• No se han encontrado resultados

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Conselleria de Cultura, Educació i Esport"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

I. DISPOSICIONS GENERALS 1. P

RESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 15 de maig de 2006, de la Conselleria de Cul- tura, Educació i Esport, per la qual establix el model d’informe psicopedagògic i el procediment de formalit- zació. [2006/6370]

El Decret 131/1994, de 5 juliol del Govern Valencià, pel qual es regulen els servicis especialitzats d’orientació educativa, psicopeda- gògica i professional (DOGV 28-07-94), en l’article 3, g), atribuïx a estos servicis la funció de realitzar l’avaluació i la valoració sociop- sicopedagògiques i logopèdiques de l’alumnat, per a la determinació de la seua escolarització més adequada i, si és procedent, elaborar la proposta de diversificació curricular o d’adaptació curricular signi- ficativa i realitzar, si cal, el tractament logopèdic i rehabilitador.

El Decret 39/1998, de 31 de març del Govern Valencià, d’orde- nació de l’educació per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats edu- catives especials (DOGV 17-04-98), en l’article 6, disposa que els servicis especialitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i pro- fessional i els gabinets psicopedagògics escolars autoritzats realitza- ran, en aplicació de les funcions atribuïdes pel citat Decret 131/1994, en estreta col•laboració amb l’equip de professors i amb els pares o tutors legals, la identificació i l’avaluació de les necessitats educati- ves especials per a orientar, recolzar i estimular el desenvolupament i el procés d’aprenentatge dels alumnes.

L’avaluació psicopedagògica servix de base per a la presa de deci- sions sobre diferents situacions de l’alumnat amb necessitats educa- tives especials, així com sobre l’organització del seu entorn educa- tiu i els recursos de suport necessaris.

Després d’esta avaluació psicopedagògica, els servicis especia- litzats han d’emetre un informe tècnic psicopedagògic, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures educatives que corresponguen.

Amb la finalitat de facilitar la seua tasca als professionals de l’orientació educativa, psicopedagògica i professional, esta orde esta- blix un model únic d’informe psicopedagògic, així com el procediment de formalització.

Per tot això, en virtut de les competències que m’atribuïx l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

ORDENE Primer. Objecte

1. Esta orde té com a objecte aprovar el model d’informe psico- pedagògic que s’ha d’emetre preceptivament, després de la corres- ponent avaluació de l’alumnat, per a adoptar les següents mesures educatives previstes en les disposicions que se citen:

a) Determinació de la modalitat d’escolaritat a l’inici de l’esco- larització i Modificació de la modalitat d’escolaritat: Orde d’11 de novembre de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establix el procediment del dictamen per a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (DOGV 18-01-95).

b) Adaptació curricular individual significativa, adaptació d’accés al currículum, diversificació curricular i adaptació curricular en grup:

Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula l’atenció a la diversitat en l’Educació Secundària Obligatòria (DOGV 19-06-99).

c) Flexibilització de curs per sobredotació intel•lectual: Orde de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Cièn- cia, per la qual es regulen les condicions i el procediment per a fle- xibilitzar, excepcionalment, la duració del període d’escolarització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials

I. DISPOSICIONES GENERALES 1. P

RESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

ORDEN de 15 de mayo de 2006, de la Conselleria de Cul- tura, Educación y Deporte, por la que establece el mode- lo de informe psicopedagógico y el procedimiento de for- malización. [2006/6370]

El Decreto 131/1994, de 5 julio del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional (DOGV 28-07-94), en el artículo 3, g), atribuye a estos servicios la función de realizar la evaluación y la valoración sociopsicopedagógicas y logopédicas del alumnado, para la determinación de su escolarización más adecuada y, si procede, elaborar la propuesta de diversificación curricular o de adaptación curricular significativa y, en su caso, realizar el tratamiento logopé- dico y rehabilitador.

El Decreto 39/1998, de 31 de marzo del Gobierno Valenciano, de ordenación de la educación para la atención al alumnado con nece- sidades educativas especiales (DOGV 17-04-98), en el artículo 6, dis- pone que los servicios especializados de orientación educativa, psi- copedagógica y profesional y los gabinetes psicopedagógicos escolares autorizados realizarán, en aplicación de las funciones atribuidas por el citado Decreto 131/1994, en estrecha colaboración con el equipo de profesores y con los padres o tutores legales, la identificación y eva- luación de las necesidades educativas especiales para orientar, apoyar y estimular el desarrollo y proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

La evaluación psicopedagógica sirve de base para la toma de deci- siones sobre diferentes situaciones del alumnado con necesidades educativas especiales, así como sobre la organización de su entorno educativo y los recursos de apoyo necesarios.

Tras esta evaluación psicopedagógica, dichos servicios especia- lizados han de emitir un informe técnico psicopedagógico, con carác- ter previo a la adopción de las medidas educativas que correspondan.

Con la finalidad de facilitar su tarea a los profesionales de la orien- tación educativa, psicopedagógica y profesional, esta orden estable- ce un modelo único de informe psicopedagógico, así como el proce- dimiento para su formalización.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artí- culo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valen- ciano,

ORDENO Primero. Objeto

1. Esta orden tiene como objeto aprobar el modelo de informe psicopedagógico que se ha de emitir preceptivamente, tras la corres- pondiente evaluación del alumnado, para adoptar las siguientes medi- das educativas contempladas en las disposiciones que se citan:

a) Determinación de la modalidad de escolaridad al inicio de la escolarización y Modificación de la modalidad de escolaridad: Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Conselleria de Educación y Cien- cia, por la que se establece el procedimiento del dictamen para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales (DOGV 18.01.95).

b) Adaptación curricular individual significativa, adaptación de acceso al currículo, diversificación curricular y adaptación curricular en grupo: Orden de 18 de junio de 1999, de la Conselleria de Cultu- ra, Educación y Ciencia, por la que se regula la atención a la diversi- dad en la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV 19-06-99).

c) Flexibilización de curso por sobredotación intelectual: Orden de 14 de julio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, excepcionalmente, la duración del período de escolari- zación obligatoria de los alumnos y alumnas que tienen necesidades

(2)

derivades de condicions personals de sobredotació intel•lectual (DOGV 05-08-99).

d) Programa de garantia social: Orde conjunta de 24 de febrer del 2000, de les conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d’Ocupació, per la qual es regulen els programes de garantia social a la Comuni- tat Valenciana (DOGV 14-03-00).

e) Pròrroga de l’escolarització bàsica: Orde de 4 de juny del 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’aten- ció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17-07-01).

f) Pròrroga de permanència extraordinària en Educació Primària per a alumnes amb necessitats educatives especials, adaptacions curri- culars individuals significatives en Educació Primària, adaptacions d’accés al currículum i atenció del mestre o de la mestra d’educació especial: audició i llenguatge: Orde de 16 de juliol del 2001 per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats edu- catives especials escolaritzats en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària (DOGV 17-09-01)

g) Adaptació curricular (ACI) en Batxillerat i Formació Profes- sional Específica, Exempció de qualificació en Batxillerat: Orde de 14 de març del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educati- ves especials escolaritzat en centres que impartixen educació secun- dària (DOGV 14-04-05).

2. Així mateix, l’orde establix el procediment que s’ha de seguir per a l’emissió de l’informe i el seu arxivament.

Segon. Àmbit d’aplicació

La present orde s’aplicarà en els centres docents que impartis- quen les ensenyances de règim general no universitàries i que esti- guen ubicats en l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria de Cul- tura, Educació i Esport de la Generalitat.

Tercer. Iniciació del procediment

1. Les normes esmentades en l’apartat primer.1 determinen, per a cada una de les mesures, qui pot sol•licitar l’informe psicopedagò- gic, així com els terminis i les instàncies a qui es dirigix la sol•licitud.

2. Per a això, s’utilitzarà el model de sol•licitud que figura en l’annex I d’esta orde.

Quart. Informe psicopedagògic

1. Després de l’avaluació preceptiva, la professora o el professor de psicologia i pedagogia o qui tinga atribuïdes les seues funcions, emetrà l’informe tècnic psicopedagògic corresponent, d’acord amb els terminis i procediments establits en la corresponent norma entre les citades en l’apartat primer.1 d’esta orde.

2. L’informe s’ajustarà al model que figura en l’annex II d’esta orde.

3. En tots els casos, s’ompliran els apartats A, B, C, D i E de l’annex. Quan l’informe psicopedagògic haja d’incloure una propos- ta de pla d’actuació, s’omplirà també l’apartat F que corresponga.

4. Les normes esmentades en l’apartat primer.1 determinen, per a cada una de les mesures, la data, forma i procediment per a la comu- nicació del contingut de l’informe, així com el lloc on ha de ser arxi- vat.

5. En tot cas, es garantirà la confidencialitat de la informació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa

Derogació parcial de:

1. Orde d’11 de novembre de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual s’establix el procediment del dictamen per a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (DOGV 18-01-95).

– Annex I.

2. Orde de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Edu- cació i Ciència per la qual es regula l’atenció a la diversitat en l’Edu- cació Secundària Obligatòria (DOGV de 19-06-99).

educativas especiales derivadas de condiciones personales de sobre- dotación intelectual (DOGV 05-08-99).

d) Programa de Garantía Social: Orden conjunta de 24 de febre- ro de 2000, de las Consellerias de Cultura, Educación y Ciencia y de Empleo, por la que se regulan los Programas de Garantía Social en la Comunitat Valenciana (DOGV 14-03-00).

e) Prórroga de la escolarización básica: Orden de 4 de junio de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades de compensación educativa (DOGV 17-07-01).

f) Prórroga de permanencia extraordinaria en Educación Primaria para alumnos con necesidades educativas especiales, adaptaciones curriculares individuales significativas en Educación Primaria, adap- taciones de acceso al currículo y atención del maestro o de la maes- tra de educación especial: audición y lenguaje: Orden de 16 de julio de 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de Edu- cación Infantil (2º ciclo) y Educación Primaria (DOGV 17-09-01):

g) Adaptación curricular (ACI) en Bachillerato y Formación Pro- fesional Específica, exención de calificación en Bachillerato: Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula la atención al alumnado con necesida- des educativas especiales escolarizado en centros que imparten edu- cación secundaria (DOGV 14-04-05).

2. Así mismo, la orden establece el procedimiento a seguir para la emisión de dicho informe y su archivo.

Segundo. Ámbito de aplicación

La presente orden será de aplicación en los centros docentes que impartan las enseñanzas de régimen general no universitarias y que estén ubicados en el ámbito territorial de gestión de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat.

Tercero. Iniciación del procedimiento

1. Las normas citadas en el apartado primero.1, determinan, para cada una de las medidas, quién puede solicitar el informe psicopedagó- gico, así como los plazos y las instancias a quienes se dirige la solicitud.

2. Para ello, se utilizará el modelo de solicitud que figura en el anexo I de esta orden.

Cuarto. Informe psicopedagógico

1. Tras la evaluación preceptiva, la profesora o el profesor de psi- cología y pedagogía o quien tenga atribuidas sus funciones, emitirá el informe técnico psicopedagógico correspondiente, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos en la correspondiente norma de entre las citadas en el apartado primero.1 de esta orden.

2. Dicho informe se ajustará al modelo que figura en el anexo II de esta orden.

3. En todos los casos, se cumplimentarán los apartados A, B, C, D y E de dicho anexo. Cuando el informe psicopedagógico deba incluir una propuesta de plan de actuación, se cumplimentará tam- bién el apartado F que corresponda.

4. Las normas citadas en el apartado primero.1 determinan, para cada una de las medidas, la fecha, forma y procedimiento para la comunicación del contenido del informe, así como el lugar donde debe ser archivado.

5. En todo caso, se garantizará la confidencialidad de la información.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa

Derogación parcial de:

1. Orden de 11 de noviembre de 1994, de la Conselleria de Edu- cación y Ciencia, por la que se establece el procedimiento del dicta- men para la escolarización de los alumnos con necesidades educati- vas especiales (DOGV 18-01-95):

• Anexo I.

2. Orden de 18 de junio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria (DOGV 19-06-99):

(3)

– Annexos I, II, III i V: apartats de Dades Inicials, Avaluació Psi- copedagògica de les necessitats educatives especials i Informe Psi- copedagògic.

3. Orde de 14 de juliol de 1999, de la Conselleria de Cultura, Edu- cació i Ciència, per la qual es regulen les condicions i el procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la duració del període d’escola- rització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials derivades de condicions personals de sobredotació intel•lec- tual (DOGV de 05-08-99).

– Apartats sèptim.b, octau i nové.

– Annex II.

4. Orde de 16 de juliol del 2001 per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolarit- zats en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària (DOGV 17-09-01).

– Annexos I i II: apartats de Dades Inicials, Avaluació Psicope- dagògica de les necessitats educatives especials i Informe Psicope- dagògic.

5. Orde de 14 de març del 2005, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària (DOGV 14-04-05).

– Apartat deu.d.

– Annex: apartats de Dades Inicials, Avaluació Psicopedagògica de les necessitats educatives especials i Informe Psicopedagògic.

6. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix esta orde.

DISPOSICIONS FINALS Primera. Facultat per a l’aplicació i desenrotllament

S’autoritza la Direcció General d’Ensenyament a dictar totes les disposicions necessàries per a la interpretació, el desplegament i l’apli- cació d’esta orde.

Segona. Entrada en vigor

Esta orde entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

València, 15 de maig de 2006

El conseller de Cultura, Educació i Esport ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

• Anexos I, II, III y V: apartados de Datos Iniciales, Evaluación Psi- copedagógica de las necesidades educativas especiales e Informe Psi- copedagógico.

3. Orden de 14 de julio de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regulan las condiciones y el pro- cedimiento para flexibilizar, excepcionalmente, la duración del perí- odo de escolarización obligatoria de los alumnos y alumnas que tie- nen necesidades educativas especiales derivadas de condiciones per- sonales de sobredotación intelectual (DOGV 05-08-99).

• Apartados séptimo.b, octavo y noveno.

• Anexo II.

4. Orden de 16 de julio de 2001 por la que se regula la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales esco- larizados en centros de Educación Infantil (2º ciclo) y Educación Pri- maria (DOGV 17-09-01).

• Anexos I y II: apartados de Datos Iniciales, Evaluación Psico- pedagógica de las necesidades educativas especiales e Informe Psi- copedagógico.

5. Orden de 14 de marzo de 2005, de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros que imparten educación secundaria (DOGV 14-04-05).

• Apartado diez.d.

• Anexo: apartados de Datos Iniciales, Evaluación Psicopedagó- gica de las necesidades educativas especiales e Informe Psicopeda- gógico.

6. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta orden.

DISPOSICIONES FINALES Primera. Facultad para la aplicación y desarrollo

Se autoriza a la Dirección General de Enseñanza para dictar cuan- tas disposiciones sean necesarias para la interpretación, el desarrollo y la aplicación de esta orden.

Segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat.

Valencia, 15 de mayo de 2006

El conseller de Cultura, Educación y Deporte ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

(4)

ANNEX / ANEXO I

SOL·LICITUD D’INFORME PSICOPEDAGÒGIC SOLICITUD DE INFORME PSICOPEDAGÓGICO A

DADES DE LA PERSONA PER A LA QUAL SE SOL·LICITA L’INFORME

DATOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA EL INFORM E

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)

LOCALITAT / LOCALIDAD

TELÈFON / TELÉFONO

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa) EDAT / EDAD

Anys / Años Mesos / Meses SEXE SEXO

Home Hombre

Dona Mujer

MARE , PARE O TUTORS LEGALS / MADRE, PADRE O TUTORES LEGALES

ESCORALITZAT / ESCOLARIZADO

NO NIVELL ACADÈMIC / NIVEL ACADÉMICO CICLE O CURS / CICLO O CURSO

CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE

CODI / CÓDIGO LOCALITAT / LOCALIDAD

B

MOTIU DE LA SOL·LICITUD / MOTIVO DE LA SOLICITUD

Determinació de la Modalitat d'Escolaritat / Determinación de la Modalidad de Escolaridad Adaptació Curricular Individual Significativa (E. Primària i E. Secundària Obligatòria) Adaptación Curricular Individual Significativa (E. Primaria y E. Secundaria Obligatoria) Adaptació Curricular Individual (Batxillerat i Formació Professional Específica) Adaptación Curricular Individual (Bachillerato y Formación Profesional Específica) Adaptació d'Accés al Currículum / Adaptación de Acceso al Currículo

Flexibilització de curs per sobredotació intel·lectual / Flexibilización de curso por sobredotación intelectual Accés a un Programa de Diversificació Curricular / Acceso a un Programa de Diversificación Curricular Accés a un Programa d'Adaptació Curricular en Grup / Acceso a un Programa de Adaptación Curricular en Grupo Pròrroga de l'escolarització bàsica / Prórroga de la escolarización básica

Accés a un Programa de Garantia Social / Acceso a un Programa de Garantía Social Pròrroga de permanència extraordinària en Educació Primària per a alumnat amb nee.

Prórroga de permanencia extraordinaria en Educación Primaria para alumnado con nee.

Exempció de qualificació en determinades assignatures de Batxillerat.

Exención de calificación en determinadas asignaturas de Bachillerato.

Atenció educativa de la mestra o el mestre d’e.e.: audició i llenguatge.

Atención educativa de la maestra o el maestro de e.e.: audición y lenguaje.

C

DIFICULTATS O PROBLEMES DETECTATS / DIFICULTADES O PROBLEMAS DETECTADOS

D

MESURES EDUCATIVES ADOPTADES ANTERIORMENT MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS ANTERIORMENT E

E

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Com a / Como Data / Fecha Firma

F

DIRIGIT A / DIRIGIDO A

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). / Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

(5)

ANNEX / ANEXO II

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO DADES PERSONALS

DATOS PERSONALE S

NOM / NOMBRE:__________________________________________________________

COGNOMS/ APELLIDOS:__________________________________________________

CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE:_____________________________________

CODI DEL CENTRE/CÓDIGO DEL CENTRO__________________________________

LOCALITAT / LOCALIDAD:________________________________________________

DATA / FECHA:__________________________________________________________

Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). / Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).

(6)

ANNEX / ANEXO II

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO

COGNOMS / APELLIDOS : NOM / NOMBRE:

A

INFORMACIÓ DISPONIBLE / INFORMACIÓN DISPONIBLE

NO DATA / FECHA

Informe mèdic / Informe médico

Informe psicopedagògic / Informe psicopedagógico

Aspectes escolars o acadèmics / Aspectos escolares o académicos Aspectes sociofamiliars / Aspectos socio-familiares

OBSERVACIONS / OBSERVACIONE S

B

RECURSOS I FONTS UTILITZADES EN L’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA RECURSOS Y FUENTES UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

RECURSOS I FONTS

RECURSOS Y FUENTES DATA / FECHA RECURSOS I FONTS

RECURSOS Y FUENTES DATA / FECHA

C

VALORACIÓ FUNCIONAL DE LES DADES OB TINGUDES EN L'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA VALORACIÓN FUNCIONAL DE LOS DATOS OBTE NIDOS EN LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

VALORACIÓ FUNCIONAL DE LES DADES OBTINGUDES EN L'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA: competències cognitives, cicle o curs de referència, estils d'aprenentatge i altres aspectes psicopedagògics i socioafectius que es consideren d'interés.

VALORACIÓN FUNCIONAL DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: competencias cognitivas, ciclo o curso de referencia, estilos de aprendizaje y otros aspectos psicopedagógicos y socio-afectivos que se consideren de interés.

D

IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS EDUCATIVES / IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS Especials permanents / Especiales permanentes

Especials temporals / Especiales temporales

Derivades de / Derivadas de

(segons classificació de l’OMS/DSM-IV) / (según clasificación de la OMS/DSM-IV)

De sobredotació / De sobredotación

(7)

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO

E

CONCLUSIONS / CONCLUSIONES

És procedent l'aplicació de la mesura sol·licitada / Procede la aplicación de la medida solicitada:

NO

NO és procedent la mesura sol·licitada, però sí la mesura següent / NO procede la medida solicitada, pero sí la siguiente medida:

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Criteris que fonamenten la decisió /Criterios que fundamentan la decisión

1.

2.

3.

Raons que justifiquen l'aplicació de la mesura / Razones que justifican la aplicación de la medida:

(Estes mesures s'aplicaran, quan corresponga, d'acord amb el pla d'actuació) / (Estas medidas se aplicarán, cuando corresponda, de acuerdo con el plan de actuación)

Autors/es de l’informe / Autores/as del informe (1):

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Com a / Como Data / Fecha Firma

(1) No s'omplirà quan s’ompliga el pla d'actuació / No se cumplimentará cuando se cumplimente el plan de actuación.

(8)

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO F

PROPOSTA DEL PLA D’ACTUACIÓ EN LA MODALITAT D’ESCOLARITAT

PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN LA MODALIDAD DE ESCOLARIDAD

A l’inici de l’escolarització / Al inicio de la escolarización

Modificació de la Modalitat d’Escolaritat / Modificación de la Modalidad de Escolaridad

Centre ordinari / Centro ordinario

Centre específic d’educació especial / Centro específico de educación especial

Descripció de l’escolaritat / Descripción de la escolaridad (combinada de centre ordinari de referència i centre específic d’educació especial; combinada de centre específic d’educació especial de referència i centre ordinari; unitat específica d’educació especial en centre ordinari / Descripción de la escolarización (combinada de centro ordinario de referencia y centro específico de educación especial;

combinada de centro específico de educación especial de referencia y centro ordinario; unidad específica de educación especial en centro ordinario)

ATENCIÓ EDUCATIVA / ATENCIÓN EDUCATIVA

ATENCIÓ EDUCATIVA ATENCIÓN EDUCATIVA

INDICAR AMB “X”

INDICAR CON “X”

Prioritat: Indicar apartats de les ordes corresponents Prioridad: Indicar apartados de

las órdenes correspondientes

Observacions Observaciones

Mestre d’EE: Pedagogia Terapèutica Maestro de EE: Pedagogía Terapéutica Mestre d’EE: Audició i Llenguatge Maestro de EE: Audición y Lenguage Educador/a d’Educació Especial Educador/a de Educación Especial Fisioterapeuta/Fisioterapeuta

RECURSOS MATERIALS / RECURSOS MATERIALES (D'acord amb les Instruccions de la Direcció General d'Ensenyament, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió i reutilització de materials individuals destinats a l'alumnat amb necessitats educativesespecials) /(De acuerdo con las Instrucciones de la Dirección General de Enseñanza, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y reutilización de materiales individuales destinados al alumnado con necesidad educativas especiales)

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES / ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Autors/es de l’informe / Autores/as del informe

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Com a / Como Data / Fecha Firma

(9)

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO F

PROPOSTA DEL PLA D’ACTUACIÓ ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA /

PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN ADAPTAC IÓN CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA ÀREES O MATÈRIES / ÁREAS O MATERIAS

RECOMANACIONS METODOLÒGIQUES / RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

ACTIVITATS RECOMANADES PER AL DESENROTLLAMENT DE LES SEGÜENTS HABILITATS I L'ADQUISICIÓ DE LES SEGÜENTS COMPETÈNCIES / ACTIVIDADES RECOMENDADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES HABILILDADES Y LA ADQUISICIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS

ATENCIÓ EDUCATIVA / ATENCIÓN EDUCATIVA

ATENCIÓ EDUCATIVA ATENCIÓN EDUCATIVA

INDICAR AMB “X”

INDICAR CON “X”

Prioritat: Indicar apartats de les ordes corresponents Prioridad: Indicar apartados de

las órdenes correspondientes

Observacions Observaciones

Mestre d’EE: Pedagogia Terapèutica / Maestro de EE: Pedagogía Terapéutica Mestre d’EE: Audició i Llenguatge / Maestro de EE: Audición y Lenguage Educador/a d’Educació Especial / Educador/a de Educación Especial Fisioterapeuta/Fisioterapeuta

Autors/es de l’informe / Autores/as del informe

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Com a / Como Data / Fecha Firma

(10)

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO

F PROPOSTA DEL PLA D’ACTUACIÓ ADAPTACIÓ D’ACCÉS AL CURRÍCULUM

PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN ADAPTACIÓN DE ACCESO AL CURRÍCUL O ATENCIÓ EDUCATIVA / ATENCIÓN EDUCATIVA

ATENCIÓ EDUCATIVA ATENCIÓN EDUCATIVA

INDICAR AMB “X”

INDICAR CON “X”

Prioritat: Indicar apartats de les ordes corresponents Prioridad: Indicar apartados de

las órdenes correspondientes

Observacions Observaciones

Mestre d’EE: Pedagogia Terapèutica Maestro de EE: Pedagogía Terapéutica Mestre d’EE: Audició i Llenguatge Maestro de EE: Audición y Lenguage Educador/a d’Educació Especial Educador/a de Educación Especial Fisioterapeuta/Fisioterapeuta

RECURSOS MATERIALS / RECURSOS MATERIALES(D'acord amb les Instruccions de la Direcció General d’Ensenyament, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió i reutilització de materials individuals destinats a l'alumnat amb necessitats educativesespecials) / (De acuerdo con las Instrucciones de la Dirección General de Enseñanza, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión y reutilización de materiales individuales destinados al alumnado con necesidad educativas especiales)

Autors/es de l’informe / Autores/as del informe

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Com a / Como Data / Fecha Firma

(11)

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO F

PROPOSTA DEL PLA D’ACTUACIÓ FLEXIBILI TZACIÓ PER SOBREDOTACIÓ INTEL·LECTUAL

PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN FLEXIBILI ZACIÓN POR SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL

ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES RECOMA NADES PER A LES SEGÜENTS ÀREES O MATÈRIES ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS RECO MENDADAS PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS O MATERIAS

ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES AL SEU RITME DE TREBALL I ESTIL D’APRENENTATGE

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS ADECUADAS A SU RI TMO DE TRABAJO Y ESTILO DE APRENDIZAJE

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS PER AL DESENROTLLAME NT DE LES HABILITATS I ADQUISICIÓ DE LES

COMPETÈNCIES SEGÜENTS / ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES RECOME NDADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS SIGUIENTES

ORIENTACIONS A LA FAMÍLIA / ORIENTACIONES A LA FAMILIA

Autors/es de l’informe / Autores/as del informe

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Com a / Como Data / Fecha Firma

(12)

INFORME PSICOPEDAGÒGIC INFORME PSICOPEDAGÓGICO F

PROPOSTA DEL PLA D’ACTUACIÓ EN EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

PROPUESTA DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULA R

DURACIÓ PREVISTA / DURACIÓN PREVISTA Cursos /Cursos 1 2

ÀREES A CURSAR / ÁREAS A CURSAR

SUGGERIMENTS PER A L’ADAPTACIÓ DELS OBJECT IUS, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ SUGERENCIAS PARA LA ADAPTACIÓN DE OBJETIVOS , CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ N

OPTATIVES RECOMANADES / OPTATIVAS RECOMENDADAS

Autors/es de l’informe / Autores/as del informe

Nom i cognoms / Nombre y apellidos Com a / Como Data / Fecha Firma

Referencias

Documento similar

ALCARAZ SANCHEZ JOSE MANUEL 44801080R LLUITA/LUCHA Promoc.. ALDABE BOMSTAD MARCO 48621984Y

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

Dentro de este renovado campo de estudio, hallamos cuestiones como la figura del cineasta en la literatura y la del escritor en pantalla, así como la plasmación de sus

La educación de Personas Adultas viene rigiéndose por las Orientaciones Pedagógicas de 1974, en las que se exponían unos contenidos similares a los de la Enseñanza General Básica,

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Over the last 3 years, members of the TREACLE investigation group (based at the Universidad Autónoma de Madrid and Universitat Politècnica de València) have been pursuing this

Las lecturas de francobordo/calado se toman para establecer la posición de la flotación y determinar a su vez el desplazamiento del buque en el momento de realizar la prueba