• No se han encontrado resultados

CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

2021-07-15 10:18:07

GRAU EN INFERMERIA

28333 - PRACTICUM CLÍNIC III

Informació general

Tipus d'assignatura : Obligatòria Coordinador : Montserrat Lamoglia Puig Curs: Tercer

Trimestre: Tercer Crèdits: 5 Professorat:

Meritxell Puyané Oliva <mpuyane@tecnocampus.cat>

Griselda Manzano Monfort <gmanzano@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Català Castellà

Competències que es treballen

Bàsica

CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Específica

CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

General

CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels

(2)

processos i la continuitat assistencial

Descripció

L’assignatura del Pràcticum Clínic III s’inclou dins del mòdul del pràcticum del Grau en Infermeria.

Atesa la situació generada per l’evolució del coronavirus SARS-COV-2 i la conseqüent suspensió de les pràctiques clíniques al centres sanitaris, es plantegen les següents activitats formatives que permeten commutar hores pràctiques i alhora establir elements d’avaluació.

La majoria de les activitats formatives exposades tenen relació directa amb el COVID 19.

Dinàmica

Es realitzaran un total de 4 seminaris o tutories grupals (un per setmana) sobre temàtiques variades impartides per docents experts en el tema que tindran una part en streaming de duració aproximada de 1 hora.

Cada una de les setmanes estarà estructurada de la següent forma:

1era part: Treball autònom de l’estudiant

Abans de l’inici del seminari, el/la tutor/a acadèmic/a oferirà recursos a l’estudiant a través de l’aulari perquè aquest pugui preparar-se de forma autònoma els continguts que es treballaran.

Els recursos que oferirà podran ser articles científics, casos clínics, llibres, vídeos, podcast, guies d’actuació, retalls de diari, entre d’altres.

2on part: Seminaris o tutories grupals i individuals.

Es realitzaran un total de 4 seminaris o tutories grupals, dos en horari de matí i els altres dos en horari de tarda.

En cada un dels seminaris o tutories grupals hi haurà un màxim de 15-20 estudiants. Els grups es determinaran setmanalment en funció de la disponibilitat de cada estudiant.

Els seminaris o tutories grupals tindran una durada de 2-3 hores. No totes les hores implicaran l’activitat en streaming (en directe). Es podrà organitzar el seminari de forma que el/la tutor/a acadèmic/a realitzi una part en streaming i que l’altra part suposi la realització d’activitats a través de l’aulari.

Un cop finalitzats els seminaris i tutories grupals en streaming, els i les estudiants podran accedir a la gravació dels mateixos. La finalitat d’aquestes gravacions és que tots els i les estudiants puguin accedir a la informació treballada en els seminaris i tutories grupals.

També s’oferirà la possibilitat de realitzar tutories individuals amb els i les estudiants que ho requereixin.

3era part: Treball individual.

Un cop realitzat el seminari o la tutoria grupal, el/a tutor/a acadèmic/a proposarà diverses activitats per acabar de completar els continguts treballats anteriorment.

Les activitats es podran realitzar mitjançat el debat a través del fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc.

Resultats d'aprenentatge

RA 2. Desenvolupar el procés infermer en la cura de les persones en l'àmbit gerontològic, segons l'evidència científica i els mitjans disponibles.

RA 3. Desenvolupar els coneixements, les habilitats i les actituds que intervenen en les cures d'infermeria a persones en procés d'envelliment i mort, considerant el seu gènere i context cultural.

RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA 9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

RA 11. Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i l'àmbit pràctic d'intervenció.

RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupen les pràctiques pre-professionals i aplicar les guies clíniques adequades.

(3)

RA 20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions.

Metodologia de treball

MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD 11. Treball autònom

Continguts

Tutoria grupal 1: Gestió de les emocions en situacions de crisis.

Reconeixement de les pròpies emocions davant d’una situació d’alarma.

Identificar les característiques i l’estil personal per a controlar el propi estrès.

Comunicació amb els pacients i família en confinament.

Seminari 2: Abordatge de la malaltia en els pacients positius amb símptomes lleus, moderats, greus i en situació de final de vida.

Senyals d’alerta i possibles complicacions i actuacions.

Decisions de limitació de l’esforç terapèutic (LET). Sedació pal·liativa.

Aïllament domiciliari.

Seguiment del pacient afectat.

Abordatge del pacient en estat greu: Ventilació mecànica, pronació...

Seminari 3: Abordatge de l’estat d’alerta sanitària en diferents països.

Abordatge de la situació en diferents països

Reflexió crítica tenint en compte els diferents canals de comunicació.

Seminari 4: Situació post pandèmia – Reflexió final.

Anàlisi de la situació que es trobarà l’estudiant quan s’incorpori en el mercat laboral.

Qualitat de vida de la població.

Salut mental.

Esgotament i burnout.

Unitats especialitzades

Valoració general de la situació d’emergència sanitària i pandèmia mundial viscuda.

Activitats d'aprenentatge

(4)

Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en aquestes, la següent taula les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que en elles es treballen. En aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític.

Activitat ECTS Metodologia Competències

AF4. Pràctiques clíniques 5

MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD 11. Treball autònom

CB2, CG5,

CG8, CG9, CG10, CG11, CG15, CG17, CE26,

Sistema d'avaluació

L'avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma contínua a partir del que l'estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

Sistema d’avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE 8. Seguiment individual

40%

Activitats individuals realitzades a través de l'aulari

SE 2. Treballs individuals

60%

Treball final (Tutor/a acadèmic/a) (30%)

Prova pràctica (30%)

Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE)

Treballs individuals

Els i les estudiants realitzaran un treball individual (diari reflexiu) que hauran d’entregar al final del període de pràcticum. Serà necessari obtenir una puntuació de 5 en el treball individual del diari reflexiu per a poder aprovar l’assignatura.

Seguiment individual

Per completar els continguts treballats en cada seminari i tutoria grupal, el/la tutor/a acadèmic/a realitzarà activitats individuals complementàries en diferents formats a través de l’aulari (fòrum, qüestionaris, preguntes obertes, preguntes curtes, discussió de casos clínics, participació a les xarxes (twitter, instagram...), etc. Aquestes activitats seran avaluables però no seran obligatòries i en el aulari de moodle s’especificarà per cada activitat el periode de temps per realitzar-la.

Recuperació

El treball final del Diari reflexiu es podrà recuperar en període de recuperació.

Recursos

(5)

Bàsics Bibliografies

Bulechek, G. M. (2009). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). Elsevier Health Sciences

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2014). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017.

Barcelona:Elsevier.

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Eds.). (2015). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2015-2017. Elsevier.

Johnson, M., & Center for Nursing Classification & Clinical Effectiveness. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA - I y diagnósticos médicos:

Soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados (Terceraón.; 3rd ed.). Amsterdam, [Netherlands]: Elsevier Mosby.

Moorhead, S., & Johnson, M. (2009). Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Elsevier Health Sciences.

Referencias

Documento similar

Cedulario se inicia a mediados del siglo XVIL, por sus propias cédulas puede advertirse que no estaba totalmente conquistada la Nueva Gali- cia, ya que a fines del siglo xvn y en

dente: algunas decían que doña Leonor, &#34;con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Tras establecer un programa de trabajo (en el que se fijaban pre- visiones para las reuniones que se pretendían celebrar los posteriores 10 de julio —actual papel de los

Por PEDRO A. EUROPEIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO. Re- laciones entre el Derecho privado y el ordenamiento comunitario. Ca- racterización del Derecho privado comunitario. A) Mecanismos

Consecuentemente, en el siglo xviii hay un cambio en la cosmovi- sión, con un alcance o efecto reducido en los pueblos (periferia), concretados en vecinos de determinados pueblos