DOCUMENT CU 2/

Download (0)

Full text

(1)

1

ACORD SOBRE

L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DEL PDI I PAS A LA MESA PERMANENT DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI, AL CONSELL DE

GOVERN I A LA COMISSIÓ DE REGLAMENTS

Acord núm. 5/2009 del Claustre Universitari, pel qual s’aprova l’acord sobre l’elecció dels representants del PDI i del PAS a la Mesa Permanent del Claustre Universitari, al Consell de Govern i a la Comissió de Reglaments.

 Document informat favorablement per la Comissió Permanent del dia 2/11/2009.

 Document aprovat pel Consell de Govern del dia 17/11/2009.

 Document aprovat pel Claustre Universitari del dia 26 i 30/11/2009.

DOCUMENT CU 2/11 2009

Secretaria General 26 de novembre de 2009

(2)

2 ACORD SOBRE L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DEL PDI I DEL PAS A LA MESA PERMANENT DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI, AL CONSELL

DE GOVERN I A LA COMISSIÓ DE REGLAMENTS

ANTECEDENTS:

Primer. L’article 26 del reglament del Claustre Universitari, aprovat per acord núm. 2/2004 de la sessió de 16 d’abril de 2004 i 13 de maig de 2004, en relació amb la Mesa Permanent del Claustre Universitari, estableix el següent:

“Composició:

La Mesa està constituïda per set membres del Claustre:

1. Els membres nats:

a) El rector o la rectora que presideix la Mesa.

b) El secretari general o la secretària general que ho és de la Mesa.

2. Els membres electius:

c) Un representant del personal docent i investigador elegit pel sector corresponent.

d) Un representant del personal d’administració i serveis elegit pel sector corresponent.

e) Un representant dels estudiants elegit pel sector corresponent.

f) Dos representants de lliure procedència elegits per tot el Claustre.

Els membres electes de la Mesa no poden ser membres del Consell de Govern.”

Segon. L’article 30 del reglament del Claustre Universitari, aprovat per l’acord 2/2004, de 16 d’abril de 2004 i 13 de maig de 2004, en relació amb la Comissió de Reglaments del Claustre Universitari, estableix el següent:

“Per elaborar els reglaments i les normatives que són competència directa del Claustre Universitari i informar sobre els que procedeixen del Consell de Govern de la Universitat, el Claustre Universitari ha de crear en el seu sí una comissió de reglaments que ha d’estar constituïda pels membres del Claustre Universitari següents:

1. Membres nats:

o El rector o la rectora, o el vicerector o la vicerectora que designi el rector o la rectora

o El secretari general o la secretària general 2. Membres electes:

o Un representant de les deganes i els degans i les directores i els directors de centre docent.

o Un representant de les directores i els directors de departament o Un representant de les directores i els directors d’institut

universitari de recerca

(3)

3 o Quatre representants del personal docent i investigador

o Dos representants del personal d’administració i serveis o Tres representants dels estudiants.

Tercer. En aplicació dels articles 56.1.e i 56.2 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Claustre Universitari procedirà a l’elecció, d’entre i pels membres electius del Claustre Universitari, dels membres del Consell de Govern següents:

Grup

Nombre de claustrals

electius

Part proporcional

Nombre de membres del

Consell de Govern

Personal docent i investigador 130 11,16 11

Personal d'administració i serveis 31 2,66 3

Estudiantes i estudiants 72 6,18 6

Total

En virtut de l’article 56.3 dels Estatuts, el Claustre Universitari ha de determinar quants dels dotze membres, previstos a l’aparat g) del precepte esmentat, elegeix el Consell de Centres Docents, el Consell de Departament i el Consell d’instituts Universitari de Recerca.

Quart. Una vegada finalitzat el procés electoral per a la renovació total del Claustre Universitari d’aquest any 2009 i proclamats els membres elegits, cal procedir a l’elecció dels membres electes de la Mesa Permanent del Claustre Universitari, de la Comissió de Reglaments del Claustre Universitari, i del Consell de Govern.

ACORDA

Proposar al Claustre Universitari, per a la seva aprovació la normativa següent:

1.- El Claustre Universitari reunit els dies 26 i 30 de novembre de 2009, procedirà a la votació per a l’elecció dels membres electes dels PDI i del PAS de la Mesa Permanent del Claustre Universitari (a partir d’ara “la Mesa”), de la Comissió de Reglaments del Claustre Universitari i del Consell de Govern.

En relació als dotze membres corresponents a l’apartat g) de l’article 56.1 dels Estatuts, es procedirà a l’elecció de sis membres pel Consell de Centres docents i sis pel Consell de Departament.

En relació a aquesta elecció i a la dels representants de les deganes i els degans i els directors i les directores de centres docents, de departaments i d’instituts universitaris de recerca a la Comissió de Reglaments, es portaran a terme durant la primera sessió que celebrin el Consell de Centres Docents, el

(4)

4 Consell de Departaments i el Consell d’Instituts Universitaris de Recerca, posteriorment a la reunió del Claustre Universitari abans esmentada, i en la forma que preveuen els seus reglaments de funcionament.

Pel que fa a la representació de l’estudiantat, es procedirà a la seva elecció mitjançant el sistema de vot electrònic remot d’acord amb el procediment que a tal efecte aprovi el Claustre Universitari.

2.- Electors.

Són electors dels membres electius de la Mesa, tots els membres del Claustre, tant els nats com els electes.

En el cas del Consell de Govern, l’elecció la fan els membres electius del Claustre entre aquests mateixos membres.

Pel que fa a la Comissió de Reglaments, l’elecció dels membres electes representants del PDI, PAS i estudiantat, la fan els membres electius del Claustre entre aquests mateixos membres.

3.- Presentació de candidatures:

3.1. Cada persona presentarà la seva candidatura durant la sessió del Claustre Universitari del dia 26 de novembre, davant la Mesa, una vegada aprovada la normativa per a l’elecció i en el termini horari que la Mesa acordi.

3.2. La Mesa tindrà cura que totes les candidatures presentades estiguin exposades davant l’urna corresponent, abans de començar la votació, i és l’únic òrgan amb competència per fer-ho.

4.- Es disposarà d’una urna per a cadascun dels sectors i òrgans col·legiats assenyalats als antecedents.

5 .- La Mesa organitzarà les meses electorals, i designarà els seus membres, en un nombre de dos per mesa, que han de pertànyer al mateix sector que votarà en cadascuna d’aquestes meses.

6.- Per a cada sector i urna s’estendrà un acta, signada pels membres de la mesa electoral, i s’hi consignaran els vots comptabilitzats. Les actes seran lliurades a la Mesa.

7.- La Secretaria General facilitarà les paperetes que seran les úniques vàlides per a la votació.

(5)

5 8.- A cada papereta es consignarà un nombre igual, com a màxim, al 70%

arrodonit per excés, del nombre de places elegibles definides anteriorment.

9.- Es proclamaran membres de la Mesa, de la Comissió de Reglaments, i del Consell de Govern, respectivament, les persones de cada sector que hagin obtingut més vots, fins completar el nombre de representants que correspon al sector.

Figure

Updating...

References

Related subjects :