Mapa Geológico de España. E.1:50.000 - Hoja 502 - MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO

59  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

l.I . .. ... ! I1 r. 11. i J t

li I I i ; --- -.. ..

yÍ. 1

I tel. I ¡

i r I r t

1 . ee .I I 1

_ # i�

J1 3

I{

�.

71

T

,.I I IIiIi ;•ij r

,Í11��1

t fui •� ¡, •41�{

l

t ; 1

:::: :.¡::. .� �

i 'j ',�;;;� ;-:'t�; .:�•i� i ri

r �i

,.,,�

i

� ':

j..•

iiÍ

'Í IJ':_,..:

f

�I _.

r i J

- 1 �� i 4 1. I 1.. r !, l I I� I( 4 ! �'1} I1

I ` II

IJ� ,1+ , , ,

I i I

�....--- .-- --- - .... .. ...I...,... '... ..;_..;.t i...{... ....-i

JII i

} , i I

ff!

i

.2o... G,�. ¡ ; , li ! 11 ll ,�

ó �10 CES I , � I

i

,1 ii�iÍl��Ít,1 ►� ftt�ilF��tilfÍE��lilii�il ►I� ..;i �. ,; ► ►� , I .,;,, ,

h a �

h 9 1 It 1 ( I I li

II�1

I r11t1 I.�► Iilfll I

(7)
(8)

Li

1

IT11111

íiT

. ... .. ...

ILL

. . . . - - - -

Ll

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... ...

... . .

co

líj

. . . ... . . .

-2- -2 o er,4 111 íll 1 1 1 Ii1 11111

(9)
(10)

41

.

. . . . . . . . . . . . .

.... . ...

—T

1 1 T T

T- i -- - - - - - - - -

i -1 1 t l

T i

.... ... ..

j 1 J`l -

... ... .. . .... . .. ...

... ... ... .. .... .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

co CO

(11)
(12)

.. ... .

1 l- J., i

1:í í!

íí

-14 1 í 1 - i 1 1

- - - --- . . . . . . . .

ti ¡l --l

L L L

(13)
(14)

lit 1 1

f T- -77---7

TT

-7

ir .... ... 1

tt

tr,- -4i

... ... .

.

,.!T1 4ii

T

...

... .. ... ...

... ... . .... . . ... ... ...

- í

(15)
(16)
(17)

I 1 I 1 1 it 1 t }I 1

I t

1 I

I I ¡ I {� I I 1 I I I I .. 1 I

I, I

r

I

il

. 1i

i

1►I� I-

I

i t 1

I 1

,Iri } 1 � f,, lli, � ¡ !I, i i�jl 1 i t fr ; t ,II _I

¡ Í ,, I.

1

f

t 1 1

� I I

I

I � I I

l! 11 lT.

k 1 f �, 1 �} t � {}1 t

'f}I.... :} ., f t I {i� I }tti it I I 1 1 II i�I I f 1• 11 i

I i

.... ,

...

I t�

1

I } ► i ,t

1

11

;

.._____________

,•,.. ;.� �

i��:f I.;. ;.. .II ....,, , .,;. � i{ �1, -# Ilt.,:� .� .. � -1 � ÍL.

!

l � : II j ? I1Í

I...

Ljr>

---- ---

If i 1

, 1,11 1 �

SU

-- --- ;:::..:-.;.:-.. . ¡ ::...? .: h...-...

¡ I

....-- t �.

I i1.1�}�} 1 � ¡ ! ► If l t � ¡ 1 I; ¡ i I +� tt�,tlrll +' ?ifi,¡ +?tl }

I

f ¡ 4.'

- I I ! j ` I t 1 1 +

j

_ .. I 11 111 1.

,�, :�_ 1 I I t { I,I

i i� ' - - - -

II�I1�1 ilfiÍ}II i���I I I I 1 1 1 1

l

III II 111 I i 1 il

VIII 1

�t I 1 t I

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

i

ii „�

i' i ii i'i'

i .. .. .l ,a

. .. . , I�

ii

i i i � i;..,... ��I- i

... r � .. ¡, t }

----�-

...,. I .��� ! I( 1,¡ Iti�r (.1.:;11 j. i.¡ ,. ... ,, i �,

i '

!, � i M

� ,,

1 , ill' I i �'li I li Í'i I

... ,

�� ii t

:�._r

f •i i: I - 'i

- - . !

! } 1

I

1

_ ._._ --- _ �_ -- -

(28)
(29)
(30)
(31)

i�; � ;, v

��

. ¡, ,�, i ... ,,. „ � .,

�� ii Ii ͡� 1�

li:���i ..

___._ t..___.- i�,, � .';',' � II }jii �¡ � i11:::' 1,1;1

fi � �� � �,if. t1 I:

.•

i (li ��

�� �i �� i

Í i1 ,.,j , l Il ,��ll i ���1,, !� i

I

... �

ii

t

i

i

1 Í .

� i �� 1

.. .. .. ..

i i �I i�� i

i i !: �� �� i��li Í I I Í

1

�.

I� +� i I il� �i 1

.. i 4 1 f ..l

.. .

(32)
(33)
(34)
(35)

I _-. - ---_ -

_���. = =

._...

-• --

..fue- y -i.�.•�� . .I I - . 1 M F I.

- _ _-

- -- .-. .... _

uz,

(36)
(37)
(38)
(39)

l �� i

1 , ,. ,, „ � �f fi �, ,

' 'i 'i ! 1. , �t

f � f I �� !f�: ► ,� l �;r : �tEl lri �1 ���};I Ir, , ; i.i..�,: ,. ..

;f �Í jI

� I �t �� Itl� i � i:,� I ��.;I

Ji !

},,1,�

j l ¡+

}

ÍI-�}t t11 }1ir � .Il.l

t } i i I ��1 Í� I +I tf ;jij i f�• i�� �}i: � _�..

r � f I,{�, ( t 1, i , if + r t ! � � t l i � , Ta. � ii I.�. ....

i , i ..

i IÍ � ,I I i l

i. � it I i

!�

l

a �

,,It��,

.l..l'i � � I �Il;il�!! i �, ;... ! � t

�;. :.

.�,.!. ,.� ;....,. ... ... N

i i �.

�.. ! ,! .!iji

i i flll ¡ ,

(40)
(41)
(42)
(43)

cm

- - - - -- - - - -- - -- - - -

. . . . . . . . . . . . . . . . - -- - --- -

. ... ..

LO

. . . ..

- - - -

- - - . . . .

...

...

13

(44)
(45)
(46)

.ii. i: „ I. ... �.. :.

i i

i ..

.

_.-�. _ .._ .. � ._ _ ._._.___ ' ---...���.-...__... ._..�_.__.._. _ .. 1_.__.___-.-.

t

I

;

i

{ ,

1

�� VII .�I�' �.� i� .�

I� I ,. I I;

i i ��

i.. ,.. �,. , 1 .,.,. .li,li, i.l �� i

I ¡� ��

t�i{ III, _illfl_tEl1 '�� II �_�_! It�� i :;;,'i � i �;tii �.��.., ���i

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

Figure

Updating...

References

Related subjects :