• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00038

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00038"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

CODI 00038

NOM DE LA SÈRIE Expedients de prohibits SUPORT

− Paper.

− Informàtic: PROHIBIDOS.

ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació / Subsecretaria / Servici del Joc FUNCIÓ

Control de l’accés a bingos i casinos.

MARC LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓ

OFICIAL NÚMERO DATA DE

PUBLICACIÓ Reial Decret de 6 d’octubre de 1888, disposant la publicació del

Codi Civil.

GACETA DE MADRID

282 08/10/1888

Reial Decret d’11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini de Entrada en vigor del Codi Civil.

GACETA DE MADRID

43 12/02/1889

Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. BOE 311 29/12/1978

Reial Decret 1067/1981, de 24 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de Joc Mitjançant Bitllets.

DOGV 48 15/06/1981

Ordre de 13 de desembre de 1985, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, sobre suspensió temporal dels permisos d’explotació de màquines recreatives i d’atzar.

DOGV 327 10/01/1986

Decret 40/1986, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre prestació i devolució de fiances en matèria de joc.

DOGV 365 18/04/1986

Correcció d’errades al Decret 40/1986, de 21 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre prestació i devolució de fiances en matèria de joc.

DOGV 397 27/06/1986

Decret 106/1986, de 19 d’agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aproven les normes provisionals, que regulen alguns aspectes dels jocs d’atzar realitzats amb màquines o aparells automàtics.

DOGV 427 12/09/1986

Ordre de 5 de març de 1987, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es dicten instruccions per a la documentació de màquines recreatives i d’atzar.

DOGV 554 26/03/1987

Ordre de 3 d’abril de 1987, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es modifica el joc del bingo.

DOGV 565 10/04/1987

Llei 4/1988, de la Generalitat Valenciana, de 3 de juny, del joc de la DOGV 842 09/06/1988

(2)

Comunitat Valenciana.

Decret 141/1988, de 23 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es reglamenta l’estructura, funcionament i composició de la Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 915 04/10/1988

Decret 89/1990, d’11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 1335 28/06/1990

Ordre de 6 de novembre de 1990, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar.

DOGV 1431 27/11/1990

Ordre de 14 de març de 1991, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es dicten normes reguladores sobre l’organització administrativa en matèria de joc.

DOGV 1519 11/04/1991

Ordre de 25 de febrer de 1992, del conseller d’Economia i Hisenda, per la que desenrotlla el Reglament del Joc del Bingo, aprovat per Decret 89/1990, d’11 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 1746 17/03/1992

Decret 75/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 2068 15/07/1993

Decret 76/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel que aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar.

DOGV 2076 27/07/1993

Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel que aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 2077 28/07/1993

Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.

BOE 189 09/08/1993

Ordre de 13 de setembre de 1993, del conseller d’Economia i Hisenda, per la que es desplega el Reglament del Joc del Bingo, aprovat per Decret 75/1993, de 28 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOGV 2116 04/10/1993

Ordre de 20 de desembre de 1993, de la Conselleria d’Economia i Hisenda per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar.

DOGV 2172 27/12/1993

Decret 215/1994, de 17 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 2385 11/11/1994

Decret 149/1985, de 4 d’octubre, del Consell de la Generalitat, sobre regulació de l’exercici de les competències transferides a la Generalitat Valenciana en matèria de joc.

DOGV 297 21/10/1985

Ordre de 17 de febrer de 1997, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, per la qual es modifica la Norma D.2 del annex II del Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 2956 21/03/1997

Decret 53/1988, de 25 d’abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es concedeix una subvenció a les empreses operadores de màquines recreatives afectades per les inundacions.

DOGV 823 12/05/1988

(3)

Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar.

DOGV 3351 15/10/1998

Ordre de 10 de desembre de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoca concurs públic per a l’atorgament de l’autorització d’instal—lació i explotació d’un casino de joc a la Comunitat Valenciana.

DOGV 3392 14/12/1998

Ordre de 9 de desembre de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar, aprovat per el Decret 155/1998, de 29 de setembre.

DOGV 3396 18/12/1998

Decret 192/2001, de 18 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 155/1998, de 29 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Màquines recreatives i d’Atzar.

DOGV 4153 21/12/2001

Decret 79/2002, de 23 de maig, del Govern Valencià, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 4260 30/05/2002

Correcció d’errades del Decret 79/2002, de 23 de maig, del Govern Valenciana, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Decret 77/1993, de 28 de juny, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOGV 4266 07/06/2002

Decret 144/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’acorda la suspensió de noves autoritzacions d’explotació de màquines de tipus B o recreatives amb premi destinades a ser instal—lades en bars, cafeteries, restaurants, clubs, càmpings i anàlegs.

DOGV 4335 13/09/2003

Decret 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 4468 27/03/2003

Correcció d’errades del Decret 25/2003, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 4499 14/05/2003

Ordre de 19 de setembre de 2003, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova la modificació de l’annex, Catàleg de Jocs, del Decret 215/1994, de 17 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 4612 21/10/2003

Ordre de 2 de gener de 2004, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l’annex del Reglament del Joc del Bingo, aprovat mitjançant el Decret 25/2003, de 25 de març, del Consell de la Generalitat.

DOGV 4662 02/01/2004

Ordre UBT/3424/2004, de 4 d’octubre, de modificació del Reglament del Joc del Bingo, aprovat per Orde de 9 de gener de 1979.

BOE 25 25/10/2004

Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament del Joc del Bingo.

DOGV 5237 10/04/2006

Ordre de 15 de juny de 2006, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l’annex III del Reglament de

DOGV 5284 20/06/2006

(4)

Màquines Recreatives i d’Atzar aprovat per el Decret 155/1998, de 29 de setembre, modificat per el Decret 192/2001, de 19 de desembre, del Govern.

Decret 116/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel que aprova el Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana.

DOGV 5321 09/08/2006

Ordre de 20 de desembre de 2006, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l’annex del Reglament del Joc del Bingo, aprovat mitjançant el Decret 43/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat.

DOCV 5417 29/12/2006

Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

DOGV 5238 11/04/2006

Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar.

DOGV 5343 11/09/2006

Lleis de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.

DOGV

Decret 44/2007, de 20 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Salons Recreatius i Salons de Joc.

DOCV 5496 23/04/2007

DOCUMENTS QUE FORMEN L’EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

Imprés de sol—licitud d’inclusió en el llistat de prohibició per a jugadors o de l’alçament de la prohibició a l’accés de casinos i sales de bingo.

Fotocòpia del DNI, permís de residència o passaport del jugador.

Fotocòpia del DNI, permís de residència o passaport del representant.

Sol—licitud del Ministeri de l’Interior, en el cas que es vullga obtindre la prohibició d’accés a establiments de joc en tot el territori nacional.

Resolució. Pot contindre diverses notificacions.

Sol—licitud de baixa. Pot sol—licitar-se la baixa.

Resolució. Pot contindre diverses notificacions.

Recursos. Pot contindre recurs i resolució.

RÈGIM D’ACCÉS

TIPUS D’ACCÉS DISPOSICIÓ

Restringit Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

(BOE núm. 298, de 14/12/1999)

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (BOE núm. 17, de 19/01/2008)

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (BOE núm. 285, de 27/11/1992)

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. (BOE núm. 302, de 18/12/2003)

(5)

Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora. (BOE núm. 189, de 09/08/1993)

SÈRIES RELACIONADES

− Autorització i registre d’empreses operadores.

− Autorització d’instal—lació de salons recreatius i salons de joc.

− Registre de salons recreatius i salons de joc.

− Autorització i registre d’instal—lació de bingos.

− Autorització i registre d'empreses de servicis.

− Autorització d’instal—lació i obertura casinos.

− Registre de fabricants i d'importadors.

− Registre de comercials i distribuïdors.

− Homologació de màquines A.

− Homologació de màquines B.

− Homologació de màquines C.

− Homologació de material de jocs.

− Autorització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

− Llistats de prohibits.

− Expedients sancionadors.

− Devolució d’avals.

DICTAMEN

Conservació permanent de la documentació original. S’eliminaran les còpies que puguen haver-hi en els diferents servicis de l’administració.

RESOLUCIÓ

Resolució de 21 de juliol de 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius (DOCV núm. 6.074, de 07/08/02009).

Referencias

Documento similar

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a associacions empresarials i fórmules de comerç associat o integrat que tinguen el domicili social a la

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo