a MUFACE són:

Ser funcionari de carrera.

Tindre destí a la Comunitat Valenciana.

Per a aquells docents que complisquen els requisits anteriors, apareixerà l’opció de menú “Certificats Muface” en la que es llistaran els certificats per a Muface de no percepció d’ajudes d’habitatge i de ajudes de fons d’acció social. Al desplegable “Any” s’ha de seleccionar l’any per al qual es vol un dels dos certificats:

Després, es pot generar el certificat desitjat en PDF situant-se damunt i fent doble clic.

Referencias

Documento similar

La Direcció General de Centres i Personal Docent ha comprovat, a través d’informe tècnic, el compliment dels requisits relacionats en l’ar- ticle 3 de l’Ordre 8/2011, de 23

Cuando la Dirección General de Centros y Personal Docente publique la relación provisional de destinos del concurso de traslados, así como las puntuaciones definitivas

S'estarà al que estableix la normativa de calendari escolar vigent per al curs 2019-2020, segons la Resolució de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La seua finalitat és fer compatible la prestació del servei públic educatiu, en les seues formes de treball presencial del personal docent i no docent dels centres educatius

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de