• No se han encontrado resultados

AJUNTAMENT DE LA POBLA DEL DUC (VALÈNCIA) PLAÇA DE L ESGLESIA Núm. 4 CP Tel FAX NIF P H

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "AJUNTAMENT DE LA POBLA DEL DUC (VALÈNCIA) PLAÇA DE L ESGLESIA Núm. 4 CP Tel FAX NIF P H"

Copied!
9
0
0

Texto completo

(1)

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL I NORMES DE FUNCIONAMENT, PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL, DE PROFESSOR/A DEL CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES“ALEJANDRO TORMO” DEL EXCM. AJUNTAMENT DE LA POBLA DEL DUC

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és la creació, mitjançant concurs d’una borsa de treball de professors/ores per al centre d’Educació Permanent d’Adults D. Alejandro Tormo de La Pobla del Duc, el nivell a impartir es el primer cicle d’educació permanent d’adults, amb la finalitat de contractar personal per a la provisió temporal d’un lloc de treball de professor/a d’educació permanent d’adults(EPA), que pertany al grup de titulació A2, amb una jornada parcial de 10/14 hores setmanals de dilluns a divendres i d’ una durada d’un curs escolar, per a cobrir les necessitats de contractació temporal que puguen sorgir, al respecte, en l’Ajuntament de La Pobla del Duc.

Este procediment es realitza amb caràcter d’urgència, en no tenir disponibilitat de personal en la borsa actualment existent i ser necessària la contractació del personal per a l’inici del curs el més prompte possible.

La vigència inicial de la borsa serà de 1 any i s’entendrà prorrogada expressament fins que l’ajuntament no resolga la seua derogació o la creació d’una nova borsa que la substitueixca

2. REQUISITS PER LA INSCRIPCIÓ EN LA BORSA:

Segons el que disposa la Ordre de 14 de juny de 2000 de la Conselleria de Cultura i Educació i el Decret 220/1999 del 23 de novembre del Govern Valencià, per ser admesos caldrà que les persones aspirants reunisquen els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o acomplir els requisits que l’art. 57 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix per a l’accés al treball públic dels nacionals d’altres Estats. Les persones aspirants, la nacionalitat de les quals no siga l’espanyola, han d’acreditar igualment no estar sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca en el seu Estat l’accés a la funció pública.

b) Tenir capacitat per a ser contractat, conforme a l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.

c) Tenir complits 16 anys i no excedir, en el seu cas, l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les Comunitats Autonòmiques o Entitats Locals, ni estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.

f) Estar en possessió del títol Universitari de grau de magisteri o de la diplomatura en magisteri que habilite per a impartir classes en l’Escola Permanent d’Adults, (diplomat en magisteri, qualsevol especialitat, o tenir complides les condicions per obtenir-lo en la data que finalitze el termini de presentació d’instàncies, o títol equivalent). Sols s’admetrà la titulació universitària de grau de magisteri o diplomatura en Magisteri per considerar que el nivell a impartir es el primer cicle d’educació d’adults

Tots els requisits esmentats en aquesta base hauran de reunir-se en el dia d’acabament del

WD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

Miguel Angel Ortiz Capella ( 1 de 2 ) Secretari Data Signatura : 10/09/2021 HASH: aeebbb1662f529908001bdf0ebc95fc6

Vicent Gomar Moscardó ( 2 de 2 ) Alcalde Data Signatura : 10/09/2021 HASH: 815c9072093f995aaeed5b28df95d418

(2)

3. PRESENTACIÓ D’ INSTÀNCIES I PAGAMENT DE TAXA

Les instàncies per a prendre part en la present convocatòria s’ajustaran al model d’instancia que figura en l’ANNEX I i es dirigiran a l’Alcaldia de l’Ajuntament, hauran de presentar-se en el Registre General o en la forma prevista en la Llei 39/2015 d’1d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques( llei 30/92 de 26 de novembre, modificada per la llei 4/99 de 13 de gener, BOE nº 12 de 14-1-99).

En el supòsit que es presenten en registres diferents al municipal, la persona interessada haurà de comunicar-ho a l’ajuntament adjuntant copia de la sol·licitud presentada i els requisits d’accés exigits en la base anterior al fax 962927155, si no es rep cap comunicació dins del termini de presentació de sol·licituds no podrà ser admès en el procés selectiu

Els drets per a prendre part procés selectiu són de 10 Euros, i s'ingressaran exclusivament en el compte restringit de l’Ajuntament de la Pobla del Duc en l’entitat CAIXA ONTINYENT , núm. de compte IBAN ES 69 2045 6030 22-1100000073 . El pagament es justificarà amb impressió del segell, plasmat en el resguard de pagament de l'entitat bancària on s'ha efectuat d’ingrés i este s'adjuntarà a la sol·licitud de participació i en ell ha de figurar clarament el nom i cognoms de la persona aspirant i el nom del procés selectiu convocat . Els drets per a prendre part en el procés selectiu seran retornats, previa petició de l'interessat/a, en el cas de ser exclòs/a de el procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en el mateix.

D'acord amb el que disposa l'article 4t de la Llei 9/1999, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100 estan exemptes del pagament dels drets d'examen.

Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en la base anterior.

El termini de presentació és de 5 dies hàbils comptadors a partir del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al tauler d’anuncis i a la pàgina Web municipal, donant-li a partir d’este moment, publicitat per bans.

Documents a aportar junt a la instància:

 Documentació acreditativa de la titulació que els habilita per al lloc de treball sol·licitat.

 Documentació acreditativa dels mèrits al·legats pel sol·licitant i què vullga li siguen valorats en la fase de concurs.

 Fotocopia del DNI/NIE, passaport o permís de conduir.

 Vida Laboral i documentació amb la què l’aspirant acredite el lloc o categoria de treball desenvolupat.

 Justificant de l’entitat bancària que acredite el pagament dels drets per a prendre part procés selectiu o certificat de la Conselleria de Benestar Socials o organisme públic competent d’altra administració pública que acredite una discapacitat igual o superior al 33%

( exemptes)

Tots aquells mèrits al·legats i no acreditats documentalment no seran avaluats.

Els interessats/ades hauran d’indicar el domicili, telèfon i correu electrònic a efectes de notificacions per tal de rebre comunicacions, sent esta informació la única vàlida a efectes de notificació i responsabilitat exclusiva del sol·licitant les errades en la consignació de la informació.

TPSYNNEQMDMWQHWQHAWD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

(3)

4.- ADMISIÓ D’ ASPIRANTS

Per a ser admès a les proves selectives, serà suficient que les persones aspirants manifesten en la instància que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen en aquestes bases, referides a la data de finalització del termini de presentació i hagen presentat la documentació exigida a la base 3.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, mitjançant resolució de l’Alcaldia s’aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el tauler d´anuncis de la seu electrònica, en la pagina web municipal www.lapobladelduc.es i es concedirà un termini de dos dies hàbils per tal d’esmenar les errades

No obstant això, els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 109 de la Llei 39/2015 di d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

No serà esmenable la No acreditació dins del termini de presentació de sol·licituds del documents que segons la base tercera s’han de presentar junt a l’instancia de sol·licitud

Transcorregut este termini sense que es formule cap reclamació a la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, esta s’entendrà com a definitiva.

L’Alcaldia resoldrà les reclamacions que es presenten i elevarà a definitives les llistes d’admesos i exclosos mitjançant resolució que es publicarà igualment en el tauler d´anuncis de la seu electrònica i en la pagina web municipal www.lapobladelduc.es. Esta publicació servirà de notificació a l’efecte d’impugnacions i recursos. En la mateixa resolució s’indicarà el lloc i l’hora de l’inici de la Fase Concurs del Procés Selectiu

Contra la Resolució aprovant la llista definitiva d’ admesos/as i exclosos/as, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemá a la seua publicació en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament davant el mateix órgan que l'ha dictat, o bé interposar-se directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà al de la seua publicació en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, davant l'órgan competent de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, d'acord amb el previst en la Llei 39/2015 di d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

5. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA.

Les bases de selecció, una vegada aprovades per la presidència de la Corporació, seran exposades tauler d´anuncis de la seu electrònica, en la pagina web municipal www.lapobladelduc.es Els terminis es computaran sols des de el dia següent al de la publicació de l’edicte tauler d´anuncis de la seu electrònica i en la pagina web municipal

Els successius anuncis relatius a les proves de selecció es realitzaran al tauler d´anuncis de la seu electrònica , en la pagina web municipal i no caldrà fer notificacions o avisos individuals als opositors sobre el desenvolupament de les proves.

WD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

(4)

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

En cada procés selectiu es constituirà un Tribunal designat a aquest efecte, conforme al que es disposa en l'article 11 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, que estarà format per un nombre imparell de membres, no inferior a tres. Els principis d'eficàcia i eficiència inspiraran el funcionament, nombre i composició del Tribunal.

El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal seran de conformitat amb la Llei 39/2015 d’1d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El tribunal qualificador estarà constituït per:

PRESIDENT/A: Un funcionari de carrera designat per l’alcaldia

SECRETARI: El/la de la Corporació Municipal o funcionari en qui delege.

VOCAL:

Un funcionaris de carrera amb titulació acadèmica igual o superior a l’exigida per al lloc de treball de la convocatòria designat per l’alcaldia

Podrà assistir a les sessions del Tribunal un membre de cadascuna de les seccions sindicals amb representació en l’Ajuntament, amb veu i sense vot.

La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents i es farà pública junt a la llista de persones admeses i excloses al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina Web municipal

.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents, indistintament.

Els vocals del Tribunal tindran igual o superior titulació acadèmica que l’exigida per al lloc de treball de la convocatòria.

Per al millor compliment de la seua missió, el Tribunal podrà sol·licitar i obtenir l’assessorament d’especialistes, amb veu i sense vot, en aquelles proves en què ho estimen necessari o convenient, els quals es limitaran a l’exercici de les respectives especialitats i col·laboraran amb els tribunals basant-se exclusivament en estes. Els assessors seran nomenats per l’Alcaldia i aquest nomenament es publicarà únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament als efectes de les causes d’abstenció i/o recusació

Els membres del Tribunal actuaran sempre a títol individual sense que puguen actuar en representació o per compte d’alguna persona.

Els membres designats hauran d’abstenir-se de formar part del Tribunal quan es donen les circumstàncies previstes en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

TPSYNNEQMDMWQHWQHAWD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

(5)

7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Fase de concurs

7.1 FASE DE CONCURS (fins un màxim de 8 punts)

Els mèrits a valorar seran els següents:

1. Formació i perfeccionament fins a un màxim de 4 punts.

1.1. Formació extra acadèmica rebuda. Fins a un màxim de 2 punts.

En aquest apartat es valorarà la realització de cursos de perfeccionament i especialització en temes relacionats amb les tasques a exercir, impartits per institucions públiques o homologades oficialment, conforme el següent barem:

- No es punturaran els cursos de durada inferior a 12 hores o en els quals no s’indiquen nombre d’hores.

- De 12 a 20 hores: 0,10 punts/curs.

- De 21 a 40 hores: 0,20 punts/curs.

- De 41 a 60 hores: 0,30 punts/curs.

- De 61 a 80 hores: 0,40 punts/curs.

- De 81 a 100 hores: 0,60 punts/curs.

- De més de 100 hores: 0,75 punts/curs.

Aquests mèrits s’acreditaran mitjançant l’aportació del títol expedit per l’entitat organitzadora, en el qual haurà de constar, de forma indubtable, que l’interessat va participar en aquest curs, així com les hores de durada i el contingut mínim d’aquell.

1.2. Formació acadèmica complementària rebuda. Fins a un màxim d’ 1 punt.

En aquest apartat no es valorarà la titulació acadèmica exigida per a l’accés a la plaça corresponent. No obstant açò, es valoraran altres titulacions acadèmiques de caràcter superior que guarde relació amb les tasques a exercir, sempre que siga complementari a la titulació exigida per a participar en aquesta convocatòria, a raó de 1 punt per titulació.

Certificat de B1 d’anglès: 0,5 punts Certificat de B2 d’anglès: 1 punt

1.3. Coneixement de la llengua valenciana. Fins a un màxim d’2 punt.

- 1 punt per estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià de la JQCV o EOI

- 2 punt per estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià de la JQCV o EOI

Els cursos i títols s’acreditaran mitjançant la presentació del corresponent diploma o títol (original o còpia compulsada), que haurà de ser expedit per l’Administració Pública o per centres reconeguts o homologats per l’Administració Pública per a l’ensenyament de la matèria que es tracte.

No es valoraran els cursos superats que siguen necessaris per a l’obtenció de la titulació exigida per a participar en aquesta convocatòria (formació acadèmica).

WD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

(6)

2. Experiència professional. Fins a un màxim de 3 punts.

En aquest apartat es valorarà, amb un màxim de 3 punts, el desenvolupament de tasques relacionades amb les del lloc de treball.

Per cada mes complet de treball a jornada completa desenvolupant tasques relacionades amb el lloc de treball en la categoria professional mestre/a, fins a un màxim de 3 punts:

- Si han sigut prestats en centres dependents d’entitats públiques: 0,10 punts - Si han sigut prestats en centres dependents d’entitats privades: 0,05 punts

No es valoraran les pràctiques realitzades per a la superació dels cursos de formació necessaris per a l’obtenció de la titulació exigida per a participar en aquesta convocatòria.

Els mèrits previstos relatius a l’experiència professional en centres públics, hauran d’acreditar-se mitjançant certificació expedida per l’Administració competent corresponent amb expressió de la plaça i lloc de treball exercit, del període de prestació de serveis i de la jornada laboral setmanal. S’acompanyarà fulla de la vida laboral expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el supòsit de serveis prestats en el sector privat, hauran d’acreditar-se necessàriament mitjançant la presentació de còpia compulsada dels contractes de treball en els quals conste la categoria professional i lloc exercit i informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb expressió del grup de cotització dels períodes cotitzats.

En cas de contradicció entre el contracte i l’informe de vida laboral en relació a la categoria laboral, s’estarà a la definició que per aquest concepte figure en el contracte laboral. En cas d’ometre’s la categoria laboral en el contracte s’estarà al grup de cotització que figure en l’informe de vida laboral.

A l’efecte de la valoració dels mesos treballats es fa constar que s’entendrà que un mes resulta equivalent a 30 dies a jornada completa (37,5 hores setmanals). Els períodes de temps inferiors a un mes s’acumularan i es procedirà a efectuar el prorrateig per al càlcul de la puntuació corresponent.

8. RELACIÓ D’APROVATS

Una vegada baremats els mèrits, el tribunal exposarà al públic la llista d’aspirants amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs. Esta relació començarà amb l’aspirant que haja obtingut la puntuació més alta i seguirà amb la resta d’aspirants segons l’ordre de puntuació, concedint 2 dies hàbils per si cal formular reclamacions i esmenes pertinents en relació al barem.

Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, el Tribunal exposarà al públic la llista d’aspirants aprovats per ordre de puntuació i es proposarà a l’Alcaldia la creació d’una borsa de treball amb estos aspirants i amb el mateix ordre.

Si no es presenta cap al·legació a la relació provisional d’aspirants per ordre de puntuació, s’entendrà com a definitiva.

En el cas de què es produïsquen empats en les puntuacions finals del procés selectiu es resoldran de la manera següent: TPSYNNEQMDMWQHWQHAWD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

(7)

• Tindrà preferència la persona que haja obtingut més puntuació a l’apartat d’experiència.

• Si continua l’empat, tindrà preferència la persona que tinga més puntuació en l’apartat de formació rebuda.

• Si continua l’empat es tindrà en compte els coneixements en valencià.

• Per últim, si persisteix, es decidirà per ordre alfabètic del primer cognom dels aspirants empatats.

9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

La persona aspirant a la que se li proposa el contracte presentarà en l’Ajuntament, al departament de personal, en el termini de dos dies, comptadors a partir de l’oferta del contracte els documents que acrediten les condicions requerides per a participar en el concurs d’esta convocatòria, la documentació acreditativa de reunir els requisits de la Base segona de la present convocatòria (ja que de no ser així, donarà lloc a la seva exclusió) en original i fotocòpia per a la seva compulsa i devolució:

a) Document Nacional d'Identitat o equivalent en cas de tractar-se d'aspirants estrangers.

b) Cartilla de la Seguretat Social.

c) Número de compte corrent.

d) Títol acadèmic exigit a la Base segona de la convocatòria o, en defecte d'això, certificació acadèmica expressiva d'haver conclòs amb qualificació positiva tots els estudis precisos per a la seva obtenció, o l'oportuna habilitació en el cas que no sigui ciutadà espanyol.

i) Certificat de manca d'antecedents penals.

f) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari d'Administració Pública alguna, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Els aspirants que no tinguessin la nacionalitat espanyola presentaran documentació certificada per l'autoritat competent del país d'origen i degudament adverada acreditativa que no es troben sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedeixin en el seu estat l'accés a la funció pública.Si de la comprovació de la documentació s'observés inexactitud o falsedat, es resoldrà l'exclusió del procés decaient l'interessat en els drets i interessos legítims a ser nomenats

g) Prèviament a la contractació es formularà una declaració jurada de no exercir cap lloc o activitat en el sector públic delimitat per l’article primer de la Llei 53/84 i indicaran que no realitzen cap activitat incompatible o subjecta a reconeixement d’incompatibilitat.

Una vegada presentada la documentació, es procedirà per l'òrgan municipal competent a adoptar la corresponent resolució de nomenament, conforme al que es disposa en la normativa aplicable que correspongui.

Si dins del termini fixat i llevat dels casos de força major, degudament acreditats, no presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits no podrà ser contractada.

Qualsevol aspirant que renuncie a una oferta de treball, obligatòriament ho farà per escrit davant este Ajuntament i passarà immediatament a ocupar l’últim lloc de la llista

10. FUNCIONAMENT DE LA BORSA

Es publicarà la llista ordenada de la borsa de treball i se seguirà l’ordre en el cas de produir-se vacants o renuncies.

La Borsa d'Ocupació resultant de la present convocatòria tindrà una durada d’1 any i s’entendrà prorrogada expressament fins que l’ajuntament no resolga la seua derogació o la creació d’una nova borsa que la substitueixca . Així mateix, l'entrada en vigor de la Borsa

WD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

(8)

11. INCIDÈNCIES

Seran resoltes pel tribunal i s’adoptaran acords necessaris.

12. LEGISLACIO APLICABLE

La realització de les proves selectives se subjectarà, en tot allò que no estiga expressament previst en les estes bases, al que disposen les disposicions següents:

− Orde APU/1461/2002, de 6 de juny, per la que s’estableixen les normes per a la selecció i nomenament de personal funcionari interí.

− Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, Pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

− Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

− Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local

− Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el Procediment de Selecció dels Funcionaris d'Administració Local.

− Legislació autonòmica valenciana de Funció Pública.

− Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

− Els restants disposicions normatives que resulten aplicables a la matèria i/o aquelles que substituïsquen o desenvolupen els normes anteriorment assenyalades.

13. RECURSOS

Contra l’acte d’aprovació d’estes bases, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia Presidència, en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant el Jutjat d’esta jurisdicció de València, de conformitat amb el que es disposa en l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En ambdós casos el termini es computarà des del dia següent al de la publicació d’estes bases. També es podran interposar altres recursos que resulten procedents.

Diligència: Per a fer constar que estes bases amb el seu annex han sigut aprovades pel Decret d’alcaldia núm 2021-0296 de 10 de setembre de 2021

Document datat i signat electrònicament en la Pobla del Duc

El Alcalde El secretari,

Vicent Gomar Moscardo Miguel Angel Ortiz Capella

TPSYNNEQMDMWQHWQHAWD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

(9)

Sol·licitud de participació en processos selectius

(Annex I)

DADES PERSONALS

Cognoms: Nom: NIF:

Data naixement: Localitat naixement: CP País: Nacionalitat:

DOMICILI ACTUAL

Carrer, avinguda, plaça i núm.

Població CP

Província País

Telèfons de contacte amb prefix: Correu Electrònic

DADES DEL PROCÉS SELECTIU

BORSA DE TREBALL PROFESSOR/A DEL CENTRE DE

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES “D. ALEJANDRO TORMO” Forma d'accés: Concurs

DATA I FIRMA

persona que firma este document DECLARA que aporta juntament amb l’instancia els documents que acrediten que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona de la convocatòria

________________, ____ de________ 2021

Signat: _____________________________

Espai reservat per a l'administració:

Es presenta dins del termini

s'adverteixen les següents irregularitats:

Segell i data del Registre:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DEL DUC

El present procés selectiu està regit pel principi de publicitat pel que la participació en el mateix suposa l'acceptació per part de les persones aspirants del tractament de les seues dades de caràcter personal que ens faciliten en la seua sol·licitud, per a les publicacions en butlletins oficials, taulers d'anuncis, pàgina Web i altres mitjans de difusió dels resultats parcials i definitius del procés selectiu. L'informem que, de conformitat amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , les dades de caràcter personal obtinguts en la sol·licitud de participació en la selecció seran recollits en el tractament “Personal” i que és responsabilitat de l'Ajuntament de la Pobla del Duc a dalt esmentat. El tractament està recollit en el Registre d'Activitats de tractament i compta amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les dades. En qualsevol cas, la subscripció de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant resulta informada i dóna el seu consentiment al tractament de les seues dades per a la finalitat esmentada. La base legal que ens permet tractar les seues dades és, segons l'Art. 6,c del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 “el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament”. Les seues dades seran cedides a “Altres organismes públics amb competència en la matèria”. No existeix la supressió de les dades, ja que, encara que es produïsca la baixa, és necessari conservar les dades a efectes històrics, estadístics i científics. Té dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podrán sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas podrem conservar per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. D'altra banda, la persona sol·licitant manifestarà que la informació facilitada és certa i que no ha sigut omesa o alterada cap informació que poguera ser desfavorable per a aquesta, quedant informada que la falsedat o omissió d'alguna dada suposarà la impossibilitat de prestar correctament el

WD3EQS2 | Verificació: https://lapobladelduc.sedelectronica.es/

Referencias

Documento similar

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

En estos últimos años, he tenido el privilegio, durante varias prolongadas visitas al extranjero, de hacer investigaciones sobre el teatro, y muchas veces he tenido la ocasión

que hasta que llegue el tiempo en que su regia planta ; | pise el hispano suelo... que hasta que el

En junio de 1980, el Departamento de Literatura Española de la Universi- dad de Sevilla, tras consultar con diversos estudiosos del poeta, decidió propo- ner al Claustro de la

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

[r]

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON

Social Media, Email Marketing, Workflows, Smart CTA’s, Video Marketing. Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile Marketing,